SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010"

Transkript

1 Tryckdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Version: 2 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Revisionsdatum: Produktbeteckning Produktnamn: COOLANTCONDITIONER Relevantaidentifieradeanvändningaravämnetelerblandningenochanvändningarsom detavrådsfrån Tilämpning Tillsats 1.3.Närmareupplysningarom densom tilhandahålersäkerhetsdatablad Leverantör: QuakerChemicalB.V. Industrieweg 7, 1422 AH Uithoorn P.O.Box 39, 1420 AA Uithoorn The Netherlands T:+31 (0) F:+31 (0) quakerchem.com Ansvarigperson: QuakerChemicalB.V. Industrieweg 7, 1422 AH Uithoorn P.O.Box 39, 1420 AA Uithoorn The Netherlands T:+31 (0) F:+31 (0) quakerchem.com Nationelkontaktperson: QuakerChemicalB.V. Depart ment for Safety, Health and Environment 1.4.Telefonnummerförnödsituationer Giftinformationscentralen AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1.Klassificeringavämnetelerblandningen 2.1.1Klassificeringenligtförordning(EG)nr1272/2008[CLP] Akut toxicitet, dermal Kategori 4 - (H312) Akut toxicitet - inandning (damm/dimma) Kategori 4 - (H332) Frätande/irriterande på huden Kategori 1 - (H314) Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1 - (H318) Specifik toxicitet för målorgan (enstaka exponering) Kategori 3 COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

2 2.2.Märkningsuppgifter Innehåller Signalord FARA Faroangivelser H312 - Skadligt vid hudkontakt H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H332 - Skadligt vid inandning H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skyddsangivelser - EU ( 28, 1272/2008) P322 - Särskilda åtgärder (se.? på etiketten) P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 2.3.Andrafaror ingen vid normal användning 3.1Ämnen AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Ej tillämpligt. Produkten är en blandning. 3.2Blandningar Beskrivningavblandningen: Produkten är en blandning av: amin, vatten, salter, och funktionsförbättrande additiv. Farligabeståndsdelar: EC-nr Indexnr REACHRegistreringsnr %[vikt] Klassificeringenligt förordning(eg)nr 1272/2008(CLP) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 3 (H412) COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

3 Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt Beskrivningavåtgärdervidförstahjälpen AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Almännaanmärkningar: Vidinandning: Vidhudkontakt: Vidögonkontakt: Vidförtäring: Skyddsutrustningförpersonsom gerförstahjälpen: Första hjälpen kan ges av den första personen "på plats". Emellertid är det allmänt känt att en första aider en person med utbildning i första hjälpen. Första hjälpen bör känna till de specifika förhållanden och risker på arbetsplatsen. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren Avlägsna personen från området med de kemiska ångor eller från det förorenade området utan fara för dig själv. Om det behövs, ge konstgjord andning och / eller återupplivning, och placera personen i framstupa sidoläge, så att luftvägarna är öppna. Söka professionell hjälp. Tag genast av nedstänkta kläder Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten Kontakta läkare Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter Ring en läkare omedelbart Framkalla inte kräkning. Person som ger första hjälpen måste skydda sig själv. 4.2.Deviktigastesymptomenochefekterna,bådeakutaochfördröjda Vidinandning: Akut: Fördröjd: brännskador, Hosta, Dyspné, ont i halsen. brännskador, Hosta, Dyspné, ont i halsen. Vidhudkontakt: Akut: Fördröjd: brännskador, Rodnad, blåsor, smärta. brännskador, Rodnad, blåsor, smärta. Vidögonkontakt: Akut: Fördröjd: brännskador, Rodnad, smärta, nedsatt syn, Hornhinneskada. Hornhinneskada, brännskador, Rodnad, smärta, nedsatt syn. Vidförtäring: Akut: Fördröjd: brännskador, ont i halsen, Buksmärtor, Brinnande känsla. brännskador, ont i halsen, Buksmärtor, Brinnande känsla. 4.3.Angivandeavomedelbarmedicinskbehandlingochsärskildbehandlingsom eventueltkrävs Vidinandning: Vidhudkontakt: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

4 Vidögonkontakt: Vidförtäring: AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1.Släckmedel Lämpligasläckmedel: Olämpligasläckmedel: Pulver, CO2, vattendimma eller skum Vattenstråle med hög volym 5.2.Specielafarorsom orsakasavämnetelerblandningen Farligaförbränningsprodukter: Inte tillämpligt - kokar vid 100ºC (Produkten innehåller vatten) 5.3.Rådtilbrandbekämpningspersonal Standardprocedur för kemikaliebränder AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1.Personligaskyddsåtgärder,skyddsutrustningochåtgärdervidnödsituationer 6.1.1Förannanpersonalänräddningspersonal Skyddsutrustning: Åtgärdervidnödsituationer: Använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. Konsultera en expert Förräddningspersonal Skyddsutrustning: Åtgärdervidnödsituationer: Använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel Konsultera en expert 6.2.Miljöskyddsåtgärder Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem 6.3.Metoderochmaterialförinneslutningochsanering 6.3.1Förinneslutning: 6.3.2Försanering: 6.3.3Övriginformation: Täckning av avlopp. Sug upp med inert vätskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindemedel, sågspån) Städa upp spill omedelbart 6.4.Hänvisningtilandraavsnit Se även 8 och Försiktighetsmåtförsäkerhantering AVSNITT 7: Hantering och lagring COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

5 Skyddsåtgärder: Brandskyddsåtgärder: Ha alltid tändkällor och produkten separerat. Använd ett släcksystem som är lämpligt för anläggningen och de potentiella riskerna. Åtgärderföratförebyggabrandoch Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. förhindrabildandetavaerosoleroch damm: Miljöskyddsåtgärder: Almännarådom hygienpå arbetsplatsen: Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem Tvätta händerna grundligt efter användning 7.2.Förhålandenförsäkerlagring,inklusiveeventueloförenlighet Tekniskaåtgärderoch lagringsförhålanden: Förpackningsmaterial: Kravpålagerlokalereler lagringskärl: Övriginformationom lagringsförhålanden: Lagring vid 4-40 C Förvara i originalförpackning eller i dedikerad ackumulatortank. Lagra i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. 7.3.Specifikslutanvändning Rekommendationer: Lösningarsom ärspecifikaför industrisektorn: Exponeringsscenario(n): Se tekniskt datablad Se tekniskt datablad Exponeringsscenario är ännu inte tillgänglig. 8.1.Kontrolparametrar IEuropa AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd EU-Hygieniska(2000/39/EG)- EU-Hygieniska(2000/39/EG)- EU-Hygieniska(2000/39/EG)- förstaförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels förstaförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas förstalistaöverhygieniska gränsvärden-hud Inte listad Inte listad Inte listad EU-Hygieniska(2006/15/EG)- EU-Hygieniska(2006/15/EG)- EU-Hygieniska(2006/15/EG)- andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden-hud 7.6 mg/m mg/m 3 Possibility of significant uptake through the skin COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

6 EU-Hygieniska(2009/161/EU)- EU-Hygieniska(2009/161/EU)- EU-Hygieniska(2009/161/EU)- tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden-hud Inte listad Inte listad Inte listad IÖsterike Österike-Gränsvärden- Cancerframkalandeämnen Österike-Gränsvärden-Tak- (maks) Österike-Gränsvärden- fotokänslighetsförlänande Inte listad Inte listad Inte listad Österike-Gränsvärden- Österike-Gränsvärden- Österike-Gränsvärden- luftvägssensibilisering sensibiliserande hudsensibiliserare Inte listad Inte listad Skin sensitizer Österike-Gränsvärden-Stels- Österike-Gränsvärden-twas- Österike-Gränsvärden- (MAK-KZWs) (MAK-TMWs) hudmärkning 7.6 mg/m 3 4 X 15 min 2.5 mg/m 3 skin notation IBelgien Österike-TekniskaExposureLimits-Stels (TRK-KZW) Inte listad IBulgarien Bulgarien-Gränsvärden-Biologiska gränsvärden Inte listad Bulgarien-Gränsvärden-Förbjudnaämnen Inte listad Bulgarien-Gränsvärden-Stels Bulgarien-Gränsvärden-twas Bulgarien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Skin notation ITjeckien Tjeckien-Gränsvärden-sensibiliserande Inte listad Tjeckien-Gränsvärden-Ämnenmed Potentieltkroniskahälsoefekter Inte listad Österike-TekniskaExposureLimits-twas- (TRK-TMWs) Inte listad Belgien-Gränsvärden-kvävande gaser Belgien-Gränsvärden- cancerframkalande Belgien-Gränsvärden-Skyddför Maternity Inte listad Inte listad Inte listad Belgien-Gränsvärden-Stels Belgien-Gränsvärden-twas Belgien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Skin Tjeckien-Gränsvärden-twas Tjeckien-Gränsvärden-Innertak Tjeckien-Gränsvärden- hudmärkning COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

7 2.5 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption IDanmark Danmark-Gränsvärden-Stels Danmark-Gränsvärden-twas Danmark-Gränsvärden-Hud Inte listad 2.5 mg/m 3 Potential for cutaneous absorption Danmark-Gränsvärden-Listaav Danmark-Gränsvärden-Listaav Danmark-Gränsvärden-Lista organiskalösningsmedel- organiskalösningsmedelmedtwa överämnenansesvara PreliminäraGränsvärden värden cancerframkalande Inte listad Present Inte listad IFinland Finland-Gränsvärden-Stels Finland-Gränsvärden-twas Finland-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption IFrankrike Frankrike-Gränsvärden-Stels (VLCT) Frankrike-Gränsvärden-twas (VME) Frankrike-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Risk of cutaneous absorption Frankrike-Gränsvärden- Frankrike-Hygieniska Frankrike-Gränsvärden- Cancerframkalandeämnen gränsvärden-mutagener fortplantningsgifter Inte listad Inte listad Inte listad Frankrike-Hygieniska Frankrike-Gränsvärden- Frankrike-Gränsvärden- gränsvärden-sensibilisatorer luftvägssensibilisering hudsensibiliserare Inte listad Inte listad Inte listad ITyskland Tyskland-TRGS900-Gränsvärden-twas Tyskland-TRGS900-hudmärkning (AGWs) 5.1 mg/m 3 skin notation IUngern Tyskland-TRGS900-Andningsvägar Sensibilisatorer Inte listad Tyskland-TRGS900-hudsensibiliserare Skin sensitization Ungern-Gränsvärden-Stels(CKS)Ungern-Gränsvärden-twas(AKs) Ungern-Gränsvärden-twas(AKs) Ungern-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 potential for cutaneous absorption Ungern-Gränsvärden-Cancerframkalande Ungern-Gränsvärden-sensibiliserande ämnen COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

8 IItalien Inte listad Inte listad Italien-Gränsvärden-Stels Italien-Gränsvärden-twas Italien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous absorption Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-ShortTerm ExposureLimit (STEL) Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-tidsviktademedelvärden (TWA) Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-Hud 15 mg/m mg/m 3 Inte listad ILetland Letland-Gränsvärden-Stels Letland-Gränsvärden-twas 7.6 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous exposure ILituania Litauen-Gränsvärden-Stels Litauen-Gränsvärden-twas Litauen-Gränsvärden-Hud (TPRDs) (IPRDs) 15 mg/m 3 8 mg/m 3 Skin notation ILuxemburg Luxemburg-Gränsvärden-Stels Luxemburg-Gränsvärden-twas Luxemburg-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Inte listad INederländerna Letland-Gränsvärden- hudmärkning Nederländerna-Gränsvärden- Nederländerna-Gränsvärden- Nederländerna-Gränsvärden- Stels twas Hud 7.6 mg/m mg/m 3 skin notation INorge Norway-OccupationalExposure Norway-OccupationalExposure Norge-Gränsvärden-Hud Limits-STELs Limits-TWAs 5 mg/m mg/m 3 Skin notation IPolen Polen-Gränsvärden-Stels (NDSChs) Polen-Gränsvärden-twas(NDSS)Polen-Gränsvärden-TakGränser Polen-Gränsvärden-TakGränser (NDSPs) 7.5 mg/m mg/m 3 Inte listad IPortugal COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

9 IRumänien Rumänien-yrkesexponering-Stels Rumänien-Hygieniska Rumänien-Hygieniska gränsvärden-twas gränsvärden-skinnotation 7.6 mg/m mg/m 3 Skin notation ISlovakien Slovakien-gränsvärden-Stels Slovakien-gränsvärden-Twas Slovakien-gränsvärden-Skin Notation Inte listad Inte listad Inte listad ISlovenien Slovenien-yrkesexponering-Stels Slovenien-Hygieniska Slovenien-Hygieniska gränsvärden-twas gränsvärden-hud 7.5 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption ISpanien ISverige Portugal-Gränsvärden-Stels (VLE-CD) Portugal-Gränsvärden-twas (VLE-MPs) Portugal-Gränsvärden- hudmärkning 3 ppm 1 ppm skin - potential for cutaneous 7.6 mg/m mg/m 3 exposure Spanien-Hygieniskagränsvärden- Spanien-Hygieniskagränsvärden- Spanien-Hygieniskagränsvärden- Stels(VLA-EC) Twas(VLA-EDs) Hud 7.5 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous exposure Sverige-Gränsvärdenför Sverige-Gränsvärdenför Sverige-Hygieniskagränsvärden- exponering-stels(stvs) exponering-tlvs(llvs) Hud 15 mg/m 3 8 mg/m 3 Skin notation IStorbritannien Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Stels Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Twas Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Skin 7.6 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption 8.2.Begränsningavexponeringen 8.2.1Lämpligatekniskakontrolåtgärder Tekniskaåtgärdersom syftartilatförhindraexponering: Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden 8.2.2Personligskyddsutrustning: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

10 Ögonskydd/ansiktsskydd: Användning av skyddsglasögon rekommenderas Hudskydd: Skyddshandskar: Användande av kemikalieresistenta handskar rekommenderas. Övrigthudskydd: Användning av långärmade skyddskläder rekommenderas Andningsskydd: Tillräcklig ventilation rekommenderas Termiskfara: Produkten utgör ingen termisk risk Begränsningavmiljöexponeringen: Tekniskaåtgärdersom syftartilatförhindraexponering: Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1.Informationom grundläggandefysikaliskaochkemiskaegenskaper a)utseende: Färg: Aggregationstilstånd: b)lukt c)luktröskel Ljusgul Vätska Egenskap Svag lukt d)ph-värde 11.5 e)smältpunkt/fryspunkt( C) f)initialkokpunktochkokpunktsinterval( C) 100 g)flampunkt( C) h)avdunstningshastighet(buac=1) i)antändlighet(fastform,gasform) j)övre/undrebrännbarhetsgränselerexplosionsgräns k)ångtryck(kpa) l)ångdensitet(luft=1) Inte tillämpligt - kokar vid 100ºC (Produkten innehåller vatten) m)relativdensitet(g/cm³) COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

11 vid( C) 25 n)löslighet ivaten o)fördelningskoeficientn-oktanol/vaten p)självantändningstemperatur( C) q)sönderfalstemperatur( C) Löslig Självantändningstemperatur( C) 410 r)viskositet(mm²/s) 14 vid( C) 40 s)explosivaegenskaper t)oxiderandeegenskaper Produkten är ej explosionsfarlig. Produkten är inte ett oxidationsmedel. 9.2.Annaninformation a)flytpunkt( C) < Reaktivitet Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.2.Kemiskstabilitet Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.3.Riskenförfarligareaktioner Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.4.Förhålandensom skaundvikas Ingen känd 10.5.Oförenligamaterial Starka oxiderande ämnen 10.6.Farligasönderdelningsprodukter ingen vid normal användning AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1Informationom detoxikologiskaefekterna Akuttoxicitet ATEblandning-Viamunnen(mg/kg): >200 - <=2000 ATEblandning-Viahuden(mg/kg): COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

12 ATEblandning-Inandning(mg/l/4h-ångor): >2 - <=20 LD50-Oral,Råta(mg/kg) LD50-dermal,kanin(mg/kg) LC50-inhalation,råta,4h(mg/l) 1515 >2000 Frätande/iriterandepåhuden Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Alvarligögonskada/iritation Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Luftvägs-elerhudsensibilisering Exponeringstid: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Mutagenitetikönsceler Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Karcinogenicitet COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

13 Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Reproduktionstoxicitet Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga SammanfatningfrånutvärderingavCMR-egenskaper Resultat: STOT-enstakaexponering Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga STOT-upprepadexponering Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Faravidaspiration Resultat: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

14 Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1Toxicitet Akut(kortvarig)toxicitet LC50(Fisk-96h): EC50(Vatenloppa-48h): IC50(Alger-72h): >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l Kronisk(långvarig)toxicitet LC50(Fisk-96h): EC50(Vatenloppa-48h): IC50(Alger-72h): Biologisknedbrytning: Fördelningskoeficient: n-oktanol/vaten(logkow): Biokoncentrationsfaktor(BCF): LC50(Fisk-96h) mg/l (Oncorhynchus mykiss) mg/l (Lepomis macrochirus) 227 mg/l (Pimephales promelas) 3684 mg/l (Brachydanio rerio) 200 mg/l (Oncorhynchus mykiss) >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l LC50(Fisk-96h) mg/l (Oncorhynchus mykiss) mg/l (Lepomis macrochirus) 227 mg/l (Pimephales promelas) 3684 mg/l (Brachydanio rerio) 200 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50(Vatenloppa-48h) EC50(Alger-72h) 65 mg/l (Daphnia magna) 15 mg/l (Desmodesmus subspicatus) EC50(Vatenloppa-48h) EC50(Alger-72h) 65 mg/l (Daphnia magna) 15 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Nedbrytning Fördelningskoeficient Biokoncentrationsfaktor(BCF) n-oktanol/vaten(logkow) <3.0 <= Persistensochnedbrytbarhet COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

15 Abiotisknedbrytning: Fysikaliskochfotokemisk eliminering: Biologisknedbrytning: Abiotisknedbrytning Fysikaliskochfotokemisk Nedbrytning eliminering 12.3Bioackumuleringsförmåga Fördelningskoeficient: n-oktanol/vaten(logkow): Biokoncentrationsfaktor(BCF): Fördelningskoeficientn-oktanol/vaten(log Biokoncentrationsfaktor(BCF) Kow) <3.0 <= Rörlighetenijord Kändelerförväntadfördelningi olikadelaravmiljön. Ytspänning: 12.5ResultatavPBT-ochvPvB-bedömningen 12.6Andraskadligaefekter 12.7Yterligareinformation Kändelerförväntadfördelningiolikadelarav miljön Ytspänning AVSNITT 13: Avfallshantering COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

16 13.1.Avfalsbehandlingsmetoder Bortskafandeav produkt/förpackning: Förpackning: Återvinning: Använd ett europeiskt program för återvändande för tomma förpackningar. Till exempel: NCG-europe.com. Avfalskoder/avfalsbeteckningarenligtavfalsförteckningen: Vidleverans: Användprodukt: Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) AVSNITT 14: Transportinformation 14.1.UN-nummer UN Oficieltransportbenämning ETHANOLAMINE solution 14.3.Faroklassförtransport Farlighetsklass: Förpackningsgrupp Förpackningsgrupp: III 14.5.Miljöfaror 14.6.Särskildaförsiktighetsåtgärder Klassificerings-kod: C7 Tunnelrestrictioncode: (E) HazardidentificationNo.: BulktransportenligtbilagaItilMARPOL73/78ochIBC-koden EmS: Segregationengrupp: F-A, S-B 18 Alkalis AVSNITT 15: Gällande föreskrifter COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

17 15.1.Föreskrifter/lagstiftningom ämnetelerblandningennärdetgälersäkerhet,hälsaochmiljö EU-förordningar Godkännandenoch/elerbegränsningaravanvändning Godkännanden: Europaparlamentetsochrådetsförordning(EG)nr1907/2006avden18december2006om registrering,utvärdering, godkännandeochbegränsningavkemikalier(reach),inrätandeaveneuropeiskkemikaliemyndighet,ändringavdirektiv 1999/45/EGochupphävandeavrådetsförordning(EEG)nr793/93ochkommissionensförordning(EG)nr1488/94 samtrådetsdirektiv76/769/eegochkommissionensdirektiv91/155/eeg,93/67/eeg,93/105/egoch2000/21/eg BILAGAXIV-FÖRTECKNINGÖVERÄMNENFÖRVILKADETKRÄVSTILLSTÅND Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. Begränsningaravanvändning: Europaparlamentetsochrådetsförordning(EG)nr1907/2006avden18december2006om registrering,utvärdering, godkännandeochbegränsningavkemikalier(reach),inrätandeaveneuropeiskkemikaliemyndighet,ändringavdirektiv 1999/45/EGochupphävandeavrådetsförordning(EEG)nr793/93ochkommissionensförordning(EG)nr1488/94 samtrådetsdirektiv76/769/eegochkommissionensdirektiv91/155/eeg,93/67/eeg,93/105/egoch2000/21/eg BILAGAXI-KRITERIERFÖRIDENTIFIERINGAVLÅNGLIVADE,BIOACKUMULERANDEOCHTOXISKAÄMNENSAMT MYCKETLÅNGLIVADEOCHMYCKETBIOACKUMULERANDEÄMNEN Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. BILAGAXVI-BEGRÄNSNINGAVFRAMSTÄLLNING,UTSLÄPPANDEPÅMARKNADENOCHANVÄNDNINGAVVISSA FARLIGAÄMNEN,BEREDNINGAROCHVAROR Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. AndraEU-förordningar EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr648/2004avden31mars2004om tvät-och rengöringsmedel Produkten omfattas inte av denna förordning. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr689/2008avden17juni2008om exportochimportav farligakemikalier Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. RÅDETSFÖRORDNING(EG)nr111/2005avden22december2004om reglerförövervakningavhandelnmed narkotikaprekursorermelangemenskapenochtredjeländer Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr1005/2009avden16september2009om ämnensom bryternedozonskiktet Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EU)nr98/2013avden15januari2013om saluföringoch användningavsprängämnesprekursorer Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

18 Kommissionensbeslutavden3maj2000om ersätningavbeslut94/3/egom enförteckningöveravfalienlighetmed artikel1airådetsdirektiv75/442/eegom avfal,ochrådetsbeslut94/904/egom upprätandeavenförteckningöver farligtavfalienlighetmedartikel1.4irådetsdirektiv91/689/eegom farligtavfal[delgivetmednrk(2000)1147](text avbetydelseförees)(2000/532/eg) Avfalskoder/avfalsbeteckningarenligtavfalsförteckningen: Vidleverans: Användprodukt: Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) RÅDETSFÖRORDNING(EC)nr428/2009avden5maj2009om upprätandeavengemenskapsordningförkontrolav export,överföring,förmedlingochtransiteringavproduktermeddubblaanvändningsområden Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. Nationelaföreskrifter IÖsterike IBelgien ITjeckien ACT 350 av den 27 oktober 2011 om kemiska ämnen och blandningar och om ändring av vissa lagar IDanmark Danmark-MALFactor 500 m3/10g substance IFinland IFrankrike COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

19 Tableauxdemaladiesprofessionneles(förteckningöver yrkessjukdomar): 49 ITyskland Faroklasserförvaten(Wassergefährdungsklassen): 1(S) Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga 1 2-Vatenfaroklasser 3 hazard class 1 - low hazard to waters IItalien disposizioni di normativa vigente: limite di soglia (LTV) ed indicatori biologici di esposizione (IBE) ACGIH 2001 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (DL212 del 30/07/90) Norme generali per l'igiene sul lavoro (DPR 303 del 19/3/56) Regolamenti e tabelle sulle malattie professionali nell'industria (DPR 336 del 13/04/94) D.Lgs. 81/2008 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche Rischi incidenti rilevanti (Seveso bis - DL 334/99) Norme sugli scarichi (DM 51 del 12/7/90) Norme sull'inquinament o atmosferico (DPR del 12/7/90 e del 25/7/91) Norme per la tutela della acque (DL 152 del 11/5/99) Norme sullo smaltimento e sul trasporto dei rifiuti pericolosi (DL 22/97 e 389/97) Norme sul trasporto via terra ADR/RID (recepimento dir. CE 94/55): DM del 04/09/96 e attuazioni Testo unico su classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanza pericolose con recepimento fino alla Directtiva 2004/73/CE (29 adeguamento al progresso technico della directiva 67/548/CE) Norme per la compilazione della Scheda di Sicurezza con recepimento della directtiva 2001/58/EC ILetland INederländerna DeAlgemeneBeoordelingsmethodiekWater: Saneringsinspanning: { 11} Weinig schadelijk voor in water levende organismen. B COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

20 IPolen The Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC of the trades and repealing the trades the Regulation repealing Council Regulation (EEC) nr 793/93 the regulation lation (EC) nr1488/94, as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) nr 1272/2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing the Directives 1999/45/EC, Directive 67/548/EEC and amending the Regulation (EC) nr 1907/2006, with changes. Ordinance of the Minister of Health of 30 grudnia 2004 on safety and health relationship are tied to the existence of chemical agents (Dz.U.2005nr11poz.86), as amended. The Act of 25 lutego 2011 chemical substances and mixtures (Dz.U.2011nr63poz.322) Ordinance of the Minister of Health of 20 kwietnia 2012 on the labeling of chemical substances and mixtures, and certain mixtures (Dz.U.2012nr0poz.445) Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of 29 November 2002 on maximum permissible concentration assumptions Nate assumptions of harmful factors in the working environment (Dz.U.2002nr217poz.1833), as amended The Act of 27 April 2001r.o waste (Dz.U.2001 No. 62 item 628). Ordinance of the Minister of Environment of 27 September on waste (Dz.U.Nr112, item 1206). Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending the CYM The Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) IPortugal ISverige Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer 15.2.Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för detta ämne/denna blandning. AVSNITT 16: Annan information COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

21 Teckenpåförändringar Version: 2 Revisionsdatum: Anledningförändring: Uppdaterat SDB-avsnitt Tryckdatum: Förkortningarochakronymer CLP - Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Ristriction of Chemicals Viktigaliteraturhänvisningarochdatakälor Sammanstälningavsäkerhetsdatablad: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Ändrad genom: Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (Text av betydelse för EES) Denfulständigaordalydelsenavfaroangivelsersom avsesiavsnit3 H302 - Skadligt vid förtäring H312 - Skadligt vid hudkontakt H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H332 - Skadligt vid inandning Utbildningsråd Informationen i detta säkerhetsdatablad bör vara tillgängliga för den professionella användaren. Den professionella användaren av denna produkt måste få tillräcklig information om de eventuella riskerna med denna produkt. Den professionella användaren av denna produkt måste få tillräcklig utbildning om säker hantering och användning av kemiska produkter. Yterligareinformation Friskrivningsklausul Denna produkts säkerhetsinformation tillhandahålls för att understödja våra kunder när de bedömer produktens överensstämmelse med säkerhets-/hälso-/miljöföreskrifter. Den information som finns här har baserats på uppgifter som ställts till vårt förfogande och anses vara tillförlitliga. Men ingen garanti eller affärsfördel, lämplighet för någon användning eller någon annan form av garanti har uttalats eller förutsätts med tanke på riktigheten i dessa uppgifter eller genom resultaten som kommer fram vid användning av dem eller genom risker förbundna med användningen av produkten. Eftersom användningen av produkten uteslutande ligger inom användarens kontroll är det användarens plikt att själv faststälaförutsätningarnaförensäkeranvändningavprodukten.quakerchemicalcorporation( Quaker )påtarsiginget ansvar för personskada eller annan skada, direkt eller indirekt som ett resultat av användningen av produkten, såvida inte denna personskada eller annan skada kan tillskrivas en stor försumlighet från Quaker. COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Tryckdatum: 06-24-2015 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Version: 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Revisionsdatum:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Tryckdatum: 06-04-2015 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Version: 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Revisionsdatum:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Tryckdatum: 06-10-2015 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Version: 1.01 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Revisionsdatum:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012 Tryckdatum: 10/03/2012 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Version: 8 Reviderad datum: 10/03/2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer Intern identifiering BLE242 Issue1 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Ugnsrengoring

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Ugnsrengoring Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE056 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU Sida: 1 Datum för sammanställning: 14/05/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: IC4-RTU 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Etchant Gel - Etchant Gel S

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Etchant Gel - Etchant Gel S Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper Sida: 1 Datum för sammanställning: 24/02/2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: RAP2 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FS-STANDARD

SÄKERHETSDATABLAD FS-STANDARD FS-STANDARD Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD FS-STANDARD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.07.2007 1.1. Produktbeteckning Produktnamn FS-STANDARD 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Användning : Fodertillsats. Leverantör : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Ansvarig avdelning : Environment

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Sida: 1 Datum för sammanställning: 28/04/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Artikelnr. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Utfärdat av Sida - 2014-10-22 - - Trossa AB 1 av 7 FLS-BASIC

SÄKERHETSDATABLAD. Artikelnr. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Utfärdat av Sida - 2014-10-22 - - Trossa AB 1 av 7 FLS-BASIC SÄKERHETSDATABLAD Artikelnr. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Utfärdat av Sida 20141022 Trossa AB 1 av 7 FLSBASIC 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FLSBASIC ARTIKELNUMMER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Listskydd Tub (314) Produktnr. 314 1.2 Relevanta

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2011-09-29 2015-07-07 2011-09-29 107002 Trossa AB 1 av 7

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2011-09-29 2015-07-07 2011-09-29 107002 Trossa AB 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 20110929 20150707 20110929 107002 Trossa AB 1 av 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 08/02/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5757 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SÄKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Omarbetad 24.04.2012 Revision 01 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 60000040 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ATLE MINERALPRIMER

SÄKERHETSDATABLAD ATLE MINERALPRIMER SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.: 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: 2 kg, 5 kg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Cool 10

SÄKERHETSDATABLAD Binol Cool 10 Binol Cool 10 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Binol Cool 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Cool 10 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/05/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 04.07.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Snowclean SnowChem 301 ECO

Snowclean SnowChem 301 ECO Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 07-12-2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: VSSK9801 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 453/2010 Sida: 1 Datum för sammanställning: 04.07.2011 Omarbetning: 16.11.2012 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 07-12-2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: VSSK9540 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BETOPRIME

SÄKERHETSDATABLAD BETOPRIME SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. UC34 BioSonic Plaster and Stone Remover Powder Concentrate

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. UC34 BioSonic Plaster and Stone Remover Powder Concentrate Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Cat. No. UC34 48024 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandn och bolaget/företaget Produktnamn OBS, TFFH, 5G Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2007-05-16 2015-07-07 2011-11-23 104000 Trossa AB 1 av 7

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2007-05-16 2015-07-07 2011-11-23 104000 Trossa AB 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 20070516 20150707 20111123 104000 Trossa AB 1 av 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 18. Reviderad datum: 10/03/2012

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 18. Reviderad datum: 10/03/2012 Tryckdatum: 10/03/2012 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Version: 18 Reviderad datum: 10/03/2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Pälsglans/Balsam för Hund och Katt 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 424436,424439 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Kylarglykol Röd Longlife

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Kylarglykol Röd Longlife AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kylarglykol Longlife Röd Kemiskt namn 1,2- ethandiol Synonymer Etylenglykol, monoetylenglykol CAS-nr 107-21-1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 0975032IM Insulin, Human Recombinant, Zinc

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 0975032IM Insulin, Human Recombinant, Zinc SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktnamn Insulin, Human Recombinant, Zinc Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 04/02/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: WP20 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi

SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi Kulörtvätt allergi Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Histogel Utfärdat: 2011-12-05 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Histogel Utfärdat: 2011-12-05 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1 Utfärdat: 20111205 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 20150519 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SILICON CARBIDE POWDER. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD SILICON CARBIDE POWDER. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/8 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning CAS-nr: 409-21-2 EG nr.: 206-991-8 REACH Reg.nr.: - Förpackningsstorlek: Cat. No. 40701005, 40701006, 40701007, 40701008,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG.

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. SAFETY DATA SHEET 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 20 g Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 20 g Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/7 Användning: Ledande pasta Förpackningsstorlek: 20 g Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel: +45 44 600 800 Telefonnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD

SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1L Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD. 1L Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/5 Användning: Daglig rengöring Förpackningsstorlek: 1L Leverantör: LIP Sverige Korgvidegrând 1 16244 Vâllingby Tel.: 08-25 00 70 Telefonnummer för

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ESSVE CM 300E

SÄKERHETSDATABLAD ESSVE CM 300E ESSVE CM 300E Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ESSVE CM 300E AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.02.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ESSVE CM 300E 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum:

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2015-06-04 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 16-0012 Dikaliumvätefosfat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 01/10/2015 Revisionsnr: 2 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Barclay Gallup 360

SÄKERHETSDATABLAD Barclay Gallup 360 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ m-ei Agar Plates

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ m-ei Agar Plates Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON Gorilla Epoxy Hardener Härdare till epoxilim Hellströms Försäljnings AB,, Box 7059,

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ULTIMEG 2220 I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad genom Förordning (EG) Nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ULTIMEG 2220 I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad genom Förordning (EG) Nr 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad genom Förordning (EG) Nr 453/2010 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 08/06/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 9FG021 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

IKACLEAN FORDONSCHAMPO Utfärdat::

IKACLEAN FORDONSCHAMPO Utfärdat:: Sida 1 av 7 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr IKACLEAN FORDONSCHAMPO 305XXX 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr:

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr: SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 AVSNITT 1 1.1 Produktbeteckning. Trikem Tvättsprit 70% 1.2 Relevant identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån. Rengöring och desinfektion

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER Omarbetad 13/02/2013 Revision 23 Ersätter datum 03/08/2011 SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GLASS CLEANER Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT

SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA JÄRN- OCH PLÅTFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA JÄRN- OCH PLÅTFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer