Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24"

Transkript

1 Sida 1(5) Datum Referens Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors Tid och plats: , kl , Församlingshemmet Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande), Arne Ottosson, Stefan Lundell, Kristine Hästmark, Samuel Davidsson, Markus Kauppinen, Erik Westroth, Lennart Hermansson, Christian Bagan Antal åhörare: cirka 30 personer Inledning och presentation Ordföranden förklarar mötet öppnat och närvarande representanter för kommunen presenterar sig. Den politiska situationen efter valet 2014 Ordföranden lämnar en redogörelse för den politiska sammansättningen av kommunfullmäktige efter valet Aktuella kommunövergripande frågor Arne Ottosson informerar om aktuella kommunövergripande frågor: - Grannsamverkan mot brott i kommunen - Kommunens kvalitet i korthet, KKiK - Ekonomichefstjänsten vakant - Byggstart på Vinkåsenområdet - Planering för familjecentral - Spontanidrottsplatser i Gnosjö och Hillerstorp - Medborgarskapsceremoni vid kommunfullmäktige i maj - Integrationsråd skall startas upp Aktuell statistik Arne Ottosson redovisar aktuell statistik över befolkningsutveckling samt arbetslöshet. Aktuella frågor för socialutskottet Stefan Lundell informerar om aktuella frågor inom socialutskottets verksamhetsområde: - Hamngården - Planering för familjecentral i kommunen - Mottagande av ensamkommande ungdomar Gnosjö kommun GNOSJÖ Telefon Organisationsnummer Bankgiro

2 2(5) - Läget inom hemsjukvården och hemtjänsten - Rekrytering av ny socialchef skall påbörjas under våren - Nya trygghetsboendet i Hillerstorp - Byte av trygghetslarm Aktuella frågor för kultur- och utbildningsutskottet Kristine Hästmark informerar om aktuella frågor inom kultur- och utbildningsutskottets verksamhetsområden: - Utbyggnad av förskolor i kommunen - Skolinspektionens granskning av kommunens skolor - Meröppet på biblioteket i Gnosjö och eventuellt utökade öppettider på övriga bibliotek - Skolans arbete med integrationsfrågor - GKC och satsning på skidgymnasium - Skolköket i Hillerstorp ombyggt - SKL:s matematiksatsning - Uppstart för kommunalt ungdomsråd Aktuella frågor för allmänna utskottet Arne Ottosson informerar om aktuella frågor inom allmänna utskottets verksamhetsområden: - Utbyggnad av vatten och avlopp till Kävsjö by, Brännehylte m m - Utegym på Töllstorp - Lördagsöppet på Töllstorp från 1/1 - Nytt skidspår på Töllstorp under året - Ny barnbassäng på Töllstorp under året - Stor upprustning av kommunens leder under Nytt boknings- och inpasseringssystem på Töllstorp Aktuella frågor för samhällsbyggnadsnämnden Samuel Davidsson informerar om aktuella frågor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: - Ny förvaltningschef och ordförande - Gratis söka bygglov i kommunen - Yttrande över förslag till naturreservatet Långö mosse - Energirådgivning i kommunen - Luftmätningar i kommunen Aktuella frågor för Nissafors Arne Ottosson följer upp något av vad som diskuterades vid fjolårets möte i Nissafors, och tar upp aktuella frågor för orten inklusive befolkningsutvecklingen. - Uppföljning av skolans nedläggning - Vad skall hända med skolbyggnaden - VA-utbyggnad golfbanan Algustorp - Uppfräschning av lekplatsen i Nissafors

3 3(5) Kommunens ekonomiska läge Arne Ottosson informerar om kommunens ekonomiska läge med prognos för minusresultat (ca 7 mnkr) för Frågor från allmänheten Användande av bemanningsföretag i kommunen En mötesdeltagare ställer fråga om merkostnaderna för att använda personal från bemanningsföretag inom vård och omsorg. Kommunens representanter besvarar frågan och uppger att merkostnaden är cirka 3 mnkr/helår jämfört med att ha egen anställd personal. Kommunens äldreomsorg En mötesdeltagare ställer frågor om s k seniorbostäder och hänvisar till text i kommunens utvecklingsplan för service och omsorg. Han ställer också frågor om kön till dessa bostäder och tycker att kommunen måste bygga sådana. Lever vi upp till de ställda målen? Kommunens representanter svarar att man är medvetna om behovet av seniorbostäder men att det även är brist på vanliga lägenheter i kommunen. Man pekar på att det just nu finns ett s k trygghetsboende i Hillerstorp vilket delvis täcker behovet. Enligt brukarundersökningar är de som utnyttjar äldreomsorgen i vår kommun mycket nöjda och vi har en bra äldreomsorg i vår kommun. Ödetomter i Gnosjö tätort En mötesdeltagare är kritisk mot att det finns flera obebyggda tomter i Gnosjö tätort och anser att dessa borde bebyggas, exempelvis med lägenheter för äldre. Dessa ödetomter är idag skamfläckar för vår kommun. Kommunens representanter svarar att den s k gula huset-tomten invid ICA inte är kommunens och vi vet inte vad ägaren har för planer för denna fastighet. Vad gäller åkeritomten pågår ett planarbete och förhoppningen är fortfarande att ICA skall bygga en ny butik där. Slutligen berättar kommunens representanter att Järnbäraren planerar att bygga centralt belägna lägenheter i Gnosjö, alldeles mitt emot TeHås. Nödvändiga ändringar av detaljplanen görs just nu. Planer för Nissafors och önskemål om spontanidrottsplats En mötesdeltagare undrar vilka planer kommunen har för utveckling av Nissafors, eller väntar ännu mer neddragningar av samhällsservice? Flera mötesdeltagare undrar också vad som hänt med de önskemål om en s k spontanidrottsplats även till Nissafors som framförds vid fjolårets möte. Kommunens representanter svarar att det inte finns några specifika planer för orten förutom att man skall hyra ut en del av den f d skolan till en förening. Vad gäller frågan om spontanidrottsplats tar man denna fråga med sig då man nu inom kort går in i budgetarbetet för Kommunens representanter anser dock att det är viktigt att sådana önskemål kommer från medborgarna själva kommunen kan ju inte veta vad ortens barn och unga efterfrågar. En annan kommunrepresentant svarar att det heller inte är så konstigt att det inte finns några specifika planer för orten, då det är en helt ny mandatperiod och många av ledamöterna är också helt nya. Användandet av f d skolan En mötesdeltagare framför att man tycker det är viktigt att samhällsinvånarna får vara med och tycka till om hur den f d skolan skall användas. Kommunens representanter svarar att man redan nu har fört en dialog om den aktuella uthyrningen med samhällsföreningens ordförande. Antal elever till Hestra

4 4(5) En mötesdeltagare undrar hur många av den f d skolans elever som valde att gå i Hestra istället för Gnosjö, och vad detta kostar kommunen. Kommunens representanter svarar att fem elever har valt Hestra, och att kostnaden är ca kronor/år och elev. Blommor till Nissafors Flera mötesdeltagare ifrågasätter varför inte kommunen kan ha några blomsteruppsättningar även i Nissafors på samma sätt som man har i Gnosjö tätort. Även Nissafors-bor betalar skatt! Man betonar även attraktiviteten och att många passerar genom orten. Om Göteborg är Sveriges framsida är Nissafors kommunens framsida. Hela kommunen tjänar på attraktiva tätorter vilket kan generera ökad inflyttning. Man undrar också hur mycket pengar kommunen lägger på blommor i Gnosjö tätort. Kommunens representanter svarar att bedömningen är att det är för dyrt med blommor och att detta inte gäller endast Nissafors utan alla kommunens småorter, och då inte kostnaden för själva blommorna i sig, utan skötseln av blommorna med vattning m m. Den exakta kostnaden för blommorna kan inte anges vid dagens möte, utan detta ingår som en liten del i budgeten för parkskötsel. Nya gungor till badplatsen Önskemål framförs om nya gungor till badplatsen. Detta noteras av kommunens representanter. Varför modersmålsundervisning? En mötesdeltagare ifrågasätter varför kommunen skall lägga pengar på modersmålsundervisning för nyanlända. Vore det inte bättre att lära dom svenska? Kommunens representanter svarar att forskning visar att det är viktigt att man kan sitt grundspråk först för att man skall kunna lära sig ett nytt språk. Det är dessutom ett lagkrav. Infarten mot Gnosjö från Götarpskrysset En mötesdeltagare undrar vad som skall hända med infarten mot Gnosjö från Götarpskrysset. Skall den stängas av eller rustas upp? Kommunens representanter svarar att det är Gnosjö vägförening som är huvudman och ingen fråga kommunen äger, men man konstaterar att det är kostsamt att göra ny beläggning och att dessa pengar inte finns just nu. Stora leder prioriteras högre. Lampor vid skateparken tända nattetid En mötesdeltagare undrar varför lamporna vid skateparken är tända på natten trots att ingen åker då. Kommunens representanter svarar att flera av lamporna är kopplade till gatljusen och att detta är orsaken. Man vill heller inte ha för mörkt då detta kan ge ökad skadegörelse m m. GC-väg till Hestra? Flera mötesdeltagare tar åter upp frågan om gång- och cykelväg till Hestra. Detta har påtalats vid tidigare möten och man undrar nu vad som händer. En sådan led vore bra för miljön, för motion och för arbetspendling. Kommunens representanter svarar att man prioriterar säkra skolvägar när man gör nya GC-väger. Man får heller ingen medfinansiering från Trafikverket till satsningar utanför tätorter men att man för samtal med Gislaveds kommun i frågan. Mer skattepengar till små orter! Flera mötesdeltagare trycker på att mer skattepengar måste komma även små orter tillgodo.

5 5(5) Snöröjning vid övergångsställen En mötesdeltagare påtalar att snöröjningen är mindre bra i Gnosjö tätort, i synnerhet vid övergångsställen där det ofta blir en vall, och att detta försvårar för funktionshindrade att ta sig fram. Kommunen tar till sig av den framförda kritiken. Inga övergångsställen i Nissafors En mötesdeltagare framför att det borde finnas övergångsställen i Nissafors, inte minst vid gamla affären för att barn skall kunna ta sig säkert till skolbussen. Farterna är ofta höga genom Nissafors. Kommunens representanter svarar att övergångsställen ger en falsk trygghet och att det är där flest olyckor sker. Man skall dock framföra synpunkten för Trafikverket och undersöka om annan form av lösning går att få. Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. Vid anteckningarna Christian Bagan kommunsekreterare

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. Datum: 2012-04-16 Tid: 19.00 21.00 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack Av Marianne Rönnberg Galmor SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack VAL 2014 Den största nyheten hos Socialdemokraterna i Bjuv är att man utreder frågan om fria busskort till alla skolungdomar i kommunen, att

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer