Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl Charlotta Bothorp (M) Anne Wigren (C) mellan kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35"

Transkript

1 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl , , Ajournering mellan kl , Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande Margareta Ragnarsdotter (S) Mats Mattsson (S) Elisabeth Hildén (S), tjänstgörande ersättare Michael Möller Christensen (V) Leif Jonsson (M) Lennart Böhlin (M) Charlotta Bothorp (M), tjänstgörande ersättare Sven Westerlund (C), 2:e vice ordförande Gun Rooswall Persson (SJVP) Mårten Holmström (FP) Ej tjänstgörande ersättare: Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl Charlotta Bothorp (M) Anne Wigren (C) mellan kl Göran Andersson, förvaltningschef, Annika Sellgren, ekonom, Christina Norberg, sekreterare, Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef kl , , Staffan Gilliusson projektledare och Linda Karlsson, gatuingenjör kl Utses att justera Justeringens plats och tid Mårten Holmström Samhällsförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christina Norberg Ordförande Amanda Lind Justerande Mårten Holmström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsnämnden Datum för uppsättande av anslag Datum för nedtagande av anslag Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen Underskrift Christina Norberg 1

2 Innehåll 106 Godkännande av dagordning Föregående protokoll Tertialrapport för samhällsnämnden, samt äskande om medel för ökad hyreskostnad på simhallen och för ökat bidrag till Murberget Länsmuseet Västernorrland Uppföljning verksamhetsplan Översyn av biblioteksfilialernas öppettider och resursanvändning Inriktning förfrågningsunderlag teknisk entreprenad Utgår - Beslut om utställning av vindkraftsplan, ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Härnösands kommun Detaljplan för Köpmannen 9, beslut om samråd Motion Gör Mellanholmen till ett fullvärdigt festområde Detaljplan för del av Bondsjö 2:290, beslut om godkännande inför antagande Dunderkläpp 1:15, strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus Uppdragsdirektiv Murberget, Länsmuseet Västernorland Delegationsbeslut till granskning Eventuellt tillkommande ärenden Ansökan bidrag Härnösands Operamathus Ordförande rapporterar Förvaltningschefen rapporterar Delegationsbeslut enligt förteckning Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning Information Nästa möte

3 106 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. Bakgrund Ordförande Amanda Lind (MP) går igenom dagordningen och följande ärende utgår: 8 Beslut om utställning vindkraftsplan. Följande ärende tillkommer: 15:1 Ansökan om bidrag Härnösands Operamathus. 3

4 107 Föregående protokoll att godkänna genomgången av föregående protokoll från

5 SAM , SAM Tertialrapport för samhällsnämnden, samt äskande om medel för ökad hyreskostnad på simhallen och för ökat bidrag till Murberget Länsmuseet Västernorrland att godkänna redovisningen av tertialrapporten, att hos kommunstyrelsen äska 570 tkr för ökad hyreskostnad på simhallen enligt KS , 170 samt att hos kommunstyrelsen begära 102 tkr för det ökade bidraget till Murberget Länsmuseet Västernorrland. Bakgrund Samhällsnämndens tertialrapport innehåller texter om viktiga händelser under perioden samt framtiden, rapportering av måluppfyllelse avseende indikatorer och en ekonomisk rapport bestående av siffror och analyser. Äskande avseende kompensation av hyresökning på simhallen. Samhällsnämnden äskar kompensation med 570 tkr enligt KS , på grund av de ökade hyreskostnaderna på Simhallen. Den ökade kostanden för hyran har uppkommit i samband med den omfattande renoveringen och ombyggnaden som gjorts. Hyreskostnadens storlek var inte känd vid upprättandet av 2012 års budget, vilket gör att det i dagsäget ligger ett underskott på verksamheten. Verksamhetsbidraget till Länsmuseet Västernorrland ska fastställas genom en överenskommelse mellan Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun. Detta har gjorts mycket sent för 2012, varför medel för detta inte finns med i samhällsnämndens budget Det fattas 102 tkr, vilket utgör 1% av bidraget Beslutsunderlag Annika Sellgren, ekonom, muntlig föredragning vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelser , och

6 SAM Uppföljning verksamhetsplan 2012 att lägga rapporten till handlingarna. Bakgrund Samhällsnämnden antog verksamhetsplanen innehållande aktiviteter för att kommunfullmäktige ska uppnå sina mål för Härmed överlämnas samhällsförvaltningens rapporter avseende aktiviteter på respektive verksamhetsområden. Beslutsunderlag Aktivitetsrapporter verksamhetsplan. 6

7 SAM Översyn av biblioteksfilialernas öppettider och resursanvändning att lägga rapporten till handlingarna. Bakgrund Det finns för närvarande tre biblioteksfilialer i Härnösand, Älandsbro bibliotek, Ramvik bibliotek och Viksjö bibliotek. Filialerna i Älandsbro och Ramvik är integrerade i skolor och fungerar som kombinerade folk- och skolbibliotek. Talboksavdelningen är en del av den uppsökande avdelningen. Älandsbro filialen ändrade och minskade sina öppettider fr.o.m. 1 januari 2012 från ett öppethållande på 9,5 tim/vecka, 3 ggr/vecka (månd , onsd , tors ) till ett öppethållande på 7,0 tim/vecka, 2 ggr/vecka (månd , onsd ). Filialen har sedan flera år tillbaka haft karaktären av skolbibliotek och ett livaktigt sådant främst p.g.a. placeringen på Älandsbro skola. Filialen har även haft besök av andra låntagare men dessa har varit och är mycket få till antalet. Några av dessa har gått över till att bli Boken kommer-låntagare. Närheten till Härnösand och de goda kommunikationerna till/från Älandsbro gör att låntagarna i Älandsbro kan erbjudas Sambiblioteket med dess stora utbud och med tillgängliga öppettider som kompensation. För att Älandsbro bibliotek ska överleva även i fortsättningen skulle krävas bättre lokaler i markplan. Dagens lokaler på andra våningen är inte anpassade för funktionshindrade besökare t.ex. saknas hiss i skollokalerna. Det krävs också bättre belysning kvällstid. Under den mörka årstiden har flera låntagare avskräckts från ett biblioteksbesök p.g.a. den dåligt upplysta vägen mellan E4:an och skolgården. De nya dagtiderna har dock inte lockat fler besökare. En flytt av biblioteket till nya lokaler närmare Älandsbro köpcentrum och med andra öppettider (mer kvällstid) skulle kanske locka fler besökare, men skulle få följden att vi tappade skolbarnen. Dessutom skulle det medföra en hyreskostnad för lokalen. Idag betalar Samhällsförvaltningen ingen hyra för lokalen på skolan. forts. 7

8 110, forts. Ramvik bibliotek som ligger i Hälledalsskolans lokaler är till ytan större än Älandsbros lokaler och ligger i markplanet med egen ingång. Ramviks bibliotek har ökat sin utlåning (+1860 lån jämf lån ) och hade 2011 nästan dubbelt så många utlån i jämförelse med Älandsbro. Biblioteket är öppet 2 ggr/vecka och totalt 6,5 tim/vecka (onsd , torsd 10-14). Hälledalsskolan har ca 100 elever & ca 20 vuxna anställda. Det innebär ett färre antal elever jämfört med Älandsbro men med högre utnyttjandegrad. Förutom dessa öppettider tjänstgör en biblioteksassistent några timmar utöver enbart för skolbiblioteket med läs- och skrivfrämjande arbete. En viss del av de timmar som assistenten avsätter för skolbiblioteket ersätts av skolan 2,5 tim/veckan. I Älandsbro har ingen ersättning utgått för skolbibliotekstimmar till bibliotekspersonalen. Det läs- och skrivfrämjande arbetet har fått göras under de ordinarie öppettiderna eller som för- och efterarbete på Sambiblioteket. Viksjö bibliotek är den minsta biblioteksfilialen och ligger i Viksjö Folkets hus lokaler. Biblioteket som ligger i markplanet betalar en hyresavgift på kr/år. På biblioteket arbetar en biblioteksassistent 4 tim/vecka. Biblioteket är öppet 2 ggr/veckan (tisd och tors ). Viksjö bibliotek har flera vuxna låntagare jämfört med Älandsbro däremot är barnlånen mycket lägre i Viksjö än på de andra två biblioteksfilialerna. Detta har förstås med frånvaron av skola, förskola i Viksjö. Generellt ökade Viksjö sina lånesiffror med +744 lån trots nedgången på barnsidan. Viksjö har haft mycket uppskattade cafékvällar med program och aktiviteter. Viksjö bibliotek samarbetar med några föreningar på orten. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Göran Sjögren, biblioteks- och kulturchef och Agneta Hedlund, bibliotekarie vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

9 SAM Inriktning förfrågningsunderlag teknisk entreprenad att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandlingen med de inriktningar som framgår av tjänsteskrivelsen, att om arbetslivsnämnden inte åtar sig alla arbetsuppgifter enligt tjänsteskrivelsen, arbeta in dessa i förfrågningsunderlaget, att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att skärpa standardkraven för snöröjning av kategori C, gångbanor, GC-vägar, gågator och vissa gator i centrum, gällande såväl snödjup som färdigställandetid, samt att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att i förfrågningsunderlaget ange vikten av att entreprenören erbjuder olika möjligheter för de som står utanför arbetsmarknaden att komma i sysselsättning samt att ställa krav på att entreprenören redovisar hur de ämnar arbeta med frågan. Överläggning och yrkanden Ordföranden redogör för två nya att-satser vilka nämnden beslutar om tillsammans med att-satserna i tjänsteskrivelsen. Oppositionen genom Leif Jonsson (M) yrkar på att snödjup för snöröjning på huvudgator och bussgator ändras från max 7 cm till 5 cm. Efter överläggning och yrkanden föreligger 2 förslag till beslut: Förslag 1: att snödjup för snöröjning på huvudgator och bussgator kvarstår på max 7 cm enligt tjänsteskrivelsens förslag. Förslag 2: att snödjup för snöröjning på huvudgator och bussgator ändras från max 7 cm till 5 cm. Proposition Yrkandena ställs mot varandra. Ordföranden finner att förslag 1 har vunnit. Votering begärs. Propositionsordning Förslag 1 innebär att rösta ja Förslag 2 innebär att rösta nej forts. 9

10 111, forts. Omröstningen utföll enligt följande: Ja: Amanda Lind (MP), Magnus Oskarsson(S), Margareta Ragnarsdotter (S), Mats Mattsson (S), Elisabeth Hildén (S), Michael Möller Christensen (V). Nej: Leif Jonsson (M), Lennart Böhlin (M), Sven Westerlund (C), Gun Rooswall Persson (SJVP), Mårten Holmström (FP). Resultatet av omröstningen blir 6 röster för förslag 1 och 5 röster för förslag 2. Nämnden har i och med detta beslutat enligt förslag 1. Bakgrund Sedan 1994 har drift och reinvesteringsarbeten på gata, enskilda vägar och park bedrivits med hjälp av entreprenörer. Det har under åren varit tre upphandlingsomgångar. För närvarande är det Svevia som innehar entreprenaden på gata och Svensk Markservice AB på park. Vissa driftsåtgärder inom fritid har förhandlats in i gatuentreprenaden under de optionsår som löper till den 31 maj Bedömning Det upplägg som alla entreprenaderna hittills utgått ifrån är väl genomarbetat och har i huvudsak fungerat som underlag i arbetet med det nya förfrågningsunderlaget. Projektgruppen inom förvaltningen har diskuterat ett antal viktiga vägval och har med stöd av de beslut nämnden fattat kommit till följande slutliga förslag: Omfattning Gata, park, enskilda vägar, kaj och hamn, fritid och va Entreprenadtid 5 år + optionstid 2 år Antal entreprenader, ABT06 2 entreprenader enligt följande: Entreprenad 1:Gata, enskilda vägar, kaj och hamn, fritid och va Entreprenad 2:Park och naturmark Möjlighet ska finnas att lämna anbud på entreprenad 1 och 2 tillsammans. forts. 10

11 111, forts. Standardkrav I huvudsak som idag med vissa nya krav avseende exempelvis Prioriterade GC-stråk och Grön-rutt-områden. Vidare preciseras miljökraven på tunga fordon och arbetsmaskiner kopplat till EU:s olika miljöklasser. Gränsdragningar mellan park och naturmark har setts över och skötselklasser på flertalet grönytor uppgraderats. De nyanlagda grönytorna i områdena kring Resecentrum och Bondsjöleden kan också ses som en uppgradering av standard mot tidigare utformning. Vår höga standard på sommarplantering slås nu fast genom precisering av kvalitet. Pottvolymer: Nuvarande och föreslagna volymer enligt tjänsteskrivelsen. Krav motsvarande tillämpbara delar av gällande kollektivavtal och att förpliktiga att samma villkor ställs om ytterligare uppdragstagare anlitas. Detta föreslås därför att använda sig av SKL:s rekommendation från cirkulär 2005:17 som lyder: Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda. Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet. På begäran av byggherren skall entreprenören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan skall kunna kontrolleras. Skulle entreprenören brista i fullgörandet av detta åtagande äger byggherren häva avtalet om bristen är väsentlig. Utreda möjligheten att i förfrågningsunderlaget ställa krav att entreprenören inom lämpliga och beskrivna områden ordnar sysselsättning och/eller anställning till av kommunen anvisad arbetskraft. Arbetslivsnämnden kommer med besked om vilka delar de är intressade av. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef, Jan Lundgren projektledare och Tobias Guss, upphandlingschef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

12 SAM Utgår - Beslut om utställning av vindkraftsplan, ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Härnösands kommun Ärendet utgår för ytterligare handläggning, kommer att behandlas i juninämnden. 12

13 SAM Detaljplan för Köpmannen 9, beslut om samråd att sända förslag till detaljplan för Köpmannen 9 på samråd. Bakgrund Planområdet är beläget i centrala Härnösand, på Köpmangatan. Ägaren till rubricerad fastighet fick december 2011 beslut i samhällsnämnden att påbörja planändringen. Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för att möjliggöra vandrarhem- och hotellverksamhet som i gällande detaljplan, fastställd den 17 juli 1972, inte är möjlig. Gällande detaljplan anger för området bostads- och handelsändamål, sammanbyggda hus. Härnösands kommuns översiktsplan anger för området tätortsbebyggelse. Inom begreppet tätortsbebyggelse finns verksamheter och bebyggelser av tätortskaraktär. I stadens centrala delar ska Härnösands olika tidsepoker vara märkbara. Planområdet omfattas av vidare av riksintresse för kulturmiljö centrala Härnösand. Den sökande har i samhällsnämnden den 10 september 2009 beviljats tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 1 oktober Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas högst fem år i taget och den sammanlagda tiden får uppgå till högst tio år. Samhällsförvaltningen har bedömt att ett tillägg kan genomföras till befintlig detaljplan för den del som omfattar fastigheten Köpmannen 9. Bedömningen är baserad på att ingen ytterligare byggrätt tillskapas i detaljplanen utan enbart möjliggör att verksamheten kan fortsätta i byggnaden. Tillägget till befintlig detaljplan blir bestämmelsen C 1 som anger hotell- och vandrarhemsändamål. Gällande detaljplan gäller tillsammans med denna ändring. Inom området för tätortsbebyggelse finns verksamheter och bebyggelse av tätortskaraktär, varför planprocessen kan ske med ett enkelt planförfarande, eftersom verksamheten kan inkluderas i begreppet tätortsbebyggelse. Riksintressets värden bedöms vidare inte komma att skadas med föreslagen markanvändning. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

14 SAM Motion Gör Mellanholmen till ett fullvärdigt festområde föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att ett planprogram ska påbörjas under vintern 2012/2013, samt att inga ombyggnationer genomförs förrän planeringen är klar. Bakgrund Samhällsnämnden har för yttrande fått en motion från Centerpartiet, där samhällsnämnden föreslås få i uppdrag att göra Mellanholmen till ett fullvärdigt festområde. Motionären påtalar att när olika evenemang ska ordnas så krävs i princip alltid att arrangören får beställa elanslutning samt ordna vattenanslutningar från Technichus alternativt transport av vatten i dunkar. Denna lösning anser de inte är fördelaktig och att det blir en belastning för arrangören. Denna tillfälliga lösning av vattenanslutningar och elkablar påverkar även områdets tillgänglighet. Motionären föreslår att det i området ordnas med el- och vattenledningar under markytan för att bättre kunna försörja området och samtidigt ge en bättre och billigare el- och vattenförsörjning när olika typer av festligheter arrangeras på Mellanholmen. Vidare föreslås att den befintliga fasta scenen ska rivas eftersom dess syfte inte uppnås så som det var tänkt när den byggdes. Scenen används i mycket liten utsträckning eller står i vägen i samband med olika evenemang. I arbetet med att ta fram förslag till en ny detaljplan för Mellanholmen är det viktigt att utreda norra Mellanholmens möjligheter och begränsningar. Innan området kan utrustas med el- och vattenledningar under markytan ska området först utredas i form av en detaljplan. När det därefter finns en laga kraftvunnen detaljplan och området har fått sin form kan riktade åtgärder som gör området mer användarvänligt göras. Bygg- och miljö, har i verksamhetsplan för år 2013 planerat att påbörja arbetet med en ny detaljplan för norra Mellanholmen. Syftet med planändringen är att utreda hur Mellanholmen kan bli en mer användbar plats för allmänheten. Mellanholmens centrala placering i staden ska forts. 14

15 114, forts. kunna erbjuda plats och möjligheter för olika evenemang och aktiviteter. Samhällsförvaltningen tog 2008 fram ett visionsförslag. Förslaget infattar en översyn av områdets parkeringsplats, markbeläggning, belysning, möblering samt att vegetationen ses över och förädlas. Förslaget innefattar även en lekpark för experiment och äventyr, restaurang, utescen över vattnet, kallbadhus, solur och trädäck för en förädlad strandpromenad. I materialet finns en dispositionsskiss med tillhörande illustrationer. Det finns även en text som beskriver förslag på upprustning, vidare finns förslag till etappvis utbyggnad samt en preliminär kostnadskalkyl för de olika etapperna. Materialet kommer att bli ett underlag i det fortsatta arbetet med en detaljplan för norra Mellanholmen. Samhällsförvaltningen föreslår att detaljplanearbetet påbörjas under vintern 2012/2013, med ambitionen att nå en laga kraftvunnen detaljplan våren Därefter bör etappindelningar och projekt prioriteras innan projektering startar. I Samhällsnämndens investeringsbudget för år prioriteras Mellanholmen år 2015 och framåt. Framtida kostnader för olika insatser är mycket osäkra, hittills har följande tagits upp i investeringsbudgeten. Avgränsningar och etappindelningar Projektering 2015 (SAM investeringsbudget) 1 mnkr. Etapp (SAM investeringsbudget) 5 mnkr. Etapp (SAM investeringsbudget) 5 mnkr. Detaljplanekostnad personalkostnad utredningar ca kr. ca kr. Vad den slutliga totala kostnaden kan bli beror på vilken ambitionsnivå som en framtida plan medger och vem som ska stå för olika investeringar. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

16 SAM Detaljplan för del av Bondsjö 2:290, beslut om godkännande inför antagande föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. Bakgrund Området är beläget cirka tre kilometer nordväst om Härnösands centrum vid Älandsfjärden och Hamnleden. Under byggandet av nya Ådalsbanan mellan Härnösand och Veda har Trafikverket delvis nyttjat området för bl.a. upplag. I gällande översiktsplan från år 2011 redovisas området som utvecklings-område för industri. Det aktuella området omfattar ca 15 hektar (ha), är inte tidigare detaljplanelagt och Härnösands kommun är fastighetsägare. Härnösands Hamn AB har förvärvat ca 5 ha av det aktuella området, en fastighetsförrättning pågick under utställningen. Kvar finns ca 5,4 ha industrimark till försäljning. Härnösands kommun har arrendeavtal med tre olika entreprenörer på del av denna mark. Samhällsnämnden beslutade i 165 den 23 juni 2010 att planarbete för rubricerat område får påbörjas. Samhällsnämnden beslutade i 19 den 9 februari 2012 att sända ut detaljplanen för slutlig granskning. Utställningstiden pågick under tiden 24 februari till 23 mars. De synpunkter som framförts samt kommunens bemötande har sammanställts i ett utlåtande som bifogas antagandehandlingarna. Normalt planförfarande har tillämpas. Redaktionella ändringar har efter utställningen slut utförts i plankarta och i tillhörande handlingar. Ändringarna har inte ändrat detaljplanens syfte inför antagande. Den fastighetsförrättning som pågick under utställningen för den del av planområdet som Härnösands Hamn AB förvärvar, nu fastighetsbeteckning Fastlandet 2:22, samt för Saltvik 1:20, ägare Trafikverket, har slutförts. Inför antagande har grundkartan reviderats och den nya fastighetsgränserna har lagts in i grundkartan. forts. 16

17 115, forts. I genomförandebeskrivningen har vidare underrubriken Ledningsrätt tillkommit under huvudrubriken Fastighetsrättsliga frågor. Under tiden detaljplanen var ute för utställning pågick en förrättning för att bilda ledningsrätt för den transformatorstation som ligger invid Hamnleden. Förrättningen är avslutad och ledningsrätten med aktnumret är inlagd i grundkartan. Efter utställning har även transformatorstationen mätts in och finns med i grundkartan. Plankartans markanvändning E1, som anger Transformatorstation, har redigerats enligt Transformatorstationens placering. Ändringen har kommunicerats och godkänts av tjänsteman på Härnösands elnät AB. Efter detaljplanens utställning har det vidare framförts från personer på Trafikverket att vatten från berget rinner ner i tunneln via väganslutningen till Saltvik 1:20 så som väganslutningen låg placerad i detaljplanen under utställningstiden. För att undvika problemet vill Trafikverket flytta anslutningsvägen närmare Hamnleden. Anslutningsvägen har därför redigerats i plankartan. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

18 SAM Dunderkläpp 1:15, strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kapitel 18 Miljöbalken, samt att tomtplatsen utgör 1200 m 2. Bakgrund För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kapitel 18 Miljöbalken. På den aktuella fastigheten som är avstyckad finns sedan tidigare två mindre hus. Sökanden planerar att uppföra ett nytt fritidshus på 82 m2 ungefär 40 meter från strandlinjen och ovanför de befintliga husen. Fritidshuset kommer att placeras inom samma fastighet som de övriga byggnaderna. Fastigheten har varit bebyggd sedan 50-talet, dock har en fastighetsreglering gjorts för drygt ett år sedan. Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen kommer inte att försämras, eftersom byggnaden kommer att ligga längre från strandlinjen än de övriga byggnaderna på den aktuella fastigheten. Växt- och djurlivet bedöms inte att väsentligen förändras av åtgärden. Tomtplatsen utgör 1200 m 2. Det särskilda skäl som man åberopar är att strandområdet har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan meddelas för rubricerad åtgärd. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

19 SAM Uppdragsdirektiv Murberget, Länsmuseet Västernorland att godkänna uppdragsdirektiv Murberget Länsmuseet Västernorrland Bakgrund Stiftelsen Murberget Länsmuseet Västernorrland bildades 1978 med uppdrag att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden samt att hålla dem öppna för allmänheten. Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun är museets huvudmän. Härnösands kommun svarar för 30% av finansieringen och Landstinget Västernorrland för 70%. Kommunen betalar knappt 7 mnkr/år i driftbidrag till länsmuseet. För att tydliggöra uppdraget från huvudmännen har landstinget tillsammans med samhällsförvaltningen tagit fram ett förslag till uppdragsdirektiv. Samhällsnämndens ordförande har deltagit i processen. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Göran Andersson, förvaltningschef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

20 118 Delegationsbeslut till granskning att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Nämnden har utvalt två delegationsbeslut till granskning. Beslutsunderlag Delegationsbeslut: Filen 12, ovårdad tomt. Vinrankan rivning av befintligt och nybyggnad garage. Muntlig föredragning av Thomas Lindström, bygglovhandläggare, vid sammanträde

21 119 Eventuellt tillkommande ärenden att godkänna det nya ärendet till dagordningen. Bakgrund Nytillkommet ärende är: 15:1 Ansökan bidrag Härnösands Operamathus =

22 SAM Ansökan bidrag Härnösands Operamathus föreslå kommunstyrelsen besluta att tillstyrka projektet under förutsättning av övriga finansiärers medverkan, att lokaler som nyttjas för föreställningar inom projektet har god tillgänglighet, att projekttiden löper under 3 år from 1 juli 2012 till - 30 juni 2015 att KS bekostar projektet med 100 tkr/år under kalenderåren 2012, 2013, 2014 ur KS projektbudget samt att KS beaktar medlen i nästkommande års budgetar. Bakgrund Härnösands folkhögskola ansöker om bidrag motsvarande 100 tkr per år under en fyraårsperiod. Ansökan har gått in till Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun. Enligt finansieringsplanen uppgår den totala kostnaden till 500 tkr. Härnösands Folkhögskola bidrar själva med motsvarande summa samt Härnösands Musiksällskap med 50 tkr. Intäkter är räknat till 150 tkr. Härnösands Operamathus är tänkt som ett samverkansprojekt mellan St Petri Logens Restaurang, Härnösands Folkhögskola, Härnösands Musiksällskap, Scenkonstbolaget och lokal näringsidkare. Tidigare har framgångsrika produktioner som Spagettiopera, Schuberts Salonger samt produktioner av Scenisk sånglinje genomförts. Ansvarig för projektet, Helen Dahlén-Lundquist, påvisar att det finns en potential att utveckla konceptet opera&mat i Härnösand. Härnösands Operamathus är ur kultur- och regionalpolitiskt perspektiv mycket intressant. Utbildningen har nationell status som förberedande utbildning för professionella sångarkarriärer. Projektet är spännande med tanke på möjligheten att stimulera en utveckling av ortens kreativa näringar. Det äger hög legitimitet som exempel på samverkansmodell enligt regionala kulturplanen. Konceptet rymmer möjligheter till en positiv marknadsföring av Härnösand och länet i stort. Enligt Samhällsförvaltningens bedömning bör nivån på det ansökta beloppet diskuteras då andra prioriterade kulturområden inom kommunen måste vägas in. forts. 22

23 120, forts. Tidslängden för projektet bör i samråd med Landstinget samt projektägaren tydliggöras och fastställas till 3 år. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av biblioteks o kulturchef Göran Sjögren vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

24 121 Ordförande rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Ordföranden informerar om: Ridskolan Medborgardialog i parken / naturguidesappinvigningen Dialog med landstinget om regionala kulturplanen Forum för hållbar utveckling regionalt projekt Webbseminarium politik och vattenförvaltning 5 sept Styrgruppsmöte Uthållig kommun Nationaldagsfirandet/uppvaktningar 24

25 122 Förvaltningschefen rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om Avtal Nils Koch går ut 16 september 2012 Biblioteks- och kulturchef Rekrytering Konstintendent Vårdkasstugan Träff föreningar Vårdkasen 14 juni vindkraftpengar Idrottsvägen inlösen mark Första spadtaget Resecentrum 11 juni Nytt arrendeavtal discgolfklubben Läsplattor 25

26 123 Delegationsbeslut enligt förteckning att godkänna upprättad förteckning Beslutsunderlag Förteckning över delegationsbeslut

27 124 Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning att ha tagit del av upprättad förteckning Beslutsunderlag Förteckning över inkomna skrivelser inför samhällsnämndens sammanträde Protokoll konstinköpskommittén Kommunstyrelsens beslut , Sälstens sjöbodar 3. Kommunfullmäktiges beslut Valärende ersättare till kulturforum 4. Kommunfullmäktiges beslut Medborgar- Förslag, En vacker sjösida 5. Kommunfullmäktiges beslut Resecentrum 6. Beslut Länsstyrelsen , tillstånd till täkt i Viksjö Täkt och förädling av naturgrus del av fastigheterna Viksjö 6:18, 6:20, 7:15 och Mon 1:7 7. Beslut Länsstyrelsen , tillstånd till täkt enligt Miljöbalken, Solum 1:13 naturgrustäkt sandningssand, Mursand, gjutgrus och skyddsfyllnadssand för optokabel 8. Revisionsplan 2012 Härnösands kommun 27

28 125 Information Förmiddagens informationsärenden började med att Linda Stiernberg teknisk handläggare redogjorde för blomlådor som farthinder. Birgitta Westerlind bygg- och miljöchef berättade om åtgärder som utförts på Utsprångskajen. Senare under förmiddagen blev det studiebesök på förlängning Idrotttsvägen med promenad till Länsmuseet Murberget för lunch och information. 28

29 126 Nästa möte Nästa möte blir onsdag den 20 juni kl i Olof Högbergsalen, Sambiblioteket. att godkänna mötestid och plats. 29

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Anne Wigren (C) Anders Bylund (KD) kl. 08.15-12.00. Samhällsförvaltningen måndag 19 mars kl. 10.00

Anne Wigren (C) Anders Bylund (KD) kl. 08.15-12.00. Samhällsförvaltningen måndag 19 mars kl. 10.00 2012-03-15 Plats och tid Olf Högbergsalen, sambiblioteket kl. 08.15-09.40, 10.00-12.00, 13.00-14.00, 15.00-16.25 Ajournering mellan kl. 09.40-10.00, 12.00-13.00, 14.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Simon Sundström, teknisk chef Ann-Kristin Karlsson, assistent.

Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Simon Sundström, teknisk chef Ann-Kristin Karlsson, assistent. Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-05-15 1 Plats och tid Kommunhuset, onsdag 2013-05-15, kl. 08.30-09.45 Beslutande Ingemar Johansson (c) Caisa Abrahamsson (s) Robin Fransson (v) Övriga deltagare Simon

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Ersättare Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Anna Britt Lundqvist (V) närvarande fram till klockan 12.30 Anders Bylund (KD)

Ersättare Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Anna Britt Lundqvist (V) närvarande fram till klockan 12.30 Anders Bylund (KD) 1(26) Plats och tid Olof Högbergsalen, Tid 08.15-16.00 Ajournering: 09.35-09.55, 12.10-13.45,14.50-15.00 Beslutande Ledamöter Amanda Lind (MP), ordförande Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande Margareta

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen - information (6)

Kommunstyrelsen - information (6) Kommunstyrelsen - information 2006-11-06 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 6 november 2006 kl 16.00 20.30 Paragrafer 325-329 Beslutande s Ing-Marie Samuelsson, ordf fp Göran Hildén

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2006-10-16 1(12 Plats och tid Folkets hus måndag 2006-10-16, kl. 17.30-20.30 Beslutande Berth Ottosson (m) Karin Johansson (kd) Marielle Palm (s) Margareta Johansson (s) Jan Smok

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl 17.00 18.45 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Jan Holm, Socialdemokraterna Jan Gustafsson, Centerpartiet Janeric Dahlin, Liberalerna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 11.25 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Lars-Göran Thulin, ledamot Martin

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V)

Marit Strand Pettersen (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2, kl 19:00-20:40 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Ulf

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M) 1 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.15 Ajournering: kl. 14.50 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer