Tid: Måndagen den 24 februari kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden Dnr 2013/ON075 Dpl Funktionshinder SOLTAK, årsrapport 2013 Dnr 2014/ON Samråd om bostadsförsörjningsprogram Dnr 2013/ON152 Dpl Uppföljning av genomförd internkontroll 2013 Dnr 2012/ON187 Dpl Internkontrollplan 2014 Dnr 2014/ON Återrapport statsbidrag värdegrundsarbete Dnr 2011/ON077 Dpl 730 Föredragande Förvaltningsekonom Lena Glavander Verksamhetschef Irene Blomqvist Socialchef Sven Bergelind Socialchef Sven Bergelind Socialchef Sven Bergelind Socialchef Sven Bergelind 9. Information om trygghetsboende i Lödöse Socialchef Sven Bergelind 10. Behov av utökat antal platser i särskilt boende Dnr 2014/ON Anmälan om inkomna skrivelser 12. Anmälan av delegationsbeslut Socialchef Sven Bergelind

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ON Årsrapport för omsorgsnämnden 2013 Dnr 2013/ON075 Sammanfattning Omsorgsnämnden redovisar ett sammanlagt överskott på 1.4 mkr Resultatet har sedan föregående delårsrapport förbättrats betydligt. Orsaken är främst att personalkostnaderna inom personlig assistans blivit lägre än förväntat, men beror även på ökade intäkter, vakanshållna tjänster inom administration och ökad effektivitet. Av omsorgsnämndens två verksamhetsområden; äldreomsorg och funktionshinder, redovisar äldreomsorgens verksamheter ett underskott på 4.1 mkr medan funktionshinderområdet visar ett överskott på 3.5 mkr. Situationen inom äldreomsorgen har varit mycket ansträngd under året. Efterfrågan på platser i särskilt boende har varit betydligt högre än tillgången, trots att omsorgsnämnden öppnade den enhet vid Soläng som varit temporärt stängd. Verksamheten har tvingats till överbeläggningar och extra bemanning. Lindkullen är den enhet som haft den största överbeläggningen samtidigt som omfattande resurser avsatts för palliativ vård. Antalet betalningsdagar till Västra Götalandsregionen för medicinskt färdigbehandlade har ökat kraftigt och inneburit en kostnad på 0.5 mkr. Jämfört med 2012 har beläggningen inom särskilt boende ökat med 12 %. Det ökade behovet av äldreomsorg bland kommuninvånarna återspeglas även av att antalet inskrivna personer i hemsjukvården sedan föregående år ökat med 10 % och att antalet insatser från hemtjänsten ökat med 3 %. Personalförstärkningar har varit nödvändiga för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god och säker vård och omsorg. Ökningen beror på att allt fler väljer att vårdas hemma även vid svåra sjukdomstillstånd och vård vid livets slut, vilket kräver särskild kompetens och ökad bemanning dygnet runt. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Beslutsunderlag Årsrapport för omsorgsnämnden Lena Glavander Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: socialförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

3 sid- 2 - Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner årsrapport Beslutet expedieras till Lena Glavander Förvaltningsekonom sid 2/2

4 Årsrapport Dnr 2013/ON075 Dpl

5 Årsrapport INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Äldreomsorg Funktionshinder Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall Gemensamt omsorgsnämnd Färdtjänst Hemsjukvård och kommunrehab Bostadsanpassning Särskilt boende Ordinärt boende LSS i egen regi Personlig assistans, LSS och Lass Övriga insatser enligt LSS Utfall och prognos Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Prestationer Fördjupning till nämnden Färdtjänst Hemsjukvård och kommunrehab Särskilt boende Ordinärt boende LSS i egen regi Investeringar... 21

6 Årsrapport Sammanfattning Omsorgsnämnden redovisar ett sammanlagt överskott på 1.4 mkr Resultatet har sedan föregående delårsrapport förbättrats betydligt. Orsaken är främst att personalkostnaderna inom personlig assistans blivit lägre än förväntat, men beror även på ökade intäkter, vakanshållna tjänster inom administration och ökad effektivitet. Av omsorgsnämndens två verksamhetsområden; äldreomsorg och funktionshinder, redovisar äldreomsorgens verksamheter ett underskott på 4.1 mkr medan funktionshinderområdet visar ett överskott på 3.5 mkr. Staten ställer successivt allt större krav på verksamhetens utformning och kvalitet genom förändrad och skärpt lagstiftning inom ett flertal områden. De ökade kraven har under året inneburit ett betydande administrativt merarbete framför allt för verksamhetens chefer men utbildningsinsatser har även genomförts för övriga personalgrupper. De särskilda utvecklingsmedel staten hittills ställt till förfogande fasas successivt ut och de nya arbetssätten förväntas implementerade och inrymmas inom ordinarie verksamhetsplan. Situationen inom äldreomsorgen har varit mycket ansträngd under året. Efterfrågan på platser i särskilt boende har varit betydligt högre än tillgången, trots att omsorgsnämnden öppnade den enhet vid Soläng som varit temporärt stängd. Verksamheten har tvingats till överbeläggningar och extra bemanning. Lindkullen är den enhet som haft den största överbeläggningen samtidigt som omfattande resurser avsatts för palliativ vård. Antalet betalningsdagar till Västra Götalandsregionen för medicinskt färdigbehandlade har ökat kraftigt och inneburit en kostnad på 0.5 mkr. Jämfört med 2012 har beläggningen inom särskilt boende ökat med 12 %. Det ökade behovet av äldreomsorg bland kommuninvånarna återspeglas även av att antalet inskrivna personer i hemsjukvården sedan föregående år ökat med 10 % och att antalet insatser från hemtjänsten ökat med 3 %. Personalförstärkningar har varit nödvändiga för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god och säker vård och omsorg. Ökningen beror på att allt fler väljer att vårdas hemma även vid svåra sjukdomstillstånd och vård vid livets slut, vilket kräver särskild kompetens och ökad bemanning dygnet runt. Situationen kompliceras av att det råder brist på sjuksköterskor, vilket tvingat verksamheten att tidvis anlita bemanningsföretag. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Ett nytt gruppboende inom funktionshinderverksamheten öppnade 10 september och innebar ett tillskott på 6 platser. Därigenom minskar behovet av externt köpt vård. Kostnadsminskningen genom det nya gruppboendet motsvarar ca 3,7 mkr på årsbasis. Kostnaderna för riksfärdtjänst har minskat kraftigt och ligger 0.4 mkr lägre än beräknat. Antalet resor har minskat med 69 % jämfört med föregående år som en trolig effekt av att kollektivtrafiken blivit allt mer tillgänglig för funktionshindrade. Övrig färdtjänst visar på en mindre ökning av både antal färdtjänstbevis och genomförda resor. Årets positiva resultat beror även på att kostnaderna för bostadsanpassning blev 0.5 mkr lägre än förväntat. Av kommunfullmäktiges prioriterade mål har omsorgsnämnden brutit ner 7 mål i 9 delmål, varav 3 har uppfyllts. Omsorgsnämnden har 8 egna mål. Av dessa har 3 uppfyllts.

7 Årsrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Omsorgsnämnden ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning säkerställs. Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara vägledande i omsorgen om de äldre som ska ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, ha tillgång till god vård och omsorg och bemötas med respekt. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, integritet, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. I socialtjänstlagen infördes 2011 en lagändring, vilken benämns som Äldreomsorgens nationella värdegrund. En bestämmelse som tydliggör äldre personers ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Den 25 mars antog omsorgsnämnden en gemensam lokal värdegrund för vård och omsorg i Lilla Edets kommun. Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag, beviljas den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till insats. Vägledande principer är humanistisk människosyn, helhetssyn, självständighet, integritet, inflytande, delaktighet och tillgänglighet Uppföljning av nämndens grunduppdrag Äldreomsorg Med överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre följer under perioden , medel för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete. Under 2013 har Lilla Edets kommun uppfyllt de tre grundläggande kraven för att Västra Götalands län skulle erhålla prestationsersättningar. Kraven var att det i regionen ska finnas en struktur för ledning och styrning med en förankrad handlingsplan avseende förbättringar i vård och omsorg om mest sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen vård- och omsorg. Kommuner och landsting ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Landstinget skall teckna ett samarbetsavtal med Center för ehälsa i Samverkan (CeHiS) avseende införandet av den nationella ordinationsdatabasen (NOD). Lilla Edets kommun har tecknat samarbetsavtal med Västkom och Göteborgsregionen inom samtliga områden. Därutöver har det köpts in ett IT stöd för en fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystemet. Vad gäller nationell utveckling av e-hälsa bedriver Västra Götaland olika projekt med stöd av statlig finansiering. Lilla Edets kommun har valt att medverka i utvecklingsområdet; Mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård. Värdegrundsarbete har bedrivits inom äldreomsorgens samtliga verksamheter förutom kostenheten. Äldreomsorgens värdegrundsledare medverkade vid den av Göteborgsregionens arrangerade mässan: Mötesplats äldreomsorg.

8 Årsrapport Varje år presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser. Förvaltningen analyserar kommunens resultat och använder dessa som underlag i kvalitetsarbetet. Under året utbildades sex undersköteskor i metodarbete för kvalitetsarbete. Kostenheten ansvarar för kostproduktion till samtliga boenden och dagliga verksamheter. Näringsriktig kost i särskilt boende är även en patientsäkerhetsfråga. Begreppet god och säker vård inkluderar även adekvat nutrition i syfte att förebygga och behandla undernäring. Kostchefen arbetar tillsammans med kostombud på boendeenheterna för att kontinuerligt följa upp måltidsordningen. Under året har arbetet fokuserats på att minska den så kallade dygnsfastan för hyresgästerna på särskilt boende. Målet att dygnsfastan ska hållas inom 11 timmar till 75% uppfylldes under året. Kostenheten inom äldreomsorgen har enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsens Öppna jämförelsetal erhållit mycket goda resultat de senaste åren. Personer i ordinärt boende har möjlighet att få färdiglagad mat hemsänd genom extern leverantör. För att främja förutsättningarna för god livskvalitet bland äldre bedrivs uppsökande verksamhet i form av hembesök, telefonkontakt, skriftlig information och möjlighet att delta i informationsträffar. Verksamheten vänder sig till alla kommunens invånare som är 79 år och äldre och som inte har några insatser från äldreomsorgen. Biståndshandläggarna ansvarar för den uppsökande verksamheten Funktionshinder Boende för personer med funktionsnedsättningar, med rätt till insatser enligt LSS, finns i form av gruppbostad och servicebostad. För att kunna ge rätt stöd utifrån personernas förutsättningar har Socialförvaltningen tvingats verkställa beslut om boende enligt 9 9 LSS genom köp från extern utförare. Bristen på lämplig boendeform har även medfört att personalförstärkningar varit nödvändiga vid förvaltningens boenden i egen regi. I samband med att den nya gruppbostaden Ängshöken öppnade har antalet köpta platser minskat. Samtidigt har socialförvaltningen tvingats att verkställa insats genom köp av extern utförare med anledning av ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen. Den ökande gruppen ungdomar som hör till målgruppen för LSS, har behov av stöd i det egna hemmet när de flyttar från föräldrahemmet. För många räcker insatsen boendestöd för att få en fungerande vardag. Boendestöd enligt Socialtjänstlagen verkställs idag genom boendepersonalen vid serviceboendet. För närvarande utförs fyra boendestödsinsatser. Daglig verksamhet ökar i omfattning. För att möta det ökade behovet och kunna differentiera verksamheten utifrån de sökandes förutsättningar och behov så har ytterligare en enhet startats. Nu finns daglig verksamhet på tre platser i kommunen och flera av deltagarna har en del av sin dagliga verksamhet på praktik ute på olika arbetsplatser. Kortidsverksamhet verkställs till viss del i egen regi, men också genom köp av extern utförare då antalet platser i egen regi är begränsat. Uppdraget från nämnden att arbeta med värdegrunden för verksamheten har påbörjats. Åtta cirkelledare har under hösten utbildats och med stöd av handledare från Högskolan Väst tagit fram en studieplan för värdegrundscirklar.

9 Årsrapport Uppföljning av mål och riktade uppdrag 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Påbörja arbetet för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan. Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edet 1) förvaltningen skall starta användandet av videokonferens vid vårdplanering Målet är delvis uppnått. Ett mötesrum har utrustats med skärmar men de äldre kameror som övertagits från Lärcentrum har inte fungerat. Eventuellt måste nya införskaffas. Mål 2013 enl vpl 50% 90% Prioriterat mål 2 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med 1 procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål 3 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 4 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Gator ska asfalteras i enlighet med den kommunala asfaltsplanen. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål 5 Utfall 2011 Utfall 2012 Prioriterat mål: En konstgräsplan färdigställs under Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål 6 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Öka utbudet av kulturaktiviter för vuxna i samarbete med kulturproducenter i kommunen. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Mål 2013 enl vpl

10 Årsrapport Prioriterat mål 7 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: I samarbete med kulturproducenter i kommunen skapas mötesplatser med bra innehåll för ungdomar. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 8 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Nå medel i KKIK-mätning Mått 15. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 1) nämndens ledamöter ska medverka vid brukarmöten Prioriterat mål 9 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 10 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Meritvärdet skall öka med 5 % i Lilla Edets kommuns skolor i förhållande till föregående års resultat. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 11 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Mål 2013 enl vpl Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Alla elever i årskurs 4-9 skall få ett eget IT-verktyg (PC/Ipad eller liknande) som pedagogiskt hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål

11 Årsrapport Prioriterat mål 12 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Ett nytt LSS-boende öppnas under år Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 1) nytt gruppboendet beräknas stå klart den 1 juli 1 1 Gruppbostaden Ängshöken invigdes 10 september. Prioriterat mål 13 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Antal anställda per boendeplats inom äldreomsorgen ska öka. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 1)) antal anställda per boendeplats inom 0,73/0,76 öka äldreomsorgen ska öka. Målet ej uppfyllt. Det ekonomiska utrymmet medgav ej en ökning av personaltätheten inom särskilt boende. Prioriterat mål 14 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål: Äldreomsorgen ska hålla en kvalitet i nivå med kommunens resultat 2011 i SKL s Öppna jämförelser, mått 25 i KKIK. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 1) mått 25 i KKIK; hur nöjda är brukarna i särskilt boende: Trygghet, inflytande och 85% 69% hur nöjd man är med olika tjänster. 2) uppföljning av genomförandeplaner ska 78% 100% ske inom sex månader 2)Målet uppnås inte inom hemtjänsten då det har varit svårt att få kontinuitet inom personalstaben. Behovet av stöd/hjälp har varit större än ordinarie resurser. Prioriterat mål 15 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Under 2013 påbörjas jämställdhetsarbetet efter jämställdhetsplanen. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför tillsätts en Jämställdhetsberedning. 1 antalet heltidstjänster ska öka jämfört med föregående år 2) arbetstidsschema med delade turer inom Nej vård och omsorg skall minska 1)Under året har utbildningssatsningar pågått i verksamhetssystemet Time Care. Fortbildningsprocessen har varit mer omfattande än beräknat. 2)Bemanningsschema kommer att upprättas under våren Målet kommer att tas hänsyn till vid upprättande av nya bemanningsscheman. Mål 2013 enl vpl 0 6 Ja

12 Årsrapport Prioriterat mål 16 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Det sammanvägda resultatet ska förbättras i jämförelse med tidigare mätning. Inriktningsmål: Förbättra resultatet jämfört med insiktsmätningen Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål Mål 2013 enl vpl Prioriterat mål 17 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning av alla verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 1)Ett kvalitetsledningssystem ska upprättas. Ja IT stödet 2 concilitate (2C8) är inköpt och uppstart kommer att ske under 2014 Mål 2013 enl vpl Ja 3.2 Nämndens egna mål Nämndens egna mål Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden 2013 Mål 2013 enl vpl 1) En lokal värdegrund skall upprättas som ska känneteckna verksamheten inom äldreomsorgen 50% 100% 100 % 2) En lokal värdegrund skall upprättas som ska känneteckna verksamheten inom enheten för - 100% 50 % funktionshinder 3) Förstärka det förebyggande arbetet tillsammans med frivilligt socialt arbete 9% 0 10 % genom att öka antalet volontärer 4) En personalförsörjningsplan ska upprättas innefattande bas-fortbildning- och - 0,5 0,5 1 spetskompetens. 5) Värdegrundsledare införs inom särskilda boenden ) Dygnsfastan ska hållas inom 11 timmar på särskilda boenden - 75% 100 % 7) Antalet fallskador som registreras i Senior alert ska minska gentemot % 15 % 8) Antal läkemedelsavvikelse som registreras i Senior alert ska minska gentemot % 10 % Mål 3) Öka antalet volontärer: tjänsten som samordnare för volontärer har varit vakant och tillsattes i september. Den nya samordnaren har under hösten lärt känna verksamheten och dess volontärer. Under december månad prioriterades arbetet med att starta upp den nya träffpunkten Hägerns verksamhet. Mål 4) Arbetet var tänkt att genomföras i ett GR samarbete för personal inom äldreomsorgen. Funktionshinder har genomfört planen men äldreomsorgens del fick ingen uppstart via GR. Målet är inte uppnått men arbetet pågår.

13 Årsrapport Mål 7) Fallskador ska minska. Förvaltningen arbetar med att alla fallskador ska registreras vilket innebär att antalet registreringar ökar. Mål 8) Antalet läkemedelsavvikelser ska minska. Förvaltningen arbetar med att alla läkemedelsavvikelser ska registreras vilket innebär att antalet registreringar ökar. 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme MoR-beslut 1750 tkr tkr 4.2. Analys av utfall Omsorgsnämndens resultat för 2013 är positivt, + 1,4 mkr. Förutom äldreomsorg har alla verksamheter ett positivt resultat. Äldreomsorgen har ett underskott om 4,1 mkr. Behovet av omsorg bland kommunens äldre invånare har ökat mer än beräknat. Antal beviljade timmar i hemtjänsten har ökat med 3% jämfört med föregående år och antalet betalningsdygn till regionen har ökat från 3 till 138 dygn, vilket är en direkt följd av att samtliga platser i särskilt boende varit belagda. Färre ansökningar men också skärpt tillämpning av lagstiftning inom bland annat bostadsanpassning och riksfärdtjänst ger tillsammans ett positivt resultat om 0,9 mkr. Enheten för personlig assistans ger ett positivt överskott för året med 2,4 mkr pga högre intäkter och lägre personalkostnader än beräknat. Kostnader för boende, dagverksamhet och korttidsvistelse för personer inom kretsen för LSS har blivit lägre än beräknat. Även kostnader för elevhem har blivit lägre. Sammantaget ger verksamheten funktionshinder ett positivt resultat om 3,5 mkr. För verksamheter som är gemensamma för omsorgsnämnden har det framförallt blivit ett överskott pga. diverse vakanser och sjukfrånvaro inom administrativ personal men också en medveten återhållsamhet avseende kompetensutveckling och övriga kostnader. Gemensamma verksamheter tillsammans med hälso- och sjukvård ger ett positivt resultat om 1,1 mkr. Jämfört med tertial 2 har resultatet förbättrats betydligt. Orsaken är att inom enheten för personlig assistans har nyanställd personal lägre lönekostnader än de äldre som har slutat och att antalet timmar för kringtid varit lägre än beräknat. Vidare har utbildningsanslagen inte nyttjats fullt under hösten. Nettokostnadsutvecklingen för 2013 är 3,9 %, vilket är något mer än generella kostnadsökningar. Utvecklingen tyder på en utökad verksamhet jämfört med Beläggningen på särskilt boende och korttidsboende har ökat med 11%, hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 3%. Antalet inskrivna i hemsjukvården har ökat med 10%. Sammantaget (köpt tjänst och i egen regi) inom funktionhinder har antalet personer i

14 Årsrapport gruppboende ökat med 12% och antalet med personer med daglig verksamhet har ökat med 17%. Lönekostnadsutvecklingen mellan 2013 och 2012 är 7,2 %, vilket är en direkt följd av den utökade verksamheten Gemensamt omsorgsnämnd Under gemensamt sorterar nämnd, biståndshandläggning, kostproduktion, gemensam administration och rekryteringsenhet. Verksamhetssystem Time Care för planering och bemanning införskaffades under hösten Fortbildningsinsatser och implementeringsarbete har bedrivits under Systemet är ett stöd för att få kontroll över och sänka kostnaderna vid personalplanering och vikarietillsättning. Verksamhetssystemet innebär att förvaltningen får en bättre insyn i områdena LAS och kompetens. Arbetet har utförts i samarbete med personalavdelningen och bildningsförvaltningen. Sammantaget visar det ekonomiska resultatet ett överskott med 1,0 mkr genom medveten återhållsamhet, ökade intäkter och omfördelning av arbetsuppgifter i samband med vakanser. Statlig finansiering av viss fortbildning har även bidragit till överskottet. Kostenheten producerar mat till boende och dagverksamhet för äldre och funktionshindrade. Under året har 403,5 måltider producerats (middag och kvällsmat) per dag, vilket är en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Främsta orsaken är en högre beläggning på särskilt boende, boende och daglig verksamhet enligt LSS. Kostchefen arbetar med att utveckla kvalité och effektivitet gentemot särskilt boende genom utsedda kostombud på varje boende. Bland annat har särskilda satsningar gjorts för att minska matsvinnet. Kostchefen har även under perioden haft ett utökat ansvar som enhetschef för en av boendeenheterna på Lindkullen Färdtjänst Kostnaden för färdtjänst har blivit 0,4 mkr lägre än beräknat främst beroende på en minskning av antalet resor med riksfärdtjänst. Antal färdtjänstbevis har ökat med 7 %, antalet resor har ökat med 4 %. Resor med riksfärdtjänst har minskat med 69 % gentemot föregående år. Minskningen av antalet resor med riksfärdtjänst kan delvis relateras till förbättrade möjligheter för funktionshindrade att nyttja kollektivtrafik Hemsjukvård och kommunrehab Insatser från hemsjukvården och kommunrehab riktar sig till personer i ordinärt boende, särskilt boende och bostad med särskild service (LSS). Hemsjukvården har genom ett samarbetsavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad ansvar för vissa medicinska insatser under helger och kvällar till personer över 75 år efter bedömning av Sjukvårdsupplysningen. Förvaltningen har även ett avtal med Solhaga by om att utföra hemsjukvårdsinsatser för personer boende vid Solhaga bys verksamheter i Lilla Edet.

15 Årsrapport Antalet inskrivna personer i hemsjukvården har ökat med 10 % gentemot föregående år. Verksamheten har under perioden haft svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor vid kortidsfrånvaro och arbetsanhopning. Personalen har vid dessa tillfällen beordrats arbeta övertid. Till viss del har verksamheten även tvingats anlita bemanningsföretag för att upprätthålla en medicinsk säkerhet. Ökade intäkter (bland annat ersättning för insatser till person från annan kommun) och en kostnadsmedveten hantering av hjälpmedel har bidragit till att kraftigt reducera kostnaderna. Verksamhetens ger ett sammanlagt positivt resultat om 0,1 mkr Bostadsanpassning Under året har något färre personer beviljats bostadsanpassning än vad som beräknats, vilket medför att verksamheten redovisar ett överskott för året med 1,5 mkr Särskilt boende Kommunen har tre särskilda boenden, Lindkullen, Pilgården och Soläng. Även korttidsboende redovisas under denna rubrik. Sedan hösten 2012 har efterfrågan på platser i särskilt boende ökat stadigt och medfört att det råder brist på platser. Konsekvensen har blivit att antalet betalningsdagar till regionen har ökat markant. Under våren 2013 beslöt därför omsorgsnämnden att öppna den stängda enheten på Soläng om 8 platser. Enheten öppnades till en ofinansierad kostnad om 1,3 mkr dessutom har ytterligare personalkostnader tillkommit om 0,2 mkr på grund av överbeläggningar och ökade vårdbehov. Lindkullen är den enhet som haft den största överbeläggningen och ett flertal boende med omfattande palliativa vård. Boendet har nödgats till personaförstärkning om 0,9 mkr. Överbeläggningarna på Soläng och Lindkullen har inneburit ökade intäkter vilket tillsammans med att delar av Pilgårdens lokaler hyrts ut till Arbetsmarknadsavdelningen bidragit till att reducera underskottet. Sammantaget har verksamheten ett negativt resultat om 1,6 mkr Ordinärt boende Ordinärt boende omfattar hemtjänst, demensteam, anhörigstöd, dagverksamhet för dementa och kostnader för medicinskt färdigbehandlade till Västra Götalandsregionen. Under senare år har målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer. Idag består inte målgruppen enbart av personer över 65 år. Under året har verksamheten varit till stöd och hjälp för 20 personer under 65 år vilket motsvarar 10 % av brukarna. Personer med svåra diagnoser som cancer, demens och Amyotrofisk lateralskleros (ALS) vårdas med stöd av hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende. Detta är personalintensiva ärenden där personalkontinuiteten är viktig och kräver mer planeringstid än traditionell hemtjänst. Brukarnas beviljade timmar är inte detsamma som personalens arbetade timmar.

16 Årsrapport Personaltimmar används direkt i brukarens bostad men omfattar även larmutryckning, ledsagning, planering, uppföljning, fortbildning, teamarbete, journalföring, registerföring, inköp, anhörigsamtal, transporter osv. Under året har hemtjänsten utbildats i värdegrundsarbete vilket fått genomslag i nyckeltalet; antalet arbetade timmar totalt inom hemtjänsten. Beviljade timmar har ökat med 3 % men antalet utförda timmar hos brukarna är däremot detsamma som föregående år. Under hösten har antalet dubbelbemannade timmar minskat något. Det totala antalet arbetade timmar har ökat med 3 % jämfört med föregående år användes sex årsarbetare utöver personalbudget fick verksamheten en utökning av budget med tre årsarbetare som dock visat sig vara otillräckligt. Verksamheten har tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande fyra årsarbetare. Därtill har kommit kostnader för övertidsarbete och introduktion av ny enhetschef. Under hösten har Socialförvaltningen, trots överbeläggning på särskilda boenden, inte kunnat erbjuda medicinskt färdigbehandlade patienter korttidsplats utan tvingats acceptera ett betalningsansvar till Västra Götalandsregionen för 138 dygn vilket medfört en kostnad om 0,6 mkr vilket är 0,4 mkr mer än beräknat. Verksamheten ger ett sammanlagt resultat om -2,5 mkr LSS i egen regi LSS i egen regi består av tre gruppbostäder, tre enheter för daglig verksamhet och en korttidsverksamhet. För året redovisas för verksamheten ett överskott på 0,8 mkr. Främsta orsaken är att byggnationen av det nya gruppboende Ängshöken försenades två månader och kunde invigas först 10 september. Dock har den högre bemanning som krävts vid befintliga boenden kvarstått under längre tid än beräknat med anledning av det försenade bygget. För att i några fall undvika institutionsboende och erbjuda den enskilde möjligheten att bo i ordinärt boende med stödinsatser, har boendestöd enligt Socialtjänstlagen verkställts av personal med ordinarie placering vid ett boende. Denna verksamhet var inte förutsedd i verksamhetsplanen och har därmed reducerat överskottet i budget något samtidigt som åtgärden boendestöd sparat betydande belopp i ett övergripande perspektiv. 34 personer erbjuds idag daglig verksamhet, vilket är en ökning med 7 personer sedan föregående år. För att möta det ökade antalet brukare och för att möjliggöra en mer differentierad daglig verksamhet så har nya lokaler tagits i bruk, vilket inneburit kostnader för inventarier. Elkostnaderna för dagverksamheten som är inrymd på Älvkullen bedöms som orimligt hög då elkostnaderna fördelas lika mellan samtliga verksamheter i huset och inte utifrån faktisk förbrukning. Frågan har påtalats för fastighetsägaren som kommer att göra en översyn av kostnadsfördelningen. Kostnader för resor till/från daglig verksamhet samt habiliteringsersättning har ökat med anledning av det ökade antalet brukare. Under året har den egna bussen vid flera tillfällen varit inne för omfattande reparationer. Resultatet för året balanseras av lägre personalkostnader än beräknat vid korttidsboendet, då barn uteblivit från korttidsvistelse har personalkostnader kunnat hållas nere.

17 Årsrapport Personlig assistans, LSS och Lass Verksamheten har ett positivt resultat om 2,4 mkr. Orsaken är intäkter från försäkringskassan avseende 2012 och ökade intäkter för utökad tid hos brukare. En ytterligare orsak är att den faktiska lönekostnaden blev 17 kr lägre per timma än den budgeterade beroende på att lönekostnaderna är lägre för ny- och PAN-anställda samt att de yngre medarbetarna har ett betydligt lägre personalomkostnadspålägg (PO). Fler insatser utförs i egen regi. I jämförelse privata utförare blir kostnaderna för kommunen lägre. Då privata vårdgivare utför assistansen står kommunen står sjuklönekostnader och kostnader för extra timmar. Då assistansen utförs i egen regi minskar de kostnaderna. Lågt PO och fler timanställningar än beräknat samt fler anställningar enligt PAN, har bidragit till lägre personalkostnader. Under året har två personer fått utökade beslut vilket lett till att intäkterna för året blivit högre än det som ursprungligen budgeterats. Intäkter från Försäkringskassan avseende 2012 samt att en brukare flyttat bidrar också till årets positiva resultat. De högre intäkterna har balanserat oförutsedda kostnader för en omfattande insats där kommunen ådömts hela kostnadsansvaret utan ersättning från Försäkringskassan. För året redovisas ett sammantaget överskott om 2,4 mkr Övriga insatser enligt LSS Inom övriga insatser LSS ryms köpta platser, ledsagarservice, kontaktpersoner och avlösning i hemmet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Antalet insatser ledsagning och kontaktpersoner har varit färre än budgeterat och kostnader för tre planerade elevhemsplaceringar uteblev, då eleverna valt annan boendeform. De uteblivna kostnaderna har lett till ett positivt resultat. Uppstarten av det nya gruppboendet Ängshöken har möjliggjort att tre personer med tidigare externt verkställda insatser kunnat erbjudas boende i egen regi. Från oktober har också två personer flyttat från externt köpt plats, till kommunens egen dagliga verksamhet. Genom en dom i Kammarrätten tvingades kommunen dock köpa både boende och daglig verksamhet i annan kommun då rätten inte ansåg att den enskildes särskilda behov blev tillgodosedda i Lilla Edet. Sammanlagt redovisas ett överskott om 0,2 mkr

18 Årsrapport Utfall och prognos Nämnden totalt Utfall till och med perioden Periodens budget Prognos enl T2 Utfall 2012 Avvikelse Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) Lönekostnad (anges med minustecken) Nämnden totalt utveckling i procent Utfall perioden jft med samma period fg år Nettokostnad 3,9% Lönekostnad 7,2% 4.4. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Organisatorisk struktur Gemensamt Omsorgsnämnden (adm, kök,biståndshandläggning mm) Utfall till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos enl T2 Utfall Färdtjänst Hemsjukvård och Kommunrehab Bostadsanpassning Särskilt boende Ordinärt boende LSS i egen regi Personlig assistans LSS och Lass Övriga insatser enligt LSS Totalt

19 Årsrapport Prestationer Nyckeltal Utfall till och med perioden Utfall perioden fg år Förändr. 12 mån Utveckl. i procent Budget helår Avvikelse Prognos enl T2 Färdtjänst Antal färdtjänstbevis % Antal färdtjänstresor (enkelresor) inkl arbetsresor % Antal resor Riksfärdtjänst % Hemsjukvård & kommunrehab Antal inskrivna personer i hemsjukvården % Antal brukare av tekniska hjälpmedel % Särskilt boende Beläggning Säbo+Korttid 99% 88% 11% 13% 93% 0 98% Ordinärt boende Antal beviljade hemtjänsttimmar % Antal arbetade timmar totalt inom hemtjänsten % Antal utförda timmar inom hemtjänsten (exkl kringtid) * % Antal betalda dygn för utskrivningsklara % Funktionshinder, LSS i egen regi Antal personer i gruppboende % Antal personer i daglig verksamhet % Personlig assistans enligt Lass & LSS Antal utförda timmar Lass % Antal timmar Lass, kommunens kostnadsansvar % Antal utförda timmar Lass, utöver FK:s beslut % Antal timmar, LSS % Funktionshinder, övriga insatser enligt LSS Antal boende, köpta platser % 12,0-3 9 Dagverksamhet, antal köpta platser % Antal personer med korttidsvistelse % Antal personer med korttidstillsyn/förlängd skolbarnsomsorg % Antal barn/vuxna med kontakpterson % Antal personer med ledsagarservice % Antal personer med avlösning i hemmet % 2 0 3

20 Årsrapport Fördjupning till nämnden Med överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre följer under perioden , medel för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete. Tre grundläggande krav skulle vara uppfyllda i länet för att kommuner och landsting skulle erhålla prestationsersättningar Ledning i samverkan och aktuell handlingsplan Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan. Det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en aktuell handlingsplan för 2013 avseende förbättringar i vård och omsorg om mest sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen vård- och omsorg. Länet har en struktur för ledning i samverkan samt en handlingsplan Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Arbete med genomförande och utveckling pågår delregionalt inom ramen för vårdsamverkan/närvårdsamverkan samt länsövergripande i samverkan mellan VästKom och Västra Götalandsregionen. Inom Fyrbodal och Lilla Edet har aktuella delar arbetats in i Vårdsamverkan Fyrbodals Verksamhetsplan Kvalitetsledningssystem Under 2013 har kommuner och landsting dokumenterat hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivs när det gäller vård och omsorg om äldre enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Lilla Edet har skickat redovisning till socialstyrelsen. 3. Läkemedelsbehandling En förutsättning för att få del av medlen var att landstinget har tecknat ett samarbetsavtal med Center för ehälsa i Samverkan (CeHiS) avseende införandet av den nationella ordinationsdatabasen (NOD). Samarbetsavtalet innehåller en plan för genomförande som beskriver tid och finansieringsplan samt ansvarsfördelning för själva integreringen av journalsystemen och NOD. Västra Götalandsregionen har haft uppdraget att teckna detta samverkansavtal med CeHiS. Som ett led i baspersonalens medverkan i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen har sex undersköterskor genomgått en utbildning i förbättringsarbete. Sveriges kommuner och Landsting, SKL, genomförde, på uppdrag av regeringen, under 2012 en kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet; Stöd till personer med funktionsnedsättning. Som en del i regeringens satsning på Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten överenskommelser för 2013 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting fanns medel för 2013 att söka för regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Genom VästKom har en gemensam ansökan gjorts som beviljats och medlen ska användas till att utveckla tre områden 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 2. Förstärkt brukarmedverkan 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Rapporten är framtagen i samarbete mellan tio av kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Innehåll

Läs mer