D-UPPSATS. I huvudet på revisorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. I huvudet på revisorn"

Transkript

1 D-UPPSATS 2010:045 I huvudet på revisorn Vad avgör och påverkar revisionsarvodet? Anna Lantz Annelie Rafter Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2010:045 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--10/045--SE

2 FÖRORD Denna magisteruppsats omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes under 10 intensiva veckor höstterminen 2009 i ämnet Företagsekonomi vid institutionen Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap, avdelningen för Redovisning och Styrning vid Luleå tekniska universitet. Vi vill börja med att tacka vår handledare Anders Nilsson, som med ett stort intresse och engagemang väglett oss på ett bra sätt och har varit ett stort stöd. Vidare vill vi även tacka Sven Andersson som med stort tålamod har hjälpt oss att utforma och analysera studiens grider. Vi vill även tacka Annika Nilsson som ställde upp på studiens pilotintervju och bidrog med viktig feedback på gridens utformande. Ett stort tack vill vi rikta mot de fyra revisorerna som tog sig tid att medverka i vår studie, då de ställt upp på intervjuer. Slutligen vill vi passa på att tacka våra opponenter som under studiens gång har givit oss goda råd och synpunkter som varit till stor hjälp för studiens fortskridande. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete. Luleå den 7:e januari 2010 Anna Lantz Annelie Rafter

3 SAMMANFATTNING Idag domineras en stor del av revisionbranchen av fyra stora revisionsbyråer. Det finns forskare som hävdar att revisionsbyråer och då främst de stora byråerna ägnar sig åt prispress av revisionsarvodet, så kallad low-balling, för att locka nya klienter för att sedan ta igen på intäkterna från konsulttjänsterna. En viktig aspekt att undersöka har varit vilka faktorer som påverkar prissättningen av revisionsarvodet då flera studier visar på att ett lågt revisorarvode är av betydelse för klienten. En stor del av den existerande forskningen behandlar amerikanska förhållanden, dock saknas det forskning de svenska förhållanden. Med denna bakgrund väcktes ett intresse att utföra en kvalitativ studie inom den svenska revisionsmarknaden. Studien syftar till att få en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn uppfattar och tolkar hur olika faktorer kan påverka de fyra stora revisionsbyråernas prissättning av revisionsarvodet på lokal nivå. För att kunna uppfylla syftet genomfördes studien med hjälp av en flerfallstudie där både gridmetoden och semistrukturerade frågor utfördes på de fyra stora revisionsbyråerna med en auktoriserad revisor från respektive byrå. Resultaten från analysen indikerar att de enskilda revisorerna var eniga om vilka faktorer som är viktigast vid prissättningen av revisionsarvodet. De slutsatser som har framkommit pekar på att samtliga revisorer anser att storlek på klienten, komplexitet i det reviderade företaget samt dess revisionsrisk är de tre mest betydelsefulla faktorerna att ta hänsyn till vid prissättningen av revisionsarvodet, vilket även bekräftas av tidigare forskning. Vad gäller priskonkurrens indikerar studien att den svenska revisionsmarknaden, i likhet med undersökningar på amerikanska förhållanden, att detta kan förekomma på grund av en koncentrerad marknadsstruktur med få aktörer.

4 ABSTRACT Today a big part of the audit market consists of four big accounting firms. Some scientists argue that accounting firms and particularly the big firms are engaged in price pressure of the audit fee, so-called low-balling, to attract new clients and then make up the revenue from consulting services. An important aspect to consider has been the factors that affect the pricing of audit fee as several studies show that low audit fees are significant for the client. Much of the existing research deals with American conditions, however, there is no research showing the Swedish conditions. This background brought an interest to carry out a qualitative study in the Swedish Market Court. The study aims to obtain a better understanding of how the individual auditor perceive and interpret how various factors can influence the big four accountancy firms pricing of audit fee at the local level. To fulfill the purpose the study was using a multiple case study where both the grid method and semi-structured questions were conducted in the four major accounting firms with an accountant from each agency. The results of the analysis indicate that the auditors agreed on what factors are the most important when pricing the audit fee. The conclusions which have emerged indicating that all accountants believe that the size of the client, the complexity of the audited company and its audit risk are the three most important factors to consider when setting prices of the audit fee, wich is in line with previous research. As regards price competitiveness the study indicates that the Swedish Market Court, like the studies on American conditions, that this may occur due to a concentrated market structure with few players.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDANDE KAPITEL REVISIONSARVODET SOM ETT KONKURRENSMEDEL SYFTE METOD METODSYNSÄTT FORSKNINGSSTRATEGI METODANSATS VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT LITTERATURSÖKNING DATAINSAMLINGSMETOD Gridteknik Semistrukturerade intervjuer ANALYS AV MATERIAL STUDIENS KVALITET TEORETISK REFERENSRAM STORLEK Klientens storlek Revisionsbyråns storlek RISK Revisionsrisk Klientens risk KOMPLEXITET Dotterbolag Varulager och kundfordringar BYRÅ OCH REVISOR KONSULTTJÄNSTER KONKURRENSSITUATIONEN PÅ REVISIONSMARKNADEN LOW-BALLING SAMMANFATTNING EMPIRI PRESENTATION AV RESPONDENTERNA REVISIONSBYRÅ A Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ B Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ C Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ D Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun... 27

6 4.6 SAMMANFATTNING AV STUDIENS EMPIRISKA DATA ANALYS STORLEK RISK KOMPLEXITET BYRÅ OCH REVISOR KONSULTTJÄNSTER KONKURRENSSITUATIONEN PÅ REVISIONSMARKNADEN SAMMANFATTANDE ANALYSFIGUR SLUTSATS OCH DISKUSSION STUDIENS SLUTSATS DISKUSSION STUDIENS BIDRAG FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING REFERENSER...38 BILAGOR Bilaga A- Intervjuguide.. Bilaga B- Griddokument och definitioner... Bilaga C- Tabeller.. FIGURFÖRTECKNING Figur 1- Studiens valda faktorer och dess upplägg Figur 2- Revisionsriskens olika beståndsdelar Figur 3-Sammanfattning av de faktorer som påverkar revisionsarvodet Figur 4- Resultat från gridanalysen, Revisor A Figur 5- Resultat från gridanalysen, Revisor B Figur 6- Resultat från gridanalysen, Revisor C Figur 7- Resultat från gridanalysen, Revisor D Figur 8- Sammanfattande analysfigur TABELLFÖRTECKNING Tabell 1- Studiens empiriska data...28

7 INLEDNING 1 INLEDANDE KAPITEL Med detta avsnitt vill studiens författare introducera läsaren till problematiken bakom revisionsarvodets storlek. Inledningsvis kommer problembakgrunden att mynna ut i problemformuleringen och studiens. Slutligen kommer kapitlet avslutas med att definiera och förtydliga vissa begrepp för att underlätta den fortsatta läsningen. 1.1 REVISIONSARVODET SOM ETT KONKURRENSMEDEL Revisionsmarknaden domineras till stor del av fyra revisionsbyråer som tillsammans går under benämningen The Big Four, och inkluderar Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers (PwC). De började alla som små lokala byråer, men genom förvärv, samgående och strukturell tillväxt har de kommit att dominera marknaden. Den mest framträdande händelsen var då Arthur Andersens föll bort från marknaden år 2002, som medförde att vi endast har fyra stora och mäktiga aktörer på marknaden. Tillsammans har The Big Four en kraftig dominans med cirka 85 procent av uppdragen av de börsnoterade företagen i Sverige (Fristedt & Sundqvist, 2006). Sammanslagningarna, som till stor del kan förklaras av globalisering och stordriftsfördelar, har lett till att det skapats stora skillnader mellan de riktigt stora och mindre revisionsföretag vad gäller inriktning av verksamheten och möjligheterna att konkurrera om de större uppdragen (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Inom marknaden för revisionstjänster har The Big Four en sådan stark position att de generellt kan styra priset på revisionen mer än de mindre aktörer med anledning av deras storlek och rykte (Willekens & Achmadi, 2003). Mellan The Big Four kan det pågå en strategisk konkurrens där de försöker att nå fördelar på marknaden (Liu & Simunic, 2005). Den strategiska konkurrensen mellan The Big Four kan innefatta prissättning (Willekens & Achmadi, 2003). Revisionsmarknaden och dess prissättning har under det senaste decenniet blivit ett mycket relevant och intressant område för forskare (Cobbin, 2002). Det finns en massiv litteratur som behandlar sambandet mellan revisionsföretagens prissättning och revisorernas oberoende. Särskilt framhållna är riskerna för att oberoendet kan bli försvagat till en nivå som hotar revisionens kvalitet. Riskerna uppkommer som en följd av priskonkurrens mellan revisionsföretagen, offertgivning och samband mellan revisionsföretagens intäkter för konsulttjänster till klienter (Johansson et al. 2005). Farhågor fanns att en alltför billig revision skulle medföra att kvaliteten blev lidande (Eklöv, 1998). Enligt Brandon et al (2004) har flera studier åskådliggjort uppfattningen av revisorn som oberoende part har påverkats negativt när revisorn utför konsulttjänster utöver revisionsuppdragen. Johansson et al. (2005) menar att revisorns produkt inte är lika lätt att sälja och möjlig att ta bra betalt för, i jämförelse med konsulttjänster. Enligt Holmquist (1999) har konsulttjänster, såsom fristående rådgivning en betydande roll för att revisionsbyråerna ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Genom att sätta låga priser vill revisionsbyråerna öka antalet revisionsuppdrag i hopp om att dessa senare ska generera lukrativa konsultuppdrag (ibid.). Vidare är prissättningen problematisk då det kan vara svårt att särskilja tjänster från varandra, exempelvis revisionsnära rådgivning från övrig rådgivning (ibid.). 1

8 INLEDNING I den amerikanska litteraturen om revision talar man framför allt om att det är de stora revisionsföretagen som ägnar sig åt earnings management, det vill säga att när de konkurrerat om nya klienter, prissatt den rena revisionen lågt, så kallad low-balling, med avsikten att kunna ta igen på gungorna vad de förlorat på karusellen (Johansson et al. 2005). Begreppet innebär att revisionen säljs ytterst billigt till företagen för att revisionsbyrån sedan ska kunna sälja lönsamma konsulttjänster. Kritiker menar att revisorer har åsidosatt själva revisionsarbetet för att komma över lukrativa rådgivningsuppdrag (Reynolds, Deis & Francis, 2004). En viktig aspekt att undersöka har varit vilka faktorer som påverkar prissättningen på revisionsarvodet. Flera studier (Beattie & Fearnley, 1995) visar på att ett lågt revisorarvode är av betydelse för klienten. Många studier har genomförts på området av bland annat Palmrose (1986); Francis och Stokes (1986); Chan, Mahmoud och Gwilliam (1993) samt Firth (2002). Det finns en lång lista på de faktorer som anses ligga bakom prissättningen av revisionen, en av de mest inflytelserika revisionsprissättningsmodellerna utformades av forskaren Simunic (1980), där faktorer såsom bolagets storlek, risk samt komplexitet anses påverka prissättningen. Simunics prissättningsmodell fick ett betydande inflytande över efterkommande forskning (Phillip, 2002). Den faktor som genomgående i tidigare studier givit mest märkbara resultat och som till störst del förklarat variationen i prissättningen av revisionen är bolagets storlek. Stort fokus har legat på revisionsbyråns storlek och då speciellt The Big Four eftersom de besitter en sådan stor del av marknaden. På senare år har forskare kommit fram till att marknaden, konkurrensen samt företagens behov av konsulttjänster också är faktorer som styr priset på revisionsarvodet (Firth, 2002). Oftast bjuds The Big Four in till att lämna offerter vid en upphandling, och därmed konstaterar Johansson et al. (2005), i likhet med Europeiska Kommissionens rapport (2006), att priset är en kritisk och troligen avgörande fråga vid revisorsval. The Big Four anses ha ungefär samma geografiska nätverk, tekniska kunskaper och rykte, och det är därför främst med priset de kan konkurrera med varandra (Europeiska Kommissionen, 2006a). En ökad förståelse för hur faktorerna påverkar revisionsarvodena är värdefullt för att byråerna ska kunna förhandla fram rätt pris för revisionen (Nikkinen & Sahlström, 2004). En stor del av den existerande litteraturen och forskningen behandlar amerikanska förhållanden, dock förefaller det som att det saknas forskning på de svenska förhållandena. 1.2 SYFTE Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn uppfattar och tolkar hur olika faktorer kan påverka prissättning av revisionsarvodet på lokal nivå. Syftet kommer att uppnås genom tre steg: BESKRIVA Beskriva vilka faktorer som påverkar prissättningen av revisionsarvodet genom en litteraturstudie av befintliga teorier. 2

9 INLEDNING IDENTIFIERA FÖRKLARA De beskrivna faktorerna ska sedan undersökas empiriskt för att identifiera vilka av faktorerna revisorerna uppfattar som de mest betydelsefulla vid prissättningen av revisionsarvodet. Baserat på den teoretiska referensramen och den empiriska datan kommer en modell presenteras för att förklara och skapa en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn lokalt uppfttar och tolkar hur faktorerna kan påverkar prissättningen av revisionsarvodet på lokal nivå. 3

10 METOD 2 METOD Detta metodkapitel behandlar överväganden, tillvägagångssätt och val utifrån problemets art. Detta ligger till grund för val av metodsynsätt, forskningsstrategi, forskningsobjekt, litteratursökning och datasamlingsmetoder. Kapitlet avslutas med en diskussion kring eventuella metodproblem. 2.1 METODSYNSÄTT Syftet med studien ligger till grund för val av metodsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Då studiens observationer, datainsamlingar och utsagor bestäms av det synsätt som har valts kommer denna uppsats att utgå från ett aktörssynsätt. Ett aktörssynsätt lämpar sig bra då syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur revisorerna uppfattar och tolkar prissättningen av revisionsarvodet, vilket uppnås genom en interaktion med aktörerna. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) ses verkligheten med ett aktörssynsätt som en social konstruktion där varje aktör antas ha sin egen subjektiva bild av verkligheten. Den kunskap som utvecklas i ett aktörssynsätt blir därför individberoende (ibid). Studien kommer även att ha vissa inslag av ett analytiskt synsätt då statistiska tillvägagångssätt har använts. En kombination av synsätt är vanligt då det är svårt att renodla den specifika forskningssituationen med ett enda synsätt (Holme & Solvang, 1997). 2.2 FORSKNINGSSTRATEGI Då studien syftar till att ge djupgående kunskaper om forskningsobjekten har fallstudier tillämpats (Denscombe, 2000). Valet av fallstudier som forskningsstrategi öppnar för möjligheten att studera aktörerna grundligt, vilket skapar större förståelse och ger en större möjlighet att uppnå studiens syfte. Utifrån studiens problemformulering lämpar sig även fallstudier bra då denna metod generellt sett är den metod som föredras då frågor som hur ställs, då man har ringa kontroll över den situation som studeras och fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang (Yin, 2003). Då revisionsbranschen i Sverige domineras av fyra stora revisionsbyråer kommer dessa att undersökas som individuella fall i en så kallad flerfallstudie, för att skapa en djupare förståelse för de erfarenheter som uppträder i dessa undersökningsobjekt (Yin, 2003). Med en flerfallsdesign på fallstudien ökar även sannolikheten för att det blir en bättre undersökning i jämförelse med om man enbart använder sig av ett enda fall (ibid.). I studien har det använts ett deduktivt arbetssätt. Detta innebär att studien har tagit avstamp i befintlig teori inom ett specifikt forskningsområde för att sedan bygga studiens empiri utifrån denna (Patel & Davidson, 2003). Studien har utgått från befintliga teorier och undersökningar angående faktorer som påverkar revisionsarvodets storlek. Teorin som har använts var avsedd för att avbilda verkligheten och ge en beskrivande bild av vilka faktorer som kan tänkas påverka revisionsarvodet. Genom en jämförelse av teori och empiri kan ett sammanhang skapas över hur väl den studerade teorin överensstämmer med den verklighet som undersöktes. 2.3 METODANSATS Valet av forskningsmetod är i hög grad beroende av hur studiens problemställning är formulerad (Jacobsen, 2002). En studie kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ vid insamling av data. Denscombe (2000) menar att en kvalitativ sätter individen i fokus, och fokus ligger på att saker beskrivs med ord istället för siffror. Då denna uppsats fokuserade på respondenternas subjektiva 4

11 METOD åsikter lämpade sig en kvalitativ metodansats väl. En av studiens intervjumetoder innehåller variabler som kan anta numeriska data och således har även studien inslag av den kvantitativa forskningsansatsen (Abnor & Bjerke, 1994). Studiens frågeställning syftar till att fånga undersökningsobjektens uppfattningar och tolkningar, istället för att statistiskt säkerställa ett förhållande. Därför ansågs en kvalitativ studie som lämplig och dessutom har studien en begränsad omfattning, vilket Denscombe (2000) anser stämmer överens med en kvalitativ syn. 2.4 VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT Med utgångspunkt från studiens problemområde och syfte har studien valt att fokusera på de större revisionsbyråerna. De valda fallstudieobjekten verkar inom revisionsbranschen och tillhör de fyra största revisionsbyråerna; Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers. Varför studien valt att fokusera på dessa byråer är för att den största delen av forskningen kring prissättningen av revisionsarvodet har sin grund i koncentrationen inom revisionsbranschen till The Big Four. Studien innefattade fyra intervjuer, en på respektive Big Four. Fokus har legat hos revisionsbyråerna då studien utgår från revisorernas perspektiv. I studiens urvalsprocess har det identifierats ett flertal viktiga egenskaper, som eftertraktades hos intervjupersonerna. Studiens syfte berör ett ämne som har strategiska inslag, därför bör intervjupersonerna besitta en relativt hög position inom sin byrå, ett krav är att de är påskrivande revisorer. Anledningen till att respondenterna skulle besitta en sådan position är att de då själva har ansvar för sin kundstock samt att de har större erfarenhet inom det studerade området, då påskrivande revisorer har arbetat inom revisionsbranschen ett antal år. Revisorerna uppfyllde vårt krav och de var dessutom villiga att avsätta en timme för intervju. Urvalet är dessutom geografiskt begränsat till lokalkontoren i Luleå, dels för att The Big Four är representerade i detta område, men även för att detta möjliggör personliga intervjuer. Dessutom önskades byråer med en lokal anknytning för att kunna utnyttja deras närhet till eventuella följdintervjuer. 2.5 LITTERATURSÖKNING Under studiens inledningsfas ägnades tid åt att samla in information och att kartlägga tidigare forskning på området. Vid litteraturstudien användes databaserna Emerald, Artikelsök och Ebsco Host med databaserna AcademicSearchElite Business SourceElite, Econlit, ERIC, Regional Business News för att söka relevanta vetenskapliga artiklar. För att utöka litteratursökning användes den nationella databasen Libris och den lokala databasen Lucia, som visar LTU:s samlingar, böcker samt övrig litteratur. De sökord som användes var: prisdumpning (low-balling), revisionsarvode (audit fees), konsulttjänster (non-auditing services), de fyra stora revisionsbyråerna (the big four), prissättning (pricing), gridtekniken (grid technique), Peter Öhman samt Simunic. Sökorden användes i kombination med varandra samt trunkerades med and för att få en så bred sökning som möjligt. 2.6 DATAINSAMLINGSMETOD Valet av fallstudie som forskningsstrategi möjliggör att mer än en forskningsmetod är möjlig att använda för att fånga in och undersöka den komplicerade verkligheten (Denscombe, 2000). Genom det valda aktörssynsättet ville studien komma nära aktörerna och det var dialogen som låg i fokus (Arbnor & Bjerke, 1994). I studien har det personliga mötet värdesatts och genom intervjuer ansikte mot ansikte kan man lättare tolka och fånga aktörernas bild av verkligheten och 5

12 METOD dess tankar på djupet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Ytterligare information kan utvinnas ur ett svar där kroppsspråk och tonfall kan tolkas in, vilket inte är möjligt ur ett skriftligt svar (ibid.). För att kartlägga revisorernas uppfattningar och tolkningar kring prissättningen av revisionen valdes även den så kallade gridtekniken (the repertory grid technique)(ibid.) Gridteknik Gridtekniken hjälper till att förstå den enskilda aktörens tankestruktur. Metoden vill skapa en karta över aktörens tankemönster som annars kan vara svår att komma åt (Reger, 1990), vilket går i linjer med studiens syfte att undersöka hur revisorn uppfattar och tolkar prissättningen av revisionsarvodet. En pilotintervju genomfördes innan de verkliga intervjuerna utfördes, i syfte att testa gridens utformande. Pilotintervjun genomfördes på en före detta revisor, med så stor erfarenhet att denne praktiskt taget kunde jämställas med de verkliga aktörerna. Kvale (1997) menar att självförtroendet såväl som möjligheten att skapa ett stimulerande och dynamiskt samspel under de verkliga intervjuerna ökar, om man på förhand har genomfört en pilotintervju. Gridtekniken kräver allmänt sett tre steg (Reger, 1990). Första steget är att välja element, andra steget är att skapa begrepp och tredje steget är att framställa uppfattningar om elementen genom att använda begreppen som skalor (Se bilaga B). STEG ETT STEG TVÅ STEG TRE Element kan vara saker, händelser eller människor (Reger, 1990). Om en teori ska utgöra underlag för elementen eller om syftet är att jämföra olika individers föreställningar och tankemönster är det lämpligt att forskaren väljer element. Då den teoretiska referensramen ligger till grund för intervjuerna och då en jämförelse mellan respondenternas svar är önskvärt, har studiens författare valt elementen på förhand. Elementen var fördefinierade av den teoretiska referensramen och studien utgick från de faktorer som den huvudsakliga forskningen har kommit fram till som de viktigaste. Även den före detta revisorn vid pilotintervjun har hjälpt till att generera begrepp då denne har stor erfarenhet av branschen. Nästa steg var att skapa mening åt elementen genom att begrepp genererades. Begreppen utgörs av bipolära verb eller adjektiv och behandlas som en skala med två ytterligheter, pol och kontrast. För att generera begrepp utifrån de valda elementen är det möjligt att gå tillväga på olika sätt (Reger, 1990). Ett sätt är att forskaren väljer ut begreppen, ett annat är att aktören själva genererar dessa. Då jämförbarheten mellan respondenterna är viktigt valde studiens författare att generera begreppen. Begreppen togs fram genom att vi beskrev hur två element skiljer sig från varandra. På så sätt fick vi fram begrepp med en pol och en kontrast. Proceduren fortsatte till dess att det hade skapat tillräckligt många begrepp för att ge en nyanserad bild av respondenternas tankemönster. Dessutom måste begreppen vara viktiga för studien, för att kopplingen mellan teori och empiri skulle kunna påvisas. När en matris av element och begrepp har växt fram måste elementen relateras till begreppen. Det innebär att aktören ska sortera, värdera eller ranka elementen på 6

13 METOD den skala som varje begreppspar bildar (Reger, 1990). Det andra sättet, värdering, innebär att aktören värderar varje element på den skala som bestäms av varje begrepps två ytterligheter. Studien har valt att använda en niogradig skala. Då metoden är komplicerad var det viktigt att vara väl insatt i hur intervjun skulle läggas upp för att få aktören att förstå metoden och få denne insatt i tankesättet kring metoden. Därför ansågs det mycket viktigt med en pilotintervju innan för att få en inblick i problematiken kring metoden. För att aktörerna skulle få en ökad förståelse av metoden illustrerades detta med ett exempel för att få in revisorerna i tänkandet kring gridtekniken. Aktörerna fick sedan med egna ord resonera högt hur de tänkte när de betygsatte de olika genererade begreppen, då syftet med den valda metoden var att fånga aktörernas tankemönster Semistrukturerade intervjuer Med tanke på att gridtekniken avbildar aktörernas tankemönster och att detta begrepp ges en något snävare innebörd än begreppet uppfattning, tillfördes frågor av mer öppen karaktär. Ett ytterligare skäl till att komplettera griderna med några öppna frågor var för att öka flexibiliteten och för att ge aktörerna tillfälle att gå utanför gridformulärets ramar (Patton, 1990). Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte då en personlig intervju antogs generera mer utvecklade och djupgående svar. En intervjuguide skapades (se bilaga A) med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram, där frågorna gav aktörerna en möjlighet till öppna svar, vilket enligt Denscombe (2000) kännetecknar semistrukturerade intervjuer. Då svarsalternativen är öppna ges respondenterna möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten, vilket går i linje med studiens syfte, när syftet dels var att ta reda på hur de identifierade faktorerna påverkar prissättningen. Dessutom öppnar semistrukturerade frågor upp för följdfrågor såväl som förtydliganden. Studien har valt denna form av intervju för att hålla sig inom studiens ram, men samtidigt vara öppen för ny information. Det utformades en intervjuguide utifrån en kvalitativ form, där många av frågorna var relativt breda, men berörde de viktigaste ämnena relaterat till studiens syfte. För att möjliggöra jämförelser mellan de olika revisorerna var det även nödvändigt att ställa vissa bakgrundsfrågor. Gridformuläret, intervjuguiden (se bilaga A & B) samt studiens syfte skickades i förväg via mail till respektive aktör med syftet att ge dem en möjlighet att förbereda sig. Samtliga intervjuer utfördes på kontor belägna i Luleå och spelades in på diktafon samtidigt som författarna förde anteckningar vid sidan av som komplement, inspelningarna utfördes främst för att underlätta det analysarbetet efteråt. 2.7 ANALYS AV MATERIAL Värdena som aktörerna angav i griderna matades in i datorprogrammet Flexigrid, där det behandlades till ett analyserbart material. Analysmetoden faktoranalys valdes då den metoden gör det möjligt att grafiskt framställa centrala dimensioner i en individs tankemönster, som annars skulle vara svårt att uttrycka klart eller som ligger på ett delvis undermedvetande plan hos aktörerna (Reger, 1990). Flexigrid-programmet räknar ut inbördes relationer mellan begreppen (ibid.). Korrelationerna kan variera mellan +1 och 1, höga positiva korrelationer mellan två begrepp visar att begreppens polsidor alternativt begreppens kontrastsidor samvarierar. Så kallade kluster skapades genom att i tabell 1 (Bilaga C) välja ut de begrepp som hade en korrelation som 7

14 METOD var större än 0.5 respektive mindre än För att klustren av begrepp ska komma närmare axlarna i figuren är det vanligt att rotera axlarna (Tschudi, 1998). Att utgå från en roterad grid som studien har gjort kan således underlätta tolkningen av de underliggande komponenterna i en aktörs tankemönster (ibid.) I griden finns två axlar där begrepp och element är inritade (se exempel i empirikapitlet). Siffrorna i figuren representerar de fem begreppen. Eftersom varje begrepp består av en pol och en kontrast, t.ex. lätt att avgöra och svårt att avgöra, markeras begreppets nummer på två ställen i figuren. Dessa ligger på en rät linje som skär origo och de motsatta betydelserna visas av respektive skalas ändpunkter. Bokstäverna i figuren representerar de tolv elementen. De element som hade en korrelation större än 1.00 respektive mindre än i tabell 2 (Bilaga C) skapade de slutliga klustren tillsammans med de utvalda begreppen. Begrepp och element som ligger nära varandra och samtidigt långt från origo har starkt släktskap. Den information som genererades av intervjuerna var av kvalitativ karaktär. Studiens författare har varit noga med att utan dröjsmål komplettera anteckningarna efter intervjun, genom att lyssna igenom de inspelade intervjuerna. Materialet från intervjuerna har använts för att komplettera och utveckla gridernas resultat för att underlätta för läsarna att förstå materialet. 2.8 STUDIENS KVALITET För att reducera metodproblem som kan uppstå inom aktörssynsättet har några valideringstekniker använts som Arbnor och Bjerke (1994) benämner praktisk samt vetenskaplig process- och resultatvalidering. Baserat på praktisk processvalidering fanns en strävan efter att skapa en trygg miljö för studiens aktörer under intervjutillfällena, vilket åstadkoms genom att intervjuerna hölls på aktörernas arbetsplats med avsikten att intervjuerna skulle kunna hållas ostört. Vidare skapades förtroende mellan författarna och aktörerna genom att aktörerna fick vara anonyma i studien. Detta förtroende ansågs viktigt för att aktörerna skulle dela med sig av sina uppfattningar kring prissättning av revisionsarvodet. Praktisk resultatvalidering härleds till förmågan att skapa dialog (ibid.). För att förbättra den praktiska resultatvalideringen fick varje aktör ta den tid som önskades i anspråk och eftersom gridtekniken styrde intervjun fick aktörerna berätta och illustrera sina tankar utan att bli avbrutna. Detta medförde att aktörerna inte kände sig stressade och kunde därmed ge sina berättelser i lugn och ro. Vetenskaplig processvalidering kommer till stånd genom att studien klart visar på vilka grunder olika tolkningsmönster har vuxit fram för att förbättra detta. Vad gäller tolkningen av gridanalyserna fanns det risk att studien tolkat in författarnas förståelse i begreppen och inte aktörernas. Därför har studiens författare efter analysen av griderna kontaktat respektive revisor för återkoppling av gridernas resultat och studiens tolkning av dem. Ett genomgående inslag i analysarbetet var att använda figurer och grafiska framställningar som hjälpmedel. En fördel med detta är att den analyserande informationen kan presenteras i en konkret och intensiv form (Miles & Huberman, 1994). Mer ingående information om hur studiens analysprocess beskrivits finns i ett separat stycke, se 2.7 Analys av material. Vetenskaplig resultatvalidering handlar enligt Arbnor och Bjerke (1994) om resultatens förhållande till redan befintlig kunskap (idid.) Den 8

15 METOD insamlade informationen från aktörerna har analyserats och tolkats mot studiens teoretiska referensram, vilket framgår i kapitel 5, vilket kan bidra till en förbättring av resultatvalideringen. Genom ett aktörssynsätt skapas verkligheten tillsammans med aktörerna och författarna. De personliga intervjuerna som har genomförts bygger på aktörernas uppfattningar och tolkningar vid ett specifikt tillfälle (Denscombe, 2000). I dessa typer av intervjuer med aktörssynsättet vill man som författare genom interaktion med aktörerna skapa subjektiva bilder av verkligheten (ibid.). Valet att utföra en pilotundersökning, i syfte att konstruera och testa gridtekniken och intervjuguiden, ska således ses som en åtgärd för att försöka stärka reliabiliteten och validiteten. Som ett led i försöken att förbättra reliabiliteten utfördes anteckningar under pilotundersökningen som användes bland annat i lärande syfte med ambitionen att förbättra instruktionerna, gridformuläret samt intervjuguiden (Yin, 2003). 9

16 TEORETISK REFERENSRAM 3 TEORETISK REFERENSRAM I detta kapitel redogör studien för de bakomliggande teorierna angående prissättningen av revisionsarvodet. Därefter följer en genomgång av de faktorer som tidigare studier har använt sig av för att förklara revisionsarvodet samt de resultat som dessa studier visat på. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell av de tidigare beskrivna faktorerna. Under 1980-talet inleddes forskning kring revisionsarvode av Simunic som skapade en modell kring prissättningen av revision (Phillip, 2002). Även om inte Simunic var allra först så ses han ändå som grundaren inom forskningsområdet kring revisionsarvode, då hans inledande forskning har fått ett betydligt inflytande över den kommande forskningen under mer än 25 år. Efter Simunics revolutionerande artikel i början av 1980-talet har nästan all efterföljande forskning applicerat samma modell (ibid.). Grundantagandet är att revisionsarvodet avser den avgift som revisorer tar ut för att revidera och agera som revisor åt en klient (Beattie & Fernley, 1998; Simunic, 1980). Arvodet kan bero på två komponenter, den nivå av arbete som revisorn lägger ner i resurser vid ett uppdrag och den förväntade risk för förlust i framtiden (Simunic & Stein, 1996). Med dessa grundantaganden utvecklade Simunic en modell för att kontrollera vilka faktorer som påverkar revisionsarvodet. De absolut vanligaste faktorerna som genom omfattande forskning visat sig påverka revisionsarvodet är storleken, komplexiteten i företaget, risken i företaget och vilken revisor (revisionsbyrå) som utfört revisionen (Niemi, 2005). Det är de tre förstnämnda faktorerna som har sin grund i Simunics prissättningsmodell, men som sedan har utvecklats genom åren och tillfört ytterligare en viktig faktor, där valet av revisor har visat sig spela en viktig roll vid prissättningen. Denna studie har även valt att ta med ytterligare två faktorer; konsulttjänster och konkurrenssituationen på revisionsmarknaden, i figur 1 nedan presenteras den Simunics utvidgade modell. Under det senaste decenniet har många forskare hävdat att marknaden och konkurrensen är de faktorer som styr priserna på revisionsmarknaden. Då konsulttjänsterna på senare år har ökat markant och följden har blivit att en allt större del av revisionsbyråernas intäkter kommer från konsulttjänster, detta har lett till att flertalet forskare studerat vilken effekt konsulttjänsterna har på revisionsarvodet (Firth, 2002). Simunics ursprungliga faktorer: storlek risk komplexitet -klientens storlek -revisionsrisk -dotterbolag -revisionsbyråns storlek -klientens risk -varulager&kundfordr. I den här studien ytterliggare tillagda faktorer: byrå & revisor konsulttjänster marknaden -koncentrationen Figur 1- Studiens valda faktorer och dess upplägg 10

17 TEORETISK REFERENSRAM Det finns även många andra faktorer som har undersökts inom prissättningen av revisionsarvodet, men den huvudsakliga forskningen har fram till idag fokuserat på att de i figuren ovan angivna faktorer som de väsentligaste. 3.1 STORLEK Storleksbegreppet delas in i två delområden; storleken på klienten mätt genom tillgångar, samt storleken på revisionsbyrån. Klientens storlek är den faktor som genom flera studier har visat ha hög påverkan på revisionsarvodet, och det är även den faktor som kan förklara variationen i revisionsarvodet (Chan et al., 1993). Storleken på revisionsbyrån är en viktig faktor då The Big Four idag innehar en betydande del av marknadsandelarna (Palmrose, 1986a) Klientens storlek Palmrose (1986) precis som Firth (1997) har genomfört studier på området som båda visar på att bolagets storlek mätt genom tillgångar är den variabel som påverkar revisionsarvodet i störst utsträckning. Anledningen till att storleken av tillgångar påverkar prissättningen av revisionen är att vid en eventuell felaktighet i värderingen kan risken för både företaget och revisorn bli större. Av den anledningen menar Simunic (1980) att revisorn justerar arvodet vid ökade tillgångar för att större tillgångar innebär större förluster vid felaktigheter. Vidare kommer ökade tillgångar innebära att de metoder för granskning som revisorn genomför blir mer omfattande, då varje tillgångspost kan komma att bestå av fler underposter som kräver granskning (ibid.). Vilket leder till att räkenskaperna blir svårare att bedöma vid en ökad storlek på företaget och företagets tillgångar (Simunic, 1980). Samtidigt menar andra forskare som Chan et al. (1993) att detta samband troligen inte är linjärt eftersom att större företag troligen har mer tillfredställande kontrollsystem och att revisorn därför kan få vissa fördelar i revisionsprocessen eftersom den sannolikt blir mer effektiv vid större revisioner. Sannolikheten är stor att större företag har mer avancerade verktyg för intern kontroll, vilket underlättar revisionsarbetet (ibid.). Chan et al. (1993) stödjer alltså Simunics (1980) studie som påvisade att oavsett om man mäter storlek genom tillgångar eller omsättning har företagets storlek en avgörande inverkan på revisionsarvodets storlek Revisionsbyråns storlek Flertalet studier har fokuserat på om det finns några identifierbara skillnader mellan The Big Four och de övriga byråernas prissättning av revisionen. Palmrose (1986a) menar att anledningen till att det fokuserats på revisionsbyråerna storlek och då framförallt The Big Four, beror på att de förfogar över en sådan stor del av marknadsandelarna. Kvaliteten på revisionen är en aspekt som forskarna anser vara svår att mäta. Enligt Palmrose (1986a) kan kvaliteten vara kopplad till revisionsbyråns storlek, att de större revisionsbyråerna skulle vara de som levererar revisionstjänster av högre kvalitet. Det finns bevis som stödjer Palmrose påstående, resultaten syns tydligast vid jämförelser mellan The Big Four och övriga revisionsbyråer. En anledning till att The Big Four kan leverera en högre kvalitet beror på att de har fler medarbetare med olika typer av expertis vilket innebär att de kan hantera företag från olika branscher (ibid.). 11

18 TEORETISK REFERENSRAM Simunic (1980) undersökte i en studie om det förekom priskonkurrens på revisionsmarknaden. Resultatet visade, i motsats till förväntningarna, att majoriteten av de då största revisionsbyråerna erbjöd ett lägre arvode än de mindre byråerna. Resultaten gällde både stora börsnoterade bolag såväl som mindre bolag. Simunics (1980) resultat från den studien visar på att de största revisionsbyråerna 1980 förfogade över stordriftsfördelar som mynnade ut i lägre revisionsarvoden. 3.2 RISK Riskbegreppet kommer att delas in i revisionsrisk och klientens risk, där revisionsrisk är en övergripande benämning för de risker en revision kan innebära för revisorn. Klientens risk avser de riskmått som framgått av tidigare studier Revisionsrisk Pong och Whittington (1994) förklarar att när revisorn ska prissätta revisionen är det viktigt att denne tar hänsyn till risken då det finns risk för rättsliga åtgärder vid förbiseende från revisorns sida. Revisorn riskerar även att gå miste om framtida revisionsuppdrag och genom det inkomstförluster (ibid.). Revisionsrisken kan delas in i inneboende risk, kontrollrisk samt upptäcktsrisk (FARs samlingsvolym, del II, 2008). Inneboende Kontroll Upptäckts Revisionsrisk Figur 2- Revisionsriskens olika beståndsdelar Inneboende risk innebär risken för att väsentliga fel kan inträffa även om det finns interna kontrollsystem som skall förhindra dem. Upptäcktsrisken syftar till risken för att revisionsåtgärderna ej uppdagar väsentliga fel. Kontrollrisken är risken för att ett väsentligt fel ej förhindras eller upptäcks av det reviderade företagets interna konstrollsystem (ibid.). Chan et al. (1993) liksom Simunic et al. (1996) hävdar att om revisionsrisken är hög bör detta innebära att revisionsarvodet för det reviderade företaget skall bli högre. Argumentet som stödjer detta är att antalet granskningsåtgärder som revisorn måste utföra blir fler. Detta stöds även av Chan et al. (1993) som i sin studie kunde påvisa att revisionsrisken är en betydande faktor när mängden revision som ska utföras fastställs, vilket i sin tur påverkar revisionsarvodet. Revisionsrisken bedöms utifrån företagens verksamhet och påverkar därmed revisionsarvodets storlek. 12

19 TEORETISK REFERENSRAM Klientens risk Tidigare studier har mätt klientens risk genom olika varianter av skuldsättningsmått såsom företagets skuldsättningsgrad. Det är även vanligt förekommande att mäta risken med olika typer av likviditetsmått exempelvis kassalikviditet och balanslikviditet. Gul och Tsui fann i sin studie från 2001 att skuldsättningsgraden och balanslikviditeten hade ett positivt samband, det vill säga att revisionsarvodet blev större när skuldsättningsgraden ökade. Kassalikviditeten däremot hade ett negativt samband med revisionsarvodet vilket betyder att en högre kassalikviditet inom ett företag leder till ett lägre revisionsarvode. Nikkinen och Sahlström (2004) fann att skuldsättningsgraden varierade mellan länderna och kassalikviditeten var negativ för samtliga länder. Risken för konkurs förväntas öka om räntabiliteten på totalt kapital sjunker, Simunic (1980) anser att mängden revision bör öka då risken för konkurs föreligger hos ett företag. Dock fann inte Simunic (1980) något samband mellan räntabilitet på totalt kapital och revisionsarvodet i sin studie. 3.3 KOMPLEXITET Avgörande för prissättningen av revisionen är enligt Chan et al. (1993) komplexiteten i den reviderades rörelse. Med komplexitet avses allt från hur affärsverksamheten bedrivs med fokus på bland annat transaktioner och utlandsverksamhet samt hur den interna kontrollen fungerar. Revisionsinsatsen förväntas öka i och med att bolagets komplexitet ökar, vilket leder till högre revisionsarvode enligt Chan et al. (1993). Komplexitetens kostnader kan till exempel reflekteras av bolagets affärssystem, kvaliteten på bolagets system för intern kontroll, lokalisering och storleken av sällsynta affärshändelser (ibid.) Dotterbolag En variabel som vanligtvis används för att mäta komplexitet är antalet dotterbolag som är intagna i räkenskaperna, då ett ökat antal dotterbolag kräver mer tid och resurser för revisorn. Det kan finnas andra revisionsbyråer, minoritetsintressen och framförallt kan en diversifierad dotterkatalog innebära en ökad arbetsinsats samt ökade expertiskostnader (Chan et al. 1993). Dotterbolag leder till att revisorn måste revidera fler finansiella rapporter och om dotterbolagen även är verksamma inom olika branscher krävs ytterligare kunskap från revisorn och en del stordriftsfördelar kan då gå förlorade. Simunic (1980), Chan et al. (1993) Pong och Whittington (1994) samt Francis och Stokes (1986) har använt antalet dotterbolag som ett mått på bolagets decentralisering och de kom alla fram till att dotterbolag var statistiskt signifikant, det vill säga att det finns ett samband mellan antalet dotterbolag och revisionsarvodet. Pong och Whittington (1994) menar att denna effekt är ännu tydligare hos större bolag och deras resultat visade även att The Big Four tar ut ett lägre arvode för komplexitet än övriga byråer, vilket kan bero på att de större byråerna kan genomföra mer komplexa revisioner på ett effektivare sätt Varulager och kundfordringar Kundfordringar och varulager är två balansposter som kan både vara svåra samt riskfyllda att revidera eftersom de bygger på värderingar och prognoser av framtida händelser (Simunic, 1980). 13

20 TEORETISK REFERENSRAM Dessa poster kräver även enligt en studie av Francis och Stokes (1986) mer revision på grund av deras volym, tendens till manipulation och utsättning för bedrägerier. I takt med att storleken på varulagret och kundfordringarna ökar förväntas även revisorns förlustexponering att öka och för att minska denna bör revisorn enligt Simunic (1980) utföra en mer ingående granskning av dessa balansposter. Även Francis och Stokes (1986) har undersökt dessa två faktorer och de fann likt Simunic (1980) att både varulagret och kundfordringarna i förhållande till totala tillgångar var avgörande faktorer för revisionsarvodet. Då varulagret innehåller en mängd olika poster kan det uppstå revisionsproblem vid värderingen av varulagret. Chan et al. (1993) har i sin studie kommit fram till att i vissa företag, särskilt de som är verksamma inom högteknologiska industrier kan revisionsinsatsen i varulagret vara upp till 25 procent av den totala revisionen. 3.4 BYRÅ OCH REVISOR Enligt Francis och Simon (1987) kan revisionsarvodet påverkas av vilken revisionsbyrå som anlitats och även vilken revisor som utför granskningen. Även om forskarna inte är lika samstämmiga på denna faktor som hos de ovan nämnda faktorerna finns det flertalet studier som bevisar sambandet mellan The Big Four och revisionsarvodet. I den omfattande forskning som har genomförts görs en skillnad mellan revision utförd av The Big Four och revision utförd av annan än The Big Four (Francis & Simon, 1987). Det finns forskare som menar att revisionsarvodet vid en revision utförd av The Big Four är förknippad med en extra premie, vilket motiveras av ett ökat kunnande, erfarenhet och professionalism som revisorn kan bidra med (Chan et al. 1993). Även Eklöv (1998) anser att revisorns erfarenhet, kunskap och intuition har en påverkan på revisionsarvodet. Knapp (1991) visar en inlärningskurva för revisorer, där nyligen anlitade revisorer har det svårare att upptäcka väsentliga brister i redovisningen och granskningen, jämfört med revisorer som har haft uppdraget en längre tid. Knapp (1991) påpekar även att de större revisionsbyråerna har fler resurser och kan därför erbjuda bättre karriärmöjligheter och därmed locka mer utbildad och motiverad arbetskraft jämfört med en mindre revisionsbyrå. Knapp (1991) menar vidare att revisorns möjligheter att upptäcka ett fel är främst beroende av dess kompetens och även den kvantitativa revisionsinsatsen (Knapp, 1991). Den generella kompetensen revisorn besitter garanteras i förslaget till revisionslag genom krav på teoretiska insikter i form av högskoleexamen och praktiska färdigheter i form av revisions- och redovisningserfarenhet. Den verkliga kompetensen revisorn bär på bedöms på basen av faktisk individuellt agerande. Revisorn måste kunna visa upp ett revisionsarvode som debiteras tillräckligt i förhållande till kompetens och den tid som krävs för uppdraget (FAR SRS, 2008). Att erbjuda specialiserade tjänster är en framgångsrik konkurrensstrategi enligt Porter (1983), eftersom den möter klientens behov och kapar en försvarbar position för att besegra konkurrenterna. Meyhew och Wilkins (2002) menar att revisionsbyråernas branschspecialisering inte bara är ett medel för att urskilja dem från andra konkurrenter men även ett viktigt utmärkande attribut från klientens synvinkel. Willenborg (2002) tillägger att revisionsbyråerna tjänar extra prispremier genom att ta hänsyn till klienternas unika behov via branschspecialisering. Solomon (citerad av Francis, 2004) framhåller länken mellan branschexpertis och marknadsandel. Genom specialisering förvärvar byråerna särskilda konkurrensfördelar. Revisionsbyråerna som är specialister inom en bransch har mer kunskap inom denna och genomför därför en mer noggrann revisionsgranskning. Därav minskar revisionsarvodet eftersom personalen, som granskar klienter 14

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

D-UPPSATS. Förändring i fokus

D-UPPSATS. Förändring i fokus D-UPPSATS 2008:039 Förändring i fokus En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar och bemöter lagändringen angående byråjäv Jacob Enersen Jennie Lundgren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

I huvudet på revisorn

I huvudet på revisorn 2003:163 SHU EXAMENSARBETE I huvudet på revisorn En studie om revisorers syn på oberoendet LINNEA GRÄLL PER HOLMA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2013 Rådgivningstjänster och revisorns oberoende en europeisk litteraturstudie Av: Sandra Ivarsson

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp)

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Redovisning & Revision (AV) Peter Öhman 2011-05-06 Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) För godkänt krävs 25 poäng av 50 (använd

Läs mer

Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll

Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll Uppsala Universitet Kandidatuppsats Företagsekonomiska Institutionen Höstterminen 2009 Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll Handledare: Thomas Carrington

Läs mer

Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor

Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Magisterprogrammet Revisor och Bank 60hp Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

D-UPPSATS. Intressekonflikter mellan revisionsoch konsultuppdrag vid revision av internkontroll

D-UPPSATS. Intressekonflikter mellan revisionsoch konsultuppdrag vid revision av internkontroll D-UPPSATS 2009:018 Intressekonflikter mellan revisionsoch konsultuppdrag vid revision av internkontroll Tanja Magnusson-Popil Fanny Selin Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Samspelet mellan revisorn och klienten

Samspelet mellan revisorn och klienten Samspelet mellan revisorn och klienten En beskrivning av revisorns oberoende utifrån analysmodellen, förväntningsgap och kommunikation Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Dokumentnamn Yttande Datum 2011-05-15 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Initialt fördes ett samtal mellan PwC och produktionschef Peter Björebo

Läs mer

Revisorns oberoende. En studie av remissvar. Företagsekonomiska institutionen

Revisorns oberoende. En studie av remissvar. Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen Revisorns oberoende En studie av remissvar Magisteruppsats i företagsekonomi Revision VT 2011 Handledare: Kristina Jonäll Författare: Emelie Bjerke Sofia Bredh FÖRORD Vi

Läs mer

Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv

Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv 2003:08 D-UPPSATS Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv En fallstudie av fem auktoriserade revisorer i Norrbotten IDA GUSTAFSSON CAMILLA JÖNSSON Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Opinion Shopping - Förekommer det bland svenska företag och revisorer?

Opinion Shopping - Förekommer det bland svenska företag och revisorer? Opinion Shopping - Förekommer det bland svenska företag och revisorer? Författare: Marcus Öjeryd Maria Johansson Handledare: Tobias Svanström Student Handelshögskolan Umeå Universitet Vårterminen 2011

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström EXAMENSARBETE 2005:037 SHU Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Analys av revisionsmarknadens koncentration i Finland. Casper Björnström

Analys av revisionsmarknadens koncentration i Finland. Casper Björnström Analys av revisionsmarknadens koncentration i Finland Casper Björnström Institutionen för redovisning Svenska Handelshögskolan Helsingfors 2010 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution Redovisning Författare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio 2001:054 EXAMENSARBETE Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn Silke Gläser, Monika Kurkkio Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Val av revisor. Ekonomihögskolan vid Växjö universitet

Val av revisor. Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Val av revisor en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning,

Läs mer

Goda råd är inte dyra om revisorns förändrade roll i kristider

Goda råd är inte dyra om revisorns förändrade roll i kristider Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats Vårterminen 2011 Goda råd är inte dyra om revisorns förändrade roll i kristider Författare: Linn Gezelius och Sandra Pääjärvi Handledare: Thomas Carrington

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Rådgivningens betydelse för revisionsbyråer:

Rådgivningens betydelse för revisionsbyråer: Rådgivningens betydelse för revisionsbyråer: en studie om hur rådgivningen påverkar revisorns oberoende samt relationen till klientföretagen Författare: Ylli Humolli Yafet Abraham Muse Yusuf Handledare:

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Emira Jetis Kristina Pettersson. Revisorns oberoende. Auditor independence. Auditors perception of independence and the analysis model

Emira Jetis Kristina Pettersson. Revisorns oberoende. Auditor independence. Auditors perception of independence and the analysis model Emira Jetis Kristina Pettersson Revisorns oberoende Revisorers uppfattning om oberoendet och analysmodellen Auditor independence Auditors perception of independence and the analysis model Företagsekonomi

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Val av revisor. en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor

Val av revisor. en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Val av revisor en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning,

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

EXAMENSARBETE. En fallstudie av revisorer verksamma vid små revisionsbyråer ANNA ENGSTRÖM MARCUS KÅGSTRÖM

EXAMENSARBETE. En fallstudie av revisorer verksamma vid små revisionsbyråer ANNA ENGSTRÖM MARCUS KÅGSTRÖM 2003:060 SHU EXAMENSARBETE OBEROENDE REVISORER? En fallstudie av revisorer verksamma vid små revisionsbyråer ANNA ENGSTRÖM MARCUS KÅGSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Vem klarar revisorsexamen?

Vem klarar revisorsexamen? Vem klarar revisorsexamen? En undersökning om vilka faktorer som påverkar revisorns prestation vid examen. Författare: Carina Cederwall Pontus Sävås Handledare: Tobias Svanström Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

REKRYTERING OCH KOMPETENSUTVECKLING PÅ REVISIONSBYRÅER

REKRYTERING OCH KOMPETENSUTVECKLING PÅ REVISIONSBYRÅER Företagsekonomiska institutionen REKRYTERING OCH KOMPETENSUTVECKLING PÅ REVISIONSBYRÅER Magisteruppsats i företagsekonomi Extern redovisning och Företagsanalys Vårterminen 2007 Handledare: Ulla Törnqvist

Läs mer

D-UPPSATS. Fattas eller "fattas" strategiska beslut? En fallstudie av ett innovativt avknoppningsföretag i dess uppstartsfas

D-UPPSATS. Fattas eller fattas strategiska beslut? En fallstudie av ett innovativt avknoppningsföretag i dess uppstartsfas D-UPPSATS 2008:038 Fattas eller "fattas" strategiska beslut? En fallstudie av ett innovativt avknoppningsföretag i dess uppstartsfas David Lindström Krister Pedersen Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

EXAMENSARBETE. Revisionens vara eller icke vara SARA HELLGREN JOHANNA NORDMARK. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

EXAMENSARBETE. Revisionens vara eller icke vara SARA HELLGREN JOHANNA NORDMARK. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar 2004:103 SHU EXAMENSARBETE Synen på revision i icke revisionspliktiga handels- och kommanditbolag Revisionens vara eller icke vara SARA HELLGREN JOHANNA NORDMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

ANMÄLNINGSPLIKT VID MISSTANKE OM BROTT

ANMÄLNINGSPLIKT VID MISSTANKE OM BROTT ANMÄLNINGSPLIKT VID MISSTANKE OM BROTT En studie om revisorer i Göteborg Magisteruppsats i Externredovisning Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2003 Handledare: Marcia Halvorsen Författare: Sara

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Revisorns oberoende och dennes relation till klienten. Intervjuer delvis bestående av hypotetiska frågor med fyra erfarna revisorer

EXAMENSARBETE. Revisorns oberoende och dennes relation till klienten. Intervjuer delvis bestående av hypotetiska frågor med fyra erfarna revisorer 2004:001 SHU EXAMENSARBETE Revisorns oberoende och dennes relation till klienten Intervjuer delvis bestående av hypotetiska frågor med fyra erfarna revisorer SARA HELLGREN JOHANNA NORDMARK Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten?

Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? Hur upplever små aktiebolag nyttan med revisionstjänsten? En kvalitativ studie om hur små aktiebolag i Sverige upplever nyttan med revision. Författare: Jenny Andersson Maria Nordström Handledare: Tobias

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Revisionsbyråernas syn på jävsregeln i Aktiebolagslagen

Revisionsbyråernas syn på jävsregeln i Aktiebolagslagen Örebro Universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Företagsekonomi C C-uppsats, 15 poäng Handledare: Kent Trosander Examinator: Gunilla Myreteg HT-2007 Revisionsbyråernas syn på jävsregeln

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Hur påverkar de nya byråjävsbestämmelserna revisionsbyråerna?

Hur påverkar de nya byråjävsbestämmelserna revisionsbyråerna? Företagsekonomiska Institutionen Avdelningen för redovisning och finansiering Hur påverkar de nya byråjävsbestämmelserna revisionsbyråerna? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen

Läs mer

Effekten av familjerådgivning

Effekten av familjerådgivning Effekten av familjerådgivning Delredovisning av en praktikbaserad studie inom Mentea AB Bakgrund Mentea AB bedriver sedan 2008 upphandlad familjerådgivning. Verksamheten bedrivs idag i avtal med 19 geografiskt

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Drivkrafter för ett revisorsbyte

Drivkrafter för ett revisorsbyte Kandidatuppsats Hösten 2007 Institutionen för ekonomi Drivkrafter för ett revisorsbyte En studie utifrån både revisorers och klienters perspektiv Handledare: Pernilla Broberg Sven-Olof Collin Författare:

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer