Tid: Måndagen den 24 februari kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden Dnr 2013/ON075 Dpl Funktionshinder SOLTAK, årsrapport 2013 Dnr 2014/ON Samråd om bostadsförsörjningsprogram Dnr 2013/ON152 Dpl Uppföljning av genomförd internkontroll 2013 Dnr 2012/ON187 Dpl Internkontrollplan 2014 Dnr 2014/ON Återrapport statsbidrag värdegrundsarbete Dnr 2011/ON077 Dpl 730 Föredragande Förvaltningsekonom Lena Glavander Verksamhetschef Irene Blomqvist Socialchef Sven Bergelind Socialchef Sven Bergelind Socialchef Sven Bergelind Socialchef Sven Bergelind 9. Information om trygghetsboende i Lödöse Socialchef Sven Bergelind 10. Behov av utökat antal platser i särskilt boende Dnr 2014/ON Anmälan om inkomna skrivelser 12. Anmälan av delegationsbeslut Socialchef Sven Bergelind

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ON Årsrapport för omsorgsnämnden 2013 Dnr 2013/ON075 Sammanfattning Omsorgsnämnden redovisar ett sammanlagt överskott på 1.4 mkr Resultatet har sedan föregående delårsrapport förbättrats betydligt. Orsaken är främst att personalkostnaderna inom personlig assistans blivit lägre än förväntat, men beror även på ökade intäkter, vakanshållna tjänster inom administration och ökad effektivitet. Av omsorgsnämndens två verksamhetsområden; äldreomsorg och funktionshinder, redovisar äldreomsorgens verksamheter ett underskott på 4.1 mkr medan funktionshinderområdet visar ett överskott på 3.5 mkr. Situationen inom äldreomsorgen har varit mycket ansträngd under året. Efterfrågan på platser i särskilt boende har varit betydligt högre än tillgången, trots att omsorgsnämnden öppnade den enhet vid Soläng som varit temporärt stängd. Verksamheten har tvingats till överbeläggningar och extra bemanning. Lindkullen är den enhet som haft den största överbeläggningen samtidigt som omfattande resurser avsatts för palliativ vård. Antalet betalningsdagar till Västra Götalandsregionen för medicinskt färdigbehandlade har ökat kraftigt och inneburit en kostnad på 0.5 mkr. Jämfört med 2012 har beläggningen inom särskilt boende ökat med 12 %. Det ökade behovet av äldreomsorg bland kommuninvånarna återspeglas även av att antalet inskrivna personer i hemsjukvården sedan föregående år ökat med 10 % och att antalet insatser från hemtjänsten ökat med 3 %. Personalförstärkningar har varit nödvändiga för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god och säker vård och omsorg. Ökningen beror på att allt fler väljer att vårdas hemma även vid svåra sjukdomstillstånd och vård vid livets slut, vilket kräver särskild kompetens och ökad bemanning dygnet runt. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Beslutsunderlag Årsrapport för omsorgsnämnden Lena Glavander Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: socialförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

3 sid- 2 - Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner årsrapport Beslutet expedieras till Lena Glavander Förvaltningsekonom sid 2/2

4 Årsrapport Dnr 2013/ON075 Dpl

5 Årsrapport INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Äldreomsorg Funktionshinder Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall Gemensamt omsorgsnämnd Färdtjänst Hemsjukvård och kommunrehab Bostadsanpassning Särskilt boende Ordinärt boende LSS i egen regi Personlig assistans, LSS och Lass Övriga insatser enligt LSS Utfall och prognos Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Prestationer Fördjupning till nämnden Färdtjänst Hemsjukvård och kommunrehab Särskilt boende Ordinärt boende LSS i egen regi Investeringar... 21

6 Årsrapport Sammanfattning Omsorgsnämnden redovisar ett sammanlagt överskott på 1.4 mkr Resultatet har sedan föregående delårsrapport förbättrats betydligt. Orsaken är främst att personalkostnaderna inom personlig assistans blivit lägre än förväntat, men beror även på ökade intäkter, vakanshållna tjänster inom administration och ökad effektivitet. Av omsorgsnämndens två verksamhetsområden; äldreomsorg och funktionshinder, redovisar äldreomsorgens verksamheter ett underskott på 4.1 mkr medan funktionshinderområdet visar ett överskott på 3.5 mkr. Staten ställer successivt allt större krav på verksamhetens utformning och kvalitet genom förändrad och skärpt lagstiftning inom ett flertal områden. De ökade kraven har under året inneburit ett betydande administrativt merarbete framför allt för verksamhetens chefer men utbildningsinsatser har även genomförts för övriga personalgrupper. De särskilda utvecklingsmedel staten hittills ställt till förfogande fasas successivt ut och de nya arbetssätten förväntas implementerade och inrymmas inom ordinarie verksamhetsplan. Situationen inom äldreomsorgen har varit mycket ansträngd under året. Efterfrågan på platser i särskilt boende har varit betydligt högre än tillgången, trots att omsorgsnämnden öppnade den enhet vid Soläng som varit temporärt stängd. Verksamheten har tvingats till överbeläggningar och extra bemanning. Lindkullen är den enhet som haft den största överbeläggningen samtidigt som omfattande resurser avsatts för palliativ vård. Antalet betalningsdagar till Västra Götalandsregionen för medicinskt färdigbehandlade har ökat kraftigt och inneburit en kostnad på 0.5 mkr. Jämfört med 2012 har beläggningen inom särskilt boende ökat med 12 %. Det ökade behovet av äldreomsorg bland kommuninvånarna återspeglas även av att antalet inskrivna personer i hemsjukvården sedan föregående år ökat med 10 % och att antalet insatser från hemtjänsten ökat med 3 %. Personalförstärkningar har varit nödvändiga för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god och säker vård och omsorg. Ökningen beror på att allt fler väljer att vårdas hemma även vid svåra sjukdomstillstånd och vård vid livets slut, vilket kräver särskild kompetens och ökad bemanning dygnet runt. Situationen kompliceras av att det råder brist på sjuksköterskor, vilket tvingat verksamheten att tidvis anlita bemanningsföretag. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Ett nytt gruppboende inom funktionshinderverksamheten öppnade 10 september och innebar ett tillskott på 6 platser. Därigenom minskar behovet av externt köpt vård. Kostnadsminskningen genom det nya gruppboendet motsvarar ca 3,7 mkr på årsbasis. Kostnaderna för riksfärdtjänst har minskat kraftigt och ligger 0.4 mkr lägre än beräknat. Antalet resor har minskat med 69 % jämfört med föregående år som en trolig effekt av att kollektivtrafiken blivit allt mer tillgänglig för funktionshindrade. Övrig färdtjänst visar på en mindre ökning av både antal färdtjänstbevis och genomförda resor. Årets positiva resultat beror även på att kostnaderna för bostadsanpassning blev 0.5 mkr lägre än förväntat. Av kommunfullmäktiges prioriterade mål har omsorgsnämnden brutit ner 7 mål i 9 delmål, varav 3 har uppfyllts. Omsorgsnämnden har 8 egna mål. Av dessa har 3 uppfyllts.

7 Årsrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Omsorgsnämnden ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning säkerställs. Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara vägledande i omsorgen om de äldre som ska ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, ha tillgång till god vård och omsorg och bemötas med respekt. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, integritet, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. I socialtjänstlagen infördes 2011 en lagändring, vilken benämns som Äldreomsorgens nationella värdegrund. En bestämmelse som tydliggör äldre personers ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Den 25 mars antog omsorgsnämnden en gemensam lokal värdegrund för vård och omsorg i Lilla Edets kommun. Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag, beviljas den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till insats. Vägledande principer är humanistisk människosyn, helhetssyn, självständighet, integritet, inflytande, delaktighet och tillgänglighet Uppföljning av nämndens grunduppdrag Äldreomsorg Med överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre följer under perioden , medel för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete. Under 2013 har Lilla Edets kommun uppfyllt de tre grundläggande kraven för att Västra Götalands län skulle erhålla prestationsersättningar. Kraven var att det i regionen ska finnas en struktur för ledning och styrning med en förankrad handlingsplan avseende förbättringar i vård och omsorg om mest sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen vård- och omsorg. Kommuner och landsting ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Landstinget skall teckna ett samarbetsavtal med Center för ehälsa i Samverkan (CeHiS) avseende införandet av den nationella ordinationsdatabasen (NOD). Lilla Edets kommun har tecknat samarbetsavtal med Västkom och Göteborgsregionen inom samtliga områden. Därutöver har det köpts in ett IT stöd för en fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystemet. Vad gäller nationell utveckling av e-hälsa bedriver Västra Götaland olika projekt med stöd av statlig finansiering. Lilla Edets kommun har valt att medverka i utvecklingsområdet; Mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård. Värdegrundsarbete har bedrivits inom äldreomsorgens samtliga verksamheter förutom kostenheten. Äldreomsorgens värdegrundsledare medverkade vid den av Göteborgsregionens arrangerade mässan: Mötesplats äldreomsorg.

8 Årsrapport Varje år presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser. Förvaltningen analyserar kommunens resultat och använder dessa som underlag i kvalitetsarbetet. Under året utbildades sex undersköteskor i metodarbete för kvalitetsarbete. Kostenheten ansvarar för kostproduktion till samtliga boenden och dagliga verksamheter. Näringsriktig kost i särskilt boende är även en patientsäkerhetsfråga. Begreppet god och säker vård inkluderar även adekvat nutrition i syfte att förebygga och behandla undernäring. Kostchefen arbetar tillsammans med kostombud på boendeenheterna för att kontinuerligt följa upp måltidsordningen. Under året har arbetet fokuserats på att minska den så kallade dygnsfastan för hyresgästerna på särskilt boende. Målet att dygnsfastan ska hållas inom 11 timmar till 75% uppfylldes under året. Kostenheten inom äldreomsorgen har enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsens Öppna jämförelsetal erhållit mycket goda resultat de senaste åren. Personer i ordinärt boende har möjlighet att få färdiglagad mat hemsänd genom extern leverantör. För att främja förutsättningarna för god livskvalitet bland äldre bedrivs uppsökande verksamhet i form av hembesök, telefonkontakt, skriftlig information och möjlighet att delta i informationsträffar. Verksamheten vänder sig till alla kommunens invånare som är 79 år och äldre och som inte har några insatser från äldreomsorgen. Biståndshandläggarna ansvarar för den uppsökande verksamheten Funktionshinder Boende för personer med funktionsnedsättningar, med rätt till insatser enligt LSS, finns i form av gruppbostad och servicebostad. För att kunna ge rätt stöd utifrån personernas förutsättningar har Socialförvaltningen tvingats verkställa beslut om boende enligt 9 9 LSS genom köp från extern utförare. Bristen på lämplig boendeform har även medfört att personalförstärkningar varit nödvändiga vid förvaltningens boenden i egen regi. I samband med att den nya gruppbostaden Ängshöken öppnade har antalet köpta platser minskat. Samtidigt har socialförvaltningen tvingats att verkställa insats genom köp av extern utförare med anledning av ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen. Den ökande gruppen ungdomar som hör till målgruppen för LSS, har behov av stöd i det egna hemmet när de flyttar från föräldrahemmet. För många räcker insatsen boendestöd för att få en fungerande vardag. Boendestöd enligt Socialtjänstlagen verkställs idag genom boendepersonalen vid serviceboendet. För närvarande utförs fyra boendestödsinsatser. Daglig verksamhet ökar i omfattning. För att möta det ökade behovet och kunna differentiera verksamheten utifrån de sökandes förutsättningar och behov så har ytterligare en enhet startats. Nu finns daglig verksamhet på tre platser i kommunen och flera av deltagarna har en del av sin dagliga verksamhet på praktik ute på olika arbetsplatser. Kortidsverksamhet verkställs till viss del i egen regi, men också genom köp av extern utförare då antalet platser i egen regi är begränsat. Uppdraget från nämnden att arbeta med värdegrunden för verksamheten har påbörjats. Åtta cirkelledare har under hösten utbildats och med stöd av handledare från Högskolan Väst tagit fram en studieplan för värdegrundscirklar.

9 Årsrapport Uppföljning av mål och riktade uppdrag 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Påbörja arbetet för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan. Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edet 1) förvaltningen skall starta användandet av videokonferens vid vårdplanering Målet är delvis uppnått. Ett mötesrum har utrustats med skärmar men de äldre kameror som övertagits från Lärcentrum har inte fungerat. Eventuellt måste nya införskaffas. Mål 2013 enl vpl 50% 90% Prioriterat mål 2 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med 1 procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål 3 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 4 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Gator ska asfalteras i enlighet med den kommunala asfaltsplanen. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål 5 Utfall 2011 Utfall 2012 Prioriterat mål: En konstgräsplan färdigställs under Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål 6 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Öka utbudet av kulturaktiviter för vuxna i samarbete med kulturproducenter i kommunen. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Mål 2013 enl vpl

10 Årsrapport Prioriterat mål 7 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: I samarbete med kulturproducenter i kommunen skapas mötesplatser med bra innehåll för ungdomar. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 8 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Nå medel i KKIK-mätning Mått 15. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 1) nämndens ledamöter ska medverka vid brukarmöten Prioriterat mål 9 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 10 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Meritvärdet skall öka med 5 % i Lilla Edets kommuns skolor i förhållande till föregående års resultat. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 11 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Mål 2013 enl vpl Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Alla elever i årskurs 4-9 skall få ett eget IT-verktyg (PC/Ipad eller liknande) som pedagogiskt hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål

11 Årsrapport Prioriterat mål 12 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Ett nytt LSS-boende öppnas under år Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 1) nytt gruppboendet beräknas stå klart den 1 juli 1 1 Gruppbostaden Ängshöken invigdes 10 september. Prioriterat mål 13 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Antal anställda per boendeplats inom äldreomsorgen ska öka. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 1)) antal anställda per boendeplats inom 0,73/0,76 öka äldreomsorgen ska öka. Målet ej uppfyllt. Det ekonomiska utrymmet medgav ej en ökning av personaltätheten inom särskilt boende. Prioriterat mål 14 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Äldreomsorgen ska hålla en kvalitet i nivå med kommunens resultat 2011 i SKL s Öppna jämförelser, mått 25 i KKIK. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 1) mått 25 i KKIK; hur nöjda är brukarna i särskilt boende: Trygghet, inflytande och 85% 69% hur nöjd man är med olika tjänster. 2) uppföljning av genomförandeplaner ska 78% 100% ske inom sex månader 2)Målet uppnås inte inom hemtjänsten då det har varit svårt att få kontinuitet inom personalstaben. Behovet av stöd/hjälp har varit större än ordinarie resurser. Prioriterat mål 15 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Under 2013 påbörjas jämställdhetsarbetet efter jämställdhetsplanen. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför tillsätts en Jämställdhetsberedning. 1 antalet heltidstjänster ska öka jämfört med föregående år 2) arbetstidsschema med delade turer inom Nej vård och omsorg skall minska 1)Under året har utbildningssatsningar pågått i verksamhetssystemet Time Care. Fortbildningsprocessen har varit mer omfattande än beräknat. 2)Bemanningsschema kommer att upprättas under våren Målet kommer att tas hänsyn till vid upprättande av nya bemanningsscheman. Mål 2013 enl vpl 0 6 Ja

12 Årsrapport Prioriterat mål 16 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Det sammanvägda resultatet ska förbättras i jämförelse med tidigare mätning. Inriktningsmål: Förbättra resultatet jämfört med insiktsmätningen Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål 17 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning av alla verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 1)Ett kvalitetsledningssystem ska upprättas. Ja IT stödet 2 concilitate (2C8) är inköpt och uppstart kommer att ske under 2014 Mål 2013 enl vpl Ja 3.2 Nämndens egna mål Nämndens egna mål Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl 1) En lokal värdegrund skall upprättas som ska känneteckna verksamheten inom äldreomsorgen 50% 100% 100 % 2) En lokal värdegrund skall upprättas som ska känneteckna verksamheten inom enheten för - 100% 50 % funktionshinder 3) Förstärka det förebyggande arbetet tillsammans med frivilligt socialt arbete 9% 0 10 % genom att öka antalet volontärer 4) En personalförsörjningsplan ska upprättas innefattande bas-fortbildning- och - 0,5 0,5 1 spetskompetens. 5) Värdegrundsledare införs inom särskilda boenden ) Dygnsfastan ska hållas inom 11 timmar på särskilda boenden - 75% 100 % 7) Antalet fallskador som registreras i Senior alert ska minska gentemot % 15 % 8) Antal läkemedelsavvikelse som registreras i Senior alert ska minska gentemot % 10 % Mål 3) Öka antalet volontärer: tjänsten som samordnare för volontärer har varit vakant och tillsattes i september. Den nya samordnaren har under hösten lärt känna verksamheten och dess volontärer. Under december månad prioriterades arbetet med att starta upp den nya träffpunkten Hägerns verksamhet. Mål 4) Arbetet var tänkt att genomföras i ett GR samarbete för personal inom äldreomsorgen. Funktionshinder har genomfört planen men äldreomsorgens del fick ingen uppstart via GR. Målet är inte uppnått men arbetet pågår.

13 Årsrapport Mål 7) Fallskador ska minska. Förvaltningen arbetar med att alla fallskador ska registreras vilket innebär att antalet registreringar ökar. Mål 8) Antalet läkemedelsavvikelser ska minska. Förvaltningen arbetar med att alla läkemedelsavvikelser ska registreras vilket innebär att antalet registreringar ökar. 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme MoR-beslut 1750 tkr tkr 4.2. Analys av utfall Omsorgsnämndens resultat för 2013 är positivt, + 1,4 mkr. Förutom äldreomsorg har alla verksamheter ett positivt resultat. Äldreomsorgen har ett underskott om 4,1 mkr. Behovet av omsorg bland kommunens äldre invånare har ökat mer än beräknat. Antal beviljade timmar i hemtjänsten har ökat med 3% jämfört med föregående år och antalet betalningsdygn till regionen har ökat från 3 till 138 dygn, vilket är en direkt följd av att samtliga platser i särskilt boende varit belagda. Färre ansökningar men också skärpt tillämpning av lagstiftning inom bland annat bostadsanpassning och riksfärdtjänst ger tillsammans ett positivt resultat om 0,9 mkr. Enheten för personlig assistans ger ett positivt överskott för året med 2,4 mkr pga högre intäkter och lägre personalkostnader än beräknat. Kostnader för boende, dagverksamhet och korttidsvistelse för personer inom kretsen för LSS har blivit lägre än beräknat. Även kostnader för elevhem har blivit lägre. Sammantaget ger verksamheten funktionshinder ett positivt resultat om 3,5 mkr. För verksamheter som är gemensamma för omsorgsnämnden har det framförallt blivit ett överskott pga. diverse vakanser och sjukfrånvaro inom administrativ personal men också en medveten återhållsamhet avseende kompetensutveckling och övriga kostnader. Gemensamma verksamheter tillsammans med hälso- och sjukvård ger ett positivt resultat om 1,1 mkr. Jämfört med tertial 2 har resultatet förbättrats betydligt. Orsaken är att inom enheten för personlig assistans har nyanställd personal lägre lönekostnader än de äldre som har slutat och att antalet timmar för kringtid varit lägre än beräknat. Vidare har utbildningsanslagen inte nyttjats fullt under hösten. Nettokostnadsutvecklingen för 2013 är 3,9 %, vilket är något mer än generella kostnadsökningar. Utvecklingen tyder på en utökad verksamhet jämfört med Beläggningen på särskilt boende och korttidsboende har ökat med 11%, hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 3%. Antalet inskrivna i hemsjukvården har ökat med 10%. Sammantaget (köpt tjänst och i egen regi) inom funktionhinder har antalet personer i

14 Årsrapport gruppboende ökat med 12% och antalet med personer med daglig verksamhet har ökat med 17%. Lönekostnadsutvecklingen mellan 2013 och 2012 är 7,2 %, vilket är en direkt följd av den utökade verksamheten Gemensamt omsorgsnämnd Under gemensamt sorterar nämnd, biståndshandläggning, kostproduktion, gemensam administration och rekryteringsenhet. Verksamhetssystem Time Care för planering och bemanning införskaffades under hösten Fortbildningsinsatser och implementeringsarbete har bedrivits under Systemet är ett stöd för att få kontroll över och sänka kostnaderna vid personalplanering och vikarietillsättning. Verksamhetssystemet innebär att förvaltningen får en bättre insyn i områdena LAS och kompetens. Arbetet har utförts i samarbete med personalavdelningen och bildningsförvaltningen. Sammantaget visar det ekonomiska resultatet ett överskott med 1,0 mkr genom medveten återhållsamhet, ökade intäkter och omfördelning av arbetsuppgifter i samband med vakanser. Statlig finansiering av viss fortbildning har även bidragit till överskottet. Kostenheten producerar mat till boende och dagverksamhet för äldre och funktionshindrade. Under året har 403,5 måltider producerats (middag och kvällsmat) per dag, vilket är en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Främsta orsaken är en högre beläggning på särskilt boende, boende och daglig verksamhet enligt LSS. Kostchefen arbetar med att utveckla kvalité och effektivitet gentemot särskilt boende genom utsedda kostombud på varje boende. Bland annat har särskilda satsningar gjorts för att minska matsvinnet. Kostchefen har även under perioden haft ett utökat ansvar som enhetschef för en av boendeenheterna på Lindkullen Färdtjänst Kostnaden för färdtjänst har blivit 0,4 mkr lägre än beräknat främst beroende på en minskning av antalet resor med riksfärdtjänst. Antal färdtjänstbevis har ökat med 7 %, antalet resor har ökat med 4 %. Resor med riksfärdtjänst har minskat med 69 % gentemot föregående år. Minskningen av antalet resor med riksfärdtjänst kan delvis relateras till förbättrade möjligheter för funktionshindrade att nyttja kollektivtrafik Hemsjukvård och kommunrehab Insatser från hemsjukvården och kommunrehab riktar sig till personer i ordinärt boende, särskilt boende och bostad med särskild service (LSS). Hemsjukvården har genom ett samarbetsavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad ansvar för vissa medicinska insatser under helger och kvällar till personer över 75 år efter bedömning av Sjukvårdsupplysningen. Förvaltningen har även ett avtal med Solhaga by om att utföra hemsjukvårdsinsatser för personer boende vid Solhaga bys verksamheter i Lilla Edet.

15 Årsrapport Antalet inskrivna personer i hemsjukvården har ökat med 10 % gentemot föregående år. Verksamheten har under perioden haft svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor vid kortidsfrånvaro och arbetsanhopning. Personalen har vid dessa tillfällen beordrats arbeta övertid. Till viss del har verksamheten även tvingats anlita bemanningsföretag för att upprätthålla en medicinsk säkerhet. Ökade intäkter (bland annat ersättning för insatser till person från annan kommun) och en kostnadsmedveten hantering av hjälpmedel har bidragit till att kraftigt reducera kostnaderna. Verksamhetens ger ett sammanlagt positivt resultat om 0,1 mkr Bostadsanpassning Under året har något färre personer beviljats bostadsanpassning än vad som beräknats, vilket medför att verksamheten redovisar ett överskott för året med 1,5 mkr Särskilt boende Kommunen har tre särskilda boenden, Lindkullen, Pilgården och Soläng. Även korttidsboende redovisas under denna rubrik. Sedan hösten 2012 har efterfrågan på platser i särskilt boende ökat stadigt och medfört att det råder brist på platser. Konsekvensen har blivit att antalet betalningsdagar till regionen har ökat markant. Under våren 2013 beslöt därför omsorgsnämnden att öppna den stängda enheten på Soläng om 8 platser. Enheten öppnades till en ofinansierad kostnad om 1,3 mkr dessutom har ytterligare personalkostnader tillkommit om 0,2 mkr på grund av överbeläggningar och ökade vårdbehov. Lindkullen är den enhet som haft den största överbeläggningen och ett flertal boende med omfattande palliativa vård. Boendet har nödgats till personaförstärkning om 0,9 mkr. Överbeläggningarna på Soläng och Lindkullen har inneburit ökade intäkter vilket tillsammans med att delar av Pilgårdens lokaler hyrts ut till Arbetsmarknadsavdelningen bidragit till att reducera underskottet. Sammantaget har verksamheten ett negativt resultat om 1,6 mkr Ordinärt boende Ordinärt boende omfattar hemtjänst, demensteam, anhörigstöd, dagverksamhet för dementa och kostnader för medicinskt färdigbehandlade till Västra Götalandsregionen. Under senare år har målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer. Idag består inte målgruppen enbart av personer över 65 år. Under året har verksamheten varit till stöd och hjälp för 20 personer under 65 år vilket motsvarar 10 % av brukarna. Personer med svåra diagnoser som cancer, demens och Amyotrofisk lateralskleros (ALS) vårdas med stöd av hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende. Detta är personalintensiva ärenden där personalkontinuiteten är viktig och kräver mer planeringstid än traditionell hemtjänst. Brukarnas beviljade timmar är inte detsamma som personalens arbetade timmar.

16 Årsrapport Personaltimmar används direkt i brukarens bostad men omfattar även larmutryckning, ledsagning, planering, uppföljning, fortbildning, teamarbete, journalföring, registerföring, inköp, anhörigsamtal, transporter osv. Under året har hemtjänsten utbildats i värdegrundsarbete vilket fått genomslag i nyckeltalet; antalet arbetade timmar totalt inom hemtjänsten. Beviljade timmar har ökat med 3 % men antalet utförda timmar hos brukarna är däremot detsamma som föregående år. Under hösten har antalet dubbelbemannade timmar minskat något. Det totala antalet arbetade timmar har ökat med 3 % jämfört med föregående år användes sex årsarbetare utöver personalbudget fick verksamheten en utökning av budget med tre årsarbetare som dock visat sig vara otillräckligt. Verksamheten har tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande fyra årsarbetare. Därtill har kommit kostnader för övertidsarbete och introduktion av ny enhetschef. Under hösten har Socialförvaltningen, trots överbeläggning på särskilda boenden, inte kunnat erbjuda medicinskt färdigbehandlade patienter korttidsplats utan tvingats acceptera ett betalningsansvar till Västra Götalandsregionen för 138 dygn vilket medfört en kostnad om 0,6 mkr vilket är 0,4 mkr mer än beräknat. Verksamheten ger ett sammanlagt resultat om -2,5 mkr LSS i egen regi LSS i egen regi består av tre gruppbostäder, tre enheter för daglig verksamhet och en korttidsverksamhet. För året redovisas för verksamheten ett överskott på 0,8 mkr. Främsta orsaken är att byggnationen av det nya gruppboende Ängshöken försenades två månader och kunde invigas först 10 september. Dock har den högre bemanning som krävts vid befintliga boenden kvarstått under längre tid än beräknat med anledning av det försenade bygget. För att i några fall undvika institutionsboende och erbjuda den enskilde möjligheten att bo i ordinärt boende med stödinsatser, har boendestöd enligt Socialtjänstlagen verkställts av personal med ordinarie placering vid ett boende. Denna verksamhet var inte förutsedd i verksamhetsplanen och har därmed reducerat överskottet i budget något samtidigt som åtgärden boendestöd sparat betydande belopp i ett övergripande perspektiv. 34 personer erbjuds idag daglig verksamhet, vilket är en ökning med 7 personer sedan föregående år. För att möta det ökade antalet brukare och för att möjliggöra en mer differentierad daglig verksamhet så har nya lokaler tagits i bruk, vilket inneburit kostnader för inventarier. Elkostnaderna för dagverksamheten som är inrymd på Älvkullen bedöms som orimligt hög då elkostnaderna fördelas lika mellan samtliga verksamheter i huset och inte utifrån faktisk förbrukning. Frågan har påtalats för fastighetsägaren som kommer att göra en översyn av kostnadsfördelningen. Kostnader för resor till/från daglig verksamhet samt habiliteringsersättning har ökat med anledning av det ökade antalet brukare. Under året har den egna bussen vid flera tillfällen varit inne för omfattande reparationer. Resultatet för året balanseras av lägre personalkostnader än beräknat vid korttidsboendet, då barn uteblivit från korttidsvistelse har personalkostnader kunnat hållas nere.

17 Årsrapport Personlig assistans, LSS och Lass Verksamheten har ett positivt resultat om 2,4 mkr. Orsaken är intäkter från försäkringskassan avseende 2012 och ökade intäkter för utökad tid hos brukare. En ytterligare orsak är att den faktiska lönekostnaden blev 17 kr lägre per timma än den budgeterade beroende på att lönekostnaderna är lägre för ny- och PAN-anställda samt att de yngre medarbetarna har ett betydligt lägre personalomkostnadspålägg (PO). Fler insatser utförs i egen regi. I jämförelse privata utförare blir kostnaderna för kommunen lägre. Då privata vårdgivare utför assistansen står kommunen står sjuklönekostnader och kostnader för extra timmar. Då assistansen utförs i egen regi minskar de kostnaderna. Lågt PO och fler timanställningar än beräknat samt fler anställningar enligt PAN, har bidragit till lägre personalkostnader. Under året har två personer fått utökade beslut vilket lett till att intäkterna för året blivit högre än det som ursprungligen budgeterats. Intäkter från Försäkringskassan avseende 2012 samt att en brukare flyttat bidrar också till årets positiva resultat. De högre intäkterna har balanserat oförutsedda kostnader för en omfattande insats där kommunen ådömts hela kostnadsansvaret utan ersättning från Försäkringskassan. För året redovisas ett sammantaget överskott om 2,4 mkr Övriga insatser enligt LSS Inom övriga insatser LSS ryms köpta platser, ledsagarservice, kontaktpersoner och avlösning i hemmet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Antalet insatser ledsagning och kontaktpersoner har varit färre än budgeterat och kostnader för tre planerade elevhemsplaceringar uteblev, då eleverna valt annan boendeform. De uteblivna kostnaderna har lett till ett positivt resultat. Uppstarten av det nya gruppboendet Ängshöken har möjliggjort att tre personer med tidigare externt verkställda insatser kunnat erbjudas boende i egen regi. Från oktober har också två personer flyttat från externt köpt plats, till kommunens egen dagliga verksamhet. Genom en dom i Kammarrätten tvingades kommunen dock köpa både boende och daglig verksamhet i annan kommun då rätten inte ansåg att den enskildes särskilda behov blev tillgodosedda i Lilla Edet. Sammanlagt redovisas ett överskott om 0,2 mkr

18 Årsrapport Utfall och prognos Nämnden totalt Utfall till och med perioden Periodens budget Prognos enl T2 Utfall 2012 Avvikelse Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) Lönekostnad (anges med minustecken) Nämnden totalt utveckling i procent Utfall perioden jft med samma period fg år Nettokostnad 3,9% Lönekostnad 7,2% 4.4. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Organisatorisk struktur Gemensamt Omsorgsnämnden (adm, kök,biståndshandläggning mm) Utfall till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos enl T2 Utfall Färdtjänst Hemsjukvård och Kommunrehab Bostadsanpassning Särskilt boende Ordinärt boende LSS i egen regi Personlig assistans LSS och Lass Övriga insatser enligt LSS Totalt

19 Årsrapport Prestationer Nyckeltal Utfall till och med perioden Utfall perioden fg år Förändr. 12 mån Utveckl. i procent Budget helår Avvikelse Prognos enl T2 Färdtjänst Antal färdtjänstbevis % Antal färdtjänstresor (enkelresor) inkl arbetsresor % Antal resor Riksfärdtjänst % Hemsjukvård & kommunrehab Antal inskrivna personer i hemsjukvården % Antal brukare av tekniska hjälpmedel % Särskilt boende Beläggning Säbo+Korttid 99% 88% 11% 13% 93% 0 98% Ordinärt boende Antal beviljade hemtjänsttimmar % Antal arbetade timmar totalt inom hemtjänsten % Antal utförda timmar inom hemtjänsten (exkl kringtid) * % Antal betalda dygn för utskrivningsklara % Funktionshinder, LSS i egen regi Antal personer i gruppboende % Antal personer i daglig verksamhet % Personlig assistans enligt Lass & LSS Antal utförda timmar Lass % Antal timmar Lass, kommunens kostnadsansvar % Antal utförda timmar Lass, utöver FK:s beslut % Antal timmar, LSS % Funktionshinder, övriga insatser enligt LSS Antal boende, köpta platser % 12,0-3 9 Dagverksamhet, antal köpta platser % Antal personer med korttidsvistelse % Antal personer med korttidstillsyn/förlängd skolbarnsomsorg % Antal barn/vuxna med kontakpterson % Antal personer med ledsagarservice % Antal personer med avlösning i hemmet % 2 0 3

20 Årsrapport Fördjupning till nämnden Med överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre följer under perioden , medel för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete. Tre grundläggande krav skulle vara uppfyllda i länet för att kommuner och landsting skulle erhålla prestationsersättningar Ledning i samverkan och aktuell handlingsplan Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan. Det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en aktuell handlingsplan för 2013 avseende förbättringar i vård och omsorg om mest sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen vård- och omsorg. Länet har en struktur för ledning i samverkan samt en handlingsplan Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Arbete med genomförande och utveckling pågår delregionalt inom ramen för vårdsamverkan/närvårdsamverkan samt länsövergripande i samverkan mellan VästKom och Västra Götalandsregionen. Inom Fyrbodal och Lilla Edet har aktuella delar arbetats in i Vårdsamverkan Fyrbodals Verksamhetsplan Kvalitetsledningssystem Under 2013 har kommuner och landsting dokumenterat hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivs när det gäller vård och omsorg om äldre enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Lilla Edet har skickat redovisning till socialstyrelsen. 3. Läkemedelsbehandling En förutsättning för att få del av medlen var att landstinget har tecknat ett samarbetsavtal med Center för ehälsa i Samverkan (CeHiS) avseende införandet av den nationella ordinationsdatabasen (NOD). Samarbetsavtalet innehåller en plan för genomförande som beskriver tid och finansieringsplan samt ansvarsfördelning för själva integreringen av journalsystemen och NOD. Västra Götalandsregionen har haft uppdraget att teckna detta samverkansavtal med CeHiS. Som ett led i baspersonalens medverkan i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen har sex undersköterskor genomgått en utbildning i förbättringsarbete. Sveriges kommuner och Landsting, SKL, genomförde, på uppdrag av regeringen, under 2012 en kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet; Stöd till personer med funktionsnedsättning. Som en del i regeringens satsning på Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten överenskommelser för 2013 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting fanns medel för 2013 att söka för regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Genom VästKom har en gemensam ansökan gjorts som beviljats och medlen ska användas till att utveckla tre områden 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 2. Förstärkt brukarmedverkan 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer