Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun"

Transkript

1 Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13)

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper 10 Noter 12 2(13)

3 Verksamhetsberättelse Verksamhetsbeskrivning Från 1 januari 2012 är det Vatten och Avfall i Malung - Sälen AB (VAMAS) som är Malung-Sälens kommuns VA-huvudman. VA i Malung-Sälens kommun är omfattande i förhållande till invånarantal, eftersom turismen i Sälenfjällen gör att antalet anslutna till VA-anläggningen kan tio dubblas, krävs en VA-anläggning som kan klara av upp emot personer. Kommunens små avloppsreningsverk (ARV), 8 st, har mekanisk och kemisk rening. De stora verken, 4 st. har alla biologisk rening utom Tandådalens ARV. Den kommunala vattenförsörjningen sker genom 19 vattenverk. Samtliga vattenverk är grundvattentäkter. Abonnenter antal VA-abonnenter därav med vattenmätare Byggnader & tekniska anläggningar Antal Vattenverk 19 Reningsverk 12 Pumpstationer 78 Brandposter 450 Ledningar Km Vattenledningar 322 Avloppledningar 364 Producerat & behandlat m 3 Producerat vatten Behandlat avloppsvatten Händelser under året Sälen Verksamhetsområde spillvatten i Kläppen har bildats och Kläppens ARV köptes in och har under året byggs ut och renoverats för att klara en belastning från till 9500 bäddar. Verket har även kompletterats med s.k. biologisk rening. Länsstyrelsen har också fattat beslut om att verksamhetsområde för vatten skall bildas i området runt Kläppens skidanläggning. Beslutet har kommunen överklagat för att få ärendet prövat eftersom VAMAS i nuläget inte har något vatten att erbjuda i området. Under 2013 har arbetet med att för att säkerställa framtida vattenförsörjning inom Sälfjällsområdet fortsatt ett område i Digernäs på västra sidan norr om Sälen har utsetts och provpumpning har påbörjats. Exploateringsområdet Norra Hållbrändan och området Kläppen har anslutits till VA-anläggningen. Utbyte av pumpstation vid Dammkölen. Vattenledning till läget för nytt vattenverk i Rörbäcksnäs byggs, samt arbetet med nytt skyddsområde påbörjas. Lima Sanering av VA-ledningar i Risätra etapp 2 har genomförts. VA-ledningar har framdragits till norra delen av Heden och till Västra Ärnäs industriområde, dock inte klart vem som skall stå för kostnaderna i Västra Ärnäs. Malung Omläggning av VA-ledningar i Axvägen och på Norra Vagnvägen (etapp 1) och i Öje har gjorts under året. Byte av pumpstation PY1 i Yttermalung har gjorts. En har Anbudsförfrågan för ny pumpstation P 8 har skickats ut. 3(13)

4 Mål och måluppfyllelse För verksamheten har uppställts några allmänna inriktningsmål samt ytterligare ett antal mätbara resultatmål. Måluppfyllelsen har varit god och som exempel kan nämnas: Samtliga avloppsreningsverk har uppfyllt gällande miljökrav. Dricksvattnet har hållit god kvalité inom alla försörjningsområden. Ekonomi Vattentjänster gav under 2013 ett ekonomiskt underskott på 636 tkr. Underskottet skall balanseras inom 3 år. Vattentjänsterna är finansierade VA-kollektivet via VA-taxan och intäkterna består främst av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Den del av inbetalda anläggningsavgifter som motsvarar direkta kostnader för anslutningen intäktsförs årligen med 10 %, resterande 90 % periodiseras och intäktsförs över anläggningarnas genomsnittliga nyttjandeperiod, som är 30 år. Personal Under 2013 var 24,25 årsarbetare anställda inom vattentjänster. Personalen, inom projektering och styrning, har relativt låg medelålder, många nyanställda vilket innebär stor satsning på kunskapsuppbyggnad. En oro finns, eftersom rörligheten på ung högskoleutbildad personal är stor. Driftpersonalen är erfarenheten och stor praktisk kunskap, en föryngring har skett på ett lugnt sätt med bra kunskapsöverföring från erfaren personal. driftpersonal behöver nyrekryteras, i samband med övertagande av områden med privata VA-anläggningar. Fördelning av gemensamma kostnader Fördelning har gjorts för kostnader som varit gemensamma med avfallstjänster. De verksamheter där fördelning skett, har följt följande principer: Verksamhet VAMAS styrelse Gemensamt verksamhetsstöd VAMAS Försäkringspremier Fastighetskatt IT Telefonväxel Lokalkostnader Montören Lokalvård Montören Reception Vaktmästeritjänst Nyckel Fördelat 70/30 % mellan Vatten-/avfallstjänster Fördelat 70/30 % mellan Vatten-/avfallstjänster premien fördelas enligt försäkringsbrev ej aktuellt Fördelat 70/30 % mellan Vatten-/avfallstjänster antal anknytningar Fördelat 70/30 % mellan Vatten-/avfallstjänster Fördelat 70/30 % mellan Vatten-/avfallstjänster Fördelat 70/30 % mellan Vatten-/avfallstjänster ingen 4(13)

5 Framtiden Ett antal större investeringar ligger i en nära framtid: Nytt vattenverk i Sälen. Upprustning av Tandådalens reningsverk samt eventuellt ett biologiskt reningssteg. Förnyelse av gamla VA-ledningar, upprustning vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Enligt krav från Länsstyrelsen ska kommunen ta ett samlat grepp över vattensituationen på fjället. Det gäller både kommunalt och privat vatten. De stora investeringarna kommer att innebära fortsatt stor belastning på vattentjänster under de närmaste åren. Kommunens ansvar för vattentjänster innebär även att kommunen enligt länsstyrelsen - ska överta och kan komma att få överta ett flertal större privata VA-anläggningar. Eftersom området kring Stötens skidanläggning är allmänförklarat, gäller redan nu att kommunen måste överta reningsverket senast 31 december Här kan även bli aktuellt att överta alla VA-anläggningar - VA-ledningar, vattenverk, pumpstationer. Länsstyrelsen har beslutat att kommunen skall bestämma verksamhetsområde för vatten i området kring Kläppens skidanläggning och erbjuda vattentjänsten senast 31 december 2018, kommunen har överklagat beslutet. Även större privata anläggningar inom vattenförsörjningen kan komma att tas över av VAMAS eftersom länsstyrelsen anser att kommunen skall lösa vattenförsörjning i ett större sammanhang. Förnyelsearbete på Axvägen 5(13)

6 Taxeutveckling i Malung Sälens Kommun och i Dalarna Kostna d Kostna d Kostna d Kostna d Kostnad Kostnad Kostnad Kommun kr/år kr/år Kr/år Kr/år Kr/år Kr/år Kr/år Borlänge Avesta Ludvika Falun Hedemora Mora Älvdalen Malung Gagnef Smedjebacken Orsa Leksand Rättvik Vansbro Säter Definition: En normalvilla Typhus A omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Vånings yta 150 m 2 inklusive garage 15 m 2, tomtyta 800 m 2, vattenförbrukning 150 m 3 /år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. 6(13)

7 Resultaträkning vattentjänster (tkr) Belopp tkr Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Periodisering av årets anläggnings avgifter Årlig periodisering av anläggningsavgifter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Övriga driftkostnader Lönekostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader RESULTAT Överavskrivning Skatt Årets resultat (13)

8 Balansräkning vattentjänster Tillgångar Totalt bolaget Vattentjänster Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (13)

9 Eget kapital och skulder Totalt bolaget Vattentjänster Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag - Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder ,00 14 Summa eget kapital och skulder , (13)

10 Redovisningsprinciper Särredovisningen för vattentjänsterna i Malung-Sälens kommun följer Lag (1997:614) om kommunal redovisning, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Sammantaget innebär detta att redovisningen i vattentjänster sker på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Värderingsprinciper Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar inte övervärderas och att skulder inte undervärderas. Därigenom fås en försiktig bild av ställning och resultat. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Reservering för osäkra kundfordringar (befarade kundförluster) har gjorts för fordringar förfallna med mer än 6 månader. Ingen individuell bedömning har skett, utan reserveringen är gjord kollektivt. Intäkter/Kostnader Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av den finansiella ställning och resultat för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförs det år då förbrukningen skett. Inkomster i form av brukningsavgifter intäktsförs det år som intäkterna genereras (faktureras). Anläggningsavgifter (anslutningsavgifter) intäktsförs för den del som motsvarar den administrativa merkostnaden för anslutningen, beräknad till 10 %. Övrig fakturerad anläggningsavgift periodiseras som intäkt motsvarande anläggningarnas genomsnittliga nyttjandeperiod, beräknad till 30 år. Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier aktiveras i balansräkningen, med avdrag för planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är underlag för beräkning av avskrivningar som sker enligt planenlig avskrivning utifrån förväntad nyttjandeperiod med erfarenhet inom vattentjänster och med vägledning av Sveriges kommuner och landstings (SKL). Avskrivningstider anläggningstillgångar År Ledningsnät 50 (33) Vattenverk 25 Reningsverk 20 Pumpstationer 25 Maskinell utrustning 10 Komponenter (el, vvs) 10 Driftövervakning 5 Avskrivningstider på 33 år finns på ledningsnätet. För att en investering ska klassificeras som en anläggningstillgång skall den ha en ekonomisk varaktighet som överstiger tre år och värdet måste uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp. Kapitaltjänstkostnader Kapitaltjänstkostnader har fram till år 2006 beräknats på anläggningstillgångar som vattentjänster förfogar över. VAMAS har följt SKL s rekommendationer avseende internräntans nivå. Den nominella metoden har tillämpats. Från och med år 2007 beräknas inte kapitaltjänstkostnader. Ränta för lånat kapital beräknas per månad utifrån kommunens genomsnittliga låneränta på anläggningstillgångar, med avdrag för förinbetalda anläggningsavgifter (långfristig skuld till VA-kollektivet). 10(13)

11 Långfristiga skulder Den del av (90 %) anläggningsavgifterna för vattentjänster där prestationen inte fullgjorts i sin helhet, redovisas från och med 2005 som en långfristig skuld. Anläggningsavgiften intäktsförs över VA- anläggningarnas förväntade genomsnittliga livslängd, 30 år. Personalskulder Skulder till personalen redovisas som kortfristiga skulder. Skulderna avser ej uttagna semesterdagar och ej kompenserad övertid. Undantag görs för pensionsskulden, som redovisas i kommunens redovisning som pensionsskuld och avsättningar. Personalskulder är bokförda med slutligt personalomkostnadspålägg för innevarande år 38,56 (38,56) % enligt rekommendation från SKL. Sociala avgifter Sociala avgifter är bokförda i form av preliminära procentuella personalomkostnadspålägg för anställda 38,98 (39,08) % i samband med löneredovisningen i VAMAS. Leasingavtal (bilar) Malung-Sälens kommun tecknar alla eventuella leasingavtal rörande vattentjänster och står därmed risken för dessa. 11(13)

12 Noter Not 1 Övriga Kortfristiga fodringar Skattefodringar är inte fördelade mellan vatten- och avfallstjänster Not 2 Fodringar hos koncernföretag Fodringar är inte fördelade mellan vatten- och avfallstjänster Not 3 Kassa och bank Till största delen är medel på kassa och bank avsedda till kommande investeringar på vattentjänster. Fördelningen ändras årligen. Not 4 Aktiekapital Är inte fördelat mellan vatten- och avfallstjänster Not 5 Balanserad vinst eller förlust Resultat före bokslutsdispositioner o skatt Not 6 Årets vinst Resultat före bokslutsdispositioner o skatt Not 7 Obeskattade reserver Är inte fördelat mellan vatten- och avfallstjänster Not 8 Skulder till koncernföretag Revers (97 % avser vattentjänster) Not 9 Skulder till kreditinstitut Avser lån, vilka inte är fördelade mellan vatten- och avfallstjänster Not 10 Övriga långfristiga skulder Förutbetalda anslutningsavgifter. Not 11 Leverantörsskulder Är inte fördelat mellan vatten- och avfallstjänster Not 12 Övriga kortfristiga skulder Avser moms, vilka inte är fördelade mellan vatten- och avfallstjänster 12(13)

13 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Är inte fördelat mellan vatten- och avfallstjänster Not 14 Summa kortfristiga skulder Är inte fördelat mellan vatten- och avfallstjänster Not 15 Summa eget kapital och skulder Vattentjänster har flera poster som redovisas tillsammans med avfallstjänsterna i bolagsredovisningen, därför görs ingen egen summering av kapital och skulder för vattentjänster. 13(13)

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning, tillgångar 11 Balansräkning, Eget kapital & skulder

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer