SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010"

Transkript

1 Tryckdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Version: 2 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Revisionsdatum: Produktbeteckning Produktnamn: COOLANTCONDITIONER Relevantaidentifieradeanvändningaravämnetelerblandningenochanvändningarsom detavrådsfrån Tilämpning Tillsats 1.3.Närmareupplysningarom densom tilhandahålersäkerhetsdatablad Leverantör: QuakerChemicalB.V. Industrieweg 7, 1422 AH Uithoorn P.O.Box 39, 1420 AA Uithoorn The Netherlands T:+31 (0) F:+31 (0) quakerchem.com Ansvarigperson: QuakerChemicalB.V. Industrieweg 7, 1422 AH Uithoorn P.O.Box 39, 1420 AA Uithoorn The Netherlands T:+31 (0) F:+31 (0) quakerchem.com Nationelkontaktperson: QuakerChemicalB.V. Depart ment for Safety, Health and Environment 1.4.Telefonnummerförnödsituationer Giftinformationscentralen AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1.Klassificeringavämnetelerblandningen 2.1.1Klassificeringenligtförordning(EG)nr1272/2008[CLP] Akut toxicitet, dermal Kategori 4 - (H312) Akut toxicitet - inandning (damm/dimma) Kategori 4 - (H332) Frätande/irriterande på huden Kategori 1 - (H314) Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1 - (H318) Specifik toxicitet för målorgan (enstaka exponering) Kategori 3 COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

2 2.2.Märkningsuppgifter Innehåller Signalord FARA Faroangivelser H312 - Skadligt vid hudkontakt H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H332 - Skadligt vid inandning H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skyddsangivelser - EU ( 28, 1272/2008) P322 - Särskilda åtgärder (se.? på etiketten) P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 2.3.Andrafaror ingen vid normal användning 3.1Ämnen AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Ej tillämpligt. Produkten är en blandning. 3.2Blandningar Beskrivningavblandningen: Produkten är en blandning av: amin, vatten, salter, och funktionsförbättrande additiv. Farligabeståndsdelar: EC-nr Indexnr REACHRegistreringsnr %[vikt] Klassificeringenligt förordning(eg)nr 1272/2008(CLP) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 3 (H412) COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

3 Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt Beskrivningavåtgärdervidförstahjälpen AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Almännaanmärkningar: Vidinandning: Vidhudkontakt: Vidögonkontakt: Vidförtäring: Skyddsutrustningförpersonsom gerförstahjälpen: Första hjälpen kan ges av den första personen "på plats". Emellertid är det allmänt känt att en första aider en person med utbildning i första hjälpen. Första hjälpen bör känna till de specifika förhållanden och risker på arbetsplatsen. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren Avlägsna personen från området med de kemiska ångor eller från det förorenade området utan fara för dig själv. Om det behövs, ge konstgjord andning och / eller återupplivning, och placera personen i framstupa sidoläge, så att luftvägarna är öppna. Söka professionell hjälp. Tag genast av nedstänkta kläder Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten Kontakta läkare Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter Ring en läkare omedelbart Framkalla inte kräkning. Person som ger första hjälpen måste skydda sig själv. 4.2.Deviktigastesymptomenochefekterna,bådeakutaochfördröjda Vidinandning: Akut: Fördröjd: brännskador, Hosta, Dyspné, ont i halsen. brännskador, Hosta, Dyspné, ont i halsen. Vidhudkontakt: Akut: Fördröjd: brännskador, Rodnad, blåsor, smärta. brännskador, Rodnad, blåsor, smärta. Vidögonkontakt: Akut: Fördröjd: brännskador, Rodnad, smärta, nedsatt syn, Hornhinneskada. Hornhinneskada, brännskador, Rodnad, smärta, nedsatt syn. Vidförtäring: Akut: Fördröjd: brännskador, ont i halsen, Buksmärtor, Brinnande känsla. brännskador, ont i halsen, Buksmärtor, Brinnande känsla. 4.3.Angivandeavomedelbarmedicinskbehandlingochsärskildbehandlingsom eventueltkrävs Vidinandning: Vidhudkontakt: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

4 Vidögonkontakt: Vidförtäring: AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1.Släckmedel Lämpligasläckmedel: Olämpligasläckmedel: Pulver, CO2, vattendimma eller skum Vattenstråle med hög volym 5.2.Specielafarorsom orsakasavämnetelerblandningen Farligaförbränningsprodukter: Inte tillämpligt - kokar vid 100ºC (Produkten innehåller vatten) 5.3.Rådtilbrandbekämpningspersonal Standardprocedur för kemikaliebränder AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1.Personligaskyddsåtgärder,skyddsutrustningochåtgärdervidnödsituationer 6.1.1Förannanpersonalänräddningspersonal Skyddsutrustning: Åtgärdervidnödsituationer: Använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. Konsultera en expert Förräddningspersonal Skyddsutrustning: Åtgärdervidnödsituationer: Använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel Konsultera en expert 6.2.Miljöskyddsåtgärder Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem 6.3.Metoderochmaterialförinneslutningochsanering 6.3.1Förinneslutning: 6.3.2Försanering: 6.3.3Övriginformation: Täckning av avlopp. Sug upp med inert vätskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindemedel, sågspån) Städa upp spill omedelbart 6.4.Hänvisningtilandraavsnit Se även 8 och Försiktighetsmåtförsäkerhantering AVSNITT 7: Hantering och lagring COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

5 Skyddsåtgärder: Brandskyddsåtgärder: Ha alltid tändkällor och produkten separerat. Använd ett släcksystem som är lämpligt för anläggningen och de potentiella riskerna. Åtgärderföratförebyggabrandoch Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. förhindrabildandetavaerosoleroch damm: Miljöskyddsåtgärder: Almännarådom hygienpå arbetsplatsen: Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem Tvätta händerna grundligt efter användning 7.2.Förhålandenförsäkerlagring,inklusiveeventueloförenlighet Tekniskaåtgärderoch lagringsförhålanden: Förpackningsmaterial: Kravpålagerlokalereler lagringskärl: Övriginformationom lagringsförhålanden: Lagring vid 4-40 C Förvara i originalförpackning eller i dedikerad ackumulatortank. Lagra i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. 7.3.Specifikslutanvändning Rekommendationer: Lösningarsom ärspecifikaför industrisektorn: Exponeringsscenario(n): Se tekniskt datablad Se tekniskt datablad Exponeringsscenario är ännu inte tillgänglig. 8.1.Kontrolparametrar IEuropa AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd EU-Hygieniska(2000/39/EG)- EU-Hygieniska(2000/39/EG)- EU-Hygieniska(2000/39/EG)- förstaförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels förstaförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas förstalistaöverhygieniska gränsvärden-hud Inte listad Inte listad Inte listad EU-Hygieniska(2006/15/EG)- EU-Hygieniska(2006/15/EG)- EU-Hygieniska(2006/15/EG)- andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas andraförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden-hud 7.6 mg/m mg/m 3 Possibility of significant uptake through the skin COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

6 EU-Hygieniska(2009/161/EU)- EU-Hygieniska(2009/161/EU)- EU-Hygieniska(2009/161/EU)- tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Stels tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden- Twas tredjeförteckningöverindikativa yrkeshygieniskagränsvärden-hud Inte listad Inte listad Inte listad IÖsterike Österike-Gränsvärden- Cancerframkalandeämnen Österike-Gränsvärden-Tak- (maks) Österike-Gränsvärden- fotokänslighetsförlänande Inte listad Inte listad Inte listad Österike-Gränsvärden- Österike-Gränsvärden- Österike-Gränsvärden- luftvägssensibilisering sensibiliserande hudsensibiliserare Inte listad Inte listad Skin sensitizer Österike-Gränsvärden-Stels- Österike-Gränsvärden-twas- Österike-Gränsvärden- (MAK-KZWs) (MAK-TMWs) hudmärkning 7.6 mg/m 3 4 X 15 min 2.5 mg/m 3 skin notation IBelgien Österike-TekniskaExposureLimits-Stels (TRK-KZW) Inte listad IBulgarien Bulgarien-Gränsvärden-Biologiska gränsvärden Inte listad Bulgarien-Gränsvärden-Förbjudnaämnen Inte listad Bulgarien-Gränsvärden-Stels Bulgarien-Gränsvärden-twas Bulgarien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Skin notation ITjeckien Tjeckien-Gränsvärden-sensibiliserande Inte listad Tjeckien-Gränsvärden-Ämnenmed Potentieltkroniskahälsoefekter Inte listad Österike-TekniskaExposureLimits-twas- (TRK-TMWs) Inte listad Belgien-Gränsvärden-kvävande gaser Belgien-Gränsvärden- cancerframkalande Belgien-Gränsvärden-Skyddför Maternity Inte listad Inte listad Inte listad Belgien-Gränsvärden-Stels Belgien-Gränsvärden-twas Belgien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Skin Tjeckien-Gränsvärden-twas Tjeckien-Gränsvärden-Innertak Tjeckien-Gränsvärden- hudmärkning COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

7 2.5 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption IDanmark Danmark-Gränsvärden-Stels Danmark-Gränsvärden-twas Danmark-Gränsvärden-Hud Inte listad 2.5 mg/m 3 Potential for cutaneous absorption Danmark-Gränsvärden-Listaav Danmark-Gränsvärden-Listaav Danmark-Gränsvärden-Lista organiskalösningsmedel- organiskalösningsmedelmedtwa överämnenansesvara PreliminäraGränsvärden värden cancerframkalande Inte listad Present Inte listad IFinland Finland-Gränsvärden-Stels Finland-Gränsvärden-twas Finland-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption IFrankrike Frankrike-Gränsvärden-Stels (VLCT) Frankrike-Gränsvärden-twas (VME) Frankrike-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Risk of cutaneous absorption Frankrike-Gränsvärden- Frankrike-Hygieniska Frankrike-Gränsvärden- Cancerframkalandeämnen gränsvärden-mutagener fortplantningsgifter Inte listad Inte listad Inte listad Frankrike-Hygieniska Frankrike-Gränsvärden- Frankrike-Gränsvärden- gränsvärden-sensibilisatorer luftvägssensibilisering hudsensibiliserare Inte listad Inte listad Inte listad ITyskland Tyskland-TRGS900-Gränsvärden-twas Tyskland-TRGS900-hudmärkning (AGWs) 5.1 mg/m 3 skin notation IUngern Tyskland-TRGS900-Andningsvägar Sensibilisatorer Inte listad Tyskland-TRGS900-hudsensibiliserare Skin sensitization Ungern-Gränsvärden-Stels(CKS)Ungern-Gränsvärden-twas(AKs) Ungern-Gränsvärden-twas(AKs) Ungern-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 potential for cutaneous absorption Ungern-Gränsvärden-Cancerframkalande Ungern-Gränsvärden-sensibiliserande ämnen COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

8 IItalien Inte listad Inte listad Italien-Gränsvärden-Stels Italien-Gränsvärden-twas Italien-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous absorption Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-ShortTerm ExposureLimit (STEL) Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-tidsviktademedelvärden (TWA) Italien-rekommenderade gränsvärdenbaseratpåacgih TLVs-Hud 15 mg/m mg/m 3 Inte listad ILetland Letland-Gränsvärden-Stels Letland-Gränsvärden-twas 7.6 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous exposure ILituania Litauen-Gränsvärden-Stels Litauen-Gränsvärden-twas Litauen-Gränsvärden-Hud (TPRDs) (IPRDs) 15 mg/m 3 8 mg/m 3 Skin notation ILuxemburg Luxemburg-Gränsvärden-Stels Luxemburg-Gränsvärden-twas Luxemburg-Gränsvärden-Hud 7.6 mg/m mg/m 3 Inte listad INederländerna Letland-Gränsvärden- hudmärkning Nederländerna-Gränsvärden- Nederländerna-Gränsvärden- Nederländerna-Gränsvärden- Stels twas Hud 7.6 mg/m mg/m 3 skin notation INorge Norway-OccupationalExposure Norway-OccupationalExposure Norge-Gränsvärden-Hud Limits-STELs Limits-TWAs 5 mg/m mg/m 3 Skin notation IPolen Polen-Gränsvärden-Stels (NDSChs) Polen-Gränsvärden-twas(NDSS)Polen-Gränsvärden-TakGränser Polen-Gränsvärden-TakGränser (NDSPs) 7.5 mg/m mg/m 3 Inte listad IPortugal COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

9 IRumänien Rumänien-yrkesexponering-Stels Rumänien-Hygieniska Rumänien-Hygieniska gränsvärden-twas gränsvärden-skinnotation 7.6 mg/m mg/m 3 Skin notation ISlovakien Slovakien-gränsvärden-Stels Slovakien-gränsvärden-Twas Slovakien-gränsvärden-Skin Notation Inte listad Inte listad Inte listad ISlovenien Slovenien-yrkesexponering-Stels Slovenien-Hygieniska Slovenien-Hygieniska gränsvärden-twas gränsvärden-hud 7.5 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption ISpanien ISverige Portugal-Gränsvärden-Stels (VLE-CD) Portugal-Gränsvärden-twas (VLE-MPs) Portugal-Gränsvärden- hudmärkning 3 ppm 1 ppm skin - potential for cutaneous 7.6 mg/m mg/m 3 exposure Spanien-Hygieniskagränsvärden- Spanien-Hygieniskagränsvärden- Spanien-Hygieniskagränsvärden- Stels(VLA-EC) Twas(VLA-EDs) Hud 7.5 mg/m mg/m 3 skin - potential for cutaneous exposure Sverige-Gränsvärdenför Sverige-Gränsvärdenför Sverige-Hygieniskagränsvärden- exponering-stels(stvs) exponering-tlvs(llvs) Hud 15 mg/m 3 8 mg/m 3 Skin notation IStorbritannien Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Stels Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Twas Storbritannien-Workplace ExposureLimits(WELs)-Skin 7.6 mg/m mg/m 3 Potential for cutaneous absorption 8.2.Begränsningavexponeringen 8.2.1Lämpligatekniskakontrolåtgärder Tekniskaåtgärdersom syftartilatförhindraexponering: Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden 8.2.2Personligskyddsutrustning: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

10 Ögonskydd/ansiktsskydd: Användning av skyddsglasögon rekommenderas Hudskydd: Skyddshandskar: Användande av kemikalieresistenta handskar rekommenderas. Övrigthudskydd: Användning av långärmade skyddskläder rekommenderas Andningsskydd: Tillräcklig ventilation rekommenderas Termiskfara: Produkten utgör ingen termisk risk Begränsningavmiljöexponeringen: Tekniskaåtgärdersom syftartilatförhindraexponering: Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1.Informationom grundläggandefysikaliskaochkemiskaegenskaper a)utseende: Färg: Aggregationstilstånd: b)lukt c)luktröskel Ljusgul Vätska Egenskap Svag lukt d)ph-värde 11.5 e)smältpunkt/fryspunkt( C) f)initialkokpunktochkokpunktsinterval( C) 100 g)flampunkt( C) h)avdunstningshastighet(buac=1) i)antändlighet(fastform,gasform) j)övre/undrebrännbarhetsgränselerexplosionsgräns k)ångtryck(kpa) l)ångdensitet(luft=1) Inte tillämpligt - kokar vid 100ºC (Produkten innehåller vatten) m)relativdensitet(g/cm³) COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

11 vid( C) 25 n)löslighet ivaten o)fördelningskoeficientn-oktanol/vaten p)självantändningstemperatur( C) q)sönderfalstemperatur( C) Löslig Självantändningstemperatur( C) 410 r)viskositet(mm²/s) 14 vid( C) 40 s)explosivaegenskaper t)oxiderandeegenskaper Produkten är ej explosionsfarlig. Produkten är inte ett oxidationsmedel. 9.2.Annaninformation a)flytpunkt( C) < Reaktivitet Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.2.Kemiskstabilitet Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.3.Riskenförfarligareaktioner Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden 10.4.Förhålandensom skaundvikas Ingen känd 10.5.Oförenligamaterial Starka oxiderande ämnen 10.6.Farligasönderdelningsprodukter ingen vid normal användning AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1Informationom detoxikologiskaefekterna Akuttoxicitet ATEblandning-Viamunnen(mg/kg): >200 - <=2000 ATEblandning-Viahuden(mg/kg): COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

12 ATEblandning-Inandning(mg/l/4h-ångor): >2 - <=20 LD50-Oral,Råta(mg/kg) LD50-dermal,kanin(mg/kg) LC50-inhalation,råta,4h(mg/l) 1515 >2000 Frätande/iriterandepåhuden Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Alvarligögonskada/iritation Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Luftvägs-elerhudsensibilisering Exponeringstid: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Mutagenitetikönsceler Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Karcinogenicitet COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

13 Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Reproduktionstoxicitet Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga SammanfatningfrånutvärderingavCMR-egenskaper Resultat: STOT-enstakaexponering Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga STOT-upprepadexponering Resultat: Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga Faravidaspiration Resultat: COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

14 Metod Art Exponeringsväg Verksam dos Exponeringstid Resultat Inga data tillgängliga AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1Toxicitet Akut(kortvarig)toxicitet LC50(Fisk-96h): EC50(Vatenloppa-48h): IC50(Alger-72h): >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l Kronisk(långvarig)toxicitet LC50(Fisk-96h): EC50(Vatenloppa-48h): IC50(Alger-72h): Biologisknedbrytning: Fördelningskoeficient: n-oktanol/vaten(logkow): Biokoncentrationsfaktor(BCF): LC50(Fisk-96h) mg/l (Oncorhynchus mykiss) mg/l (Lepomis macrochirus) 227 mg/l (Pimephales promelas) 3684 mg/l (Brachydanio rerio) 200 mg/l (Oncorhynchus mykiss) >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l LC50(Fisk-96h) mg/l (Oncorhynchus mykiss) mg/l (Lepomis macrochirus) 227 mg/l (Pimephales promelas) 3684 mg/l (Brachydanio rerio) 200 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50(Vatenloppa-48h) EC50(Alger-72h) 65 mg/l (Daphnia magna) 15 mg/l (Desmodesmus subspicatus) EC50(Vatenloppa-48h) EC50(Alger-72h) 65 mg/l (Daphnia magna) 15 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Nedbrytning Fördelningskoeficient Biokoncentrationsfaktor(BCF) n-oktanol/vaten(logkow) <3.0 <= Persistensochnedbrytbarhet COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

15 Abiotisknedbrytning: Fysikaliskochfotokemisk eliminering: Biologisknedbrytning: Abiotisknedbrytning Fysikaliskochfotokemisk Nedbrytning eliminering 12.3Bioackumuleringsförmåga Fördelningskoeficient: n-oktanol/vaten(logkow): Biokoncentrationsfaktor(BCF): Fördelningskoeficientn-oktanol/vaten(log Biokoncentrationsfaktor(BCF) Kow) <3.0 <= Rörlighetenijord Kändelerförväntadfördelningi olikadelaravmiljön. Ytspänning: 12.5ResultatavPBT-ochvPvB-bedömningen 12.6Andraskadligaefekter 12.7Yterligareinformation Kändelerförväntadfördelningiolikadelarav miljön Ytspänning AVSNITT 13: Avfallshantering COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

16 13.1.Avfalsbehandlingsmetoder Bortskafandeav produkt/förpackning: Förpackning: Återvinning: Använd ett europeiskt program för återvändande för tomma förpackningar. Till exempel: NCG-europe.com. Avfalskoder/avfalsbeteckningarenligtavfalsförteckningen: Vidleverans: Användprodukt: Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) AVSNITT 14: Transportinformation 14.1.UN-nummer UN Oficieltransportbenämning ETHANOLAMINE solution 14.3.Faroklassförtransport Farlighetsklass: Förpackningsgrupp Förpackningsgrupp: III 14.5.Miljöfaror 14.6.Särskildaförsiktighetsåtgärder Klassificerings-kod: C7 Tunnelrestrictioncode: (E) HazardidentificationNo.: BulktransportenligtbilagaItilMARPOL73/78ochIBC-koden EmS: Segregationengrupp: F-A, S-B 18 Alkalis AVSNITT 15: Gällande föreskrifter COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

17 15.1.Föreskrifter/lagstiftningom ämnetelerblandningennärdetgälersäkerhet,hälsaochmiljö EU-förordningar Godkännandenoch/elerbegränsningaravanvändning Godkännanden: Europaparlamentetsochrådetsförordning(EG)nr1907/2006avden18december2006om registrering,utvärdering, godkännandeochbegränsningavkemikalier(reach),inrätandeaveneuropeiskkemikaliemyndighet,ändringavdirektiv 1999/45/EGochupphävandeavrådetsförordning(EEG)nr793/93ochkommissionensförordning(EG)nr1488/94 samtrådetsdirektiv76/769/eegochkommissionensdirektiv91/155/eeg,93/67/eeg,93/105/egoch2000/21/eg BILAGAXIV-FÖRTECKNINGÖVERÄMNENFÖRVILKADETKRÄVSTILLSTÅND Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. Begränsningaravanvändning: Europaparlamentetsochrådetsförordning(EG)nr1907/2006avden18december2006om registrering,utvärdering, godkännandeochbegränsningavkemikalier(reach),inrätandeaveneuropeiskkemikaliemyndighet,ändringavdirektiv 1999/45/EGochupphävandeavrådetsförordning(EEG)nr793/93ochkommissionensförordning(EG)nr1488/94 samtrådetsdirektiv76/769/eegochkommissionensdirektiv91/155/eeg,93/67/eeg,93/105/egoch2000/21/eg BILAGAXI-KRITERIERFÖRIDENTIFIERINGAVLÅNGLIVADE,BIOACKUMULERANDEOCHTOXISKAÄMNENSAMT MYCKETLÅNGLIVADEOCHMYCKETBIOACKUMULERANDEÄMNEN Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. BILAGAXVI-BEGRÄNSNINGAVFRAMSTÄLLNING,UTSLÄPPANDEPÅMARKNADENOCHANVÄNDNINGAVVISSA FARLIGAÄMNEN,BEREDNINGAROCHVAROR Produkten innehåller inte ämnen som nämns i denna bilaga. AndraEU-förordningar EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr648/2004avden31mars2004om tvät-och rengöringsmedel Produkten omfattas inte av denna förordning. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr689/2008avden17juni2008om exportochimportav farligakemikalier Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. RÅDETSFÖRORDNING(EG)nr111/2005avden22december2004om reglerförövervakningavhandelnmed narkotikaprekursorermelangemenskapenochtredjeländer Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr1005/2009avden16september2009om ämnensom bryternedozonskiktet Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EU)nr98/2013avden15januari2013om saluföringoch användningavsprängämnesprekursorer Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

18 Kommissionensbeslutavden3maj2000om ersätningavbeslut94/3/egom enförteckningöveravfalienlighetmed artikel1airådetsdirektiv75/442/eegom avfal,ochrådetsbeslut94/904/egom upprätandeavenförteckningöver farligtavfalienlighetmedartikel1.4irådetsdirektiv91/689/eegom farligtavfal[delgivetmednrk(2000)1147](text avbetydelseförees)(2000/532/eg) Avfalskoder/avfalsbeteckningarenligtavfalsförteckningen: Vidleverans: Användprodukt: Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) RÅDETSFÖRORDNING(EC)nr428/2009avden5maj2009om upprätandeavengemenskapsordningförkontrolav export,överföring,förmedlingochtransiteringavproduktermeddubblaanvändningsområden Produkten innehåller inte komponenter som nämns i den här förordningen. Nationelaföreskrifter IÖsterike IBelgien ITjeckien ACT 350 av den 27 oktober 2011 om kemiska ämnen och blandningar och om ändring av vissa lagar IDanmark Danmark-MALFactor 500 m3/10g substance IFinland IFrankrike COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

19 Tableauxdemaladiesprofessionneles(förteckningöver yrkessjukdomar): 49 ITyskland Faroklasserförvaten(Wassergefährdungsklassen): 1(S) Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga Tyskland-Vaten(VwVwS)-Bilaga 1 2-Vatenfaroklasser 3 hazard class 1 - low hazard to waters IItalien disposizioni di normativa vigente: limite di soglia (LTV) ed indicatori biologici di esposizione (IBE) ACGIH 2001 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (DL212 del 30/07/90) Norme generali per l'igiene sul lavoro (DPR 303 del 19/3/56) Regolamenti e tabelle sulle malattie professionali nell'industria (DPR 336 del 13/04/94) D.Lgs. 81/2008 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche Rischi incidenti rilevanti (Seveso bis - DL 334/99) Norme sugli scarichi (DM 51 del 12/7/90) Norme sull'inquinament o atmosferico (DPR del 12/7/90 e del 25/7/91) Norme per la tutela della acque (DL 152 del 11/5/99) Norme sullo smaltimento e sul trasporto dei rifiuti pericolosi (DL 22/97 e 389/97) Norme sul trasporto via terra ADR/RID (recepimento dir. CE 94/55): DM del 04/09/96 e attuazioni Testo unico su classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanza pericolose con recepimento fino alla Directtiva 2004/73/CE (29 adeguamento al progresso technico della directiva 67/548/CE) Norme per la compilazione della Scheda di Sicurezza con recepimento della directtiva 2001/58/EC ILetland INederländerna DeAlgemeneBeoordelingsmethodiekWater: Saneringsinspanning: { 11} Weinig schadelijk voor in water levende organismen. B COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

20 IPolen The Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC of the trades and repealing the trades the Regulation repealing Council Regulation (EEC) nr 793/93 the regulation lation (EC) nr1488/94, as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) nr 1272/2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing the Directives 1999/45/EC, Directive 67/548/EEC and amending the Regulation (EC) nr 1907/2006, with changes. Ordinance of the Minister of Health of 30 grudnia 2004 on safety and health relationship are tied to the existence of chemical agents (Dz.U.2005nr11poz.86), as amended. The Act of 25 lutego 2011 chemical substances and mixtures (Dz.U.2011nr63poz.322) Ordinance of the Minister of Health of 20 kwietnia 2012 on the labeling of chemical substances and mixtures, and certain mixtures (Dz.U.2012nr0poz.445) Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of 29 November 2002 on maximum permissible concentration assumptions Nate assumptions of harmful factors in the working environment (Dz.U.2002nr217poz.1833), as amended The Act of 27 April 2001r.o waste (Dz.U.2001 No. 62 item 628). Ordinance of the Minister of Environment of 27 September on waste (Dz.U.Nr112, item 1206). Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending the CYM The Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) IPortugal ISverige Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer 15.2.Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för detta ämne/denna blandning. AVSNITT 16: Annan information COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

21 Teckenpåförändringar Version: 2 Revisionsdatum: Anledningförändring: Uppdaterat SDB-avsnitt Tryckdatum: Förkortningarochakronymer CLP - Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Ristriction of Chemicals Viktigaliteraturhänvisningarochdatakälor Sammanstälningavsäkerhetsdatablad: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Ändrad genom: Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (Text av betydelse för EES) Denfulständigaordalydelsenavfaroangivelsersom avsesiavsnit3 H302 - Skadligt vid förtäring H312 - Skadligt vid hudkontakt H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H332 - Skadligt vid inandning Utbildningsråd Informationen i detta säkerhetsdatablad bör vara tillgängliga för den professionella användaren. Den professionella användaren av denna produkt måste få tillräcklig information om de eventuella riskerna med denna produkt. Den professionella användaren av denna produkt måste få tillräcklig utbildning om säker hantering och användning av kemiska produkter. Yterligareinformation Friskrivningsklausul Denna produkts säkerhetsinformation tillhandahålls för att understödja våra kunder när de bedömer produktens överensstämmelse med säkerhets-/hälso-/miljöföreskrifter. Den information som finns här har baserats på uppgifter som ställts till vårt förfogande och anses vara tillförlitliga. Men ingen garanti eller affärsfördel, lämplighet för någon användning eller någon annan form av garanti har uttalats eller förutsätts med tanke på riktigheten i dessa uppgifter eller genom resultaten som kommer fram vid användning av dem eller genom risker förbundna med användningen av produkten. Eftersom användningen av produkten uteslutande ligger inom användarens kontroll är det användarens plikt att själv faststälaförutsätningarnaförensäkeranvändningavprodukten.quakerchemicalcorporation( Quaker )påtarsiginget ansvar för personskada eller annan skada, direkt eller indirekt som ett resultat av användningen av produkten, såvida inte denna personskada eller annan skada kan tillskrivas en stor försumlighet från Quaker. COOLANT CONDITIONER 100 Sida F

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012 Tryckdatum: 10/03/2012 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Version: 8 Reviderad datum: 10/03/2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt Luftvärmepump Tvätt Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Luftvärmepump

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Du väljer ditt växtskydd noggrant - men hur väl känner du till ditt vatten du blandar med? PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Skillnader i vattentemperaturer, olika saltinnehåll

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

Datum vid utfärdande: 21.01.2013 Revision: - Version: I Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EU) Nr. 1272/2008

Datum vid utfärdande: 21.01.2013 Revision: - Version: I Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EU) Nr. 1272/2008 Datum vid utfärdande: 21.01.2013 Revision: - Version: I Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EU) Nr. 1272/2008 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn R-KEM

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LA Fönsterputs

SÄKERHETSDATABLAD LA Fönsterputs SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer 11640 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Sanera Lukt. claes@jape.se

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Sanera Lukt. claes@jape.se SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-06-01 Ersätter blad utfärdat 2013-04-10

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: -

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 16 april 2015 Utgivningsdatum: 16 Juli 2007 SDS nr: 281-13 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (21-109A): A3016 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer