D-UPPSATS. I huvudet på revisorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. I huvudet på revisorn"

Transkript

1 D-UPPSATS 2010:045 I huvudet på revisorn Vad avgör och påverkar revisionsarvodet? Anna Lantz Annelie Rafter Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2010:045 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--10/045--SE

2 FÖRORD Denna magisteruppsats omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes under 10 intensiva veckor höstterminen 2009 i ämnet Företagsekonomi vid institutionen Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap, avdelningen för Redovisning och Styrning vid Luleå tekniska universitet. Vi vill börja med att tacka vår handledare Anders Nilsson, som med ett stort intresse och engagemang väglett oss på ett bra sätt och har varit ett stort stöd. Vidare vill vi även tacka Sven Andersson som med stort tålamod har hjälpt oss att utforma och analysera studiens grider. Vi vill även tacka Annika Nilsson som ställde upp på studiens pilotintervju och bidrog med viktig feedback på gridens utformande. Ett stort tack vill vi rikta mot de fyra revisorerna som tog sig tid att medverka i vår studie, då de ställt upp på intervjuer. Slutligen vill vi passa på att tacka våra opponenter som under studiens gång har givit oss goda råd och synpunkter som varit till stor hjälp för studiens fortskridande. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete. Luleå den 7:e januari 2010 Anna Lantz Annelie Rafter

3 SAMMANFATTNING Idag domineras en stor del av revisionbranchen av fyra stora revisionsbyråer. Det finns forskare som hävdar att revisionsbyråer och då främst de stora byråerna ägnar sig åt prispress av revisionsarvodet, så kallad low-balling, för att locka nya klienter för att sedan ta igen på intäkterna från konsulttjänsterna. En viktig aspekt att undersöka har varit vilka faktorer som påverkar prissättningen av revisionsarvodet då flera studier visar på att ett lågt revisorarvode är av betydelse för klienten. En stor del av den existerande forskningen behandlar amerikanska förhållanden, dock saknas det forskning de svenska förhållanden. Med denna bakgrund väcktes ett intresse att utföra en kvalitativ studie inom den svenska revisionsmarknaden. Studien syftar till att få en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn uppfattar och tolkar hur olika faktorer kan påverka de fyra stora revisionsbyråernas prissättning av revisionsarvodet på lokal nivå. För att kunna uppfylla syftet genomfördes studien med hjälp av en flerfallstudie där både gridmetoden och semistrukturerade frågor utfördes på de fyra stora revisionsbyråerna med en auktoriserad revisor från respektive byrå. Resultaten från analysen indikerar att de enskilda revisorerna var eniga om vilka faktorer som är viktigast vid prissättningen av revisionsarvodet. De slutsatser som har framkommit pekar på att samtliga revisorer anser att storlek på klienten, komplexitet i det reviderade företaget samt dess revisionsrisk är de tre mest betydelsefulla faktorerna att ta hänsyn till vid prissättningen av revisionsarvodet, vilket även bekräftas av tidigare forskning. Vad gäller priskonkurrens indikerar studien att den svenska revisionsmarknaden, i likhet med undersökningar på amerikanska förhållanden, att detta kan förekomma på grund av en koncentrerad marknadsstruktur med få aktörer.

4 ABSTRACT Today a big part of the audit market consists of four big accounting firms. Some scientists argue that accounting firms and particularly the big firms are engaged in price pressure of the audit fee, so-called low-balling, to attract new clients and then make up the revenue from consulting services. An important aspect to consider has been the factors that affect the pricing of audit fee as several studies show that low audit fees are significant for the client. Much of the existing research deals with American conditions, however, there is no research showing the Swedish conditions. This background brought an interest to carry out a qualitative study in the Swedish Market Court. The study aims to obtain a better understanding of how the individual auditor perceive and interpret how various factors can influence the big four accountancy firms pricing of audit fee at the local level. To fulfill the purpose the study was using a multiple case study where both the grid method and semi-structured questions were conducted in the four major accounting firms with an accountant from each agency. The results of the analysis indicate that the auditors agreed on what factors are the most important when pricing the audit fee. The conclusions which have emerged indicating that all accountants believe that the size of the client, the complexity of the audited company and its audit risk are the three most important factors to consider when setting prices of the audit fee, wich is in line with previous research. As regards price competitiveness the study indicates that the Swedish Market Court, like the studies on American conditions, that this may occur due to a concentrated market structure with few players.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDANDE KAPITEL REVISIONSARVODET SOM ETT KONKURRENSMEDEL SYFTE METOD METODSYNSÄTT FORSKNINGSSTRATEGI METODANSATS VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT LITTERATURSÖKNING DATAINSAMLINGSMETOD Gridteknik Semistrukturerade intervjuer ANALYS AV MATERIAL STUDIENS KVALITET TEORETISK REFERENSRAM STORLEK Klientens storlek Revisionsbyråns storlek RISK Revisionsrisk Klientens risk KOMPLEXITET Dotterbolag Varulager och kundfordringar BYRÅ OCH REVISOR KONSULTTJÄNSTER KONKURRENSSITUATIONEN PÅ REVISIONSMARKNADEN LOW-BALLING SAMMANFATTNING EMPIRI PRESENTATION AV RESPONDENTERNA REVISIONSBYRÅ A Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ B Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ C Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun REVISIONSBYRÅ D Gridanalys Resultat från den kvalitativa intervjun... 27

6 4.6 SAMMANFATTNING AV STUDIENS EMPIRISKA DATA ANALYS STORLEK RISK KOMPLEXITET BYRÅ OCH REVISOR KONSULTTJÄNSTER KONKURRENSSITUATIONEN PÅ REVISIONSMARKNADEN SAMMANFATTANDE ANALYSFIGUR SLUTSATS OCH DISKUSSION STUDIENS SLUTSATS DISKUSSION STUDIENS BIDRAG FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING REFERENSER...38 BILAGOR Bilaga A- Intervjuguide.. Bilaga B- Griddokument och definitioner... Bilaga C- Tabeller.. FIGURFÖRTECKNING Figur 1- Studiens valda faktorer och dess upplägg Figur 2- Revisionsriskens olika beståndsdelar Figur 3-Sammanfattning av de faktorer som påverkar revisionsarvodet Figur 4- Resultat från gridanalysen, Revisor A Figur 5- Resultat från gridanalysen, Revisor B Figur 6- Resultat från gridanalysen, Revisor C Figur 7- Resultat från gridanalysen, Revisor D Figur 8- Sammanfattande analysfigur TABELLFÖRTECKNING Tabell 1- Studiens empiriska data...28

7 INLEDNING 1 INLEDANDE KAPITEL Med detta avsnitt vill studiens författare introducera läsaren till problematiken bakom revisionsarvodets storlek. Inledningsvis kommer problembakgrunden att mynna ut i problemformuleringen och studiens. Slutligen kommer kapitlet avslutas med att definiera och förtydliga vissa begrepp för att underlätta den fortsatta läsningen. 1.1 REVISIONSARVODET SOM ETT KONKURRENSMEDEL Revisionsmarknaden domineras till stor del av fyra revisionsbyråer som tillsammans går under benämningen The Big Four, och inkluderar Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers (PwC). De började alla som små lokala byråer, men genom förvärv, samgående och strukturell tillväxt har de kommit att dominera marknaden. Den mest framträdande händelsen var då Arthur Andersens föll bort från marknaden år 2002, som medförde att vi endast har fyra stora och mäktiga aktörer på marknaden. Tillsammans har The Big Four en kraftig dominans med cirka 85 procent av uppdragen av de börsnoterade företagen i Sverige (Fristedt & Sundqvist, 2006). Sammanslagningarna, som till stor del kan förklaras av globalisering och stordriftsfördelar, har lett till att det skapats stora skillnader mellan de riktigt stora och mindre revisionsföretag vad gäller inriktning av verksamheten och möjligheterna att konkurrera om de större uppdragen (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Inom marknaden för revisionstjänster har The Big Four en sådan stark position att de generellt kan styra priset på revisionen mer än de mindre aktörer med anledning av deras storlek och rykte (Willekens & Achmadi, 2003). Mellan The Big Four kan det pågå en strategisk konkurrens där de försöker att nå fördelar på marknaden (Liu & Simunic, 2005). Den strategiska konkurrensen mellan The Big Four kan innefatta prissättning (Willekens & Achmadi, 2003). Revisionsmarknaden och dess prissättning har under det senaste decenniet blivit ett mycket relevant och intressant område för forskare (Cobbin, 2002). Det finns en massiv litteratur som behandlar sambandet mellan revisionsföretagens prissättning och revisorernas oberoende. Särskilt framhållna är riskerna för att oberoendet kan bli försvagat till en nivå som hotar revisionens kvalitet. Riskerna uppkommer som en följd av priskonkurrens mellan revisionsföretagen, offertgivning och samband mellan revisionsföretagens intäkter för konsulttjänster till klienter (Johansson et al. 2005). Farhågor fanns att en alltför billig revision skulle medföra att kvaliteten blev lidande (Eklöv, 1998). Enligt Brandon et al (2004) har flera studier åskådliggjort uppfattningen av revisorn som oberoende part har påverkats negativt när revisorn utför konsulttjänster utöver revisionsuppdragen. Johansson et al. (2005) menar att revisorns produkt inte är lika lätt att sälja och möjlig att ta bra betalt för, i jämförelse med konsulttjänster. Enligt Holmquist (1999) har konsulttjänster, såsom fristående rådgivning en betydande roll för att revisionsbyråerna ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Genom att sätta låga priser vill revisionsbyråerna öka antalet revisionsuppdrag i hopp om att dessa senare ska generera lukrativa konsultuppdrag (ibid.). Vidare är prissättningen problematisk då det kan vara svårt att särskilja tjänster från varandra, exempelvis revisionsnära rådgivning från övrig rådgivning (ibid.). 1

8 INLEDNING I den amerikanska litteraturen om revision talar man framför allt om att det är de stora revisionsföretagen som ägnar sig åt earnings management, det vill säga att när de konkurrerat om nya klienter, prissatt den rena revisionen lågt, så kallad low-balling, med avsikten att kunna ta igen på gungorna vad de förlorat på karusellen (Johansson et al. 2005). Begreppet innebär att revisionen säljs ytterst billigt till företagen för att revisionsbyrån sedan ska kunna sälja lönsamma konsulttjänster. Kritiker menar att revisorer har åsidosatt själva revisionsarbetet för att komma över lukrativa rådgivningsuppdrag (Reynolds, Deis & Francis, 2004). En viktig aspekt att undersöka har varit vilka faktorer som påverkar prissättningen på revisionsarvodet. Flera studier (Beattie & Fearnley, 1995) visar på att ett lågt revisorarvode är av betydelse för klienten. Många studier har genomförts på området av bland annat Palmrose (1986); Francis och Stokes (1986); Chan, Mahmoud och Gwilliam (1993) samt Firth (2002). Det finns en lång lista på de faktorer som anses ligga bakom prissättningen av revisionen, en av de mest inflytelserika revisionsprissättningsmodellerna utformades av forskaren Simunic (1980), där faktorer såsom bolagets storlek, risk samt komplexitet anses påverka prissättningen. Simunics prissättningsmodell fick ett betydande inflytande över efterkommande forskning (Phillip, 2002). Den faktor som genomgående i tidigare studier givit mest märkbara resultat och som till störst del förklarat variationen i prissättningen av revisionen är bolagets storlek. Stort fokus har legat på revisionsbyråns storlek och då speciellt The Big Four eftersom de besitter en sådan stor del av marknaden. På senare år har forskare kommit fram till att marknaden, konkurrensen samt företagens behov av konsulttjänster också är faktorer som styr priset på revisionsarvodet (Firth, 2002). Oftast bjuds The Big Four in till att lämna offerter vid en upphandling, och därmed konstaterar Johansson et al. (2005), i likhet med Europeiska Kommissionens rapport (2006), att priset är en kritisk och troligen avgörande fråga vid revisorsval. The Big Four anses ha ungefär samma geografiska nätverk, tekniska kunskaper och rykte, och det är därför främst med priset de kan konkurrera med varandra (Europeiska Kommissionen, 2006a). En ökad förståelse för hur faktorerna påverkar revisionsarvodena är värdefullt för att byråerna ska kunna förhandla fram rätt pris för revisionen (Nikkinen & Sahlström, 2004). En stor del av den existerande litteraturen och forskningen behandlar amerikanska förhållanden, dock förefaller det som att det saknas forskning på de svenska förhållandena. 1.2 SYFTE Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn uppfattar och tolkar hur olika faktorer kan påverka prissättning av revisionsarvodet på lokal nivå. Syftet kommer att uppnås genom tre steg: BESKRIVA Beskriva vilka faktorer som påverkar prissättningen av revisionsarvodet genom en litteraturstudie av befintliga teorier. 2

9 INLEDNING IDENTIFIERA FÖRKLARA De beskrivna faktorerna ska sedan undersökas empiriskt för att identifiera vilka av faktorerna revisorerna uppfattar som de mest betydelsefulla vid prissättningen av revisionsarvodet. Baserat på den teoretiska referensramen och den empiriska datan kommer en modell presenteras för att förklara och skapa en ökad förståelse för hur den enskilde revisorn lokalt uppfttar och tolkar hur faktorerna kan påverkar prissättningen av revisionsarvodet på lokal nivå. 3

10 METOD 2 METOD Detta metodkapitel behandlar överväganden, tillvägagångssätt och val utifrån problemets art. Detta ligger till grund för val av metodsynsätt, forskningsstrategi, forskningsobjekt, litteratursökning och datasamlingsmetoder. Kapitlet avslutas med en diskussion kring eventuella metodproblem. 2.1 METODSYNSÄTT Syftet med studien ligger till grund för val av metodsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Då studiens observationer, datainsamlingar och utsagor bestäms av det synsätt som har valts kommer denna uppsats att utgå från ett aktörssynsätt. Ett aktörssynsätt lämpar sig bra då syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur revisorerna uppfattar och tolkar prissättningen av revisionsarvodet, vilket uppnås genom en interaktion med aktörerna. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) ses verkligheten med ett aktörssynsätt som en social konstruktion där varje aktör antas ha sin egen subjektiva bild av verkligheten. Den kunskap som utvecklas i ett aktörssynsätt blir därför individberoende (ibid). Studien kommer även att ha vissa inslag av ett analytiskt synsätt då statistiska tillvägagångssätt har använts. En kombination av synsätt är vanligt då det är svårt att renodla den specifika forskningssituationen med ett enda synsätt (Holme & Solvang, 1997). 2.2 FORSKNINGSSTRATEGI Då studien syftar till att ge djupgående kunskaper om forskningsobjekten har fallstudier tillämpats (Denscombe, 2000). Valet av fallstudier som forskningsstrategi öppnar för möjligheten att studera aktörerna grundligt, vilket skapar större förståelse och ger en större möjlighet att uppnå studiens syfte. Utifrån studiens problemformulering lämpar sig även fallstudier bra då denna metod generellt sett är den metod som föredras då frågor som hur ställs, då man har ringa kontroll över den situation som studeras och fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang (Yin, 2003). Då revisionsbranschen i Sverige domineras av fyra stora revisionsbyråer kommer dessa att undersökas som individuella fall i en så kallad flerfallstudie, för att skapa en djupare förståelse för de erfarenheter som uppträder i dessa undersökningsobjekt (Yin, 2003). Med en flerfallsdesign på fallstudien ökar även sannolikheten för att det blir en bättre undersökning i jämförelse med om man enbart använder sig av ett enda fall (ibid.). I studien har det använts ett deduktivt arbetssätt. Detta innebär att studien har tagit avstamp i befintlig teori inom ett specifikt forskningsområde för att sedan bygga studiens empiri utifrån denna (Patel & Davidson, 2003). Studien har utgått från befintliga teorier och undersökningar angående faktorer som påverkar revisionsarvodets storlek. Teorin som har använts var avsedd för att avbilda verkligheten och ge en beskrivande bild av vilka faktorer som kan tänkas påverka revisionsarvodet. Genom en jämförelse av teori och empiri kan ett sammanhang skapas över hur väl den studerade teorin överensstämmer med den verklighet som undersöktes. 2.3 METODANSATS Valet av forskningsmetod är i hög grad beroende av hur studiens problemställning är formulerad (Jacobsen, 2002). En studie kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ vid insamling av data. Denscombe (2000) menar att en kvalitativ sätter individen i fokus, och fokus ligger på att saker beskrivs med ord istället för siffror. Då denna uppsats fokuserade på respondenternas subjektiva 4

11 METOD åsikter lämpade sig en kvalitativ metodansats väl. En av studiens intervjumetoder innehåller variabler som kan anta numeriska data och således har även studien inslag av den kvantitativa forskningsansatsen (Abnor & Bjerke, 1994). Studiens frågeställning syftar till att fånga undersökningsobjektens uppfattningar och tolkningar, istället för att statistiskt säkerställa ett förhållande. Därför ansågs en kvalitativ studie som lämplig och dessutom har studien en begränsad omfattning, vilket Denscombe (2000) anser stämmer överens med en kvalitativ syn. 2.4 VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT Med utgångspunkt från studiens problemområde och syfte har studien valt att fokusera på de större revisionsbyråerna. De valda fallstudieobjekten verkar inom revisionsbranschen och tillhör de fyra största revisionsbyråerna; Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers. Varför studien valt att fokusera på dessa byråer är för att den största delen av forskningen kring prissättningen av revisionsarvodet har sin grund i koncentrationen inom revisionsbranschen till The Big Four. Studien innefattade fyra intervjuer, en på respektive Big Four. Fokus har legat hos revisionsbyråerna då studien utgår från revisorernas perspektiv. I studiens urvalsprocess har det identifierats ett flertal viktiga egenskaper, som eftertraktades hos intervjupersonerna. Studiens syfte berör ett ämne som har strategiska inslag, därför bör intervjupersonerna besitta en relativt hög position inom sin byrå, ett krav är att de är påskrivande revisorer. Anledningen till att respondenterna skulle besitta en sådan position är att de då själva har ansvar för sin kundstock samt att de har större erfarenhet inom det studerade området, då påskrivande revisorer har arbetat inom revisionsbranschen ett antal år. Revisorerna uppfyllde vårt krav och de var dessutom villiga att avsätta en timme för intervju. Urvalet är dessutom geografiskt begränsat till lokalkontoren i Luleå, dels för att The Big Four är representerade i detta område, men även för att detta möjliggör personliga intervjuer. Dessutom önskades byråer med en lokal anknytning för att kunna utnyttja deras närhet till eventuella följdintervjuer. 2.5 LITTERATURSÖKNING Under studiens inledningsfas ägnades tid åt att samla in information och att kartlägga tidigare forskning på området. Vid litteraturstudien användes databaserna Emerald, Artikelsök och Ebsco Host med databaserna AcademicSearchElite Business SourceElite, Econlit, ERIC, Regional Business News för att söka relevanta vetenskapliga artiklar. För att utöka litteratursökning användes den nationella databasen Libris och den lokala databasen Lucia, som visar LTU:s samlingar, böcker samt övrig litteratur. De sökord som användes var: prisdumpning (low-balling), revisionsarvode (audit fees), konsulttjänster (non-auditing services), de fyra stora revisionsbyråerna (the big four), prissättning (pricing), gridtekniken (grid technique), Peter Öhman samt Simunic. Sökorden användes i kombination med varandra samt trunkerades med and för att få en så bred sökning som möjligt. 2.6 DATAINSAMLINGSMETOD Valet av fallstudie som forskningsstrategi möjliggör att mer än en forskningsmetod är möjlig att använda för att fånga in och undersöka den komplicerade verkligheten (Denscombe, 2000). Genom det valda aktörssynsättet ville studien komma nära aktörerna och det var dialogen som låg i fokus (Arbnor & Bjerke, 1994). I studien har det personliga mötet värdesatts och genom intervjuer ansikte mot ansikte kan man lättare tolka och fånga aktörernas bild av verkligheten och 5

12 METOD dess tankar på djupet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Ytterligare information kan utvinnas ur ett svar där kroppsspråk och tonfall kan tolkas in, vilket inte är möjligt ur ett skriftligt svar (ibid.). För att kartlägga revisorernas uppfattningar och tolkningar kring prissättningen av revisionen valdes även den så kallade gridtekniken (the repertory grid technique)(ibid.) Gridteknik Gridtekniken hjälper till att förstå den enskilda aktörens tankestruktur. Metoden vill skapa en karta över aktörens tankemönster som annars kan vara svår att komma åt (Reger, 1990), vilket går i linjer med studiens syfte att undersöka hur revisorn uppfattar och tolkar prissättningen av revisionsarvodet. En pilotintervju genomfördes innan de verkliga intervjuerna utfördes, i syfte att testa gridens utformande. Pilotintervjun genomfördes på en före detta revisor, med så stor erfarenhet att denne praktiskt taget kunde jämställas med de verkliga aktörerna. Kvale (1997) menar att självförtroendet såväl som möjligheten att skapa ett stimulerande och dynamiskt samspel under de verkliga intervjuerna ökar, om man på förhand har genomfört en pilotintervju. Gridtekniken kräver allmänt sett tre steg (Reger, 1990). Första steget är att välja element, andra steget är att skapa begrepp och tredje steget är att framställa uppfattningar om elementen genom att använda begreppen som skalor (Se bilaga B). STEG ETT STEG TVÅ STEG TRE Element kan vara saker, händelser eller människor (Reger, 1990). Om en teori ska utgöra underlag för elementen eller om syftet är att jämföra olika individers föreställningar och tankemönster är det lämpligt att forskaren väljer element. Då den teoretiska referensramen ligger till grund för intervjuerna och då en jämförelse mellan respondenternas svar är önskvärt, har studiens författare valt elementen på förhand. Elementen var fördefinierade av den teoretiska referensramen och studien utgick från de faktorer som den huvudsakliga forskningen har kommit fram till som de viktigaste. Även den före detta revisorn vid pilotintervjun har hjälpt till att generera begrepp då denne har stor erfarenhet av branschen. Nästa steg var att skapa mening åt elementen genom att begrepp genererades. Begreppen utgörs av bipolära verb eller adjektiv och behandlas som en skala med två ytterligheter, pol och kontrast. För att generera begrepp utifrån de valda elementen är det möjligt att gå tillväga på olika sätt (Reger, 1990). Ett sätt är att forskaren väljer ut begreppen, ett annat är att aktören själva genererar dessa. Då jämförbarheten mellan respondenterna är viktigt valde studiens författare att generera begreppen. Begreppen togs fram genom att vi beskrev hur två element skiljer sig från varandra. På så sätt fick vi fram begrepp med en pol och en kontrast. Proceduren fortsatte till dess att det hade skapat tillräckligt många begrepp för att ge en nyanserad bild av respondenternas tankemönster. Dessutom måste begreppen vara viktiga för studien, för att kopplingen mellan teori och empiri skulle kunna påvisas. När en matris av element och begrepp har växt fram måste elementen relateras till begreppen. Det innebär att aktören ska sortera, värdera eller ranka elementen på 6

13 METOD den skala som varje begreppspar bildar (Reger, 1990). Det andra sättet, värdering, innebär att aktören värderar varje element på den skala som bestäms av varje begrepps två ytterligheter. Studien har valt att använda en niogradig skala. Då metoden är komplicerad var det viktigt att vara väl insatt i hur intervjun skulle läggas upp för att få aktören att förstå metoden och få denne insatt i tankesättet kring metoden. Därför ansågs det mycket viktigt med en pilotintervju innan för att få en inblick i problematiken kring metoden. För att aktörerna skulle få en ökad förståelse av metoden illustrerades detta med ett exempel för att få in revisorerna i tänkandet kring gridtekniken. Aktörerna fick sedan med egna ord resonera högt hur de tänkte när de betygsatte de olika genererade begreppen, då syftet med den valda metoden var att fånga aktörernas tankemönster Semistrukturerade intervjuer Med tanke på att gridtekniken avbildar aktörernas tankemönster och att detta begrepp ges en något snävare innebörd än begreppet uppfattning, tillfördes frågor av mer öppen karaktär. Ett ytterligare skäl till att komplettera griderna med några öppna frågor var för att öka flexibiliteten och för att ge aktörerna tillfälle att gå utanför gridformulärets ramar (Patton, 1990). Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte då en personlig intervju antogs generera mer utvecklade och djupgående svar. En intervjuguide skapades (se bilaga A) med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram, där frågorna gav aktörerna en möjlighet till öppna svar, vilket enligt Denscombe (2000) kännetecknar semistrukturerade intervjuer. Då svarsalternativen är öppna ges respondenterna möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten, vilket går i linje med studiens syfte, när syftet dels var att ta reda på hur de identifierade faktorerna påverkar prissättningen. Dessutom öppnar semistrukturerade frågor upp för följdfrågor såväl som förtydliganden. Studien har valt denna form av intervju för att hålla sig inom studiens ram, men samtidigt vara öppen för ny information. Det utformades en intervjuguide utifrån en kvalitativ form, där många av frågorna var relativt breda, men berörde de viktigaste ämnena relaterat till studiens syfte. För att möjliggöra jämförelser mellan de olika revisorerna var det även nödvändigt att ställa vissa bakgrundsfrågor. Gridformuläret, intervjuguiden (se bilaga A & B) samt studiens syfte skickades i förväg via mail till respektive aktör med syftet att ge dem en möjlighet att förbereda sig. Samtliga intervjuer utfördes på kontor belägna i Luleå och spelades in på diktafon samtidigt som författarna förde anteckningar vid sidan av som komplement, inspelningarna utfördes främst för att underlätta det analysarbetet efteråt. 2.7 ANALYS AV MATERIAL Värdena som aktörerna angav i griderna matades in i datorprogrammet Flexigrid, där det behandlades till ett analyserbart material. Analysmetoden faktoranalys valdes då den metoden gör det möjligt att grafiskt framställa centrala dimensioner i en individs tankemönster, som annars skulle vara svårt att uttrycka klart eller som ligger på ett delvis undermedvetande plan hos aktörerna (Reger, 1990). Flexigrid-programmet räknar ut inbördes relationer mellan begreppen (ibid.). Korrelationerna kan variera mellan +1 och 1, höga positiva korrelationer mellan två begrepp visar att begreppens polsidor alternativt begreppens kontrastsidor samvarierar. Så kallade kluster skapades genom att i tabell 1 (Bilaga C) välja ut de begrepp som hade en korrelation som 7

14 METOD var större än 0.5 respektive mindre än För att klustren av begrepp ska komma närmare axlarna i figuren är det vanligt att rotera axlarna (Tschudi, 1998). Att utgå från en roterad grid som studien har gjort kan således underlätta tolkningen av de underliggande komponenterna i en aktörs tankemönster (ibid.) I griden finns två axlar där begrepp och element är inritade (se exempel i empirikapitlet). Siffrorna i figuren representerar de fem begreppen. Eftersom varje begrepp består av en pol och en kontrast, t.ex. lätt att avgöra och svårt att avgöra, markeras begreppets nummer på två ställen i figuren. Dessa ligger på en rät linje som skär origo och de motsatta betydelserna visas av respektive skalas ändpunkter. Bokstäverna i figuren representerar de tolv elementen. De element som hade en korrelation större än 1.00 respektive mindre än i tabell 2 (Bilaga C) skapade de slutliga klustren tillsammans med de utvalda begreppen. Begrepp och element som ligger nära varandra och samtidigt långt från origo har starkt släktskap. Den information som genererades av intervjuerna var av kvalitativ karaktär. Studiens författare har varit noga med att utan dröjsmål komplettera anteckningarna efter intervjun, genom att lyssna igenom de inspelade intervjuerna. Materialet från intervjuerna har använts för att komplettera och utveckla gridernas resultat för att underlätta för läsarna att förstå materialet. 2.8 STUDIENS KVALITET För att reducera metodproblem som kan uppstå inom aktörssynsättet har några valideringstekniker använts som Arbnor och Bjerke (1994) benämner praktisk samt vetenskaplig process- och resultatvalidering. Baserat på praktisk processvalidering fanns en strävan efter att skapa en trygg miljö för studiens aktörer under intervjutillfällena, vilket åstadkoms genom att intervjuerna hölls på aktörernas arbetsplats med avsikten att intervjuerna skulle kunna hållas ostört. Vidare skapades förtroende mellan författarna och aktörerna genom att aktörerna fick vara anonyma i studien. Detta förtroende ansågs viktigt för att aktörerna skulle dela med sig av sina uppfattningar kring prissättning av revisionsarvodet. Praktisk resultatvalidering härleds till förmågan att skapa dialog (ibid.). För att förbättra den praktiska resultatvalideringen fick varje aktör ta den tid som önskades i anspråk och eftersom gridtekniken styrde intervjun fick aktörerna berätta och illustrera sina tankar utan att bli avbrutna. Detta medförde att aktörerna inte kände sig stressade och kunde därmed ge sina berättelser i lugn och ro. Vetenskaplig processvalidering kommer till stånd genom att studien klart visar på vilka grunder olika tolkningsmönster har vuxit fram för att förbättra detta. Vad gäller tolkningen av gridanalyserna fanns det risk att studien tolkat in författarnas förståelse i begreppen och inte aktörernas. Därför har studiens författare efter analysen av griderna kontaktat respektive revisor för återkoppling av gridernas resultat och studiens tolkning av dem. Ett genomgående inslag i analysarbetet var att använda figurer och grafiska framställningar som hjälpmedel. En fördel med detta är att den analyserande informationen kan presenteras i en konkret och intensiv form (Miles & Huberman, 1994). Mer ingående information om hur studiens analysprocess beskrivits finns i ett separat stycke, se 2.7 Analys av material. Vetenskaplig resultatvalidering handlar enligt Arbnor och Bjerke (1994) om resultatens förhållande till redan befintlig kunskap (idid.) Den 8

15 METOD insamlade informationen från aktörerna har analyserats och tolkats mot studiens teoretiska referensram, vilket framgår i kapitel 5, vilket kan bidra till en förbättring av resultatvalideringen. Genom ett aktörssynsätt skapas verkligheten tillsammans med aktörerna och författarna. De personliga intervjuerna som har genomförts bygger på aktörernas uppfattningar och tolkningar vid ett specifikt tillfälle (Denscombe, 2000). I dessa typer av intervjuer med aktörssynsättet vill man som författare genom interaktion med aktörerna skapa subjektiva bilder av verkligheten (ibid.). Valet att utföra en pilotundersökning, i syfte att konstruera och testa gridtekniken och intervjuguiden, ska således ses som en åtgärd för att försöka stärka reliabiliteten och validiteten. Som ett led i försöken att förbättra reliabiliteten utfördes anteckningar under pilotundersökningen som användes bland annat i lärande syfte med ambitionen att förbättra instruktionerna, gridformuläret samt intervjuguiden (Yin, 2003). 9

16 TEORETISK REFERENSRAM 3 TEORETISK REFERENSRAM I detta kapitel redogör studien för de bakomliggande teorierna angående prissättningen av revisionsarvodet. Därefter följer en genomgång av de faktorer som tidigare studier har använt sig av för att förklara revisionsarvodet samt de resultat som dessa studier visat på. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell av de tidigare beskrivna faktorerna. Under 1980-talet inleddes forskning kring revisionsarvode av Simunic som skapade en modell kring prissättningen av revision (Phillip, 2002). Även om inte Simunic var allra först så ses han ändå som grundaren inom forskningsområdet kring revisionsarvode, då hans inledande forskning har fått ett betydligt inflytande över den kommande forskningen under mer än 25 år. Efter Simunics revolutionerande artikel i början av 1980-talet har nästan all efterföljande forskning applicerat samma modell (ibid.). Grundantagandet är att revisionsarvodet avser den avgift som revisorer tar ut för att revidera och agera som revisor åt en klient (Beattie & Fernley, 1998; Simunic, 1980). Arvodet kan bero på två komponenter, den nivå av arbete som revisorn lägger ner i resurser vid ett uppdrag och den förväntade risk för förlust i framtiden (Simunic & Stein, 1996). Med dessa grundantaganden utvecklade Simunic en modell för att kontrollera vilka faktorer som påverkar revisionsarvodet. De absolut vanligaste faktorerna som genom omfattande forskning visat sig påverka revisionsarvodet är storleken, komplexiteten i företaget, risken i företaget och vilken revisor (revisionsbyrå) som utfört revisionen (Niemi, 2005). Det är de tre förstnämnda faktorerna som har sin grund i Simunics prissättningsmodell, men som sedan har utvecklats genom åren och tillfört ytterligare en viktig faktor, där valet av revisor har visat sig spela en viktig roll vid prissättningen. Denna studie har även valt att ta med ytterligare två faktorer; konsulttjänster och konkurrenssituationen på revisionsmarknaden, i figur 1 nedan presenteras den Simunics utvidgade modell. Under det senaste decenniet har många forskare hävdat att marknaden och konkurrensen är de faktorer som styr priserna på revisionsmarknaden. Då konsulttjänsterna på senare år har ökat markant och följden har blivit att en allt större del av revisionsbyråernas intäkter kommer från konsulttjänster, detta har lett till att flertalet forskare studerat vilken effekt konsulttjänsterna har på revisionsarvodet (Firth, 2002). Simunics ursprungliga faktorer: storlek risk komplexitet -klientens storlek -revisionsrisk -dotterbolag -revisionsbyråns storlek -klientens risk -varulager&kundfordr. I den här studien ytterliggare tillagda faktorer: byrå & revisor konsulttjänster marknaden -koncentrationen Figur 1- Studiens valda faktorer och dess upplägg 10

17 TEORETISK REFERENSRAM Det finns även många andra faktorer som har undersökts inom prissättningen av revisionsarvodet, men den huvudsakliga forskningen har fram till idag fokuserat på att de i figuren ovan angivna faktorer som de väsentligaste. 3.1 STORLEK Storleksbegreppet delas in i två delområden; storleken på klienten mätt genom tillgångar, samt storleken på revisionsbyrån. Klientens storlek är den faktor som genom flera studier har visat ha hög påverkan på revisionsarvodet, och det är även den faktor som kan förklara variationen i revisionsarvodet (Chan et al., 1993). Storleken på revisionsbyrån är en viktig faktor då The Big Four idag innehar en betydande del av marknadsandelarna (Palmrose, 1986a) Klientens storlek Palmrose (1986) precis som Firth (1997) har genomfört studier på området som båda visar på att bolagets storlek mätt genom tillgångar är den variabel som påverkar revisionsarvodet i störst utsträckning. Anledningen till att storleken av tillgångar påverkar prissättningen av revisionen är att vid en eventuell felaktighet i värderingen kan risken för både företaget och revisorn bli större. Av den anledningen menar Simunic (1980) att revisorn justerar arvodet vid ökade tillgångar för att större tillgångar innebär större förluster vid felaktigheter. Vidare kommer ökade tillgångar innebära att de metoder för granskning som revisorn genomför blir mer omfattande, då varje tillgångspost kan komma att bestå av fler underposter som kräver granskning (ibid.). Vilket leder till att räkenskaperna blir svårare att bedöma vid en ökad storlek på företaget och företagets tillgångar (Simunic, 1980). Samtidigt menar andra forskare som Chan et al. (1993) att detta samband troligen inte är linjärt eftersom att större företag troligen har mer tillfredställande kontrollsystem och att revisorn därför kan få vissa fördelar i revisionsprocessen eftersom den sannolikt blir mer effektiv vid större revisioner. Sannolikheten är stor att större företag har mer avancerade verktyg för intern kontroll, vilket underlättar revisionsarbetet (ibid.). Chan et al. (1993) stödjer alltså Simunics (1980) studie som påvisade att oavsett om man mäter storlek genom tillgångar eller omsättning har företagets storlek en avgörande inverkan på revisionsarvodets storlek Revisionsbyråns storlek Flertalet studier har fokuserat på om det finns några identifierbara skillnader mellan The Big Four och de övriga byråernas prissättning av revisionen. Palmrose (1986a) menar att anledningen till att det fokuserats på revisionsbyråerna storlek och då framförallt The Big Four, beror på att de förfogar över en sådan stor del av marknadsandelarna. Kvaliteten på revisionen är en aspekt som forskarna anser vara svår att mäta. Enligt Palmrose (1986a) kan kvaliteten vara kopplad till revisionsbyråns storlek, att de större revisionsbyråerna skulle vara de som levererar revisionstjänster av högre kvalitet. Det finns bevis som stödjer Palmrose påstående, resultaten syns tydligast vid jämförelser mellan The Big Four och övriga revisionsbyråer. En anledning till att The Big Four kan leverera en högre kvalitet beror på att de har fler medarbetare med olika typer av expertis vilket innebär att de kan hantera företag från olika branscher (ibid.). 11

18 TEORETISK REFERENSRAM Simunic (1980) undersökte i en studie om det förekom priskonkurrens på revisionsmarknaden. Resultatet visade, i motsats till förväntningarna, att majoriteten av de då största revisionsbyråerna erbjöd ett lägre arvode än de mindre byråerna. Resultaten gällde både stora börsnoterade bolag såväl som mindre bolag. Simunics (1980) resultat från den studien visar på att de största revisionsbyråerna 1980 förfogade över stordriftsfördelar som mynnade ut i lägre revisionsarvoden. 3.2 RISK Riskbegreppet kommer att delas in i revisionsrisk och klientens risk, där revisionsrisk är en övergripande benämning för de risker en revision kan innebära för revisorn. Klientens risk avser de riskmått som framgått av tidigare studier Revisionsrisk Pong och Whittington (1994) förklarar att när revisorn ska prissätta revisionen är det viktigt att denne tar hänsyn till risken då det finns risk för rättsliga åtgärder vid förbiseende från revisorns sida. Revisorn riskerar även att gå miste om framtida revisionsuppdrag och genom det inkomstförluster (ibid.). Revisionsrisken kan delas in i inneboende risk, kontrollrisk samt upptäcktsrisk (FARs samlingsvolym, del II, 2008). Inneboende Kontroll Upptäckts Revisionsrisk Figur 2- Revisionsriskens olika beståndsdelar Inneboende risk innebär risken för att väsentliga fel kan inträffa även om det finns interna kontrollsystem som skall förhindra dem. Upptäcktsrisken syftar till risken för att revisionsåtgärderna ej uppdagar väsentliga fel. Kontrollrisken är risken för att ett väsentligt fel ej förhindras eller upptäcks av det reviderade företagets interna konstrollsystem (ibid.). Chan et al. (1993) liksom Simunic et al. (1996) hävdar att om revisionsrisken är hög bör detta innebära att revisionsarvodet för det reviderade företaget skall bli högre. Argumentet som stödjer detta är att antalet granskningsåtgärder som revisorn måste utföra blir fler. Detta stöds även av Chan et al. (1993) som i sin studie kunde påvisa att revisionsrisken är en betydande faktor när mängden revision som ska utföras fastställs, vilket i sin tur påverkar revisionsarvodet. Revisionsrisken bedöms utifrån företagens verksamhet och påverkar därmed revisionsarvodets storlek. 12

19 TEORETISK REFERENSRAM Klientens risk Tidigare studier har mätt klientens risk genom olika varianter av skuldsättningsmått såsom företagets skuldsättningsgrad. Det är även vanligt förekommande att mäta risken med olika typer av likviditetsmått exempelvis kassalikviditet och balanslikviditet. Gul och Tsui fann i sin studie från 2001 att skuldsättningsgraden och balanslikviditeten hade ett positivt samband, det vill säga att revisionsarvodet blev större när skuldsättningsgraden ökade. Kassalikviditeten däremot hade ett negativt samband med revisionsarvodet vilket betyder att en högre kassalikviditet inom ett företag leder till ett lägre revisionsarvode. Nikkinen och Sahlström (2004) fann att skuldsättningsgraden varierade mellan länderna och kassalikviditeten var negativ för samtliga länder. Risken för konkurs förväntas öka om räntabiliteten på totalt kapital sjunker, Simunic (1980) anser att mängden revision bör öka då risken för konkurs föreligger hos ett företag. Dock fann inte Simunic (1980) något samband mellan räntabilitet på totalt kapital och revisionsarvodet i sin studie. 3.3 KOMPLEXITET Avgörande för prissättningen av revisionen är enligt Chan et al. (1993) komplexiteten i den reviderades rörelse. Med komplexitet avses allt från hur affärsverksamheten bedrivs med fokus på bland annat transaktioner och utlandsverksamhet samt hur den interna kontrollen fungerar. Revisionsinsatsen förväntas öka i och med att bolagets komplexitet ökar, vilket leder till högre revisionsarvode enligt Chan et al. (1993). Komplexitetens kostnader kan till exempel reflekteras av bolagets affärssystem, kvaliteten på bolagets system för intern kontroll, lokalisering och storleken av sällsynta affärshändelser (ibid.) Dotterbolag En variabel som vanligtvis används för att mäta komplexitet är antalet dotterbolag som är intagna i räkenskaperna, då ett ökat antal dotterbolag kräver mer tid och resurser för revisorn. Det kan finnas andra revisionsbyråer, minoritetsintressen och framförallt kan en diversifierad dotterkatalog innebära en ökad arbetsinsats samt ökade expertiskostnader (Chan et al. 1993). Dotterbolag leder till att revisorn måste revidera fler finansiella rapporter och om dotterbolagen även är verksamma inom olika branscher krävs ytterligare kunskap från revisorn och en del stordriftsfördelar kan då gå förlorade. Simunic (1980), Chan et al. (1993) Pong och Whittington (1994) samt Francis och Stokes (1986) har använt antalet dotterbolag som ett mått på bolagets decentralisering och de kom alla fram till att dotterbolag var statistiskt signifikant, det vill säga att det finns ett samband mellan antalet dotterbolag och revisionsarvodet. Pong och Whittington (1994) menar att denna effekt är ännu tydligare hos större bolag och deras resultat visade även att The Big Four tar ut ett lägre arvode för komplexitet än övriga byråer, vilket kan bero på att de större byråerna kan genomföra mer komplexa revisioner på ett effektivare sätt Varulager och kundfordringar Kundfordringar och varulager är två balansposter som kan både vara svåra samt riskfyllda att revidera eftersom de bygger på värderingar och prognoser av framtida händelser (Simunic, 1980). 13

20 TEORETISK REFERENSRAM Dessa poster kräver även enligt en studie av Francis och Stokes (1986) mer revision på grund av deras volym, tendens till manipulation och utsättning för bedrägerier. I takt med att storleken på varulagret och kundfordringarna ökar förväntas även revisorns förlustexponering att öka och för att minska denna bör revisorn enligt Simunic (1980) utföra en mer ingående granskning av dessa balansposter. Även Francis och Stokes (1986) har undersökt dessa två faktorer och de fann likt Simunic (1980) att både varulagret och kundfordringarna i förhållande till totala tillgångar var avgörande faktorer för revisionsarvodet. Då varulagret innehåller en mängd olika poster kan det uppstå revisionsproblem vid värderingen av varulagret. Chan et al. (1993) har i sin studie kommit fram till att i vissa företag, särskilt de som är verksamma inom högteknologiska industrier kan revisionsinsatsen i varulagret vara upp till 25 procent av den totala revisionen. 3.4 BYRÅ OCH REVISOR Enligt Francis och Simon (1987) kan revisionsarvodet påverkas av vilken revisionsbyrå som anlitats och även vilken revisor som utför granskningen. Även om forskarna inte är lika samstämmiga på denna faktor som hos de ovan nämnda faktorerna finns det flertalet studier som bevisar sambandet mellan The Big Four och revisionsarvodet. I den omfattande forskning som har genomförts görs en skillnad mellan revision utförd av The Big Four och revision utförd av annan än The Big Four (Francis & Simon, 1987). Det finns forskare som menar att revisionsarvodet vid en revision utförd av The Big Four är förknippad med en extra premie, vilket motiveras av ett ökat kunnande, erfarenhet och professionalism som revisorn kan bidra med (Chan et al. 1993). Även Eklöv (1998) anser att revisorns erfarenhet, kunskap och intuition har en påverkan på revisionsarvodet. Knapp (1991) visar en inlärningskurva för revisorer, där nyligen anlitade revisorer har det svårare att upptäcka väsentliga brister i redovisningen och granskningen, jämfört med revisorer som har haft uppdraget en längre tid. Knapp (1991) påpekar även att de större revisionsbyråerna har fler resurser och kan därför erbjuda bättre karriärmöjligheter och därmed locka mer utbildad och motiverad arbetskraft jämfört med en mindre revisionsbyrå. Knapp (1991) menar vidare att revisorns möjligheter att upptäcka ett fel är främst beroende av dess kompetens och även den kvantitativa revisionsinsatsen (Knapp, 1991). Den generella kompetensen revisorn besitter garanteras i förslaget till revisionslag genom krav på teoretiska insikter i form av högskoleexamen och praktiska färdigheter i form av revisions- och redovisningserfarenhet. Den verkliga kompetensen revisorn bär på bedöms på basen av faktisk individuellt agerande. Revisorn måste kunna visa upp ett revisionsarvode som debiteras tillräckligt i förhållande till kompetens och den tid som krävs för uppdraget (FAR SRS, 2008). Att erbjuda specialiserade tjänster är en framgångsrik konkurrensstrategi enligt Porter (1983), eftersom den möter klientens behov och kapar en försvarbar position för att besegra konkurrenterna. Meyhew och Wilkins (2002) menar att revisionsbyråernas branschspecialisering inte bara är ett medel för att urskilja dem från andra konkurrenter men även ett viktigt utmärkande attribut från klientens synvinkel. Willenborg (2002) tillägger att revisionsbyråerna tjänar extra prispremier genom att ta hänsyn till klienternas unika behov via branschspecialisering. Solomon (citerad av Francis, 2004) framhåller länken mellan branschexpertis och marknadsandel. Genom specialisering förvärvar byråerna särskilda konkurrensfördelar. Revisionsbyråerna som är specialister inom en bransch har mer kunskap inom denna och genomför därför en mer noggrann revisionsgranskning. Därav minskar revisionsarvodet eftersom personalen, som granskar klienter 14

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi. Civilekonomprogrammet. Azra Custovic Anna Ojdanic Denis Shcherbinin. Handledare: Torbjörn Tagesson

Examensarbete i företagsekonomi. Civilekonomprogrammet. Azra Custovic Anna Ojdanic Denis Shcherbinin. Handledare: Torbjörn Tagesson Examensarbete i företagsekonomi Civilekonomprogrammet Revisionskostnad i kommunala och privata bolag En studie av faktorer som påverkar revisionskostnadens storlek i kommunala och privata fastighetsbolag

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

D-UPPSATS. Förändring i fokus

D-UPPSATS. Förändring i fokus D-UPPSATS 2008:039 Förändring i fokus En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar och bemöter lagändringen angående byråjäv Jacob Enersen Jennie Lundgren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Revisionsbranschens utveckling

Revisionsbranschens utveckling Revisionsbranschens utveckling En kvantitativ och kvalitativ studie om vad som kännetecknar de företag som valt bort revision och vad revisionsbyråernas uppfattning är om konsekvenserna Författare: Handledare:

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2013 Rådgivningstjänster och revisorns oberoende en europeisk litteraturstudie Av: Sandra Ivarsson

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Det enda som är varaktigt är förändring En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten

Det enda som är varaktigt är förändring En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten Kandidatuppsats Det enda som är varaktigt är förändring En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten Författare: Rebecca Nilsson Sandra Müller

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp)

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Redovisning & Revision (AV) Peter Öhman 2011-05-06 Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) För godkänt krävs 25 poäng av 50 (använd

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Dokumentnamn Yttande Datum 2011-05-15 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Initialt fördes ett samtal mellan PwC och produktionschef Peter Björebo

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2009 1.1 2,8 71 4 Frågan handlar om de nya rotationsreglerna och huruvida revisionsbyrån kan väljas för en ny fyraårsperiod med befintlig huvudansvarig

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK GSJUK13v Tentamenskod: Tentamensdatum: 2015 10 02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING

Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING Lektionsplan med övningsuppgifter LÄRARHANDLEDNING Inledning Utbud och efterfrågan är centrala begrepp inom nationalekonomi och grundläggande byggstenar för att förstå hur en marknadsekonomi fungerar.

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Evidensrörelsen Behov hos politik och ledning att minska osäkerheten om resultaten blir det bättre? Huvudargument är att vi saknar kunskap om det

Läs mer

Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll

Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll Uppsala Universitet Kandidatuppsats Företagsekonomiska Institutionen Höstterminen 2009 Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll Handledare: Thomas Carrington

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 PUNKT 2, 10, 11, 12, 13 BILAGA 2 1(2) BAKGRUND Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ( Diös ) har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 30 september

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag

Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag PROMEMORIA 2010-06-11 Dnr 2009-938 Verkställande direktören Jan Berntsson Deloitte AB 113 79 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag 1 Inledning Sedan

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder Problem Centerpartiet säger sig vara det ledande partiet inom miljöfrågor en ledande kraft till att skapa möjligheter för hållbar utveckling. 1 Dock har de konkurrens

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Redovisning 1. Daniel Nordström

Redovisning 1. Daniel Nordström Redovisning 1 Daniel Nordström Agenda Ämnesplanens upplägg Ämnesplanen för Redovisning 1 Betygsskalan Värdeorden i kunskapskraven Betygsmatris Bedömning Betygsättning Mina förväntningar Era förväntningar

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Bilaga. Sammanställning av antal träffar för varje sökord i respektive databas. Databas Sökord Antal träffar

Bilaga. Sammanställning av antal träffar för varje sökord i respektive databas. Databas Sökord Antal träffar Sammanställning av antal träffar för varje sökord i respektive databas. AMED MF AND Definition 1 MF AND Mechanisms 2 MF AND Concept 1 MF AND Phenomena 1 MF AND Perspective 4 MF AND Models of treatment

Läs mer

C-UPPSATS. Revisorns oberoende

C-UPPSATS. Revisorns oberoende C-UPPSATS 2008:249 Revisorns oberoende - en undersökning baserad på tidigare verksamma revisorer Emelie Frohm Fanny Selin Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

ERNST & YOUNG S AVDELNING FÖR OFFENTLIG REVISION. Praktikrapport VT Tobias Ahlqvist Praktikrapport för Tobias Ahlqvist

ERNST & YOUNG S AVDELNING FÖR OFFENTLIG REVISION. Praktikrapport VT Tobias Ahlqvist Praktikrapport för Tobias Ahlqvist ERNST & YOUNG S AVDELNING FÖR OFFENTLIG REVISION Praktikrapport VT-2012 Tobias Ahlqvist 2012-06-07 Praktikrapport för Tobias Ahlqvist Contents 1. Information... 3 2. Allmänt om praktikplatsen... 3 3. Arbetsuppgifter

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Magisteruppsats Vårterminen 2007 Handledare: Tobias Svanström. Johanna Gradeen. Vilka faktorer påverkar revisionsarvodet i mindre svenska aktiebolag?

Magisteruppsats Vårterminen 2007 Handledare: Tobias Svanström. Johanna Gradeen. Vilka faktorer påverkar revisionsarvodet i mindre svenska aktiebolag? Magisteruppsats Vårterminen 2007 Handledare: Tobias Svanström Författare: Rebecka Färnstrand Johanna Gradeen Vilka faktorer påverkar revisionsarvodet i mindre svenska aktiebolag? SAMMANFATTNING De stora

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Från student till revisorassistent

Från student till revisorassistent UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Kandidatuppsats HT 2009 Frånstudenttillrevisorassistent socialiseringsprocesseninirevisorrollen Författare: CamilaMahan AnnaÅgren Handledare: ThomasCarrington

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer