Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE"

Transkript

1 Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: , 51, 52, 53, 54, 55, 60, , 52, 53, 55 och 56 samt F ö r k l a r i n g : I samband med regeringspropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller en exceptionell tillämpning av lagen om folkpensionsindex så att det poängtal för folkpensionsindex, 1502, som fastställts för 2009 även används. Så här undviker man en sänkning av det nominella värdet av de förmåner som är bundna till folkpensionsindex i och med att poängtalet för folkpensionsindex sjunker jämfört med Propositionen inverkar på dimensioneringen av anslaget under moment , , , , , , , , , , och Avsikten är att 2011 återgå till att tillämpa folkpensionsindex som fastställs enligt den gällande lagstiftningen. Omvärlden Viktiga utmaningar under de närmaste åren när det gäller socialskyddet är befolkningens stigande medelålder, den internationella finanskrisen och den recession som den föranlett, tryggandet av tillgången till högklassiga social- och hälsovårdstjänster, konsekvenserna av ny teknologi samt den regionala utvecklingen i landet. Utvecklingen av Europeiska unionens inre marknad och den övriga verksamheten inverkar också på den nationella socialpolitiken. Med tanke på en hållbar finansiering av den sociala tryggheten framhävs betydelsen av att främja befolkningens arbets- och funktionsförmåga, förlänga den yrkesverksamma tiden samt behovet av att genomföra en totalrevidering av systemet för social trygghet. Budgetpropositionens utgångspunkter Regeringens mål är att genom uppmuntran och omsorg stärka människornas grundtrygghet och trygghet i vardagen, förbättra servicesystemets kvalitet, verkningsfullhet och kostnadseffektivitet samt öka den mänskliga välfärden. Genom reformer i arbetslivet och inom den sociala tryggheten kan en tillräcklig och heltäckande grundtrygghet garanteras för alla. Till följd av detta genomförs de reformer i fråga om pensionspolitik och utkomstskydd för arbetslösa som arbetsmarknadsorganisationerna föreslagit samt slopandet av arbetsgivares folkpensionsavgift. Ministeriet ansvarar för politikprogrammet för hälsofrämjande och deltar i politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd. Ministeriet deltar också i politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv. Ministeriet ansvarar för omfattande helheter som syftar till att förbättra systemet för social trygghet (SATA-kommittén, PARAS-projektet, KASTE-programmet och MASTO-projektet). Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel utgör ungefär en femtedel av socialutgifterna. Den minskade andelen beror på att statsandelarna för driftskostnaderna för den kommunala social- och hälsovården har överförts till finansministeriets huvudtitel. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln. Slutsumman för huvudtiteln ökar enligt budgetpropositionen med närmare 1,8 miljarder euro, dvs. med nästan 19 % jämfört med den ordinarie budgeten för 2009 då de strukturella förändringar som avses ovan beaktas. Den viktigaste orsaken till detta är att arbetsgivares folkpensionsavgift slopas och ersätts med finansiering via statsbudgeten. Utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa som växer snabbt till följd av recessionen ökar huvudtitelns utgiftsnivå märkbart. De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Främjande av hälsa och funktionsförmåga. Ett mera lockande arbetsliv. Minskande av fattigdom och utslagning. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd. I regeringsprogrammet prioriteras dessutom familjernas välfärd och jämställdheten mellan könen. Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål genomförs en analys av könskonsekvenserna. Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för den ändring av regionutvecklingslagen (602/2002) som trädde i kraft den 1 januari Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Med hjälp av en dispositionsplan ser man till att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Samhälleliga effektmål strategivis Främjande av hälsa och funktionsförmåga Målen för Politikprogrammet för hälsofrämjande, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för, är ett bättre hälsotillstånd för befolkningen och minskade hälsoskillnader. Detta är möjligt genom en minskning av alkoholkonsumtionen och tobaksrökningen, en minskning av antalet dödsfall som beror på olyckor och våld bland unga vuxna män samt en förbättring av arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder och funktionsförmågan hos äldre. Övervikten hos befolkningen överlag och i synnerhet hos unga kan påverkas genom hälsosamma matvanor och tillräckligt med motion. Dessa mål stöds under kapitel 33.03, och Målet är att andelen överviktiga minskar skadeverkningarna av alkohol minskar tobaksrökning minskar antalet nya invalidpensioner minskar. Nyckeltal för hälsa och funktionsförmåga uppskattning uppskattning Andel överviktiga (BMI 25 eller över) av åringar, % män kvinnor Antal döda i alkoholrelaterade sjukdomar och av alkoholförgiftning, sammanlagt män kvinnor Andel åringar som dricker för att bli fulla (över 6 portioner per gång minst en gång i veckan), % män kvinnor Andel åringar som röker dagligen, % män kvinnor Antal nya invalidpensioner män kvinnor Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Ett mera lockande arbetsliv Tyngdpunkten ligger på att sporra medborgarna att delta i arbetslivet fullt ut och göra arbetet mera sporrande i alla situationer. Förutsättningen för detta är att arbetsförhållandena utvecklas, att företagshälsovården är högklassig och att den sociala tryggheten är sporrande och stöder folk att fortsätta i arbetslivet längre än för närvarande. Viktigt är att lyckas förlänga den yrkesverksamma tiden. Detta mål stöds genom politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv samt i synnerhet genom att de reformer i fråga om pensionspolitiken och utkomstskyddet för arbetslösa som föreslagits av arbetsmarknadsorganisationerna genomförs och genom att arbetsgivares folkpensionsavgift slopas. Kostnaderna för familjeledigheter delas jämnare än hittills mellan arbetsgivarna inom mans- och kvinnodominerade branscher, och samhällets finansiella bidrag utökas. Tidigt utträde ur arbetslivet förebyggs genom ett omfattande projekt för förebyggande av depressioner (MASTO-projektet). Målet är att arbetstagarna år 2011 ska stanna kvar i genomsnitt ett år längre i arbetslivet än år 2007 frekvensen då det gäller olycksfall i arbetet och uppkomsten av yrkessjukdomar under perioden ska minska med 40 % och vara av mindre allvarlig art än tidigare frånvaron på grund av sjukdomar under perioden ska minska med 15 %. Nyckeltal för ett mera lockande arbetsliv uppskattning uppskattning Den förväntade pensionsåldern för 50-åringar, år män 60,6 61,5 61,5 61,7 61,9 kvinnor 60,6 61,5 61,6 61,7 61,9 Olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som ersatts, sammanlagt män kvinnor Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (per miljon arbetstimmar) 30,2 33,3 33,6 32,5 32,0 Andel sjukdagar av arbetsdagar, % män 3,4 3,6 3,5 3,8 3,6 kvinnor 4,4 4,7 4,8 4,5 4,3 Sjukdagar/arbetande, % män 7,8 7,9 7,6 7,5 7,0 kvinnor 9,3 9,6 9,8 9,0 8,0 Minskande av fattigdom och utslagning Man kan förebygga utslagning genom att sänka långtidsarbetslösheten, garantera fungerande tjänster för specialgrupper samt se till att minimiförmånerna är tillräckliga. Syftet med den reform av den sociala tryggheten som regeringen har inlett är också att minska fattigdomen och garantera en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. Vid utslagning är det ofta fråga om personer med många problem vars problem har pågått under en längre tid. Målet stöds genom tväradministrativa åtgärder under flera moment och huvudtitlar. Barnfamiljernas fattigdom minskas och man ingriper i ojämlikhetsutvecklingen genom att förbättra barnfamiljernas ekonomiska ställning. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd, som undervisningsministeriet ansvarar för, och vars syfte är att förebygga och minska illamåendet och marginaliseringen. Målet är en nedgång i långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten ett minskat långvarigt behov av utkomststöd Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 stöd för familjernas välfärd och föräldraskap. Nyckeltal för förebyggande och lindring av utslagning uppskattning uppskattning Fattigdomsgrad, andel personer i låginkomsthushåll, % 1) 10,2 12,5 2) 13,6 13,0 12,0 Fattigdomsgrad avseende barn, andel barn i låginkomsthushåll, % 11,7 12,3 13,9 13,0 12,0 Personer som varit arbetslösa i över ett år män kvinnor Låginkomsttagare under en längre tid män kvinnor Andel utkomststödtagare som får utkomststöd under en lång tid, % Barn som omfattas av stödåtgärder inom öppenvården Barn och unga som placerats utanför hemmet Bostadslösa män kvinnor Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd Målet är att trygga en hållbar och stabil finansiering av social- och hälsovården samt tillgången på service. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren utgör ramen för revideringen av servicesystemet. Fungerande basservice för medborgarna ombesörjs oberoende av boningsort och ekonomisk ställning, liksom också tillgången på service på såväl finska som svenska. I arbetet med att producera och utveckla servicen ska datateknik, regionalt samarbete och fungerande praxis för arbetsfördelning och vårdkedjor tas till hjälp. Kommunernas serviceproduktion kompletteras av den privata sektorn och den tredje sektorn. Servicen ska stödja möjligheterna för äldre att bo kvar hemma och göra det möjligt för handikappade att delta i samhället. Man försöker se till att personalen är tillräcklig genom att göra branschen mera attraktiv som arbetsplats. I samband med reformen av den sociala tryggheten stärks systemets sporrande effekt och tillgången till en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. Grundskyddsförmåner som inte omfattas av indexskyddet binds till folkpensionsindex. Med familjepolitiska stöd och tjänster främjar man en hög nativitet och utjämnar kostnaderna för barn. Man kan påverka nativiteten genom att göra det möjligt att förena arbetsliv och familjeliv. Barnfamiljer ska stödjas så att barn och unga kan växa upp i en trygg miljö. Dessa mål stöds i synnerhet under kapitel 33.10, 33.20, 33.30, och Målet är att tillgången och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster förbättras tillgången till personal tryggas en hållbar finansiering av servicen och förmånerna säkras ett tillräckligt minimiskydd och rimligt förtjänstskydd garanteras kostnaderna för barn fördelas jämnt trygga uppväxt- och utvecklingsmiljöer för barn säkerställs. 1) Andel personer i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (de disponibla inkomsterna under 60 % av medianinkomsten för alla hushåll per konsumtionsenhet). 2) Uppskattning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Genomförandet av kommun- och servicestrukturreformen fortsätter och nödvändiga ändringar i lagstiftningen bereds. I samband med utvecklingen av tillgången och kvaliteten på social service beaktas jämställdheten mellan könen. I personalstrukturen inom socialbranschen, vid rekryteringen av personal och i utbildning inom branschen fäster man allt mera medvetet uppmärksamhet vid jämställdhet mellan män och kvinnor. Nyckeltal för fungerande tjänster och rimligt utkomstskydd uppskattning uppskattning Social- och hälsovårdstjänster Realisering av vårdgarantin (specialiserad sjukvård) antal som köat i över 6 mån Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, % hemservice 19,7 18,6 18,9 19,5 19,8 serviceboende 5,1 5,7 6,0 6,4 6,5 boende i åldringshem 5,3 4,1 4,0 3,9 3,8 långtidsvård i hälsovårdscentraler 3,1 2,4 2,2 2,0 1,8 vård med stöd för närståendevård 3,0 3,7 3,9 4,3 4,5 Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, %.. 8,9 9,7 9,0 7,0 Förstföderskornas medelålder, år 27,6 28,0 28,1 28,2 28,2 Total fertilitet 1,73 1,84 1,83 1,85 1,85 Andel av åldersgruppen i dagvård, % 1 2-åringar , åringar Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, % 50,9 53,2 53,4 54,0 54,2 Pensionstagare Ålderspension män kvinnor Deltidspension män kvinnor Invalidpension män kvinnor Arbetslöshetspension män kvinnor Efterlevandepension män kvinnor Genomsnittliga förmåner (euro/mån.) Ålderspension 3) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 män kvinnor Invalidpension män kvinnor Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa män kvinnor Sjukdagpenning män kvinnor Föräldradagpenningar män kvinnor Minimiförmåner och utkomststöd (euro/mån.) Sjukförsäkringsdagpenning och moderskaps-/föräldradagpenning Grunddagpenning för arbetslösa Folkpension (enbart, full) Utkomststöd hushåll personer Jämställdhet mellan könen Målet är att främja jämställdhet mellan könen genom att stödja statsrådets tväradministrativa åtgärder. Jämställdhet mellan könen främjas bl.a. genom en höjning av moderskapspenningens minimibelopp samt moderskaps-, faderskapsoch föräldrapenningen. Målet är att löneskillnaderna mellan kvinnor och män genomgår en tydlig minskning under denna valperiod. Alla de åtgärder som ingår i det på trepartsbasis utarbetade likalönsprogrammet genomförs under valperioden. kvinnors karriärutveckling och kvinnligt ledarskap främjas systematiskt både inom den offentliga och inom den privata sektorn arbetsmarknadens uppdelning efter kön minskas män uppmuntras att ta ut familjeledigheter jämställdhetsperspektivet integreras i lagberedningen, budgetprocessen och andra viktiga projekt redan i inledningsfasen jämställdhetsmedvetenheten ökas i grundskolorna och lärarutbildningen och jämställdhetsmedveten undervisning inkluderas i barnträdgårdslärarutbildningen verksamhetsbetingelserna och resurserna för myndigheter och kvinnoorganisationer som utför jämställdhetsarbete stärks. Statsrådets principbeslut om regeringens jämställdhetsprogram 2008 samlar och koordinerar regeringens åtgärder för främjande av jämställdhet mellan könen. Nyckeltal för jämställdheten mellan könen 3) Fr.o.m ingår varken bostads- eller vårdbidrag i pensionen uppskattning uppskattning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, % 80,6 80,8 81,0 81,4 81,6 Andel visstidsanställningar av alla anställningsförhållanden, % män 12,9 12,6 12,3 11,0 10,5 kvinnor 19,9 20,0 19,4 18,5 17,5 Andel föräldradagpenningsdagar som betalats till fadern, % 4,2 5,7 6,1 6,5 7,0 Andel fäder som utnyttjat föräldradagpenningen, % 63,1 70,5 71,6 73,0 74,0 Produktivitet Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs produktivitetsfrämjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dem motsvarar 108 årsverken år. Genom de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet ska antalet årsverken minskas med sammanlagt 340 fram till år Åtgärderna avser särskilt effektivisering av forskningsverksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet. Överföringen av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets verksamhet till Kuopio fortsätter stegvis. Överföringen av tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen till servicecentraler har i stort sett genomförts vid utgången av Dessutom utvecklas ministeriets lednings- och sakkunniguppgifter samtidigt som administrationen av stora projekt, den elektroniska ärendehanteringen och andra arbetsformer effektiviseras inom hela förvaltningsområdet. Förvaltningsområdets anslag 2008 År 2008 bokslut 1000 År 2009 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % 01. Förvaltning Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) (28.) Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter inom socialoch hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Tillsyn Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 År 2008 bokslut 1000 År 2009 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % 03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) Forskning och utveckling Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) (62.) Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster (27.) Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för genomförande av överföringen av underhållsstödet (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) Barnbidrag (förslagsanslag) Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) Militärunderstöd (förslagsanslag) Bostadsbidrag (förslagsanslag) Underhållsstöd (förslagsanslag) Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) Utkomstskydd för arbetslösa Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 År 2008 bokslut 1000 År 2009 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % 51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) Statsandel till utbildningsförmåner för arbetslösa (förslagsanslag) Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) Sjukförsäkring Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) Pensioner Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) (56.) Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag) Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) Stöd till veteranerna Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) Fronttillägg (förslagsanslag) Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 År 2008 bokslut 1000 År 2009 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % 53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) Av kommunerna anordnad socialoch hälsovård Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och till vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkaroch tandläkarutbildning (förslagsanslag) Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag) Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (38.) Statsbidrag till samkommunerna för sjukvårdsdistrikten för kostnader för rättspsykiatriska undersökningar av barn och ungdomar i anknytning till förundersökning av brott (fast anslag) Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 År 2008 bokslut 1000 År 2009 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % 64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) Främjande av hälsa och funktionsförmåga Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdrjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) Understöd från Penningautomatföreningen Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) Sammanlagt Det totala antalet anställda ) 01. Förvaltning 4) Den avgiftsbelagda verksamhetens andel uppgår till årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 30 årsverken. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet, statens sinnessjukhus och statens skolhem samt av vissa andra utgifter. De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet. Verksamheten styrs dessutom av dokumentet Strategier för social- och hälsovårdspolitiken Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens skolhem har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. De läkemedelsförsörjningsuppgifter som sköts av inrättningar underlydande social- och hälsovårdsministeriet omorganiseras i och med inrättandet av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Omorganiseringen gäller den verksamhet som Läkemedelsverket, Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling och delvis också Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården bedriver och, till de delar som hänför sig till läkemedelsförsörjning, också uppgifterna för Institutet för hälsa och välfärd. Målet är att det nya centret ska inleda sin verksamhet redan hösten Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed 3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner 4) till omkostnader för avlöning, resor, möten, utbildning och information samt till andra motsvarande omkostnader inom ramen för politikprogrammet för hälsofrämjande 5) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet. Av anslaget får högst euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen. För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier. Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för sin verksamhet år : Funktionell effektivitet Det säkerställs att de nya processerna inom ekonomi- och personalförvaltningen har etablerats och att överföringarna till servicecentralen har genomförts. Myndigheternas verksamhet då det gäller tillsyn och tillståndsärenden konsolideras och effektiviseras. Effektiviseringen av verksamheten inom ministeriet och förvaltningsområdet fortsätter bl.a. genom att man utreder alternativa modeller för genomförande av vissa stödfunktioner. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 Resultatredovisningen och andra uppföljningssystem vidareutvecklas och utnyttjas. Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna. För avkastning och kvalitetsledning har uppställts följande resultatmål för : Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom politikprogrammet för hälsofrämjande, kommittén för totalreformen av den sociala tryggheten (SATA), nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE), projektet för förebyggande av depression (MASTO), och bedömer verkningarna av projekten när de avslutas. Ministeriet bereder kommun- och servicestrukturreformen till den del den gäller social- och hälsovårdsservice. En jämlik regional och kommunal utveckling beaktas. Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas i enlighet med regeringsprogrammet, med beaktande av de regionala aspekterna. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter. Utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalstruktur Utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs. Arbetshälsa Fortsatta åtgärder för att främja arbetshälsan vidtas. Kompetens Personalomsättningen planeras och administreras så att sakkunskapen hos dem som går i pension kan kompenseras och så att omsättningen kan utnyttjas till att skaffa det nya kunnande som ministeriet behöver. I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till euro. Utgifter per resultatområde (1 000 euro) budget budgetprop. 5) Ledningen och de särskilda enheterna Stödet för ledningen administrativa avdelningen ekonomi- och planeringsavdelningen Försäkringsavdelningen Familje- och socialavdelningen 6) Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa Hälsoavdelningen Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster Arbetarskyddsavdelningen Övriga utbildning inom företagshälsovården Sammanlagt ) I utgiftsfördelningen har användningen av anslag som överförs år inte beaktats. 6) Fr.o.m avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och avdelningen för social- och hälsovårdstjänster Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Produktivitetsfrämjande åtgärder (-3 årsv.) -90 Överföring av anslag för forskningsprojekt till moment Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på euro) -24 Förändringar i StPL-avgiften Avdrag för utgift av engångsnatur för enheten för förvaltning av läkarhelikopterverksamheten -610 Överföring av pengar för politikprogrammet för hälsofrämjande till moment Överföring till moment Avdrag för utgift av engångsnatur för inrättandet av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (2009 I tilläggsb.) -300 Överföring från moment för inrättandet av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 97 Omfördelning -600 Överföring till moment (-0,5 årsv.) -40 Övrig förändring sammanlagt -425 Sammanlagt budget I tilläggsb budget bokslut Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och besvärsnämnden ingår. Effektmål Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är en rimlig behandlingstid. Verksamhetens resultat prognos uppskattning Funktionell effektivitet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/ årsv.) Produktion och kvalitetsledning Anhängiggjorda besvärsärenden Behandlingstid för besvären (mån.) 6,8 6,0 5,0 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalens kunnande tryggas. Man följer regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar liksom också förmännens ledarförmåga med hjälp av enkäter om arbetstrivsel. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på euro) 3 Förändringar i StPL-avgiften Övrig förändring sammanlagt -1 Sammanlagt Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och besvärsnämnden ingår. Effektmål Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden. Verksamhetens resultat budget budget bokslut prognos uppskattning Produktivitet och lönsamhet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/ årsv.) Produktion och kvalitetsledning Anhängiggjorda besvärsärenden (antal) Behandlingstid för besvären 16 mån. 10 dag 15 mån. 14 mån. Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån avgöranden och 58 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån avgöranden och ett anslag på euro. Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Till följd av organisationsförändringen effektiviseras sektionsverksamheten och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Personalens kunnande och yrkesskicklighet upprätthålls med hjälp av ändamålsenlig utbildning som ansluter sig till arbetsuppgifterna och genom handledning i arbetet. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på euro) 9 Förändringar i StPL-avgiften Tidsbegränsade tilläggsresurser för att avveckla anhopningen av ärenden, överföring från moment Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 Övrig förändring sammanlagt -461 Sammanlagt -29 Avsikten är att de tidsbegränsade tilläggsresurserna för att avveckla anhopningen av ärenden ska slopas vid utgången av. budget budget bokslut Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga 3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden 4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som socialoch hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). För statens sinnessjukhus uppställs följande preliminära resultatmål för. Målen preciseras i de resultatavtal för som Institutet för hälsa och välfärd och sinnessjukhusen ingår. Verksamhetens resultat Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten. Produktiviteten förbättras genom att bl.a. vårdarbetet utvecklas så att det bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras i syfte att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetshälsoindex. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus uppskattning uppskattning årsv årsv årsv. Omkostnadsanslag Företagsekonomiska prestationer Utomstående finansiering sammanlagt Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år 570 överförts till följande år Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke) uppskattning uppskattning Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar) uppskattning uppskattning Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer uppskattning uppskattning Vårddygn för vårdpatienter Sinnesundersökningsvårddygn Sinnesundersökningar Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindexet. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag som föranleds av lönejusteringar beaktats euro. I fråga om den avgiftsbelagda verksamheten minskas antalet anställda med sex till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder. budget I tilläggsb budget bokslut Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till skolhemmens utveckling innehållsmässigt och stödjande av verksamheten 2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser 3) till regionalt barnskyddsarbete 4) till internationellt samarbete och närområdessamarbete 5) till betalning av arvoden och övriga utgifter som föranleds av familjehemsverksamheten 6) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen 7) till betalning av utgifter som föranleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen 8) till anställande av en läkare som specialiserar sig på barn- eller ungdomspsykiatri och som arbetar vid skolhemmet som en del av sina specialiseringsstudier. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisningsministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (683/1983), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982). De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). För statens skolhem uppställs följande preliminära resultatmål för. Målen preciseras i de resultatavtal för som Institutet för hälsa och välfärd och skolhemmen ingår. Effektmål Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

19 med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Skolhemmen svarar på ett flexibelt sätt på de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna. Verksamhetens resultat Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. Finansieringsstruktur för statens skolhem uppskattning uppskattning årsv årsv årsv. Omkostnadsanslag , , ,5 Företagsekonomiska prestationer 7) , , ,5 Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år 522 överförts till följande år 912 Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) ) De företagsekonomiska prestationerna omfattar medfinansiering från utbildningsstyrelsen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19

20 Kostnadsmotsvarighet, % Prisstöd Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 99 % av dess kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter: Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen uppskattning uppskattning Vårddygn Krisvårdsdygn Skolplats Eftervårdsdagar Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag som föranleds av lönejusteringar beaktats euro. I fråga om den avgiftsbelagda verksamheten minskas antalet anställda med tre till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder. budget I tilläggsb budget bokslut Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. budget budget bokslut Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program. budget budget bokslut (33.02 och 03, delvis) Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande: Främjande av hälsa och funktionsförmåga. Minskande av fattigdom och utslagning. Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 20

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har till uppgift att för befolkningen främja god hälsa och

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningens verksamhetsidé är att främja en fungerande arbetsmarknad, utvecklingen av arbetsorganisationerna, sysselsättningen

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

01. Social- och hälsovårdsministeriet

01. Social- och hälsovårdsministeriet 01. Social- och hälsovårdsministeriet F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken.

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur fonden för övrig social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten som ändras i enlighet

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningen har som verksamhetsidé att arbeta för en fungerande arbetsmarknad och för utvecklandet av arbetsorganisationerna,

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 197/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Läs mer

RP 80/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 80/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård RP 260/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

1(7) Belopp: 100 000 Tidsplan: 3/2016 12/2017. Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

1(7) Belopp: 100 000 Tidsplan: 3/2016 12/2017. Beskrivning och motivering av informationsbehovet: 3.3.1 Hur producerar olika länder tjänsterna för främjande av barns och ungas hälsa och välfärd genom samarbete mellan olika förvaltningar såsom social- och hälsovården och skolväsendet? Belopp: 100 000

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete RP 72/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en lag om främjande

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås revideringar

Läs mer

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården Alla skall ha rätt till ett hälsosamt och tryggt liv Utgångspunkten för kommun- och servicestrukturreformen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre PROPOSITIONENS

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Statsbudgeten 2002. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål

Statsbudgeten 2002. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål Den offentliga ekonomins stabilitet och de strukturpolitiska åtgärderna Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken Den finanspolitiska

Läs mer

RP 106/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 106/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 i

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

I denna proposition föreslås det att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare ändras.

I denna proposition föreslås det att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare ändras. 1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Ansvarsområdets omvärld Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde står inför stora globala utmaningar.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING Neuvottelutulos 13.10.2011 klo 10 1(10) INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING RAMAVTAL ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING De undertecknande arbetsmarknadscentralorganisationerna

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:11swe. Socialvården i Finland

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:11swe. Socialvården i Finland Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:11swe Socialvården i Finland Helsingfors, Finland 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2096-9 (inh.) ISBN 952-00-2097-7 (PDF) Bilder: Mari Soini Layout och

Läs mer

Inledning... 2 Välfärdsteamet... 2 Välfärdsberättelsen... 2 Befintliga program och planer som stöder främjandet av välfärd... 2 Statistik...

Inledning... 2 Välfärdsteamet... 2 Välfärdsberättelsen... 2 Befintliga program och planer som stöder främjandet av välfärd... 2 Statistik... Omfattande välfärdsberättelse för Korsholms kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Inledning... 2 Välfärdsteamet... 2 Välfärdsberättelsen... 2 Befintliga program och planer som stöder främjandet av välfärd...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. 03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 254 823 000 euro. Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden

Läs mer

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017

Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017 Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017 Syftet med pensionsreformen förlänga yrkeskarriärerna och senarelägga pensioneringen det lönar sig att arbeta fram till den målsatta pensionsåldern

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

OM UTVECKLINSLINJERNA FÖR MOTION OCH KOST SOM FRÄMJAR HÄLSA

OM UTVECKLINSLINJERNA FÖR MOTION OCH KOST SOM FRÄMJAR HÄLSA Social- och hälsovårdministeirets broschyrer 2008:10swe Statsrådets principbeslut OM UTVECKLINSLINJERNA FÖR MOTION OCH KOST SOM FRÄMJAR HÄLSA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Handlingsplanen för principbeslutet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 173/2006 rd. som är besvärsinstans inom den privata sektorn, och kommunernas pensionsnämnd. med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden,

RP 173/2006 rd. som är besvärsinstans inom den privata sektorn, och kommunernas pensionsnämnd. med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, RP 173/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

40. Allmänbildande utbildning

40. Allmänbildande utbildning 40. Allmänbildande utbildning F ö r k l a r i n g : Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen baserar sig på den plan för utveckling av utbildningen och forskningen som statsrådet har godkänt. Utgångspunkten

Läs mer

08. Folkhälsoinstitutet

08. Folkhälsoinstitutet F ö r k l a r i n g : Ämbetsverkets primära uppgift 08. Folkhälsoinstitutet Folkhälsoinstitutet har till uppgift att främja befolkningens hälsa och förebygga sjukdomar. Folkhälsoinstitutet följer, utövar

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 26.1.2012 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 1 Inledning Statsrådet fattade den 23 mars 2006 ett principbeslut om ordnande av statsanställdas

Läs mer

Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen Försäkringsdomstolen Postadress: PB 1005, 00521 Helsingfors Besöksadress: registraturen (må-fre 8.00-16.15) Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors Telefonnummer: Växel 029 564 3200 Registratur 029 564 3210

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer