GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013."

Transkript

1 GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/ /

2 Innehållsförteckning: Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Beslutade principer... 3 Lagstöd, terminologi... 4 Politisk hantering, beslut, organisation... 4 Samordning med planprocessen, tekniska utredningar, enskilt huvudmannaskap... 5 Kommunikation samråd, utställning... 6 Kostnadsunderlag: Standard... 6 Kostnadsunderlag: Beräknade kostnader... 7 Kostnadsunderlag: Kalkylnoggrannhet... 7 Kostnadsunderlag: avgränsning planarbete - va - gata... 8 Kostnadsunderlag: Jämkning... 9 Kostnadsunderlag: kommunal administration... 9 Fördelningsområde... 9 Fördelningsgrund, andelstal... 9 Tidpunkt för fakturering, betalningsansvar...11 Betalningsvillkor

3 Sammanfattning Gatukostnadspolicyn innebär att frågan om gatukostnader i förnyelseområden ska samordnas med detaljplanearbetet. Policyn innehåller även grundprinciper som utgångspunkt för samråd med fastighetsägarna avseende kostnadsunderlaget, fördelningsområdets avgränsning och fördelningsgrunden, samt vilka betalningsvillkor som ska erbjudas fastighetsägarna. Eftersom enskilt huvudmannaskap ibland är ett alternativ som utreds parallellt med gatukostnaderna berörs även detta i viss mån. Bakgrund Kommunstyrelsen har antagit nya principer vid uttag av gatukostnadsersättningar i förnyelseområden med kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark. Syftet är rättvis kostnadsfördelning mellan fastighetsägare och skattebetalare, större tydlighet och förutsägbarhet samt generösare anståndsregler. Kommunstyrelsen uppdrog vidare åt Stadsledningskontoret att utarbeta ett förslag till samlat policydokument för kommunens principer vid genomförande av utbyggnad av väg och park och uttag av gatukostnadsersättningar samt regler för avbetalning respektive anstånd med betalning och ev. övergångsbestämmelser. Formerna för samråd med berörda fastighetsägare kring val av standardnivåer och övriga faktorer, som påverkar nivån på gatukostnadsersättningarna ska särskilt belysas. Detta dokument utgör exploateringsenhetens förslag till samlat policydokument. Beslutade principer Kommunstyrelsen beslutade att följande principer ska gälla för gatukostnader i Nacka i förnyelseområden med kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark: 1. Berörda fastighetsägare bär kostnaden för de investeringar som behövs för att uppfylla detaljplanens lägsta godtagbara krav så området kan fungera för permanent boende vad avser framkomlighet, bärighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet samt lekmiljö och parkstandard i övrigt allt i vad som utgår från områdets egna behov. 2. Kommunen bär investeringskostnaderna för de parkanläggningar, som bedöms vara till nytta för många fler än de som bor i just detaljplaneområdet. Här kan avses viktigare strandpromenad, ångbåtsbrygga, friluftsbad, allmäntillgänglig sjösättningsslip etc. 3. Kommunen bär investeringskostnaderna för eventuell extrastandard så att väg, som har karaktären av huvudväg kan fungera som detta och klara trafikuppgift, som är klart större än att försörja området lokalt för boende och verksamhetsutövare. 4. Den kostnadsnivå som angivits vid utställning av gatukostnader skall, justerat för ev. generella kostnadsnivåförändringar över tiden, gälla som tak vid debitering efter att utbyggnaden av gata och park genomförts. (KF , 255) 3

4 5. Permanentboende i fastighet, som kopplat till gatukostnadsutredningen (läget när planarbetet börjar, d.v.s. vid tidpunkten för beslut om Start-PM) är klassad som permanentbostad eller permanentbebodd fritidsfastighet kan få anstånd i upp till 15 år att betala den del av gatukostnadsersättningen, som överstiger 2 prisbasbelopp för permanenthus resp. 3 basbelopp för permanentbebott fritidshus. Anståndet förutsätter att fullgod säkerhet lämnas som säkerhet och gäller fram till det att bygglov söks och beviljas för nybyggnad alt. tillbyggnad för bostadsändamål eller ägarskifte. Ränta betalas med Riksbankens reporänta + 1,0 %. Utöver denna rätt till anstånd gäller sedan tidigare rätten enligt plan- och bygglagen till avbetalning om ersättningsbeloppet är betungande för fastigheten liksom rätten, efter särskild prövning, för pensionärer eller fastighetsägare med dålig betalningsförmåga att få uppskjuten betalning (se PBL, 6kap, 35 ). 6. En utvecklad dialog med och insyn för berörda fastighetsägare kring val av standardnivåer och övriga faktorer, som påverkar nivån på gatukostnadsersättningarna, ska ingå som en naturlig del i processen. Lagstöd, terminologi Nacka kommun tillämpar områdesvis fördelning av gatukostnader enligt Plan- och Bygglagens 6 kap 31 : Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser, får kommunen besluta att kostnader för sådana åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till allmänna platser skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund. Kommunen beslutar om avgränsningen av det område inom vilket fördelning skall ske, om de kostnader som skall fördelas samt om grunderna för fördelningen. Den ersättning som fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning eller gatukostnader. Politisk hantering, beslut, organisation Att ta fram en gatukostnadsutredning ingår i Miljö- och stadsbyggnadsprocessen som en del av det genomförandeförberedande skedet som exploateringsenheten svarar för och som löper parallellt med detaljplaneskedet. Samrådet genomförs hitintills utan formellt beslut, medan beslutet att efter genomfört samråd och korrigering av förslaget ställa ut förslaget till gatukostnader fattas av exploateringschefen på delegation från kommunstyrelsen. Denna delegation kommer inte att kunna utnyttjas i framtiden, eftersom beslutet att ställa ut gatukostnadsutredningen får stor ekonomisk betydelse i och med att kostnadsberäkningarna blir bindande. Det innebär att kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om utställning i framtiden. Det är också lämpligt att styra upp beslutet att gå ut på samråd så att det blir tydligt att det ska vara ett beslut som fattas av exploateringschefen på delegation av kommunstyrelsen. 4

5 Efter utställningen godkänns förslaget till principer för gatukostnadsuttag av kommunstyrelsen. Beslutet kan överklagas. Efter gatuutbyggnaden verkställer exploateringsenheten beslutet. I verkställigheten ingår att slutgiltigt klassificera varje fastighet och att räkna ut vad var och en ska betala samt att genomföra debiteringen. När fastighetsägaren erhåller faktura kan överklagande göras på nytt. Samordning med planprocessen, tekniska utredningar, enskilt huvudmannaskap I förnyelseplaneringen hänger frågorna om huvudmannaskap, vägstandard och gatukostnader intimt samman. Fastighetsägarnas inställning till huvudmannaskapsfrågan är starkt förknippade med vilka kostnader man kan förvänta sig i de båda alternativen. Om det är aktuellt med kommunalt huvudmannaskap i planarbetet ska en gatukostnadsutredning göras och hanteras parallellt med planförslaget. Det gäller även om man inför samrådet inte avgjort frågan om huvudmannaskap. Gatukostnaderna visar en stor del av planens ekonomiska konsekvenser för fastighetsägarna. Utredningarna som ligger till grund för gatukostnadsförslaget ska vara tillräckligt noggranna för att ge en så god uppfattning om kostnaderna som är rimligt och möjligt med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna och den aktuella situationen på entreprenadmarknaden På motsvarande sätt utreds alternativet med enskilt huvudmannaskap som en del i detaljplanearbetet. Utredningarna för alternativa huvudmannaskap innebär merkostnad för planarbetet. Gatukostnadsutredningen innebär viss förgävesprojektering för det fall att man väljer enskilt huvudmannaskap. Den enskilde huvudmannen har i normalfallet inga möjligheter att förskottera utredningskostnader i planskedet utan kommunen måste stå för de nödvändiga utredningarna om inte överenskommelse kan träffas i efterhand att vägföreningen övertar utredningsmaterial mot ersättning. Underskottet i planarbetet bärs i det fallet av kommunstyrelsen. Även om det endast är aktuellt med enskilt huvudmannaskap ska de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägarna belysas inom ramen för planarbetet. Det är kommunen som ansvarar för att utredningen görs, även om en befintlig vägförening eller annan tilltänkt huvudman kan ha fakta och synpunkter samt egna utredningar att redovisa. Dessa bedöms och kommenteras i så fall av kommunen. Exploateringsgraden, det vill säga tomtstorlek och möjlighet att bilda nya tomter, slås fast i detaljplanen och har också avgörande betydelse för gatukostnaderna, inte minst ur den enskilde fastighetsägarens perspektiv. Det är därför viktigt att bestämmelserna om exploateringsgrad samordnas med gatukostnadernas fördelningsgrund så att konsekvenserna blir tydliga. De tekniska utredningarna för vägar, dagvatten och VA kan visa att intrång på privata fastigheter kan behövas, exempelvis markinlösen eller släntanpassningar in på tomtmark. Det är viktigt att dessa uppgifter finns i ett så tidigt skede att det juridiska genomförandet kan säkerställas med hjälp av planbestämmelser och redovisas i samrådet. 5

6 Kommunikation samråd, utställning Dialogen med fastighetsägarna är central i plan- och gatukostnadsarbetet. Kommunikationen med fastighetsägarna säkerställs genom att: Generell information om gatukostnader skickas till alla fastighetsägare och finns tillgänglig på kommunens hemsida på Internet. Dialogmöten med fastighetsägarna, samrådsmöten och diskussion i referensgrupper drivs gemensamt för plan och gatukostnader. Inför plan- och gatukostnadssamrådet ska tillräckligt tekniskt underlag finnas för att belysa behovet av vägförbättringar. Det ska också finnas en målbild och ett tillräckligt genomarbetat förslag till utformning av gator och parker för att kunna belysa de praktiska och ekonomiska konsekvenserna. Materialet ska vara utformat på ett sådant sätt att det är möjligt att förstå även för lekmän. Förslag till gatukostnader kan utformas med olika alternativ. Förslag till gatukostnader hålls tillgängligt för synpunkter på samma sätt som detaljplaneförslag; på bibliotek etc och via kommunens hemsida på Internet. Plan- respektive gatukostnadsinformationen samordnas i alla delar där det är möjligt. Om gatukostnadsutredningen försenas bör planprocessen i övrigt bromsas upp, så att samråd och utställning av gatukostnadsutredningen samordnas med motsvarande åtgärder för detaljplaneförslaget. Därmed blir det möjligt att justera planförslaget, om gatukostnadsutredningen skulle visa att så är befogat. Omsorg läggs på att göra förslag till gatukostnader tydliga och lätta att förstå. Kostnadsunderlag: Standard De nya gatukostnadsprinciperna anger att berörda fastighetsägare bär kostnaden för de investeringar som behövs för att uppfylla detaljplanens lägsta godtagbara krav så området kan fungera för permanent boende vad avser framkomlighet, bärighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet samt lekmiljö och parkstandard i övrigt allt i vad som utgår från områdets egna behov. Valet av gatustandard diskuteras i detaljplaneskedet och beskrivs ofta i detaljplanen, även om det oftast finns alternativa sätt att genomföra gatuutbyggnaden inom detaljplanebestämmelsernas ram. Att i samråd med fastighetsägare och befintlig vägförening komma fram till en gemensam syn på befintlig och blivande vägstandard och hur genomförandet ska gå till är en viktig del av planarbetet. Val av vägstandard ska följa den samlade vägstrategin för förnyelseområden. I de fall man väljer en högre standard på parkanläggningar eller huvudgator utifrån ett behov som går utöver fördelningsområdets egna behov ska kostandsunderlaget jämkas, se nedan. 6

7 Kostnadsunderlag: Beräknade kostnader Lagen ger möjlighet att antingen lägga beräknade eller faktiska kostnader till grund för faktureringen. I Nacka har fram till nu tillämpats faktiska kostnader medan de nya principerna innebär att beräknade kostnader ska användas. Den kostnadsnivå som anges i utställningen inför KS-beslut om gatukostnader ska gälla som tak och ska fram till debiteringen endast justeras för ev. generella kostnadsnivåförändringar över tiden. Taket avser den beräknade totalkostnaden. Bestämmelsen får betydelse om exempelvis: Vägentreprenaden blir dyrare än kalkylerat. Kommunen (skattekollektivet) får stå för extrakostnaden. Om kostnaden däremot blir lägre än kalkylerat blir det billigare för fastighetsägarna. Förändringar i vägutformningen efter utställningen, exempelvis att mer omfattande vägombyggnader krävs, en annan belysningsstandard väljs, nya anläggningar tillkommer. En ny utställning krävs om fastighetsägarna ska betala detta, annars står kommunen för extrakostnaden. Alternativt kan man i gatukostnadsbeslutet slå fast att standardförändringar kan beslutas i efterhand om det finns stöd hos fastighetsägarna för detta, och att dessa förändringar ligger utanför takbeloppet och alltså ska bekostas av fastighetsägarna. På motsvarande sätt kan man välja att hantera eventuella alternativ med mindre kostsamma lösningar. Förändringar i planutformningen efter utställningen, exempelvis lägre eller högre exploateringsgrad. Det innebär att kostnaden för respektive fastighetsägare ökar respektive minskar, eftersom taket avser totalbeloppet. Kostnadsunderlag: Kalkylnoggrannhet Kvaliteten på såväl tekniska utredningar som kalkyler i planskedet har förbättrats de senaste åren. Det finns anledning att fortsätta detta arbete så att träffsäkerheten i kalkylerna ökar ytterligare. Erfarenheterna säger att ju mer arbete man lägger ner i de tidiga skedena på att kartlägga befintliga förhållanden, identifiera problempunkter och föreslå tekniska lösningar, desto färre ändringar och tilläggsarbeten tillkommer under entreprenadens gång. Kvaliteten på olika tekniska utredningar behöver också säkras. Det innebär att följande krav bör ställas på utredningarna inför gatukostnadssamrådet: Längslutningar för befintliga vägar kartläggs. Samtliga befintliga infarter och garage bestäms i plan och höjdled. Oftast vinner man på att ta fram en så kallad terrängmodell över området som ska studeras. En geoteknisk utredning genomförs för att klarlägga de befintliga vägarnas bärighet. En målbild för vägarna tas fram samt typsektioner och förslag till belysning och dränering av vägarna. Geohydrologin och dagvattensituationen för planområdet analyseras för såväl vägarna som omgivande tomtmark. 7

8 VA-utredningar görs parallellt och samordnas med gatuutredningarna för att välja kostnadseffektiva lösningar. Besvärliga terrängavsnitt där det kan bli aktuellt med konstbyggnader eller intrång och släntanpassningar på angränsande fastigheter identifieras och studeras särskilt. En kalkyl tas fram baserad på preliminära mängder och á-priser. En känslighetsanalys för gatukostnaderna kan göras för att identifiera var det kan finnas effektiva möjligheter till besparingar eller standardförbättringar till låg extrakostnad. Kostnadsunderlag: avgränsning planarbete - va - gata Takregeln innebär att skattekollektivet i form av områdesnämnden i vissa fall får bära kostnader som kan hänföras till gata och park, genom att betala ränta och avskrivningar för nettoinvesteringen. Övriga kostnadsbärare i förnyelsearbetet är va-kollektivet, som endast får belastas med kostnader som går att hänföra till va-arbeten. Visst översiktligt utredningsarbete rörande gator och va måste ofta göras som en del i detaljplanearbetet, för att avgränsa vägområdet, att ange gatuhöjder och för att utröna behov av u-områden mm. Det arbetet ingår inte i gatukostnaderna, däremot ingår mer detaljerade studier såsom geotekniska undersökningar, noggrannare tekniska förstudier och detaljprojektering till förfrågningsunderlag, oavsett om de utförs under detaljplaneskedet eller först sedan planen vunnit laga kraft. Somliga utredningar görs gemensamt för gata och va. Kostnaden delas mellan dem i relation till totalkostnaden om det inte finns starka skäl att dela på annat sätt, exempelvis i relation till nyttan. När kommunala va-ledningar ska anläggas i vägområdet finns stora nackdelar med att utföra gatu- respektive va-arbeten i skilda entreprenader. Såväl va som gata blir dyrare eller riskerar sämre kvalitet och kortare livslängd jämfört med ett samordnat utförande. Vid gatuutbyggnad med kommunalt huvudmannaskap ska därför samordning alltid ske. Vid uppdelning av entreprenadkostnaden mellan gata och va utgår man enligt branschens mätregler från en av entreprenören prissatt mängdförteckning. Eftersom endast själva ledningsgraven under vägkroppen räknas som va-kostnad enligt dessa regler så tillfaller hela samordningsvinsten va-kollektivet, som får en väsentligt lägre anläggningskostnad jämfört med icke samordnat utförande, medan anläggningskostnaden för gatan tvärtom kan bli högre. Undantag kan vara situationen att vägen dräneras med hjälp av VA-ledningsgraven och man därför kan avstå från särskilda anordningar för detta. I Nacka betraktas branschens mätregler som orättvisa i gatukostnadssammanhang. Det är i stället rimligt att den samordningsvinst som uppstår delas mellan gatu- och vakollektiven. Tekniska nämnden har beslutat om principer för fördelning , se dokumentet 8

9 Fordeln_kostn_VA_gata.doc De av TN antagna principerna ska gälla i samband med framräkning av underlaget för gatukostnader. Kostnadsunderlag: Jämkning Kostnadsunderlaget kan enligt PBL (6 kap 33 ) jämkas om standarden på de anläggningar som ska utföras är högre än vad som krävs för områdets egna behov. Det innebär att full kostnadstäckning endast kan uppnås om fördelningsområdet görs så stort att alla som har behov eller nytta av anläggningen ingår, något som ofta är praktiskt omöjligt. Den del av anläggningen som motsvarar områdets behov kan ingå i kostnadsunderlaget medan överskjutande del måste finansieras på annat sätt. De nya principerna som beslutats av KS tydliggör PBL:s regler. De exemplifieras med parkanläggningar såsom strandpromenad, ångbåtsbrygga, friluftsbad, allmäntillgänglig sjösättningsslip etc, samt huvudvägar. Begreppet huvudvägar utgår i gatukostnadssammanhang från den samlade vägstrategin för förnyelseområden. Kostnadsunderlag: kommunal administration I kostnadsunderlaget ingår även administrationskostnader. Förutom externa kostnader för annonsering, porto, tryck etc ingår även den tid som handläggarna eller externa konsulter ägnar åt att upprätta gatukostnadsutredningen, att samråda kring den och hantera den genom beslutsprocessen. Även den tid som läggs på olika tekniska utredningar kopplade till de allmänna anläggningarna samt själva utbyggnadsskedet med upphandling och hantering av den löpande entreprenaden ingår. Fördelningsområde Fördelningsområdet sammanfaller ofta med ett detaljplaneområde. Ibland finns skäl att slå samman planområden som ligger nära varandra i tid och rum till ett gemensamt fördelningsområde för att uppnå bättre rättvisa. Vid val av avgränsning ska man i första hand prioritera samordning med detaljplaneprocessen. Om gemensamt fördelningsområde är särskilt viktigt bör man överväga att styra detaljplaneprocesserna så att samordning med gatukostnadsprocessen underlättas. Fördelningsområdet kan avvika från detaljplaneområdet om det är motiverat med hänsyn till vilka fastigheter som har nytta av anläggningarna. Särskilt fördelningsområde för parkanläggningar kan användas om det är särskilt motiverat, men grundregeln är samma fördelning som för gata. Fördelningsgrund, andelstal Kostnaderna ska fördelas efter skälig och rättvis grund. Ersättningen som belöper på varje fastighet skall jämkas, om de kostnader som skall ersättas är oskäligt höga. Fördelningsområden är av olika karaktär och innehåller olika svårigheter och fördelningsprinciperna kan behöva variera. Det bör dock finnas ett gemensamt grundkoncept som utgångspunkt för dialog med fastighetsägarna. 9

10 Särskild fördelningsgrund för parkanläggningar kan användas om det är särskilt motiverat, men grundregeln är samma fördelning som för gata. Nedanstående principer används i de vanligast förekommande planområdena där det i dag saknas en gällande detaljplan eller där äldre planförhållanden endast medger nybyggnad av mindre fritidshus. För de fall där äldre befintliga bestämmelser medger större byggrätter måste hänsyn till detta tas. I områden med stor differens mellan tomtstorlekarna är det motiverat att en viss del av kostnadsunderlaget fördelas med tomtytan som grund. En tumregel är att 20 % fördelas efter tomtyta när kvoten mellan största och minsta tomtstorlek är större än 3. Ännu större andel kan vara motiverat i områden där byggrättens storlek är kopplad till tomtytan. En skyddsregel för extremt stora fastigheter behövs dock. Den maximala ytan för varje enskild tomtplats som ingår i kostnadsunderlaget är därför 5000 kvadratmeter. Fastigheter som innehåller flera friliggande huvudbyggnader har en tomtplats för varje bostadshus eller motsvarande. När detaljplanens bestämmelser om exploateringsgrad innebär att det inte är entydigt hur många tomter som kan tillskapas måste fördelningsgrunden anpassas därtill, exempelvis så att en större andel läggs på tomtytan. Man bör dock sträva efter tydliga byggrätter i planbestämmelserna. När man använder tomtytan som fördelningsgrund avser man fastighetens yta den dag man skickar räkningen. Om det ingår annan mark än kvartersmark i fastighetens yta, exempelvis blivande gatumark eller vattenområde, ska den delen räknas bort. För skafttomter ska skaftet räknas bort. Resterande del av kostnadsunderlaget fördelas mellan olika fastighetstyper med hjälp av andelstal. Huvudprincipen är att nedanstående andelstal används men att andra kan användas efter dialog med fastighetsägarna. Befintlig fastighet som är obebyggd eller bebyggd med saneringsfastighet: Andelstal 1,0. Befintlig fastighet bebyggd med fritidshus: Andelstal 0,8. Befintlig fastighet bebyggd med permanentbebott fritidshus: Andelstal 0,7 Befintlig fastighet bebyggd med friliggande permanenthus med högst två lägenheter: Andelstal 0,6. Befintlig fastighet bebyggd med två eller flera friliggande permanenthus: Andelstal 0,6 för varje permanenthus om det är möjligt att bilda separata tomtplatser, 0,4 om det inte är möjligt. Möjlig nyavstyckning för friliggande permanenthus: Andelstal 2,0. (Övergångsvis används lägre andelstal 1,5 beroende på vilka upplysningar som lämnats i samband med detaljplanesamråd och -utställning.) 10

11 Tillkommande friliggande småhus som ej kan bilda en egen fastighet: Andelstal 1,3 Tillkommande radhus som kan bilda separata fastigheter: Andelstal 0,9. Befintlig fastighet bebyggd med radhus, kedjehus eller parhus: Andelstal 0,2, 0,3 eller 0,4, per bostadslägenhet, beroende på gruppens täthet och om det är storkvarter. Andel för befintligt flerbostadshus, specialändamål och olika verksamheter avgörs från fall till fall, beroende på exploateringsgrad och nytta. Exempel: Båtklubb, varv, skola, föreningslokaler, kyrkor, kontorslokaler etc. Medgivet bygglov vid tidpunkten för beslut om start-pm ska vara avgörande för om en fastighet räknas som obebyggd, fritidshus eller permanenthus. I utredningsskedet kan fastighetstaxeringen användas som hjälpmedel. Permanentbebott fritidshus avgörs med ledning av fastighetsägarens folkbokföring vid tidpunkten för beslut om start-pm. Möjlighet till avstyckning bedöms utifrån detaljplanens bestämmelser. Om dessa inte är tillräckligt tydliga används också illustrationen. En preliminär klassificering av olika fastigheter ska framgå av gatukostnadsförslaget. Gatukostnadsbeslutet innebär dock endast att man slår fast grunden för fördelningen, alltså andelstalen för olika typer av fastigheter. En slutlig avstämning av klassificeringen görs i samband med faktureringen. Tidpunkt för fakturering, betalningsansvar Fakturering kan enligt PBL ske så snart som anläggningarna kan användas för avsett ändamål. De behöver alltså inte vara helt färdiga. Det innebär att en första fakturering kan göras så snart det går att köra på de nya vägarna. Om takbeloppet för kostnaderna bedöms överskridas kan den slutliga faktureringen göras direkt. I annat fall görs en delfakturering först och resterande belopp faktureras när den slutliga kostnaden är framräknad. Det är alltid den som äger fastigheten vid faktureringstillfället som är betalningsansvarig för gatukostnaderna gentemot kommunen. Betalningsvillkor Plan- och bygglagen anger vilka betalningsvillkor kommunen kan ange för gatukostnader. Nacka kommun tillämpar reglerna på följande sätt: Fakturan ska normalt betalas inom 60 dagar efter fakturadatum. Kortare anstånd med betalning kan medges vid tillfälliga betalningssvårigheter. Under anståndstiden löper ränta med av Riksbanken angiven referensränta + 4%. Vid varaktiga betalningssvårigheter hänvisar vi i första hand till lån hos kreditinstitut (banker m m) som då ger upplysningar om amorteringstider, ränta m m. I andra hand kan efter särskild prövning av kommunen: 11

12 1. fastighetsägare få betala ersättningsbeloppet enligt plan- och bygglagens regler genom avbetalningar på upp till 10 år om ersättningsbeloppet är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter och om godtagbar säkerhet ställs. Ränta utgår med referensränta + 2%. Vid nybyggnad beviljas normalt inte avbetalningsplan. 2. pensionärer beviljas uppskjuten betalning av både ersättningsbeloppet och upplupen ränta (referensränta + 2%) intill tidpunkten för skifte av fastighetsägare om godtagbar säkerhet ställs. 3. kommunen gå i borgen, såsom för egen skuld, för lån hos kreditinstitut på upp till 30 år för fastighetsägare, som inte har möjlighet att på en gång betala gatukostnadsersättning under förutsättning att: Fastighetsägaren lämnat pantbrev eller motsvarande till kreditinstitutet som säkerhet för lånet fastighetsägaren ägde den berörda fastigheten då detaljplanen, som reglerar VA- och gatuutbyggnad, vann laga kraft och fortsätter att äga fastigheten. Kommunens borgensåtagande upphör, såvida inte särskilda skäl föreligger, om det sker ett ägarskifte av fastigheten eller om-, ny- eller tillbyggnad sker. Permanentboende i fastighet, som kopplat till gatukostnadsutredningen (läget när planarbetet börjar, d.v.s. vid tidpunkten för beslut om Start-PM) är klassad som permanentbostad eller permanentbebodd fritidsfastighet kan få anstånd i upp till 15 år att betala den del av gatukostnadsersättningen, som överstiger 2 prisbasbelopp för permanenthus resp. 3 basbelopp för permanentbebott fritidshus. Anståndet förutsätter att fullgod säkerhet lämnas och gäller fram till det att bygglov söks och beviljas för nybyggnad alt. tillbyggnad för bostadsändamål eller ägarskifte. Ränta betalas med referensränta + 1,0 %. Anståndet förutsätter också att det är samma person som äger och bebor fastigheten kontinuerligt från tidpunkten för start-pm. 12

13 13

14 Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar Postadress Besöksadress Telefon E-post SMS WEB ORG.NUMMER Nacka kommun, 3 8 Nacka Stadshuset, Granitvägen

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

Övergångsregler för redan påbörjade områden ska tillämpas enligt förslag i denna tjänsteskrivelse.

Övergångsregler för redan påbörjade områden ska tillämpas enligt förslag i denna tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse 2006-03-02, reviderad 2006-03-28 Dnr KFKS 2005/992 1 (5) Kommunstyrelsen Gatukostnadspolicy Förslag till beslut Förslaget till gatukostnadspolicy godkännes. Övergångsregler för redan påbörjade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING Beslutade den 4 april 2016 Tillämpningsområde Dessa riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning gäller, om inget annat anges, för hela Nacka kommun och

Läs mer

Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen. Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal

Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen. Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal Minnesanteckningar 2010-06-23 Projektnr 9402 Dnr KFKS 2010/127 258 1 (4) Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsavdelningen KS-2016/679.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild över området Utdrag

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet Sidan 1 av 7 för Södersätra och Kastellgården, Detaljplan 2008/715 KS 203 SAMRÅDSHANDLING 2 Sidan 2 av 7 1. Inledning Sollentuna kommun arbetar med förändring av, dels genom att skapa förutsättningar för

Läs mer

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen DIARK MEX 08/15.358 SAMRÅDSSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

Gatukostnadsutredning

Gatukostnadsutredning 1(18) Gatukostnadsutredning SPN 2013/0112 250 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommunun den 13 februari 2015 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

2. Lagregler, rättsfall och tillämpningen i kommunen

2. Lagregler, rättsfall och tillämpningen i kommunen Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2011:137-250 Mark- och exploateringsenheten 2011-03-17 1/4 Handläggare Fredrik Granlund Tel. 0152-292 95 Preliminär gatukostnadsutredning avseende förslag till detaljplan

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 3100 1 (6) Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun 1 Allmänna bestämmelser Kommunen skall ta ut gatukostnader enligt bestämmelserna

Läs mer

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Brobänken, etapp 10 För del av fastigheten Tyresö 1:425 m fl. Inom

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Sjöängen II Inom Trångsunds kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för Sjöängen II Inom Trångsunds kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen MEX 09/23.358 FASTSTÄLLANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Bilagor Gatukostnadsutredning för Sjöängen

Läs mer

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/20.313 ANTAGANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun Åg es t av ä ge n Myrängsvägen Porsmossevägen Miltons väg Snösätravägen Pistolvägen Högmora Ringväg Skogskärrsvägen Solgränd Svartadalsvägen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-10-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet, som är beläget i centrala delen av Boo, syftade till att efter en om- och nybyggnad av

Läs mer

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN .XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN *loodqgh'hwdomsodqhrpungh)6roylnvrpunghw 8SSUlWWDGDY.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVVW\UHOVHLPDM,QOHGQLQJ Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap för Solviksområdet

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, upprättad i februari 2013, reviderad mars 2015

Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, upprättad i februari 2013, reviderad mars 2015 1 (13) UTLÅTANDE 2015-03-10 Dnr KFKS 2005/149-258 Projekt 9319 Sydöstra Lännersta 2 (Område W) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Efter utställning den 19 april 22 maj 2013 Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta

Läs mer

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/48.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G KS 204.353 206-0- G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G FÖR DETALJPLAN KÅRSTA-RICKEBY GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA KÅRSTA-RICKEBY 2:64-2:84 SAMT KÅRSTABY 4:5-4:7 I VALLENTUNA KOMMUN,

Läs mer

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll 1 2 3 4 5 6 I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G UTSTÄLLNINGSHANDLING Dnr KFKS 2005/149 258 Projektnr 9319 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Sydöstra Lännersta 2 (Område W), Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i februari 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-09-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektområdet, som utgörs av ett 40-tal fastigheter, är beläget utefter Djurgårdsvägen i sydöstra

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

1 (2) Utskicksdatum 2015-04-21

1 (2) Utskicksdatum 2015-04-21 1 1 (2) Utskicksdatum 2015-04-21 KALLELSE Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 28 april 2015 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 2010-10-28 Dnr 2010:1189 310 1 (9) Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun Tillhörande detaljplan för Bankeryds-Målskog 10:2 m fl, Norra Berghalla, Jönköpings kommun,

Läs mer

SBN GK 2005/ FASTST ÄLLELSEHANDLlNG. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet. Ga!~kostnadsutred~ingför HOGMORAVAGEN1

SBN GK 2005/ FASTST ÄLLELSEHANDLlNG. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet. Ga!~kostnadsutred~ingför HOGMORAVAGEN1 [gjhuddinge Gatukontoret KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN GK 2005/25.313 FASTST ÄLLELSEHANDLlNG Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge

Läs mer

Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms. Lindholmsvägen. Lindholmsvägen.

Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms. Lindholmsvägen. Lindholmsvägen. Revideringsdatum 1(8) Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län. GATUKOSTNADSUTREDNING 1:502 1:510 1:12 1:492 1:141:573 1:952 1:891 1:892 1:566

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl Antagandehandling KSMEX 54/2013 Kommunstyrelseförvaltningen Mark- och exploateringsenheten Kaj Brantemark FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl 2015-04-01 INLEDNING

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Jenny Linné, exploateringsingenjör Maj 2013 Dnr: 2011KSM0459 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik För del av fastigheten Brevik

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE

Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALNINGEN Karl Hallgren, exploateringsingenjör SAMRÅDSHANDLING 2012KSM0850 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE Inom Tyresö

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING GATUKOSTNADSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING 9430 Mjölkudden-Gustavsviks gård 2016-09-15 Lena Hall KFKS 2015/101-251 Sammanfattning Detaljplanen för Mjölkudden - Gustavsviks gård planeras att genomföras med kommunalt

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING Dnr KFKS 2008/588 258 Projekt nr. 9409 S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Gatukostnadsutredning för Vikingshillsvägen, Boo, Nacka kommun Exploateringsenheten

Läs mer

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-06 Dnr KFKS 2002/301-214 Projekt 9319 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun Upprättat av planenheten i februari

Läs mer

G A T U K O S T N A D S - U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S - U T R E D N I N G ANTAGANDEHANDLING 2012-10-03 G A T U K O S T N A D S - U T R E D N I N G Detaljplan för TINGVALLAOMRÅDET omfattande del av fastigheten Bällsta 2:789 m fl fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län

Läs mer

Välkomna! till. Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Välkomna! till. Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 Välkomna! till Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 Program för dagens möte Detaljplaneprocessen och tidplan Planförslaget (byggrätter, styckningar, begränsningar, m.m.) 113 Genomförande

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde 2015-10-06 Susanne Skoglund/Daniel Jakobsson KFKS 2009/657-251 Sammanfattning Projektets syfte var att omvandla Stensö udde

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER. Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY

POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER. Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY Policy för uttag av gatukostnader 1. Allmänt I enlighet med Plan- och bygglagens 4 kap 7 ska kommunen vara huvudman

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Förslagen i motionen Rev TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/

Förslag till beslut. Sammanfattning. Förslagen i motionen Rev TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/ 2015-09-01 Rev 2015-10-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/228-258 Kommunstyrelsen Återbetalning av och stopp för gatukostnadsersättningar Motion den 23 mars 2015 av Bosse Ståldal, Mikael Carlsson, Efson

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING Dnr KFKS 2010/127 258 Projektnr 9402 S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen, Nacka kommun Exploateringsenheten

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UTSTÅLLNINGHANDLING Dnr KFKS 2005/565 258 Projektnr 9104 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Detaljplan för Norra Skuru, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun 2016-01-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2002/301-214 Projekt 9319 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap på allmän plats Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap för allmän plats Val av huvudman Skäl? Konsekvenser? Kommunen eller annan som huvudman för allmän plats?

Läs mer

Yttrande. Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-10-09 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-2060 Yttrande Till Kommunstyrelsen Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar

del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar SPN 2014-03-31 Diarienummer 14SPN/0151 Förslag till detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar Värmdö kommun Gatukostnadsutredning Utställningshandling SPN 2014-03-31 Dnr: 14SPN/0151 Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun 2013-11-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/601-250 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget

Läs mer

Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen. Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00

Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen. Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00 Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00 Dagordning 1. Presentation av projektgruppen och kvällens deltagare 2. Projektets syfte 3. Projektets process 4. Rumslig

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning

SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning Dagordning 1. Planprocessen 2. Bakgrund 3. Planförslag 4. Översvämningsproblematik 5. Vatten och avlopp 6. Gatuombyggnad 7. Gatukostnad

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Välkomna till kvartersdialog. Detaljplan för Solbrinken-Grundet

Välkomna till kvartersdialog. Detaljplan för Solbrinken-Grundet Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Solbrinken-Grundet Varför är vi här idag? Informera om projektet Få kunskap från er om kvarteren Dagordning Presentation, närvarolista, minnesanteckningar Förnyelseplanering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 2013-01-09 1 (5) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (5) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 545/2005 258 Projektnr 9528 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Detaljplan för Älgö, Nacka kommun Upprättad på i februari 2006, reviderad i april 2006, justerad i augusti 2006. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Frågor från startmöte för södra etappen,

Frågor från startmöte för södra etappen, Frågor från startmöte för södra etappen, 2015-06-03 Vad är syftet med planläggningen? Borde inte beslutet komma från fastighetsägarna? Kommunen ser ett ökat intresse för att bosätta sig i Norrby permanent.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE En utredning om uttag av gatukostnader

Läs mer

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare.

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare. Samrådshandling Detaljplan för Harva GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

D XXXX-XX-XX Plannumret skrivs in när planen vunnit laga kraft, innan det behöver det inte stå något här.

D XXXX-XX-XX Plannumret skrivs in när planen vunnit laga kraft, innan det behöver det inte stå något här. evideringsdatum 1(5) OMFATTNINGSBESKRIVNING INLEDNING TEKNISK STANDARD Omfattningsbeskrivningen redogör för omfattningen av och kostnaden för de allmänna anläggningar som ingår i gatukostnadsutredningen.

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun 2015-08-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/39-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 22 (77) Uttag av gatukostnader för området detaljplan för Älgö

Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 22 (77) Uttag av gatukostnader för området detaljplan för Älgö Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 22 (77) 213 Dnr KFKS 2005/545 258 Uttag av gatukostnader för området detaljplan för Älgö Beslut beslutar med stöd av plan- och bygglagen 6 kap. 31 att anta nedanstående

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 204-04-29 (6) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ådö Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (6) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan för Ådö har

Läs mer

Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola

Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola UTSTÄLLNINGSHANDLING Maj 2008 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola Inom Tyresö kommun, Stockholms län GATUKOSTNADSUTREDNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323)

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och byggnadsnämnden Datum: 2016-02-10 D.nr: BYGGd-2015-150.214 Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och

Läs mer

Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön

Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön 1 (5) 2016-05-23 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr MSN 2016/20-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060302 DOM 2017-02-07 Stockholm Mål nr P 7720-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-08-23 i mål nr F 6408-15, se bilaga

Läs mer

Fågelstigen Stadsbyggnadsprojekt för Fågelstigen, Del av fastigheten Lännersta 10:1 m. fl, Fågelstigen, i kommundelen Boo, Nacka kommun

Fågelstigen Stadsbyggnadsprojekt för Fågelstigen, Del av fastigheten Lännersta 10:1 m. fl, Fågelstigen, i kommundelen Boo, Nacka kommun 2013-09-24 1 (9) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2013/501-214 Projekt 9428 Stadsbyggnadsprojekt för, Del av fastigheten Lännersta 10:1 m. fl,, i kommundelen Boo, Nacka kommun Kartan visar områdets preliminära

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Tingvalla - Beslut om godkännande (KS

Gatukostnadsutredning för Tingvalla - Beslut om godkännande (KS VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-10-18 25 (37) 122 Gatukostnadsutredning för Tingvalla - Beslut om godkännande (KS 2012.224) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer