Genom bifogad granskning kan vi konstatera att det finns områden som inte fungerar ändamålsenligt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genom bifogad granskning kan vi konstatera att det finns områden som inte fungerar ändamålsenligt."

Transkript

1

2

3

4 GAGNEFS KOMMUN Ank ~ o\5: \<6lio D1anenr. \)l l ( Kommunrevisionen Gagnefs kommun Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Granskning av miljö- och byggnadsnämnden På uppdrag av Gagnefs kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att uppnå lagstiftarens intentioner, kommunens mål och riktlinjer samt hur nämnden styr, leder och följer upp sin verksamhet. Genom bifogad granskning kan vi konstatera att det finns områden som inte fungerar ändamålsenligt. Kommunens revisorer önskar att miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen yttrar sig över bifogad revisionsrapport senast den 5 juni Enligt uppdrag från Gagnefs kommuns revisorer Magnus Larsson Certifierad kommunal yrkesrevisor KPMG

5 Revisionsgranskning av miljö- och byggnadsnämnden Revisionsrapport KPMG AB 4 mars 2015 Antal sidor: KPMG AB, a Swedlsh limited liability company and a member firm of lhe KPMG network of independent member firms affilialed with KPMG lntematlonal Cooperalive ("KPMG lnternational"), a Swiss enlity. All rights reserved.

6 Innehåll l l 14. Sammanfattning Bakgrund Syfte Avgränsning Revisionskriterier Ansvarig nämnd Metod Projektorganisation Styrande dokument och lagstiftning Handläggningstider Kommentar Planering myndighetsutövning och tillsyn Kommentar Uppföljning och säkerställande av nämndens tillsynsansvar Kommentar Kompetensförsörjning Kommentar Sammanfattande bedömning KPMG AB, a Swedish limlted liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lntemational"), a Swiss entity. All rights reserved.

7 1. Sammanfattning Vi har av Gagnefs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att uppnå lagstiftarens intentioner, kommunens mål och riktlinjer samt styr, leder och följer upp sin verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Inom ramen för granskningen har vi följt upp nämndens handläggningstider, planering av myndighetsutövning och uppföljning av tillsyn samt nämndens kompetensförsörjning. Vår sammanfattande bedömning är att det finns en stor risk att uppdraget inte klaras och nämnden behöver skapa rutiner för att följa upp handläggningstider, resursplanering, planering av tillsyn samt säkerställa att samtliga inom nämndens myndighetsutövande uppgifter utförs. ämnden har under 2014 haft ett turbulent år där i stort sett hela personalstyrkan har bytts ut. Nämnden har även haft flera sjukskrivningar. Brist på personal påverkar självklart möjligheten för nämnden att klara sitt uppdrag. Vi konstaterar trots detta att nämnden tycks klara att hålla korta handläggningstider. Vi har dock noterat att nämnden saknar resurser för planering, uppföljning, behovsbedömning, samt tillsyn gällande exempelvis olovligt byggande. Vår rekommendation är därmed att nämnden säkerställer att erforderlig bemanning finns och att en plan för kompetensförsörjning tas fram. Nämndens planering av tillsyn är enligt vår bedömning inte ändamålsenlig då varken behovsutredning eller tillsynsplan enligt miljöbalken eller kontrollplan enligt livsmedelslagen finns upprättad och antagen för Det har framkommit att tidigare utdebiterad taxa för livsmedelskontroll återbetalats till livsmedelsföretagare eftersom kontrollen inte kunnat utföras och nämndens skuld var stor. Detta tyder enligt vår uppfattning på brister i resurser och en planering som inte är ändamålsenlig. Vår samlade bedömning är: Nämnden klarar av de löpande inkommande ärendena där ansökan gäller prövning av ett specifikt ärenden och våra stickprov visar att handläggningstidema är rimliga utifrån lagstiftningen även om det finns en viss variation. Nämnden klarar i dagsläget inte av att bevaka och säkerställa att ärenden som rör tillsyn av exempelvis nedskräpning i naturen, ovårdade tomter samt förelägganden om åtgärder vid olovligt byggande. Det är en brist att nämnden inte upprättat de behovsutredningar och tillsynsplaner som miljöoch livsmedelslagstiftningen föreskriver. Nämnden i egenskap av ansvarig för tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalk och planoch bygglag måste säkerställa att tillräcklig bemanning finns för att klara uppdraget. Nämnden bör enligt vår mening skapa rutiner och system för uppföljning av tillsyn samt säkerställa att erforderlig bemanning med rätt kompetens finns till nämndens förfogande. Nämnden behöver se över i vilken omfattning miljötillsyn och livsmedelskontroll finansieras av skatter KPMG AB, a Swedish Jimited liability company and a member fi rm of the KPMG networl< of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative (' KPMG lnternational' ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

8 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av Gagnefs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att uppnå lagstiftarens intentioner, kommunens mål och riktlinjer samt styr, leder och följer upp sin verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun ansvarar för bygglov och anmälningsärenden, strandskyddsdispenser, förhandsbesked, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn. Revisorerna i Gagnefs kommun bedömer att det finns en risk att miljö- och byggnadsnämnden inte når uppsatta mål för handläggningstider och tillsyn samt att nämnden inte klarar nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Revisorerna bedömer därför att det är väsentligt att genomföra en fördjupad granskning inom området. Granskningens syfte är att översiktligt dokumentera och bedöma hur miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att klara sitt uppdrag och ansvar gentemot de krav som ställs i lagstiftning, reglemente, mål och riktlinjer. Granskningen omfattar nämndens myndighetsutövande delar. Vi har därför granskat Nämndens handläggningstider i förhållande till kommunens mål och gällande lagstiftning Om och på vilket sätt nämnden har en ändamålsenlig planering av sin myndighetsutövning Miljö- och byggnadsnämndens planering och uppföljning av tillsynsärenden Hur kompetensförsörjningen ser ut 4. Avgränsning Granskningen omfattar miljö- och byggnadsnämnden. Granskningen avser följande av nämndens myndighetsutövande delar: bygglov och anmälningsärenden, strandskyddsdispenser, tillsyn ventilation och hissar, tillsyn och ingripande enligt plan- och bygglagen och miljölagstiftningen, miljö- och hälsoskydd och livsmedelstillsyn. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller Kommunallagen Förvaltningslagen Plan- och bygglagen 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lntemational Cooperative ('KPMG lnternational'), a Swiss entity. All rights reserved. 2

9 Miljöbalken Livsmedelslagen Föreskrifter Fullmäktige- och nämndmål Tillämpbara interna regelverk, policys, riktlinjer och fullmäktigebeslut 6. Ansvarig nämnd 7. Metod Granskningen har avsett miljö- och byggnadsnämnden. Rapporten är saklighetsgranskad av förvaltningschef. Granskningen har genomförts genom: Studie av relevanta dokument och protokoll Stickprov i diarium/verksamhetssystem avseende handläggningstider Vi har gjort ett urval över beslut fattade på delegation samt urval av beslut fattade av nämnden och följt upp handläggningstiden för dessa. Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Caroline Fornbrant, konsult under ledning av Magnus Larsson certifierad kommunal revisor och kundansvarig. 9. Styrande dokument och lagstiftning Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden Kommunens mål och servicegarantier Förvaltnings/agen (FL) I förvaltningslagen finns regler för hur myndigheter i stat och kommun ska handlägga sina ärenden och sköta kontakter med allmänheten. I FLs allmänna regler, de s.k. servicereglerna, framgår i 4 att frågor från enskilda ska besvaras så snabbt som möjligt. I 7 anges att handläggningen av C 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lntemational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved. 3

10 ärenden gentemot enskilda ska ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. P!an- och bygg/ag (P BL) Enligt plan- och bygglagen (9: 14) ska byggnadsnämnden kontrollera att ansökan är komplett och därefter skicka ett mottagningsbevis till sökanden. Denna granskning ska göra skyndsamt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om tidsfristen för beslutet. Beslut ska normalt fattas inom tio veckor, men att tiden får förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Tidsfristen börjar löpa den dag då den ansökan som inkommit till byggnadsnämnden är fullständig. Miljötillsynsförordningen Hos tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. En tillsynsmyndighet ska föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. En tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på nämndens behovsutredning. Kommunala mål Fullmäktige har inte beslutat om några mål som rör handläggningen mom miljöbyggnadsnämnden. och Nämndens reglemente ämnden har i sitt reglemente fått följande uppdrag från fullmäktige Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för 1. kommunens uppgifter enligt miljöbalken (1988:808), plan- och bygglagen (1987: 10), och livsmedelslagen (2006:804), 2. detaljplanläggning och framtagande av områdesbestämmelser, 3. beslut om miljöbedömningar i planer och program, 4. kommunens naturvård, 5. kommunens verksamhet enligt tobakslagens 2, 4 och 12 (1993:581), 6. handläggning av frågor om namn på gator, vägar och kvarter, 7. att övervaka att de speciallagar i övrigt som gäller den yttre och inre miljön efterlevs, 8. att pröva frågor om extra bortforsling av hushållsavfall enligt kommunens renhållningsordning och medge dispenser från att forsla bort annat avfall än hushållsavfall enligt avfallsförordningen (2001: 1063 ), 9. att pröva undantag från den kommunala renhållningsordningen (KF ) 10. årlig uppräkning av bygglovtaxan och timtaxa för miljö- och livsmedelstillsyn i enlighet med ändring av konsumentprisindex KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternationa/ Cooperative ("KPMG lnternationa/"), a Swiss entity. All rights reserved. 4

11 10. Handläggningstider ämnden har i sin verksamhetsplan för 2014 beslutat att nämnden ska ge bra service. Bra service definieras i nämndens handlingsplan med följande; "Ett bygglov ska ges inom 10 veckor om det inte är delegation, inom 6 veckor om det är delegation, sedan kompletta handlingar kommit in. Enkla ärenden ska ges inom 4 veckor. " "Ett delegationsbeslut enligt mi ljöbalken ska ges inom 4 veckor efter det att kompletta handlingar kommit in. " "Ett beslut om registrering enligt livsmedelslagen ska ges mom 2 veckor efter det att kompletta handlingar kommit in. " Nedan redovisas resultatet från vårt stickprov bland delegationsbesluten. Tabellen visar hur många dagar ett urval av ärenden har hanterats inom, varje siffra anger respektive ärendes handläggningstid i dagar ) , I * avseende ett av våra valda stickprov fanns inget beslut fattat. Ansökan inkom Från ansökningstilljället har det förlöpt mer än 20 veckor ärnnden genomför ingen löpande och strukturerad uppföljning av sina handläggningstider myndighetsutövningen. Av våra stickprov framgår att nämnden klarar att hålla korta handläggningstider. Enligt plan- och bygglagen ska sökanden tillsändas ett mottagningsbevis när ärendet är komplett. ågon sådan komplettförklaring görs inte. Vi har tillsammans med handläggarna stämt av när sökanden har lämnat in kompletta uppgifter för att ärendena ska kunna handläggas KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG networl< of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ('KPMG lnternational'), a Swiss entity. All rlghts reserved. 5

12 De lagstadgade 10 veckorna för handläggning av bygglov klaras i samtliga av våra granskade ärenden med undantag för tre ärende. I det ena av dessa ärenden fattades beslut inom tretton veckor. Det finns möjlighet för nämnden att ta upp till 20 veckor på sig att handlägga ärenden, men förlängningen av tiden ska då i förekommande fall kommm1iceras med sökanden. I två av de granskade bygglovärenden har handläggningstiden överskridit 20 veckor. Nämndens mål om att handlägga inom sex veckor klaras i sex av våra fjorton stickprov. Handläggningstiderna för de granskade anmälningsärendena gällande eldstäder är korta, liksom livsmedelsregistreringarna och anmälningsärendena om enskilt avlopp. Vämiepumparna har korta handläggningstider i de flesta fall. Det finns dock ett antal ärenden som avviker och där handläggningstiden är betydligt längre. Detta förklaras av förvaltningen med den låga bemanningen under Delegationsbeslut enligt miljöbalken ska handläggas inom 4 veckor. Vår uppföljning visar att beslut har fattats inom denna tid i hälften av fallen inom vårt stickprov. Registreringen av samtliga livsmedelsanläggningar har inom hela vårt stickprov har hanterats inom två veckor. I tabellen nedan framgår urval av handläggningstider för de granskade nämndärendena. Tabellen visar hur många veckor ett urval av ärenden har hanterats inom, varje siffra anger respektive ärendes handläggningstid veckor. 7 : 7 1- ' 1 I 8 1 :4 5 5 Utifrån våra genomförda stickprov kan vi notera att handläggningstider för de ärenden där beslut inte fattats på delegation utan fattats direkt av nämnden uppvisar korta handläggningstider. Observera att här anges handläggningstiden i antal veckor, tillskillnad från tabellen med handläggningstider där beslut är fattat med delegation från nämnden. Det är ett bygglovärende som överstiger de lagstadgade tio veckorna, men klarar sig inom tjugo veckor Kommentar Vi bedömer utifrån våra genomförda stickprov att handläggningen i huvudsak sker skyndsamt med vissa undantag men noterar att nämnden saknar uppföljning och kontroll av detta. PBL föreskriver att bygglov och förhandsbesked ska beslutas inom tio veckor från komplett ansökan, med möjlighet till förlängning med ytterligare tio veckor. Vi har i våra stickprov hittat tre avvikelser från tioveckorsregeln men noterar att övriga ärenden visar på korta handläggningstider. Vad gäller de övriga ärenden finns ingen motsvarande gräns utan vi får hålla oss till förvaltningslagens regler om att ärenden ska handläggas skyndsamt. Vi bedömer att 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda memberfirm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entlty. All rights reserved. 6

13 handläggningen sker skyndsamt och i övervägande del i enlighet med de mål som miljö- och byggnadsnämnden har satt. Vi noterar att det på personalsidan turbulenta året med vakanser, sjukskrivningar och många nyanställningar avspeglar sig i vissa enskilda ärenden. Vi rekommenderar att nämnden strukturerat och löpande följer upp sina handläggningstider - för att säkerställa att resurser och kompetens är tillräcklig. För att underlätta uppföljningen rekommenderar vi att nämnden komplettförklarar ärenden som inkommer. 11. Planering myndighetsutövning och tillsyn Enligt tillsynsförordningen, miljöbalken och livsmedelslagen ska nämnder med ansvar för tillsyn enligt dessa lagstiftningar säkerställa att tillsynen är riskbaserad och utförs enligt upprättad plan. Under 2014 har nämnden varken antagit tillsynsplan för miljöbalkstillsynen eller behovsutredning. För livsmedelskontrollen finns en kontrollplan upprättad som inte är antagen av nämnden. I planen finns livsmedelsverksamheterna riskklassade och en kontrolltid är angiven. ämnden har tidigare haft problem att utföra den kontroll i den omfattning som bedömts i riskklassningen som därmed debiterats livsmedelsföretagarna. Detta har lett till att en kontrollskuld har uppstått. Det har framkommit att nämnden vid ingången av 2014 återbetalde den skuld som upparbetats till livsmedelsföretagarna för den uteblivna offentliga kontrollen. Vid utgången av 2014 fanns dock ånyo en skuld om 105 timmar. Nämnden ska ta ut taxa för att täcka sina kostnader för livsmedelstillsynen. För 2013 antog nämnden en tillsynsplan. I inledningen till planen anges att tillsynen finansieras uppskattningsvis till ca 35 procent med avgifter men att variationen mellan de olika tillsynsområdena är stor. I inledningen anges vidare att livsmedelskontrollen i stort sätt är finansierad med avgifter till 100 procent. I utfallet för 2014 konstaterar vi att kostnader för verksamhet myndighetsutövning (miljöskyddstillsyn, hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn och renhållning) uppgår till 1,6 mnkr. I summan ingår löne- och personalkostnader, kostnader för resor, förbrukningsmaterial, annonser med mera. I kostnaderna ingår inte lokalkostnader. Utfallet av intäkter från taxor och avgifter via nämndens tillsyn uppgår till 967 tkr (731 tkr för miljöskyddstillsynen, 223 tkr livsmedel, renhållning 13 tkr). Taxefinansieringsgraden för hela området är 60 procent. Motsvarande siffror för 2013 är 1,6 mnkr i kostnader och intäkter via taxor och avgifter om 1 mnkr, vilket ger en taxefinansieringsgrad på 63 procent. Eftersom kostnader för lokaler inte ingår är taxefinansieringsgraden således lägre än jämförelsen 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affili ated with KPMG lntematlonal Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved. 7

14 11.1 Kommentar ämndens planering av tillsyn är enligt vår bedömning inte ändamålsenlig då varken behovsutredning, tillsynsplan enligt miljöbalken eller kontrollplan enligt livsmedelslagen finns antagen för Uppgiften om att tidigare utdebiterad taxa för livsmedelskontroll betalats tillbaka till livsmedelsföretagare tyder på brister i resurser och en planering och är inte en metod som är acceptabel. Nämndens ansvar innefattar att säkerställa att resurser finns för behovsbedömd tillsyn samt säkerställa att erforderlig kontroll utförs. Vi bedömer därmed att det finns en risk att nämnden inte klarar av att leva upp till sitt tillsynsansvar samt att nämnden måste säkerställa att lagstadgad planering genomförs. Vad gäller kostnader och intäkter för tillsyn och kontroll menar vi att nämnden måste skapa en bild över vilka totala kostnader och intäkter nämnden har och hur taxefinansieringsgraden ser ut. I nämndens tillsynsplan för 2013 anges att livsmedelskontrollen är finansierad till I 00 procent via taxor. I utfallet för 2014 framkommer intäkter på livsmedelssidan på totalt 223 tkr (vilket är en högre intäkt i jämförelse med 2013), vi ställer oss frågande till om denna intäkt täcker samtliga kostnader förknippade med livsmedelskontrollen. Trots att kostnader för lokaler hanteras centralt i Gagnefs kommun måste dessa tas i beaktande vid beräkningen av verksamhetens kostnad precis som kostnader för central administration och kostnader förknippade med nämndens sammanträden. Vi har förståelse för att kostnader för tillsynen kan vara större i ett initialt skede under en upplärningsperiod. Miljöbalkstillsynen får i större utsträckning vara finansierad via skatter, livsmedelskontrollen ska finansieras av taxor. Vi rekommenderar att nämnden följer upp hur finansieringen av miljötillsynen/livsmedelstillsynen ser ut för att dels att få kunskap över taxefinansieringsgrad dels för att följa upp att det finns resurser för behov som framkommer i behovsutredning och riskklassning. 12. Uppföljning och säkerställande av nämndens tillsynsansvar För att få en bild över hur nämnden klarar sin tillsyn har vi begärt att få en förteckning över inkomna ärenden avseende tillsyn (olovligt byggande, ovårdade tomter). Äldre tillsynsärenden, ärenden från och tidigare finns främst registrerade i handläggningssystem för miljö (Ecos) men förekommer även i vissa fall i bygglovssystemet (ByggR). Tillsynsärenden från 2014 finns inte registrerade. Det finns ett antal ärenden i handläggarens rum som inte är diarieförda utan endast hålls ordnade i pappersakter. Enligt uppgift har ett arbete att strukturera hur tillsynsärenden registreras påbörjats. Den förteckning vi fått del av visar att det finns elva pågående tillsynsärenden avseende ovårdade tomter registrerade i Ecos. Det äldsta pågående ärendet är påbörjat 2009 och det senaste är registrerat Gällande ärenden om olovligt byggande finns fyra registrerade ärenden i Ecos, ett av dessa är pågående och inkom under Enligt uppgift finns ingen bevakning av dessa ärenden för att säkerställa åtgärd och handläggning och det finns ärenden, från 2004 till idag som inte är åtgärdade och/eller avslutade KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firrn of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative (" KPMG lnternational' ), a Swiss entity. All rights reserved. 8

15 Vad gäller nämndens tillsynsansvar gällande hissar framkommer att det inte finns något register. Vad gäller för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) finns ett register och nämnden har påmint de fastighetsägare som inte har inkommit med besiktningsprotokoll att besiktning av ventilationen måste ske. ämnden har vidare ett ansvar för tillsyn av enkelt avhjälpta hinder (HIN). Enligt uppgift är det ingen som för närvarande arbetar med den arbetsuppgiften annat än den del som ingår i lovprövningen. Nämnden saknar kontroll över pågående tillsynsärenden enligt PBL. Som en följd av låg bemanning har tillsynen prioriterats bort till förmån för att hantera inkommande ansökningar. Inom miljösidans tillsynsärenden framkommer att ärenden om nedskräpning finns diarieförda, men det finns ett behov av registervård och ärenden behöver följas upp för att avgöra om de kan avslutas eller inte. De ärenden som initierades under 2014 har en oklar status och det är ingen som har någon kontroll över vad som är gjort och vad som behöver åtgärdas Kommentar Vi har inte fått klarhet i hur det ser ut med klagomålsärenden och tillsynsärenden enligt PBL (olovligt byggande, ovårdade tomter) då rutiner för registrering saknas. Vi bedömer att det finns en risk att nämnden har öppna tillsynsärenden/klagomål som är obevakade. Vi rekommenderar därför att nämnden säkerställer att uppdraget klaras och strukturerat börja följa upp sin verksamhet avseende planering tillsyn och klagomålsärenden. Nämnden behöver vidare enligt vår bedömning säkerställa att rutiner för registrering av ärenden sker på ett sätt som säkerställer bevakningen. Vi rekommenderar att nämnden följer upp att arbetet att strukturera rutiner för registrering ärendena fortskrider. 13. Kompetensförsörjning Inom förvaltningen beskrivs att det har varit ett turbulent år. I stort sett hela personalstyrkan, byggnadsinspektör, miljöinspektörer (två av tre), plantekniker, förvaltningschef/stadsarkitekt har kommit som nya under året. Inom förvaltningen har långtidssjukskrivningar förekommit under För att hantera bygglov (inklusive övriga lov och anmälningsärenden) förhandsbesked och strandskyddsdispenser samt ärendehantering och diarieföring inom bygglovavdelningen finns en byggnadsinspektör anställd på heltid. Stadsarkitekten tillika förvaltningschefen har ett ansvar för gestaltningsfrågoma i lovgivningen. Planingenjör/bygglovhandläggare arbetar med bygglov, förhandsbesked samt ritar detaljplaner. Bygglovhandläggaren och planingenjör/bygglovhandläggare utgör totalt 150 procent tjänst för lovgivning/anmälningar. Inom miljösidan finns tre handläggare om totalt 275 procent tjänst som hanterar tillsyn enligt miljöbalken samt miljöfarligverksamhet och hälsoskyddet samt och den offentliga kontrollen av livsmedel KPMG AB, a Swedish llmited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lntemational Cooperative ("KPMG lnternational' ), a Swiss entity. All rights reserved. 9

16 Att i stort sett hela personalstyrkan har bytts ut under 2014 har påverkat nämndens fönnåga att klara av att utföra uppdraget. Vi har i samband med våra intervj uer mött en frustration över den stundtals låga bemanningen samt att förvaltningen dränerats från erfarenhet. För att minska sårbarheten och underlätta i det löpande arbetet har nämnden via sin förvaltning gjort följande; För att kunna hantera en större ärendemängd på bygglovsidan under högsäsongen under våren samt minska sårbarheten på bygglovsidan har en kombinationstjänst som planeringsingenjör/bygglovhandläggare anställts. I uppdraget ingår att arbeta med både detaljplaner och bygglov. Inför nyanställning och under introduktion av byggnadsinspektör köptes timmar från den av nämnden tidigare anställde inspektören för inskolning. Nämnden har även tidigare annonserat i Gagnefs bladet om att inkomna med ansökan i god tid innan semestrar för att minska belastningen och kunna korta handläggningstider. Sedan en kort tid tillbaka beskrivs att det finns en grupp som går igenom inkommande bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser för att få en mer allsidig belysning av ärenden. Administrationen är sedan många år centraliserad och enligt uppgift pågår dialog om möjligheten att f'ar mer hjälp centralt. Sedan omorganisationen har också de digitala verktygen utökats för att minimera den tid som handläggana arbetet med administration Kommentar Vi möter en i många delar stressad och hårt pressad förvaltn ing vid våra intervjuer. Nämnden måste enligt vår bedömning säkerställa att tid finns för inskolning samt att arbeta aktivt för att utveckla personalen och skapa en arbetsmiljö som bidrar till kontinuitet i personalgruppen. Vi bedömer att nämnden måste säkerställa en kontinuitet på personalsidan för att undvika en upprepning av En liten nämnd som miljö- och byggnadsnämnden med få anställda lider av naturliga skäl av sårbarhetsproblem. ämnden behöver säkerställa att dessa problem minskas genom att hitta lösningar där plötsliga personalförändringar kan hanteras på ett sätt som säkerställer att nämnden kan fullgöra sitt uppdrag. Vi noterar att vissa åtgärder har vidtagits fö r att minska sårbarheten, exempelvis genom att nämnden har anställt personer med tjänster som är mer flexibla och kan hanterar flera olika delar av nämndens uppdrag KPMG AB, a Swedish llmlted liability company and a member finn of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved. 10

17 14. Sammanfattande bedömning Nämnden har under 2014 haft ett turbulent år där i stort sett hela personalstyrkan har bytts ut. Nämnden har även haft flera sjukskrivningar. Brist på personal påverkar självklart möjligheten för nämnden att klara sitt uppdrag. Vi konstaterar trots detta att nämnden tycks klara att hålla korta handläggningstider. Vi har dock noterat att nämnden saknar resurser för planering, uppföljning, behovsbedömning, samt tillsyn gällande exempelvis olovligt byggande. Vår samlade bedömning är att Nämnden klarar av de löpande inkommande ärendena där ansökan gäller prövning av ett specifikt ärenden och våra stickprov visar att handläggningstiderna är rimliga utifrån lagstiftningen även om det finns en viss variation. Nämnden klarar i dagsläget inte av att bevaka och säkerställa att ärenden som rör tillsyn av exempelvis nedskräpning i naturen, ovårdade tomter samt förelägganden om åtgärder vid olovligt byggande hanteras. Det är en brist att nämnden inte upprättat de behovsutredningar och tillsynsplaner som miljöoch livsmedelslagstiftningen föreskriver. Nämnden i egenskap av ansvarig för tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalk och planoch bygglag måste säkerställa att tillräcklig bemanning finns för att klara uppdraget. Nämnden bör enligt vår mening skapa rutiner och system för uppföljning av tillsyn samt säkerställa att erforderlig bemanning med rätt kompetens finns till nämndens förfogande. Nämnden behöver se över i vilken omfattning miljötillsyn och livsmedelskontroll finansieras av skatter. KPMG, dag som ovan (;~~+ ~~'>\_->>- Ma s Larsson Konsult Certi z ad kommunal revisor/kundansvarig 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm af the KPMG network af independent member firms affiliated with KPMG lntematianal Cooperative ("KPMG lntematianal' ), a Swiss entity. All rights reserved. 11

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport ABCD Arboga kommun Handläggningstider försörjningsstöd Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28 Revisionsrapport 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Gävle kommun. Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning. Revisionsrapport. KPMG AB 2013-05-20 Antal sidor: 23

Gävle kommun. Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning. Revisionsrapport. KPMG AB 2013-05-20 Antal sidor: 23 ABCD Gävle kommun Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning Revisionsrapport KPMG AB 2013-05-20 Antal sidor: 23 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin Vadstena kommun Ärendehantering bygg och miljö t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Syfte...3 2.2. Revisionsfrågor...3 2.3. Metod...3 2.4. Revisionsbevis...3

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00 Beslutande Anne-Marie Petersson Birthe Hellman Sten-Inge Kedbäck, ej 45 Anders Hygrell Peter Lanzén Raymond

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Revisionsrapport Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2

Läs mer

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011 Bygg och miljökontoret Verksamhetsplan 2011 Redovisad i Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2011-02-23, 34/2011 Verksamhetsplanen sammanställd av Lily Grey, informatör, bygg och miljökontoret, 011-15 14 94

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg Översyn av fem rekryteringsärenden Revisionsrapport KPMG AB Lisa Åberg 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun. Kommunfullmäktige 2014-11-17. Revisionsrapport om gator och vägar

Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun. Kommunfullmäktige 2014-11-17. Revisionsrapport om gator och vägar gpa MUN Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun Kommunfullmäktige 2014-11-17 Revisionsrapport om gator och vägar På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG granskat underhållet av gator

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 29 augusti 2013 kl 08.30 10.40. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Västerviks kommun. Revisionsrapport. Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. www.pwc.

Västerviks kommun. Revisionsrapport. Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. www.pwc. www.pwc.com/se Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Pär Sturesson Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll Certifierade kommunala revisorer September

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Bygglovenhetens tillsyn

Bygglovenhetens tillsyn 2013-11-21 1 (11) Bygglovenhetens tillsyn En rapport om tillsyn, Bygglovenheten i Järfälla kommun Dnr BYGG 2013-746 Medverkande tjänstemän: Anna Krohn, Bygglovhandläggare/ Projektledare tillsyn Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Emelie Carlbom (M) tjg för Hans-Erik Aronsson (M) 88-91 Hans-Erik

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

MISSIV Datum Diarienummer 2014-06-10 BN 2014-000586 Handläggare Robert Samuelsson 0451-26 89 00 robert.samuelsson@hassleholm.se Kommunstyrelsen Sanktionsavgifter, ändring av fördelning mellan byggnadsnämnden

Läs mer

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Inspektion av Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun den 21 23 april 2015

Inspektion av Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun den 21 23 april 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 1831-2015 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun den 21 23 april 2015 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Grästorps kommun Intern kontroll 2014

Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Fastställd av XX 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Internkontrollplan... 3 1.1 Bygglov... 3 1.2 Hälsoskydd... 4 1.3 Livsmedel... 4 1.4 Miljöskydd... 5 1.5 Trafikärenden...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer