Kommunstyrelsen (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (26) Plats och tid Osby, onsdagen den 5 oktober 2011, kl , ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson (s) Clas Frisk (kd) Karl-Gösta Bengtsson (s) Margaret Engdahl (mp) Bo Kedegren (tjänstgör under , ) (sd) Sven Holmén (tjänstgör under för Bo Kedegren) (sd) Sonja Svenle Pettersson (gpks) Marika Bjerstedt Hansen (s) Niklas Larsson (c) Sten Andersson (s) Carl-Magnus Nilsson (m) Övriga närvarande Christina Mårtensson, sekreterare Charlotta Kabo Stenberg Evy Ågren Jimmy Ekborg Maria Svensson Tommy Augustsson Margot Malmqvist Anna-Karin Bengtsson Ingmar Bernthsson Oddbjörn Aasvold Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl Paragrafer Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kansliet Underskrift...

2 Kommunstyrelsen F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Protokolljustering 2. Delegationsärenden, anmälan 3. Delegationsärenden, personal, anmälan 4. Information 5. Budget 2011, omdisponeringar 6. Årsredovisning, delårsbokslut 7. Budget 2012, utdebitering 8. Diverse ärenden, avveckling av stiftelsen Johannes och Teresia Brown:s minnesfond med mera 9. Förtroendevalda, val av ersättare efter Kerstin Nordström 10. Diverse ärenden, sammanträdesplan Diverse ärenden, kommunstyrelsens reglemente, översyn 12. Personal, friskvård 13. Personal, kommunsekreterarfunktionen 14. Diverse ärenden, kommunikationspolicy 15. Diverse ärenden, webbpolicy samt riktlinjer för sociala medier 16. Diverse ärenden, remiss Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) 17. Miljöärenden, ändring av taxa för livsmedelskontroll 18. Byggnadsärenden, detaljplan Hökön 1:14, 1:19 med mera 19. Fastighetsförsäljning, del av Jonstorp 1:3, fastighetsreglering 20. Fastighetsförvärv, fritidshus uppfört på arrendetomt på Hasslaröd 2: Fastighetsförvärv, del av Modisten Vägärenden, trafikmätningar maj Vägärenden, utökning av tätbebyggt område i Osby 24. Osbybostäder AB, begäran om borgen

3 Kommunstyrelsen Delegationsärenden, anmälan Anmäles arbetsutskottets protokoll /2011 Delegation, tillfälliga lokala trafikföreskrifter, nr 3-4/2011 Delegation, lokala trafikföreskrifter LTF, nr 2/2011 Delegation, parkeringstillstånd rörelsehindrade, nr 14/2011 Delegation, nr 13-30/2011 Kommunstyrelsen lägger anmälan till handlingarna.

4 Kommunstyrelsen Delegationsärenden, personal, anmälan Förhandlingsprotokoll, fackliga organisationer. Anställningsbeslut och tjänstledigheter. Kommunstyrelsen lägger anmälan till handlingarna.

5 Kommunstyrelsen Information 1. Evy Ågren föredrar delårsbokslutet i kommunstyrelsen.

6 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Budget 2011, omdisponeringar Utbildningsförvaltningen föreslår att följande omdisponeringar sker i investeringsbudgeten 2011: - 50 tkr från projekt 2154 Gymnastik och sporthall till projekt 2038 Arbetsmiljöåtgärder trä och metall - 50 tkr från projekt 2155 Ut- och återlämningsautomat biblioteket till projekt 2038 Arbetsmiljöåtgärder trä och metall - 30 tkr från 2230 Teknikinventarier Ekbackeskolan till 2038 Arbetsmiljöåtgärder trä och metall Bakgrunden är att utbildningsnämnden i 2011 års budget har anslag uppgående till 650 tkr för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön i Trä och metallsalar. Vid anbudsgivningen uppkom situationen att ytterligare 130 tkr krävs för planerade åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar omdisponera medel enligt ovan. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottes förslag.

7 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Årsredovisning, delårsbokslut Ekonomichefen redovisar förlag till delårsbokslut per den 31 augusti 2011 samt prognos för budgetutfallet Även en rapport angående koncernbolagens prognoser redovisas. Arbetsutskottet diskuterar delårsbokslutet ingående. Kommunfullmäktige beslutar a) godkänna förslag till delårsbokslut, b) uttala att kommunen uppnår lagens krav på god ekonomisk hushållning i delårsbokslutet, c) uppmana nämnder och styrelser till stor återhållsamhet för att minimera det prognosticerade underskottet 2011 samt snarast möjligt igångsätta åtgärder för att minska kostnadsnivån Kommunfullmäktiges beslut om ramar gäller. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) godkänna förslag till delårsbokslut, b) uttala att kommunen uppnår lagens krav på god ekonomisk hushållning i delårsbokslutet, c) uppmana nämnder och styrelser till stor återhållsamhet för att minimera det prognosticerade underskottet 2011 samt snarast möjligt igångsätta åtgärder för att minska kostnadsnivån Kommunfullmäktiges beslut om ramar gäller.

8 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Budget 2012, utdebitering Kommunstyrelsen skall enligt författning lägga förslag till kommunfullmäktige om utdebitering senast oktober månad. Utdebitering uppgår för närvarande till 21,26 kr/skattekrona för den borgerliga kommunen. Yrkande Vid arbetsutskottets överläggning yrkar 1) Anders Pettersson(c) att utdebiteringen 2012 ska vara 21,76 kr/skattekrona, 2) Dag Ivarsson (m) att utdebiteringen 2012 ska vara 21,26 kr/skattekrona. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkande 1). Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen ska 2012 vara 21,76 kr/skattekrona för den borgerliga kommunen. Reservation: Dag Ivarsson (m) Yrkande Vid arbetsutskottets överläggning yrkar 1) Anders Pettersson(c) att utdebiteringen 2012 ska vara 21,76 kr/skattekrona, 2) Dag Ivarsson (m) att utdebiteringen 2012 ska vara 21,26 kr/skattekrona. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkande 1). Dag Ivarsson (m) begär omröstning. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till yrkande 1). Nej-röst för bifall till yrkande 2).

9 Kommunstyrelsen Med 9 ja-röster (Anders Pettersson, Niklas Larsson (c ), Erland Nilsson, Marika Bjerstedt Hansen, Sten Andersson, Monica Svensson, Karl-Gösta Bengtsson (s), Clas Frisk (kd), Margaret Engdahl (mp) för yrkande 1) och 4 nej-röster (Dag Ivarsson, Carl-Magnus Nilsson (m), Sonja Svenle Pettersson (gpks), Sven Holmén (sd) för yrkande 2) antages yrkande 1). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen ska 2012 vara 21,76 kr/skattekrona för den borgerliga kommunen. Reservation: Skriftlig Dag Ivarsson, Carl-Magnus Nilsson (m) Muntlig: Sonja Svenle Pettersson (gpks), Sven Holmén (sd).

10 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, avveckling av stiftelsen Johannes och Teresia Brown:s minnesfond med mera Ekonomiavdelningen föreslår att stiftelsen Johannes och Teresia Brown:s minnesfond avvecklas. Ekonomiavdelning föreslår vidare att för närvarande inte införa samförvaltning av stiftelser samt att binda kapital till fasta räntor. Kommunstyrelsen beslutar a) avveckla stiftelsen Landsfiskal Johannes och fru Teresia Brown:s minnesfond, b) att tillgångarna ska användas för att utveckla internationella kontakter inom gymnasieskolan, c) att inte införa samförvaltning av stiftelser, d) avvakta med att binda kapital till fasta räntor i samtliga stifelser. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Förtroendevalda, val av ersättare efter Kerstin Nordström Kerstin Nordström har avlidit. Kommunstyrelsen har att utse nya val avseende följande: ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare i personaldelegationen ersättare i Rådet för funktionshindrade ledamot i Vänortskommittén ersättare för ombud vid bolagsstämma i Östra Göinge Renhållnings AB Kommunstyrelsen beslutar utse förtroendevalda i enlighet med ovan. Socialdemokraterna lämnar förslag att utse följande förtroendevalda: ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott Marika Bjerstedt Hansen ersättare i personaldelegationen Marika Bjerstedt Hansen ersättare i Rådet för funktionshindrade Margot Malmqvist ledamot i Vänortskommittén Marika Bjerstedt Hansen ersättare för ombud vid bolagsstämma i Östra Göinge Renhållnings AB Yvonne Klintenheim ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott Monica Svensson Kommunstyrelsen beslutar att utse förtroendevalda i enlighet med socialdemokraternas förslag.

12 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, sammanträdesplan 2012 Förslag till preliminär sammanträdesplan för 2012 har upprättats. Synpunkter lämnas vid sammanträdet. Arbetsutskottet uppdrar åt Pia Lindvall-Bengtsson att undersöka alternativ till kommunstyrelsens möte den 4 april Kommunfullmäktiges ordförande har ingen erinran mot presenterade mötesdatum för fullmäktige. Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesplan Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, kommunstyrelsens reglemente, översyn Under sommaren har kommunstyrelsens reglemente blivit föremål för översyn. Vissa ändringar har företagits som är kopplade till förändringar i lagstiftning och dylikt. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen med tillämpning från och med 1 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen med tillämpning från och med 1 november 2011.

14 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Personal, friskvård Osby kommun vill främja god hälsa hos medarbetarna. Genom att erbjuda subventionerad friskvård vill Osby kommun få medarbetarna att öka sin fysiska aktivitet, vilket påverkar hälsan positivt. Enligt förslag ansluter sig Osby kommun till FriskvårdsChecken där medarbetarna kan hämta ut checkar till ett värde av 750 kr/år (med viss restriktion). Genom att införa friskvårdscheckar får de anställda likvärdiga möjligheter till friskvård. Checkarna används till köp av terminskort eller vid betalning av annan friskvårdsaktivitet direkt hos ansluten arrangör. FriskvårdsChecken har idag avtal med ett stort antal friskvårdsföretag och kommunens anställda har därför ett stort utbud av möjliga aktiviteter inom idrott och hälsa. FriskvårdsChecken förser arbetsgivaren med statistik över nyttjandet av checkarna. Förslaget ska finansieras inom befintlig budgetram. Förslag om anslutning till FriskvårdsChecken har tillstyrkts i Centrala samverkansgruppen samt i chefsgruppen. Kommunstyrelsen beslutar anta friskvårdsaktivitet utanför arbetstid enligt förslag. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Personal, kommunsekreterarefunktionen Kommunstyrelsen har under 55/2011 inrättat befattning som kommunsekreterare vid kommunledningskontorets kansliavdelning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har under 251/2011 uppdragit åt kommunchefen att inför rekrytering omvandla befattningen till kanslichef samt MBL-förhandla förslaget. Syftet med omvandling är att befattning som kanslichef med inriktning på juridisk kompetens höjer attraktiviteten. Det visade sig svårt att rekrytera kommunsekreterare med rätt kompetens. Målsättning är också att kanslichef, chef för kommunledningskontorets kansliavdelning, ska samordna hela kommunens dokument- och ärendehantering samt vara sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt dess arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutar a) att omvandla befattning som kommunsekreterare till befattning som kanslichef, chef för kommunledningskontorets kansliavdelning, b) att finansiera befattningen inom kommunledningskontorets ram. Kommunstyrelsen beslutar att inte omvandla befattning som kommunsekreterare till kanslichef.

16 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, kommunikationspolicy Kommunikatör Andreas Lindfors har upprättat förslag till en kommunikationspolicy för Osby kommun. Förslaget har tillstyrkts av informationsgrupp och chefsgrupp. Kommunstyrelsen beslutar a) upphäva sitt beslut under 70/1998 b) anta förslag till kommunikationspolicy. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, webbpolicy samt riktlinjer för sociala medier Förslag webbpolicy och riktlinjer för sociala medier har framtagits av kansliet. Förslaget har kommunicerats med kommunens chefsgrupp. Kommunstyrelsen antar förslag till webbpolicy och riktlinjer för sociala medier. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, remiss Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet har inbjudit Osby kommun att lämna synpunkter på TPAutredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens SOU 2011:44. Yttrande ska inlämnas senast den 20 september Vd för Fjärrvärme i Osby AB har anmält intresse för att upprätta förslag till yttrande. Arbetsutskottet uppdrar under 159/2011 åt Vd på Fjärrvärme i Osby AB att upprätta förslag till yttrande. Förslaget ska inlämnas till kansliet senast den 19 augusti Vd på Fjärrvärme i Osby AB föreslår att förlängd remisstid ska begäras. Arbetsutskottet beslutar under 205/2011 begära förlängd remisstid till den 1 november Förslag till yttrande har upprättats i samråd med Vd på Fjärrvärme i Osby AB. Kommunstyrelsen beslutar avlämna yttrande enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Miljöärende, ändring av taxa för livsmedelskontroll Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antager reviderad taxa för livsmedelskontroll med tillämpning från och med Kommunfullmäktige beslutar anta miljö-och byggnämndens förslag till reviderad taxa för livsmedelskontroll från och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta miljö-och byggnämndens förslag till reviderad taxa för livsmedelskontroll från och med 2012.

20 Kommunstyrelsen Dnr 2009.ks Byggnadsärenden, detaljplan, Hökön 1:14, 1:19 med mera Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till reviderad detaljplan för Hökön 1:14, 1:19 med mera. Syftet med ändringarna är att utvidga tomten 1:14, bekräfta användningen av områdena i anslutning till tomten samt medge utvidgning av sågverksområdet. Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till detaljplan för Hökön 1:14 del av Hökön 1:19 med mera. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till detaljplan för Hökön 1:14 del av Hökön 1:19 med mera.

21 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Fastighetsförsäljning, del av Jonstorp 1:3, fastighetsreglering Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Osby kommun, ägare till Jonstorp 1:3 och ägarna till Jonstorp 1:6, Hiroko och Alf Lilja. Förslaget till överenskommelse innebär att ca m 2 överförs från Jonstorp 1:3 till Jonstorp 1:6. För marken ska ägarna till Jonstorp 1:6 erlägga 5 kr/m 2. Ägaren till Jonstorp 1:3 ska inom det överförda området få utöva fiske längsmed Krusån. Denna rätt ska tryggas genom servitut. Kommunstyrelsen beslutar a) genom fastighetsreglering försälja cirka kvm till Hiroko och Alf Lilja, ägare till Jonstorp 1:6, för 5 kr/kvm, b) i övrigt godkänna de i överenskommelsen föreskrivna villkoren samt c) uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och gatuchef Mats Jansson att underteckna erforderliga handlingar. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

22 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Fastighetsförvärv, fritidshus uppfört på arrendetomt på Hasslaröd 2:120 Gatukontoret har upprättat förslag till köpekontrakt varigenom Rune Sand säljer sitt fritidshus som uppförts på arrendetomt på Hasslaröd 2:120. Osby kommun är ägare till den berörda marken sedan mitten av 1980-talet när kommunen förvärvade den av Julius Anderssons dödsbo. Området där fritidshuset är beläget är i gällande detaljplan redovisat som naturområde och ska enligt planen vara allemansrättsligt tillgängligt. Köpeskillingen är i förslaget till köpekontrakt satt till kr. Taxeringsvärdet är kr. Kommunfullmäktige beslutar a) att förvärva fritidshus beläget på arrendetomt på Hasslaröd 1:120 av Rune Sand för en köpeskilling av kr, b) i övrigt godkänna de i köpekontraktet föreskrivna villkoren samt, c) uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och gatuchef Mats Jansson att underteckna erforderliga handlingar. d) att köpet finansieras genom anvisning från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) att förvärva fritidshus beläget på arrendetomt på Hasslaröd 1:120 av Rune Sand för en köpeskilling av kr, b) i övrigt godkänna de i köpekontraktet föreskrivna villkoren samt, c) uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och gatuchef Mats Jansson att underteckna erforderliga handlingar. d) att köpet finansieras genom anvisning från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov.

23 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Fastighetsförvärv, del av Modisten 2 Gatukontoret har under en tid fört diskussioner med Osby Hembygdsförening om att Osby kommun skulle förvärva hälften av Modisten 2, som ägs av Osby Hembygdsförening. Modisten 2 har en areal om 813 m 2. Ett eventuellt förvärv underlättar den tänkta byggnationen och gör det även lättare att ändra detaljplanen i denna del av kvarteret. Gatukontoret kommer att träffa företrädare för Osby Hembygdsförening den 13 september. Gatukontoret kommer att presentera förslag till överenskommelse om fastighetsreglering vid sammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar a) förvärva del av Modisten 2, Osby för en köpeskilling av kr, b) i övrigt godkänna förslag till överenskommelse, c) uppdra åt Anders Pettersson och Mats Jansson att underteckna de handlingar som krävs, d) att markförvärvet finansieras genom upplåning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) förvärva del av Modisten 2, Osby för en köpeskilling av kr, b) i övrigt godkänna förslag till överenskommelse, c) uppdra åt Anders Pettersson och Mats Jansson att underteckna de handlingar som krävs, d) att markförvärvet finansieras genom upplåning.

24 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Vägärende, trafikmätningar maj 2011 Gatukontoret redovisar utförda trafikmätningar i maj 2011 samt förslag till åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar a) lägga information om utförda mätningar till handlingarna, b) uppdra åt gatukontoret att snarast genomföra föreslagna åtgärder. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

25 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Vägärende, utökning av tätbebyggt område i Osby Gatukontoret föreslår att tätbebyggt område i Osby utökas till att innefatta hela Kristianstadsgatan. Ändringen är föranledd av utbyggnad av busshållplatser, övergångsställe samt pendlarparkering. Avsikten med förslaget är att få en mer enhetlig hastighetsbild. På denna aktuella vägsträcka finns sedan tidigare även en informationstavla. Samråd har skett med Trafikverket samt Polisen. Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreslagen ändring. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

26 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Osbybostäder AB, begäran om borgen Osbybostäder anhåller om kommunal borgen för lån i samband med nybyggnationen av Jägaren 2, på 26 milj kr. Osbybostäder har uppfört radhusen i Lönsboda, inköp av Korgmakaren i Lönsboda för likvida medel och utan att uppta lån för berörda fastigheter. Vi kommer att lämna tillbaka den kommunal borgen för de här projekten efter att vi tagit beslutet i styrelsen den 13 oktober. Radhusen i Killeberg har vi inte begärt kommunal borgen för och inte tagit några lån. Kontraktsskrivningen för entreprenaden med Jägaren 2 blev inte klart förrän i september och vi har inte kunnat ta ett beslut i styrelsen om upplåning och borgen förrän nu den 13 oktober. Så för tillfället har vi problem med de likvida medlen eftersom Jägaren har kommit igång och stora fakturor har kommit in. Efter ett positivt besked från kommunstyrelsen den 5oktober med omedelbar justering samt beslut om upplåning i Osbybostäders styrelse den 13 oktober med omedelbar justering kan vi få lån från Kommuninvest till den 20 oktober och vi klarar därmed vårt omedelbara behov. Kommunstyrelsen beslutar a) bevilja Osbybostäder Ab borgen för lån enligt ovan med 26 miljoner kronor, b) denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen beslutar a) bevilja Osbybostäder Ab borgen för lån enligt ovan med 26 miljoner kronor, b) denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10 arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Plats och tid Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen (s) Clas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-08-24 1 (24) Osby, onsdagen den 24 augusti 2011, kl 13.00 14.30

Kommunstyrelsen 2011-08-24 1 (24) Osby, onsdagen den 24 augusti 2011, kl 13.00 14.30 Kommunstyrelsen 2011-08-24 1 (24) Plats och tid Osby, onsdagen den 24 augusti 2011, kl 13.00 14.30 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson (s) Clas Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13.40 14.30 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl arbetsutskott 2011-10-12 1 (14) Plats och tid Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl 08.30-12.15 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-01 1 (27) Osby, onsdagen den 1 juni 2011, kl 13.00-16.45

Kommunstyrelsen 2011-06-01 1 (27) Osby, onsdagen den 1 juni 2011, kl 13.00-16.45 Kommunstyrelsen 2011-06-01 1 (27) Plats och tid Osby, onsdagen den 1 juni 2011, kl 13.00-16.45 ande Anders Pettersson (c) ordförande (tjänstgör kl 13.55-16.45) Erland Nilsson (s) (tjänstgörande ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Karl-Gösta Bengtsson (S) ersätter Marika Bjerstedt Hansen

Läs mer

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14 1(23) Plats och tid Parkskolans matsal i Osby klockan 19.00-20.50 ande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ersättare Se närvarolista sid 2 Övriga närvarande Anders Nylander, Energikontor Skåne, 4 Johan Nyqvist,

Läs mer

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD)

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.20 Beslutande Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30

Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30 M OSBY 1(8) Plats och lid Beslutande Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30 Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande Niklas Larsson (C), vice ordförande Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin

Läs mer

Anders Pettersson (C), ordförande Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Karl-Gösta Bengtsson (S) ersätter (S) Marika Bjerstedt Hansen Clas Frisk (KD)

Anders Pettersson (C), ordförande Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Karl-Gösta Bengtsson (S) ersätter (S) Marika Bjerstedt Hansen Clas Frisk (KD) 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-12:00 Beslutande ledamöter Anders Pettersson (C), ordförande Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Karl-Gösta Bengtsson (S) ersätter (S) Marika

Läs mer

Kommunstyrelsen (28) Osby, onsdagen den 2 mars 2011, kl

Kommunstyrelsen (28) Osby, onsdagen den 2 mars 2011, kl Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (28) Plats och tid Osby, onsdagen den 2 mars 2011, kl 13.00-16.25 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Kerstin Nordström (s) Ingvar Andrén

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Vera Demiri, sekreterare. Mats Ernstsson och Margot Malmqvist

Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Vera Demiri, sekreterare. Mats Ernstsson och Margot Malmqvist 1(23) Plats och tid Parkskolans matsal i Osby klockan 19.00 21-10 Ajournering kl 19.40-19-50 ande Ledamöter Se närvarolista sid 3 Ersättare Se närvarolista sid 3 Övriga närvarande Charlotta Kabo Stenberg,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 1 (14) Osby, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 13.00-16.25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 1 (14) Osby, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 13.00-16.25 arbetsutskott 2011-10-26 1 (14) Plats och tid Osby, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 13.00-16.25 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen (s) Clas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-16 1 (19) Osby, onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-16 1 (19) Osby, onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.30-14.45 arbetsutskott 2011-02-16 1 (19) Plats och tid Osby, onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.30-14.45 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN Datum 2014-12-19 Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (22) Osby, onsdagen den 1 februari 2012, kl 08.30-12.20

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (22) Osby, onsdagen den 1 februari 2012, kl 08.30-12.20 arbetsutskott 2012-02-01 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 1 februari 2012, kl 08.30-12.20 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen

Läs mer

Kommunhuset, onsdagen den 21 december 2016, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset, onsdagen den 21 december 2016, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PVIOSBY ~KOMMUN 1(5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset klockan 09.30-10.15 Marika Bjerstedt Hansen(S), ordförande Niklas Larsson (C), vice ordförande Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(32) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13:00-17:20 Beslutande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S)

Läs mer

Margreth Adolfsson (S) Cecilia Nilsson (S) Yvonne Kvist, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Yvonne Kvist

Margreth Adolfsson (S) Cecilia Nilsson (S) Yvonne Kvist, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Yvonne Kvist 1(6) Plats och tid Näringslivscenter, kl 17.30-18.40 Beslutande Erland Nilsson (S) Sonja Svenle Pettersson (M) Karin Augustsson (S) Kristof Pall (SD) Ros-Marie Ernstsson (C) Arne Gustavsson (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) Osby, onsdagen den 21 mars 2012 kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) Osby, onsdagen den 21 mars 2012 kl arbetsutskott 2012-03-21 1 (24) Plats och tid Osby, onsdagen den 21 mars 2012 kl 08.30-13.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S)

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.30-19.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Cecilia Nilsson (S) ersätter Sven-Inge Bergh (S) Kerstin Lagerblad (M)

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15

Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15 Socialnämnden 2011-03-22 1 (26) Plats och tid Osby, tisdagen den 22 mars 2011 09.00-13.15 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30 arbetsutskott 2011-10-11 1 (21) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 oktober 2011 kl 10.00-13.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Osby, onsdagen den 8 juni 2011, kl ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Osby, onsdagen den 8 juni 2011, kl , arbetsutskott 2011-06-08 1 (19) Plats och tid Osby, onsdagen den 8 juni 2011, kl 08.30-12.00, 13.00-14.30 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Carl-Magnus Nilsson (m) Kerstin Nordström

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

OSBY KOMMUN. Jj. Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt Hansen (S)

OSBY KOMMUN. Jj. Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt Hansen (S) 1(15) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-17:10 Besiutande Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt Hansen (S) Ovriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(21) Plats och tid Näringslivscenter i Osby tisdagen den 19 juni 2012 klockan 13.00-16.20 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Britta Aasvold (M) (tjänstgör för

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl

Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 18.00-19.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Sven-Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 klockan 13.00-15.20 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.30-19.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Sven-Inge Bergh (S) Christine Ivarsson (M) ersätter Kerstin Lagerblad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer