Valmanifest Feministiskt initiativ Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valmanifest 2014-2018. Feministiskt initiativ Gotland"

Transkript

1 Valmanifest Valmanifest Feministiskt initiativ Gotland Feministiskt initiativ Gotland

2 Det är dags för ett nytt initiativ i politiken på Gotland - ett feministiskt initiativ Feminism innebär något så enkelt som att omtanke, medkänsla och alla människors lika värde och rättigheter sätts absolut främst. De flesta politiska partier håller med om de här värdena, men låter ändå andra gå före i de verkliga besluten. För det är så det blir när ekonomisk vinst och tillväxt är grundstenarna, och jämställdhet bara yta. Feminismen handlar inte bara om jämställdhet mellan kön, utan om ett i grunden annorlunda samhälle, där ingen diskrimineras vare sig på grund av kön, bakgrund, etnicitet*, funktionalitet*, sexualitet eller något annat. Det här är själva grunden för en demokrati formulerat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Sveriges riksdag. Feminismens roll är att ständigt påminna om och förverkliga detta på varje enskilt område i politiken. Feminismen är också ett erkännande av det faktum att vi alla är beroende av varandra att ingen människa är en ö. Och att omsorgen om varandra, om naturen och andra levande varelser är det absolut viktigaste vi kan ägna oss åt.

3 I det här manifestet presenterar vi i Feministiskt initiativ Gotland de områden vi kommer att prioritera i vårt arbete i regionfullmäktige under mandatperioden , om vi får ditt förtroende att göra det.

4 Innehåll 1. Jämställdhet och mänskliga rättigheter 1.1 Ett samlat grepp 1.2 Barns och ungas växande 1.3 Rättvis vård och omsorg 1.4 Våldet på Gotland 1.5 Ett öppet och solidariskt Gotland 2. Feministisk miljöpolitik 2.1 En grön ö 2.2 Miljömedvetenhet från ett tidigt stadium 2.3 Nolltaxa i kollektivtrafiken 2.4 Värna vattnet 2.5 Gotlands unika natur 3. Välfärd och arbete timmars arbetsdag 3.2 Arbetsförhållandena i välfärdssektorn 3.3 Avgiftsfri förskola 3.4 En samlad socialförsäkring 3.5 Psykisk hälsa för alla 3.6 Sexualitet en del av välfärden 4. Samhällsbyggnad och tillgänglighet 4.1 Ett demokratiskt samhällsbyggande 4.2 Levande landsbygd 4.3 Bostäder 4.4 Ökad tillgänglighet 5. Kontakt 6. Ordlista

5 1. Jämställdhet och mänskliga rättigheter Idag får inte alla samma utrymme på vår ö. Människor behandlas olika utifrån sitt kön, sin kropp, sin etnicitet, sin bakgrund och sexualitet. F Gotland vill skapa ett samhälle där alla tillåts vara olika, och samtidigt ges lika rättigheter och möjligheter. Vi vill få Gotland att växa och blomstra i mångfald 1.1 Ett samlat grepp Jämställdhet är inte något som kan duttas på ytan, utan måste genomsyra all verksamhet från grunden. I Region Gotland har det genomförts en del insatser för att lyfta jämställdhetsperspektivet, men det saknas ett långsiktigt, samlat grepp. För att jämställdheten verkligen ska byggas från grunden och inte bara bli kosmetisk, föreslår F Gotland att det inom varje förvaltning ska finnas en person med särskild arbetstid avsatt för att arbeta med jämställdhet, samt för att följa upp resultaten av det arbete och de projekt som genomförs. 1.2 Barns och ungas växande Förskolan och skolan ska vara den plats där barn och unga får stöd och utrymme att utvecklas i sin fulla potential. Men både barn, unga och föräldrar vittnar om diskriminering och särbehandling med utgångspunkt i kön, etnicitet, sexualitet, och funktionalitet. För att alla barn och unga ska ha möjlighet att utvecklas fullt ut krävs att personal inom förskola och skola blir medvetna om att särbehandling sker, om hur normer fungerar och hur mönster kan brytas. Det finns mycket kunskap och forskning inom det här området, och F Gotland vill därför att personal inom förskola och skola inom Region Gotland fortlöpande utbildas i normkritisk* pedagogik och i likabehandlingsarbete. För en levande demokrati är det grundläggande att det finns alkoholoch drogfria platser för unga att mötas på. F Gotland vill verka för att fler sådana mötesplatser skapas, men även för att de befintliga utvecklas, bland annat genom att tillgängligheten ökas, samt att personal utbildas i normkritik. 1

6 1.3 Rättvis vård och omsorg När en människa är i behov av vård och omsorg är hen som allra mest utsatt, och det är då särskilt viktigt att hen blir sedd, lyssnad till och bemött med respekt. Men hur en människa blir bemött i vård och omsorg beror till stor del på personens kön, och vi vet att kvinnors problem inte utreds tillräckligt. I Region Gotlands studie om hälsa bland barn och unga framkommer det att flickor upplever ohälsa i högre grad än pojkar. Detta är någonting samtlig personal inom vård och omsorg behöver vara medvetna om och hitta metoder för att förändra. F Gotland föreslår därför fortbildning i diskrimineringsförebyggande arbete för personal inom vård och omsorg i Region Gotland. 1.4 Våldet på Gotland Det borde vara en självklarhet att människor som utsätts för våld och hot får stöd och skydd av Regionen, men så är inte fallet när det gäller mäns våld mot kvinnor idag bygger kvinnojourens arbete på välvilja hos ideella krafter. Men mäns våld mot kvinnor är inte ett kvinnoproblem utan ett folkhälsoproblem. För F Gotland är det därför lika självklart att kvinnojourer ska finansieras långsiktigt av Regionen som att sjukvård ska göra det. Varför görs kvinnors säkerhet och hälsa till ett undantag? 1.5 Ett öppet och solidariskt Gotland Samtidigt som människor världen över söker skydd undan våld och förtryck, ligger Regionen långt under snittet i flyktingmottagning i Sverige. Den vackra ö vi bor på borde vara en plats där människor kan söka skydd, för Gotland är trots allt en ö i världen. F Gotland vill därför genomföra en ökad och välplanerad flyktingmottagning. Att extrem fattigdom tvingar människor att tigga är idag ett faktum som är synligt även på Visbys gator. Många är de gotlänningar som på olika sätt försöker hjälpa till, men ansvaret för människors grundläggande behov borde inte ligga hos enskilda medborgare, utan hos Regionen. F Gotland anser att Region Gotland måste tydliggöra detta ansvar inom sin organisation. 2

7 2. Feministisk miljöpolitik Feministisk miljöpolitik handlar om att inte bara leva lite miljövänligare, utan om att i grunden tänka om kring relationen mellan människor, djur och natur. Vi ifrågasätter människans självpåtagna rätt att utnyttja och utöva våld mot djur och natur, och vi vill rikta in samhället mot andra grundvärden än konsumtion, materialism och ekonomisk tillväxt. 2.1 En grön ö Gotland ska vara en ren, grön och levande ö, med en energiförsörjning som är 100% förnyelsebar och miljövänlig. F Gotland vill verka för en grön skatteväxling, vilket innebär ökade avgifter på verksamheter som belastar miljön, och stöd till gröna, innovativa lösningar och omställningsprojekt. 2.2 Miljömedvetenhet från ett tidigt stadium Synen på och vanorna kring natur, djur och konsumtion grundläggs tidigt i människors liv. Därför vill F Gotland införa miljömedveten konsumtionskunskap i skolundervisningen. Denna undervisning behöver innefatta ett genusperspektiv*, eftersom mäns livsstil idag är betydligt mer betungande för miljön än kvinnors. Vi vill också arbeta för en skolmat som är ekologisk, närproducerad och näringsrik, samt införa minst en köttfri dag i veckan i skolbespisning och skolcafeterior. 2.3 Nolltaxa i kollektivtrafiken Idag är stora delar av Gotland bara tillgängligt för de som har bil. I bilarna sitter främst medelålders män med höga inkomster, medan det främst är kvinnor, ungdomar och låginkomsttagare som reser kollektivt. För att Gotland ska bli tillgängligt för alla vill F Gotland verka för en avgiftsfri, välfungerande och väl utbyggd kollektivtrafik. Om fler gotlänningar låter bilen stå innebär det inte bara en privatekonomisk besparing, vi skulle även få en utomhusmiljö med mindre avgaser och föroreningar, samt minska vår förbrukning av 3

8 fossila bränslen. Räkneexempel från andra städer visar på att skattefinansierad kollektivtrafik innebär en besparing för alla utom de med de allra högsta inkomsterna. Flera andra svenska städer har redan insett vinsterna med nolltaxa i kollektivtrafiken 2.4 Värna vattnet Rent vatten är en förutsättning för allt liv på Gotland, men varje sommar blir vattenbristen påtaglig för många på ön. Samtidigt hotas naturliga sötvattenskällor och våtmarker av intressen som på sikt inte gynnar gotlänningarna. Om vi inte skyddar våra vatten kommer det bli dyrt i framtiden. F Gotland vill därför verka för att de sötvattenkällor som redan finns värnas, samt att arbetet med att återskapa våtmarker utvecklas. 2.5 Gotlands unika natur Gotland är en unik plats, men utan ett rent hav, levande skogar och bevarade stränder blir inte vår ö sig lik. Här finns natur som inte återfinns någon annanstans i världen Ett sådant område är Bästeträsk/Ojnareskogen, vilket på lång sikt har betydligt mycket mer att ge gotlänningarna i bevarat skick än i form av ett kalkbrott som är uttjänat inom 30 år. Vi är beroende av vatten att dricka och skog som skapar syret vi andas. Det går inte att kompromissa med naturen därför vill F Gotland verka för ett starkt natur- och strandskydd. 4

9 3. Välfärd och arbete Istället för en arbetslinje företräder vi en välfärdslinje, där arbete bara är en del av vad det innebär att vara människa. Vi anser att välfärd är så mycket mer att ha möjlighet och tid att utvecklas som människa, föräldraskap, att umgås med nära och kära, bygga en bra hälsa, etc timmars arbetsdag Idag vittnar många människor om att tiden inte räcker till, och om utbrändhet och stress samtidigt som många andra går arbetslösa. Feministiskt initiativ vill verka för att den generella arbetstiden sänks, så som gradvis redan gjorts under 1900-talet. Förutom att det möjliggör återhämtning, och förebygger stress och sjukdomar, kan en minskad arbetstid främja en jämställd fördelning av det obetalda hemarbetet, ökat samhällsengagemang och minskad arbetslöshet. F Gotland vill att Regionen ska bli en föregångare, genom att stegvis sänka arbetstiden till sex timmar med bibehållen lön. 3.2 Arbetsförhållanden i välfärdssektorn Kvinnor har på Gotland betydligt sämre arbetsförhållanden än män, samtidigt som det är kvinnor som i störst utsträckning arbetar inom den så viktiga välfärdssektorn. Gotländska kvinnor är i högre grad deltidsarbetslösa eller timanställda, har lägre löner, och har högre ohälsotal än gotländska män. F Gotland vill verka för en förbättrad fysisk arbetsmiljö, högre löner samt tätare bemanning inom den offentliga vården, skolan och omsorgen. Detta kommer även leda till fler arbetstillfällen samt en generellt högre kvalité i välfärdssektorn. 3.3 Avgiftsfri förskola På Gotland idag kan det kosta upp till 1260 kronor/månad att placera sitt barn i förskolan. Så länge föräldraledigheten fortsätter tas ut som den görs nu, där kvinnor är hemma 75% av tiden, kommer den här kostnaden vara ett problem som drabbar kvinnor hårdast. Ju längre en person är hemma från arbetet, desto mer halkar hen efter i lönetrappan. Att gå miste om förskola är inte bara ett ekonomiskt 5

10 problem för föräldrar, utan också ett pedagogiskt problem. I förskolan lär sig barnen inte bara om kommunikation och samspel utan de får också en möjlighet att lära sig matematik, språk och grundläggande läs- och skrivkunskaper. Det finns även en mängd studier som visar på att ett samhälle tjänar på att barn går i förskolan. På grund av allt detta ser F Gotland avgiftsfri förskola som en självklarhet. 3.4 En samlad socialförsäkring Nästan alla människor kommer någon gång i sitt liv befinna sig i en situation då de behöver samhällets stöd. Det kan handla om perioder av sjukdom eller kris, men det är också så att den stora rörligheten på dagens arbetsmarknad gör att allt fler någon gång finner sig utan lönearbete. Oron för ekonomin utgör ett stort hinder i livet för många människor, och dagens djungel av olika bidrag och myndigheter tenderar att skapa långa passiva perioder i sökandes liv. Som ett första steg mot en enhetlig socialförsäkring föreslår Feministiskt initiativ en samordning av verksamheterna inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten på riksnivå, med en enhetlig miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet. F Gotland vill verka för att Gotland redan nu ska genomföra en sådan samordning, och därigenom fungera som förebild för resten av landet. Att samla försäkringarna medför administrativa och ekonomiska vinster för Regionen, men förslaget har i första hand sin utgångspunkt i behovet av ett system med insatser anpassade efter varje människas individuella behov. 3.5 Psykisk hälsa för alla På Gotland äter var tionde person medicin för att klara av vardagen psykiskt, samtidigt som väntetiderna för att få en samtalskontakt ofta är halvårslånga. En majoritet av dessa personer är kvinnor, och i Region Gotlands studie om hälsa bland barn och unga syns det en ökning av psykiska besvär bland unga, och då särskilt bland flickor. F Gotland vill arbeta för betydligt kortare köer för samtalskontakter, samt en högre bemanning av elevvårdspersonal och specialpedagoger/speciallärare i skolan. Denna personal ska 6

11 omfattas av kompetenskrav inom genus, funktionshinder, hbtq* och antirasism. 3.6 Sexualitet en del av välfärden Sexualiteten är en grundläggande del av att vara människa, och borde därför få ett mer centralt perspektiv i välfärdspolitiken inte minst när det gäller ungdomar. Både lärare och unga vittnar idag om en sex- och samlevnadsundervisning som är sporadisk, ostrukturerad och många gånger saknar förankring i modern forskning. F Gotland vill därför att det inom Regionen utarbetas en handlingsplan för en systematisk, långsiktig och normkritisk sexualundervisning, där samtycke* inkluderas som tema. Exempel på normkritisk sexualundervisning: Läraren pratar om skydd mot könssjukdomar, och utgår då inte från att alla i klassen är heterosexuella. Helt grundläggande för sexuell hälsa hos kvinnor är möjligheten att skydda sig mot oönskade graviditeter, men Gotland har idag den högsta abortfrekvensen i hela Sverige, vilket tyder på att tillgängligheten till preventivmedel brister. På Gotland subventioneras idag en rad olika preventivmedel men samtliga är hormonella. Många kvinnor avstår från hormonella preventivmedel på grund av dess många och ibland rent livshotande biverkningar. F Gotland anser därför att preventivmedelssubventionen även måste omfatta hormonfria preventivmedel. Exempel på hormonfria preventivmedel: Pessar, kondom, kopparspiral, p-dator 7

12 4. Samhällsbyggnad och tillgänglighet Under lång tid har makten i samhället varit koncentrerad till människor med en viss typ av kroppar och bakgrund, och det speglas i hur samhällsbyggnaden ser ut. För att alla människors vardagsliv ska fungera krävs att vi aktivt tar ett genus-, hbtq-, samt funktionalitetsperspektiv när vi bygger vårt gemensamma samhälle. 4.1 Demokratiskt samhällsbyggande F Gotland ska verka för att alla grupper som förbereder och som tar samhällsbyggande beslut är fördelade på 50 procent kvinnor och 50 procent män i olika åldrar. 4.2 Levande landsbygd För att alla människors vardagsliv också kvinnors och barns ska fungera krävs barn- och äldreomsorg, skolor, lokalkontor för samlad socialförsäkring, samt mataffärer i närmiljön. F Gotland vill verka för att regional verksamhet decentraliseras och sprids över hela ön, samt att lokala initiativ, exempelvis i form av utvecklingsföretag, stöttas. I kombination med en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik kommer det möjliggöra ett liv på landsbygden i betydligt högre utsträckning än idag. Ytterligare en nyckel till livet på landsbygden är jordbruket. Det gotländska jordbruket håller hög kvalité, och det är någonting vi behöver ta vara på och utveckla. F Gotland kommer därför arbeta för att Regionen genom offentlig upphandling ökar användandet av närproducerade och ekologiska livsmedel inom sin egen verksamhet. 4.3 Bostäder Bostadsbristen är ett stort problem på Gotland inte minst för unga, som tvingas bo kvar hemma betydligt längre än genomsnittet i Sverige, eller flytta ut under sommaren. F Gotland anser att varje vuxen individ ska ha rätt till en egen bostad till rimlig kostnad. 8

13 Vi vill därför arbeta för fler offentligt ägda, billiga, miljömärkta och tillgängliga permanentbostäder. Vi kommer även arbeta för att olika sorters boendeformer inkluderas i ett och samma bostadsområde, med syfte att motverka segregering. 4.4 Ökad tillgänglighet Människor ska kunna leva likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden oberoende av funktionalitet. F Gotland kommer därför arbeta för att tillgänglighet integreras helt och fullt från början i all planering av byggnader, offentlig miljö och kollektivtrafik, så att alla kan delta på lika villkor. 9

14 5. Kontakt Facebook: Feministiskt initiativ Gotland E-post: 10

15 6. Ordlista Etnicitet En grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper. Funktionalitet En persons möjlighet att fungera i samhället. Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning. Genus Socialt inlärt kön (alltså inte medfött). Exempel: Pojkar lär sig inte uttrycka sina känslor lika mycket som flickor, för att de i tidig ålder får höra att pojkar gråter inte. HBTQ Förkortning av homosexuella-, bisexuella-, trans- och queerpersoner. Normkritik Att den som undervisar utmanar självklara förväntningar och föreställningar och är medveten om hur de egna erfarenheterna påverkar undervisningen. Exempel: Läraren lyfter en diskussion i klassen om varför historieböckerna nästan bara handlar om män. Samtycke Att personer som har sex ser till att vara helt säkra på att alla inblandade verkligen vill ha sex. Det handlar inte om att ens kropp är tillgänglig tills en säger nej, utan att ens kropp blir tillgänglig först när en ger ett tydligt medgivande. 11

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014

Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014 Feminism för alla Det är nu det händer var med och skriv historia Feministiskt initiativ vidgar demokratin med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering. Vi är den öppna handen som är

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det Den här texten har tagits fram av den svenska funktionshinderrörelsen genom samarbetsorganisationerna Lika Unika och Handikappförbunden. Vi

Läs mer

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Degerfors 17 oktober 2014 * Sofie Kindahl Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Sveriges ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar,

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Ett urval ur ämnesplaner för grundskolans tidigare år NO åk 1-3: Människans kroppsdelar, deras namn och funktion

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 FÖR ETT JÄMSTÄLLT GULLSPÅNG Målet för den feministiska politiken är ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utveckla

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Svenska/Swedish Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Soo dhowoow خوش آمدید Welcome Välkommen መርሓባ خوش آمدید Добро пожаловать! مرحب ا Välkommen till Västerås! Vi är stolta över mycket

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17 I samarbete med enhetens Likabehandlingsgrupp, Nina Holmberg specialpedagog och Andrea Skoglund förskolechef. Varför

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne?

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Seroj Ghazarian Berättelsen om vår tid? Vilka värderingar drev dig till att bli socialarbetare? HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 4 Vad är värdegrunden

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017

Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017 Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017 Seroj Ghazarian Så här ser min vardag ut, när ska jag bedriva min verksamhet då? Mänskliga rättigheter Möten Nationella minoriteter Information Förhållningssätt

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015 Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jämjö, oktober 2014 1. Inledning Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Mina två mammor DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende

Läs mer

Likabehandling

Likabehandling Gideälvens skolområde September 2012 Årlig plan Likabehandling 2012-2013 Trehörningsjöskolan Kottens förskola Likabehandlingsarbete 2012 Introduktion till likabehandlingsplanen för Trehörningsjöskolan

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLURET

Likabehandlingsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLURET Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLURET Inledning Den 1 jan 2009 kom en ny lag som säger att förskolan skall upprätta en likabehandlingsplan som skall

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog (NACS) Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Vad tänker ni på?

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Blåkulla föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling HT VT Blåkullas värdegrund

Blåkulla föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling HT VT Blåkullas värdegrund Blåkulla föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling HT 2016 - VT 2017 Blåkullas värdegrund Blåkullas normer och värden baseras på vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Den nya. Likabehandlingsplan. Mittpunktens öppna förskola

Den nya. Likabehandlingsplan. Mittpunktens öppna förskola Mittpunktens öppna förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vad säger lag och styrdokument 3. Ansvarsfördelning 4. Definitioner 5. Vision 6. Nulägesanalys 7. Mål 8. Uppmärksamma, förebygga och åtgärda

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull

Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull Bakgrund: Den 1 april 2006 trädde Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Enligt likabehandlingslagen

Läs mer

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 I Ur och Skur förskolan ska sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer