Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl Charlotta Bothorp (M) Anne Wigren (C) mellan kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35"

Transkript

1 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl , , Ajournering mellan kl , Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande Margareta Ragnarsdotter (S) Mats Mattsson (S) Elisabeth Hildén (S), tjänstgörande ersättare Michael Möller Christensen (V) Leif Jonsson (M) Lennart Böhlin (M) Charlotta Bothorp (M), tjänstgörande ersättare Sven Westerlund (C), 2:e vice ordförande Gun Rooswall Persson (SJVP) Mårten Holmström (FP) Ej tjänstgörande ersättare: Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl Charlotta Bothorp (M) Anne Wigren (C) mellan kl Göran Andersson, förvaltningschef, Annika Sellgren, ekonom, Christina Norberg, sekreterare, Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef kl , , Staffan Gilliusson projektledare och Linda Karlsson, gatuingenjör kl Utses att justera Justeringens plats och tid Mårten Holmström Samhällsförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christina Norberg Ordförande Amanda Lind Justerande Mårten Holmström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsnämnden Datum för uppsättande av anslag Datum för nedtagande av anslag Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen Underskrift Christina Norberg 1

2 Innehåll 106 Godkännande av dagordning Föregående protokoll Tertialrapport för samhällsnämnden, samt äskande om medel för ökad hyreskostnad på simhallen och för ökat bidrag till Murberget Länsmuseet Västernorrland Uppföljning verksamhetsplan Översyn av biblioteksfilialernas öppettider och resursanvändning Inriktning förfrågningsunderlag teknisk entreprenad Utgår - Beslut om utställning av vindkraftsplan, ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Härnösands kommun Detaljplan för Köpmannen 9, beslut om samråd Motion Gör Mellanholmen till ett fullvärdigt festområde Detaljplan för del av Bondsjö 2:290, beslut om godkännande inför antagande Dunderkläpp 1:15, strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus Uppdragsdirektiv Murberget, Länsmuseet Västernorland Delegationsbeslut till granskning Eventuellt tillkommande ärenden Ansökan bidrag Härnösands Operamathus Ordförande rapporterar Förvaltningschefen rapporterar Delegationsbeslut enligt förteckning Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning Information Nästa möte

3 106 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. Bakgrund Ordförande Amanda Lind (MP) går igenom dagordningen och följande ärende utgår: 8 Beslut om utställning vindkraftsplan. Följande ärende tillkommer: 15:1 Ansökan om bidrag Härnösands Operamathus. 3

4 107 Föregående protokoll att godkänna genomgången av föregående protokoll från

5 SAM , SAM Tertialrapport för samhällsnämnden, samt äskande om medel för ökad hyreskostnad på simhallen och för ökat bidrag till Murberget Länsmuseet Västernorrland att godkänna redovisningen av tertialrapporten, att hos kommunstyrelsen äska 570 tkr för ökad hyreskostnad på simhallen enligt KS , 170 samt att hos kommunstyrelsen begära 102 tkr för det ökade bidraget till Murberget Länsmuseet Västernorrland. Bakgrund Samhällsnämndens tertialrapport innehåller texter om viktiga händelser under perioden samt framtiden, rapportering av måluppfyllelse avseende indikatorer och en ekonomisk rapport bestående av siffror och analyser. Äskande avseende kompensation av hyresökning på simhallen. Samhällsnämnden äskar kompensation med 570 tkr enligt KS , på grund av de ökade hyreskostnaderna på Simhallen. Den ökade kostanden för hyran har uppkommit i samband med den omfattande renoveringen och ombyggnaden som gjorts. Hyreskostnadens storlek var inte känd vid upprättandet av 2012 års budget, vilket gör att det i dagsäget ligger ett underskott på verksamheten. Verksamhetsbidraget till Länsmuseet Västernorrland ska fastställas genom en överenskommelse mellan Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun. Detta har gjorts mycket sent för 2012, varför medel för detta inte finns med i samhällsnämndens budget Det fattas 102 tkr, vilket utgör 1% av bidraget Beslutsunderlag Annika Sellgren, ekonom, muntlig föredragning vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelser , och

6 SAM Uppföljning verksamhetsplan 2012 att lägga rapporten till handlingarna. Bakgrund Samhällsnämnden antog verksamhetsplanen innehållande aktiviteter för att kommunfullmäktige ska uppnå sina mål för Härmed överlämnas samhällsförvaltningens rapporter avseende aktiviteter på respektive verksamhetsområden. Beslutsunderlag Aktivitetsrapporter verksamhetsplan. 6

7 SAM Översyn av biblioteksfilialernas öppettider och resursanvändning att lägga rapporten till handlingarna. Bakgrund Det finns för närvarande tre biblioteksfilialer i Härnösand, Älandsbro bibliotek, Ramvik bibliotek och Viksjö bibliotek. Filialerna i Älandsbro och Ramvik är integrerade i skolor och fungerar som kombinerade folk- och skolbibliotek. Talboksavdelningen är en del av den uppsökande avdelningen. Älandsbro filialen ändrade och minskade sina öppettider fr.o.m. 1 januari 2012 från ett öppethållande på 9,5 tim/vecka, 3 ggr/vecka (månd , onsd , tors ) till ett öppethållande på 7,0 tim/vecka, 2 ggr/vecka (månd , onsd ). Filialen har sedan flera år tillbaka haft karaktären av skolbibliotek och ett livaktigt sådant främst p.g.a. placeringen på Älandsbro skola. Filialen har även haft besök av andra låntagare men dessa har varit och är mycket få till antalet. Några av dessa har gått över till att bli Boken kommer-låntagare. Närheten till Härnösand och de goda kommunikationerna till/från Älandsbro gör att låntagarna i Älandsbro kan erbjudas Sambiblioteket med dess stora utbud och med tillgängliga öppettider som kompensation. För att Älandsbro bibliotek ska överleva även i fortsättningen skulle krävas bättre lokaler i markplan. Dagens lokaler på andra våningen är inte anpassade för funktionshindrade besökare t.ex. saknas hiss i skollokalerna. Det krävs också bättre belysning kvällstid. Under den mörka årstiden har flera låntagare avskräckts från ett biblioteksbesök p.g.a. den dåligt upplysta vägen mellan E4:an och skolgården. De nya dagtiderna har dock inte lockat fler besökare. En flytt av biblioteket till nya lokaler närmare Älandsbro köpcentrum och med andra öppettider (mer kvällstid) skulle kanske locka fler besökare, men skulle få följden att vi tappade skolbarnen. Dessutom skulle det medföra en hyreskostnad för lokalen. Idag betalar Samhällsförvaltningen ingen hyra för lokalen på skolan. forts. 7

8 110, forts. Ramvik bibliotek som ligger i Hälledalsskolans lokaler är till ytan större än Älandsbros lokaler och ligger i markplanet med egen ingång. Ramviks bibliotek har ökat sin utlåning (+1860 lån jämf lån ) och hade 2011 nästan dubbelt så många utlån i jämförelse med Älandsbro. Biblioteket är öppet 2 ggr/vecka och totalt 6,5 tim/vecka (onsd , torsd 10-14). Hälledalsskolan har ca 100 elever & ca 20 vuxna anställda. Det innebär ett färre antal elever jämfört med Älandsbro men med högre utnyttjandegrad. Förutom dessa öppettider tjänstgör en biblioteksassistent några timmar utöver enbart för skolbiblioteket med läs- och skrivfrämjande arbete. En viss del av de timmar som assistenten avsätter för skolbiblioteket ersätts av skolan 2,5 tim/veckan. I Älandsbro har ingen ersättning utgått för skolbibliotekstimmar till bibliotekspersonalen. Det läs- och skrivfrämjande arbetet har fått göras under de ordinarie öppettiderna eller som för- och efterarbete på Sambiblioteket. Viksjö bibliotek är den minsta biblioteksfilialen och ligger i Viksjö Folkets hus lokaler. Biblioteket som ligger i markplanet betalar en hyresavgift på kr/år. På biblioteket arbetar en biblioteksassistent 4 tim/vecka. Biblioteket är öppet 2 ggr/veckan (tisd och tors ). Viksjö bibliotek har flera vuxna låntagare jämfört med Älandsbro däremot är barnlånen mycket lägre i Viksjö än på de andra två biblioteksfilialerna. Detta har förstås med frånvaron av skola, förskola i Viksjö. Generellt ökade Viksjö sina lånesiffror med +744 lån trots nedgången på barnsidan. Viksjö har haft mycket uppskattade cafékvällar med program och aktiviteter. Viksjö bibliotek samarbetar med några föreningar på orten. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Göran Sjögren, biblioteks- och kulturchef och Agneta Hedlund, bibliotekarie vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

9 SAM Inriktning förfrågningsunderlag teknisk entreprenad att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandlingen med de inriktningar som framgår av tjänsteskrivelsen, att om arbetslivsnämnden inte åtar sig alla arbetsuppgifter enligt tjänsteskrivelsen, arbeta in dessa i förfrågningsunderlaget, att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att skärpa standardkraven för snöröjning av kategori C, gångbanor, GC-vägar, gågator och vissa gator i centrum, gällande såväl snödjup som färdigställandetid, samt att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att i förfrågningsunderlaget ange vikten av att entreprenören erbjuder olika möjligheter för de som står utanför arbetsmarknaden att komma i sysselsättning samt att ställa krav på att entreprenören redovisar hur de ämnar arbeta med frågan. Överläggning och yrkanden Ordföranden redogör för två nya att-satser vilka nämnden beslutar om tillsammans med att-satserna i tjänsteskrivelsen. Oppositionen genom Leif Jonsson (M) yrkar på att snödjup för snöröjning på huvudgator och bussgator ändras från max 7 cm till 5 cm. Efter överläggning och yrkanden föreligger 2 förslag till beslut: Förslag 1: att snödjup för snöröjning på huvudgator och bussgator kvarstår på max 7 cm enligt tjänsteskrivelsens förslag. Förslag 2: att snödjup för snöröjning på huvudgator och bussgator ändras från max 7 cm till 5 cm. Proposition Yrkandena ställs mot varandra. Ordföranden finner att förslag 1 har vunnit. Votering begärs. Propositionsordning Förslag 1 innebär att rösta ja Förslag 2 innebär att rösta nej forts. 9

10 111, forts. Omröstningen utföll enligt följande: Ja: Amanda Lind (MP), Magnus Oskarsson(S), Margareta Ragnarsdotter (S), Mats Mattsson (S), Elisabeth Hildén (S), Michael Möller Christensen (V). Nej: Leif Jonsson (M), Lennart Böhlin (M), Sven Westerlund (C), Gun Rooswall Persson (SJVP), Mårten Holmström (FP). Resultatet av omröstningen blir 6 röster för förslag 1 och 5 röster för förslag 2. Nämnden har i och med detta beslutat enligt förslag 1. Bakgrund Sedan 1994 har drift och reinvesteringsarbeten på gata, enskilda vägar och park bedrivits med hjälp av entreprenörer. Det har under åren varit tre upphandlingsomgångar. För närvarande är det Svevia som innehar entreprenaden på gata och Svensk Markservice AB på park. Vissa driftsåtgärder inom fritid har förhandlats in i gatuentreprenaden under de optionsår som löper till den 31 maj Bedömning Det upplägg som alla entreprenaderna hittills utgått ifrån är väl genomarbetat och har i huvudsak fungerat som underlag i arbetet med det nya förfrågningsunderlaget. Projektgruppen inom förvaltningen har diskuterat ett antal viktiga vägval och har med stöd av de beslut nämnden fattat kommit till följande slutliga förslag: Omfattning Gata, park, enskilda vägar, kaj och hamn, fritid och va Entreprenadtid 5 år + optionstid 2 år Antal entreprenader, ABT06 2 entreprenader enligt följande: Entreprenad 1:Gata, enskilda vägar, kaj och hamn, fritid och va Entreprenad 2:Park och naturmark Möjlighet ska finnas att lämna anbud på entreprenad 1 och 2 tillsammans. forts. 10

11 111, forts. Standardkrav I huvudsak som idag med vissa nya krav avseende exempelvis Prioriterade GC-stråk och Grön-rutt-områden. Vidare preciseras miljökraven på tunga fordon och arbetsmaskiner kopplat till EU:s olika miljöklasser. Gränsdragningar mellan park och naturmark har setts över och skötselklasser på flertalet grönytor uppgraderats. De nyanlagda grönytorna i områdena kring Resecentrum och Bondsjöleden kan också ses som en uppgradering av standard mot tidigare utformning. Vår höga standard på sommarplantering slås nu fast genom precisering av kvalitet. Pottvolymer: Nuvarande och föreslagna volymer enligt tjänsteskrivelsen. Krav motsvarande tillämpbara delar av gällande kollektivavtal och att förpliktiga att samma villkor ställs om ytterligare uppdragstagare anlitas. Detta föreslås därför att använda sig av SKL:s rekommendation från cirkulär 2005:17 som lyder: Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda. Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet. På begäran av byggherren skall entreprenören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan skall kunna kontrolleras. Skulle entreprenören brista i fullgörandet av detta åtagande äger byggherren häva avtalet om bristen är väsentlig. Utreda möjligheten att i förfrågningsunderlaget ställa krav att entreprenören inom lämpliga och beskrivna områden ordnar sysselsättning och/eller anställning till av kommunen anvisad arbetskraft. Arbetslivsnämnden kommer med besked om vilka delar de är intressade av. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef, Jan Lundgren projektledare och Tobias Guss, upphandlingschef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

12 SAM Utgår - Beslut om utställning av vindkraftsplan, ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Härnösands kommun Ärendet utgår för ytterligare handläggning, kommer att behandlas i juninämnden. 12

13 SAM Detaljplan för Köpmannen 9, beslut om samråd att sända förslag till detaljplan för Köpmannen 9 på samråd. Bakgrund Planområdet är beläget i centrala Härnösand, på Köpmangatan. Ägaren till rubricerad fastighet fick december 2011 beslut i samhällsnämnden att påbörja planändringen. Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för att möjliggöra vandrarhem- och hotellverksamhet som i gällande detaljplan, fastställd den 17 juli 1972, inte är möjlig. Gällande detaljplan anger för området bostads- och handelsändamål, sammanbyggda hus. Härnösands kommuns översiktsplan anger för området tätortsbebyggelse. Inom begreppet tätortsbebyggelse finns verksamheter och bebyggelser av tätortskaraktär. I stadens centrala delar ska Härnösands olika tidsepoker vara märkbara. Planområdet omfattas av vidare av riksintresse för kulturmiljö centrala Härnösand. Den sökande har i samhällsnämnden den 10 september 2009 beviljats tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 1 oktober Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas högst fem år i taget och den sammanlagda tiden får uppgå till högst tio år. Samhällsförvaltningen har bedömt att ett tillägg kan genomföras till befintlig detaljplan för den del som omfattar fastigheten Köpmannen 9. Bedömningen är baserad på att ingen ytterligare byggrätt tillskapas i detaljplanen utan enbart möjliggör att verksamheten kan fortsätta i byggnaden. Tillägget till befintlig detaljplan blir bestämmelsen C 1 som anger hotell- och vandrarhemsändamål. Gällande detaljplan gäller tillsammans med denna ändring. Inom området för tätortsbebyggelse finns verksamheter och bebyggelse av tätortskaraktär, varför planprocessen kan ske med ett enkelt planförfarande, eftersom verksamheten kan inkluderas i begreppet tätortsbebyggelse. Riksintressets värden bedöms vidare inte komma att skadas med föreslagen markanvändning. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

14 SAM Motion Gör Mellanholmen till ett fullvärdigt festområde föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att ett planprogram ska påbörjas under vintern 2012/2013, samt att inga ombyggnationer genomförs förrän planeringen är klar. Bakgrund Samhällsnämnden har för yttrande fått en motion från Centerpartiet, där samhällsnämnden föreslås få i uppdrag att göra Mellanholmen till ett fullvärdigt festområde. Motionären påtalar att när olika evenemang ska ordnas så krävs i princip alltid att arrangören får beställa elanslutning samt ordna vattenanslutningar från Technichus alternativt transport av vatten i dunkar. Denna lösning anser de inte är fördelaktig och att det blir en belastning för arrangören. Denna tillfälliga lösning av vattenanslutningar och elkablar påverkar även områdets tillgänglighet. Motionären föreslår att det i området ordnas med el- och vattenledningar under markytan för att bättre kunna försörja området och samtidigt ge en bättre och billigare el- och vattenförsörjning när olika typer av festligheter arrangeras på Mellanholmen. Vidare föreslås att den befintliga fasta scenen ska rivas eftersom dess syfte inte uppnås så som det var tänkt när den byggdes. Scenen används i mycket liten utsträckning eller står i vägen i samband med olika evenemang. I arbetet med att ta fram förslag till en ny detaljplan för Mellanholmen är det viktigt att utreda norra Mellanholmens möjligheter och begränsningar. Innan området kan utrustas med el- och vattenledningar under markytan ska området först utredas i form av en detaljplan. När det därefter finns en laga kraftvunnen detaljplan och området har fått sin form kan riktade åtgärder som gör området mer användarvänligt göras. Bygg- och miljö, har i verksamhetsplan för år 2013 planerat att påbörja arbetet med en ny detaljplan för norra Mellanholmen. Syftet med planändringen är att utreda hur Mellanholmen kan bli en mer användbar plats för allmänheten. Mellanholmens centrala placering i staden ska forts. 14

15 114, forts. kunna erbjuda plats och möjligheter för olika evenemang och aktiviteter. Samhällsförvaltningen tog 2008 fram ett visionsförslag. Förslaget infattar en översyn av områdets parkeringsplats, markbeläggning, belysning, möblering samt att vegetationen ses över och förädlas. Förslaget innefattar även en lekpark för experiment och äventyr, restaurang, utescen över vattnet, kallbadhus, solur och trädäck för en förädlad strandpromenad. I materialet finns en dispositionsskiss med tillhörande illustrationer. Det finns även en text som beskriver förslag på upprustning, vidare finns förslag till etappvis utbyggnad samt en preliminär kostnadskalkyl för de olika etapperna. Materialet kommer att bli ett underlag i det fortsatta arbetet med en detaljplan för norra Mellanholmen. Samhällsförvaltningen föreslår att detaljplanearbetet påbörjas under vintern 2012/2013, med ambitionen att nå en laga kraftvunnen detaljplan våren Därefter bör etappindelningar och projekt prioriteras innan projektering startar. I Samhällsnämndens investeringsbudget för år prioriteras Mellanholmen år 2015 och framåt. Framtida kostnader för olika insatser är mycket osäkra, hittills har följande tagits upp i investeringsbudgeten. Avgränsningar och etappindelningar Projektering 2015 (SAM investeringsbudget) 1 mnkr. Etapp (SAM investeringsbudget) 5 mnkr. Etapp (SAM investeringsbudget) 5 mnkr. Detaljplanekostnad personalkostnad utredningar ca kr. ca kr. Vad den slutliga totala kostnaden kan bli beror på vilken ambitionsnivå som en framtida plan medger och vem som ska stå för olika investeringar. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

16 SAM Detaljplan för del av Bondsjö 2:290, beslut om godkännande inför antagande föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. Bakgrund Området är beläget cirka tre kilometer nordväst om Härnösands centrum vid Älandsfjärden och Hamnleden. Under byggandet av nya Ådalsbanan mellan Härnösand och Veda har Trafikverket delvis nyttjat området för bl.a. upplag. I gällande översiktsplan från år 2011 redovisas området som utvecklings-område för industri. Det aktuella området omfattar ca 15 hektar (ha), är inte tidigare detaljplanelagt och Härnösands kommun är fastighetsägare. Härnösands Hamn AB har förvärvat ca 5 ha av det aktuella området, en fastighetsförrättning pågick under utställningen. Kvar finns ca 5,4 ha industrimark till försäljning. Härnösands kommun har arrendeavtal med tre olika entreprenörer på del av denna mark. Samhällsnämnden beslutade i 165 den 23 juni 2010 att planarbete för rubricerat område får påbörjas. Samhällsnämnden beslutade i 19 den 9 februari 2012 att sända ut detaljplanen för slutlig granskning. Utställningstiden pågick under tiden 24 februari till 23 mars. De synpunkter som framförts samt kommunens bemötande har sammanställts i ett utlåtande som bifogas antagandehandlingarna. Normalt planförfarande har tillämpas. Redaktionella ändringar har efter utställningen slut utförts i plankarta och i tillhörande handlingar. Ändringarna har inte ändrat detaljplanens syfte inför antagande. Den fastighetsförrättning som pågick under utställningen för den del av planområdet som Härnösands Hamn AB förvärvar, nu fastighetsbeteckning Fastlandet 2:22, samt för Saltvik 1:20, ägare Trafikverket, har slutförts. Inför antagande har grundkartan reviderats och den nya fastighetsgränserna har lagts in i grundkartan. forts. 16

17 115, forts. I genomförandebeskrivningen har vidare underrubriken Ledningsrätt tillkommit under huvudrubriken Fastighetsrättsliga frågor. Under tiden detaljplanen var ute för utställning pågick en förrättning för att bilda ledningsrätt för den transformatorstation som ligger invid Hamnleden. Förrättningen är avslutad och ledningsrätten med aktnumret är inlagd i grundkartan. Efter utställning har även transformatorstationen mätts in och finns med i grundkartan. Plankartans markanvändning E1, som anger Transformatorstation, har redigerats enligt Transformatorstationens placering. Ändringen har kommunicerats och godkänts av tjänsteman på Härnösands elnät AB. Efter detaljplanens utställning har det vidare framförts från personer på Trafikverket att vatten från berget rinner ner i tunneln via väganslutningen till Saltvik 1:20 så som väganslutningen låg placerad i detaljplanen under utställningstiden. För att undvika problemet vill Trafikverket flytta anslutningsvägen närmare Hamnleden. Anslutningsvägen har därför redigerats i plankartan. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

18 SAM Dunderkläpp 1:15, strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kapitel 18 Miljöbalken, samt att tomtplatsen utgör 1200 m 2. Bakgrund För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kapitel 18 Miljöbalken. På den aktuella fastigheten som är avstyckad finns sedan tidigare två mindre hus. Sökanden planerar att uppföra ett nytt fritidshus på 82 m2 ungefär 40 meter från strandlinjen och ovanför de befintliga husen. Fritidshuset kommer att placeras inom samma fastighet som de övriga byggnaderna. Fastigheten har varit bebyggd sedan 50-talet, dock har en fastighetsreglering gjorts för drygt ett år sedan. Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen kommer inte att försämras, eftersom byggnaden kommer att ligga längre från strandlinjen än de övriga byggnaderna på den aktuella fastigheten. Växt- och djurlivet bedöms inte att väsentligen förändras av åtgärden. Tomtplatsen utgör 1200 m 2. Det särskilda skäl som man åberopar är att strandområdet har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan meddelas för rubricerad åtgärd. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

19 SAM Uppdragsdirektiv Murberget, Länsmuseet Västernorland att godkänna uppdragsdirektiv Murberget Länsmuseet Västernorrland Bakgrund Stiftelsen Murberget Länsmuseet Västernorrland bildades 1978 med uppdrag att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden samt att hålla dem öppna för allmänheten. Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun är museets huvudmän. Härnösands kommun svarar för 30% av finansieringen och Landstinget Västernorrland för 70%. Kommunen betalar knappt 7 mnkr/år i driftbidrag till länsmuseet. För att tydliggöra uppdraget från huvudmännen har landstinget tillsammans med samhällsförvaltningen tagit fram ett förslag till uppdragsdirektiv. Samhällsnämndens ordförande har deltagit i processen. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av Göran Andersson, förvaltningschef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

20 118 Delegationsbeslut till granskning att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Nämnden har utvalt två delegationsbeslut till granskning. Beslutsunderlag Delegationsbeslut: Filen 12, ovårdad tomt. Vinrankan rivning av befintligt och nybyggnad garage. Muntlig föredragning av Thomas Lindström, bygglovhandläggare, vid sammanträde

21 119 Eventuellt tillkommande ärenden att godkänna det nya ärendet till dagordningen. Bakgrund Nytillkommet ärende är: 15:1 Ansökan bidrag Härnösands Operamathus =

22 SAM Ansökan bidrag Härnösands Operamathus föreslå kommunstyrelsen besluta att tillstyrka projektet under förutsättning av övriga finansiärers medverkan, att lokaler som nyttjas för föreställningar inom projektet har god tillgänglighet, att projekttiden löper under 3 år from 1 juli 2012 till - 30 juni 2015 att KS bekostar projektet med 100 tkr/år under kalenderåren 2012, 2013, 2014 ur KS projektbudget samt att KS beaktar medlen i nästkommande års budgetar. Bakgrund Härnösands folkhögskola ansöker om bidrag motsvarande 100 tkr per år under en fyraårsperiod. Ansökan har gått in till Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun. Enligt finansieringsplanen uppgår den totala kostnaden till 500 tkr. Härnösands Folkhögskola bidrar själva med motsvarande summa samt Härnösands Musiksällskap med 50 tkr. Intäkter är räknat till 150 tkr. Härnösands Operamathus är tänkt som ett samverkansprojekt mellan St Petri Logens Restaurang, Härnösands Folkhögskola, Härnösands Musiksällskap, Scenkonstbolaget och lokal näringsidkare. Tidigare har framgångsrika produktioner som Spagettiopera, Schuberts Salonger samt produktioner av Scenisk sånglinje genomförts. Ansvarig för projektet, Helen Dahlén-Lundquist, påvisar att det finns en potential att utveckla konceptet opera&mat i Härnösand. Härnösands Operamathus är ur kultur- och regionalpolitiskt perspektiv mycket intressant. Utbildningen har nationell status som förberedande utbildning för professionella sångarkarriärer. Projektet är spännande med tanke på möjligheten att stimulera en utveckling av ortens kreativa näringar. Det äger hög legitimitet som exempel på samverkansmodell enligt regionala kulturplanen. Konceptet rymmer möjligheter till en positiv marknadsföring av Härnösand och länet i stort. Enligt Samhällsförvaltningens bedömning bör nivån på det ansökta beloppet diskuteras då andra prioriterade kulturområden inom kommunen måste vägas in. forts. 22

23 120, forts. Tidslängden för projektet bör i samråd med Landstinget samt projektägaren tydliggöras och fastställas till 3 år. Beslutsunderlag Muntlig föredragning av biblioteks o kulturchef Göran Sjögren vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

24 121 Ordförande rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Ordföranden informerar om: Ridskolan Medborgardialog i parken / naturguidesappinvigningen Dialog med landstinget om regionala kulturplanen Forum för hållbar utveckling regionalt projekt Webbseminarium politik och vattenförvaltning 5 sept Styrgruppsmöte Uthållig kommun Nationaldagsfirandet/uppvaktningar 24

25 122 Förvaltningschefen rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om Avtal Nils Koch går ut 16 september 2012 Biblioteks- och kulturchef Rekrytering Konstintendent Vårdkasstugan Träff föreningar Vårdkasen 14 juni vindkraftpengar Idrottsvägen inlösen mark Första spadtaget Resecentrum 11 juni Nytt arrendeavtal discgolfklubben Läsplattor 25

26 123 Delegationsbeslut enligt förteckning att godkänna upprättad förteckning Beslutsunderlag Förteckning över delegationsbeslut

27 124 Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning att ha tagit del av upprättad förteckning Beslutsunderlag Förteckning över inkomna skrivelser inför samhällsnämndens sammanträde Protokoll konstinköpskommittén Kommunstyrelsens beslut , Sälstens sjöbodar 3. Kommunfullmäktiges beslut Valärende ersättare till kulturforum 4. Kommunfullmäktiges beslut Medborgar- Förslag, En vacker sjösida 5. Kommunfullmäktiges beslut Resecentrum 6. Beslut Länsstyrelsen , tillstånd till täkt i Viksjö Täkt och förädling av naturgrus del av fastigheterna Viksjö 6:18, 6:20, 7:15 och Mon 1:7 7. Beslut Länsstyrelsen , tillstånd till täkt enligt Miljöbalken, Solum 1:13 naturgrustäkt sandningssand, Mursand, gjutgrus och skyddsfyllnadssand för optokabel 8. Revisionsplan 2012 Härnösands kommun 27

28 125 Information Förmiddagens informationsärenden började med att Linda Stiernberg teknisk handläggare redogjorde för blomlådor som farthinder. Birgitta Westerlind bygg- och miljöchef berättade om åtgärder som utförts på Utsprångskajen. Senare under förmiddagen blev det studiebesök på förlängning Idrotttsvägen med promenad till Länsmuseet Murberget för lunch och information. 28

29 126 Nästa möte Nästa möte blir onsdag den 20 juni kl i Olof Högbergsalen, Sambiblioteket. att godkänna mötestid och plats. 29

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer