Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3"

Transkript

1 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson Erik Lindgren Fredrik Möller Billig Gustaf Ramsten Jakob Medbo Jessica Berglundh John Leander Kajsa Hultberg Lina Hallberg Linn Persson ( 2.1-) Magdalena Maszkowska Margareta Nilsson Martina Widmark Nina Eklund Frånvarande ledamöter Admir Ramadanovic Anja Björkman Caroline Bohm Joakim Hult Tommy Johansson Övriga närvarande Erik Strandmark, revisor 12/13 ( -2.4) Jim Collander, kårordförande Johan Bergdahl, styrelseledamot Johanna Börjesson, vice kårordförande Josefin Söderpalm, vice kårordförande Karin Libeck, styrelseledamot (- 2.2) Mikael Benserud, mötesordförande Sofia Eklund, mötessekreterare Timmy Kjellqvist, vice kårordförande Tobias Olausson, verksamhetsrevisor Sändlista SAKS styrelse SAKS fullmäktige SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 8

2 Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Jim Collander, kårordförande, öppnar mötet kl 18: Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigen utlyst 1.3 Justering av röstlängd Det antecknas att 15 av 21 ledamöter är närvarande. att anse mötet beslutsmässigt och röstlängden justerad 1.4 Val av mötesordförande att välja Mikael Benserud till mötesordförande 1.5 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med förändringen att 2.4 Val av valberedning flyttas till direkt efter 2.1 Avslut av föregående verksamhetsår 1.6 Adjungeringar att hålla ett öppet möte 1.7 Val av justeringspersoner att välja Gustaf Ramsten och Kajsa Hultberg till justeringspersoner 1.8 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från Fullmäktigemöte 2 till handlingarna 1.9 Avstämning av ärendeplan att godkänna ärendeplanen Sida 2 av 8

3 1.10 Avstämning av beslutsuppföljning Då inga beslut fattades på föregående möte finns ingenting att följa upp. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Avslut av föregående verksamhetsår Erik Strandmark, verksamhetsrevisor för SAKS , föredrar ärendet utifrån revisionsberättelsen och den kritik som finns på några mindre punkter, framför allt att verksamhetsberättelsen inkommit mycket sent. Jim Collander svarar från Styrelsens sida att flera av problemen som lyfts fram redan har setts över. Bland annat har nya, strikta rutiner för presidiebeslut tagits fram och nya rutiner för insamlande av protokoll från råd och utskott är på förslag. Det framkommer att de utskott som inte lämnat in verksamhetsberättelse är de som inte har haft verksamhet och förtroendevalda under föregående år. Det konstateras också att SprUta inte är valda av Fullmäktige och att det därför inte är aktuellt att bevilja ansvarsfrihet i deras fall. att lägga årsbokslut och ekonomisk revisionsberättelse till handlingarna att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna att tillåta redaktionella ändringar i verksamhetsberättelsen att uppdraga Styrelsen att språkgranska verksamhetsberättelsen (bil 1) att lägga verksamhetsrevisionen till handlingarna att bevilja kårstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 att bevilja kårhusstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 att bevilja Apotekarutbildningsrådet (AUR), Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd (BUR), Dietistprogrammets utbildningsråd (DiUR), Doktorandrådet (DoR), Folkhälsovetenskapliga utbildningsrådet (FhUR), Logoped- och audionomutbildningsrådet (LoudUR), Läkarutbildningsrådet (LUR), Odontologiska utbildningsrådet (OUR), Rehabiliteringsutbildningsrådet (ReUR) och Vårdvetenskapliga utbildningsrådet (VUR) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 att bevilja ALARM, FotU, Gleeacellerna, HäVSex, Idrottsutskottet (IdrU), Internationella utskottet (Intet), Introduktionsutskottet (IntrU), Marskalkeriutskottet (Mask), Programutskottet (PU), Sahlgrenska Academy Students for Sustainability (SASS) och Sex Elegans ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 att ej bevilja ansvarsfrihet för övriga råd och utskott att i de fall då något råd eller utskott inkommer med sen verksamhetsberättelse åter lyfta frågan till Fullmäktige Sida 3 av 8

4 2.4 Val av Valberedning Jim Collander föredrar Styrelsens förslag, och förtydligar att det inte är upp till Fullmäktige att välja ordförande, alltså reviderar Styrelsen sitt förslag till att föreslå samtliga fem nämnda namn att väljas till ledamöter. Fullmäktige diskuterar förslaget, främst huruvida det är lämpligt att kombinera uppdrag i Styrelsen och Valberedningen. Styrelsen förklarar och försvarar sitt förslag. att välja följande ledamöter i Valberedningen: Erik Strandmark Christoffer Brandt Hedvig Pettersson Jim Collander Karin Libeck 2.2 Revidering av stadga Jim Collander redogör för hur stadgeförändringar går till och hur stadgan förhåller sig till arbetsordningen, samt går punkt för punkt igenom de föreslagna ändringarna: *Möjlighet att bli stödmedlem för termin och inte bara för läsår, för att förenkla rekryteringen under vårterminen *Borttagande av sektioner, då dessa i praktiken aldrig har funnits i SAKS verksamhet *Ny, samlad lydelse om att alla förtroendevalda, undantaget revisorer, ska vara medlemmar i SAKS istället för att som tidigare ha detta utspritt *Flytt av ärendeplan från stadga till arbetsordning, för att finnas i det dokument som är något enklare att anpassa efter verksamhetens föränderliga förutsättningar enhälligt att anta ny stadga för SAKS i en första läsning i enlighet med bilaga 2 Sida 4 av 8

5 2.3 Revidering av arbetsordning Jim Collander går igenom de föreslagna ändringarna punkt för punkt. De stora förändringarna är som följer: *Deltagare i introduktionen ska vara SAKS-medlemmar De övriga förändringar gällande introduktionen som föreslagits tidigare har fortfarande inte förts in, i väntan på ytterligare diskussion *Inlämnade mötesprotokoll sätts som villkor för att få bidrag till avslutningsmiddag *De tidigare prioriteringsgrupperna för anslag tas bort. Kallelser med mera ska istället anslås på hemsidan. *I konsekvens med stadgeändringarna läggs ärendeplan för Fullmäktige till, och några konsekvensändringar om stödmedlemskap görs *Det skrivs in att någon av de heltidsarvoderade bör sitta med i valnämnden *En möjlighet för utskotten att välja en vice ordförande läggs till, och efter diskussion ändrar Jim Collander sitt förslag till att lyda Utskotten kan också ha en vice ordförande om Fullmäktige så beslutar Slutligen yrkar Jim Collander på att tillåta redaktionella ändringar då det dyker upp synpunkter på småsaker att se över en gång till. att anta ny arbetsordning för SAKS i enlighet med bilaga 3 att tillåta redaktionella ändringar i densamma Sida 5 av 8

6 2.5 Val av Valnämnd Jim Collander föredrar styrelsens förslag. Lina Hallberg justerar ut sig under beslutet. att välja Stina Fredriksson till ordförande i Valnämnden att välja följande till övriga ledamöter i Valnämnden: Lina Hallberg Josefin Söderpalm Annica Lindström Nima Peyravi Latif 2.6 Entlediganden Jim Collander föredrar underlaget och förtydligar att det endast handlar om att entlediga de representanter som själva har önskat avgå. Fyllnadsval ska sedan hållas, vilket redan tidigare under hösten delegerats till styrelsen. att delegera till Styrelsen att bevilja inkomna begäranden om entlediganden från förtroendeuppdrag inom SAKS 2.7 Fastställande av vårens mötestider Jim Collander föredrar förslaget. att fastställa följande mötestider för vårterminen 2014: torsdagen den 6 februari 2014, kl måndagen den 31 mars 2014, kl måndagen den 12 maj 2014, kl Diskussionsärenden ( 3) Inga diskussionsärenden Sida 6 av 8

7 Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport Rapporten har skickats ut med handlingarna. Fullmäktige ställer frågor om bland annat den nya expeditionen på Odontologen. att lägga rapporten till handlingarna 4.2 Kårhusstyrelsens rapport Rapporten har skickats ut med handlingarna. Fullmäktige ställer frågor om bland annat extern uthyrning och var de nya kortläsarna ska placeras, Josefin Söderpalm svarar. att lägga rapporten till handlingarna 4.3 Rådens rapporter Alla inkomna rapporter har skickats ut med handlingarna. att lägga rapporterna till handlingarna 4.4 Utskottens rapporter Alla inkomna rapporter har skickats ut med handlingarna. HäVSex kompletterar med en muntlig rapport om nyvalda ledamöter. att lägga rapporterna till handlingarna 4.5 Corpsernas rapporter John Leander rapporterar att Blåshjuden har årlig Hjulfest på lördag. Fredrik Möller Billig rapporterar att Medicinarspexet har haft igångsättningskalas för den nya säsongen, med ny direction (=styrelse) och titeln Marie Antoinette eller Nu adlar vi om. Den 11 januari välkomnas alla till avsparkskalas. EKG har haft årsmöte parallellt med fullmäktigemötet. att lägga rapporterna till handlingarna Sida 7 av 8

8 Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Inga övriga frågor 5.2 Nästa möte Den 6 februari på Villa Medici. Andreas Sigfridsson, Jakob Medbo och Lina Hallberg lagar mat. 5.3 Mötesutvärdering Mötet utvärderas muntligt. 5.4 Mötets avslutande Mikael Benserud avslutar mötet kl 20:17 Vid protokollet: Justeras: Sofia Eklund Mikael Benserud Mötesordförande Gustaf Ramsten Justeringsperson Kajsa Hultberg Justeringsperson Sida 8 av 8

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer