Valmanifest Feministiskt initiativ Gotland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valmanifest 2014-2018. Feministiskt initiativ Gotland"

Transkript

1 Valmanifest Valmanifest Feministiskt initiativ Gotland Feministiskt initiativ Gotland

2 Det är dags för ett nytt initiativ i politiken på Gotland - ett feministiskt initiativ Feminism innebär något så enkelt som att omtanke, medkänsla och alla människors lika värde och rättigheter sätts absolut främst. De flesta politiska partier håller med om de här värdena, men låter ändå andra gå före i de verkliga besluten. För det är så det blir när ekonomisk vinst och tillväxt är grundstenarna, och jämställdhet bara yta. Feminismen handlar inte bara om jämställdhet mellan kön, utan om ett i grunden annorlunda samhälle, där ingen diskrimineras vare sig på grund av kön, bakgrund, etnicitet*, funktionalitet*, sexualitet eller något annat. Det här är själva grunden för en demokrati formulerat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Sveriges riksdag. Feminismens roll är att ständigt påminna om och förverkliga detta på varje enskilt område i politiken. Feminismen är också ett erkännande av det faktum att vi alla är beroende av varandra att ingen människa är en ö. Och att omsorgen om varandra, om naturen och andra levande varelser är det absolut viktigaste vi kan ägna oss åt.

3 I det här manifestet presenterar vi i Feministiskt initiativ Gotland de områden vi kommer att prioritera i vårt arbete i regionfullmäktige under mandatperioden , om vi får ditt förtroende att göra det.

4 Innehåll 1. Jämställdhet och mänskliga rättigheter 1.1 Ett samlat grepp 1.2 Barns och ungas växande 1.3 Rättvis vård och omsorg 1.4 Våldet på Gotland 1.5 Ett öppet och solidariskt Gotland 2. Feministisk miljöpolitik 2.1 En grön ö 2.2 Miljömedvetenhet från ett tidigt stadium 2.3 Nolltaxa i kollektivtrafiken 2.4 Värna vattnet 2.5 Gotlands unika natur 3. Välfärd och arbete timmars arbetsdag 3.2 Arbetsförhållandena i välfärdssektorn 3.3 Avgiftsfri förskola 3.4 En samlad socialförsäkring 3.5 Psykisk hälsa för alla 3.6 Sexualitet en del av välfärden 4. Samhällsbyggnad och tillgänglighet 4.1 Ett demokratiskt samhällsbyggande 4.2 Levande landsbygd 4.3 Bostäder 4.4 Ökad tillgänglighet 5. Kontakt 6. Ordlista

5 1. Jämställdhet och mänskliga rättigheter Idag får inte alla samma utrymme på vår ö. Människor behandlas olika utifrån sitt kön, sin kropp, sin etnicitet, sin bakgrund och sexualitet. F Gotland vill skapa ett samhälle där alla tillåts vara olika, och samtidigt ges lika rättigheter och möjligheter. Vi vill få Gotland att växa och blomstra i mångfald 1.1 Ett samlat grepp Jämställdhet är inte något som kan duttas på ytan, utan måste genomsyra all verksamhet från grunden. I Region Gotland har det genomförts en del insatser för att lyfta jämställdhetsperspektivet, men det saknas ett långsiktigt, samlat grepp. För att jämställdheten verkligen ska byggas från grunden och inte bara bli kosmetisk, föreslår F Gotland att det inom varje förvaltning ska finnas en person med särskild arbetstid avsatt för att arbeta med jämställdhet, samt för att följa upp resultaten av det arbete och de projekt som genomförs. 1.2 Barns och ungas växande Förskolan och skolan ska vara den plats där barn och unga får stöd och utrymme att utvecklas i sin fulla potential. Men både barn, unga och föräldrar vittnar om diskriminering och särbehandling med utgångspunkt i kön, etnicitet, sexualitet, och funktionalitet. För att alla barn och unga ska ha möjlighet att utvecklas fullt ut krävs att personal inom förskola och skola blir medvetna om att särbehandling sker, om hur normer fungerar och hur mönster kan brytas. Det finns mycket kunskap och forskning inom det här området, och F Gotland vill därför att personal inom förskola och skola inom Region Gotland fortlöpande utbildas i normkritisk* pedagogik och i likabehandlingsarbete. För en levande demokrati är det grundläggande att det finns alkoholoch drogfria platser för unga att mötas på. F Gotland vill verka för att fler sådana mötesplatser skapas, men även för att de befintliga utvecklas, bland annat genom att tillgängligheten ökas, samt att personal utbildas i normkritik. 1

6 1.3 Rättvis vård och omsorg När en människa är i behov av vård och omsorg är hen som allra mest utsatt, och det är då särskilt viktigt att hen blir sedd, lyssnad till och bemött med respekt. Men hur en människa blir bemött i vård och omsorg beror till stor del på personens kön, och vi vet att kvinnors problem inte utreds tillräckligt. I Region Gotlands studie om hälsa bland barn och unga framkommer det att flickor upplever ohälsa i högre grad än pojkar. Detta är någonting samtlig personal inom vård och omsorg behöver vara medvetna om och hitta metoder för att förändra. F Gotland föreslår därför fortbildning i diskrimineringsförebyggande arbete för personal inom vård och omsorg i Region Gotland. 1.4 Våldet på Gotland Det borde vara en självklarhet att människor som utsätts för våld och hot får stöd och skydd av Regionen, men så är inte fallet när det gäller mäns våld mot kvinnor idag bygger kvinnojourens arbete på välvilja hos ideella krafter. Men mäns våld mot kvinnor är inte ett kvinnoproblem utan ett folkhälsoproblem. För F Gotland är det därför lika självklart att kvinnojourer ska finansieras långsiktigt av Regionen som att sjukvård ska göra det. Varför görs kvinnors säkerhet och hälsa till ett undantag? 1.5 Ett öppet och solidariskt Gotland Samtidigt som människor världen över söker skydd undan våld och förtryck, ligger Regionen långt under snittet i flyktingmottagning i Sverige. Den vackra ö vi bor på borde vara en plats där människor kan söka skydd, för Gotland är trots allt en ö i världen. F Gotland vill därför genomföra en ökad och välplanerad flyktingmottagning. Att extrem fattigdom tvingar människor att tigga är idag ett faktum som är synligt även på Visbys gator. Många är de gotlänningar som på olika sätt försöker hjälpa till, men ansvaret för människors grundläggande behov borde inte ligga hos enskilda medborgare, utan hos Regionen. F Gotland anser att Region Gotland måste tydliggöra detta ansvar inom sin organisation. 2

7 2. Feministisk miljöpolitik Feministisk miljöpolitik handlar om att inte bara leva lite miljövänligare, utan om att i grunden tänka om kring relationen mellan människor, djur och natur. Vi ifrågasätter människans självpåtagna rätt att utnyttja och utöva våld mot djur och natur, och vi vill rikta in samhället mot andra grundvärden än konsumtion, materialism och ekonomisk tillväxt. 2.1 En grön ö Gotland ska vara en ren, grön och levande ö, med en energiförsörjning som är 100% förnyelsebar och miljövänlig. F Gotland vill verka för en grön skatteväxling, vilket innebär ökade avgifter på verksamheter som belastar miljön, och stöd till gröna, innovativa lösningar och omställningsprojekt. 2.2 Miljömedvetenhet från ett tidigt stadium Synen på och vanorna kring natur, djur och konsumtion grundläggs tidigt i människors liv. Därför vill F Gotland införa miljömedveten konsumtionskunskap i skolundervisningen. Denna undervisning behöver innefatta ett genusperspektiv*, eftersom mäns livsstil idag är betydligt mer betungande för miljön än kvinnors. Vi vill också arbeta för en skolmat som är ekologisk, närproducerad och näringsrik, samt införa minst en köttfri dag i veckan i skolbespisning och skolcafeterior. 2.3 Nolltaxa i kollektivtrafiken Idag är stora delar av Gotland bara tillgängligt för de som har bil. I bilarna sitter främst medelålders män med höga inkomster, medan det främst är kvinnor, ungdomar och låginkomsttagare som reser kollektivt. För att Gotland ska bli tillgängligt för alla vill F Gotland verka för en avgiftsfri, välfungerande och väl utbyggd kollektivtrafik. Om fler gotlänningar låter bilen stå innebär det inte bara en privatekonomisk besparing, vi skulle även få en utomhusmiljö med mindre avgaser och föroreningar, samt minska vår förbrukning av 3

8 fossila bränslen. Räkneexempel från andra städer visar på att skattefinansierad kollektivtrafik innebär en besparing för alla utom de med de allra högsta inkomsterna. Flera andra svenska städer har redan insett vinsterna med nolltaxa i kollektivtrafiken 2.4 Värna vattnet Rent vatten är en förutsättning för allt liv på Gotland, men varje sommar blir vattenbristen påtaglig för många på ön. Samtidigt hotas naturliga sötvattenskällor och våtmarker av intressen som på sikt inte gynnar gotlänningarna. Om vi inte skyddar våra vatten kommer det bli dyrt i framtiden. F Gotland vill därför verka för att de sötvattenkällor som redan finns värnas, samt att arbetet med att återskapa våtmarker utvecklas. 2.5 Gotlands unika natur Gotland är en unik plats, men utan ett rent hav, levande skogar och bevarade stränder blir inte vår ö sig lik. Här finns natur som inte återfinns någon annanstans i världen Ett sådant område är Bästeträsk/Ojnareskogen, vilket på lång sikt har betydligt mycket mer att ge gotlänningarna i bevarat skick än i form av ett kalkbrott som är uttjänat inom 30 år. Vi är beroende av vatten att dricka och skog som skapar syret vi andas. Det går inte att kompromissa med naturen därför vill F Gotland verka för ett starkt natur- och strandskydd. 4

9 3. Välfärd och arbete Istället för en arbetslinje företräder vi en välfärdslinje, där arbete bara är en del av vad det innebär att vara människa. Vi anser att välfärd är så mycket mer att ha möjlighet och tid att utvecklas som människa, föräldraskap, att umgås med nära och kära, bygga en bra hälsa, etc timmars arbetsdag Idag vittnar många människor om att tiden inte räcker till, och om utbrändhet och stress samtidigt som många andra går arbetslösa. Feministiskt initiativ vill verka för att den generella arbetstiden sänks, så som gradvis redan gjorts under 1900-talet. Förutom att det möjliggör återhämtning, och förebygger stress och sjukdomar, kan en minskad arbetstid främja en jämställd fördelning av det obetalda hemarbetet, ökat samhällsengagemang och minskad arbetslöshet. F Gotland vill att Regionen ska bli en föregångare, genom att stegvis sänka arbetstiden till sex timmar med bibehållen lön. 3.2 Arbetsförhållanden i välfärdssektorn Kvinnor har på Gotland betydligt sämre arbetsförhållanden än män, samtidigt som det är kvinnor som i störst utsträckning arbetar inom den så viktiga välfärdssektorn. Gotländska kvinnor är i högre grad deltidsarbetslösa eller timanställda, har lägre löner, och har högre ohälsotal än gotländska män. F Gotland vill verka för en förbättrad fysisk arbetsmiljö, högre löner samt tätare bemanning inom den offentliga vården, skolan och omsorgen. Detta kommer även leda till fler arbetstillfällen samt en generellt högre kvalité i välfärdssektorn. 3.3 Avgiftsfri förskola På Gotland idag kan det kosta upp till 1260 kronor/månad att placera sitt barn i förskolan. Så länge föräldraledigheten fortsätter tas ut som den görs nu, där kvinnor är hemma 75% av tiden, kommer den här kostnaden vara ett problem som drabbar kvinnor hårdast. Ju längre en person är hemma från arbetet, desto mer halkar hen efter i lönetrappan. Att gå miste om förskola är inte bara ett ekonomiskt 5

10 problem för föräldrar, utan också ett pedagogiskt problem. I förskolan lär sig barnen inte bara om kommunikation och samspel utan de får också en möjlighet att lära sig matematik, språk och grundläggande läs- och skrivkunskaper. Det finns även en mängd studier som visar på att ett samhälle tjänar på att barn går i förskolan. På grund av allt detta ser F Gotland avgiftsfri förskola som en självklarhet. 3.4 En samlad socialförsäkring Nästan alla människor kommer någon gång i sitt liv befinna sig i en situation då de behöver samhällets stöd. Det kan handla om perioder av sjukdom eller kris, men det är också så att den stora rörligheten på dagens arbetsmarknad gör att allt fler någon gång finner sig utan lönearbete. Oron för ekonomin utgör ett stort hinder i livet för många människor, och dagens djungel av olika bidrag och myndigheter tenderar att skapa långa passiva perioder i sökandes liv. Som ett första steg mot en enhetlig socialförsäkring föreslår Feministiskt initiativ en samordning av verksamheterna inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten på riksnivå, med en enhetlig miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet. F Gotland vill verka för att Gotland redan nu ska genomföra en sådan samordning, och därigenom fungera som förebild för resten av landet. Att samla försäkringarna medför administrativa och ekonomiska vinster för Regionen, men förslaget har i första hand sin utgångspunkt i behovet av ett system med insatser anpassade efter varje människas individuella behov. 3.5 Psykisk hälsa för alla På Gotland äter var tionde person medicin för att klara av vardagen psykiskt, samtidigt som väntetiderna för att få en samtalskontakt ofta är halvårslånga. En majoritet av dessa personer är kvinnor, och i Region Gotlands studie om hälsa bland barn och unga syns det en ökning av psykiska besvär bland unga, och då särskilt bland flickor. F Gotland vill arbeta för betydligt kortare köer för samtalskontakter, samt en högre bemanning av elevvårdspersonal och specialpedagoger/speciallärare i skolan. Denna personal ska 6

11 omfattas av kompetenskrav inom genus, funktionshinder, hbtq* och antirasism. 3.6 Sexualitet en del av välfärden Sexualiteten är en grundläggande del av att vara människa, och borde därför få ett mer centralt perspektiv i välfärdspolitiken inte minst när det gäller ungdomar. Både lärare och unga vittnar idag om en sex- och samlevnadsundervisning som är sporadisk, ostrukturerad och många gånger saknar förankring i modern forskning. F Gotland vill därför att det inom Regionen utarbetas en handlingsplan för en systematisk, långsiktig och normkritisk sexualundervisning, där samtycke* inkluderas som tema. Exempel på normkritisk sexualundervisning: Läraren pratar om skydd mot könssjukdomar, och utgår då inte från att alla i klassen är heterosexuella. Helt grundläggande för sexuell hälsa hos kvinnor är möjligheten att skydda sig mot oönskade graviditeter, men Gotland har idag den högsta abortfrekvensen i hela Sverige, vilket tyder på att tillgängligheten till preventivmedel brister. På Gotland subventioneras idag en rad olika preventivmedel men samtliga är hormonella. Många kvinnor avstår från hormonella preventivmedel på grund av dess många och ibland rent livshotande biverkningar. F Gotland anser därför att preventivmedelssubventionen även måste omfatta hormonfria preventivmedel. Exempel på hormonfria preventivmedel: Pessar, kondom, kopparspiral, p-dator 7

12 4. Samhällsbyggnad och tillgänglighet Under lång tid har makten i samhället varit koncentrerad till människor med en viss typ av kroppar och bakgrund, och det speglas i hur samhällsbyggnaden ser ut. För att alla människors vardagsliv ska fungera krävs att vi aktivt tar ett genus-, hbtq-, samt funktionalitetsperspektiv när vi bygger vårt gemensamma samhälle. 4.1 Demokratiskt samhällsbyggande F Gotland ska verka för att alla grupper som förbereder och som tar samhällsbyggande beslut är fördelade på 50 procent kvinnor och 50 procent män i olika åldrar. 4.2 Levande landsbygd För att alla människors vardagsliv också kvinnors och barns ska fungera krävs barn- och äldreomsorg, skolor, lokalkontor för samlad socialförsäkring, samt mataffärer i närmiljön. F Gotland vill verka för att regional verksamhet decentraliseras och sprids över hela ön, samt att lokala initiativ, exempelvis i form av utvecklingsföretag, stöttas. I kombination med en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik kommer det möjliggöra ett liv på landsbygden i betydligt högre utsträckning än idag. Ytterligare en nyckel till livet på landsbygden är jordbruket. Det gotländska jordbruket håller hög kvalité, och det är någonting vi behöver ta vara på och utveckla. F Gotland kommer därför arbeta för att Regionen genom offentlig upphandling ökar användandet av närproducerade och ekologiska livsmedel inom sin egen verksamhet. 4.3 Bostäder Bostadsbristen är ett stort problem på Gotland inte minst för unga, som tvingas bo kvar hemma betydligt längre än genomsnittet i Sverige, eller flytta ut under sommaren. F Gotland anser att varje vuxen individ ska ha rätt till en egen bostad till rimlig kostnad. 8

13 Vi vill därför arbeta för fler offentligt ägda, billiga, miljömärkta och tillgängliga permanentbostäder. Vi kommer även arbeta för att olika sorters boendeformer inkluderas i ett och samma bostadsområde, med syfte att motverka segregering. 4.4 Ökad tillgänglighet Människor ska kunna leva likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden oberoende av funktionalitet. F Gotland kommer därför arbeta för att tillgänglighet integreras helt och fullt från början i all planering av byggnader, offentlig miljö och kollektivtrafik, så att alla kan delta på lika villkor. 9

14 5. Kontakt Facebook: Feministiskt initiativ Gotland E-post: 10

15 6. Ordlista Etnicitet En grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper. Funktionalitet En persons möjlighet att fungera i samhället. Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning. Genus Socialt inlärt kön (alltså inte medfött). Exempel: Pojkar lär sig inte uttrycka sina känslor lika mycket som flickor, för att de i tidig ålder får höra att pojkar gråter inte. HBTQ Förkortning av homosexuella-, bisexuella-, trans- och queerpersoner. Normkritik Att den som undervisar utmanar självklara förväntningar och föreställningar och är medveten om hur de egna erfarenheterna påverkar undervisningen. Exempel: Läraren lyfter en diskussion i klassen om varför historieböckerna nästan bara handlar om män. Samtycke Att personer som har sex ser till att vara helt säkra på att alla inblandade verkligen vill ha sex. Det handlar inte om att ens kropp är tillgänglig tills en säger nej, utan att ens kropp blir tillgänglig först när en ger ett tydligt medgivande. 11

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Degerfors 17 oktober 2014 * Sofie Kindahl Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Sveriges ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar,

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Feminism. Från ord till handling

Feminism. Från ord till handling Feminism Från ord till handling Grafisk form Ida Sandborg Illustration Sara Granér Tryck 2014 Lenanders Grafiska AB (Skriftserien Folkviljan) Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se KKvinnor och män har inte

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning

Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning Vierge Hård RFSL Ungdom vierge@rfslungdom.se Transformering.se Normer Vad är en norm? osynlig regel, förväntningar på hur det ska vara

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Frågor och svar En utmaning för heteronormen

Frågor och svar En utmaning för heteronormen Huvudbudskap Frågor och svar En utmaning för heteronormen Undersökningen En utmaning för heteronormen visar att lärare i mycket liten utsträckning får utbildning eller kompetensutveckling kring frågor

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer