Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre"

Transkript

1 Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod tom Agneta Anderzon projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen Östersunds kommun

2

3 1 Bakgrund Syfte Metod SAMMANFATTNING KARTLÄGGNING AV MÖTESPLATSER PRESENTATION AV VARJE MÖTESPLATS STADEN FRÖSÖN LIT BRUNFLO Den goda mötesplatsen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN FUNGERANDE MÖTESPLATS Utveckling av mötesplatser FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER SLUTSATS Utveckling av frivillig insatser Förslag till åtgärder... 22

4 1 BAKGRUND Deltagande i dagverksamhet, träffpunkter och andra öppna verksamheter är ett viktigt sätt för äldre kvinnor och män att kunna upprätthålla och förbättra sin funktionsförmåga och kan ge stimulans och innehåll i vardagen. Att delta i olika verksamheter kan bryta isolering och ge värdefulla sociala kontakter och gemenskap. För att ha möjlighet att leva ett aktivt liv är det viktigt att få hjälp med att hålla kontakt med släkt och vänner, ledsagning till aktiviteter, hjälp med att komma ut på promenad och få frisk luft samt att delta vid kulturella aktiviteter. Allt detta kan man läsa på regeringens hemsida om vad man anser om nödvändigheten av att utveckla det sociala innehållet för äldre. Det sociala innehållet behöver utvecklas inom Vård och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun för äldre generellt och individuellt. Befintliga dagcentraler/mötesplatser i kommunal regi bland annat Seniorernas Hus behöver utvecklas och verksamheten behöver finna nya former för samverkan med frivilligorganisationer och föreningar. Vård och omsorgsnämnden saknar en strategi och en handlingsplan för utveckling av dagcentraler/mötesplatser för äldre. Det sociala innehållet i verksamheten behöver stärkas. Projektets definition av socialt innehåll. Att i gemenskap med andra (annan) delta i ett sammanhang eller aktivitet utifrån den enskildes önskningar och behov. 2

5 2 SYFTE Att synliggöra angelägna förbättringsområden för hur mötesplatser och socialt innehåll kan tas till vara och utvecklas. Att stödja styrelsen för Seniorernas Hus så att verksamheten utvecklas till att bli självgående. Alla äldre medborgare i Östersundskommun ska ha tillgång till en mötesplats i sitt närområde. Att utveckla samverkan med frivilliga. 3 METOD Omvärldsanalys i form av studiebesök i andra kommuner samt studier av olika rapporter över liknande arbeten. Personligt besök hos kommunens och olika organisationers mötesplatser för att se deras verksamhet och möta deras besökare. Personlig kontakt med nyckel personer inom kommun, landsting och inom de så kallade stora föreningarna såsom Röda Korset, olika religiösa organisationer, PRO och SPF. Planera en arbetsdag med Seniorernas hus styrelse för att planera fortsatt utveckling av mötesplatsen Seniorernas Hus. Gå ut med en förfrågan till verksamheten om behovet av samverkan från frivilliga. Nästa steg blir att skicka ut en enkät till frivilligorganisationer och till de som fyllt 67 år för att ta reda på intresse av att bidra till samverkan som frivillig samt att på ett geografiskt område göra hembesök för att fånga in intresse kring denna uppgift. 3

6 4 SAMMANFATTNING Projektet har bestått i tre olika delar. 1. Kartlägga mötesplatser för äldre som vård och omsorgsförvaltningen ansvarar för samt de som drivs av andra grupper (frivilligorganisationer, pensionärsföreningar och svenska kyrkan) och de med visst uppdrag från Vård och omsorgsförvaltningen, samt se över förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter 2. Finna samverkansformer med frivilliga 3. Utveckla Seniorernas Hus i samverkan med styrelsen. Den första delen i projektet att kartlägga mötesplatser för äldre samt se över förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter har slutförts och förslag till beslut redovisas i denna rapport. Mötesplatser med rätt förutsättningar bidrar till att uppnå god hälsa och förebygga behovet av hemtjänstinsatser. Social gemenskap, fysisk aktivitet, meningsfull sysselsättning och goda matvanor är fyra hörnstenar som Folkhälsoinstitutet framhäver för att uppnå god hälsa, detta kan man tillgodose på en väl fungerande mötesplats. Med all säkerhet kan hemtjänstinsatser minskas eller senareläggas genom att erbjuda goda mötesplatser. Mötesplatser som inte har någon bemanning måste ha en tydlig tillhörighet. Någon måste vara kontaktperson för de olika organisationer/frivilliga som driver verksamhet på dessa mötesplaster. Förslagsvis kan det vara en person som arbetar som samordnare på någon mötesplats inom det område där mötesplatsen ligger. Det är viktigt för frivilliga och organisationerna att veta vem de kan vända sig till hos kommunen när det gäller exempelvis lokalfrågor och andra frågor som rör verksamheten. Det är också viktigt för att gemensamt planera verksamheten och på så sätt förbättra samverkan med hemtjänsten och nyttjandet av lokalerna på bästa sätt. För att uppnå syftet med projektet att alla äldre medborgare i Östersunds kommun skall ha tillgång till en mötesplats i sitt närområde måste man skapa en mötesplats i Torvalla. Några mötesplatser behöver bemannas. Det kan se olika ut beroende på förutsättningar för området och mötesplasten. Det går att utveckla samverkan mellan frivilliga men för att göra det krävs en satsning på bred front för att hitta dessa personer. Det är många verksamheter som vill samverka med frivilliga och organisationer. Röda Korset, svenska kyrkan med flera bygger alla sin verksamhet på ideella krafter. Ett exempel på hur frivilliga behövs inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamhet inom vårt anhörigstöd och på Seniorernas Hus beskrivs nedan. En gång i veckan finns frivilliga på 1 AMMIS, två gånger i veckan på 2 Drop In samt vid aktiviteter på Seniorernas Hus två gånger i veckan. Alltså fem dagar i veckan vill vi ha frivilliga som stöttar 1 AMMIS Anhörigas Mötesplats Mitt I Stan 2 Drop In.Anhörigstöd där anhörigvårdaren kan lämna sin närstående några timmar. 4

7 oss i vår verksamhet. Några av dessa frivilliga arbetar även för Röda Korset svenska kyrkan eller någon annan organisation. Det är en liten grupp som engagerar sig. De bemannar mötesplatser och de besöker mötesplatserna. Sammanfattningsvis föreslås att det skall finnas bemannade mötesplatser på sju strategiskt placerade platser i kommunen. Dessa mötesplatser skall ha en minimibemanning på 25%. De ekonomiska konsekvenserna av detta strategiska beslut innebär att det behövs en förstärkning på fyra platser. De mötesplatser som det handlar om är Torvalla där man saknar mötesplats samt på Seniorernas Hus Prästgatan 58, Brunflo (Ängegården) och i Lit (Häradsgården). I Torvalla tillkommer hyreskostnader för en lokal samt kostnader för viss utrustning. Projektet föreslås förlängas med ett år. Under projektförlängningen bör ingå att göra en behovsanalys inklusive studier av alternativkostnader att fungera som en utvecklingsresurs för mötesplatserna tillsammans med de personer som arbetar där att arbeta fram en gemensam strategi för mötesplatserna att verka för rekrytering av frivilliga att starta ett utvecklingsarbete på våra särskilda boenden om det sociala innehållet i vardagen Stödet till Seniorernas Hus fortsätter i avvaktan på definitivt ställningstagande till Seniorernas Hus framtid. 5

8 5 KARTLÄGGNING AV MÖTESPLATSER Vård och Omsorgsförvaltningens ansvarsområden inom hemtjänsten är indelad i olika geografiska områden: Staden, Frösön, Torvalla, Brunflo och Lit. Den verksamhet som idag bedrivs av privata utförare redovisas inom det geografiska området där den ligger. Definition av mötesplats. En plats där människor kan mötas för social samvaro med andra. Det finns olika former av mötesplatser men gemensamt för dem alla är att de har någon form av program som de som besöker mötesplatsen kan ta del av. Dessa mötesplatser omnämns i vissa sammanhang som dagcentraler men i denna rapport används genomgående begreppet mötesplats. I stort sett alla bostadsområden i Östersunds kommun har någon form av mötesplats. Torvalla saknar mötesplats. Det som finns är på Midgård som är ett seniorboende, där erbjuder man idag gemensam samvaro en gång i veckan i form av bingo. Det riktar sig till alla i bostadsområdet men det besöks bara av de som bor där. Nedan följer en sammanställning av alla mötesplatser på respektive område. Vård och Omsorgsförvaltningens mötesplatser kan delas in i tre kategorier. 1. Mötesplats med matservering och där man erbjuder olika aktiviteter 2. Mötesplast med aktiviteter som bemannas av frivilliga organisationer 3. Mötesplats som erbjuder aktiviteter och är bemannad för detta ändamål Mötesplatserna har indelats i geografiska områden och redovisas inom vilken kategori som de tillhör. Staden inkl. Lövberga och Lungvik(Carema) och Ljungen (Attendo Care) 1 Seniorerna Hus, Lövberga, Ljungen, Lugnvik 2. Biblioteksgatan 33, Strandgatan 14, 3. Odensborg, Körfältet (har inget uppdrag men har verksamhet en gång i veckan som de löser inom befintliga resurser) Ex på övriga mötesplatser i området :Marielundskyrkan, Odenslundskyrkan, Församlingsgården, Efs, Kupan, Folkets Hus Badet, Dragonen, Biblioteket, Step In 6

9 Frösön inkl.hornsberg (Carema) 1.Hornsberg, Valla 2.Hara, Orrviken 3.Valla, Västervik Ex på övriga mötesplatser i området: Hornsbergskyrkan, Friskis och Svettis, Sundet. Lit 1.Häradsgården (kan även läggas under kategori 2 eftersom det är frivilliga som till stor del ansvarar för aktiviteterna ) Ex på övriga mötesplatser i området: Gamla kommunhuset, Hembygdsföreningen, Sockenstugan och Kyrksalen, Församlingshemmet Häggenås, Sockenstugan Kyrkås, Byakontoret Lit Torvalla 2. Midgård Brunflo 1. Ängegården (kan även läggas under kategori 2 eftersom det är frivilliga som till stor del ansvarar för aktiviteterna ) Hemgården Ex på övriga mötesplatser i området: Brunnen Svenska Kyrkan, Garaget Vuxenskolan Hur fungerar mötesplatsen Mötesplatserna som ligger på boendena Valla, Häradsgården, Lugnvik, Lövberga, och Ängegården besöks till största delen av personer som bor på där. Aktiviteterna riktar sig dock till alla i området. Utan att ha gjort någon mätning så är uppskattningsvis 95% av alla besökare personer som bor på dessa boenden. De som äter på dessa ställen kommer också i huvudsak från boendet. Under kartläggningen som gjordes under april/maj var det endast Ängegården som kunde säga att de hade gäster i serveringen som inte kom från boendet. Gemensamt för alla mötesplatser är att de har ett program som de kan presentera för sina besökare. Det är god uppslutning på alla mötesplatser men man når oftast bara de boende på de mötesplatser som ligger i anslutning till ett boende. Aktiviteterna påannonseras genom affischering på mötesplatsen/boendet och genom upptryckta programblad som sprids till bland annat alla som har hemtjänst. De områden som bör utveckla sin samverkan med frivilliga är Lugnvik, Hornsberg, Västervik, Lövberga och Torvalla. 7

10 6 PRESENTATION AV VARJE MÖTESPLATS 6.1 STADEN LÖVBERGA Mötesplatsen ligger i äldreboendets matsal och där erbjuds gymnastik och bingo en gång i veckan. Varannan fredag ordnar en frivillig fika och underhållning. Det är den samverkan med frivilliga som förekommer på Lövberga. Aktiviteterna riktar sig till alla i området men det är i stort sett endast de som bor inom äldreboendet som kommer. STRANDGATAN 14 Kommunen står för hyran av lokalen och dessa får nyttjas av förening Hörselskadades riks förbund (HRF) och för närvarande tre andra frivilliga organisationer. HRF inbjuder varannan torsdag till någon form av aktivitet. Ca 20 personer brukar komma för att delta. De har ett blandat program och det bjuds alltid på mat eller fika i samband med dessa sammankomster. Allt kring aktiviteten som erbjuds sköts av ett par makar. Alla som kommer hälsas personligt välkommen vilket gör att de känner sig sedda och bekräftade. Lokalen och inventarierna är slitna. Tillgängligheten vintertid är dålig. BIBLIOTEKSGATAN 33 Kommunen står för lokalen och PRO nyttjar den för sina aktiviteter och varannan fredag ordnar de våfflor och underhållning till alla i området. Ca ett 40 tal brukar komma från stora delar av staden. Alla blir personligt mottagna och känner sig välkomna till mötesplatsen. Lokalen är stor tillgänglig, relativt ljus och med ett stort fullt utrustat serveringskök. SENIORERNAS HUS Verksamheten drivs av en styrelse med representanter som utsetts av KPR. Seniorernas Hus har en programgrupp som planerar de aktiviteter som erbjuds ca tre gånger per vecka. Det finns en datastuga med tillgång till fem datorer. Sedan mars -08 finns en resurs som delvis fungerar som värdinna på Seniorernas Hus vilket har bidragit till att verksamheten kunnat utvecklas. Aktiviteterna bemannas av styrelsen och andra frivilliga. Seniorernas Hus rymmer många olika verksamheter som ibland krockar med varandra. Anhörigstödet i form av Drop In och Ammis samt Actioncentralen (Action It baserat datastöd för anhörigvårdare) är delvis inom samma lokaler som Seniorernas Hus. Datastugan och köket ligger i ett trapphus vilket innebär att dessa lokaler inte är så tillgängliga som man önskar dessutom måste man anpassa sig till lunchserveringens tider. Geografiskt är det ett bra läge eftersom det ligger relativt centralt, det är tyvärr dåligt med parkeringsplaster i nära anslutning till Seniorernas Hus. 8

11 ODENSBORG Mötesplatsen är bemannad med personal tre dagar i veckan. Blandade aktiviteter erbjuds alla vardagar i samverkan med frivilliga. Lokalen är liten och trång och besökarna har en önskan om en större lokal eftersom det oftast är ett 25 tal personer som kommer till mötesplatsen. KÖRFÄLTET/TRÄFFEN Mötesplatsen ligger inne på den ljusgård som finns i höghuset. Lokalen är stor och har ett kök utrustat med bl.a. flera mikrougnar där personal kan värma gästernas matlådor. Det är fyra till fem personer som äter där dagligen. En dag i veckan har en särskild anställd ansvar för att ordna fika och underhållning, då brukar mellan personer komma. Det finns inget uppdrag från Vård och omsorgsnämnden att ha denna mötesplats utan det är något enheten löst inom befintliga resurser. Lokalen behöver nya möbler och belysning för att skapa mer trevnad. PRO och Hyresgästföreningen nyttjar lokalen för möten och studiecirklar. LJUNGEN På Ljungen erbjuder man varje vecka olika aktiviteter såsom gymnastik, stavgång, bingo, och underhållning. Program sprids till alla i närområdet Ett aktivitetsråd sammansatt av arbetsledare, personal från hemtjänsten och Mica samt boende träffas en gång i veckan och planerar aktiviteterna. Samverkan med frivilliga och olika organisationer fungerar bra och aktiviteterna bemannas både av frivilliga och av personal från hemtjänsten. Det finns ett närbibliotek i entrén som är öppet varje vardag. Stor uppslutning från hela bostadsområdet och även från närområden till mötesplatsen. LUGNVIK Mötesplatsen är densamma som matserveringen på äldreboendet. Det finns en aktivitetsansvarig som anordnar underhållning 1g/mån till de som bor där samt i ordinärt boende. Samverkan sker endast med PRO som har bingo en gång i veckan. En person som bor på servicehuset ordnar på eget initiativ kaffesurr en gång i veckan. 6.2 FRÖSÖN VALLA Valla har särskild personal som arbetar med verksamhet på mötesplatsen. Det är två personer som vardera arbetar 50 % med att ansvara för ett veckoprogram samt vara en kontaktlänk mellan Valla och frivilligorganisationer som finns med i verksamheten. (PRO, kyrkan samt enskilda som frivilligt engagerar sig) Mötesplatsen som de kallar för Humlan arbetar i nära samverkan även med personal från boendet. Fyra tillfällen per år träffas Humlans personal, enhetschef, kulturombud för boendet samt de frivilliga som samverkar i Valla för att planera verksamheten. (kulturombud finns på alla boenden och är en produkt av projektet 3 Kultur i Vården) 3 Kultur i vården. Ett samverkans projekt mellan Länskulturen och länets kommuner för att föra in kultur i kommunernas äldreboenden. 9

12 HORNSBERG Mötesplatsen där kallas för dagcentral och har en stor skylt på huset som visar vart den ligger. I dag fungerar mötesplatsen i stort sett endast som matservering måndag till fredag. Resursmässigt finns det inget utrymme enligt den som är anställd där till att planera in andra aktiviteter än att servera mat. Röda Korset har en del av lokalen och skall som motprestation ordna aktiviteter något som bör kunna utvecklas liksom samverkan med andra frivilliga. Lokalen består av två små lägenheter som är i stort behov av en renovering. Inredningen är sliten och lokalen är opraktisk. Lokalen ligger i markplan och är på så sätt tillgänglig för alla. VÄSTERVIK Mötesplatsen är öppen varje vardag mellan Här finns möjlighet till att fika tillsammans och att få hjälp med olika hantverk främst vävning. Mötesplatsen har inget program. Utbudet och samverkan med frivilliga bör utvecklas. Mötesplasten har troligtvis inte utvecklats på grund av den osäkerhet som personalen känt över vad som skall hända med lokalerna. Några av de som flyttat in på seniorboendet har börjat besöka mötesplasten i övrigt är det endast de som bor på äldreboendet som besöker mötesplasten. ORRVIKEN I Orrviken finns en mötesplats som helt sköts av frivilliga krafter. En gång i veckan samlas ca 20 personer för att umgås. På mötesplatsen finns ett antal vävstolar som för många fyller en viktig funktion medan andra uttrycker att det viktigaste är att sitta ned och prata. Mötesplatsen besöks både av de ifrån närområdet men även av personer som har en bit att åka och behöver bil för att ta sig dit. Lokalerna består av ett kök och två ganska stora rum. Lokalen är tillgänglig för rörelsehindrade eftersom den ligger i markplan och har en ramp vid ingången. Vill man äta gemensamt finns möjlighet att gå till skolan och beställa mat där. HARA Mötesplatsen i Hara drivs liksom i Orrviken av enskilda som frivilligt engagerar sig. En person har mer ansvar än de andra, men man fördelar det som skall göras på ett enkelt sätt mellan varandra. Varje tisdag mellan erbjuds möjlighet till handarbete, gymnastik, fika, datastuga (8 datorer finns med internet uppkoppling), bingo och ibland kulturella inslag i form av underhållning eller föreläsning. Kyrkan har sopplunch 1g/mån och de ordnar en resa varje år samt inbjuder till julgröt. Mötesplatserna i Hara och Orrviken beskrivs av besökarna som att de fyller en viktig social och trygg funktion. När någon som normalt brukar dyka upp inte kommer så kollar man upp det för att ta reda på om det hänt vederbörande något. Lokalen är lätt tillgänglig då den ligger i markplan förutom datastugan som ligger en trappa upp. 10

13 6.3 LIT På Häradsgården i Lit erbjuds aktiviteter varannan torsdag och de bemannas och planeras av frivilliga i samverkan med enheten. Det finns även en mötesplast på Häradsgården som de kallar för Oasen som är bemannad av personal tre dagar i veckan varav en är under kvällstid. Verksamheten riktar sig både till de som bor på Häradsgården samt de som bor i ordinärt boende. Det är i stort sett ingen från ordinärt boende som besöker mötesplatsen. Två ggr/år har enhetschefen en gemensam träff med frivilliga för att göra terminsprogram och ta upp aktuella frågor. De samverkar med Lions, Vuxenskolan, PRO, Centerkvinnorna, SPF, Hembygdsföreningen och Västergårdstanterna. Alla dessa organisationer påtalar att de tycker att det är viktigt att personal från boendet deltar vid aktiviteterna. 6.4 BRUNFLO Ängegården i Brunflo arbetar på liknande sätt som i Lit. Samverkan sker med PRO, Vuxenskolan, svenska kyrkan, Röda Korset och SPF. Enhetschefen har som ambition att alla som är involverade skall träffas terminsvis för att planera aktiviteterna och stötta varandra. De frivilliga betonar liksom i Lit att det är viktigt att personal deltar för att hjälpa de som eventuellt behöver det men även för att det är viktigt att man får något gemensamt att samtal om. Enheten själv ordnar underhållning varannan eller varje vecka. Liksom på andra mötesplatser som ligger i anslutning till ett äldreboende så är besökarna till största delen från boendet. HEMGÅRDEN På Hemgården finns det väldigt bra lokaler för en mötesplats något som tyvärr inte nyttjas i- dagsläget. Lokalerna ligger i källarplanet och skulle kunna nyttjas som en mer allmän mötesplats utan att inkräkta på de boendes område. Idag har man gymnastik som riktar sig till alla samt underhållning någon enstaka gång då personer som bor i området och har hemtjänstinsatser brukar bjudas in. PRO har ett café en gång i veckan i en lokal som ligger i nära anslutning till Hemgården dit alla är välkomna 11

14 7 DEN GODA MÖTESPLATSEN Det är aldrig för sent att förbättra sin hälsa, den är påverkbar i hög ålder. Folkhälsoinstitut (FHI) pekar på fyra hörnstenar för ett hälsosamt åldrande: Social gemenskap Fysisk aktivitet Meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd Goda matvanor En mötesplats med rätt förutsättningar kan fylla en viktig funktion för att uppnå god hälsa och på så sätt förebygga behovet av hemtjänstinsatser. De fyra hörnstenar som Folkhälsoinstitutet pekar på kan man tillgodose på en väl fungerande mötesplats. Social gemenskap Att träffa andra människor och få social gemenskap är kärnan i att komma till mötesplatsen. Att bli sedd, efterfrågad, att få prata med någon, höra någon berätta, diskutera dagens händelser o.s.v. Fysisk aktivitet För de personer som själva kan ta sig ta sig till mötesplatsen innebär promenaden till mötesplatsen fysisk aktivitet på ett naturligt sätt. Om mötesplatser finns i varje närområde innebär det i stort sett promenadavstånd vilket de flesta som besöker mötesplatserna klarar av. Fysisk aktivitet i form av rörelse i någon form bör kunna erbjudas på alla mötesplatser. Kanske med stöd från sjukgymnaster som finns i området eller med den personal som finns på mötesplatsen. Det är även viktigt att erbjuda utomhusaktiviteter på mötesplatserna. Det kan exempelvis vara stavgång, utflykter, motion i det gröna, boule eller gåbingo. När vi vistas utomhus får vi i oss D-vitamin genom solljuset något som är viktigt för alla, men som vi behöver hjälpa äldre människor att få del av. I Lund arbetar man med ett projekt efter hypotesen att regelbunden utevistelse och ökad samvaro kan förbättra de äldres välbefinnande. Man riktar sig då till personer som bor på äldreboende. Genom en brukarenkät har man fått fram att de äldre ville komma ut minst en gång i veckan. Goda matvanor Man bör kunna beställa mat till mötesplatsen i form av matlådor som man kan värma där och på så sätt äta bra mat tillsammans med andra. Detta sätt att äta gemensamt kräver inget annat av mötesplatsen än att det finns en bra mikro eller flera, fint porslin att lägga upp maten på och att den som arbetar där ordnar med de tillbehör som behövs för att det skall bli en fullvärdig måltid. (Sallad kan beställas i samband med matlådan.) Mat i gemenskap med andra är som sagt en viktig hörnsten i det sociala innehållet. Hemtjänstpersonalen kan förslagsvis erbjuda/motivera personer som beställer matlåda att någon gång per vecka äta sin mat på mötesplatsen i närområdet. Det innebär många positiva inslag i den enskildes vardag. Han/hon får byta miljö, komma ut på en promenad, träffa andra, få nya intryck 12

15 och så vidare. Hemtjänstpersonalen kan på så sätt på ett enkelt sätt skapa gemenskap kring måltiden för den enskilde som normalt sitter ensam i sin lägenhet och äter. Enligt kommunens avdelning för Hälsa och Miljö finns inga hinder att ordna med servering på det här enkla sättet. Förkläde för personal och allmän hygien är det enda krav som ställs. I nästan varje område finns möjlighet för äldre att beställa mat och äta veckans alla dagar. Staden Seniorernas Hus, Lugnvik, Lövberga Frösön Valla Lit Häradsgården Brunflo Ängegården, Hemgården Torvalla Saknas Meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd Det kan vara nog så meningsfyllt att regelbundet gå till en mötesplats där man blir sedd och får träffa andra människor. Mötesplatsen kan också vara en central därifrån frivilliga krafter fördelas. Kanske känner man tillfredsställelse att hjälpa någon med något, besöka någon ensam, läsa för någon eller hjälpa till att laga något klädesplagg som gått sönder, sjunga tillsammans o.s.v. Aaron Antonovsky professor i sociologi har genom olika studier påvisat att det som främjar känslan av att vara del i ett sammanhang bidrar till människors välbefinnande En känsla av sammanhang (KASAM) betyder att man upplever tillvaron meningsfull, begriplig och hanterbar. En god mötesplats med alla hörnstenar som FHI påtalar bidrar med all säkerhet till god hälsa och hög grad av KASAM 13

16 8 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN FUNGERANDE MÖTESPLATS Anställd samordnare För att en kunna erbjuda det som en god mötesplats skall stå för behövs en samordningsfunktion. En person som ansvarar för mötesplatsen/mötesplatserna och dess utveckling. En mötesplats som är öppen alla dagar är naturligtvis optimalt, men genom att satsa på verksamhet tre dagar i veckan kan man ge ett bra socialt innehåll till besökarna. Det krävs minst en 25% anställning för att det skall fungera. Med rätt person som har förmåga att knyta kontakter har god samarbetsförmåga med andra och är flexibel kan mötesplasten säkert var öppen fler dagar i veckan genom bra samverkan med frivilliga och olika organisationer. Det kan se olika ut beroende på mötesplatsens förutsättningar. Politiska beslut I Östersund kommuns plan för Vård och omsorg anger man som inriktningsmål att kommunen skall utveckla mötesplatser. Kommunen skall ständigt verka för att utveckla mötesplatser som ett medel för att stärka social samvaro och delaktighet i samhällslivet. Kommunen skall verka för att kultur utgör en aktiv del i vård och omsorgsverksamheten. Samverkan med frivilliga är viktigt och ger de som engagerar sig ett meningsfullt uppdrag men det går inte enbart förlita sig på de personer som frivilligt engagerar sig. Politiskt måste man ta ställning till vad man menar då man uttrycker att mötesplasterna skall utvecklas, finnas i varje närområde som man uttryckt i projektdirektivet och samverka med frivilliga. Mötesplasterna har en viktig funktion för att ge människor ett bra innehåll i vardagen. Projektet har i en enkel undersökning kunnat påvisa att man med all säkerhet kan minska eller senarelägga behovet av hemtjänstinsatser genom att kunna erbjuda goda mötesplatser. Politiskt måste man vara beredd att satsa, vara tydlig och påvisa att det är viktigt med mötesplatser för att bryta isolering och skapa ett fungerande socialt nätverk. Ekonomiska förutsättningar Kommunen måste satsa ekonomiskt på mötesplatserna. Det blir kostnader både för personal verksamhet, och lokaler. Den kostnad som blir för att bemanna dessa mötesplatser och fylla dem med verksamhet skall vägas mot den vinst som kommunen gör genom fördröjning av hemtjänstinsatser. För den enskilde skapas också en vinst genom att man får möjlighet till social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfull tillvaro. Enligt den mätning som projektet gjort går det att påvisa att en väl fungerande mötesplasts minskar kostnader för hemtjänstinsatser. Personer som inte har tillgång till en mötesplats kan behöva stöd och tillsyn i sitt hem istället för att bryta sin isolering. Att regelbundet gå till en mötesplats flyttar troligtvis fram behovet av hemtjänstinsatser och anhörigavlösning. Det är på Odensborg som projektet låtit gör en liten undersökning som kan ge en fingervisning över vad mötesplatsen betyder för besökarna. Odensborg besöks i snitt av 25 personer/tillfälle. 10 av dessa har blivit tillfrågade vad Odensborg betyder och vad de skulle vara i behov av om inte mötesplatsen fanns. Fyra av de tillfrågade har uttryckt att de skulle behöva sällskap på 14

17 promenad eller något besök i hemmet för att bryta sin isolering. Det skulle för kommunen bli en kostnad på 7924 kr/mån. Uträkningen baseras på den ersättning som utföraren av hemtjänst behöver för att utföra beviljade insatser till dessa fyra som de förmodas ansöka om. (Ersättning för nivå 2= 1981x 4= 7924 ) Teoretiskt innebär detta att 40 % av besökarna (25 personer) är behov av hemtjänstinsatser om inte de har möjlighet att besöka en mötesplats. Vilket innebär att man kan se en besparing på 10 x 1981= kr /mån Nedan följer några utdrag ur de svar som framkom vid undersökningen. det är en trygghet för anhöriga att veta att jag har en mötesplats att gå till jag känner mig alltid piggare efter besöken på Odensborg. Det motiverar mig att gå ut. Jag håller mig fräsch en flock behöver en ledare. det har gett mig ett nytt socialt nätverk trygghet att veta att man kan gå någonstans Dessa uttalanden och siffror visar att det är förebyggande och viktigt för god hälsa att ha en bra mötesplats att gå till.. 15

18 8.1 UTVECKLING AV MÖTESPLATSER Det bör finnas personer anställda på mötesplatserna som ansvarar för dess utveckling och samverkan med frivilliga. De personer som tillhör någon organisation har oftast någon typ av nätverk omkring sig. Många organisationer arbetar aktivt med sina medlemmar i form av uppsökande verksamhet exempelvis PRO som har zonombud. För dem som har ett dåligt nätverk och kanske inte är organiserade är bemannade mötesplatser oerhört viktiga, där kan de få bekräftelse, känna samvaro och meningsfullhet samt knyta kontakter. Körfältet bemannar en dag i veckan mötesplatsen inom befintliga resurser och i Lugnvik och Hornsberg serverar man idag mat men det finns inte med nuvarande resurser något utrymme för de som arbetar där att dessutom utveckla verksamheten med något annat innehåll. De mötesplatser som behöver utvecklas och stärkas upp för att det geografiskt skall finnas mötesplatser som är bemannad i alla närområden är Torvalla, Seniorernas Hus, Ängegården, Hemgården och Häradsgården. På dessa ställen finns idag inget uppdrag för att driva någon mötesplats men man har viss verksamhet som man gör i samverkan med frivilliga eller inom befintliga resurser. Torvalla saknar mötesplats. På Seniorernas Hus har man kunnat anställa en resurs tack vare en arbetsmarknads åtgärd (särskilt anställnings stöd) och ett projekt som handlar om ett förstärkt stöd till anhöriga som heter Action. Action är ett It baserat stöd för anhörigvårdare och på Seniorernas Hus finns en central som skall bemannas så att de som ingår i Actions nätverket har någonstans att vända sig. Denna bemanning kan skötas pararellt med samordnings ansvar på Seniorernas Hus. Det har haft en positiv inverkan och verksamheten har kunnat utvecklas och antalet besökare har utökats. Idag finns det möjlighet att komma till Seniorernas Hus vid fler tillfällen i veckan och om man bara har vägarna förbi kan man slinka in och då mötas av en person vilket uppskattas mycket av besökarna. Seniorernas Hus styrelse består av representanter från olika organisationer och frivilliga. Intresset hos dessa organisationer och andra för att skapa ett Seniorernas Hus är diffust. Frågan har tagits upp i Kommunens Pensionärsråd för att alla berörda skall ta med sig frågan till sina organisationer om vad man vill med Seniorernas Hus. Ett samarbetsavtal mellan de som är intresserad att driva och utveckla Seniorernas Hus måste tecknas. Vilka frågor vill man driva och hur vill man utveckla Seniorerna Hus. Oavsett vad svaret på dessa frågor blir så behövs Seniorernas Hus som mötesplats men den skall kanske drivas som andra mötesplatser med en anställd och i samverkan med frivilliga. I Lit och Brunflo är ingen person anställd specifikt för att samordna aktiviteter och samverka med frivilliga men det fungerar bra i den ordinarie verksamheten. Man bör dock även där ha någon resurs så att man kan erbjuda samvaro oftare än varannan vecka som sker idag. I Lit har man Oasen som fungerar inom befintliga resurser och det är en mötesplats som kanske bättre skulle kunna marknadsföras så att även personer som inte bor på Häradsgården kommer dit. Det kan var en risk att tillsätta resurser om det av frivilliga uppfattas som att deras arbete inte är tillräckligt så att de inte känner tillfredställelse att fortsätta sitt fantastiska jobb. De frivilliga skall var ett komplement till kommunens uppdrag att utveckla mötesplatser där grunden görs av anställd personal. De organisationer/ föreningar som ges möjlighet att nyttja lokaler bör som motprestation ansvara för vissa aktiviteter vilket man också gör i dagsläget i olika utsträckning. 16

19 För de personer som har ett omfattande omvårdnadsbehov är det också viktigt med mötesplatser. Många av dessa personer bör få det sociala innehållet tillgodosett i hemmet, i vardagen (både i ordinärt och särskilt boende). Genom att vidareutveckla arbetet med den genomförandeplan som skall upprättas i samband med att man beviljas hemtjänstinsatser kan man tillgodose detta behov. I planen tydliggörs den enskildes alla behov. Det är viktigt att enhetschefen följer upp all verksamhet och därmed betonar att alla insatser är lika viktiga att utföra. När man arbetar med genomförandeplanen får man fram den äldres behov av samvaro med andra, intressen, matvanor och dylikt. Ett medvetet arbetssätt med genomförandeplaner kan utveckla hemtjänstens arbete och höja den enskildes livskvalitet. Det sociala innehållet kanske inte är att gå till en mötesplats, gå på bio, teater, föredrag, underhållning eller restaurang det kanske är att sitta tillsammans med någon och diskutera den senaste nyheten i tidningen under en måltid i hemmet. Förutom genomförandeplanen är levnadsberättelsen också ett instrument för att utveckla det sociala innehållet. Rätt nyttjad genomförandeplan innebär att alla insatser kring personen planeras och följs upp regelbundet. 17

20 9 FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Mötesplatser För att mötesplatserna skall fungera på ett bra sätt måste det anställas samordnare som kan planera verksamheten och utveckla mötesplatserna i samverkan med frivilliga. Det kan se olika ut från mötesplats till mötesplats beroende på förutsättningarna. En mötesplats behöver skapas i Torvalla Vissa lokaler behöver en översyn. På Hornsberg, Körfältet och Strandgatan 14 behövs upprustning av lokaler och inventarier. Strandgatan 14 har dessutom dålig tillgänglighet vintertid. Det behövs en översyn av dispositionen av lokalerna på Seniorernas Hus för att utveckla verksamheten och samtidigt utveckla serveringen och anhörigstödet som bedrivs i samma lokaler. Köket och datastugan som hör till Seniorernas Hus ligger i ett trapphus och dessa lokaler är av den anledningen svåra att nyttja på ett tillfredställande sätt. Marknadsföring av mötesplatser kan förbättras. För att göra alla mötesplatserna så tillgängliga som möjligt bör alla tex. göra program som kan läggas ut på webben. Samverkan med hemtjänst. Mötesplatserna har en viktig förebyggande funktion för alla och det är viktigt att nå de som ännu inte är i behov av hemtjänstinsatser. Med en väl fungerande mötesplast kan enskilda personer bygga upp ett socialt nätverk och uppleva samhörighet och delaktighet som är så viktig för hälsan. jag känner mig alltid piggare efter besöken på Odensborg. Det motiverar mig att gå ut. Jag håller mig fräsch Samverkan mellan hemtjänsten och mötesplatserna kan utvecklas. Hemtjänsten kan aktivt stimulera och motivera brukare att ta del av utbudet på mötesplatserna. Detta kan i vissa fall innebära biståndsbeslut i form av ledsagning. Ett fåtal av besökarna på mötesplatserna är personer med stora hemtjänstinsatser. En liten studie som gjorts i ett hemtjänstområde bland personer som har daglig hjälp av hemtjänsten visar att det man önskar är samvaro med andra, sällskap på promenad och 18

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga.

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga. 1 Förord Det här är Linköpings kommuns program för utveckling av det sociala innehållet i vardagen för personer som är äldre. Programmet beskriver hur Linköping ska arbeta för att möta äldres sociala behov.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 PUBL NR 2008:12 ISSN: 0284-6845 Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad 054-19 70 00 lansstyrelsen@s.lst.se

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

Stadsdelen Centrum. 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun. ca 52 000 invånare. ca 8 000 pensionärer

Stadsdelen Centrum. 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun. ca 52 000 invånare. ca 8 000 pensionärer Stadsdelen Centrum 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun ca 52 000 invånare ca 8 000 pensionärer Förebyggande arbete i äldreomsorgen Träffpunkterna navet i den förebyggande verksamheten Olika delprojekt

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

Vad tycker Du om anhörigstöd?

Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna dig trygg när du vårdar din närstående? Hur tycker du att du blir bemött i din kontakt med kommunens anhörigstöd? Vad är viktigt

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Frivilligcentralen i Umeå

Frivilligcentralen i Umeå Frivilligcentralen i Umeå Idéer och arbetssätt Ett sätt att skapa sociala nätverk Mattias Gillow 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Syfte...3 3 Avgränsning...3 4 Metod...3 5 Vad är en frivilligcentral?...3

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Sammanfattning Tema A 2:3

Sammanfattning Tema A 2:3 Sammanfattning Tema A 2:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Socialdepartementet skriver i promemorian om det nya lagförslaget

Läs mer

Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden

Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-06-11 pm Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden Vid en rundringning till stadsdelsnämndernas äldreomsorg har sju frågor ställts.

Läs mer

Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2016

Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2016 Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-03-01 Handläggare Samia Choudhury Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-04-07 Bidrag till lokala föreningar

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2007-03-23 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 Förslag

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Rapport Projekt: Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010 Godkänd av: Datum: Terminologi Term Beskrivning Versionshantering

Läs mer

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com Anhörigstöd i Gällivare kommun Foto: andreaslundgren.com Utgiven av: Gällivare kommun Socialförvaltningen i samband med projekt utveckling av anhörigstöd år 2007 t o m 2008. Text: Ann-Louise Lundgren.

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Program för utveckling av det sociala innehållet

Program för utveckling av det sociala innehållet Projektrapport Program för utveckling av det sociala innehållet Vård- och äldreomsorgsförvaltningen 2011 Alingsås 2011-12-31 Christine Sjökvist Förord Äldre ska ges möjlighet att behålla sina intressen

Läs mer

Förebyggande och Hälsofrämjande enhet för äldre.

Förebyggande och Hälsofrämjande enhet för äldre. Ärendenr SON 2014/477 1 (10) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 1 april 2015 Socialnämnden Förebyggande och Hälsofrämjande enhet för äldre. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till ditt nya boende!

Välkommen till ditt nya boende! Välkommen till ditt nya boende! Innehåll Inför flytt 4 Viktiga telefonnummer inför din flytt 4 Egen möblering 4 Checklista inför flytt 4 Att ta med till din nya lägenhet 5 Din lägenhet 6 Trygghet i din

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen?

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 3 Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? November 2007 2 Omslagsbilden Fri och villig om ideellt arbete i välfärdslandet Tillsammans med förlaget

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Frivillighet på modet!

Frivillighet på modet! Frivillighet på modet! Maj 2008 Inledning Forum för Frivilligt Socialt Arbete har gått igenom alla kommunernas hemsidor för att få en bild av hur kommunerna arbetar med frivilligarbete knutet till välfärdens

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2009

Bidrag till frivilligorganisationer år 2009 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLISTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Verksamhetsbidrag

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Yvonné Danielsson, Verksamhetschef, Daljunkaregårdens äldreboende Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Frågor att diskutera Hälsofrämjande arbete Inledning Nätverket för hälsofrämjande förskole- och skolutveckling i Halland 1 har sammanställt ett diskussionsunderlag som

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Socialt innehåll/kultur

Socialt innehåll/kultur Socialt innehåll/kultur Hur ser mitt uppdrag Övergripande ansvar för det sociala innehållet stödja personal och enhetschefer i arbetet tillsammans med vår värdegrundsledare Projektledare för För och med

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Vad är en lokal värdighetsgaranti? Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade

vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade 1 Innehåll När behovet uppstår...3 Rätten till bistånd Rätten att överklaga Om du inte är nöjd med insatserna När du bor

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Alströmerhemmet drivs sedan 1 februari 2011 av Temabo AB med målet att skapa ett aktivare boende för äldre. Vi fokuserar på vad som är meningsfullt för våra boende

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i

Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-07 SID 1 (2) KS/2016:289 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer Sammanfattning Miljöpartiet

Läs mer