Valmanifest Feministiskt initiativ Gotland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valmanifest 2014-2018. Feministiskt initiativ Gotland"

Transkript

1 Valmanifest Valmanifest Feministiskt initiativ Gotland Feministiskt initiativ Gotland

2 Det är dags för ett nytt initiativ i politiken på Gotland - ett feministiskt initiativ Feminism innebär något så enkelt som att omtanke, medkänsla och alla människors lika värde och rättigheter sätts absolut främst. De flesta politiska partier håller med om de här värdena, men låter ändå andra gå före i de verkliga besluten. För det är så det blir när ekonomisk vinst och tillväxt är grundstenarna, och jämställdhet bara yta. Feminismen handlar inte bara om jämställdhet mellan kön, utan om ett i grunden annorlunda samhälle, där ingen diskrimineras vare sig på grund av kön, bakgrund, etnicitet*, funktionalitet*, sexualitet eller något annat. Det här är själva grunden för en demokrati formulerat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Sveriges riksdag. Feminismens roll är att ständigt påminna om och förverkliga detta på varje enskilt område i politiken. Feminismen är också ett erkännande av det faktum att vi alla är beroende av varandra att ingen människa är en ö. Och att omsorgen om varandra, om naturen och andra levande varelser är det absolut viktigaste vi kan ägna oss åt.

3 I det här manifestet presenterar vi i Feministiskt initiativ Gotland de områden vi kommer att prioritera i vårt arbete i regionfullmäktige under mandatperioden , om vi får ditt förtroende att göra det.

4 Innehåll 1. Jämställdhet och mänskliga rättigheter 1.1 Ett samlat grepp 1.2 Barns och ungas växande 1.3 Rättvis vård och omsorg 1.4 Våldet på Gotland 1.5 Ett öppet och solidariskt Gotland 2. Feministisk miljöpolitik 2.1 En grön ö 2.2 Miljömedvetenhet från ett tidigt stadium 2.3 Nolltaxa i kollektivtrafiken 2.4 Värna vattnet 2.5 Gotlands unika natur 3. Välfärd och arbete timmars arbetsdag 3.2 Arbetsförhållandena i välfärdssektorn 3.3 Avgiftsfri förskola 3.4 En samlad socialförsäkring 3.5 Psykisk hälsa för alla 3.6 Sexualitet en del av välfärden 4. Samhällsbyggnad och tillgänglighet 4.1 Ett demokratiskt samhällsbyggande 4.2 Levande landsbygd 4.3 Bostäder 4.4 Ökad tillgänglighet 5. Kontakt 6. Ordlista

5 1. Jämställdhet och mänskliga rättigheter Idag får inte alla samma utrymme på vår ö. Människor behandlas olika utifrån sitt kön, sin kropp, sin etnicitet, sin bakgrund och sexualitet. F Gotland vill skapa ett samhälle där alla tillåts vara olika, och samtidigt ges lika rättigheter och möjligheter. Vi vill få Gotland att växa och blomstra i mångfald 1.1 Ett samlat grepp Jämställdhet är inte något som kan duttas på ytan, utan måste genomsyra all verksamhet från grunden. I Region Gotland har det genomförts en del insatser för att lyfta jämställdhetsperspektivet, men det saknas ett långsiktigt, samlat grepp. För att jämställdheten verkligen ska byggas från grunden och inte bara bli kosmetisk, föreslår F Gotland att det inom varje förvaltning ska finnas en person med särskild arbetstid avsatt för att arbeta med jämställdhet, samt för att följa upp resultaten av det arbete och de projekt som genomförs. 1.2 Barns och ungas växande Förskolan och skolan ska vara den plats där barn och unga får stöd och utrymme att utvecklas i sin fulla potential. Men både barn, unga och föräldrar vittnar om diskriminering och särbehandling med utgångspunkt i kön, etnicitet, sexualitet, och funktionalitet. För att alla barn och unga ska ha möjlighet att utvecklas fullt ut krävs att personal inom förskola och skola blir medvetna om att särbehandling sker, om hur normer fungerar och hur mönster kan brytas. Det finns mycket kunskap och forskning inom det här området, och F Gotland vill därför att personal inom förskola och skola inom Region Gotland fortlöpande utbildas i normkritisk* pedagogik och i likabehandlingsarbete. För en levande demokrati är det grundläggande att det finns alkoholoch drogfria platser för unga att mötas på. F Gotland vill verka för att fler sådana mötesplatser skapas, men även för att de befintliga utvecklas, bland annat genom att tillgängligheten ökas, samt att personal utbildas i normkritik. 1

6 1.3 Rättvis vård och omsorg När en människa är i behov av vård och omsorg är hen som allra mest utsatt, och det är då särskilt viktigt att hen blir sedd, lyssnad till och bemött med respekt. Men hur en människa blir bemött i vård och omsorg beror till stor del på personens kön, och vi vet att kvinnors problem inte utreds tillräckligt. I Region Gotlands studie om hälsa bland barn och unga framkommer det att flickor upplever ohälsa i högre grad än pojkar. Detta är någonting samtlig personal inom vård och omsorg behöver vara medvetna om och hitta metoder för att förändra. F Gotland föreslår därför fortbildning i diskrimineringsförebyggande arbete för personal inom vård och omsorg i Region Gotland. 1.4 Våldet på Gotland Det borde vara en självklarhet att människor som utsätts för våld och hot får stöd och skydd av Regionen, men så är inte fallet när det gäller mäns våld mot kvinnor idag bygger kvinnojourens arbete på välvilja hos ideella krafter. Men mäns våld mot kvinnor är inte ett kvinnoproblem utan ett folkhälsoproblem. För F Gotland är det därför lika självklart att kvinnojourer ska finansieras långsiktigt av Regionen som att sjukvård ska göra det. Varför görs kvinnors säkerhet och hälsa till ett undantag? 1.5 Ett öppet och solidariskt Gotland Samtidigt som människor världen över söker skydd undan våld och förtryck, ligger Regionen långt under snittet i flyktingmottagning i Sverige. Den vackra ö vi bor på borde vara en plats där människor kan söka skydd, för Gotland är trots allt en ö i världen. F Gotland vill därför genomföra en ökad och välplanerad flyktingmottagning. Att extrem fattigdom tvingar människor att tigga är idag ett faktum som är synligt även på Visbys gator. Många är de gotlänningar som på olika sätt försöker hjälpa till, men ansvaret för människors grundläggande behov borde inte ligga hos enskilda medborgare, utan hos Regionen. F Gotland anser att Region Gotland måste tydliggöra detta ansvar inom sin organisation. 2

7 2. Feministisk miljöpolitik Feministisk miljöpolitik handlar om att inte bara leva lite miljövänligare, utan om att i grunden tänka om kring relationen mellan människor, djur och natur. Vi ifrågasätter människans självpåtagna rätt att utnyttja och utöva våld mot djur och natur, och vi vill rikta in samhället mot andra grundvärden än konsumtion, materialism och ekonomisk tillväxt. 2.1 En grön ö Gotland ska vara en ren, grön och levande ö, med en energiförsörjning som är 100% förnyelsebar och miljövänlig. F Gotland vill verka för en grön skatteväxling, vilket innebär ökade avgifter på verksamheter som belastar miljön, och stöd till gröna, innovativa lösningar och omställningsprojekt. 2.2 Miljömedvetenhet från ett tidigt stadium Synen på och vanorna kring natur, djur och konsumtion grundläggs tidigt i människors liv. Därför vill F Gotland införa miljömedveten konsumtionskunskap i skolundervisningen. Denna undervisning behöver innefatta ett genusperspektiv*, eftersom mäns livsstil idag är betydligt mer betungande för miljön än kvinnors. Vi vill också arbeta för en skolmat som är ekologisk, närproducerad och näringsrik, samt införa minst en köttfri dag i veckan i skolbespisning och skolcafeterior. 2.3 Nolltaxa i kollektivtrafiken Idag är stora delar av Gotland bara tillgängligt för de som har bil. I bilarna sitter främst medelålders män med höga inkomster, medan det främst är kvinnor, ungdomar och låginkomsttagare som reser kollektivt. För att Gotland ska bli tillgängligt för alla vill F Gotland verka för en avgiftsfri, välfungerande och väl utbyggd kollektivtrafik. Om fler gotlänningar låter bilen stå innebär det inte bara en privatekonomisk besparing, vi skulle även få en utomhusmiljö med mindre avgaser och föroreningar, samt minska vår förbrukning av 3

8 fossila bränslen. Räkneexempel från andra städer visar på att skattefinansierad kollektivtrafik innebär en besparing för alla utom de med de allra högsta inkomsterna. Flera andra svenska städer har redan insett vinsterna med nolltaxa i kollektivtrafiken 2.4 Värna vattnet Rent vatten är en förutsättning för allt liv på Gotland, men varje sommar blir vattenbristen påtaglig för många på ön. Samtidigt hotas naturliga sötvattenskällor och våtmarker av intressen som på sikt inte gynnar gotlänningarna. Om vi inte skyddar våra vatten kommer det bli dyrt i framtiden. F Gotland vill därför verka för att de sötvattenkällor som redan finns värnas, samt att arbetet med att återskapa våtmarker utvecklas. 2.5 Gotlands unika natur Gotland är en unik plats, men utan ett rent hav, levande skogar och bevarade stränder blir inte vår ö sig lik. Här finns natur som inte återfinns någon annanstans i världen Ett sådant område är Bästeträsk/Ojnareskogen, vilket på lång sikt har betydligt mycket mer att ge gotlänningarna i bevarat skick än i form av ett kalkbrott som är uttjänat inom 30 år. Vi är beroende av vatten att dricka och skog som skapar syret vi andas. Det går inte att kompromissa med naturen därför vill F Gotland verka för ett starkt natur- och strandskydd. 4

9 3. Välfärd och arbete Istället för en arbetslinje företräder vi en välfärdslinje, där arbete bara är en del av vad det innebär att vara människa. Vi anser att välfärd är så mycket mer att ha möjlighet och tid att utvecklas som människa, föräldraskap, att umgås med nära och kära, bygga en bra hälsa, etc timmars arbetsdag Idag vittnar många människor om att tiden inte räcker till, och om utbrändhet och stress samtidigt som många andra går arbetslösa. Feministiskt initiativ vill verka för att den generella arbetstiden sänks, så som gradvis redan gjorts under 1900-talet. Förutom att det möjliggör återhämtning, och förebygger stress och sjukdomar, kan en minskad arbetstid främja en jämställd fördelning av det obetalda hemarbetet, ökat samhällsengagemang och minskad arbetslöshet. F Gotland vill att Regionen ska bli en föregångare, genom att stegvis sänka arbetstiden till sex timmar med bibehållen lön. 3.2 Arbetsförhållanden i välfärdssektorn Kvinnor har på Gotland betydligt sämre arbetsförhållanden än män, samtidigt som det är kvinnor som i störst utsträckning arbetar inom den så viktiga välfärdssektorn. Gotländska kvinnor är i högre grad deltidsarbetslösa eller timanställda, har lägre löner, och har högre ohälsotal än gotländska män. F Gotland vill verka för en förbättrad fysisk arbetsmiljö, högre löner samt tätare bemanning inom den offentliga vården, skolan och omsorgen. Detta kommer även leda till fler arbetstillfällen samt en generellt högre kvalité i välfärdssektorn. 3.3 Avgiftsfri förskola På Gotland idag kan det kosta upp till 1260 kronor/månad att placera sitt barn i förskolan. Så länge föräldraledigheten fortsätter tas ut som den görs nu, där kvinnor är hemma 75% av tiden, kommer den här kostnaden vara ett problem som drabbar kvinnor hårdast. Ju längre en person är hemma från arbetet, desto mer halkar hen efter i lönetrappan. Att gå miste om förskola är inte bara ett ekonomiskt 5

10 problem för föräldrar, utan också ett pedagogiskt problem. I förskolan lär sig barnen inte bara om kommunikation och samspel utan de får också en möjlighet att lära sig matematik, språk och grundläggande läs- och skrivkunskaper. Det finns även en mängd studier som visar på att ett samhälle tjänar på att barn går i förskolan. På grund av allt detta ser F Gotland avgiftsfri förskola som en självklarhet. 3.4 En samlad socialförsäkring Nästan alla människor kommer någon gång i sitt liv befinna sig i en situation då de behöver samhällets stöd. Det kan handla om perioder av sjukdom eller kris, men det är också så att den stora rörligheten på dagens arbetsmarknad gör att allt fler någon gång finner sig utan lönearbete. Oron för ekonomin utgör ett stort hinder i livet för många människor, och dagens djungel av olika bidrag och myndigheter tenderar att skapa långa passiva perioder i sökandes liv. Som ett första steg mot en enhetlig socialförsäkring föreslår Feministiskt initiativ en samordning av verksamheterna inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten på riksnivå, med en enhetlig miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet. F Gotland vill verka för att Gotland redan nu ska genomföra en sådan samordning, och därigenom fungera som förebild för resten av landet. Att samla försäkringarna medför administrativa och ekonomiska vinster för Regionen, men förslaget har i första hand sin utgångspunkt i behovet av ett system med insatser anpassade efter varje människas individuella behov. 3.5 Psykisk hälsa för alla På Gotland äter var tionde person medicin för att klara av vardagen psykiskt, samtidigt som väntetiderna för att få en samtalskontakt ofta är halvårslånga. En majoritet av dessa personer är kvinnor, och i Region Gotlands studie om hälsa bland barn och unga syns det en ökning av psykiska besvär bland unga, och då särskilt bland flickor. F Gotland vill arbeta för betydligt kortare köer för samtalskontakter, samt en högre bemanning av elevvårdspersonal och specialpedagoger/speciallärare i skolan. Denna personal ska 6

11 omfattas av kompetenskrav inom genus, funktionshinder, hbtq* och antirasism. 3.6 Sexualitet en del av välfärden Sexualiteten är en grundläggande del av att vara människa, och borde därför få ett mer centralt perspektiv i välfärdspolitiken inte minst när det gäller ungdomar. Både lärare och unga vittnar idag om en sex- och samlevnadsundervisning som är sporadisk, ostrukturerad och många gånger saknar förankring i modern forskning. F Gotland vill därför att det inom Regionen utarbetas en handlingsplan för en systematisk, långsiktig och normkritisk sexualundervisning, där samtycke* inkluderas som tema. Exempel på normkritisk sexualundervisning: Läraren pratar om skydd mot könssjukdomar, och utgår då inte från att alla i klassen är heterosexuella. Helt grundläggande för sexuell hälsa hos kvinnor är möjligheten att skydda sig mot oönskade graviditeter, men Gotland har idag den högsta abortfrekvensen i hela Sverige, vilket tyder på att tillgängligheten till preventivmedel brister. På Gotland subventioneras idag en rad olika preventivmedel men samtliga är hormonella. Många kvinnor avstår från hormonella preventivmedel på grund av dess många och ibland rent livshotande biverkningar. F Gotland anser därför att preventivmedelssubventionen även måste omfatta hormonfria preventivmedel. Exempel på hormonfria preventivmedel: Pessar, kondom, kopparspiral, p-dator 7

12 4. Samhällsbyggnad och tillgänglighet Under lång tid har makten i samhället varit koncentrerad till människor med en viss typ av kroppar och bakgrund, och det speglas i hur samhällsbyggnaden ser ut. För att alla människors vardagsliv ska fungera krävs att vi aktivt tar ett genus-, hbtq-, samt funktionalitetsperspektiv när vi bygger vårt gemensamma samhälle. 4.1 Demokratiskt samhällsbyggande F Gotland ska verka för att alla grupper som förbereder och som tar samhällsbyggande beslut är fördelade på 50 procent kvinnor och 50 procent män i olika åldrar. 4.2 Levande landsbygd För att alla människors vardagsliv också kvinnors och barns ska fungera krävs barn- och äldreomsorg, skolor, lokalkontor för samlad socialförsäkring, samt mataffärer i närmiljön. F Gotland vill verka för att regional verksamhet decentraliseras och sprids över hela ön, samt att lokala initiativ, exempelvis i form av utvecklingsföretag, stöttas. I kombination med en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik kommer det möjliggöra ett liv på landsbygden i betydligt högre utsträckning än idag. Ytterligare en nyckel till livet på landsbygden är jordbruket. Det gotländska jordbruket håller hög kvalité, och det är någonting vi behöver ta vara på och utveckla. F Gotland kommer därför arbeta för att Regionen genom offentlig upphandling ökar användandet av närproducerade och ekologiska livsmedel inom sin egen verksamhet. 4.3 Bostäder Bostadsbristen är ett stort problem på Gotland inte minst för unga, som tvingas bo kvar hemma betydligt längre än genomsnittet i Sverige, eller flytta ut under sommaren. F Gotland anser att varje vuxen individ ska ha rätt till en egen bostad till rimlig kostnad. 8

13 Vi vill därför arbeta för fler offentligt ägda, billiga, miljömärkta och tillgängliga permanentbostäder. Vi kommer även arbeta för att olika sorters boendeformer inkluderas i ett och samma bostadsområde, med syfte att motverka segregering. 4.4 Ökad tillgänglighet Människor ska kunna leva likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden oberoende av funktionalitet. F Gotland kommer därför arbeta för att tillgänglighet integreras helt och fullt från början i all planering av byggnader, offentlig miljö och kollektivtrafik, så att alla kan delta på lika villkor. 9

14 5. Kontakt Facebook: Feministiskt initiativ Gotland E-post: 10

15 6. Ordlista Etnicitet En grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper. Funktionalitet En persons möjlighet att fungera i samhället. Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning. Genus Socialt inlärt kön (alltså inte medfött). Exempel: Pojkar lär sig inte uttrycka sina känslor lika mycket som flickor, för att de i tidig ålder får höra att pojkar gråter inte. HBTQ Förkortning av homosexuella-, bisexuella-, trans- och queerpersoner. Normkritik Att den som undervisar utmanar självklara förväntningar och föreställningar och är medveten om hur de egna erfarenheterna påverkar undervisningen. Exempel: Läraren lyfter en diskussion i klassen om varför historieböckerna nästan bara handlar om män. Samtycke Att personer som har sex ser till att vara helt säkra på att alla inblandade verkligen vill ha sex. Det handlar inte om att ens kropp är tillgänglig tills en säger nej, utan att ens kropp blir tillgänglig först när en ger ett tydligt medgivande. 11

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014 Feministisk ekonomi Riksdagsvalet 2014 1 Innehåll Grundprincipen för en feministisk ekonomi är en rättvis och hållbar värld 3 Vår syn på ekonomi 3 En rättvis och hållbar arbetsmarknad 4 Rättvisa och etiska

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Så vill vi förändra Region Skåne

Så vill vi förändra Region Skåne Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram 2014-2018 Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer