Genom bifogad granskning kan vi konstatera att det finns områden som inte fungerar ändamålsenligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genom bifogad granskning kan vi konstatera att det finns områden som inte fungerar ändamålsenligt."

Transkript

1

2

3

4 GAGNEFS KOMMUN Ank ~ o\5: \<6lio D1anenr. \)l l ( Kommunrevisionen Gagnefs kommun Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Granskning av miljö- och byggnadsnämnden På uppdrag av Gagnefs kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att uppnå lagstiftarens intentioner, kommunens mål och riktlinjer samt hur nämnden styr, leder och följer upp sin verksamhet. Genom bifogad granskning kan vi konstatera att det finns områden som inte fungerar ändamålsenligt. Kommunens revisorer önskar att miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen yttrar sig över bifogad revisionsrapport senast den 5 juni Enligt uppdrag från Gagnefs kommuns revisorer Magnus Larsson Certifierad kommunal yrkesrevisor KPMG

5 Revisionsgranskning av miljö- och byggnadsnämnden Revisionsrapport KPMG AB 4 mars 2015 Antal sidor: KPMG AB, a Swedlsh limited liability company and a member firm of lhe KPMG network of independent member firms affilialed with KPMG lntematlonal Cooperalive ("KPMG lnternational"), a Swiss enlity. All rights reserved.

6 Innehåll l l 14. Sammanfattning Bakgrund Syfte Avgränsning Revisionskriterier Ansvarig nämnd Metod Projektorganisation Styrande dokument och lagstiftning Handläggningstider Kommentar Planering myndighetsutövning och tillsyn Kommentar Uppföljning och säkerställande av nämndens tillsynsansvar Kommentar Kompetensförsörjning Kommentar Sammanfattande bedömning KPMG AB, a Swedish limlted liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lntemational"), a Swiss entity. All rights reserved.

7 1. Sammanfattning Vi har av Gagnefs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att uppnå lagstiftarens intentioner, kommunens mål och riktlinjer samt styr, leder och följer upp sin verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Inom ramen för granskningen har vi följt upp nämndens handläggningstider, planering av myndighetsutövning och uppföljning av tillsyn samt nämndens kompetensförsörjning. Vår sammanfattande bedömning är att det finns en stor risk att uppdraget inte klaras och nämnden behöver skapa rutiner för att följa upp handläggningstider, resursplanering, planering av tillsyn samt säkerställa att samtliga inom nämndens myndighetsutövande uppgifter utförs. ämnden har under 2014 haft ett turbulent år där i stort sett hela personalstyrkan har bytts ut. Nämnden har även haft flera sjukskrivningar. Brist på personal påverkar självklart möjligheten för nämnden att klara sitt uppdrag. Vi konstaterar trots detta att nämnden tycks klara att hålla korta handläggningstider. Vi har dock noterat att nämnden saknar resurser för planering, uppföljning, behovsbedömning, samt tillsyn gällande exempelvis olovligt byggande. Vår rekommendation är därmed att nämnden säkerställer att erforderlig bemanning finns och att en plan för kompetensförsörjning tas fram. Nämndens planering av tillsyn är enligt vår bedömning inte ändamålsenlig då varken behovsutredning eller tillsynsplan enligt miljöbalken eller kontrollplan enligt livsmedelslagen finns upprättad och antagen för Det har framkommit att tidigare utdebiterad taxa för livsmedelskontroll återbetalats till livsmedelsföretagare eftersom kontrollen inte kunnat utföras och nämndens skuld var stor. Detta tyder enligt vår uppfattning på brister i resurser och en planering som inte är ändamålsenlig. Vår samlade bedömning är: Nämnden klarar av de löpande inkommande ärendena där ansökan gäller prövning av ett specifikt ärenden och våra stickprov visar att handläggningstidema är rimliga utifrån lagstiftningen även om det finns en viss variation. Nämnden klarar i dagsläget inte av att bevaka och säkerställa att ärenden som rör tillsyn av exempelvis nedskräpning i naturen, ovårdade tomter samt förelägganden om åtgärder vid olovligt byggande. Det är en brist att nämnden inte upprättat de behovsutredningar och tillsynsplaner som miljöoch livsmedelslagstiftningen föreskriver. Nämnden i egenskap av ansvarig för tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalk och planoch bygglag måste säkerställa att tillräcklig bemanning finns för att klara uppdraget. Nämnden bör enligt vår mening skapa rutiner och system för uppföljning av tillsyn samt säkerställa att erforderlig bemanning med rätt kompetens finns till nämndens förfogande. Nämnden behöver se över i vilken omfattning miljötillsyn och livsmedelskontroll finansieras av skatter KPMG AB, a Swedish Jimited liability company and a member fi rm of the KPMG networl< of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative (' KPMG lnternational' ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

8 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av Gagnefs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att uppnå lagstiftarens intentioner, kommunens mål och riktlinjer samt styr, leder och följer upp sin verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun ansvarar för bygglov och anmälningsärenden, strandskyddsdispenser, förhandsbesked, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn. Revisorerna i Gagnefs kommun bedömer att det finns en risk att miljö- och byggnadsnämnden inte når uppsatta mål för handläggningstider och tillsyn samt att nämnden inte klarar nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Revisorerna bedömer därför att det är väsentligt att genomföra en fördjupad granskning inom området. Granskningens syfte är att översiktligt dokumentera och bedöma hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att klara sitt uppdrag och ansvar gentemot de krav som ställs i lagstiftning, reglemente, mål och riktlinjer. Granskningen omfattar nämndens myndighetsutövande delar. Vi har därför granskat Nämndens handläggningstider i förhållande till kommunens mål och gällande lagstiftning Om och på vilket sätt nämnden har en ändamålsenlig planering av sin myndighetsutövning Miljö- och byggnadsnämndens planering och uppföljning av tillsynsärenden Hur kompetensförsörjningen ser ut 4. Avgränsning Granskningen omfattar miljö- och byggnadsnämnden. Granskningen avser följande av nämndens myndighetsutövande delar: bygglov och anmälningsärenden, strandskyddsdispenser, tillsyn ventilation och hissar, tillsyn och ingripande enligt plan- och bygglagen och miljölagstiftningen, miljö- och hälsoskydd och livsmedelstillsyn. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller Kommunallagen Förvaltningslagen Plan- och bygglagen 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lntemational Cooperative ('KPMG lnternational'), a Swiss entity. All rights reserved. 2

9 Miljöbalken Livsmedelslagen Föreskrifter Fullmäktige- och nämndmål Tillämpbara interna regelverk, policys, riktlinjer och fullmäktigebeslut 6. Ansvarig nämnd 7. Metod Granskningen har avsett miljö- och byggnadsnämnden. Rapporten är saklighetsgranskad av förvaltningschef. Granskningen har genomförts genom: Studie av relevanta dokument och protokoll Stickprov i diarium/verksamhetssystem avseende handläggningstider Vi har gjort ett urval över beslut fattade på delegation samt urval av beslut fattade av nämnden och följt upp handläggningstiden för dessa. Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Caroline Fornbrant, konsult under ledning av Magnus Larsson certifierad kommunal revisor och kundansvarig. 9. Styrande dokument och lagstiftning Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden Kommunens mål och servicegarantier Förvaltnings/agen (FL) I förvaltningslagen finns regler för hur myndigheter i stat och kommun ska handlägga sina ärenden och sköta kontakter med allmänheten. I FLs allmänna regler, de s.k. servicereglerna, framgår i 4 att frågor från enskilda ska besvaras så snabbt som möjligt. I 7 anges att handläggningen av C 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lntemational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved. 3

10 ärenden gentemot enskilda ska ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. P!an- och bygg/ag (P BL) Enligt plan- och bygglagen (9: 14) ska byggnadsnämnden kontrollera att ansökan är komplett och därefter skicka ett mottagningsbevis till sökanden. Denna granskning ska göra skyndsamt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om tidsfristen för beslutet. Beslut ska normalt fattas inom tio veckor, men att tiden får förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Tidsfristen börjar löpa den dag då den ansökan som inkommit till byggnadsnämnden är fullständig. Miljötillsynsförordningen Hos tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. En tillsynsmyndighet ska föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. En tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på nämndens behovsutredning. Kommunala mål Fullmäktige har inte beslutat om några mål som rör handläggningen mom miljöbyggnadsnämnden. och Nämndens reglemente ämnden har i sitt reglemente fått följande uppdrag från fullmäktige Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för 1. kommunens uppgifter enligt miljöbalken (1988:808), plan- och bygglagen (1987: 10), och livsmedelslagen (2006:804), 2. detaljplanläggning och framtagande av områdesbestämmelser, 3. beslut om miljöbedömningar i planer och program, 4. kommunens naturvård, 5. kommunens verksamhet enligt tobakslagens 2, 4 och 12 (1993:581), 6. handläggning av frågor om namn på gator, vägar och kvarter, 7. att övervaka att de speciallagar i övrigt som gäller den yttre och inre miljön efterlevs, 8. att pröva frågor om extra bortforsling av hushållsavfall enligt kommunens renhållningsordning och medge dispenser från att forsla bort annat avfall än hushållsavfall enligt avfallsförordningen (2001: 1063 ), 9. att pröva undantag från den kommunala renhållningsordningen (KF ) 10. årlig uppräkning av bygglovtaxan och timtaxa för miljö- och livsmedelstillsyn i enlighet med ändring av konsumentprisindex KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternationa/ Cooperative ("KPMG lnternationa/"), a Swiss entity. All rights reserved. 4

11 10. Handläggningstider ämnden har i sin verksamhetsplan för 2014 beslutat att nämnden ska ge bra service. Bra service definieras i nämndens handlingsplan med följande; "Ett bygglov ska ges inom 10 veckor om det inte är delegation, inom 6 veckor om det är delegation, sedan kompletta handlingar kommit in. Enkla ärenden ska ges inom 4 veckor. " "Ett delegationsbeslut enligt mi ljöbalken ska ges inom 4 veckor efter det att kompletta handlingar kommit in. " "Ett beslut om registrering enligt livsmedelslagen ska ges mom 2 veckor efter det att kompletta handlingar kommit in. " Nedan redovisas resultatet från vårt stickprov bland delegationsbesluten. Tabellen visar hur många dagar ett urval av ärenden har hanterats inom, varje siffra anger respektive ärendes handläggningstid i dagar ) , I * avseende ett av våra valda stickprov fanns inget beslut fattat. Ansökan inkom Från ansökningstilljället har det förlöpt mer än 20 veckor ärnnden genomför ingen löpande och strukturerad uppföljning av sina handläggningstider myndighetsutövningen. Av våra stickprov framgår att nämnden klarar att hålla korta handläggningstider. Enligt plan- och bygglagen ska sökanden tillsändas ett mottagningsbevis när ärendet är komplett. ågon sådan komplettförklaring görs inte. Vi har tillsammans med handläggarna stämt av när sökanden har lämnat in kompletta uppgifter för att ärendena ska kunna handläggas KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG networl< of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ('KPMG lnternational'), a Swiss entity. All rlghts reserved. 5

12 De lagstadgade 10 veckorna för handläggning av bygglov klaras i samtliga av våra granskade ärenden med undantag för tre ärende. I det ena av dessa ärenden fattades beslut inom tretton veckor. Det finns möjlighet för nämnden att ta upp till 20 veckor på sig att handlägga ärenden, men förlängningen av tiden ska då i förekommande fall kommm1iceras med sökanden. I två av de granskade bygglovärenden har handläggningstiden överskridit 20 veckor. Nämndens mål om att handlägga inom sex veckor klaras i sex av våra fjorton stickprov. Handläggningstiderna för de granskade anmälningsärendena gällande eldstäder är korta, liksom livsmedelsregistreringarna och anmälningsärendena om enskilt avlopp. Vämiepumparna har korta handläggningstider i de flesta fall. Det finns dock ett antal ärenden som avviker och där handläggningstiden är betydligt längre. Detta förklaras av förvaltningen med den låga bemanningen under Delegationsbeslut enligt miljöbalken ska handläggas inom 4 veckor. Vår uppföljning visar att beslut har fattats inom denna tid i hälften av fallen inom vårt stickprov. Registreringen av samtliga livsmedelsanläggningar har inom hela vårt stickprov har hanterats inom två veckor. I tabellen nedan framgår urval av handläggningstider för de granskade nämndärendena. Tabellen visar hur många veckor ett urval av ärenden har hanterats inom, varje siffra anger respektive ärendes handläggningstid veckor. 7 : 7 1- ' 1 I 8 1 :4 5 5 Utifrån våra genomförda stickprov kan vi notera att handläggningstider för de ärenden där beslut inte fattats på delegation utan fattats direkt av nämnden uppvisar korta handläggningstider. Observera att här anges handläggningstiden i antal veckor, tillskillnad från tabellen med handläggningstider där beslut är fattat med delegation från nämnden. Det är ett bygglovärende som överstiger de lagstadgade tio veckorna, men klarar sig inom tjugo veckor Kommentar Vi bedömer utifrån våra genomförda stickprov att handläggningen i huvudsak sker skyndsamt med vissa undantag men noterar att nämnden saknar uppföljning och kontroll av detta. PBL föreskriver att bygglov och förhandsbesked ska beslutas inom tio veckor från komplett ansökan, med möjlighet till förlängning med ytterligare tio veckor. Vi har i våra stickprov hittat tre avvikelser från tioveckorsregeln men noterar att övriga ärenden visar på korta handläggningstider. Vad gäller de övriga ärenden finns ingen motsvarande gräns utan vi får hålla oss till förvaltningslagens regler om att ärenden ska handläggas skyndsamt. Vi bedömer att 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda memberfirm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entlty. All rights reserved. 6

13 handläggningen sker skyndsamt och i övervägande del i enlighet med de mål som miljö- och byggnadsnämnden har satt. Vi noterar att det på personalsidan turbulenta året med vakanser, sjukskrivningar och många nyanställningar avspeglar sig i vissa enskilda ärenden. Vi rekommenderar att nämnden strukturerat och löpande följer upp sina handläggningstider - för att säkerställa att resurser och kompetens är tillräcklig. För att underlätta uppföljningen rekommenderar vi att nämnden komplettförklarar ärenden som inkommer. 11. Planering myndighetsutövning och tillsyn Enligt tillsynsförordningen, miljöbalken och livsmedelslagen ska nämnder med ansvar för tillsyn enligt dessa lagstiftningar säkerställa att tillsynen är riskbaserad och utförs enligt upprättad plan. Under 2014 har nämnden varken antagit tillsynsplan för miljöbalkstillsynen eller behovsutredning. För livsmedelskontrollen finns en kontrollplan upprättad som inte är antagen av nämnden. I planen finns livsmedelsverksamheterna riskklassade och en kontrolltid är angiven. ämnden har tidigare haft problem att utföra den kontroll i den omfattning som bedömts i riskklassningen som därmed debiterats livsmedelsföretagarna. Detta har lett till att en kontrollskuld har uppstått. Det har framkommit att nämnden vid ingången av 2014 återbetalde den skuld som upparbetats till livsmedelsföretagarna för den uteblivna offentliga kontrollen. Vid utgången av 2014 fanns dock ånyo en skuld om 105 timmar. Nämnden ska ta ut taxa för att täcka sina kostnader för livsmedelstillsynen. För 2013 antog nämnden en tillsynsplan. I inledningen till planen anges att tillsynen finansieras uppskattningsvis till ca 35 procent med avgifter men att variationen mellan de olika tillsynsområdena är stor. I inledningen anges vidare att livsmedelskontrollen i stort sätt är finansierad med avgifter till 100 procent. I utfallet för 2014 konstaterar vi att kostnader för verksamhet myndighetsutövning (miljöskyddstillsyn, hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn och renhållning) uppgår till 1,6 mnkr. I summan ingår löne- och personalkostnader, kostnader för resor, förbrukningsmaterial, annonser med mera. I kostnaderna ingår inte lokalkostnader. Utfallet av intäkter från taxor och avgifter via nämndens tillsyn uppgår till 967 tkr (731 tkr för miljöskyddstillsynen, 223 tkr livsmedel, renhållning 13 tkr). Taxefinansieringsgraden för hela området är 60 procent. Motsvarande siffror för 2013 är 1,6 mnkr i kostnader och intäkter via taxor och avgifter om 1 mnkr, vilket ger en taxefinansieringsgrad på 63 procent. Eftersom kostnader för lokaler inte ingår är taxefinansieringsgraden således lägre än jämförelsen 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affili ated with KPMG lntematlonal Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved. 7

14 11.1 Kommentar ämndens planering av tillsyn är enligt vår bedömning inte ändamålsenlig då varken behovsutredning, tillsynsplan enligt miljöbalken eller kontrollplan enligt livsmedelslagen finns antagen för Uppgiften om att tidigare utdebiterad taxa för livsmedelskontroll betalats tillbaka till livsmedelsföretagare tyder på brister i resurser och en planering och är inte en metod som är acceptabel. Nämndens ansvar innefattar att säkerställa att resurser finns för behovsbedömd tillsyn samt säkerställa att erforderlig kontroll utförs. Vi bedömer därmed att det finns en risk att nämnden inte klarar av att leva upp till sitt tillsynsansvar samt att nämnden måste säkerställa att lagstadgad planering genomförs. Vad gäller kostnader och intäkter för tillsyn och kontroll menar vi att nämnden måste skapa en bild över vilka totala kostnader och intäkter nämnden har och hur taxefinansieringsgraden ser ut. I nämndens tillsynsplan för 2013 anges att livsmedelskontrollen är finansierad till I 00 procent via taxor. I utfallet för 2014 framkommer intäkter på livsmedelssidan på totalt 223 tkr (vilket är en högre intäkt i jämförelse med 2013), vi ställer oss frågande till om denna intäkt täcker samtliga kostnader förknippade med livsmedelskontrollen. Trots att kostnader för lokaler hanteras centralt i Gagnefs kommun måste dessa tas i beaktande vid beräkningen av verksamhetens kostnad precis som kostnader för central administration och kostnader förknippade med nämndens sammanträden. Vi har förståelse för att kostnader för tillsynen kan vara större i ett initialt skede under en upplärningsperiod. Miljöbalkstillsynen får i större utsträckning vara finansierad via skatter, livsmedelskontrollen ska finansieras av taxor. Vi rekommenderar att nämnden följer upp hur finansieringen av miljötillsynen/livsmedelstillsynen ser ut för att dels att få kunskap över taxefinansieringsgrad dels för att följa upp att det finns resurser för behov som framkommer i behovsutredning och riskklassning. 12. Uppföljning och säkerställande av nämndens tillsynsansvar För att få en bild över hur nämnden klarar sin tillsyn har vi begärt att få en förteckning över inkomna ärenden avseende tillsyn (olovligt byggande, ovårdade tomter). Äldre tillsynsärenden, ärenden från och tidigare finns främst registrerade i handläggningssystem för miljö (Ecos) men förekommer även i vissa fall i bygglovssystemet (ByggR). Tillsynsärenden från 2014 finns inte registrerade. Det finns ett antal ärenden i handläggarens rum som inte är diarieförda utan endast hålls ordnade i pappersakter. Enligt uppgift har ett arbete att strukturera hur tillsynsärenden registreras påbörjats. Den förteckning vi fått del av visar att det finns elva pågående tillsynsärenden avseende ovårdade tomter registrerade i Ecos. Det äldsta pågående ärendet är påbörjat 2009 och det senaste är registrerat Gällande ärenden om olovligt byggande finns fyra registrerade ärenden i Ecos, ett av dessa är pågående och inkom under Enligt uppgift finns ingen bevakning av dessa ärenden för att säkerställa åtgärd och handläggning och det finns ärenden, från 2004 till idag som inte är åtgärdade och/eller avslutade KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firrn of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative (" KPMG lnternational' ), a Swiss entity. All rights reserved. 8

15 Vad gäller nämndens tillsynsansvar gällande hissar framkommer att det inte finns något register. Vad gäller för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) finns ett register och nämnden har påmint de fastighetsägare som inte har inkommit med besiktningsprotokoll att besiktning av ventilationen måste ske. ämnden har vidare ett ansvar för tillsyn av enkelt avhjälpta hinder (HIN). Enligt uppgift är det ingen som för närvarande arbetar med den arbetsuppgiften annat än den del som ingår i lovprövningen. Nämnden saknar kontroll över pågående tillsynsärenden enligt PBL. Som en följd av låg bemanning har tillsynen prioriterats bort till förmån för att hantera inkommande ansökningar. Inom miljösidans tillsynsärenden framkommer att ärenden om nedskräpning finns diarieförda, men det finns ett behov av registervård och ärenden behöver följas upp för att avgöra om de kan avslutas eller inte. De ärenden som initierades under 2014 har en oklar status och det är ingen som har någon kontroll över vad som är gjort och vad som behöver åtgärdas Kommentar Vi har inte fått klarhet i hur det ser ut med klagomålsärenden och tillsynsärenden enligt PBL (olovligt byggande, ovårdade tomter) då rutiner för registrering saknas. Vi bedömer att det finns en risk att nämnden har öppna tillsynsärenden/klagomål som är obevakade. Vi rekommenderar därför att nämnden säkerställer att uppdraget klaras och strukturerat börja följa upp sin verksamhet avseende planering tillsyn och klagomålsärenden. Nämnden behöver vidare enligt vår bedömning säkerställa att rutiner för registrering av ärenden sker på ett sätt som säkerställer bevakningen. Vi rekommenderar att nämnden följer upp att arbetet att strukturera rutiner för registrering ärendena fortskrider. 13. Kompetensförsörjning Inom förvaltningen beskrivs att det har varit ett turbulent år. I stort sett hela personalstyrkan, byggnadsinspektör, miljöinspektörer (två av tre), plantekniker, förvaltningschef/stadsarkitekt har kommit som nya under året. Inom förvaltningen har långtidssjukskrivningar förekommit under För att hantera bygglov (inklusive övriga lov och anmälningsärenden) förhandsbesked och strandskyddsdispenser samt ärendehantering och diarieföring inom bygglovavdelningen finns en byggnadsinspektör anställd på heltid. Stadsarkitekten tillika förvaltningschefen har ett ansvar för gestaltningsfrågoma i lovgivningen. Planingenjör/bygglovhandläggare arbetar med bygglov, förhandsbesked samt ritar detaljplaner. Bygglovhandläggaren och planingenjör/bygglovhandläggare utgör totalt 150 procent tjänst för lovgivning/anmälningar. Inom miljösidan finns tre handläggare om totalt 275 procent tjänst som hanterar tillsyn enligt miljöbalken samt miljöfarligverksamhet och hälsoskyddet samt och den offentliga kontrollen av livsmedel KPMG AB, a Swedish llmited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lntemational Cooperative ("KPMG lnternational' ), a Swiss entity. All rights reserved. 9

16 Att i stort sett hela personalstyrkan har bytts ut under 2014 har påverkat nämndens fönnåga att klara av att utföra uppdraget. Vi har i samband med våra intervj uer mött en frustration över den stundtals låga bemanningen samt att förvaltningen dränerats från erfarenhet. För att minska sårbarheten och underlätta i det löpande arbetet har nämnden via sin förvaltning gjort följande; För att kunna hantera en större ärendemängd på bygglovsidan under högsäsongen under våren samt minska sårbarheten på bygglovsidan har en kombinationstjänst som planeringsingenjör/bygglovhandläggare anställts. I uppdraget ingår att arbeta med både detaljplaner och bygglov. Inför nyanställning och under introduktion av byggnadsinspektör köptes timmar från den av nämnden tidigare anställde inspektören för inskolning. Nämnden har även tidigare annonserat i Gagnefs bladet om att inkomna med ansökan i god tid innan semestrar för att minska belastningen och kunna korta handläggningstider. Sedan en kort tid tillbaka beskrivs att det finns en grupp som går igenom inkommande bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser för att få en mer allsidig belysning av ärenden. Administrationen är sedan många år centraliserad och enligt uppgift pågår dialog om möjligheten att f'ar mer hjälp centralt. Sedan omorganisationen har också de digitala verktygen utökats för att minimera den tid som handläggana arbetet med administration Kommentar Vi möter en i många delar stressad och hårt pressad förvaltn ing vid våra intervjuer. Nämnden måste enligt vår bedömning säkerställa att tid finns för inskolning samt att arbeta aktivt för att utveckla personalen och skapa en arbetsmiljö som bidrar till kontinuitet i personalgruppen. Vi bedömer att nämnden måste säkerställa en kontinuitet på personalsidan för att undvika en upprepning av En liten nämnd som miljö- och byggnadsnämnden med få anställda lider av naturliga skäl av sårbarhetsproblem. ämnden behöver säkerställa att dessa problem minskas genom att hitta lösningar där plötsliga personalförändringar kan hanteras på ett sätt som säkerställer att nämnden kan fullgöra sitt uppdrag. Vi noterar att vissa åtgärder har vidtagits fö r att minska sårbarheten, exempelvis genom att nämnden har anställt personer med tjänster som är mer flexibla och kan hanterar flera olika delar av nämndens uppdrag KPMG AB, a Swedish llmlted liability company and a member finn of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved. 10

17 14. Sammanfattande bedömning Nämnden har under 2014 haft ett turbulent år där i stort sett hela personalstyrkan har bytts ut. Nämnden har även haft flera sjukskrivningar. Brist på personal påverkar självklart möjligheten för nämnden att klara sitt uppdrag. Vi konstaterar trots detta att nämnden tycks klara att hålla korta handläggningstider. Vi har dock noterat att nämnden saknar resurser för planering, uppföljning, behovsbedömning, samt tillsyn gällande exempelvis olovligt byggande. Vår samlade bedömning är att Nämnden klarar av de löpande inkommande ärendena där ansökan gäller prövning av ett specifikt ärenden och våra stickprov visar att handläggningstiderna är rimliga utifrån lagstiftningen även om det finns en viss variation. Nämnden klarar i dagsläget inte av att bevaka och säkerställa att ärenden som rör tillsyn av exempelvis nedskräpning i naturen, ovårdade tomter samt förelägganden om åtgärder vid olovligt byggande hanteras. Det är en brist att nämnden inte upprättat de behovsutredningar och tillsynsplaner som miljöoch livsmedelslagstiftningen föreskriver. Nämnden i egenskap av ansvarig för tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalk och planoch bygglag måste säkerställa att tillräcklig bemanning finns för att klara uppdraget. Nämnden bör enligt vår mening skapa rutiner och system för uppföljning av tillsyn samt säkerställa att erforderlig bemanning med rätt kompetens finns till nämndens förfogande. Nämnden behöver se över i vilken omfattning miljötillsyn och livsmedelskontroll finansieras av skatter. KPMG, dag som ovan (;~~+ ~~'>\_->>- Ma s Larsson Konsult Certi z ad kommunal revisor/kundansvarig 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm af the KPMG network af independent member firms affiliated with KPMG lntematianal Cooperative ("KPMG lntematianal' ), a Swiss entity. All rights reserved. 11

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport ABCD Arboga kommun Handläggningstider försörjningsstöd Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28 Revisionsrapport 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska nämndens svar

Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska nämndens svar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 18 Ks 72 Au 48 Dnr 56/2014-007 Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionssrapport Organisation och tillsyn inom Bygg och miljönämnden. Krokoms Kommun

Revisionssrapport Organisation och tillsyn inom Bygg och miljönämnden. Krokoms Kommun Revisionssrapport Organisation och tillsyn inom Bygg och miljönämnden Krokoms Kommun 23 september 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Revisionsrapport* Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Hylte kommun 2008-02-08 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Allmänt...3 4 Anvisningar för beräkning av

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av "Tomtförsäljning i Sälen"

Granskning av Tomtförsäljning i Sälen Kommunrevisionen 2016-06-07 Kommunfullmäktiges presidium Granskning av " i Sälen" KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Malung-Sälens kommun granskat hanteringen kring försäljning av

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden Härjedalens kommun 30 december 2015 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..5 2.Resultat 6 3. Revisionell bedömning.9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

ABCD. Årlig övergripande granskning Sydnärkes byggnämnd 2013 Revisionsrapport. Askersunds kommun Antal sidor: 13

ABCD. Årlig övergripande granskning Sydnärkes byggnämnd 2013 Revisionsrapport. Askersunds kommun Antal sidor: 13 ABCD Askersunds kommun Årlig övergripande granskning 2013 Revisionsrapport 2014-02-24 Antal sidor: 13 ABCD Askersunds kommun 2014-02-24 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 1 3. Syfte 1 4. Metod 2

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bygglovshanteringen. KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15

Olofströms kommun. Granskning av bygglovshanteringen. KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15 ABCD Olofströms kommun Granskning av bygglovshanteringen KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15 ABCD Olofströms kommun Granskning av bygglovshanteringen 2013-06-11 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2

Läs mer

Granskning av strokevården

Granskning av strokevården Landstingets revisorer 2012-04-23 000006 Landstingsstyl'elsen Granskning av strokevården Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att beakta de synpunkter avseende utveckling av strokevården som påtalas i

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Revisionsrapport Burlövs kommun. Granskning av bygglovshanteringen

Revisionsrapport Burlövs kommun. Granskning av bygglovshanteringen Revisionsrapport 2010 Burlövs kommun Granskning av bygglovshanteringen Jakob Smith, augusti 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 Tjänsteerbjudande.rev 2011-12-09(56924)_TMP Innehåll 1 Rådgivning - Hjälp till självhjälp...1

Läs mer

Gävle kommun. Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning. Revisionsrapport. KPMG AB 2013-05-20 Antal sidor: 23

Gävle kommun. Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning. Revisionsrapport. KPMG AB 2013-05-20 Antal sidor: 23 ABCD Gävle kommun Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning Revisionsrapport KPMG AB 2013-05-20 Antal sidor: 23 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

Innehåll sid 2(8)

Innehåll sid 2(8) Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014 2013-04-17 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL

Läs mer

2015-02-06. Servicegarantier. För Krokoms kommun

2015-02-06. Servicegarantier. För Krokoms kommun 2015-02-06 Servicegarantier För Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg Översyn av fem rekryteringsärenden Revisionsrapport KPMG AB Lisa Åberg 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12) Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande: Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9) Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober 2016 1 (9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.03-10.12 Beslutande: Åsa Hååkman Felth (S), ordförande Lillvor Eriksson (S) Irene Frisk (S) Karin Löfstrand

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Granskning av bygglovshantering

Granskning av bygglovshantering www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor, Jenny Nyholm Granskning av bygglovshantering Ekerö kommun Granskning av bygglovshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015-04-22 1(7) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-01 Ks-KcS.2014.2 101 2015-04-22 2(7) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin Vadstena kommun Ärendehantering bygg och miljö t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Syfte...3 2.2. Revisionsfrågor...3 2.3. Metod...3 2.4. Revisionsbevis...3

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Reglemente för Bygg- och miljönämnden Tillhör bygg- och miljönämndens beslut 2014-11-26, Reglemente för Bygg- och miljönämnden Antaget av Kommunfullmäktige den 2014-12-15, 48 Dnr. KS.2014.209 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 1.1.

Läs mer

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken Reviderad: 2013-11-06 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-1335 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken 2014-2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2014

Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2014 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2014 Nämnd: Byggnadsnämnden Beslut: Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Avvikelserapport till Bygg: Granneyttrande Bygglov: Byggfelsförsäkring/-

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00 Beslutande Anne-Marie Petersson Birthe Hellman Sten-Inge Kedbäck, ej 45 Anders Hygrell Peter Lanzén Raymond

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Värmdö kommun. Demensvården Uppföljning av tidigare granskning. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2013-05-23 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Demensvården Uppföljning av tidigare granskning. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2013-05-23 Antal sidor: 10 Demensvården Uppföljning av tidigare granskning Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 10 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20 Olofströms kommun Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 0-03-0 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 0-03-0 Innehåll. Bakgrund och syfte. Avgränsning 3. Metod

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer