Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin"

Transkript

1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Mirtazapin Teva är och vad det används för 2. Innan du använder Mirtazapin Teva 3. Hur du använder Mirtazapin Teva 4. Eventuella biverkningar 5. Förvaring av Mirtazapin Teva 6. Övriga upplysningar 1. VAD MIRTAZAPIN TEVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Mirtazapin Teva tillhör gruppen antidepressiva läkemedel. Mirtazapin Teva används för behandling av depressiv sjukdom (svåra depressiva episoder). 2. INNAN DU ANVÄNDER MIRTAZAPIN TEVA Använd inte Mirtazapin Teva: - om du är allergisk (överkänslig) mot mirtazapin eller något av övriga innehållsämnen i Mirtazapin Teva. Var särskilt försiktig med Mirtazapin Teva: Tala om för din läkare om du har eller har haft: Epilepsi (attacker eller anfall) eller annan hjärnsjukdom (fysisk skada i hjärnan som orsakar minskad mental funktion). Sluta ta Mirtazapin Teva och kontakta läkare omgående om du får kramper eller om dina kramper uppkommer oftare. Schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Kontakta läkare omgående om psykotiska symtom såsom paranoida tankar kommer oftare eller blir svårare. Bipolär sjukdom ( manisk depression, med omväxlande perioder av upprymdhet eller överaktivitet och nedstämdhet). Sluta ta Mirtazapin Teva och kontakta din läkare omgående om du börjar känna dig upprymd eller överaktiv. Leversjukdom inklusive gulsot (se även nedan avsnitt 4. Eventuella biverkningar ). Njursjukdom. Hjärtsjukdom såsom kärlkramp (ont i bröstet) eller nyligen haft hjärtinfarkt. Lågt blodtryck. Svårigheter att urinera t.ex. på grund av förstorad prostata. Tarmobstruktion Diabetes. Det kan vara nödvändigt att justera dosen av din antidiabetesmedicin. 1

2 Onormalt högt tryck i ögat vilket kan leda till synförlust, som sker vid glaukom. Om du börjar små sämre och har tankar på att skada dig själv Du, som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest, kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid. Dessa tankar kan vara vanliga: om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord, om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv. Kontakta snarast läkare ella uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras. Om du är äldre kan du vara mer känslig för biverkningar som uppkommer av antidepressiva läkemedel. Om biverkningar uppkommer se avsnitt 4. Eventuella biverkningar för information om vad du bör göra. Användning hos barn och ungdomar under 18 år Mirtazapin Teva ska normalt inte användas till barn och ungdomar under 18 år. Det är viktigt att känna till att personer under 18 år har ökad risk för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (framförallt aggression, trotsbeteende och ilska) när de använder denna typ av läkemedel. Trots detta kan läkaren ha skrivit ut Mirtazapin Teva till en person under 18 år för att han anser att det är för patientens bästa. Om läkaren har skrivit ut Mirtazapin Teva till en patient under 18 år och du vill diskutera detta, var vänlig och kontakta behandlande läkare. Du ska informera läkaren om något av symtomen, omnämnda ovan, uppkommer eller förvärras om patienten är under 18 år och använder Mirtazapin Teva. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år. Användning av andra läkemedel: Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel: MAO-hämmare (monoaminoxidas hämmare) som används vid behandling av depression (t.ex. fenelzin, tranylcypromin eller isokarboxazid) eller av Parkinsons sjukdom (t.ex. selegilin): Använd inte Mirtazapin Teva samtidigt eller inom två veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare. Antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI t.ex. fluoxetin, sertralin): I sällsynta fall kan ett livshotande tillstånd som kallas serotonergt syndrom uppkomma med hög feber, muskelstelhet eller muskelryckningar, förvirring, retbarhet och extrem upprördhet. Kontakta din läkare omedelbart om detta inträffar (se nedan, avsnitt 4. Eventuella biverkningar ). Bensodiazepiner t.ex. diazepam (används för att behandla ångest) eller andra lugnande medel: Kan få förstärkt dåsighet. Läkemedel för behandling av HIV/AIDS (HIV-proteashämmare), azoler mot svampinfektioner ( t.ex. ketokonazol), erytromycin (ett antibiotikum) eller 2

3 nefazodon (mot depression), cimetidin (behandling av magsår): Mängden mirtazapin kan öka i blodet. Karbamezepin eller fenytoin (mot epilepsi), rifampicin (behandling mot tuberkulos): Mängden mirtazapin kan minska i blodet. Warfarin (blodförtunnande): Mirtazapin kan förstärka effekten av warfarin. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Intag av MIRTAZAPIN TEVA med mat och dryck: Du ska undvika att dricka alkohol under den tid som du behandlas med Mirtazapin Teva. Graviditet och amning Graviditet Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med mirtazapin saknas. Ta inte mirtazapin om du är gravid eller planerar graviditet om inte din läkare anser det vara absolut nödvändigt efter att ha noggrant övervägt risken gentemot nyttan. Amning Det är inte känt om mirtazapin passerar över i modersmjölken. Din läkare beslutar om du ska fortsätta/avbryta amning eller fortsätta/avbryta behandlingen med mirtazapin. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Mirtazapin Teva kan försämra koncentrationsförmågan och reaktionsförmågan och orsaka dåsighet. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du är säker på att du inte är påverkad. Viktig information om några av hjälpämnena i Mirtazapin Teva: Mirtazapin Teva innehåller aspartam, som är en källa till fenylalanin. Detta kan vara skadligt för patienter, som lider av fenylketonuri. 3. HUR DU ANVÄNDER MIRTAZAPIN TEVA Använd alltid Mirtazapin Teva enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer dosen, som är avpassad individuellt för dig. Dosinstruktionerna ges nedan: Vuxna: Den vanliga startdosen är 15 mg eller 30 mg som en engångsdos innan du går och lägger dig. Om det är nödvändigt kan din läkare gradvis öka dosen upp till den högsta dosen 45 mg per dag. Äldre: Den rekommenderade dosen är den samma som för vuxna. Hos äldre patienter kan en ökning i dos ske under noga tillsyn för att uppnå tillfredställande och säker effekt. Barn och ungdomar under 18 år: Detta läkemedel ska inte användas till barn och ungdomar (se avsnitt 2. Innan du använder Mirtazapin Teva). 3

4 Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion kan din läkare rekommendera en lägre dos av Mirtazapin Teva. Tabletterna skall tas på följande sätt: Tryck inte ut tabletten ur tablettfickan för då går den sönder. Varje karta innehåller sex tabletter som är separerade i tablettfickor genom perforeringar. Bryt av en tablettficka längs den streckade linjen (Figur 1). Avlägsna det skyddande höljet försiktigt genom att börja från hörnet som är märkt med en pil (Figur 2 och 3). Håll dina händer torra och ta ut tabletten ur förpackningen. Tabletten kan placeras på tungan och kommer snabbt att lösas upp. Dessa tabletter kan sväljas med eller utan vatten. Mirtazapin Teva kan tas med eller utan mat. Mirtazapin Teva ska företrädesvis tas som en engångsdos omedelbart före sänggåendet. Den dagliga dosen kan också delas upp på två doser, en på morgonen och den andra vid sänggåendet. Den högre dosen bör tas på kvällen. Det kan ta några veckor innan Mirtazapin Teva får dig att må bättre. När full effekt har uppnåtts (vanligtvis inom 2-4 veckor), bör behandlingen fortsätta i ytterligare 4-6 månader. Avbryt inte behandlingen utan att ha kontaktat din läkare, även om du mår bättre. Om du har tagit för stor mängd av Mirtazapin Teva Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel ). Överdos av Mirtazapin Teva kan orsaka desorientering, sömnighet, högt eller lågt blodtryck (känner sig yr och svimfärdig). Om du har glömt att ta Mirtazapin Teva Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det såvida det inte blir för nära nästa dos. Ta aldrig två doser vid samma tidpunkt. Ta de återstående doserna vid rätt tidpunkt. Om du slutar att använda Mirtazapin Teva 4

5 Sluta inte ta dina tabletter tvärt då abstinenssymptom som illamående, huvudvärk, oro, skakningar och sjukdomskänsla kan förekomma. Om behandlingen ska avslutas kommer din läkare gradvis att reducera din dos. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Mirtazapin Teva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Kontakta din läkare snarast möjligt om du känner dig dålig medan du tar Mirtazapin Teva. Det finns biverkningar som är allvarliga men de flesta är mindre allvarliga. Om du drabbas av vissa biverkningar kan du behöva medicinsk behandling. Ibland kan symtomen på depression innefatta tankar på att begå självmord. Det är möjligt att dessa symtom förvärras under de första veckorna av behandling. Om du upplever eller har obehagliga tankar under denna inledande perioden eller vid någon annan tidpunkt kontakta din läkare omedelbart. Om du upplever hög feber, muskelstelhet eller muskelryckningar, förvirring, retbarhet och extrem upprördhet måste du kontakta din läkare omedelbart då dessa symtom kan vara tecken på ett s.k. serotonergt syndrom. Syndromet förekommer väldigt sällan men kan vara livshotande. Du kan vara tvungen att sluta använda Mirtazapin Teva. Om du får gulsot (gulnande hud och ögonvitor) sluta använda Mirtazapin Teva och kontakta din läkare omedelbart. Om du får symtom på en infektion såsom oförklarlig hög feber, ont i halsen eller munsår. Sluta använda Mirtazapin Teva och kontakta din läkare omgående för att ta blodprov. I sällsynta fall kan dessa symtom vara tecken på en störning i produktionen av blodkroppar i benmärgen. Dessa sällsynta symtom uppträder vanligtvis efter 4-6 veckors behandling. Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 och fler än 1 av 100 användare): Ökad aptit, viktökning Dåsighet och minskad koncentration under de första veckorna av Mirtazapin Teva behandling. Yrsel, huvudvärk Svullnad och åtföljande viktökning Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 och fler än 1 av användare): Illamående Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 och fler än 1 av användare): Benmärgsdepression (leder till störningar i blodet såsom låg koncentration av vissa vita blodceller och dessa störningar kan karaktäriseras genom feber eller köldrysningar, ont i halsen, hals- och munsår, ovanlig trötthet eller svaghet, ovanlig blödning eller oförklarliga blåmärken). Låg natriumhalt i blodet, vilket kan associeras med trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall eller koma Mani (känner sig upprymd eller emotionellt hög ), förvirring, hallucinationer, ny eller förvärrad ångest, sömnlöshet, mardrömmar eller livliga drömmar 5

6 Krampanfall, darrningar, muskelryckningar (ofrivilliga rörelser av armar och ben), myrkrypningar, rastlösa ben Lågt blodtryck som kan leda till yrsel framför allt när man reser sig upp Muntorrhet, diarré Onormala levervärden Hudutslag eller plötsliga symptom på huden Led- och muskelsmärtor Trötthet. Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av ): Serotonergt syndrom (ett potentiellt livshotande tillstånd med hög feber, muskelstelhet eller muskelryckningar, förvirring, retbarhet och extrem upprördhet). Om du får någon av de ovan nämnda biverkningarna ska du kontakta din läkare och diskutera om du ska fortsätta använda Mirtazapin Teva. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. FÖRVARING AV MIRTAZAPIN TEVA Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Överför inte tabletterna till annan förpackning. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Det aktiva innehållsämnet är mirtazapin. Varje tablett innehåller 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin. Övriga innehållsämnen är xylitol (E967), utfälld kiseldioxid, basisk butylmetakrylat- kopolymer, krospovidon, aspartam (E951), apelsinarom, mannitol (E421), magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 15 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med 93 på ena sidan och 7303 på den andra. 30 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med 93 på ena sidan och 7304 på den andra. 45 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med 93 på ena sidan och 7305 på den andra. 6

7 15 mg tabletterna finns i förpackningsstorlekar om 6, 12, 18, 28, 30, 48, 50, 60, 90, 96, 100, 200 och 500 tabletter. 30 mg tabletterna finns i förpackningsstorlekar om 6, 12, 18, 28, 30, 48, 50, 60, 90, 96, 100, 180, 200 och 500 tabletter. 45 mg tabletterna finns i förpackningsstorlekar om 18, 28, 30, 48, 50, 60, 90, 96, 100, 180, 200 och 500 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning: Teva Sweden AB Box Helsingborg Sverige Tillverkare Teva UK Limited Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, England Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Belgien Danmark Finland Frankrike Irland Italien Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Mirtazapine TEVA 15 mg/30 mg/45 mg orodispergeerbare tabletten Mirtazapin Teva 15 mg/30 mg/45 mg smeltetabletter Mirtazapin Teva 15 mg/30 mg/45 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapine - TEVA 15 mg/30 mg/45 mg comprimé orodispersible Mirtazapine Teva 15 mg/30 mg/45 mg orodispersible tablet Mirtazapina Teva 15 mg/30 mg/45 mg compresse orodispersibili Mirtazapine - Teva 15 mg/30 mg/45 mg burnoje disperguojamosios tabletes Mirtazapine disp 15/30/45 PCH orodispergeerbare tabletten 15 mg/30 mg/45 mg Mirtazapin Teva 15 mg/30 mg/45 mg smeltetabletter Mirtazapine Teva Mirtazapina TEVA 15 mg/30 mg/45 mg comprimidos orodispersíveis Mirtazapine - Teva DisTab 15 mg/30 mg/45 mg Mirtazapina TEVA 15 mg/30 mg/45 mg comprimidos bucodispersables EFG Mirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg orodispersible tablet Mirtazapin Teva 15 mg/30 mg/45 mg munsönderfallande tablett Mirtazapine - Teva DisTab 15 mg/30 mg/45 mg Mirtazapin - TEVA 15 mg/30 mg/45 mg schmelztabletten Mizapin Sol 15 mg/30 mg/45 mg szájban diszpergálódó Mirtazapin Teva 15 mg/30 mg/45 mg schmelztabletten Denna bipacksedel godkändes senast

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Det innehåller information som är

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Bipacksedel: Information till användaren Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel Bipacksedel: Information till användaren Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Sertralin KRKA 50 mg filmdragerade tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 2 1. LÄKEMEDLETS NAMN Sonata 5 mg hårda kapslar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje kapsel innehåller 5 mg. Hjälpämnen, (se Förteckning över hjälpämnen, 6.1). 3. LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer