SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010"

Transkript

1 Tryckdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Version: 2 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Revisionsdatum: Produktbeteckning Produktnamn: COOLANTCONDITIONER Relevantaidentifieradeanvändningaravämnetelerblandningenochanvändningarsom detavrådsfrån Tilämpning Tillsats 1.3.Närmareupplysningarom densom tilhandahålersäkerhetsdatablad Leverantör: QuakerChemicalB.V. Industrieweg 7, 1422 AH Uithoorn P.O.Box 39, 1420 AA Uithoorn The Netherlands T:+31 (0) F:+31 (0) quakerchem.com Ansvarigperson: QuakerChemicalB.V. Industrieweg 7, 1422 AH Uithoorn P.O.Box 39, 1420 AA Uithoorn The Netherlands T:+31 (0) F:+31 (0) quakerchem.com Nationelkontaktperson: QuakerChemicalB.V. Depart ment for Safety, Health and Environment 1.4.Telefonnummerförnödsituationer Giftinformationscentralen AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1.Klassificeringavämnetelerblandningen 2.1.1Klassificeringenligtförordning(EG)nr1272/2008[CLP] Akut toxicitet, dermal Kategori 4 - (H312) Akut toxicitet - inandning (damm/dimma) Kategori 4 - (H332) Frätande/irriterande på huden Kategori 1 - (H314) Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1 - (H318) Specifik toxicitet för målorgan (enstaka exponering) Kategori 3 COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

2 2.2.Märkningsuppgifter Innehåller Signalord FARA Faroangivelser H312 - Skadligt vid hudkontakt H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H332 - Skadligt vid inandning H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skyddsangivelser - EU ( 28, 1272/2008) P322 - Särskilda åtgärder (se.? på etiketten) P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 2.3.Andrafaror ingen vid normal användning 3.1Ämnen AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Ej tillämpligt. Produkten är en blandning. 3.2Blandningar Beskrivningavblandningen: Produkten är en blandning av: amin, vatten, salter, och funktionsförbättrande additiv. Farligabeståndsdelar: EC-nr Indexnr REACHRegistreringsnr %[vikt] Klassificeringenligt förordning(eg)nr 1272/2008(CLP) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 3 (H412) COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

3 Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt Beskrivningavåtgärdervidförstahjälpen AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Almännaanmärkningar: Vidinandning: Vidhudkontakt: Vidögonkontakt: Vidförtäring: Skyddsutrustningförpersonsom gerförstahjälpen: Första hjälpen kan ges av den första personen "på plats". Emellertid är det allmänt känt att en första aider en person med utbildning i första hjälpen. Första hjälpen bör känna till de specifika förhållanden och risker på arbetsplatsen. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren Avlägsna personen från området med de kemiska ångor eller från det förorenade området utan fara för dig själv. Om det behövs, ge konstgjord andning och / eller återupplivning, och placera personen i framstupa sidoläge, så att luftvägarna är öppna. Söka professionell hjälp. Tag genast av nedstänkta kläder Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten Kontakta läkare Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter Ring en läkare omedelbart Framkalla inte kräkning. Person som ger första hjälpen måste skydda sig själv. 4.2.Deviktigastesymptomenochefekterna,bådeakutaochfördröjda Vidinandning: Akut: Fördröjd: brännskador, Hosta, Dyspné, ont i halsen. brännskador, Hosta, Dyspné, ont i halsen. Vidhudkontakt: Akut: Fördröjd: brännskador, Rodnad, blåsor, smärta. brännskador, Rodnad, blåsor, smärta. Vidögonkontakt: Akut: Fördröjd: brännskador, Rodnad, smärta, nedsatt syn, Hornhinneskada. Hornhinneskada, brännskador, Rodnad, smärta, nedsatt syn. Vidförtäring: Akut: Fördröjd: brännskador, ont i halsen, Buksmärtor, Brinnande känsla. brännskador, ont i halsen, Buksmärtor, Brinnande känsla. 4.3.Angivandeavomedelbarmedicinskbehandlingochsärskildbehandlingsom eventueltkrävs Vidinandning: Vidhudkontakt: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

4 Vidögonkontakt: Vidförtäring: AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1.Släckmedel Lämpligasläckmedel: Olämpligasläckmedel: Pulver, CO2, vattendimma eller skum Vattenstråle med hög volym 5.2.Specielafarorsom orsakasavämnetelerblandningen Farligaförbränningsprodukter: Inte tillämpligt - kokar vid 100ºC (Produkten innehåller vatten) 5.3.Rådtilbrandbekämpningspersonal Standardprocedur för kemikaliebränder AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1.Personligaskyddsåtgärder,skyddsutrustningochåtgärdervidnödsituationer 6.1.1Förannanpersonalänräddningspersonal Skyddsutrustning: Åtgärdervidnödsituationer: Använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. Konsultera en expert Förräddningspersonal Skyddsutrustning: Åtgärdervidnödsituationer: Använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel Konsultera en expert 6.2.Miljöskyddsåtgärder Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem 6.3.Metoderochmaterialförinneslutningochsanering 6.3.1Förinneslutning: 6.3.2Försanering: 6.3.3Övriginformation: Täckning av avlopp. Sug upp med inert vätskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindemedel, sågspån) Städa upp spill omedelbart 6.4.Hänvisningtilandraavsnit Se även 8 och Försiktighetsmåtförsäkerhantering AVSNITT 7: Hantering och lagring COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

5 Skyddsåtgärder: Brandskyddsåtgärder: Ha alltid tändkällor och produkten separerat. Använd ett släcksystem som är lämpligt för anläggningen och de potentiella riskerna. Åtgärderföratförebyggabrandoch Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. förhindrabildandetavaerosoleroch damm: Miljöskyddsåtgärder: Almännarådom hygienpå arbetsplatsen: Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem Tvätta händerna grundligt efter användning 7.2.Förhålandenförsäkerlagring,inklusiveeventueloförenlighet Tekniskaåtgärderoch lagringsförhålanden: Förpackningsmaterial: Kravpålagerlokalereler lagringskärl: Övriginformationom lagringsförhålanden: Lagring vid 4-40 C Förvara i originalförpackning eller i dedikerad ackumulatortank. Lagra i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. 7.3.Specifikslutanvändning Rekommendationer: Lösningarsom ärspecifikaför industrisektorn: Exponeringsscenario(n): Se tekniskt datablad Se tekniskt datablad Exponeringsscenario är ännu inte tillgänglig. 8.1.Kontrolparametrar IEuropa AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd EU-Hygieniska(2000/39/EG)- EU-Hygieniska(2000/39/EG)- EU-Hygieniska(2000/39/EG)- förstaförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels förstaförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas förstalistaöverhygieniska gränsvärden-hud Inte listad Inte listad Inte listad EU-Hygieniska(2006/15/EG)- EU-Hygieniska(2006/15/EG)- EU-Hygieniska(2006/15/EG)- andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden-hud 7.6 mg/m mg/m 3 Possibility of significant uptake through the skin COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

6 EU-Hygieniska(2009/161/EU)- EU-Hygieniska(2009/161/EU)- EU-Hygieniska(2009/161/EU)- tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden-hud Inte listad Inte listad Inte listad IÖsterike Österike-Gränsvärden- Cancerframkalandeämnen Österike-Gränsvärden-Tak- (maks) Österike-Gränsvärden- fotokänslighetsförlänande Inte listad Inte listad Inte listad Österike-Gränsvärden- Österike-Gränsvärden- Österike-Gränsvärden- luftvägssensibilisering sensibiliserande hudsensibiliserare Inte listad Inte listad Skin sensitizer Österike-Gränsvärden-Stels- Österike-Gränsvärden-twas- Österike-Gränsvärden- (MAK-KZWs) (MAK-TMWs) hudmärkning 7.6 mg/m 3 4 X 15 min 2.5 mg/m 3 skin notation IBelgien Österike-TekniskaExposureLimits-Stels (TRK-KZW) Inte listad IBulgarien Bulgarien-Gränsvärden-Biologiska gränsvärden Inte listad Bulgarien-Gränsvärden-Förbjudnaämnen Inte listad Bulgarien-Gränsvärden-Stels Bulgarien-Gränsvärden-twas Bulgarien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Skin notation ITjeckien Tjeckien-Gränsvärden-sensibiliserande Inte listad Tjeckien-Gränsvärden-Ämnenmed Potentieltkroniskahälsoefekter Inte listad Österike-TekniskaExposureLimits-twas- (TRK-TMWs) Inte listad Belgien-Gränsvärden-kvävande gaser Belgien-Gränsvärden- cancerframkalande Belgien-Gränsvärden-Skyddför Maternity Inte listad Inte listad Inte listad Belgien-Gränsvärden-Stels Belgien-Gränsvärden-twas Belgien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Skin Tjeckien-Gränsvärden-twas Tjeckien-Gränsvärden-Innertak Tjeckien-Gränsvärden- hudmärkning COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

7 2.5 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption IDanmark Danmark-Gränsvärden-Stels Danmark-Gränsvärden-twas Danmark-Gränsvärden-Hud Inte listad 2.5 mg/m 3 Potential for cutaneous absorption Danmark-Gränsvärden-Listaav Danmark-Gränsvärden-Listaav Danmark-Gränsvärden-Lista organiskalösningsmedel- organiskalösningsmedelmedtwa överämnenansesvara PreliminäraGränsvärden värden cancerframkalande Inte listad Present Inte listad IFinland Finland-Gränsvärden-Stels Finland-Gränsvärden-twas Finland-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption IFrankrike Frankrike-Gränsvärden-Stels (VLCT) Frankrike-Gränsvärden-twas (VME) Frankrike-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Risk of cutaneous absorption Frankrike-Gränsvärden- Frankrike-Hygieniska Frankrike-Gränsvärden- Cancerframkalandeämnen gränsvärden-mutagener fortplantningsgifter Inte listad Inte listad Inte listad Frankrike-Hygieniska Frankrike-Gränsvärden- Frankrike-Gränsvärden- gränsvärden-sensibilisatorer luftvägssensibilisering hudsensibiliserare Inte listad Inte listad Inte listad ITyskland Tyskland-TRGS900-Gränsvärden-twas Tyskland-TRGS900-hudmärkning (AGWs) 5.1 mg/m 3 skin notation IUngern Tyskland-TRGS900-Andningsvägar Sensibilisatorer Inte listad Tyskland-TRGS900-hudsensibiliserare Skin sensitization Ungern-Gränsvärden-Stels(CKS)Ungern-Gränsvärden-twas(AKs) Ungern-Gränsvärden-twas(AKs) Ungern-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 potential for cutaneous absorption Ungern-Gränsvärden-Cancerframkalande Ungern-Gränsvärden-sensibiliserande ämnen COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

8 IItalien Inte listad Inte listad Italien-Gränsvärden-Stels Italien-Gränsvärden-twas Italien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous absorption Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-ShortTerm ExposureLimit (STEL) Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-tidsviktademedelvärden (TWA) Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-Hud 15 mg/m mg/m 3 Inte listad ILetland Letland-Gränsvärden-Stels Letland-Gränsvärden-twas 7.6 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous exposure ILituania Litauen-Gränsvärden-Stels Litauen-Gränsvärden-twas Litauen-Gränsvärden-Hud (TPRDs) (IPRDs) 15 mg/m 3 8 mg/m 3 Skin notation ILuxemburg Luxemburg-Gränsvärden-Stels Luxemburg-Gränsvärden-twas Luxemburg-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Inte listad INederländerna Letland-Gränsvärden- hudmärkning Nederländerna-Gränsvärden- Nederländerna-Gränsvärden- Nederländerna-Gränsvärden- Stels twas Hud 7.6 mg/m mg/m 3 skin notation INorge Norway-OccupationalExposure Norway-OccupationalExposure Norge-Gränsvärden-Hud Limits-STELs Limits-TWAs 5 mg/m mg/m 3 Skin notation IPolen Polen-Gränsvärden-Stels (NDSChs) Polen-Gränsvärden-twas(NDSS)Polen-Gränsvärden-TakGränser Polen-Gränsvärden-TakGränser (NDSPs) 7.5 mg/m mg/m 3 Inte listad IPortugal COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

9 IRumänien Rumänien-yrkesexponering-Stels Rumänien-Hygieniska Rumänien-Hygieniska gränsvärden-twas gränsvärden-skinnotation 7.6 mg/m mg/m 3 Skin notation ISlovakien Slovakien-gränsvärden-Stels Slovakien-gränsvärden-Twas Slovakien-gränsvärden-Skin Notation Inte listad Inte listad Inte listad ISlovenien Slovenien-yrkesexponering-Stels Slovenien-Hygieniska Slovenien-Hygieniska gränsvärden-twas gränsvärden-hud 7.5 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption ISpanien ISverige Portugal-Gränsvärden-Stels (VLE-CD) Portugal-Gränsvärden-twas (VLE-MPs) Portugal-Gränsvärden- hudmärkning 3 ppm 1 ppm skin - potential for cutaneous 7.6 mg/m mg/m 3 exposure Spanien-Hygieniskagränsvärden- Spanien-Hygieniskagränsvärden- Spanien-Hygieniskagränsvärden- Stels(VLA-EC) Twas(VLA-EDs) Hud 7.5 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous exposure Sverige-Gränsvärdenför Sverige-Gränsvärdenför Sverige-Hygieniskagränsvärden- exponering-stels(stvs) exponering-tlvs(llvs) Hud 15 mg/m 3 8 mg/m 3 Skin notation IStorbritannien Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Stels Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Twas Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Skin 7.6 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption 8.2.Begränsningavexponeringen 8.2.1Lämpligatekniskakontrolåtgärder Tekniskaåtgärdersom syftartilatförhindraexponering: Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden 8.2.2Personligskyddsutrustning: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

10 Ögonskydd/ansiktsskydd: Användning av skyddsglasögon rekommenderas Hudskydd: Skyddshandskar: Användande av kemikalieresistenta handskar rekommenderas. Övrigthudskydd: Användning av långärmade skyddskläder rekommenderas Andningsskydd: Tillräcklig ventilation rekommenderas Termiskfara: Produkten utgör ingen termisk risk Begränsningavmiljöexponeringen: Tekniskaåtgärdersom syftartilatförhindraexponering: Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1.Informationom grundläggandefysikaliskaochkemiskaegenskaper a)utseende: Färg: Aggregationstilstånd: b)lukt c)luktröskel Ljusgul Vätska Egenskap Svag lukt d)ph-värde 11.5 e)smältpunkt/fryspunkt( C) f)initialkokpunktochkokpunktsinterval( C) 100 g)flampunkt( C) h)avdunstningshastighet(buac=1) i)antändlighet(fastform,gasform) j)övre/undrebrännbarhetsgränselerexplosionsgräns k)ångtryck(kpa) l)ångdensitet(luft=1) Inte tillämpligt - kokar vid 100ºC (Produkten innehåller vatten) m)relativdensitet(g/cm³) COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

11 vid( C) 25 n)löslighet ivaten o)fördelningskoeficientn-oktanol/vaten p)självantändningstemperatur( C) q)sönderfalstemperatur( C) Löslig Självantändningstemperatur( C) 410 r)viskositet(mm²/s) 14 vid( C) 40 s)explosivaegenskaper t)oxiderandeegenskaper Produkten är ej explosionsfarlig. Produkten är inte ett oxidationsmedel. 9.2.Annaninformation a)flytpunkt( C) < Reaktivitet Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.2.Kemiskstabilitet Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.3.Riskenförfarligareaktioner Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.4.Förhålandensom skaundvikas Ingen känd 10.5.Oförenligamaterial Starka oxiderande ämnen 10.6.Farligasönderdelningsprodukter ingen vid normal användning AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1Informationom detoxikologiskaefekterna Akuttoxicitet ATEblandning-Viamunnen(mg/kg): >200 - <=2000 ATEblandning-Viahuden(mg/kg): COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

12 ATEblandning-Inandning(mg/l/4h-ångor): >2 - <=20 LD50-Oral,Råta(mg/kg) LD50-dermal,kanin(mg/kg) LC50-inhalation,råta,4h(mg/l) 1515 >2000 Frätande/iriterandepåhuden Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Alvarligögonskada/iritation Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Luftvägs-elerhudsensibilisering Exponeringstid: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Mutagenitetikönsceler Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Karcinogenicitet COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

13 Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Reproduktionstoxicitet Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga SammanfatningfrånutvärderingavCMR-egenskaper Resultat: STOT-enstakaexponering Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga STOT-upprepadexponering Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Faravidaspiration Resultat: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

14 Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1Toxicitet Akut(kortvarig)toxicitet LC50(Fisk-96h): EC50(Vatenloppa-48h): IC50(Alger-72h): >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l Kronisk(långvarig)toxicitet LC50(Fisk-96h): EC50(Vatenloppa-48h): IC50(Alger-72h): Biologisknedbrytning: Fördelningskoeficient: n-oktanol/vaten(logkow): Biokoncentrationsfaktor(BCF): LC50(Fisk-96h) mg/l (Oncorhynchus mykiss) mg/l (Lepomis macrochirus) 227 mg/l (Pimephales promelas) 3684 mg/l (Brachydanio rerio) 200 mg/l (Oncorhynchus mykiss) >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l LC50(Fisk-96h) mg/l (Oncorhynchus mykiss) mg/l (Lepomis macrochirus) 227 mg/l (Pimephales promelas) 3684 mg/l (Brachydanio rerio) 200 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50(Vatenloppa-48h) EC50(Alger-72h) 65 mg/l (Daphnia magna) 15 mg/l (Desmodesmus subspicatus) EC50(Vatenloppa-48h) EC50(Alger-72h) 65 mg/l (Daphnia magna) 15 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Nedbrytning Fördelningskoeficient Biokoncentrationsfaktor(BCF) n-oktanol/vaten(logkow) <3.0 <= Persistensochnedbrytbarhet COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

15 Abiotisknedbrytning: Fysikaliskochfotokemisk eliminering: Biologisknedbrytning: Abiotisknedbrytning Fysikaliskochfotokemisk Nedbrytning eliminering 12.3Bioackumuleringsförmåga Fördelningskoeficient: n-oktanol/vaten(logkow): Biokoncentrationsfaktor(BCF): Fördelningskoeficientn-oktanol/vaten(log Biokoncentrationsfaktor(BCF) Kow) <3.0 <= Rörlighetenijord Kändelerförväntadfördelningi olikadelaravmiljön. Ytspänning: 12.5ResultatavPBT-ochvPvB-bedömningen 12.6Andraskadligaefekter 12.7Yterligareinformation Kändelerförväntadfördelningiolikadelarav miljön Ytspänning AVSNITT 13: Avfallshantering COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

16 13.1.Avfalsbehandlingsmetoder Bortskafandeav produkt/förpackning: Förpackning: Återvinning: Använd ett europeiskt program för återvändande för tomma förpackningar. Till exempel: NCG-europe.com. Avfalskoder/avfalsbeteckningarenligtavfalsförteckningen: Vidleverans: Användprodukt: Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) AVSNITT 14: Transportinformation 14.1.UN-nummer UN Oficieltransportbenämning ETHANOLAMINE solution 14.3.Faroklassförtransport Farlighetsklass: Förpackningsgrupp Förpackningsgrupp: III 14.5.Miljöfaror 14.6.Särskildaförsiktighetsåtgärder Klassificerings-kod: C7 Tunnelrestrictioncode: (E) HazardidentificationNo.: BulktransportenligtbilagaItilMARPOL73/78ochIBC-koden EmS: Segregationengrupp: F-A, S-B 18 Alkalis AVSNITT 15: Gällande föreskrifter COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

17 15.1.Föreskrifter/lagstiftningom ämnetelerblandningennärdetgälersäkerhet,hälsaochmiljö EU-förordningar Godkännandenoch/elerbegränsningaravanvändning Godkännanden: Europaparlamentetsochrådetsförordning(EG)nr1907/2006avden18december2006om registrering,utvärdering, godkännandeochbegränsningavkemikalier(reach),inrätandeaveneuropeiskkemikaliemyndighet,ändringavdirektiv 1999/45/EGochupphävandeavrådetsförordning(EEG)nr793/93ochkommissionensförordning(EG)nr1488/94 samtrådetsdirektiv76/769/eegochkommissionensdirektiv91/155/eeg,93/67/eeg,93/105/egoch2000/21/eg BILAGAXIV-FÖRTECKNINGÖVERÄMNENFÖRVILKADETKRÄVSTILLSTÅND Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. Begränsningaravanvändning: Europaparlamentetsochrådetsförordning(EG)nr1907/2006avden18december2006om registrering,utvärdering, godkännandeochbegränsningavkemikalier(reach),inrätandeaveneuropeiskkemikaliemyndighet,ändringavdirektiv 1999/45/EGochupphävandeavrådetsförordning(EEG)nr793/93ochkommissionensförordning(EG)nr1488/94 samtrådetsdirektiv76/769/eegochkommissionensdirektiv91/155/eeg,93/67/eeg,93/105/egoch2000/21/eg BILAGAXI-KRITERIERFÖRIDENTIFIERINGAVLÅNGLIVADE,BIOACKUMULERANDEOCHTOXISKAÄMNENSAMT MYCKETLÅNGLIVADEOCHMYCKETBIOACKUMULERANDEÄMNEN Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. BILAGAXVI-BEGRÄNSNINGAVFRAMSTÄLLNING,UTSLÄPPANDEPÅMARKNADENOCHANVÄNDNINGAVVISSA FARLIGAÄMNEN,BEREDNINGAROCHVAROR Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. AndraEU-förordningar EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr648/2004avden31mars2004om tvät-och rengöringsmedel Produkten omfattas inte av denna förordning. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr689/2008avden17juni2008om exportochimportav farligakemikalier Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. RÅDETSFÖRORDNING(EG)nr111/2005avden22december2004om reglerförövervakningavhandelnmed narkotikaprekursorermelangemenskapenochtredjeländer Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr1005/2009avden16september2009om ämnensom bryternedozonskiktet Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EU)nr98/2013avden15januari2013om saluföringoch användningavsprängämnesprekursorer Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

18 Kommissionensbeslutavden3maj2000om ersätningavbeslut94/3/egom enförteckningöveravfalienlighetmed artikel1airådetsdirektiv75/442/eegom avfal,ochrådetsbeslut94/904/egom upprätandeavenförteckningöver farligtavfalienlighetmedartikel1.4irådetsdirektiv91/689/eegom farligtavfal[delgivetmednrk(2000)1147](text avbetydelseförees)(2000/532/eg) Avfalskoder/avfalsbeteckningarenligtavfalsförteckningen: Vidleverans: Användprodukt: Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) RÅDETSFÖRORDNING(EC)nr428/2009avden5maj2009om upprätandeavengemenskapsordningförkontrolav export,överföring,förmedlingochtransiteringavproduktermeddubblaanvändningsområden Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. Nationelaföreskrifter IÖsterike IBelgien ITjeckien ACT 350 av den 27 oktober 2011 om kemiska ämnen och blandningar och om ändring av vissa lagar IDanmark Danmark-MALFactor 500 m3/10g substance IFinland IFrankrike COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

19 Tableauxdemaladiesprofessionneles(förteckningöver yrkessjukdomar): 49 ITyskland Faroklasserförvaten(Wassergefährdungsklassen): 1(S) Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga 1 2-Vatenfaroklasser 3 hazard class 1 - low hazard to waters IItalien disposizioni di normativa vigente: limite di soglia (LTV) ed indicatori biologici di esposizione (IBE) ACGIH 2001 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (DL212 del 30/07/90) Norme generali per l'igiene sul lavoro (DPR 303 del 19/3/56) Regolamenti e tabelle sulle malattie professionali nell'industria (DPR 336 del 13/04/94) D.Lgs. 81/2008 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche Rischi incidenti rilevanti (Seveso bis - DL 334/99) Norme sugli scarichi (DM 51 del 12/7/90) Norme sull'inquinament o atmosferico (DPR del 12/7/90 e del 25/7/91) Norme per la tutela della acque (DL 152 del 11/5/99) Norme sullo smaltimento e sul trasporto dei rifiuti pericolosi (DL 22/97 e 389/97) Norme sul trasporto via terra ADR/RID (recepimento dir. CE 94/55): DM del 04/09/96 e attuazioni Testo unico su classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanza pericolose con recepimento fino alla Directtiva 2004/73/CE (29 adeguamento al progresso technico della directiva 67/548/CE) Norme per la compilazione della Scheda di Sicurezza con recepimento della directtiva 2001/58/EC ILetland INederländerna DeAlgemeneBeoordelingsmethodiekWater: Saneringsinspanning: { 11} Weinig schadelijk voor in water levende organismen. B COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

20 IPolen The Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC of the trades and repealing the trades the Regulation repealing Council Regulation (EEC) nr 793/93 the regulation lation (EC) nr1488/94, as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) nr 1272/2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing the Directives 1999/45/EC, Directive 67/548/EEC and amending the Regulation (EC) nr 1907/2006, with changes. Ordinance of the Minister of Health of 30 grudnia 2004 on safety and health relationship are tied to the existence of chemical agents (Dz.U.2005nr11poz.86), as amended. The Act of 25 lutego 2011 chemical substances and mixtures (Dz.U.2011nr63poz.322) Ordinance of the Minister of Health of 20 kwietnia 2012 on the labeling of chemical substances and mixtures, and certain mixtures (Dz.U.2012nr0poz.445) Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of 29 November 2002 on maximum permissible concentration assumptions Nate assumptions of harmful factors in the working environment (Dz.U.2002nr217poz.1833), as amended The Act of 27 April 2001r.o waste (Dz.U.2001 No. 62 item 628). Ordinance of the Minister of Environment of 27 September on waste (Dz.U.Nr112, item 1206). Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending the CYM The Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) IPortugal ISverige Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer 15.2.Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för detta ämne/denna blandning. AVSNITT 16: Annan information COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

21 Teckenpåförändringar Version: 2 Revisionsdatum: Anledningförändring: Uppdaterat SDB-avsnitt Tryckdatum: Förkortningarochakronymer CLP - Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Ristriction of Chemicals Viktigaliteraturhänvisningarochdatakälor Sammanstälningavsäkerhetsdatablad: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Ändrad genom: Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (Text av betydelse för EES) Denfulständigaordalydelsenavfaroangivelsersom avsesiavsnit3 H302 - Skadligt vid förtäring H312 - Skadligt vid hudkontakt H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H332 - Skadligt vid inandning Utbildningsråd Informationen i detta säkerhetsdatablad bör vara tillgängliga för den professionella användaren. Den professionella användaren av denna produkt måste få tillräcklig information om de eventuella riskerna med denna produkt. Den professionella användaren av denna produkt måste få tillräcklig utbildning om säker hantering och användning av kemiska produkter. Yterligareinformation Friskrivningsklausul Denna produkts säkerhetsinformation tillhandahålls för att understödja våra kunder när de bedömer produktens överensstämmelse med säkerhets-/hälso-/miljöföreskrifter. Den information som finns här har baserats på uppgifter som ställts till vårt förfogande och anses vara tillförlitliga. Men ingen garanti eller affärsfördel, lämplighet för någon användning eller någon annan form av garanti har uttalats eller förutsätts med tanke på riktigheten i dessa uppgifter eller genom resultaten som kommer fram vid användning av dem eller genom risker förbundna med användningen av produkten. Eftersom användningen av produkten uteslutande ligger inom användarens kontroll är det användarens plikt att själv faststälaförutsätningarnaförensäkeranvändningavprodukten.quakerchemicalcorporation( Quaker )påtarsiginget ansvar för personskada eller annan skada, direkt eller indirekt som ett resultat av användningen av produkten, såvida inte denna personskada eller annan skada kan tillskrivas en stor försumlighet från Quaker. COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012 Tryckdatum: 10/03/2012 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Version: 8 Reviderad datum: 10/03/2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandn och bolaget/företaget Produktnamn OBS, TFFH, 5G Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.: 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: 2 kg, 5 kg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2010-11-24 2015-05-22 2013-10-22 50010 Trossa AB 1 av 7 CV-2

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2010-11-24 2015-05-22 2013-10-22 50010 Trossa AB 1 av 7 CV-2 SÄKERHETSDATABLAD Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 20101124 20150522 20131022 50010 Trossa AB 1 av 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG.

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. SAFETY DATA SHEET 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 0975032IM Insulin, Human Recombinant, Zinc

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 0975032IM Insulin, Human Recombinant, Zinc SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktnamn Insulin, Human Recombinant, Zinc Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER Omarbetad 13/02/2013 Revision 23 Ersätter datum 03/08/2011 SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GLASS CLEANER Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20% 1 / SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET REACH REGISTRERINGSNUMMER 01-21194884-22 CAS-NO. 7722-84-1 EU INDEX NO. 008-003-00-9 EC (EINECS) NO. 231-76-0 PRODUKTNR. SYNONYMER,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt Produkt: Kallasfalt Omarbetad: 2015-06-09 Sida 1/1 SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Bornit Kallasfalt 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/8 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: Hink (20 kg) Kartong med 12 patroner av 300 ml Hink (1 kg) med 17 hylsor 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Absorbine Botanicals Massage Foam

SÄKERHETSDATABLAD. Absorbine Botanicals Massage Foam Absorbine Botanicals Massage Foam Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Absorbine Botanicals Massage Foam SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20120611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 09-8922 Karbonat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-13 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

STROVELS ALFANOL HD RÖD Utfärdat:: 2014-12-05

STROVELS ALFANOL HD RÖD Utfärdat:: 2014-12-05 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn STROVELS ALFANOL HD RÖD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utgivningsdatum 2012-09-25 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Träolja 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (24-21A): D30101, D30132 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2008-02-19 2015-06-23 2011-05-04 105060 Trossa AB 1 av 7

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2008-02-19 2015-06-23 2011-05-04 105060 Trossa AB 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 20080219 20150623 20110504 105060 Trossa AB 1 av 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Lampolja

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Lampolja AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Hydrocarbones C11-C14, isoalkanes,cycllics < 2% aromater CAS-nr EG-nr 927-285-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 907/2006/EG, Artikel 3 AVSNITT : Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produktbeteckning Produktnamn.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 26/01/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 9FG010 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P Meltolit 2P, 5P och 15P Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 18.11.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 45

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 45 Omarbetad 06/12/2011 Revision 5 Ersätter datum 27/09/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 45225, 45212 1.2 Relevanta

Läs mer

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION 20150504 SÄKERHETSINFORMATION SKYDDSCREME AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Skyddscreme Produktnummer 1117 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING SPETEC PU PUMP CLEANER UTFÄRDAD: 20141219 ERSÄTTER 20140304 ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 453/2010 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 21.11.2012 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (23-39A): G13600, G13616 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FÖNSTER- & DÖRRFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD FÖNSTER- & DÖRRFÄRG Omarbetad 23/05/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Maskindisk Premium konc miljö

SÄKERHETSDATABLAD. Maskindisk Premium konc miljö Maskindisk Premium konc miljö Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Maskindisk Premium konc miljö SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (20-101B): G12024, G12032 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 2012-04-26 ERSÄTTER - ARTIKELNUMMER -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 2012-04-26 ERSÄTTER - ARTIKELNUMMER - SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 20120426 ERSÄTTER ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31)

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) sida 1/6 1. Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget/företaget (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "LIQUID" 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/12/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 05-0105 Crotalaria

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Nu-Kleen Smell Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Nu-Kleen Smell Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 2012-12-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING - ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 5 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-27 Ersätter blad utfärdat AVSNITT 1:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP4-107B): G14512 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (20-71B): A2116 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Reg nr 4947 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Modellera Artikelnummer: 10212 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong, Färsk betongmassa 1.2 Användningsområde Formgjutning till grundläggning,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. A12217COMPONENTH acetylcholinesterase from electric eel

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. A12217COMPONENTH acetylcholinesterase from electric eel SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktnamn acetylcholinesterase from electric eel Namnet på bolaget/företaget Life Technologies

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. ME110244P1 Modified Eagle Medium. Dr. Chee's Modification

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. ME110244P1 Modified Eagle Medium. Dr. Chee's Modification SAFETY DATA SHEET 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Modified Eagle Medium ithout L-glutamine ithout sodium bicarbonate Namnet på bolaget/företaget

Läs mer