Kommunstyrelsen (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (26) Plats och tid Osby, onsdagen den 5 oktober 2011, kl , ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson (s) Clas Frisk (kd) Karl-Gösta Bengtsson (s) Margaret Engdahl (mp) Bo Kedegren (tjänstgör under , ) (sd) Sven Holmén (tjänstgör under för Bo Kedegren) (sd) Sonja Svenle Pettersson (gpks) Marika Bjerstedt Hansen (s) Niklas Larsson (c) Sten Andersson (s) Carl-Magnus Nilsson (m) Övriga närvarande Christina Mårtensson, sekreterare Charlotta Kabo Stenberg Evy Ågren Jimmy Ekborg Maria Svensson Tommy Augustsson Margot Malmqvist Anna-Karin Bengtsson Ingmar Bernthsson Oddbjörn Aasvold Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl Paragrafer Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kansliet Underskrift...

2 Kommunstyrelsen F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Protokolljustering 2. Delegationsärenden, anmälan 3. Delegationsärenden, personal, anmälan 4. Information 5. Budget 2011, omdisponeringar 6. Årsredovisning, delårsbokslut 7. Budget 2012, utdebitering 8. Diverse ärenden, avveckling av stiftelsen Johannes och Teresia Brown:s minnesfond med mera 9. Förtroendevalda, val av ersättare efter Kerstin Nordström 10. Diverse ärenden, sammanträdesplan Diverse ärenden, kommunstyrelsens reglemente, översyn 12. Personal, friskvård 13. Personal, kommunsekreterarfunktionen 14. Diverse ärenden, kommunikationspolicy 15. Diverse ärenden, webbpolicy samt riktlinjer för sociala medier 16. Diverse ärenden, remiss Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) 17. Miljöärenden, ändring av taxa för livsmedelskontroll 18. Byggnadsärenden, detaljplan Hökön 1:14, 1:19 med mera 19. Fastighetsförsäljning, del av Jonstorp 1:3, fastighetsreglering 20. Fastighetsförvärv, fritidshus uppfört på arrendetomt på Hasslaröd 2: Fastighetsförvärv, del av Modisten Vägärenden, trafikmätningar maj Vägärenden, utökning av tätbebyggt område i Osby 24. Osbybostäder AB, begäran om borgen

3 Kommunstyrelsen Delegationsärenden, anmälan Anmäles arbetsutskottets protokoll /2011 Delegation, tillfälliga lokala trafikföreskrifter, nr 3-4/2011 Delegation, lokala trafikföreskrifter LTF, nr 2/2011 Delegation, parkeringstillstånd rörelsehindrade, nr 14/2011 Delegation, nr 13-30/2011 Kommunstyrelsen lägger anmälan till handlingarna.

4 Kommunstyrelsen Delegationsärenden, personal, anmälan Förhandlingsprotokoll, fackliga organisationer. Anställningsbeslut och tjänstledigheter. Kommunstyrelsen lägger anmälan till handlingarna.

5 Kommunstyrelsen Information 1. Evy Ågren föredrar delårsbokslutet i kommunstyrelsen.

6 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Budget 2011, omdisponeringar Utbildningsförvaltningen föreslår att följande omdisponeringar sker i investeringsbudgeten 2011: - 50 tkr från projekt 2154 Gymnastik och sporthall till projekt 2038 Arbetsmiljöåtgärder trä och metall - 50 tkr från projekt 2155 Ut- och återlämningsautomat biblioteket till projekt 2038 Arbetsmiljöåtgärder trä och metall - 30 tkr från 2230 Teknikinventarier Ekbackeskolan till 2038 Arbetsmiljöåtgärder trä och metall Bakgrunden är att utbildningsnämnden i 2011 års budget har anslag uppgående till 650 tkr för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön i Trä och metallsalar. Vid anbudsgivningen uppkom situationen att ytterligare 130 tkr krävs för planerade åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar omdisponera medel enligt ovan. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottes förslag.

7 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Årsredovisning, delårsbokslut Ekonomichefen redovisar förlag till delårsbokslut per den 31 augusti 2011 samt prognos för budgetutfallet Även en rapport angående koncernbolagens prognoser redovisas. Arbetsutskottet diskuterar delårsbokslutet ingående. Kommunfullmäktige beslutar a) godkänna förslag till delårsbokslut, b) uttala att kommunen uppnår lagens krav på god ekonomisk hushållning i delårsbokslutet, c) uppmana nämnder och styrelser till stor återhållsamhet för att minimera det prognosticerade underskottet 2011 samt snarast möjligt igångsätta åtgärder för att minska kostnadsnivån Kommunfullmäktiges beslut om ramar gäller. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) godkänna förslag till delårsbokslut, b) uttala att kommunen uppnår lagens krav på god ekonomisk hushållning i delårsbokslutet, c) uppmana nämnder och styrelser till stor återhållsamhet för att minimera det prognosticerade underskottet 2011 samt snarast möjligt igångsätta åtgärder för att minska kostnadsnivån Kommunfullmäktiges beslut om ramar gäller.

8 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Budget 2012, utdebitering Kommunstyrelsen skall enligt författning lägga förslag till kommunfullmäktige om utdebitering senast oktober månad. Utdebitering uppgår för närvarande till 21,26 kr/skattekrona för den borgerliga kommunen. Yrkande Vid arbetsutskottets överläggning yrkar 1) Anders Pettersson(c) att utdebiteringen 2012 ska vara 21,76 kr/skattekrona, 2) Dag Ivarsson (m) att utdebiteringen 2012 ska vara 21,26 kr/skattekrona. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkande 1). Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen ska 2012 vara 21,76 kr/skattekrona för den borgerliga kommunen. Reservation: Dag Ivarsson (m) Yrkande Vid arbetsutskottets överläggning yrkar 1) Anders Pettersson(c) att utdebiteringen 2012 ska vara 21,76 kr/skattekrona, 2) Dag Ivarsson (m) att utdebiteringen 2012 ska vara 21,26 kr/skattekrona. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkande 1). Dag Ivarsson (m) begär omröstning. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till yrkande 1). Nej-röst för bifall till yrkande 2).

9 Kommunstyrelsen Med 9 ja-röster (Anders Pettersson, Niklas Larsson (c ), Erland Nilsson, Marika Bjerstedt Hansen, Sten Andersson, Monica Svensson, Karl-Gösta Bengtsson (s), Clas Frisk (kd), Margaret Engdahl (mp) för yrkande 1) och 4 nej-röster (Dag Ivarsson, Carl-Magnus Nilsson (m), Sonja Svenle Pettersson (gpks), Sven Holmén (sd) för yrkande 2) antages yrkande 1). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen ska 2012 vara 21,76 kr/skattekrona för den borgerliga kommunen. Reservation: Skriftlig Dag Ivarsson, Carl-Magnus Nilsson (m) Muntlig: Sonja Svenle Pettersson (gpks), Sven Holmén (sd).

10 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, avveckling av stiftelsen Johannes och Teresia Brown:s minnesfond med mera Ekonomiavdelningen föreslår att stiftelsen Johannes och Teresia Brown:s minnesfond avvecklas. Ekonomiavdelning föreslår vidare att för närvarande inte införa samförvaltning av stiftelser samt att binda kapital till fasta räntor. Kommunstyrelsen beslutar a) avveckla stiftelsen Landsfiskal Johannes och fru Teresia Brown:s minnesfond, b) att tillgångarna ska användas för att utveckla internationella kontakter inom gymnasieskolan, c) att inte införa samförvaltning av stiftelser, d) avvakta med att binda kapital till fasta räntor i samtliga stifelser. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Förtroendevalda, val av ersättare efter Kerstin Nordström Kerstin Nordström har avlidit. Kommunstyrelsen har att utse nya val avseende följande: ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare i personaldelegationen ersättare i Rådet för funktionshindrade ledamot i Vänortskommittén ersättare för ombud vid bolagsstämma i Östra Göinge Renhållnings AB Kommunstyrelsen beslutar utse förtroendevalda i enlighet med ovan. Socialdemokraterna lämnar förslag att utse följande förtroendevalda: ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott Marika Bjerstedt Hansen ersättare i personaldelegationen Marika Bjerstedt Hansen ersättare i Rådet för funktionshindrade Margot Malmqvist ledamot i Vänortskommittén Marika Bjerstedt Hansen ersättare för ombud vid bolagsstämma i Östra Göinge Renhållnings AB Yvonne Klintenheim ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott Monica Svensson Kommunstyrelsen beslutar att utse förtroendevalda i enlighet med socialdemokraternas förslag.

12 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, sammanträdesplan 2012 Förslag till preliminär sammanträdesplan för 2012 har upprättats. Synpunkter lämnas vid sammanträdet. Arbetsutskottet uppdrar åt Pia Lindvall-Bengtsson att undersöka alternativ till kommunstyrelsens möte den 4 april Kommunfullmäktiges ordförande har ingen erinran mot presenterade mötesdatum för fullmäktige. Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesplan Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, kommunstyrelsens reglemente, översyn Under sommaren har kommunstyrelsens reglemente blivit föremål för översyn. Vissa ändringar har företagits som är kopplade till förändringar i lagstiftning och dylikt. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen med tillämpning från och med 1 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen med tillämpning från och med 1 november 2011.

14 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Personal, friskvård Osby kommun vill främja god hälsa hos medarbetarna. Genom att erbjuda subventionerad friskvård vill Osby kommun få medarbetarna att öka sin fysiska aktivitet, vilket påverkar hälsan positivt. Enligt förslag ansluter sig Osby kommun till FriskvårdsChecken där medarbetarna kan hämta ut checkar till ett värde av 750 kr/år (med viss restriktion). Genom att införa friskvårdscheckar får de anställda likvärdiga möjligheter till friskvård. Checkarna används till köp av terminskort eller vid betalning av annan friskvårdsaktivitet direkt hos ansluten arrangör. FriskvårdsChecken har idag avtal med ett stort antal friskvårdsföretag och kommunens anställda har därför ett stort utbud av möjliga aktiviteter inom idrott och hälsa. FriskvårdsChecken förser arbetsgivaren med statistik över nyttjandet av checkarna. Förslaget ska finansieras inom befintlig budgetram. Förslag om anslutning till FriskvårdsChecken har tillstyrkts i Centrala samverkansgruppen samt i chefsgruppen. Kommunstyrelsen beslutar anta friskvårdsaktivitet utanför arbetstid enligt förslag. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Personal, kommunsekreterarefunktionen Kommunstyrelsen har under 55/2011 inrättat befattning som kommunsekreterare vid kommunledningskontorets kansliavdelning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har under 251/2011 uppdragit åt kommunchefen att inför rekrytering omvandla befattningen till kanslichef samt MBL-förhandla förslaget. Syftet med omvandling är att befattning som kanslichef med inriktning på juridisk kompetens höjer attraktiviteten. Det visade sig svårt att rekrytera kommunsekreterare med rätt kompetens. Målsättning är också att kanslichef, chef för kommunledningskontorets kansliavdelning, ska samordna hela kommunens dokument- och ärendehantering samt vara sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt dess arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutar a) att omvandla befattning som kommunsekreterare till befattning som kanslichef, chef för kommunledningskontorets kansliavdelning, b) att finansiera befattningen inom kommunledningskontorets ram. Kommunstyrelsen beslutar att inte omvandla befattning som kommunsekreterare till kanslichef.

16 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, kommunikationspolicy Kommunikatör Andreas Lindfors har upprättat förslag till en kommunikationspolicy för Osby kommun. Förslaget har tillstyrkts av informationsgrupp och chefsgrupp. Kommunstyrelsen beslutar a) upphäva sitt beslut under 70/1998 b) anta förslag till kommunikationspolicy. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, webbpolicy samt riktlinjer för sociala medier Förslag webbpolicy och riktlinjer för sociala medier har framtagits av kansliet. Förslaget har kommunicerats med kommunens chefsgrupp. Kommunstyrelsen antar förslag till webbpolicy och riktlinjer för sociala medier. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Diverse ärenden, remiss Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet har inbjudit Osby kommun att lämna synpunkter på TPAutredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens SOU 2011:44. Yttrande ska inlämnas senast den 20 september Vd för Fjärrvärme i Osby AB har anmält intresse för att upprätta förslag till yttrande. Arbetsutskottet uppdrar under 159/2011 åt Vd på Fjärrvärme i Osby AB att upprätta förslag till yttrande. Förslaget ska inlämnas till kansliet senast den 19 augusti Vd på Fjärrvärme i Osby AB föreslår att förlängd remisstid ska begäras. Arbetsutskottet beslutar under 205/2011 begära förlängd remisstid till den 1 november Förslag till yttrande har upprättats i samråd med Vd på Fjärrvärme i Osby AB. Kommunstyrelsen beslutar avlämna yttrande enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Miljöärende, ändring av taxa för livsmedelskontroll Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antager reviderad taxa för livsmedelskontroll med tillämpning från och med Kommunfullmäktige beslutar anta miljö-och byggnämndens förslag till reviderad taxa för livsmedelskontroll från och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta miljö-och byggnämndens förslag till reviderad taxa för livsmedelskontroll från och med 2012.

20 Kommunstyrelsen Dnr 2009.ks Byggnadsärenden, detaljplan, Hökön 1:14, 1:19 med mera Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till reviderad detaljplan för Hökön 1:14, 1:19 med mera. Syftet med ändringarna är att utvidga tomten 1:14, bekräfta användningen av områdena i anslutning till tomten samt medge utvidgning av sågverksområdet. Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till detaljplan för Hökön 1:14 del av Hökön 1:19 med mera. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till detaljplan för Hökön 1:14 del av Hökön 1:19 med mera.

21 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Fastighetsförsäljning, del av Jonstorp 1:3, fastighetsreglering Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Osby kommun, ägare till Jonstorp 1:3 och ägarna till Jonstorp 1:6, Hiroko och Alf Lilja. Förslaget till överenskommelse innebär att ca m 2 överförs från Jonstorp 1:3 till Jonstorp 1:6. För marken ska ägarna till Jonstorp 1:6 erlägga 5 kr/m 2. Ägaren till Jonstorp 1:3 ska inom det överförda området få utöva fiske längsmed Krusån. Denna rätt ska tryggas genom servitut. Kommunstyrelsen beslutar a) genom fastighetsreglering försälja cirka kvm till Hiroko och Alf Lilja, ägare till Jonstorp 1:6, för 5 kr/kvm, b) i övrigt godkänna de i överenskommelsen föreskrivna villkoren samt c) uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och gatuchef Mats Jansson att underteckna erforderliga handlingar. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

22 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Fastighetsförvärv, fritidshus uppfört på arrendetomt på Hasslaröd 2:120 Gatukontoret har upprättat förslag till köpekontrakt varigenom Rune Sand säljer sitt fritidshus som uppförts på arrendetomt på Hasslaröd 2:120. Osby kommun är ägare till den berörda marken sedan mitten av 1980-talet när kommunen förvärvade den av Julius Anderssons dödsbo. Området där fritidshuset är beläget är i gällande detaljplan redovisat som naturområde och ska enligt planen vara allemansrättsligt tillgängligt. Köpeskillingen är i förslaget till köpekontrakt satt till kr. Taxeringsvärdet är kr. Kommunfullmäktige beslutar a) att förvärva fritidshus beläget på arrendetomt på Hasslaröd 1:120 av Rune Sand för en köpeskilling av kr, b) i övrigt godkänna de i köpekontraktet föreskrivna villkoren samt, c) uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och gatuchef Mats Jansson att underteckna erforderliga handlingar. d) att köpet finansieras genom anvisning från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) att förvärva fritidshus beläget på arrendetomt på Hasslaröd 1:120 av Rune Sand för en köpeskilling av kr, b) i övrigt godkänna de i köpekontraktet föreskrivna villkoren samt, c) uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och gatuchef Mats Jansson att underteckna erforderliga handlingar. d) att köpet finansieras genom anvisning från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov.

23 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Fastighetsförvärv, del av Modisten 2 Gatukontoret har under en tid fört diskussioner med Osby Hembygdsförening om att Osby kommun skulle förvärva hälften av Modisten 2, som ägs av Osby Hembygdsförening. Modisten 2 har en areal om 813 m 2. Ett eventuellt förvärv underlättar den tänkta byggnationen och gör det även lättare att ändra detaljplanen i denna del av kvarteret. Gatukontoret kommer att träffa företrädare för Osby Hembygdsförening den 13 september. Gatukontoret kommer att presentera förslag till överenskommelse om fastighetsreglering vid sammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar a) förvärva del av Modisten 2, Osby för en köpeskilling av kr, b) i övrigt godkänna förslag till överenskommelse, c) uppdra åt Anders Pettersson och Mats Jansson att underteckna de handlingar som krävs, d) att markförvärvet finansieras genom upplåning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) förvärva del av Modisten 2, Osby för en köpeskilling av kr, b) i övrigt godkänna förslag till överenskommelse, c) uppdra åt Anders Pettersson och Mats Jansson att underteckna de handlingar som krävs, d) att markförvärvet finansieras genom upplåning.

24 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Vägärende, trafikmätningar maj 2011 Gatukontoret redovisar utförda trafikmätningar i maj 2011 samt förslag till åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar a) lägga information om utförda mätningar till handlingarna, b) uppdra åt gatukontoret att snarast genomföra föreslagna åtgärder. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

25 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Vägärende, utökning av tätbebyggt område i Osby Gatukontoret föreslår att tätbebyggt område i Osby utökas till att innefatta hela Kristianstadsgatan. Ändringen är föranledd av utbyggnad av busshållplatser, övergångsställe samt pendlarparkering. Avsikten med förslaget är att få en mer enhetlig hastighetsbild. På denna aktuella vägsträcka finns sedan tidigare även en informationstavla. Samråd har skett med Trafikverket samt Polisen. Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreslagen ändring. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

26 Kommunstyrelsen Dnr 2011.ks Osbybostäder AB, begäran om borgen Osbybostäder anhåller om kommunal borgen för lån i samband med nybyggnationen av Jägaren 2, på 26 milj kr. Osbybostäder har uppfört radhusen i Lönsboda, inköp av Korgmakaren i Lönsboda för likvida medel och utan att uppta lån för berörda fastigheter. Vi kommer att lämna tillbaka den kommunal borgen för de här projekten efter att vi tagit beslutet i styrelsen den 13 oktober. Radhusen i Killeberg har vi inte begärt kommunal borgen för och inte tagit några lån. Kontraktsskrivningen för entreprenaden med Jägaren 2 blev inte klart förrän i september och vi har inte kunnat ta ett beslut i styrelsen om upplåning och borgen förrän nu den 13 oktober. Så för tillfället har vi problem med de likvida medlen eftersom Jägaren har kommit igång och stora fakturor har kommit in. Efter ett positivt besked från kommunstyrelsen den 5oktober med omedelbar justering samt beslut om upplåning i Osbybostäders styrelse den 13 oktober med omedelbar justering kan vi få lån från Kommuninvest till den 20 oktober och vi klarar därmed vårt omedelbara behov. Kommunstyrelsen beslutar a) bevilja Osbybostäder Ab borgen för lån enligt ovan med 26 miljoner kronor, b) denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen beslutar a) bevilja Osbybostäder Ab borgen för lån enligt ovan med 26 miljoner kronor, b) denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN

OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN SSEn^a 2015-04-16 Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 10.30 Plats: Långa salongen, Borgen Ärende 1. Upprop. 2. Val av justeringsperson, bestämmande av dag och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer