Omsorgs och utbildningsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgs och utbildningsutskottet"

Transkript

1 Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/13 Ärendeförteckning Kvalitetskrav och mål - vård och omsorgsboende för äldre 60 Projekt Unika Kompetenser 61 Rapport om omorganisering av Daglig verksamhet 62 Revidering av hyror i gruppbostad LSS 63 Fastställande av förbehållsbelopp inom LSS 64 Ansökan om LOV hemtjänst 65 Rutin för Lex Sarah 66 Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom socialtjänstens verksamhetsområde 67 Meddelanden 68 Gymnasieskolans program Storgatan 4 Växel: Plusgiro: Broby Fax: Bankgiro:

2 Tid och plats Torsdagen den 22 november 2012, Kräbblebodarummet i kommunhuset, Närvarande Ledamöter Tommy Aspegren (FP), ordförande Per-Eric Mattsson (M) Ann Ahlbin (S), vice ordförande Sven-Arne Persson (s) Ersättare Siv Larsson (M), tjg. ersättare för David Carlsson (KD) Övriga närvarande Bengt Gustafson, produktionschef Gisela Beckman, verksamhetschef 59 Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare Anna Nilsson, utvecklingsledare 60 Kerstin Wanstadius, sekreterare Justerare Ann Ahlbin (S) Justeringens utförande Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering den , kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Tommy Aspegren (FP) Justerare Ann Ahlbin (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgs och utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering protokollet Underskrift Kerstin Wanstadius 3

4 59 Kvalitetskrav och mål - vård och omsorgsboende för äldre Dnr KS 2012/1171. Kvalitetskriterier i särskilt boende i Östra Göinge kommun antogs av kommunstyrelsens Omsorgs- och utbildningsutskott Med anledning av förändringar i lagar och andra föreskrifter inom hälso-och sjukvård och socialtjänst, SOSFS 2011:9 Systematiskt kvalitetsarbete behöver kriterierna revideras. Omsorg om äldre skall inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, SOSFS 2012:3 Värdegrunden i socialtjänsten omsorger om äldre. Kriterierna har förtydligats att genomförandeplanen ska följas upp minst två gånger per år och avsnitten har utökats med den nationella värdegrunden som bas. Benämningen "kriterier" ändras till "kvalitetskrav och mål". - Produktionens tjänsteskrivelse Kvalitetskrav och mål - vård och omsorgsboende för äldre - Kvalitetskriterier i vård och omsorgsboende i Östra Göinge kommun, 2009 Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Kvalitetskrav och mål - vård och omsorgsboende för äldre i Östra Göinge kommun fastställs att gälla from Gisela Beckman, Verksamhetschef Nina Andersson, Enhetschef Christina Jakobsson, Enhetschef Camilla Windeborn, Enhetschef Biståndshandläggare Hemsidan 4

5 60 Projekt Unika Kompetenser Dnr KS 2012/ Handikapprådet lämnade under våren 2012 ett förslag om en "handikappdag" med önskemål om att arrangera detta under nyare former och med temat Arbete. Verksamhetschefen Insatser i hem fick uppdraget och en styrgrupp bildades med representanter från Handikappråd, politiker, näringslivsarenan och från verksamheten. Under ett antal år har Vård- och Omsorg arrangerat en handikappdag för att uppmärksamma personer med funktionsnedsättning. Inom vår kommun och i hela samhället har det inriktats mycket fokus på arbete åt alla människor i vårt samhälle. Arbetsförmedlingen har haft sin kampanj "Se Kraften" som syftar till att ändra attityder i vårt samhälle och helt enkelt se kraften hos alla människor. Detta ligger till grund för projektet, att börja se möjligheterna till en anställning och arbete för personer med funktionsnedsättningar. En projektgrupp/arbetsgrupp med deltagare från Arbetsförmedlingen, Stenforsskolan, Medvind, Allt Möjligt Verkstaden samt Vård- och Omsorg fortsatte under hösten arbetet med att hitta lämpliga aktiviteter för att få arbetsgivare att upptäcka vinsterna med anställningar av "Unika Kompetenser". Syftet är att inspirera och informera potentiella arbetsgivare såväl inom kommunen som utanför. - Verksamheten Insatser i hem tjänsteskrivelse Projektplan Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Projektet och projektplanen godkänns enligt uppgjord tidsplan. Projektet bedrivs inom befintlig budgetram. Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Anna Nilsson, Utvecklingsledare 5

6 61 Rapport om omorganisering av Daglig verksamhet Dnr KS 2012/ Vi bedriver dagligt verksamhet på Åvillan, Lilla butiken, Kommunens cafeteria, Kommunstore i Lunnom, Fixar Malte samt Mediagruppen och Mediacaféet på Skogsbrynet. Det är positivt att vi kan erbjuda olika alternativ för våra brukare i en så arbetsplatsliknade form och miljö som möjligt. Vi vill slå ihop verksamheter och lämna Åvillan som daglig verksamhet. Den verksamhet som bedrivs på Åvillan ska då delvis flyttas till övriga verksamheter. För att göra detta möjligt behöver Lilla butiken en ny lokal. Ett förslag har tagits fram och det är att flytta Lilla butikens verksamhet till gamla försäkringskassans lokaler. En anpassning av lokalerna i Lunnom krävs också då vi behöver utöka verksamheten där. Ett förslag och en skiss har tekniska kontoret tagit fram av Lunnom. - Insatser i Hem tjänsteskrivelse Rapport om omorganisering av Daglig verksamhet Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Rapporten och de föreslagna förändringarna av daglig verksamhet godkänns. Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef 6

7 62 Revidering av hyror i gruppbostad LSS Dnr KS 2012/1191. Hyrorna för Lärkan har justerats sedan Lärkan har blockhyrts from 1 juli Hyresgästerna hyrde innan med kallhyra. De boende har nu andrahandskontrakt och i hyran ingår värme, hushållsel och en beräknad värdeökning för gemensamhetslokaler med 500 kr per månad och lägenhet. Yttre underhåll ingår inte i hyran. Besluten gällande justering av hyrorna på Källgatan och Verkstadsgatan återkallades och en översyn skulle göras. Kommunen blockhyror dessa boenden och de boende har andrahandskontrakt. - Produktionens tjänsteskrivelse Bostadstillägg kontra LSS-hyra och förbehållsbelopp år 2012, Revidering av hyror inom LSS-boende, gruppbostad, Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - I samtliga hyror för gruppbostäder ska värdet för gemensamhetsutrymmen inräknas med 500 kr per månad och lägenhet. Årlig justering av hyran enligt allmännyttans hyreshöjningar görs av ekonom enligt fastställd delegation. - De nya hyrorna ska gälla under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer ett förbehållsbelopp och tidigast from 1 april Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Inga-Britt Tedevall, Handläggare Linda Andersson, Ekonom 7

8 63 Fastställande av förbehållsbelopp inom LSS Dnr KS 2012/ Hyrorna har justerats för bostad med särskild service (gruppboende enligt LSS) enligt ordförandebeslut Besluten gällande hyrorna på Källgatan och Verkstadsgatan återkallades och en översyn skulle göras. De föreslagna hyrorna innebar att kostnaden för två lägenheter på Källgatan skulle ligga över 6000 kr per månad. Enligt LSS-lagen ska personer som har rätt till LSS-insatser garanteras en god levnadsnivå. Något förbehålls belopp har inte fastställt för personer med LSS-insatser. Personer upp till 61 år med SoL-insatser har ett förhöjt förbehållsbelopp. Om ett förbehålls belopp fastställdes, motsvarande det belopp som gäller för personer under 61 år för SoL-insatser, garanterar kommunen att personer med LSS-boende har kvar ett skäligt belopp att leva på. I de fall boendekostnaden överstiger förbehållsbeloppet, reduceras boendekostnaden så att den boendes försäkras sitt förbehållsbelopp. Det är den boendes ansvar att söka jämkning av boendekostanden. Den boende förutsätts söka bostadstillägg i de fall hyreskostnaden ej kan tas ut. - Produktionens tjänsteskrivelse Riktlinjer för fastställande av förbehållsbelopp i LSS-boende - Förbehållsbelopp och hyressättningsmodeller i andra kommuner - Levnadskostnader per månad och år 2012 Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett förbehållsbelopp inom LSS-verksamheten. Beloppet för ensamstående är 149 % av prisbasbeloppet per år. Beloppet för makar och registrerade partners är hälften av 245 % av prisbasbeloppet per person och år. Förbehållsbeloppet beräknas på prisbasbeloppet för innevarande år. Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Inga-Britt Tedevall, Handläggare Linda Andersson, Ekonom 8

9 64 Ansökan om LOV - hemtjänst Dnr KS 2012/ Human Bemanning AB, organisationsnummer , Mejerigatan 11, Broby, har via Berit Wickenberg ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser i Östra Göinge kommun enligt lagen om valfrihet. Human Bemanning AB har ansökt om att utföra serviceinsatser i hela Östra Göinge kommun. Berit Wickenberg är vd för Human Bemanning. Human Bemanning är ett nystartat företag med inriktning mot hushållsnära tjänster. Verksamheten är ett socialt företag med inriktning mot hushållsnära tjänster och anställer personer med behov av rehabilitering, långtidsarbetslösa och invandrare. Leverantörsförsäkran, F-skattesedel och presentation av utföraren är inlämnat. Sökanden uppfyller kvalificeringskraven enligt LOV 7 kap 1 och 2 samt övriga ställda kvalificeringskrav enligt förfrågningsunderlaget. Sökanden uppfyller ställda krav på tjänstens utförande och accepterar kontraktsvillkoren - Ledningsstöd och services tjänsteskrivelse Ansökan från Human Bemanning AB Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Human Bemanning AB godkänns som utförare av serviceinsatser inom i Östra Göinge kommun. Human Bemanning AB, Berit Wickenberg Maria Abrahamsson Nilsson, Tf Samordnare Gisela Beckman, Verksamhetschef Daniel Oredsson, Upphandlingsansvarig Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare 9

10 65 Rutin för Lex Sarah Dnr KS 2012/ Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter beträffande Lex Sarah. All personal inom socialtjänsten och personal inom verksamheter enligt LSS har skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Vid allvarliga missförhållanden ska anmälan göras till Socialstyreslen. Gällande instruktion fastställdes av omsorgs- och utbildningsutskottet och tillstånds-och tillsynsnämnden och måste förändras. Förslaget innebär att inkomna rapporter om missförhållanden utreds av personal på Utvecklingsstöd och ärendehantering. Produktionschef avslutar utredningen med ett beslut. Om det bedöms att det föreligger allvarliga misshållanden ska produktionschef göra en anmälan till Socialstyrelsen. Detta kräver förändringar i delegationsordningen. Enligt det gamla regelsystemet gjordes anmälan till Socialstyrelsen endast om missförhållandena inte åtgärdades inom en vecka, vilket beslutades av utskott/nämnd. Då rutinen för Lex Sarah beskriver hur rapporter om missförhållanden ska hanteras inom förvaltningen föreslås att gällande instruktion upphör och att produktionschef får delegation att göra anmälan till Socialstyrelsen. Den övergripande rutinen för Lex Sarah föreslås beslutas av produktionschef. - Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Instruktion för anmälan om missförhållanden (Lex Sarah) KSOU och TT upphör att gälla. - Produktionschefen delegeras att fatta beslut om anmälan, nu gällande delegation upphör därmed. Bengt Gustafson, Produktionschef Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gisela Beckman, Verksamhetschef Enhetschefer Vård och Omsorg, Stöd Gunilla Marcusson, Mas Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare Intranätet 10

11 66 Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom socialtjänstens verksamhetsområde Dnr KS 2012/ Enligt socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Förutom vård- och omsorgstagare och deras närstående ska även personal, föreningar, andra organisationer och intressenter med flera kunna lämna in klagomål och synpunkter. Nuvarande rutin fastställdes av socialnämnden Förvaltningsorganisationen har därefter förändrats och nya föreskrifter har tillkommit. En uppdatering har därför gjorts av gällande regler. Då reglerna beskriver hur synpunkter och klagaomål ska hanteras administrativ föreslås att gällande rutin upphör. Den administrativa hanteringen av klagomål och synpunkter fastställs istället som en övergripande rutin som beslutas av produktionschef. - Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Rutin för hantering av synpunkter på socialnämnden verksamhet SN upphör att gälla Produktionschef Verksamhetschef boende samt enhetschefer Verksamhetschef insatser i hem samt enhetschefer Verksamhetschef Stöd MAS Kvalitetsutvecklare Kommunens hemsida 11

12 67 Meddelanden Länsstyrelsen 1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Njura 16:1, fornlämning nr 202 i Östra Broby socken, Östra Göinge kommun Hidnr KS Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Västerslöv 1:1, fornlämning nr 40 och 41 i Kviinge socken, Östra Göinge kommun Hidnr KS Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda fasta fornlämningar i samband med ledningsförläggning fastigheten Snöarp 3:1 m fl. Hidnr KS Skolinspektionen 4. Beslut om ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Kristianstads kommun. Dnr KS 2012/ Beslut om ansökan om godkännande av Karlsson Åkersberga Bygg AB som huvudman för gymnasieskola i Kristianstads kommun Dnr KS 2012/ Beslut om godkännande av Hushållningssällskapets Kompentensutveckling i Syd AB (Huskab) som huvudman för gymnasieskola i Kristianstads kommun Dnr KS 2012/ Socialstyrelsen 7. Beslut klagomål från enskild person. Ärendet avslutas. Dnr KS 2012/ Förslag till beslut - Redovisningen godkänns. 12

13 68 Gymnasieskolans program Dnr KS 2012/1217. I utredningen om gymnasieskolan som redovisades i september 2012 föreslår Carl-Gunnar Sandahl att Stenforsaskolan får nedanstående program inför läsåret 2013/14. Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet. Detta innebär att Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet fasas ut. Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag om program inför läsåret 2013/14 med utökning av Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 13

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens

Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet.. 4 Hemtjänsten Särskilt boende Daglig verksamhet,

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer