GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/ /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013."

Transkript

1 GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/ /

2 Innehållsförteckning: Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Beslutade principer... 3 Lagstöd, terminologi... 4 Politisk hantering, beslut, organisation... 4 Samordning med planprocessen, tekniska utredningar, enskilt huvudmannaskap... 5 Kommunikation samråd, utställning... 6 Kostnadsunderlag: Standard... 6 Kostnadsunderlag: Beräknade kostnader... 7 Kostnadsunderlag: Kalkylnoggrannhet... 7 Kostnadsunderlag: avgränsning planarbete - va - gata... 8 Kostnadsunderlag: Jämkning... 9 Kostnadsunderlag: kommunal administration... 9 Fördelningsområde... 9 Fördelningsgrund, andelstal... 9 Tidpunkt för fakturering, betalningsansvar...11 Betalningsvillkor

3 Sammanfattning Gatukostnadspolicyn innebär att frågan om gatukostnader i förnyelseområden ska samordnas med detaljplanearbetet. Policyn innehåller även grundprinciper som utgångspunkt för samråd med fastighetsägarna avseende kostnadsunderlaget, fördelningsområdets avgränsning och fördelningsgrunden, samt vilka betalningsvillkor som ska erbjudas fastighetsägarna. Eftersom enskilt huvudmannaskap ibland är ett alternativ som utreds parallellt med gatukostnaderna berörs även detta i viss mån. Bakgrund Kommunstyrelsen har antagit nya principer vid uttag av gatukostnadsersättningar i förnyelseområden med kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark. Syftet är rättvis kostnadsfördelning mellan fastighetsägare och skattebetalare, större tydlighet och förutsägbarhet samt generösare anståndsregler. Kommunstyrelsen uppdrog vidare åt Stadsledningskontoret att utarbeta ett förslag till samlat policydokument för kommunens principer vid genomförande av utbyggnad av väg och park och uttag av gatukostnadsersättningar samt regler för avbetalning respektive anstånd med betalning och ev. övergångsbestämmelser. Formerna för samråd med berörda fastighetsägare kring val av standardnivåer och övriga faktorer, som påverkar nivån på gatukostnadsersättningarna ska särskilt belysas. Detta dokument utgör exploateringsenhetens förslag till samlat policydokument. Beslutade principer Kommunstyrelsen beslutade att följande principer ska gälla för gatukostnader i Nacka i förnyelseområden med kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark: 1. Berörda fastighetsägare bär kostnaden för de investeringar som behövs för att uppfylla detaljplanens lägsta godtagbara krav så området kan fungera för permanent boende vad avser framkomlighet, bärighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet samt lekmiljö och parkstandard i övrigt allt i vad som utgår från områdets egna behov. 2. Kommunen bär investeringskostnaderna för de parkanläggningar, som bedöms vara till nytta för många fler än de som bor i just detaljplaneområdet. Här kan avses viktigare strandpromenad, ångbåtsbrygga, friluftsbad, allmäntillgänglig sjösättningsslip etc. 3. Kommunen bär investeringskostnaderna för eventuell extrastandard så att väg, som har karaktären av huvudväg kan fungera som detta och klara trafikuppgift, som är klart större än att försörja området lokalt för boende och verksamhetsutövare. 4. Den kostnadsnivå som angivits vid utställning av gatukostnader skall, justerat för ev. generella kostnadsnivåförändringar över tiden, gälla som tak vid debitering efter att utbyggnaden av gata och park genomförts. (KF , 255) 3

4 5. Permanentboende i fastighet, som kopplat till gatukostnadsutredningen (läget när planarbetet börjar, d.v.s. vid tidpunkten för beslut om Start-PM) är klassad som permanentbostad eller permanentbebodd fritidsfastighet kan få anstånd i upp till 15 år att betala den del av gatukostnadsersättningen, som överstiger 2 prisbasbelopp för permanenthus resp. 3 basbelopp för permanentbebott fritidshus. Anståndet förutsätter att fullgod säkerhet lämnas som säkerhet och gäller fram till det att bygglov söks och beviljas för nybyggnad alt. tillbyggnad för bostadsändamål eller ägarskifte. Ränta betalas med Riksbankens reporänta + 1,0 %. Utöver denna rätt till anstånd gäller sedan tidigare rätten enligt plan- och bygglagen till avbetalning om ersättningsbeloppet är betungande för fastigheten liksom rätten, efter särskild prövning, för pensionärer eller fastighetsägare med dålig betalningsförmåga att få uppskjuten betalning (se PBL, 6kap, 35 ). 6. En utvecklad dialog med och insyn för berörda fastighetsägare kring val av standardnivåer och övriga faktorer, som påverkar nivån på gatukostnadsersättningarna, ska ingå som en naturlig del i processen. Lagstöd, terminologi Nacka kommun tillämpar områdesvis fördelning av gatukostnader enligt Plan- och Bygglagens 6 kap 31 : Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser, får kommunen besluta att kostnader för sådana åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till allmänna platser skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund. Kommunen beslutar om avgränsningen av det område inom vilket fördelning skall ske, om de kostnader som skall fördelas samt om grunderna för fördelningen. Den ersättning som fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning eller gatukostnader. Politisk hantering, beslut, organisation Att ta fram en gatukostnadsutredning ingår i Miljö- och stadsbyggnadsprocessen som en del av det genomförandeförberedande skedet som exploateringsenheten svarar för och som löper parallellt med detaljplaneskedet. Samrådet genomförs hitintills utan formellt beslut, medan beslutet att efter genomfört samråd och korrigering av förslaget ställa ut förslaget till gatukostnader fattas av exploateringschefen på delegation från kommunstyrelsen. Denna delegation kommer inte att kunna utnyttjas i framtiden, eftersom beslutet att ställa ut gatukostnadsutredningen får stor ekonomisk betydelse i och med att kostnadsberäkningarna blir bindande. Det innebär att kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om utställning i framtiden. Det är också lämpligt att styra upp beslutet att gå ut på samråd så att det blir tydligt att det ska vara ett beslut som fattas av exploateringschefen på delegation av kommunstyrelsen. 4

5 Efter utställningen godkänns förslaget till principer för gatukostnadsuttag av kommunstyrelsen. Beslutet kan överklagas. Efter gatuutbyggnaden verkställer exploateringsenheten beslutet. I verkställigheten ingår att slutgiltigt klassificera varje fastighet och att räkna ut vad var och en ska betala samt att genomföra debiteringen. När fastighetsägaren erhåller faktura kan överklagande göras på nytt. Samordning med planprocessen, tekniska utredningar, enskilt huvudmannaskap I förnyelseplaneringen hänger frågorna om huvudmannaskap, vägstandard och gatukostnader intimt samman. Fastighetsägarnas inställning till huvudmannaskapsfrågan är starkt förknippade med vilka kostnader man kan förvänta sig i de båda alternativen. Om det är aktuellt med kommunalt huvudmannaskap i planarbetet ska en gatukostnadsutredning göras och hanteras parallellt med planförslaget. Det gäller även om man inför samrådet inte avgjort frågan om huvudmannaskap. Gatukostnaderna visar en stor del av planens ekonomiska konsekvenser för fastighetsägarna. Utredningarna som ligger till grund för gatukostnadsförslaget ska vara tillräckligt noggranna för att ge en så god uppfattning om kostnaderna som är rimligt och möjligt med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna och den aktuella situationen på entreprenadmarknaden På motsvarande sätt utreds alternativet med enskilt huvudmannaskap som en del i detaljplanearbetet. Utredningarna för alternativa huvudmannaskap innebär merkostnad för planarbetet. Gatukostnadsutredningen innebär viss förgävesprojektering för det fall att man väljer enskilt huvudmannaskap. Den enskilde huvudmannen har i normalfallet inga möjligheter att förskottera utredningskostnader i planskedet utan kommunen måste stå för de nödvändiga utredningarna om inte överenskommelse kan träffas i efterhand att vägföreningen övertar utredningsmaterial mot ersättning. Underskottet i planarbetet bärs i det fallet av kommunstyrelsen. Även om det endast är aktuellt med enskilt huvudmannaskap ska de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägarna belysas inom ramen för planarbetet. Det är kommunen som ansvarar för att utredningen görs, även om en befintlig vägförening eller annan tilltänkt huvudman kan ha fakta och synpunkter samt egna utredningar att redovisa. Dessa bedöms och kommenteras i så fall av kommunen. Exploateringsgraden, det vill säga tomtstorlek och möjlighet att bilda nya tomter, slås fast i detaljplanen och har också avgörande betydelse för gatukostnaderna, inte minst ur den enskilde fastighetsägarens perspektiv. Det är därför viktigt att bestämmelserna om exploateringsgrad samordnas med gatukostnadernas fördelningsgrund så att konsekvenserna blir tydliga. De tekniska utredningarna för vägar, dagvatten och VA kan visa att intrång på privata fastigheter kan behövas, exempelvis markinlösen eller släntanpassningar in på tomtmark. Det är viktigt att dessa uppgifter finns i ett så tidigt skede att det juridiska genomförandet kan säkerställas med hjälp av planbestämmelser och redovisas i samrådet. 5

6 Kommunikation samråd, utställning Dialogen med fastighetsägarna är central i plan- och gatukostnadsarbetet. Kommunikationen med fastighetsägarna säkerställs genom att: Generell information om gatukostnader skickas till alla fastighetsägare och finns tillgänglig på kommunens hemsida på Internet. Dialogmöten med fastighetsägarna, samrådsmöten och diskussion i referensgrupper drivs gemensamt för plan och gatukostnader. Inför plan- och gatukostnadssamrådet ska tillräckligt tekniskt underlag finnas för att belysa behovet av vägförbättringar. Det ska också finnas en målbild och ett tillräckligt genomarbetat förslag till utformning av gator och parker för att kunna belysa de praktiska och ekonomiska konsekvenserna. Materialet ska vara utformat på ett sådant sätt att det är möjligt att förstå även för lekmän. Förslag till gatukostnader kan utformas med olika alternativ. Förslag till gatukostnader hålls tillgängligt för synpunkter på samma sätt som detaljplaneförslag; på bibliotek etc och via kommunens hemsida på Internet. Plan- respektive gatukostnadsinformationen samordnas i alla delar där det är möjligt. Om gatukostnadsutredningen försenas bör planprocessen i övrigt bromsas upp, så att samråd och utställning av gatukostnadsutredningen samordnas med motsvarande åtgärder för detaljplaneförslaget. Därmed blir det möjligt att justera planförslaget, om gatukostnadsutredningen skulle visa att så är befogat. Omsorg läggs på att göra förslag till gatukostnader tydliga och lätta att förstå. Kostnadsunderlag: Standard De nya gatukostnadsprinciperna anger att berörda fastighetsägare bär kostnaden för de investeringar som behövs för att uppfylla detaljplanens lägsta godtagbara krav så området kan fungera för permanent boende vad avser framkomlighet, bärighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet samt lekmiljö och parkstandard i övrigt allt i vad som utgår från områdets egna behov. Valet av gatustandard diskuteras i detaljplaneskedet och beskrivs ofta i detaljplanen, även om det oftast finns alternativa sätt att genomföra gatuutbyggnaden inom detaljplanebestämmelsernas ram. Att i samråd med fastighetsägare och befintlig vägförening komma fram till en gemensam syn på befintlig och blivande vägstandard och hur genomförandet ska gå till är en viktig del av planarbetet. Val av vägstandard ska följa den samlade vägstrategin för förnyelseområden. I de fall man väljer en högre standard på parkanläggningar eller huvudgator utifrån ett behov som går utöver fördelningsområdets egna behov ska kostandsunderlaget jämkas, se nedan. 6

7 Kostnadsunderlag: Beräknade kostnader Lagen ger möjlighet att antingen lägga beräknade eller faktiska kostnader till grund för faktureringen. I Nacka har fram till nu tillämpats faktiska kostnader medan de nya principerna innebär att beräknade kostnader ska användas. Den kostnadsnivå som anges i utställningen inför KS-beslut om gatukostnader ska gälla som tak och ska fram till debiteringen endast justeras för ev. generella kostnadsnivåförändringar över tiden. Taket avser den beräknade totalkostnaden. Bestämmelsen får betydelse om exempelvis: Vägentreprenaden blir dyrare än kalkylerat. Kommunen (skattekollektivet) får stå för extrakostnaden. Om kostnaden däremot blir lägre än kalkylerat blir det billigare för fastighetsägarna. Förändringar i vägutformningen efter utställningen, exempelvis att mer omfattande vägombyggnader krävs, en annan belysningsstandard väljs, nya anläggningar tillkommer. En ny utställning krävs om fastighetsägarna ska betala detta, annars står kommunen för extrakostnaden. Alternativt kan man i gatukostnadsbeslutet slå fast att standardförändringar kan beslutas i efterhand om det finns stöd hos fastighetsägarna för detta, och att dessa förändringar ligger utanför takbeloppet och alltså ska bekostas av fastighetsägarna. På motsvarande sätt kan man välja att hantera eventuella alternativ med mindre kostsamma lösningar. Förändringar i planutformningen efter utställningen, exempelvis lägre eller högre exploateringsgrad. Det innebär att kostnaden för respektive fastighetsägare ökar respektive minskar, eftersom taket avser totalbeloppet. Kostnadsunderlag: Kalkylnoggrannhet Kvaliteten på såväl tekniska utredningar som kalkyler i planskedet har förbättrats de senaste åren. Det finns anledning att fortsätta detta arbete så att träffsäkerheten i kalkylerna ökar ytterligare. Erfarenheterna säger att ju mer arbete man lägger ner i de tidiga skedena på att kartlägga befintliga förhållanden, identifiera problempunkter och föreslå tekniska lösningar, desto färre ändringar och tilläggsarbeten tillkommer under entreprenadens gång. Kvaliteten på olika tekniska utredningar behöver också säkras. Det innebär att följande krav bör ställas på utredningarna inför gatukostnadssamrådet: Längslutningar för befintliga vägar kartläggs. Samtliga befintliga infarter och garage bestäms i plan och höjdled. Oftast vinner man på att ta fram en så kallad terrängmodell över området som ska studeras. En geoteknisk utredning genomförs för att klarlägga de befintliga vägarnas bärighet. En målbild för vägarna tas fram samt typsektioner och förslag till belysning och dränering av vägarna. Geohydrologin och dagvattensituationen för planområdet analyseras för såväl vägarna som omgivande tomtmark. 7

8 VA-utredningar görs parallellt och samordnas med gatuutredningarna för att välja kostnadseffektiva lösningar. Besvärliga terrängavsnitt där det kan bli aktuellt med konstbyggnader eller intrång och släntanpassningar på angränsande fastigheter identifieras och studeras särskilt. En kalkyl tas fram baserad på preliminära mängder och á-priser. En känslighetsanalys för gatukostnaderna kan göras för att identifiera var det kan finnas effektiva möjligheter till besparingar eller standardförbättringar till låg extrakostnad. Kostnadsunderlag: avgränsning planarbete - va - gata Takregeln innebär att skattekollektivet i form av områdesnämnden i vissa fall får bära kostnader som kan hänföras till gata och park, genom att betala ränta och avskrivningar för nettoinvesteringen. Övriga kostnadsbärare i förnyelsearbetet är va-kollektivet, som endast får belastas med kostnader som går att hänföra till va-arbeten. Visst översiktligt utredningsarbete rörande gator och va måste ofta göras som en del i detaljplanearbetet, för att avgränsa vägområdet, att ange gatuhöjder och för att utröna behov av u-områden mm. Det arbetet ingår inte i gatukostnaderna, däremot ingår mer detaljerade studier såsom geotekniska undersökningar, noggrannare tekniska förstudier och detaljprojektering till förfrågningsunderlag, oavsett om de utförs under detaljplaneskedet eller först sedan planen vunnit laga kraft. Somliga utredningar görs gemensamt för gata och va. Kostnaden delas mellan dem i relation till totalkostnaden om det inte finns starka skäl att dela på annat sätt, exempelvis i relation till nyttan. När kommunala va-ledningar ska anläggas i vägområdet finns stora nackdelar med att utföra gatu- respektive va-arbeten i skilda entreprenader. Såväl va som gata blir dyrare eller riskerar sämre kvalitet och kortare livslängd jämfört med ett samordnat utförande. Vid gatuutbyggnad med kommunalt huvudmannaskap ska därför samordning alltid ske. Vid uppdelning av entreprenadkostnaden mellan gata och va utgår man enligt branschens mätregler från en av entreprenören prissatt mängdförteckning. Eftersom endast själva ledningsgraven under vägkroppen räknas som va-kostnad enligt dessa regler så tillfaller hela samordningsvinsten va-kollektivet, som får en väsentligt lägre anläggningskostnad jämfört med icke samordnat utförande, medan anläggningskostnaden för gatan tvärtom kan bli högre. Undantag kan vara situationen att vägen dräneras med hjälp av VA-ledningsgraven och man därför kan avstå från särskilda anordningar för detta. I Nacka betraktas branschens mätregler som orättvisa i gatukostnadssammanhang. Det är i stället rimligt att den samordningsvinst som uppstår delas mellan gatu- och vakollektiven. Tekniska nämnden har beslutat om principer för fördelning , se dokumentet 8

9 Fordeln_kostn_VA_gata.doc De av TN antagna principerna ska gälla i samband med framräkning av underlaget för gatukostnader. Kostnadsunderlag: Jämkning Kostnadsunderlaget kan enligt PBL (6 kap 33 ) jämkas om standarden på de anläggningar som ska utföras är högre än vad som krävs för områdets egna behov. Det innebär att full kostnadstäckning endast kan uppnås om fördelningsområdet görs så stort att alla som har behov eller nytta av anläggningen ingår, något som ofta är praktiskt omöjligt. Den del av anläggningen som motsvarar områdets behov kan ingå i kostnadsunderlaget medan överskjutande del måste finansieras på annat sätt. De nya principerna som beslutats av KS tydliggör PBL:s regler. De exemplifieras med parkanläggningar såsom strandpromenad, ångbåtsbrygga, friluftsbad, allmäntillgänglig sjösättningsslip etc, samt huvudvägar. Begreppet huvudvägar utgår i gatukostnadssammanhang från den samlade vägstrategin för förnyelseområden. Kostnadsunderlag: kommunal administration I kostnadsunderlaget ingår även administrationskostnader. Förutom externa kostnader för annonsering, porto, tryck etc ingår även den tid som handläggarna eller externa konsulter ägnar åt att upprätta gatukostnadsutredningen, att samråda kring den och hantera den genom beslutsprocessen. Även den tid som läggs på olika tekniska utredningar kopplade till de allmänna anläggningarna samt själva utbyggnadsskedet med upphandling och hantering av den löpande entreprenaden ingår. Fördelningsområde Fördelningsområdet sammanfaller ofta med ett detaljplaneområde. Ibland finns skäl att slå samman planområden som ligger nära varandra i tid och rum till ett gemensamt fördelningsområde för att uppnå bättre rättvisa. Vid val av avgränsning ska man i första hand prioritera samordning med detaljplaneprocessen. Om gemensamt fördelningsområde är särskilt viktigt bör man överväga att styra detaljplaneprocesserna så att samordning med gatukostnadsprocessen underlättas. Fördelningsområdet kan avvika från detaljplaneområdet om det är motiverat med hänsyn till vilka fastigheter som har nytta av anläggningarna. Särskilt fördelningsområde för parkanläggningar kan användas om det är särskilt motiverat, men grundregeln är samma fördelning som för gata. Fördelningsgrund, andelstal Kostnaderna ska fördelas efter skälig och rättvis grund. Ersättningen som belöper på varje fastighet skall jämkas, om de kostnader som skall ersättas är oskäligt höga. Fördelningsområden är av olika karaktär och innehåller olika svårigheter och fördelningsprinciperna kan behöva variera. Det bör dock finnas ett gemensamt grundkoncept som utgångspunkt för dialog med fastighetsägarna. 9

10 Särskild fördelningsgrund för parkanläggningar kan användas om det är särskilt motiverat, men grundregeln är samma fördelning som för gata. Nedanstående principer används i de vanligast förekommande planområdena där det i dag saknas en gällande detaljplan eller där äldre planförhållanden endast medger nybyggnad av mindre fritidshus. För de fall där äldre befintliga bestämmelser medger större byggrätter måste hänsyn till detta tas. I områden med stor differens mellan tomtstorlekarna är det motiverat att en viss del av kostnadsunderlaget fördelas med tomtytan som grund. En tumregel är att 20 % fördelas efter tomtyta när kvoten mellan största och minsta tomtstorlek är större än 3. Ännu större andel kan vara motiverat i områden där byggrättens storlek är kopplad till tomtytan. En skyddsregel för extremt stora fastigheter behövs dock. Den maximala ytan för varje enskild tomtplats som ingår i kostnadsunderlaget är därför 5000 kvadratmeter. Fastigheter som innehåller flera friliggande huvudbyggnader har en tomtplats för varje bostadshus eller motsvarande. När detaljplanens bestämmelser om exploateringsgrad innebär att det inte är entydigt hur många tomter som kan tillskapas måste fördelningsgrunden anpassas därtill, exempelvis så att en större andel läggs på tomtytan. Man bör dock sträva efter tydliga byggrätter i planbestämmelserna. När man använder tomtytan som fördelningsgrund avser man fastighetens yta den dag man skickar räkningen. Om det ingår annan mark än kvartersmark i fastighetens yta, exempelvis blivande gatumark eller vattenområde, ska den delen räknas bort. För skafttomter ska skaftet räknas bort. Resterande del av kostnadsunderlaget fördelas mellan olika fastighetstyper med hjälp av andelstal. Huvudprincipen är att nedanstående andelstal används men att andra kan användas efter dialog med fastighetsägarna. Befintlig fastighet som är obebyggd eller bebyggd med saneringsfastighet: Andelstal 1,0. Befintlig fastighet bebyggd med fritidshus: Andelstal 0,8. Befintlig fastighet bebyggd med permanentbebott fritidshus: Andelstal 0,7 Befintlig fastighet bebyggd med friliggande permanenthus med högst två lägenheter: Andelstal 0,6. Befintlig fastighet bebyggd med två eller flera friliggande permanenthus: Andelstal 0,6 för varje permanenthus om det är möjligt att bilda separata tomtplatser, 0,4 om det inte är möjligt. Möjlig nyavstyckning för friliggande permanenthus: Andelstal 2,0. (Övergångsvis används lägre andelstal 1,5 beroende på vilka upplysningar som lämnats i samband med detaljplanesamråd och -utställning.) 10

11 Tillkommande friliggande småhus som ej kan bilda en egen fastighet: Andelstal 1,3 Tillkommande radhus som kan bilda separata fastigheter: Andelstal 0,9. Befintlig fastighet bebyggd med radhus, kedjehus eller parhus: Andelstal 0,2, 0,3 eller 0,4, per bostadslägenhet, beroende på gruppens täthet och om det är storkvarter. Andel för befintligt flerbostadshus, specialändamål och olika verksamheter avgörs från fall till fall, beroende på exploateringsgrad och nytta. Exempel: Båtklubb, varv, skola, föreningslokaler, kyrkor, kontorslokaler etc. Medgivet bygglov vid tidpunkten för beslut om start-pm ska vara avgörande för om en fastighet räknas som obebyggd, fritidshus eller permanenthus. I utredningsskedet kan fastighetstaxeringen användas som hjälpmedel. Permanentbebott fritidshus avgörs med ledning av fastighetsägarens folkbokföring vid tidpunkten för beslut om start-pm. Möjlighet till avstyckning bedöms utifrån detaljplanens bestämmelser. Om dessa inte är tillräckligt tydliga används också illustrationen. En preliminär klassificering av olika fastigheter ska framgå av gatukostnadsförslaget. Gatukostnadsbeslutet innebär dock endast att man slår fast grunden för fördelningen, alltså andelstalen för olika typer av fastigheter. En slutlig avstämning av klassificeringen görs i samband med faktureringen. Tidpunkt för fakturering, betalningsansvar Fakturering kan enligt PBL ske så snart som anläggningarna kan användas för avsett ändamål. De behöver alltså inte vara helt färdiga. Det innebär att en första fakturering kan göras så snart det går att köra på de nya vägarna. Om takbeloppet för kostnaderna bedöms överskridas kan den slutliga faktureringen göras direkt. I annat fall görs en delfakturering först och resterande belopp faktureras när den slutliga kostnaden är framräknad. Det är alltid den som äger fastigheten vid faktureringstillfället som är betalningsansvarig för gatukostnaderna gentemot kommunen. Betalningsvillkor Plan- och bygglagen anger vilka betalningsvillkor kommunen kan ange för gatukostnader. Nacka kommun tillämpar reglerna på följande sätt: Fakturan ska normalt betalas inom 60 dagar efter fakturadatum. Kortare anstånd med betalning kan medges vid tillfälliga betalningssvårigheter. Under anståndstiden löper ränta med av Riksbanken angiven referensränta + 4%. Vid varaktiga betalningssvårigheter hänvisar vi i första hand till lån hos kreditinstitut (banker m m) som då ger upplysningar om amorteringstider, ränta m m. I andra hand kan efter särskild prövning av kommunen: 11

12 1. fastighetsägare få betala ersättningsbeloppet enligt plan- och bygglagens regler genom avbetalningar på upp till 10 år om ersättningsbeloppet är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter och om godtagbar säkerhet ställs. Ränta utgår med referensränta + 2%. Vid nybyggnad beviljas normalt inte avbetalningsplan. 2. pensionärer beviljas uppskjuten betalning av både ersättningsbeloppet och upplupen ränta (referensränta + 2%) intill tidpunkten för skifte av fastighetsägare om godtagbar säkerhet ställs. 3. kommunen gå i borgen, såsom för egen skuld, för lån hos kreditinstitut på upp till 30 år för fastighetsägare, som inte har möjlighet att på en gång betala gatukostnadsersättning under förutsättning att: Fastighetsägaren lämnat pantbrev eller motsvarande till kreditinstitutet som säkerhet för lånet fastighetsägaren ägde den berörda fastigheten då detaljplanen, som reglerar VA- och gatuutbyggnad, vann laga kraft och fortsätter att äga fastigheten. Kommunens borgensåtagande upphör, såvida inte särskilda skäl föreligger, om det sker ett ägarskifte av fastigheten eller om-, ny- eller tillbyggnad sker. Permanentboende i fastighet, som kopplat till gatukostnadsutredningen (läget när planarbetet börjar, d.v.s. vid tidpunkten för beslut om Start-PM) är klassad som permanentbostad eller permanentbebodd fritidsfastighet kan få anstånd i upp till 15 år att betala den del av gatukostnadsersättningen, som överstiger 2 prisbasbelopp för permanenthus resp. 3 basbelopp för permanentbebott fritidshus. Anståndet förutsätter att fullgod säkerhet lämnas och gäller fram till det att bygglov söks och beviljas för nybyggnad alt. tillbyggnad för bostadsändamål eller ägarskifte. Ränta betalas med referensränta + 1,0 %. Anståndet förutsätter också att det är samma person som äger och bebor fastigheten kontinuerligt från tidpunkten för start-pm. 12

13 13

14 Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar Postadress Besöksadress Telefon E-post SMS WEB ORG.NUMMER Nacka kommun, 3 8 Nacka Stadshuset, Granitvägen

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll 1 2 3 4 5 6 I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 2010-10-28 Dnr 2010:1189 310 1 (9) Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun Tillhörande detaljplan för Bankeryds-Målskog 10:2 m fl, Norra Berghalla, Jönköpings kommun,

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Jenny Linné, exploateringsingenjör Maj 2013 Dnr: 2011KSM0459 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik För del av fastigheten Brevik

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE Ny detaljplan Gatukostnadsutredning Upprustning av gata/väg För både detaljplan och gatukostnadsutredning ges möjlighet till synpunkter

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun MINNESANTECKNINGAR 1(7) Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06

REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06 1 REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06 Den extra kommundelsstämman i Mölnlycke hade temat vägar och trafik med fokus på övertagande av enskilda vägar i Gärdesområdet. Drygt 70 personer

Läs mer

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området oligger.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området oligger. 2014-08-28 1 (9) STARTPROMEMORIA Mobilmast norrtrappstigen Dnr KFKS 2014/726-214 Projekt 9528 Detaljplan för del av fastigheten Älgö 4:1, norr om Trappstigen på Älgö, i kommundelen Saltsjöbaden/Fisksätra,

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2007/47.31 Dp 24-A-6 1 (5) HANDLÄGGARE Johanna T Wadhstorp 08 535 363 92 Johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan för Gladö

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

DETALJPLAN. Haga 3. Utställningsshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

DETALJPLAN. Haga 3. Utställningsshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING REV 01-04-18 DETALJPLAN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Haga 3 OMFATTANDE FASTIGHETERNA ORMSTA 1:18, 1:56-57, 1:99-104, 1:136, 1:38-41, 1:60-61, 1:445, 1:475, SAMT DELAR AV FASTIGHETERNA ORMSTA 1:48 OCH 1:108

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

LansstyreLsen. StockhoLm 2015-01-29 4031-42876-2014. 2015-02- 06 Tyresö kommun. bestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik. Tyresö kommun Klagande -

LansstyreLsen. StockhoLm 2015-01-29 4031-42876-2014. 2015-02- 06 Tyresö kommun. bestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik. Tyresö kommun Klagande - Dur 135 81 Tyresö 2015-02- 06 Tyresö kommun Motpart Tyresö kommun Klagande - enligt sändlista Ulrika Alvinger Enheten för överklaganden Samhällsbyggnadsrorvaltningen StockhoLm 10422 STOCKHOLM 08-7854001

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Dnr Ks-plan 39/2003 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kolartorp etapp 2 Kolarslingan - Hermanstorpsvägen Utställningshandling Upprättad 2009-03-20 Ann Wetterström Exploateringsingenjör

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till detaljplan för

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer