Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 16.2.2011"

Transkript

1 Kristinestad Tekniska nämnden Föredragningslista

2 STADEN KRISTINESTAD Tekniska nämnden Sammanträdets: Tidpunkt Onsdag kl Plats Högåsens huvudbyggnad/möterum vån III Ärende 25 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 26 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 27 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 5 28 ANMÄLNINGSÄRENDEN 6 29 BESLUT I ÄRENDEN SOM HÖGRE ORGAN KAN TA UPP TILL BEHANDLING 7 30 GODKÄNNANDE AV DISPOSITIONSPLAN FÖR ÅR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR ÄNDRING AV ARRENDEOMRÅDESKARTOR SIDEBY SKIFTESLAG; ARRENDEAVTAL PÅ VEDHOLMEN UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL ETAPPLAN 1 GÄLLANDE KOMMERSIELLA SERVICENS LOKALISERING JUSTERING AV JORDARRENDEAVGIFTER BJÖRNÖ HAMN; GENOMFÖRANDET AV HAMNINVESTERINGEN KENKÄ SKO PIHLAJA OY AB; ANHÅLLAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV AFFÄRSBYGGNAD VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL; BEGÄRAN OM TEKNISKA NÄMNDENS UTLÅTANDE ÖVER ULF LINDEDAHLS BESVÄR 19 Peter Nygård Ordförande

3 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Beslut:

4 Tekniska nämnden VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Tekniska nämnden väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras onsdagen den I tur att justera protokollet är Ulla Iisakkala och Mauri Korpi.

5 Tekniska nämnden GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan i föreliggande form.

6 Tekniska nämnden ANMÄLNINGSÄRENDEN (BN/SS) - Tekniska direktörens beslutsprotokoll Vägbyggmästarens beslutsprotokoll Förteckning över byggnadsinspektörens beslut Kungörelse PDB över gatuplaner, planläggningsöversikt. - NTM-Centralen; beslut om inrättande av natur skyddsområde i Härkmeri by Anmälningsärendena antecknas till kännedom.

7 Tekniska nämnden BESLUT I ÄRENDEN SOM HÖGRE ORGAN KAN TA UPP TILL BEHANDLING (BN/SS) - Tekniska direktörens beslutsprotokoll Vägbyggmästarens beslutsprotokoll Tekniska nämnden besluter att inte ta upp till behandling ovan nämnda ärenden.

8 Tekniska nämnden GODKÄNNANDE AV DISPOSITIONSPLAN FÖR ÅR 2011 (SS/SS) Stadsfullmäktige har godkänt budgeten för år 2011 på resultatområdesnivå. Tekniska nämnden skall därefter godkänna dispositionsplan på nivån resultatenhet 1 och tekniska direktören på nivån resultatenhet 2. Stadsfullmäktige gjorde inga ändringar till tekniska nämndens budgetförslag. Tekniska nämnden beslutar godkänna dispositionsplan för år 2011 på nivån resultatenhet 1.

9 Tekniska nämnden VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 (SS/SS) Berättelsen uppgörs på resultatområdesnivå och i denna redogörs för hur de mål som stadsfullmäktige ställt har uppnåtts. Verksamhetsberättelsen för år 2010 som bilaga. Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner verksamhetsberättelsen för år 2010.

10 Tekniska nämnden ÄNDRING AV ARRENDEOMRÅDESKARTOR (SS/SS) Detaljplanen för Antila-området har godkänts och utgående från den preliminära tomtindelningen bör Velsan Lomakerho ry:s och Henrik Hummelstedts villaarrendetomter ändras att motsvara detaljplanen. Velsan Lomakerho ry har gett sitt medgivande till ändringen som framgår av bilagorna för figur 627/3. Henrik Hummelstedt har delgivits förslaget enligt bilagorna för figur 627/1 skriftligen men han har inte lämnat några kommentarer. Tekniska nämnden beslutar att kartorna över arrendeområdena för figurerna 627/1 och 627/3 ändras enligt förslagen som framgår av bilagorna.

11 Tekniska nämnden SIDEBY SKIFTESLAG; ARRENDEAVTAL PÅ VEDHOLMEN (SS/SS) Sideby skifteslag har med arrendeavtal , kompletterat , arrenderat åt Sideby kommun, senare Staden Kristinestad, ett 2,025 ha stort område på Vedholmen i Sideby. Arrendetiden utgår Enligt avtalet skall området användas som campingplats och fritidsområde. Staden har företräde till förlängning av arrendetiden om området utarrenderas på nytt. Sideby kommun lät uppföra två byggnader, en bastu och en servicebyggnad/kiosk som senare förstorades/ändrades till en fritidsstuga. På området finns en tredje byggnad, ett simhus och brygga som ägs av Folkhälsan. Fritidshuset och bastun är i rivningsfärdigt skick. Enligt Kristinestads strandgeneralplan är områdets användningsändamål dels område för vattentrafik (LV) där stadens småbåtsbrygga finns, dels område för en fritidsbostad (RA 1 ) och dels frilufts- och strövområde (VR). Sideby skifteslag föreslår att ett arrendeavtal med staden Kristinestad kan uppgöras för en tid om 15 år på villkor att: - Staden river fritidshuset och bastun och städar upp området - Arrendeområdet används som frilufts- och strövområde med undantag av LV-området som används för stadens småbåtsbrygga - Legotagaren har inte rätt att uppföra byggnader - Områdets storlek är ca 2,92 ha - Det årliga arrendet är Staden får rätt att utarrendera område åt Folkhälsan för simhus och brygga. Sideby skifteslag anser det vara viktigt att området används som friluftsoch strövområde för Sidebyborna och även för andra. De anser också att staden bör upprätthålla småbåtsbryggan och hålla den i skick samt i mån av möjlighet bygga ut den så att det verkliga behovet täcks. Tekniska nämnden beslutar att: 1. Nytt arrendeavtal uppgörs med Sideby skifteslag fr.o.m av området om ca 2,92 ha och enligt de villkor som skifteslaget ställer; 2. Riva bastu- och fritidshuset; samt 3. Upprätta arrendeavtal med Folkhälsan om simhuset och bryggan.

12 Tekniska nämnden UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL ETAPPLAN 1 GÄLLANDE KOMMERSIELLA SERVICENS LOKALISERING (SS/SS) Österbottens förbund anhåller om stadens utlåtande över etapplan 1 gällande den kommersiella servicens lokalisering i Österbotten. För Kristinestads del finns inga som helst förslag till utveckling av den kommersiella servicen trots att i utredningsskedet tydligen kom fram att behov finns och att utvecklingen skall lokaliseras till Lålby. Utdrag ur beskrivningen: Lålby i Kristinestad Lålby som tidigare var en del av Lappfjärd kommun ligger intill riksväg 8 ca 4 kilometer sydost om Kristinestads centrum och ca en kilometer väster om Lappfjärd som ligger på andra sidan av riksväg 8. Ca 3 km från Lålby söderut ligger Åsändan, ett område för bl.a. utrymmeskrävande verksamhet. Befolkningen inom granskningsområdet är idag ca varav största delen antingen bor i Kristinestad centrum eller Lappfjärds centrum. Befolkningen har inom granskningsområdet minskat stadigt sedan 1990-talet. Andelen pensionärer och ungdomar är jämnt fördelad inom hela granskningszonen förutom i det absoluta närområdet. I Lålby finns idag en ABC-trafikstation samt småskalig logistisk verksamhet. Området lämpar sig för utveckling av dylik verksamhet samt av turisminriktad service. Viktigt är att Lålby varken konkurrerar med Kristinestads centrum eller med Lappfjärds centrum utan istället stärker Kristinestad som handelscentrum. I utkastet hade Lålby beteckningen område för service (p) som tillåter utrymmeskrävande handel. Men eftersom Åsändan ligger endast 3 km söderut från Lålby bör utrymmeskrävande verksamhet styras till Åsändan. Lålby kan utvecklas på ovannämnda sätt utan styrning i form av en p-beteckning i landskapsplanen. I Lålby finns färdigt detaljplanerade tomter för affärsbyggnader och verksamhetsbyggnader och i generalplanen som godkändes år 2010 har reserverats områden för service och förvaltning samt industrier. Däremot Åsändan är i huvudsak detaljplanerad för industri- och lagerbyggnader. Målsättningen i Kristinestad har alltid varit att Lålby skall utvecklas speciellt för kommersiell service. Handlingarna finns på under link: Österbottens-förbund-Landskapsplanläggning-Etapplan- 1.aspx?docID=6259&TocID=30. Tekniska nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att som utlåtande meddela att Lålby-området skall ha beteckningen för stor detaljenhetsenhet (km-3).

13 Tekniska nämnden JUSTERING AV JORDARRENDEAVGIFTER (CG/SS) Enligt uppgjorda jordarrendeavtal är tekniska nämnden berättigad att justera legoavgiften vart femte år. Arrendeavgiften för jordbruksmarken justerades senast 2006 av tekniska nämnden för åren Om man beaktar index för perioden borde taxan höjas med ca 8 %. Antalet arrendatorer har under perioden stigit från 25 arrendatorer till 28 arrendatorer. Arealen har minskat från 97 ha år 2006 till 83 ha år Statistiken för åren utarrenderade jordbruksmarken enligt följande: År Index Avtal Areal /år p 25 st 97 ha p 26 st 99 ha p 26 st 88 ha p 27 st 88 ha p 28 st 83 ha Budget 2011 #(justering) 28 st 83 ha Prognos Areal Klass /ha2006 /ha2011 /år ha Åker 160 # ha Ängar 100 # ha Bete 40 # ha Övriga 140 # ha # Förslag till ny avgift för perioden Allmänt kan konstateras att arrendeavgifterna under perioden endast stigit marginellt. Man har också tidigare konstaterat att stadens marker inte direkt kan jämföras med privata jordbruksområden, eftersom många områden förr eller senare övergår till detaljplaneområde. Detta medför att från stadens sida är det viktigt, att naturvärden bibehålls och att man bedriver ett traditionellt jordbruk som bevarar nuvarande struktur. Staden har tidigare prövat olika system för utarrendering av jordbruksmark bland annat anbudsförfarande, samt varierande taxa beroende av avtalslängd. Erfarenheten visar att nuvarande system med avtal på 5 år samt att avgiften justeras vart 5 år är bra. Arrendatorerna kan med detta system få en viss trygghet och stabilitet och kan därför göra vissa markförbättrande åtgärder på jordbruksområdena. Med anledning av vad ovan framkommit kunde en höjning med ca 8 % vara befogad.

14 Tekniska nämnden Tekniska nämnden besluter att avgiften för åkermark höjs till 175 /ha, ängsmark 110 /ha, bete 45 /ha samt övriga till 150 /ha. Samt att lägsta avgiften för utarrenderingen av ett område är 50 /år oberoende av arealen.

15 Tekniska nämnden BJÖRNÖ HAMN; GENOMFÖRANDET AV HAMNINVESTERINGEN (SS/SS) Miljötillståndsverket har beviljat staden Kristinestad tillstånd till byggande av ny hamnkaj och utfyllande av vattenområde samt rivande av en del av den norra fartygsförankringsbanken i Björnö hamn på fastigheten Kristinestads donationsjord RNr 14:0 i enlighet med den till ansökan bifogade planen och områdesritningen (1:1 000) samt den allmänna planritningen (1:250), alla daterade Arbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år efter att beslutet vunnit laga kraft. Således skall arbetena påbörjas före Miljötillståndet gäller både skede 1 och 2. I årets budget har reserverats och i ekonomiplanen för åren har reserverats 4,5 M. Kostnaderna för hamnkajen har uppdaterats och är enbart preliminära och kommer att granskas vartefter hela områdets användning planerats. Kostnaderna för skede 1 är 4,5...5,3 M moms 0 % och skede 2 är 4,2...4,8 M moms 0 %. De sammanlagda kostnaderna exkl. Djuphamnsgatan är 8,7...10,1 M. Ritningarna för hamnkajen är i stort färdigt uppgjorda. Entreprenadprogrammet och dithörande handlingar skall uppgöras och en uppdatering av ritningar och beskrivningar måste ske innan upphandlingen sker. En layout för hamnupplagsområdena är under uppgörande. Vid byggandet kommer bergsmassor från Djuphamnvägen och närliggande industritomtområden att användas. Området skall förses med vatten och avlopp. PVO-Lämpövoima Oy:s anläggningar kan samtidigt anslutas till avloppet. Farledens djup till Björnö hamn är 12 m men Trafikverket undersöker möjligheterna att fördjupa farleden till 13,2 m. Organisationsmodellen för genomförande av projektet bör även fastställas. I dagens läge har vi tre organisationsmodeller, av staden ägt aktiebolag, kommunalt affärsverk eller som stadens resultatenhet/-område. En ändring av kommunallagen är på gång utgående från EU:s direktiv gällande kommunala och statliga affärsverk. Tolkningen är att kommunal hamnverksamhet inte kan drivas varken som egen verksamhet eller som kommunalt affärsverk med tanke på konkurrensmässiga faktorer. Hamnverksamheten skall enligt förslaget till lagändring idkas i aktiebolagsform. Därför har en ändring av kommunallagen till dessa delar beretts och varit på remiss till olika instanser. Avsikten var att nuvarande riksdag skall behandla kommunallagsändringen men enligt senaste uppgifter behandlas ändringen i höst och man räknar med att ändringen träder i kraft Övergångstiden för under den tid som verksamheten skall bolagiseras går ut Detta betyder att vid ingången av år 2014 skall all hamnverksamhet ombesörjas av ett aktiebolag. För Kristinestads del verkar det vara mest logiskt och ändamålsenligt att ett kommunalt aktiebolag bildas redan nu och investeringarna görs av bolaget och staden Kristinestad ger garantier för de lån som upptas. Aktiebolaget fordrar ett eget aktiekapital som borde vara minst 10 % av totala investe-

16 Tekniska nämnden ringen med tanke på att bolaget skall ha en möjlighet att klara sig de första åren. Aktiekapitalet kan betalas under flera år. Om ett bolag bildas nu så sköter bolaget om låneupptagningen, ansöker om bidrag, låter bygga anläggningarna och det viktigaste påbörjar marknadsföringen med tanke på att få trafiken att löpa från första början. Representanter för Oy Backman-Trummer Ab och Kristinestads Stevedoring Ab anser att behovet av en ny hamnkaj på Björnö är stort och möjligheter att utveckla hamnverksamheten finns. Inre hamnens användning är minimal, senaste år besöktes hamnen inte av ett enda fartyg. Bl.a. följande utredningar om trafikmängder har staden låtit uppgöra under 2000-talet: - Liikennemääräselvitys, EP-Logistics, Rapport över markndsförutsättningar och konkurrensfaktorer för utvecklandet av hamnen på Björnön i Kristinestad, Patrik Hellman, Merenkurkun lauttaliikenteen taustoja ja perusteita, Nelikon Oy, Gallup-tyyppinen kyselykartoitus rekkaliikenteen mielenkiinnosta Kristiinankaupungin satamavaihtehtoon, Pauli Ojala, Därtill finns även äldre utredningar och av andra organisationer gjorda utredningar att tillgå. Marknadsföringen av hamnen och infran kring denna fordrar mycket arbete och är den under bildning varande bolagets stora utmaning under tiden som hamnkajen byggs. Å andra sidan då finns någonting att sälja. Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar att hamninvesteringarna på Björnö genomförs genom att: 1. Staden grundar ett aktiebolag för hamnverksamheten och bolaget får i uppdrag att bedriva hamnverksamheten och anlägga en ny hamn på Björnön; 2. Aktiekapitalet är minst och högst 1 M ; 3. Staden Kristinestad beviljar de garantier som behövs för lån som upptas.

17

18

19

20 Tekniska nämnden VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL; BEGÄRAN OM TEKNISKA NÄMNDENS UTLÅTANDE ÖVER ULF LINDEDAHLS BESVÄR (NEA/SS) Vasa Förvaltningsdomstol anmodar tekniska nämnden att avge utlåtande med anledning av Ulf Lindedahl, den 13 januari 2011, inlämnat besvär beträffande ovanstående ( / 154) beslut. Lindedahl anser att tekniska nämnden bör ändra sitt beslut så att tomtindelningsändring skall verkställas. Kan konstateras att i en servitutsförrättning (år 2006) beslöt förrättningsingenjören att avslå Lindedahls och Halenius anhållan om vägservitut på granntomten nr 1024, över beslutet inlämnades besvär till jorddomstolen, som fastställde förrättningsingenjörens beslut. Jorddomstolen konstaterade att Lindedahl kan ordna vägförbindelse över egen tomt ut till Östra Långgatan, trots att det förorsakar olägenhet för den andra delägaren (Halenius), detta kan inte tolkas som ett ställningstagande för en tomtindelning. I lagen finns inga omnämnanden om att tomtdelar (ideella andelar) skulle ha några rättigheter till vägförbindelse. Det är endast hela tomter och fastigheter det gäller. För att den behöriga myndigheten skall kunna göra en ändring av tomtindelningen krävs som första förutsättning, såsom i beredningen ovan ( 154) har konstaterats, att tomtens ägare måste vara eniga i frågan. Därefter skall kontrolleras att tomtindelningen inte strider mot gällande detaljplan och att den fyller övriga juridiska krav. Tekniska nämnden konstaterar, som sitt utlåtande, att beslutet att inte verkställa tomtdelning, som gjordes , har tillkommit i rätt ordning och är riktigt med tanke på dagens situation. Lindedahl har inte i sitt besvär kommit fram med några nya fakta, varför besväret bör förkastas.

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283 6/2015 278 Miljönämnden TID - AIKA 12.08.2015 kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282 117 Godkännande av föredragningslistan 283 118

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag RiR 2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag ISBN 198 91 7086 165 9 RiR 2008:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2008-11-24 Dnr 33-2008-0336 Kasernen Fastighetsaktiebolag

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer