D-UPPSATS. I huvudet på revisorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. I huvudet på revisorn"

Transkript

1 D-UPPSATS 2010:045 I huvudet på revisorn Vad avgör och påverkar revisionsarvodet? Anna Lantz Annelie Rafter Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2010:045 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--10/045--SE

2 FÖRORD Denna magisteruppsats omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes under 10 intensiva veckor höstterminen 2009 i ämnet Företagsekonomi vid institutionen Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap, avdelningen för Redovisning och Styrning vid Luleå tekniska universitet. Vi vill börja med att tacka vår handledare Anders Nilsson, som med ett stort intresse och engagemang väglett oss på ett bra sätt och har varit ett stort stöd. Vidare vill vi även tacka Sven Andersson som med stort tålamod har hjälpt oss att utforma och analysera studiens grider. Vi vill även tacka Annika Nilsson som ställde upp på studiens pilotintervju och bidrog med viktig feedback på gridens utformande. Ett stort tack vill vi rikta mot de fyra revisorerna som tog sig tid att medverka i vår studie, då de ställt upp på intervjuer. Slutligen vill vi passa på att tacka våra opponenter som under studiens gång har givit oss goda råd och synpunkter som varit till stor hjälp för studiens fortskridande. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete. Luleå den 7:e januari 2010 Anna Lantz Annelie Rafter

3 SAMMANFATTNING Idag domineras en stor del av revisionbranchen av fyra stora revisionsbyråer. Det finns forskare som hävdar att revisionsbyråer och då främst de stora byråerna ägnar sig åt prispress av revisionsarvodet, så kallad low-balling, för att locka nya klienter för att sedan ta igen på intäkterna från konsulttjänsterna. En viktig aspekt att undersöka har varit vilka faktorer som påverkar prissättningen av revisionsarvodet då flera studier visar på att ett lågt revisorarvode är av betydelse för klienten. En stor del av den existerande forskningen behandlar amerikanska förhållanden, dock saknas det forskning de svenska förhållanden. Med denna bakgrund väcktes ett intresse att utföra en kvalitativ studie inom den svenska revisionsmarknaden. Studien syftar till att få en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn uppfattar och tolkar hur olika faktorer kan påverka de fyra stora revisionsbyråernas prissättning av revisionsarvodet på lokal nivå. För att kunna uppfylla syftet genomfördes studien med hjälp av en flerfallstudie där både gridmetoden och semistrukturerade frågor utfördes på de fyra stora revisionsbyråerna med en auktoriserad revisor från respektive byrå. Resultaten från analysen indikerar att de enskilda revisorerna var eniga om vilka faktorer som är viktigast vid prissättningen av revisionsarvodet. De slutsatser som har framkommit pekar på att samtliga revisorer anser att storlek på klienten, komplexitet i det reviderade företaget samt dess revisionsrisk är de tre mest betydelsefulla faktorerna att ta hänsyn till vid prissättningen av revisionsarvodet, vilket även bekräftas av tidigare forskning. Vad gäller priskonkurrens indikerar studien att den svenska revisionsmarknaden, i likhet med undersökningar på amerikanska förhållanden, att detta kan förekomma på grund av en koncentrerad marknadsstruktur med få aktörer.

4 ABSTRACT Today a big part of the audit market consists of four big accounting firms. Some scientists argue that accounting firms and particularly the big firms are engaged in price pressure of the audit fee, so-called low-balling, to attract new clients and then make up the revenue from consulting services. An important aspect to consider has been the factors that affect the pricing of audit fee as several studies show that low audit fees are significant for the client. Much of the existing research deals with American conditions, however, there is no research showing the Swedish conditions. This background brought an interest to carry out a qualitative study in the Swedish Market Court. The study aims to obtain a better understanding of how the individual auditor perceive and interpret how various factors can influence the big four accountancy firms pricing of audit fee at the local level. To fulfill the purpose the study was using a multiple case study where both the grid method and semi-structured questions were conducted in the four major accounting firms with an accountant from each agency. The results of the analysis indicate that the auditors agreed on what factors are the most important when pricing the audit fee. The conclusions which have emerged indicating that all accountants believe that the size of the client, the complexity of the audited company and its audit risk are the three most important factors to consider when setting prices of the audit fee, wich is in line with previous research. As regards price competitiveness the study indicates that the Swedish Market Court, like the studies on American conditions, that this may occur due to a concentrated market structure with few players.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDANDE KAPITEL REVISIONSARVODET SOM ETT KONKURRENSMEDEL SYFTE METOD METODSYNSÄTT FORSKNINGSSTRATEGI METODANSATS VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT LITTERATURSÖKNING DATAINSAMLINGSMETOD Gridteknik Semistrukturerade intervjuer ANALYS AV MATERIAL STUDIENS KVALITET TEORETISK REFERENSRAM STORLEK Klientens storlek Revisionsbyråns storlek RISK Revisionsrisk Klientens risk KOMPLEXITET Dotterbolag Varulager och kundfordringar BYRÅ OCH REVISOR KONSULTTJÄNSTER KONKURRENSSITUATIONEN PÅ REVISIONSMARKNADEN LOW-BALLING SAMMANFATTNING EMPIRI PRESENTATION AV RESPONDENTERNA REVISIONSBYRÅ A Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ B Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ C Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ D Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun... 27

6 4.6 SAMMANFATTNING AV STUDIENS EMPIRISKA DATA ANALYS STORLEK RISK KOMPLEXITET BYRÅ OCH REVISOR KONSULTTJÄNSTER KONKURRENSSITUATIONEN PÅ REVISIONSMARKNADEN SAMMANFATTANDE ANALYSFIGUR SLUTSATS OCH DISKUSSION STUDIENS SLUTSATS DISKUSSION STUDIENS BIDRAG FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING REFERENSER...38 BILAGOR Bilaga A- Intervjuguide.. Bilaga B- Griddokument och definitioner... Bilaga C- Tabeller.. FIGURFÖRTECKNING Figur 1- Studiens valda faktorer och dess upplägg Figur 2- Revisionsriskens olika beståndsdelar Figur 3-Sammanfattning av de faktorer som påverkar revisionsarvodet Figur 4- Resultat från gridanalysen, Revisor A Figur 5- Resultat från gridanalysen, Revisor B Figur 6- Resultat från gridanalysen, Revisor C Figur 7- Resultat från gridanalysen, Revisor D Figur 8- Sammanfattande analysfigur TABELLFÖRTECKNING Tabell 1- Studiens empiriska data...28

7 INLEDNING 1 INLEDANDE KAPITEL Med detta avsnitt vill studiens författare introducera läsaren till problematiken bakom revisionsarvodets storlek. Inledningsvis kommer problembakgrunden att mynna ut i problemformuleringen och studiens. Slutligen kommer kapitlet avslutas med att definiera och förtydliga vissa begrepp för att underlätta den fortsatta läsningen. 1.1 REVISIONSARVODET SOM ETT KONKURRENSMEDEL Revisionsmarknaden domineras till stor del av fyra revisionsbyråer som tillsammans går under benämningen The Big Four, och inkluderar Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers (PwC). De började alla som små lokala byråer, men genom förvärv, samgående och strukturell tillväxt har de kommit att dominera marknaden. Den mest framträdande händelsen var då Arthur Andersens föll bort från marknaden år 2002, som medförde att vi endast har fyra stora och mäktiga aktörer på marknaden. Tillsammans har The Big Four en kraftig dominans med cirka 85 procent av uppdragen av de börsnoterade företagen i Sverige (Fristedt & Sundqvist, 2006). Sammanslagningarna, som till stor del kan förklaras av globalisering och stordriftsfördelar, har lett till att det skapats stora skillnader mellan de riktigt stora och mindre revisionsföretag vad gäller inriktning av verksamheten och möjligheterna att konkurrera om de större uppdragen (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Inom marknaden för revisionstjänster har The Big Four en sådan stark position att de generellt kan styra priset på revisionen mer än de mindre aktörer med anledning av deras storlek och rykte (Willekens & Achmadi, 2003). Mellan The Big Four kan det pågå en strategisk konkurrens där de försöker att nå fördelar på marknaden (Liu & Simunic, 2005). Den strategiska konkurrensen mellan The Big Four kan innefatta prissättning (Willekens & Achmadi, 2003). Revisionsmarknaden och dess prissättning har under det senaste decenniet blivit ett mycket relevant och intressant område för forskare (Cobbin, 2002). Det finns en massiv litteratur som behandlar sambandet mellan revisionsföretagens prissättning och revisorernas oberoende. Särskilt framhållna är riskerna för att oberoendet kan bli försvagat till en nivå som hotar revisionens kvalitet. Riskerna uppkommer som en följd av priskonkurrens mellan revisionsföretagen, offertgivning och samband mellan revisionsföretagens intäkter för konsulttjänster till klienter (Johansson et al. 2005). Farhågor fanns att en alltför billig revision skulle medföra att kvaliteten blev lidande (Eklöv, 1998). Enligt Brandon et al (2004) har flera studier åskådliggjort uppfattningen av revisorn som oberoende part har påverkats negativt när revisorn utför konsulttjänster utöver revisionsuppdragen. Johansson et al. (2005) menar att revisorns produkt inte är lika lätt att sälja och möjlig att ta bra betalt för, i jämförelse med konsulttjänster. Enligt Holmquist (1999) har konsulttjänster, såsom fristående rådgivning en betydande roll för att revisionsbyråerna ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Genom att sätta låga priser vill revisionsbyråerna öka antalet revisionsuppdrag i hopp om att dessa senare ska generera lukrativa konsultuppdrag (ibid.). Vidare är prissättningen problematisk då det kan vara svårt att särskilja tjänster från varandra, exempelvis revisionsnära rådgivning från övrig rådgivning (ibid.). 1

8 INLEDNING I den amerikanska litteraturen om revision talar man framför allt om att det är de stora revisionsföretagen som ägnar sig åt earnings management, det vill säga att när de konkurrerat om nya klienter, prissatt den rena revisionen lågt, så kallad low-balling, med avsikten att kunna ta igen på gungorna vad de förlorat på karusellen (Johansson et al. 2005). Begreppet innebär att revisionen säljs ytterst billigt till företagen för att revisionsbyrån sedan ska kunna sälja lönsamma konsulttjänster. Kritiker menar att revisorer har åsidosatt själva revisionsarbetet för att komma över lukrativa rådgivningsuppdrag (Reynolds, Deis & Francis, 2004). En viktig aspekt att undersöka har varit vilka faktorer som påverkar prissättningen på revisionsarvodet. Flera studier (Beattie & Fearnley, 1995) visar på att ett lågt revisorarvode är av betydelse för klienten. Många studier har genomförts på området av bland annat Palmrose (1986); Francis och Stokes (1986); Chan, Mahmoud och Gwilliam (1993) samt Firth (2002). Det finns en lång lista på de faktorer som anses ligga bakom prissättningen av revisionen, en av de mest inflytelserika revisionsprissättningsmodellerna utformades av forskaren Simunic (1980), där faktorer såsom bolagets storlek, risk samt komplexitet anses påverka prissättningen. Simunics prissättningsmodell fick ett betydande inflytande över efterkommande forskning (Phillip, 2002). Den faktor som genomgående i tidigare studier givit mest märkbara resultat och som till störst del förklarat variationen i prissättningen av revisionen är bolagets storlek. Stort fokus har legat på revisionsbyråns storlek och då speciellt The Big Four eftersom de besitter en sådan stor del av marknaden. På senare år har forskare kommit fram till att marknaden, konkurrensen samt företagens behov av konsulttjänster också är faktorer som styr priset på revisionsarvodet (Firth, 2002). Oftast bjuds The Big Four in till att lämna offerter vid en upphandling, och därmed konstaterar Johansson et al. (2005), i likhet med Europeiska Kommissionens rapport (2006), att priset är en kritisk och troligen avgörande fråga vid revisorsval. The Big Four anses ha ungefär samma geografiska nätverk, tekniska kunskaper och rykte, och det är därför främst med priset de kan konkurrera med varandra (Europeiska Kommissionen, 2006a). En ökad förståelse för hur faktorerna påverkar revisionsarvodena är värdefullt för att byråerna ska kunna förhandla fram rätt pris för revisionen (Nikkinen & Sahlström, 2004). En stor del av den existerande litteraturen och forskningen behandlar amerikanska förhållanden, dock förefaller det som att det saknas forskning på de svenska förhållandena. 1.2 SYFTE Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn uppfattar och tolkar hur olika faktorer kan påverka prissättning av revisionsarvodet på lokal nivå. Syftet kommer att uppnås genom tre steg: BESKRIVA Beskriva vilka faktorer som påverkar prissättningen av revisionsarvodet genom en litteraturstudie av befintliga teorier. 2

9 INLEDNING IDENTIFIERA FÖRKLARA De beskrivna faktorerna ska sedan undersökas empiriskt för att identifiera vilka av faktorerna revisorerna uppfattar som de mest betydelsefulla vid prissättningen av revisionsarvodet. Baserat på den teoretiska referensramen och den empiriska datan kommer en modell presenteras för att förklara och skapa en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn lokalt uppfttar och tolkar hur faktorerna kan påverkar prissättningen av revisionsarvodet på lokal nivå. 3

10 METOD 2 METOD Detta metodkapitel behandlar överväganden, tillvägagångssätt och val utifrån problemets art. Detta ligger till grund för val av metodsynsätt, forskningsstrategi, forskningsobjekt, litteratursökning och datasamlingsmetoder. Kapitlet avslutas med en diskussion kring eventuella metodproblem. 2.1 METODSYNSÄTT Syftet med studien ligger till grund för val av metodsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Då studiens observationer, datainsamlingar och utsagor bestäms av det synsätt som har valts kommer denna uppsats att utgå från ett aktörssynsätt. Ett aktörssynsätt lämpar sig bra då syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur revisorerna uppfattar och tolkar prissättningen av revisionsarvodet, vilket uppnås genom en interaktion med aktörerna. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) ses verkligheten med ett aktörssynsätt som en social konstruktion där varje aktör antas ha sin egen subjektiva bild av verkligheten. Den kunskap som utvecklas i ett aktörssynsätt blir därför individberoende (ibid). Studien kommer även att ha vissa inslag av ett analytiskt synsätt då statistiska tillvägagångssätt har använts. En kombination av synsätt är vanligt då det är svårt att renodla den specifika forskningssituationen med ett enda synsätt (Holme & Solvang, 1997). 2.2 FORSKNINGSSTRATEGI Då studien syftar till att ge djupgående kunskaper om forskningsobjekten har fallstudier tillämpats (Denscombe, 2000). Valet av fallstudier som forskningsstrategi öppnar för möjligheten att studera aktörerna grundligt, vilket skapar större förståelse och ger en större möjlighet att uppnå studiens syfte. Utifrån studiens problemformulering lämpar sig även fallstudier bra då denna metod generellt sett är den metod som föredras då frågor som hur ställs, då man har ringa kontroll över den situation som studeras och fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang (Yin, 2003). Då revisionsbranschen i Sverige domineras av fyra stora revisionsbyråer kommer dessa att undersökas som individuella fall i en så kallad flerfallstudie, för att skapa en djupare förståelse för de erfarenheter som uppträder i dessa undersökningsobjekt (Yin, 2003). Med en flerfallsdesign på fallstudien ökar även sannolikheten för att det blir en bättre undersökning i jämförelse med om man enbart använder sig av ett enda fall (ibid.). I studien har det använts ett deduktivt arbetssätt. Detta innebär att studien har tagit avstamp i befintlig teori inom ett specifikt forskningsområde för att sedan bygga studiens empiri utifrån denna (Patel & Davidson, 2003). Studien har utgått från befintliga teorier och undersökningar angående faktorer som påverkar revisionsarvodets storlek. Teorin som har använts var avsedd för att avbilda verkligheten och ge en beskrivande bild av vilka faktorer som kan tänkas påverka revisionsarvodet. Genom en jämförelse av teori och empiri kan ett sammanhang skapas över hur väl den studerade teorin överensstämmer med den verklighet som undersöktes. 2.3 METODANSATS Valet av forskningsmetod är i hög grad beroende av hur studiens problemställning är formulerad (Jacobsen, 2002). En studie kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ vid insamling av data. Denscombe (2000) menar att en kvalitativ sätter individen i fokus, och fokus ligger på att saker beskrivs med ord istället för siffror. Då denna uppsats fokuserade på respondenternas subjektiva 4

11 METOD åsikter lämpade sig en kvalitativ metodansats väl. En av studiens intervjumetoder innehåller variabler som kan anta numeriska data och således har även studien inslag av den kvantitativa forskningsansatsen (Abnor & Bjerke, 1994). Studiens frågeställning syftar till att fånga undersökningsobjektens uppfattningar och tolkningar, istället för att statistiskt säkerställa ett förhållande. Därför ansågs en kvalitativ studie som lämplig och dessutom har studien en begränsad omfattning, vilket Denscombe (2000) anser stämmer överens med en kvalitativ syn. 2.4 VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT Med utgångspunkt från studiens problemområde och syfte har studien valt att fokusera på de större revisionsbyråerna. De valda fallstudieobjekten verkar inom revisionsbranschen och tillhör de fyra största revisionsbyråerna; Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers. Varför studien valt att fokusera på dessa byråer är för att den största delen av forskningen kring prissättningen av revisionsarvodet har sin grund i koncentrationen inom revisionsbranschen till The Big Four. Studien innefattade fyra intervjuer, en på respektive Big Four. Fokus har legat hos revisionsbyråerna då studien utgår från revisorernas perspektiv. I studiens urvalsprocess har det identifierats ett flertal viktiga egenskaper, som eftertraktades hos intervjupersonerna. Studiens syfte berör ett ämne som har strategiska inslag, därför bör intervjupersonerna besitta en relativt hög position inom sin byrå, ett krav är att de är påskrivande revisorer. Anledningen till att respondenterna skulle besitta en sådan position är att de då själva har ansvar för sin kundstock samt att de har större erfarenhet inom det studerade området, då påskrivande revisorer har arbetat inom revisionsbranschen ett antal år. Revisorerna uppfyllde vårt krav och de var dessutom villiga att avsätta en timme för intervju. Urvalet är dessutom geografiskt begränsat till lokalkontoren i Luleå, dels för att The Big Four är representerade i detta område, men även för att detta möjliggör personliga intervjuer. Dessutom önskades byråer med en lokal anknytning för att kunna utnyttja deras närhet till eventuella följdintervjuer. 2.5 LITTERATURSÖKNING Under studiens inledningsfas ägnades tid åt att samla in information och att kartlägga tidigare forskning på området. Vid litteraturstudien användes databaserna Emerald, Artikelsök och Ebsco Host med databaserna AcademicSearchElite Business SourceElite, Econlit, ERIC, Regional Business News för att söka relevanta vetenskapliga artiklar. För att utöka litteratursökning användes den nationella databasen Libris och den lokala databasen Lucia, som visar LTU:s samlingar, böcker samt övrig litteratur. De sökord som användes var: prisdumpning (low-balling), revisionsarvode (audit fees), konsulttjänster (non-auditing services), de fyra stora revisionsbyråerna (the big four), prissättning (pricing), gridtekniken (grid technique), Peter Öhman samt Simunic. Sökorden användes i kombination med varandra samt trunkerades med and för att få en så bred sökning som möjligt. 2.6 DATAINSAMLINGSMETOD Valet av fallstudie som forskningsstrategi möjliggör att mer än en forskningsmetod är möjlig att använda för att fånga in och undersöka den komplicerade verkligheten (Denscombe, 2000). Genom det valda aktörssynsättet ville studien komma nära aktörerna och det var dialogen som låg i fokus (Arbnor & Bjerke, 1994). I studien har det personliga mötet värdesatts och genom intervjuer ansikte mot ansikte kan man lättare tolka och fånga aktörernas bild av verkligheten och 5

12 METOD dess tankar på djupet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Ytterligare information kan utvinnas ur ett svar där kroppsspråk och tonfall kan tolkas in, vilket inte är möjligt ur ett skriftligt svar (ibid.). För att kartlägga revisorernas uppfattningar och tolkningar kring prissättningen av revisionen valdes även den så kallade gridtekniken (the repertory grid technique)(ibid.) Gridteknik Gridtekniken hjälper till att förstå den enskilda aktörens tankestruktur. Metoden vill skapa en karta över aktörens tankemönster som annars kan vara svår att komma åt (Reger, 1990), vilket går i linjer med studiens syfte att undersöka hur revisorn uppfattar och tolkar prissättningen av revisionsarvodet. En pilotintervju genomfördes innan de verkliga intervjuerna utfördes, i syfte att testa gridens utformande. Pilotintervjun genomfördes på en före detta revisor, med så stor erfarenhet att denne praktiskt taget kunde jämställas med de verkliga aktörerna. Kvale (1997) menar att självförtroendet såväl som möjligheten att skapa ett stimulerande och dynamiskt samspel under de verkliga intervjuerna ökar, om man på förhand har genomfört en pilotintervju. Gridtekniken kräver allmänt sett tre steg (Reger, 1990). Första steget är att välja element, andra steget är att skapa begrepp och tredje steget är att framställa uppfattningar om elementen genom att använda begreppen som skalor (Se bilaga B). STEG ETT STEG TVÅ STEG TRE Element kan vara saker, händelser eller människor (Reger, 1990). Om en teori ska utgöra underlag för elementen eller om syftet är att jämföra olika individers föreställningar och tankemönster är det lämpligt att forskaren väljer element. Då den teoretiska referensramen ligger till grund för intervjuerna och då en jämförelse mellan respondenternas svar är önskvärt, har studiens författare valt elementen på förhand. Elementen var fördefinierade av den teoretiska referensramen och studien utgick från de faktorer som den huvudsakliga forskningen har kommit fram till som de viktigaste. Även den före detta revisorn vid pilotintervjun har hjälpt till att generera begrepp då denne har stor erfarenhet av branschen. Nästa steg var att skapa mening åt elementen genom att begrepp genererades. Begreppen utgörs av bipolära verb eller adjektiv och behandlas som en skala med två ytterligheter, pol och kontrast. För att generera begrepp utifrån de valda elementen är det möjligt att gå tillväga på olika sätt (Reger, 1990). Ett sätt är att forskaren väljer ut begreppen, ett annat är att aktören själva genererar dessa. Då jämförbarheten mellan respondenterna är viktigt valde studiens författare att generera begreppen. Begreppen togs fram genom att vi beskrev hur två element skiljer sig från varandra. På så sätt fick vi fram begrepp med en pol och en kontrast. Proceduren fortsatte till dess att det hade skapat tillräckligt många begrepp för att ge en nyanserad bild av respondenternas tankemönster. Dessutom måste begreppen vara viktiga för studien, för att kopplingen mellan teori och empiri skulle kunna påvisas. När en matris av element och begrepp har växt fram måste elementen relateras till begreppen. Det innebär att aktören ska sortera, värdera eller ranka elementen på 6

13 METOD den skala som varje begreppspar bildar (Reger, 1990). Det andra sättet, värdering, innebär att aktören värderar varje element på den skala som bestäms av varje begrepps två ytterligheter. Studien har valt att använda en niogradig skala. Då metoden är komplicerad var det viktigt att vara väl insatt i hur intervjun skulle läggas upp för att få aktören att förstå metoden och få denne insatt i tankesättet kring metoden. Därför ansågs det mycket viktigt med en pilotintervju innan för att få en inblick i problematiken kring metoden. För att aktörerna skulle få en ökad förståelse av metoden illustrerades detta med ett exempel för att få in revisorerna i tänkandet kring gridtekniken. Aktörerna fick sedan med egna ord resonera högt hur de tänkte när de betygsatte de olika genererade begreppen, då syftet med den valda metoden var att fånga aktörernas tankemönster Semistrukturerade intervjuer Med tanke på att gridtekniken avbildar aktörernas tankemönster och att detta begrepp ges en något snävare innebörd än begreppet uppfattning, tillfördes frågor av mer öppen karaktär. Ett ytterligare skäl till att komplettera griderna med några öppna frågor var för att öka flexibiliteten och för att ge aktörerna tillfälle att gå utanför gridformulärets ramar (Patton, 1990). Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte då en personlig intervju antogs generera mer utvecklade och djupgående svar. En intervjuguide skapades (se bilaga A) med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram, där frågorna gav aktörerna en möjlighet till öppna svar, vilket enligt Denscombe (2000) kännetecknar semistrukturerade intervjuer. Då svarsalternativen är öppna ges respondenterna möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten, vilket går i linje med studiens syfte, när syftet dels var att ta reda på hur de identifierade faktorerna påverkar prissättningen. Dessutom öppnar semistrukturerade frågor upp för följdfrågor såväl som förtydliganden. Studien har valt denna form av intervju för att hålla sig inom studiens ram, men samtidigt vara öppen för ny information. Det utformades en intervjuguide utifrån en kvalitativ form, där många av frågorna var relativt breda, men berörde de viktigaste ämnena relaterat till studiens syfte. För att möjliggöra jämförelser mellan de olika revisorerna var det även nödvändigt att ställa vissa bakgrundsfrågor. Gridformuläret, intervjuguiden (se bilaga A & B) samt studiens syfte skickades i förväg via mail till respektive aktör med syftet att ge dem en möjlighet att förbereda sig. Samtliga intervjuer utfördes på kontor belägna i Luleå och spelades in på diktafon samtidigt som författarna förde anteckningar vid sidan av som komplement, inspelningarna utfördes främst för att underlätta det analysarbetet efteråt. 2.7 ANALYS AV MATERIAL Värdena som aktörerna angav i griderna matades in i datorprogrammet Flexigrid, där det behandlades till ett analyserbart material. Analysmetoden faktoranalys valdes då den metoden gör det möjligt att grafiskt framställa centrala dimensioner i en individs tankemönster, som annars skulle vara svårt att uttrycka klart eller som ligger på ett delvis undermedvetande plan hos aktörerna (Reger, 1990). Flexigrid-programmet räknar ut inbördes relationer mellan begreppen (ibid.). Korrelationerna kan variera mellan +1 och 1, höga positiva korrelationer mellan två begrepp visar att begreppens polsidor alternativt begreppens kontrastsidor samvarierar. Så kallade kluster skapades genom att i tabell 1 (Bilaga C) välja ut de begrepp som hade en korrelation som 7

14 METOD var större än 0.5 respektive mindre än För att klustren av begrepp ska komma närmare axlarna i figuren är det vanligt att rotera axlarna (Tschudi, 1998). Att utgå från en roterad grid som studien har gjort kan således underlätta tolkningen av de underliggande komponenterna i en aktörs tankemönster (ibid.) I griden finns två axlar där begrepp och element är inritade (se exempel i empirikapitlet). Siffrorna i figuren representerar de fem begreppen. Eftersom varje begrepp består av en pol och en kontrast, t.ex. lätt att avgöra och svårt att avgöra, markeras begreppets nummer på två ställen i figuren. Dessa ligger på en rät linje som skär origo och de motsatta betydelserna visas av respektive skalas ändpunkter. Bokstäverna i figuren representerar de tolv elementen. De element som hade en korrelation större än 1.00 respektive mindre än i tabell 2 (Bilaga C) skapade de slutliga klustren tillsammans med de utvalda begreppen. Begrepp och element som ligger nära varandra och samtidigt långt från origo har starkt släktskap. Den information som genererades av intervjuerna var av kvalitativ karaktär. Studiens författare har varit noga med att utan dröjsmål komplettera anteckningarna efter intervjun, genom att lyssna igenom de inspelade intervjuerna. Materialet från intervjuerna har använts för att komplettera och utveckla gridernas resultat för att underlätta för läsarna att förstå materialet. 2.8 STUDIENS KVALITET För att reducera metodproblem som kan uppstå inom aktörssynsättet har några valideringstekniker använts som Arbnor och Bjerke (1994) benämner praktisk samt vetenskaplig process- och resultatvalidering. Baserat på praktisk processvalidering fanns en strävan efter att skapa en trygg miljö för studiens aktörer under intervjutillfällena, vilket åstadkoms genom att intervjuerna hölls på aktörernas arbetsplats med avsikten att intervjuerna skulle kunna hållas ostört. Vidare skapades förtroende mellan författarna och aktörerna genom att aktörerna fick vara anonyma i studien. Detta förtroende ansågs viktigt för att aktörerna skulle dela med sig av sina uppfattningar kring prissättning av revisionsarvodet. Praktisk resultatvalidering härleds till förmågan att skapa dialog (ibid.). För att förbättra den praktiska resultatvalideringen fick varje aktör ta den tid som önskades i anspråk och eftersom gridtekniken styrde intervjun fick aktörerna berätta och illustrera sina tankar utan att bli avbrutna. Detta medförde att aktörerna inte kände sig stressade och kunde därmed ge sina berättelser i lugn och ro. Vetenskaplig processvalidering kommer till stånd genom att studien klart visar på vilka grunder olika tolkningsmönster har vuxit fram för att förbättra detta. Vad gäller tolkningen av gridanalyserna fanns det risk att studien tolkat in författarnas förståelse i begreppen och inte aktörernas. Därför har studiens författare efter analysen av griderna kontaktat respektive revisor för återkoppling av gridernas resultat och studiens tolkning av dem. Ett genomgående inslag i analysarbetet var att använda figurer och grafiska framställningar som hjälpmedel. En fördel med detta är att den analyserande informationen kan presenteras i en konkret och intensiv form (Miles & Huberman, 1994). Mer ingående information om hur studiens analysprocess beskrivits finns i ett separat stycke, se 2.7 Analys av material. Vetenskaplig resultatvalidering handlar enligt Arbnor och Bjerke (1994) om resultatens förhållande till redan befintlig kunskap (idid.) Den 8

D-UPPSATS. Förändring i fokus

D-UPPSATS. Förändring i fokus D-UPPSATS 2008:039 Förändring i fokus En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar och bemöter lagändringen angående byråjäv Jacob Enersen Jennie Lundgren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström EXAMENSARBETE 2005:037 SHU Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Värdering av inbytesbilar

Värdering av inbytesbilar 2004:037 SHU EXAMENSARBETE Värdering av inbytesbilar En kvalitativ studie av fyra bilföretag inom Luleå kommun FRIDA HOLMBERG NINA ÅSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Jan Marton Anna Karin Pettersson

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet

Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi & Teknik Ekonomprogram, Valfritt ekonomiskt program Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet

Läs mer

Revisorers informationsinsamling

Revisorers informationsinsamling 2004:023 SHU EXAMENSARBETE Revisorers informationsinsamling Fallstudie av tre stora respektive tre små revisionsbyråer PERNILLA MARTINSSON CAROLINE MATTILA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

C-UPPSATS. Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt?

C-UPPSATS. Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt? C-UPPSATS 2008:247 Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt? Fredrik Degerman Marie Marklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer C-UPPSATS 2009:241 Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer - med fokus på bokföringsbrott och huvudsaksrekvisitet Kristin Blomqvist Sara Silverhall Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Hur stärks revisorns oberoende?

Hur stärks revisorns oberoende? EXAMENSARBETE 2004:159 SHU Hur stärks revisorns oberoende? Kombiuppdragens vara eller icke vara MARLÉNE LUNDQVIST ÅSA LYGDMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell

Läs mer

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen Henrik Månsson & Martin Krafth Då sitter där två redovisningsansvariga och kuckelurar, och gör än ditten och än datten Förord Denna

Läs mer

Revisionsproblem vid informationsasymmetri

Revisionsproblem vid informationsasymmetri Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårtermin 2008 HFÖD71, 30 Hp. ISRN-Nummer: Revisionsproblem vid informationsasymmetri Hur informationsasymmetri mellan revisor och företagsledningen påverkar bedömningen

Läs mer

Samspelet mellan revisorn och klienten

Samspelet mellan revisorn och klienten Samspelet mellan revisorn och klienten En beskrivning av revisorns oberoende utifrån analysmodellen, förväntningsgap och kommunikation Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats

Läs mer

Hur samarbetar konkurrenter?

Hur samarbetar konkurrenter? ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan Kurs: Självständigt arbete 30 HP avancerad nivå Handledare: Gabriella Wennblom Examinator: Johan Kask VT-2013 2013-05-31 Hur samarbetar konkurrenter? En studie om hur

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

Kostnader under osäkerhet

Kostnader under osäkerhet ISRN: Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårterminen 2008 HFÖD71, 30 Hp Kostnader under osäkerhet Kalkylering av reparations- och underhållskontrakt Uncertainty in costs Cost accounting for repair

Läs mer

EXAMENSARBETE. Revisorns nätverk - ett nödvändigt verktyg?

EXAMENSARBETE. Revisorns nätverk - ett nödvändigt verktyg? EXAMENSARBETE 2005:140 SHU Revisorns nätverk - ett nödvändigt verktyg? Lena Kristoffersson Roger Mäkitaavola Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

Revisorns skadeståndsansvar inför förändring

Revisorns skadeståndsansvar inför förändring Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbnor Avollaj Revisorns skadeståndsansvar inför förändring En studie utifrån revisorns perspektiv Auditor s liability facing change A study based on the auditor

Läs mer

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit LIU-IEI-FIL-A-yy/00000--SE Efterfrågestyrd revision En uppsats om vilka faktorer som kan påverka efterfrågan av revision i små bolag Agreed-upon audit A paper about which factors can affect the demand

Läs mer

D-UPPSATS. En liten survey-undersökning med sex revisorer JOHANNA ERIKSSON ÅSA TJÄDER

D-UPPSATS. En liten survey-undersökning med sex revisorer JOHANNA ERIKSSON ÅSA TJÄDER 2003:10 D-UPPSATS Hur hanterar revisorer på små byråer anmälningsplikt vid misstanke om brott? En liten survey-undersökning med sex revisorer JOHANNA ERIKSSON ÅSA TJÄDER Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer