ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 13: Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Birgitta Book (S) Torgil Rundcrantz (M) Birgitta Rosengren (C) Lars Emilsson (S) Erica Buneck (M) Elsa Christersson (MP) Feim Fetahu (S) Lisbeth Thorsson (FP) Marianne Eriksson (S) Roland Månsson (SD) Jörgen Johnsson (FP) Bo Kron (S), Bo Larsson (SD) Tjänstgörande Jan Nordström (V) Clairy Persson (ÅÅ) ersättare istället för Bo Kron istället för Birgitta Rosengren Ersättare Britt-Marie Hansson (FP) Jan Nordström (V) Övriga närvarande Clairy Persson (ÅÅ) Linda Haagen (SD) Lars-Åke Nordin, Charlotta Sandahl, förvaltningschef nämndsekreterare Göran Vigemo, polis 98 Charles Musonda, personalchef 98 Lilian Erlandsson, ekonomisekreterare 98 Utses att justera Marianne Eriksson Justeringens tid och plats :00 Sekreterare... Paragrafer Charlotta Sandahl Ordförande. Bo Silverbern.. Justerare. Marianne Eriksson.. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift... Charlotta Sandahl Utdragsbestyrkande 1

2 ON 91 Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp och MBL-förhandling Änr ON 2013/534 Beslut Informationen noteras. Sammanfattning Information om ärenden på Omsorgsnämndens dagordning till sammanträde har lämnats till förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt till Vårdförbundet Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp , extra samverkansgrupp med Kommunal samt MBL-protokoll delges Omsorgsnämnden. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 2

3 ON 92 Synpunkter från referensgrupperna för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta Änr ON 2013/535 Beslut Informationen noteras. Sammanfattning Förvaltningschef Lars-Åke Nordin redogör för synpunkter på ärenden till Omsorgsnämndens sammanträde från referensgruppen för Kommunala Pensionärsrådet Referensgruppen för Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta ställdes in. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 3

4 ON 93 Anmälan av delegeringsbeslut Änr ON 2013/536 Beslut Redovisningen godkänns. Sammanfattning Omsorgsnämndens särskilda utskott, sammanträdesprotokoll Förteckning över avtal Sekretessbelagda delegeringsbeslut (Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm). Delegeringsrapporter på fattade beslut inom SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det kan till exempel gälla beslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och insatser enligt LSS. Beslutade bostadsanpassningsbidrag Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 4

5 ON 94 Meddelanden/delgivningar/rapporter Änr ON 2013/537 Beslut Informationen noteras. Sammanfattning 1. Änr 2013/31 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende anmälan enligt lex Maria om felmedicinering. Ärendet avslutas. 2. Änr 2013/159 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende anmälan enligt lex Maria om förväxling av läkemedel. Ärendet avslutas. 3. Änr 2012/386 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende klagomål från enskild. Ärendet avslutas. Änr 2013/469 Hid Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut avseende tillsyn. Redovisning ska ske av vidtagna åtgärder. 4. Änr 2013/542 Hid Anmälan enligt lex Maria. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 5

6 5. Änr 2013/529 Hid Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. 6. Överenskommelse om en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering, Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 6

7 ON 95 Rapporteringsskyldighet enligt Lagen om stöd och service (LSS) 28 f-g per den 30 september Änr ON 2013/531 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt Inspektionen för vård och omsorg. Sammanfattning Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg (individbaserade rapporter). Omsorgsnämnden rapporterar, per den 30 september 2013, att det fanns två beslut som inte verkställts inom tre månader. Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden beslutar att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt Inspektionen för vård och omsorg. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 7

8 Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Kvartalsrapport enligt Inspektionen för vård och omsorgs anvisningar. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 8

9 ON 96 Budgetförutsättningar och förslag till inriktning angående resursfördelning 2014 Änr ON 2013/551 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att Godkänna förvaltningens förslag till inriktning angående resursfördelning inför Anta inriktning till styrkort med målsättningar inför Yrkanden Den socialdemokratiska gruppen gör tilläggsyrkande avseende Omsorgsnämndens styrkort 2014, se bilaga ON 96/13. Sammanfattning Förvaltningen begärde i budgetarbetet 37 mkr för löpande drift och 40 mkr för att finansiera kostnadsökningar med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behovsanpassad bemanning i vård- och omsorgsboenden. Den sistnämnda summan skulle läggas som en särskild post direkt under Kommunstyrelsen, möjlig att avropa efter dialog. Investeringbehov på kort- och lång sikt framfördes på Kommunstyrelsens investeringsdag. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att tilldela förvaltningen 45 mkr i ramjustering på driften och en total investeringsram på 5,5 mkr. Besked lämnades sedan under september månad att Socialstyrelsen skjuter upp ikraftträdandet av föreskrifter och allmänna råd om bemanning till Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 9

10 Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden Godkänna förvaltningens förslag till inriktning angående resursfördelning inför Antaga förslag till styrkort med målsättningar inför Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 10

11 Bilaga ON 96/13

12 Bilaga ON 96/13

13 ON 97 Alternativ hantering av matdistribution Änr ON 2013/550 Beslut I enlighet med Omsorgsförvaltningens förslag utreda förutsättningar och konsekvenser av att införa distribution av kyld mat till personer i ordinärt boende med de tilläggsyrkanden som anges nedan. Omsorgsnämndens behandling Tilläggsyrkande Den socialdemokratiska gruppen gör följande tilläggsyrkande (bilaga A 97/13): Utredningen skall belysa på vilket sätt man kan öka måltidsupplevelsen för brukaren genom en förändring av den distribuerade maten från varm mat till kylmat. Utredningen skall även visa vad forskningen som gjorts kring matdistribution visat för resultat. Utredningen skall belysa utvärderingar som genomförts i kommuner som infört distribution i form av kylmat. Utredningen skall också titta på alternativa modeller för matdistribution (ex Lunds kommun) samt alternativa transportmöjligheter. Sammanfattning Omsorgsnämnden distribuerar ca portioner årligen till personer i ordinärt boende, så kallad matdistribution. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 11

14 Maten distribueras varm och det innebär att stora mängder måste distribueras dagligen på kort tid. Det är svårt att garantera att sista portionen håller föreskriven temperatur. Det är också viktigt att maten äts direkt för att näringsvärdet skall kunna garanteras. Distribution av kyld mat ger större utbud och valfrihet, mindre miljöpåverkan, lättare att garantera näringsvärdet samt blir billigare med färre transporter och att maten kan produceras vardagar. Maten kan levereras till kund av hemtjänsten i samband med ordinarie besök eller när hemtjänsten har tid. Distributionen behöver därför ej handlas upp. Nuvarande avtal om mattransport kan omförhandlas vid förändrad metod för matdistribution. Särskilt skall belysas konsekvenser, för- och nackdelar med produktion i egen regi respektive upphandling. Erfarenheter från andra kommuner visar på en ökad effektivitet på minst 10-20:-/portion. Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden Utreda förutsättningar och konsekvenser av att införa distribution av kyld mat till personer i ordinärt boende. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 12

15 Bilaga ON 97/13

16 ON 98 Informationsärenden Änr ON 2013/538 Beslut Informationen noteras. Sammanfattning Utfall sommarsemester 2013, bilaga A 98/13. Information om olika aspekter av ekonomiska oegentligheter i lex Sarahanmälningar, bilaga B 98/13. Ekonomisk månadsuppföljning september månad. Månatlig rapport av kösituationen för vård- och omsorgsboenden samt korttidsboenden. Statistik avseende kundvalssystemet inom hemtjänsten 2013 jan-sept. Samtjänstavtal mellan Medborgarcenter och Omsorgsförvaltningen Läget mattransporter Avrapportering uppdrag tillskapa fler demensboendeplatser Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 13

17 Bilaga A ON 98/13 Sjuksköterskekostnader Sommaren 2013 (juni-augusti) Förutsättningar 117 tillsvidareanställda sjuksköterskor Semesterplanering strikt efter kollektiv-avtalets regelverk Två semesterperioder Stort fokus på sänkta kostnader för inhyrda sjuksköterskor Strategi 2013 Längre vikariat (6 mån) med ordinarie lön Sommarschema (juniaug) för ord ssk Sommarvikariat (juniaug) med sommarlön (+ <4000:-/mån) Semesterpremie för utflyttning av planerad huvudsemester (6000:- /vecka) Bemanningsföretag 800-kronan, särskild ersättning för extra pass om minst 6 timmar

18 Sjuksköterskor Övertid/Fyllnad/ Särskild ersättning Bilaga A ON 98/ Övertid /timmar) Fyllnad (timmar) kronan (dagar) Flyttad huvudsemester (veckor)

19 Sjuksköterskor kostnader, inkl sociala avgifter (juni-aug) Bilaga A ON 98/ Övertid Fyllnad Särskild ersättning Bemanningsföretag Flyttad huvudsemester Summa

20 Bilaga A ON 98/13 Längre vikariat ( 6 mån) samt sommarvikariat med sommarlön, (inkl soc avg) Antal Kostnad Längre vikariat (6 mån) Sommarvikariat sommarlön Kostnader för extra ersättningar (se föregående bild) Summa totalt sommaren 2013 (inkl soc avg)

21 Lex Sarah anmälningar gällande ekonomiska oegentligheter Bilaga B ON 98/13 Verksamhet Antal Lex Sarah anmälningar Antal polisanmälningar Of ansvarig för det som försvunnit, dvs uppdrag att hantera privata medel fanns år mån år mån år mån år mån år mån år mån Daglig vht 1 Gruppbostad 1 1 Hemtjänst i ord- och trygghetsboende Personlig ass o hemtjänst 2 Korttid 3 2 Vob Vob psyk 1 Summa per månad 2,42 2,38 1,25 1,38 i % 54% 58% 6,9% 11% *) personalen har gett kund och anhöriga uppfattningen att de ansvarade för medlen

22 Bilaga B ON 98/13 Lex Sarah hemtjänst, 20 mån Degeberga Fjälkinge Hammar Las Boulevarden Näsby Sommarlyckan Sommarro Österäng

23 Bilaga B ON 98/13 Lex Sarah, Vob, 20 mån

24 Bilaga B ON 98/13 Saknad egendom År mån Kontanter kr ( ) Ringar 6 st Halsband 1 st Smycken 2 st Armbandsur 1 st Plånbok 1 st Prydnadssaker 2 st Cigaretter 2 pkt Whisky 0,5 l Vodka 0,75 l År mån Kontanter kr ( ) Rakapparat 1 st har återfunnits Ring 1 st Matta 1 st Parfym 1 st Bankkort 1 st Guldsmycken 2 st Handdukar 2 st

25 ON 99 Ärenden enligt lex Sarah Änr ON 2013/539 Beslut Informationen noteras. Sammanfattning Rapporter Änr 2013/533 Hid Rapport enligt lex Sarah avseende arbetstekniskt hjälpmedel som använts utan ordination. Änr 2013/532 Hid Rapport enligt lex Sarah avseende fallolycka utan fungerande larm. Änr 2013/522 Hid Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp. Änr 2013/521 Hid Rapport enligt lex Sarah avseende larm som inte fungerat. Änr 2013/514 Hid Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp. Änr 2013/544 Hid Rapport enligt lex Sarah avseende rutin för arbetstekniskt hjälpmedel som inte har följts. Änr 2013/545 Hid Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 14

26 Änr 2013/546 Hid Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp. Utredningar Änr 2013/474 Hid Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende bristande informationsöverföring Änr 2013/485 Hid Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende bristande, felaktig och kränkande information. Änr 2013/490 Hid Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende utebliven morgonhjälp och matdistribution. Änr 2013/514 Hid Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp. Änr 2013/522 Hid Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp. IVO, inspektionen för vård och omsorg Änr 2012/196 Hid Beslut i lex Sarahärende om utebliven hemtjänstinsats. Ärendet avslutas. Änr 2012/515 Hid Beslut om redovisning av vidtagna åtgärder i lex Sarah-anmälan. Änr 2012/515 Hid Redovisning av vidtagna åtgärder gällande anmälan enligt lex Sarah. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 15

27 ON 100 Information - domar Änr ON 2013/540 Beslut Informationen noteras. Sammanfattning Förvaltningsrättens dom i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr och Förvaltningsrättens dom i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr Kammarrättens beslut i mål nr Kammarrättens beslut i mål nr Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer