Branschgemensamt kursystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschgemensamt kursystem"

Transkript

1 Svenska Geotekniska Föreningen Swedish Geotechnical Society SGF Notat 1:2015 Branschgemensamt kursystem SGFs bidrag Underlag för diskussion och utveckling Förhandskopia till SGFs föreningsstämma Fortsatt utveckling under 2015 Göteborg, februari 2015

2

3 Förord Detta notat innehåller en reviderad beskrivning av SGFs nya system för kurser. Beskrivningen är reviderad utifrån diskussioner vid SGFs planeringsdagarna november, 2014, samt dialog med Svensk Grundläggning, Pålkommissionen och representant från högskolan. Notat innehåller även en plan för införandet av systemet under Notat presenteras som en förhandskopia vid SGFs föreningsstämma Synpunkter och önskemål avseende det presenterade kurssystemet skickas till Inkomna synpunkter kommer att vara en del av det fortsatta arbetet med att utveckla kurssystemet. SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem

4

5 Innehållsförteckning, Förord, 1 INLEDNING Målsättning med ett nytt system Förväntade effekter BAKGRUND - KOMPETENSMATRISEN BESKRIVNING AV SYSTEMET Allmänt Ämnesblock och Tvärblock Fyra olika nivåer Kurser på nivå Låg Kurser på nivå Mellan Kurser på nivå Hög Innehåll i kurserna målformulering Förkunskapskrav Tolkning av nivå INTYG GENOMGÅNGEN KURS Bakgrund och syfte Innehåll intyg Tillgänglighet Databas SGF KURSER Allmänt om innehåll och inriktning Syfte och krav på en SGF kurs GENOMFÖRANDE AV KURSER Kursveckor SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem

6 6.2 Kompletterande kurser WEB Tenta av kurs SGFs riktlinjer KURSKATALOG Översikt Information om respektive kurs Kurser som tas fram Kurser som tas fram PRAKTISK KURSADMINISTRATION Kursadministratörer och deras roll Kursansvarig Samordning inom SGF Samordning övriga i Knutpunkten KURSER TILL ICKE MEDLEMMAR Önskemål från kommuner om kurser Företags specifika kurser DELPROJKET Framtagande av kurser Framtagande av databas Kursadministration Hjälpmedel för framtagande av kursmaterial Upprättande av kurskatalog på webben Lansering av systemet SGF Notat 1:2015

7 1 INLEDNING 1.1 Målsättning med ett nytt system Syftet med det nya konceptet för strukturering av kurser är att skapa ett heltäckande system som är frivilligt. SGF bidrar med sin del i systemet och bygger tillsammans med övriga aktörer ett heltäckande system. Detta innebär att kurser ska erbjudas så att varje medlem har möjlighet att skaffa sig kunskap och därmed erhålla den personliga kompetensprofilen man eftersträvar. Kompetensprofilen ska den som vill kunna dokumentera med bl.a. kursintyg. Systemet syftar till att skapa möjligheter till: - kunskap och kompetenshöjning - frivillig kompetensprofil (SGF Intyg) - erfarenhetsutbyte Detta ska erhållas genom att: Erbjuda kurser som är: o Avgränsade (block) o Relaterade till din förkunskap (nivå) o Uppfyller kompetensmatrisen (kunskapskrav) o Återkommande (du kan planera din utbildning/profil) o Gemensamma (flera kategorier) SGF Intyg (Dokumentation av kursgenomförande) o Databas med kursresultat (Verifikation av kunskap enligt kompetensmatris) 1.2 Förväntade effekter Det nya systemet förväntas ge följande effekter om det implementeras gemensamt i branschen. Samverkan i branschen SGFs kompetensupplägg sker i samverkan med SAFE, PK och högskolarna Tillsammans kompletterar vi hela matrisen med kurser Flera kategorier på samma kurs = förståelse för roller För företagen Kursupplägget ger planeringsmöjligheter för medarbetarna Möjlighet att verifiera medarbetarnas kompetensnivå För beställaren Kan ställa krav på kompetensnivå För SGFs medlemmar SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem 1

8 Förhandskopia till Föreningsstämma Möjlighet att planera kompetensutveckling Möjlighet att gå kurser och visa på sin kunskap Kontaktnät via kurserna med andra kategorier 2 BAKGRUND - KOMPETENSMATRISEN Basen för systemet är den kompetensmatris gemensamt har tagits fram av Svensk Grundläggning, Pålkommissionen, SGF och dåvarande IEG. Syftet med kompetensmatrisen är att: - Underlätta kommunikation - Öka kompetensen - skapa förutsättningar för erfarenhetsöverföring - Skapa underlag för gemensamma kurser Med bas i kompetensmatrisen är det möjligt att skapa gemensamma kurser med erfarenhetsutbyte. Informationen ger även en möjlighet att bedöma vad du kan förvänta dig att en kollega kan som är arbetsledare, geotekniker osv. Vilket i sig underlättar kommunikationen mellan olika kategorier och skapar förutsättningar för att undvika missförstånd Angiven kompetensnivå, är den nivå som branschen bedömt att en person med en viss kategori bör ha inom ett kompetensblock. Figur 1 Översikt över ursprunglig kompetensmatris Kompetensmatrisen kan även användas som ett verktyg för planering av en persons kompetensutveckling. Den version som finns presenterad på är baserad på det arbete som genomfördes och presenterades Alla delar är inte färdiga, och det är först när den börja tillämpas som vi kommer att märka om de kriterier som ställts upp är relevanta och om rätt nivå valt för olika kategorier. Kompetensmatrisen består av 2 SGF Notat 1:2015

9 Ämnes BLOCK (områden där kurser erbjuds) Kategorier (olika kategorier som kurserna vänder sig till) Nivå (Förväntad kompetensnivå hos en kategori inom olika block) I samband med dialogen inför införandet av en kursmatris så har det framkommit behov av att revidera och komplettera den ursprungliga kompetensmatrisen. Den reviderade versionen presenteras översiktligt i Figur 2 och finns beskriven mer i detalj längre fram i detta notat. Figur 2 Översikt reviderad kompetensmatris BESKRIVNING AV SYSTEMET 3.1 Allmänt Grundprincipen är att kompetens består av kunskap + förkunskap (bas utbildning) + erfarenhet. För att uppnå en viss kompetensnivå så ska kraven för alla tre delarna uppnås. För varje ruta i kompetensmatrisen finns förslag till kunskapskrav, erfarenhetskrav och förkunskapskrav. Den förväntade kompetens inom olika ämnesblock beror på vilken kategori som personen tillhör samt vilken inriktning som personen valt. Den ursprungliga kompetenmatrisen redovisar en förväntat nivå på kompetens för respektive kategori inom olika ämnesblock. Den ska dock enbart ses som en utgångspunkt, då varje person skapar sin kompetensprofil genom att skaffa kompetens (förkunskap + kurser + erfarenhet) på olika NIVÅ inom olika ämnes- BLOCK. SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem 3

10 Förhandskopia till Föreningsstämma Figur Personlig kompetensprofil skapas genom att välja olika nivåer för olika ämnesblock. Ämnesblock och Tvärblock Kurserna är indelade i 15 till 20 ämnesblock. Ursprungligen fanns här 14 block men vi har under arbetet noterat att det finns ett behov av att komplettera med ytterligare några ämnesblock. Nedanstående lista föreslås förankras med övriga aktörer som äger kompetensmatrisen. De rubriker som är markerade med kursiv stil är justerade jämfört med den ursprungliga kompetensmatrisen. Notera att ett ämnesblock ska vara ett block som kan omfatta behov av flera kurser på olika nivåer för att täcka hela ämnesblocket. Det ska inte vara för smalt. 1. Generalisten Beskrivning: Inledande block med syfte att ge översikt/insikt i samtliga andra ämnesblock. Läses med fördel tillsammans med andra kategorier. Allmän kunskap veta vilka frågor man ska ställa och vem som kan besvara dom. GEOTEKNIK 2. Grunder - Geoteknik/Ingenjörsgeologi Beskrivning: Benämning och egenskaper jord/berg, ingenjörsgeologi, jordmekanik, geomodell 3. Fält och laboratorieundersökningar (tidigare Undersökning - planering- redovisning) Beskrivning: Omfattar såväl planering, utförande som redovisning av fält- och laboratorieundersökningar. 4. Stabilitet och sättningar Beskrivning: Tillståndsbedömning naturliga slänter, projektering schaktade slänter, förstärkning av slänter, samt prognos deformation. 5. Geoteknik i väg och järnvägsprojekt (ny rubrik) 4 SGF Notat 1:2015

11 Beskrivning: Geotekniska frågeställningar applicerade på väg och järnväg. Projektering, utförande och drift/underhåll. Specifika frågeställningar behandlas här. Allmänna under respektive ämnesblock. GEOKONSTRUKTION 6. Grunder Geokonstruktion 7. Pålar Beskrivning: Gemensam bas för dimensionering. Laster, Säkerhetsfilosofi, Partialkoefficienter, Geoteknisk kategori, Eurokod Beskrivning: Dimensionering och utförande av pålar, inklusive kunskap om olika typer. 8. Stödkonstruktioner (kallades tidigare bara spont) Beskrivning: Dimensionering och utförande av stödkonstruktioner, inklusive kunskap om olika typer. Här inkluderas spont, stödmur, samt plattor i de fall de är en del av en stödmur. 9. Jordförstärkning Beskrivning: Dimensionering och utförande av jordförstärkningsmetoder 10.Övriga Konstruktioner Beskrivning: Dimensionering och utförande av övriga konstruktioner, inklusive kunskap om olika typer. Här inkluderas bl.a. armerade konstruktioner samt plattor. MILJÖ FÖRORENADE OMRÅDEN 11.Förorenade områden - provtagning Beskrivning: Omfattar såväl planering, utförande som redovisning av fält- och laboratorieundersökningar. 12 Förorenade områden utredning och åtgärder Beskrivning: utredning åtgärder 13 Förorenade områden - riskhantering Beskrivning: Riskidentifiering, riskhantering, åtgärder BERG och VATTEN 14.Geohydrologi 15 Berg Beskrivning: grundvatten, prognoser/modellering, portryck, flöden, avsänkning, erosion, hydrauliskt grundbrott, vattenrelaterade problemställningar, kontroll, uppföljning Beskrivning: berg mekanik, bergskärning, bergrum, materialegenskaper, förstärkning, klassificering. Utöver de ordinarie ämnesblocken så har kompetensmatrisen kompletterats med fyra så kallade kompetensblock TVÄR. Detta är ämnesområden som skär tvärs igenom övriga ämnesområden. Vi kan prata arbetsmiljö för såväl provtagning förorenad mark som för att slå en påle. För att ha en kompetens inom området pålar respektive förorenad mark måste du då SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem 5

12 även har en viss kompetensnivå inom arbetsmiljö. Samma resonemang gäller för dokumentation, utförande och RISK hantering. A. Dokumentation informationsöverföring Beskrivning: Krav på dokumentation, formulera beskrivningstexter, AMA, AF, korrekta handlingar, tvister B. Utförande Beskrivning: Entreprenad villkor, maskiner (möjligheter/begränsningar), krav arbetsutrymmen, kapaciteter, C. Arbetsmiljö Beskrivning: BAS-P, BAS-U, AFS, arbetsmiljö i projekteringen och i utförandet, systematik och rapporter, stabilitet, förflyttning, uppställning, transport, besiktning D. RISKhantering Beskrivning: Identifiering, värdering och åtgärder 3.3 Fyra olika nivåer Systemet bygger på att man ska kunna skaffa sig kompetens på tre olika nivåer samt en bas nivå att utgå ifrån. Basnivån är en utgångspunkt där man har en allmän insikt i ämnet och en bas att gå vidare från för att bygga sin kompetens inom området. nivå 1- Låg - Deltagaren känner till grundläggande begrepp och kan använda information nivå 2 mellan - Deltagaren känner till, förstår och kan tillämpa kunskap på egna enklare projekt/situationer nivå 3 hög -Deltagaren förstår, kan analysera, kan kritiskt värdera lösningar och välja/utföra optimal lösning för komplexa situationer Figur 4 Kompetensnivåer i systemet Kurser på nivå Låg Nyckelord: Känner till - Kan använda Syfte: Kunskap motsvarande nivå låg respektive ämnesblock. Kunna använda kunskap på givna problemställningar 6 SGF Notat 1:2015

13 Omfattning: En baskurs per ämnesblock Återkommande: Minst 1 gång per år Kurser på nivå Mellan Nyckelord: Förstå - tillämpa Syfte: Kunskap motsvarande nivå mellan respektive block. Förstår och kan tillämpa kunskap för nya problem Omfattning: Flera kurser per block kan finnas. Respektive kurs en specifik inriktning och ger kunskap (nivå mellan) för några av kunskapskraven i kompetensmatrisen Återkommande: Minst 1 gång per 2 år Kurser på nivå Hög Nyckelord: förstå - analysera - värdera - välja Syfte: Kunskap motsvarande nivå Hög respektive ämnesblock. Kritiskt analysera och värdera för att välja optimal lösning Omfattning: Flera kurser per block kan finnas. Respektive kurs en specifik inriktning och ger kunskap (nivå hög) för några av kunskapskraven i matrisen. Specialkurser kan förekomma Återkommande: Minst 1 gång per 3 år 3.4 Innehåll i kurserna målformulering För varje ruta i kompetensmatrisen finns förslag till kunskapskrav, erfarenhetskrav och förkunskapskrav. Kunskapskraven definierar vad du ska kunna efter att ha en eller flera kurser inom det aktuella ämnesblocket på aktuell nivå. Erfarenhetskravet anger omfattningen på den erfarenhet du bör ha för att ha kompetensen på den aktuella nivån. Förkunskapskrav är det du ska ha som bas för att kunna nå upp till den aktuella kompetensnivån. Lämpligen uppfyller du förkunskapskraven för att du bäst ska kunna tillgodogöra dig en kurs som ges på en viss nivå. Kunskapskraven kommer att vara basen för att formulera målen för respektive kurs. Notera att det för vissa ämnesblock kan behövas flera kurser för att täcka alla kunskapskrav på en nivå. Speciellt på nivå Hög då man kommer in på specialistkunskap. SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem 7

14 Förhandskopia till Föreningsstämma Figur För varje ämnesblock finns kunskapskrav, erfarenhetskrav och förkunskapskrav formulerade för de tre nivåerna. Förkunskapskrav Förkunskapskraven har formulerats utifrån att en viss baskunskap krävs för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll. Detta möjliggör även att en nivå mellan och nivå hög kurs kan förutsätta en viss teoretisk bas hos deltagarna. Alla begrepp behöver därmed inte förklaras utan det finns en grundkunskap hos deltagarna. Det kan i samband med utvecklingen av kurserna finnas behov av att se över förkunskapskraven. Bl.a. har det noterats att kraven formulerats lite för snävt i vissa fall. För att bli en bra geokonstruktör krävs inte bara att man har kunskap avseende geoteknik motsvarande civil ingenjör, det krävs även att man har kunskap för närliggande konstruktionsämnen (mekanik, hållfasthet, matematik). Justeringarna av kraven görs när kurserna utvecklas. Frågan som man ställer sig är dock om detta innebär att en person måste ha en civilingenjörs examen för att ha en komptens motsvarande nivå 3 för te.x. stödkonstruktioner? Varje person ansvarar själv för att han eller hon har tillräckliga förkunskaper för att tillgodo göra sig kursen. SGF planerar/genomför kursen utifrån att alla har denna förkunskap. Personer kan ha skaffat sig förkunskapen genom att ha jobbat i många år, och det är då man själv som ansvarar för att man har tillräcklig kunskap. SGF tar endast ansvar för kursens nivå och kvalitet. Ansvarar för att uppnå respektive att man har en kompetensnivå, ligger hos personen själv. 8 SGF Notat 1:2015

15 3.6 Tolkning av nivå Vad innebär det att jag har kompetensnivå mellan för pålar? Det innebär att du har gått en eller flera kurser om pålar på nivå mellan, samtidigt som du uppfyller kraven avseende förkunskap och erfarenhet för nivå mellan enligt kompetensmatrisen. Notera att du endast har nivå mellan för de delar där du har läst kurser. Du har även tillgodogjort dig kunskap inom tvärområdena på den nivå som krävs för pålar. Vem bestämmer att jag har nivå mellan för pålar? SGF eller annan kursarrangör kan ge ett intyg på att du har genomgått och klarat en kurs motsvarande nivå mellan. Det är sedan du själv som anger och tar ansvar för att du har förkunskap och erfarenhet enligt kompetensmatrisen. Det finns ingen utomstående som sätter en stämpel på din kompetens 4 INTYG GENOMGÅNGEN KURS 4.1 Bakgrund och syfte Idag erbjuder SGF kursintyg för flertalet av sina kurser, för att deltagaren ska kunna visa att man har genomgått en kurs. Vilka som har gått igenom respektive kurs med godkänt resultat noteras hos respektive kursadministratör. Det finns inget gemensamt system för alla SGF kurser. Det är relativt många som några år efter en genomgången kurs hör av sig och vill ha en ny kopia av kursintyget. Det kräver ibland en del arbete att verifiera att personen ifråga har gått kursen med godkänt resultat. Syfte ur SGFs synvinkel: Skapa ett system där vi dokumenterar samtliga kurser och vilka som har gått kurserna. För att underlätta administrationen med att skriva ut kursintyg och även upprätt hålla de dokumentationskrav som SGF har då SGF ger kurser som blir krav i upphandlingar. (Certifieringskurserna och huvudkurs fältgeoteknik). Syfte ur SGFs medlemmars synvinkel: Enkelt system för att kunna dokumentera och visa på vilka SGF kurser som man är godkänd på. Service för den som är medlem Syfte ur beställarens/företagens synvinkel: Vet att SGF har ett system så att det går att verifiera att riktigheten i personers påstående om vilka kurser de har genomgått. (Förutsätts redan idag att SGF har). 4.2 Innehåll intyg Intygets bas som tillhandahålls till alla medlemar som har gått SGF kurser, är information om vilka kurser som man har genomgått samt när man blev godkänd på tentan. SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem 9

16 Separat kan även en dokumentation av kursinnehållet (målformuleringarna) skrivas ut för de aktuella kurserna. Figur 6 Exempel på kursintyg 4.3 Tillgänglighet Intyget ska medlemen kunna skriva ut genom att logga in i SGFs medlemsregister. Tanken är att skapa Mina sidor, där man själv kan uppdatera personuppgifter. Det är endast medlemmen som har tillgång till sidan och kan skriva ut sitt personliga intyg. Företag/beställare kan inte utan medlemmens medgivande begära ut information från registret. 4.4 Databas Databasen ska innehålla följande information: Per person: - Godkända kurser referens till kursnummer - Datum för godkännande För varje kurs som genomförs följande kursbeskrivning: Kursnummer (unikt för varje kurstillfälle) Namn på kursen Nivå på kursen 10 SGF Notat 1:2015

17 Typ av kurs o web o 1, 2, 3 dagars Förkunskapskrav Mål/innehåll o Formulerade utifrån kompetensmatrisen vad kursen ska innehålla Föreläsare Vald kursform (pedagogik) Kursdatum Lokal Kursansvarig och kursadministratör Budget Utfall (införs i efterhand) Antal deltagare Godkänd för genomförande av SGF styrelse datum 5 SGF KURSER 5.1 Allmänt om innehåll och inriktning Kurserna ska generellt leva upp till det som finns formulerat i SGF riktlinjer: Utifrån branschens behov Kvalitet o Med sina arrangemang ska SGF erbjuda det som branschen och medlemmarna efterfrågar/behöver men även driva utvecklingen framåt o Alla SGF:s arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentationsteknik samt praktiska och sociala arrangemang o Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell Value for money and time o Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga Öppen dialog Mötesplats o Arrangemang ska präglas av en öppen dialog med högt till tak. o Alla SGF arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverks byggande och erfarenhetsutbyte Speciellt gäller för kurserna att de ska utgå från dialog och tillämpning. SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem 11

18 SGFs kurser är i huvudsak fortbildningskurser som inriktar sig på en praktisk tillämpning. 5.2 Syfte och krav på en SGF kurs Syfte: Utbildning av deltagarna så att deras kunskapsnivå höjs Följande krav finns: Krav på kurslitteratur/kursdokumentation, samt åhörarkopior av OH-presentation alternativt en skriven sammanfattning av respektive föreläsning. Inkluderar oftast hemuppgift och/eller tenta Krav på godkännande för att erhålla kursintyg om genomgången kurs. En kurs kräver ett mer omfattande förarbete av föreläsaren och i vissa fall även efterarbete i form av rättning av hemuppgifter Kursenkät ska utföras så att återkommande kurser kan förbättras Målsättningen för SGF är att det ska vara status att ha gått och vara godkänd på SGF:s kurser. 6 GENOMFÖRANDE AV KURSER 6.1 Kursveckor En tanke är att ha gemensamma kursveckor då flera parallella kurser sker samtidigt på ett ställe. Gärna med flera olika kategorier närvarande samtidigt. Detta skapar föreutsättningar för utbyte mellan deltagarna, nätverksbyggande och gemensamma middagar/aktiviteter. Kursveckorna planeras in långt i förväg, spikade vår och höst långt i förväg. Detta så att folk vet att dessa veckor så är det kurser. 6.2 Kompletterande kurser Utöver kursveckor så arrangeras flera enstaka kurstillfällen spritt över året. Även dessa planeras in års-vis så att det finns en framförhållning. 6.3 WEB Denna möjlighet ska utvecklas och det har noterats att för flera av kurserna så bör det vara möjligt att göra ett web-alternativ. Erfarenheter från webbinarierna tas med i det fortsatta arbetet. 6.4 Tenta av kurs För den som redan har kunskapen men vill ha kursbevis, så ska det vara möjligt att köpa ett tentatillfälle utan kurs. Målsättningen är att denna typ av tentatillfällen ska kunna erbjudas via webben 12 SGF Notat 1:2015

19 6.5 SGFs riktlinjer Övriga krav som finns i SGFs riktlinjer avseende planering, genomförande, budget, arvodering förändras inte. 7 KURSKATALOG 7.1 Översikt Katalogen ska finnas tillgängligt digitalt på SGF hemsida. Datum för kurserna ska planeras i samband med planeringsdagarna, så att det finns en årsplan med datum. En folder tas fram som presenterar vilka kurser som finns. Mer information på hemsidan. 7.2 Information om respektive kurs För varje kurs ska följande information finnas: Kursnummer (unikt för varje kurstillfälle) Namn på kursen Nivå på kursen Typ av kurs o Web eller 1, 2, 3 dagars Förkunskapskrav Mål/innehåll o Formulerade utifrån kompetensmatrisen vad kursen ska innehålla Föreläsare Vald kursform (pedagogik) Kursdatum Lokal Kursansvarig och kursadministratör SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem 13

20 7.3 Kurser som tas fram 2015 Förslag till kurser som genomförs under Kurser som tas fram 2016 Kommer att diskuteras under 2015 och fastställas vid planeringsdagarna i november PRAKTISK KURSADMINISTRATION 8.1 Kursadministratörer och deras roll Detta avsnitt kommer att kompletteras under våren Kursansvarig Detta avsnitt kommer att kompletteras under våren Samordning inom SGF Detta avsnitt kommer att kompletteras under våren Samordning övriga i Knutpunkten Säkerställa att det via Knutpunkt Geostandarder sker en samordning så att kurserna kompletterar övriga aktörers kurser. Detta gäller både innehållsmässigt och att antalet kollisioner i tid begränsas. 14 SGF Notat 1:2015

21 9 KURSER TILL ICKE MEDLEMMAR 9.1 Önskemål från kommuner om kurser Flertalet önskemål har inkommit från bl.a. kommuner att genomföra kurser utifrån deras målgrupp. Flera av de kurser som SGF kommer att ge på nivå låg och mellan, bör vara mycket lämpliga även för denna kategori av deltagare. Ämnesblocket generalist skapar även förutsättningar för att skapa kurser på olika nivåer för den som inte ska vara specialist men ha en god insikt i problemställningar och åtgärder. 9.2 Företags specifika kurser För de flesta kurserna är det en fördel om mer än ett företag är närvarande vid kursen. Detta utökar erfarenhetsutbytet och skapar bättre förutsättningar för diskussioner. Företagsspecifika kurser kan i vissa situationer genomföras, men önskemålet är då att möjligheter för extern medverkan ska ges. 10 DELPROJKET För budget och tidplan se separat sammanställning 10.1 Framtagande av kurser För alla kurser ska följande tas fram Målformulering utifrån kompetensmatrisens kunskapskrav. Formulering av förkunskapskrav. Kursmaterial (dokumentation och presentationer) ska tas fram. Övningsuppgifter ska inarbetas i kursmaterialet. Kursmaterialet ska översändas till kursadministratören. Tenta ska tas fram. Planering av kurslokal, föreläsare, datum tillsammans med kursadministratör. Befintliga kurser Samtliga befintliga kurser behöver mer eller mindre omarbetas. Detta så att de omarbetas att motsvara den nivå som de ska ha, samt att de kursmål som formuleras motsvarar kunskapskraven i kompetensmatrisen. All information enligt ovan ska tas fram Kursprojekt Tre olika nivåer omfattning av arbetet för att ta fram kurser föreslås: - Ny kurs liten SGF Notat 1:2015, SGF Kurssystem 15

22 - Ny kurs stor - Omarbetning av befintlig kurs liten - Omarbetning av befintlig kurs stor I budgeten för 2015 reserveras medel för att kunna göra denna investering under Framtagande av databas Kravspecifikation för databasen upprättas Offert inhämtas från möjliga leverantörer Implementering av databasen Samordna så att information om respektive kurs kommer in i databasen Samordning med SGFs medlemsregister Säkerställa funktionalitet I budgeten för 2015 reserveras medel för att kunna göra denna investering under Kursadministration Rutiner för kursadministration Säkerställa att vi har kapacitet 10.4 Hjälpmedel för framtagande av kursmaterial Projekt med syfte att ta fram mallar för - dokumentation av kurserna (ppt, word) - tenta mall - kurspärm - kursinbjudningar 10.5 Upprättande av kurskatalog på webben Beskriva de nya kurssystemet Anmälningsapplikation Detta bör kunna vara en del av projektet databas 10.6 Lansering av systemet Uppbyggnadsfasens kurser presenteras i samband med GD SGF Notat 1:2015

23 SGF Notat 1:2004 Packning och packningskontroll av blandkorning och finkornig jord 2:2004 Direkta skjuvförsök - en vägledning 3:2004 Laboratorieutrustningar med stora provdimensioner - en sammanställning 1:2005 Våra framtida geotekniska arbetsredskap - en introduktion 2:2005 Permeabilitetsbestämning genom laboratorieförsök 3:2005 Packningsresultat ytpackning - väsentliga faktorer analyserade med AHP-3:2007 Laboratorieprovning för geotekniska utredningar 4:2005 Karakteristiskt värde - utredning kring riktlinjer hur vi skall tillämpa Euorkod (EN och EN ) modellen 1:2007 Medlemsmatrikel :2007 Resultatkontroll genom bestämning av luftporhalt och vattenkvot 3:2007 Laboratorieprovning för geotekniska utredningar 1:2009 Jämförande sonderingar Jb-totalsondering, CPT och hejarsondering SGF Notat X:2014, SGF Kurssystem

24 Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) bildades 1950 och består av drygt 1150 enskilda medlemmar, med minst två års praktisk erfarenhet av geoteknik. Dessutom ingår ca 30 korporativa medlemmar i form av institutioner, högskolor, myndigheter, konsult- och entreprenadföretag samt tillverkare inom det geotekniska området. SGF har till ändamål att främja utvecklingen inom geoteknik med grundläggning och miljöteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv. Föreningen företräder i Sverige den internationella föreningen, the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). I SGF:s Rapport- och Notatserier utges föreningens metodbeskrivningar, monografier och dokumentation från konferenser, temadagar m.m.

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011 Huvudkurs i Geoteknik DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011 DEL 2: Geokonstruktioner Park Inn Hotel, Arlandastad, 24-26 januari 2012 DEL 3: Jordförstärkning

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRNVÄGSGATAN, MULLSJÖ 2015-10-23 Inledning Föreliggande Projekteringsunderlag behandlar projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten för rubr. objekt.

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD PM GEOTEKNIK FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD 2013-07-01 Innehållsförteckning 1 Objekt... 4 2 Ändamål... 4 3 Underlag för PM... 5 4 Befintliga förhållanden... 5 5 Geotekniska förhållanden... 5 6 Hydrogeologiska

Läs mer

Stålpåledagen 2013. www.ruukki.com Fredrik Sarvell EXTERNAL 31/01/2013

Stålpåledagen 2013. www.ruukki.com Fredrik Sarvell EXTERNAL 31/01/2013 Stålpåledagen 2013 1 Vem är jag? Idrott KTH Pålplintar Ruukki 2 3 Utställare Terramek Works Oy 4 RUUKKI stålrörspålar - Guide för projektering av RR/RD-pålar enligt Eurokod 5 Innehåll Projekteringsunderlag

Läs mer

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun Datum: 2016-03-04 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1056 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET 2008-09-29 1 Innehåll Förord 3 1. Uppdrag 4 2. Organisation. 5 2.1 Kursverksamhet... 5 2.2 Seminarieverksamhet.... 6 2.3 Certifieringsverksamhet.. 6

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande Beställare:

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns Beatrice Lindström, Golder Associates AB Thomas Dalmalm, Trafikverket Rolf

Läs mer

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde Gällande från 2016-03-08 Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde 1 Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman för utemiljö utförs av

Läs mer

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande Mikael Creütz Golder Associates AB Entreprenörer, ca 20 st Beställare, ca 4 st Leverantörer, ca 8 st Konsulter, ca 12

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun Geoteknisk undersökning. PM Handläggare: Mats Granström WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-66 35 50 Fax: 026-66 35 60 WSP Sverige

Läs mer

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp Kurs-PM Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Author: Thomas Bader och Johan Vessby Semester: Hösten 2016 Course code: 4BY100 Introduktion Syftet med

Läs mer

Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Enbart Juridik

Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Enbart Juridik Bilaga 4, Användarfall 1(6) Användarfall 1. Kursadministration Administrationen hanteras framförallt av Kursadministratör Utbildningsansvarig. Som användarfall har vi utgått från vår Basutbildning. Alla

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon Handläggare: Torbjörn Karlefors Status: UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 KUND Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000 PD Startboxen, Solna Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210 PD Startboxen, Solna Översiktlig geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 7178418-5000 PM Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt

Läs mer

eport tar hand om hela kursadministrationen

eport tar hand om hela kursadministrationen eport tar hand om hela kursadministrationen Allt ha kontroll över kursplanering och alla kompetenser och intyg har aldrig varit enklare eport tar hand om allt. eport sparar tid, pengar, effektiviserar

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Årsrapport GBP 2013. Inledning. Aktiviteter och arbetet under 2013 2013-12-10

Årsrapport GBP 2013. Inledning. Aktiviteter och arbetet under 2013 2013-12-10 Årsrapport GBP 2013 Inledning Från och med 1 januari 2013 började Gemensam byggprocess, GBP, att gälla för de husbyggande organisationerna i Göteborgs Stad och från och med den 1 april för de anläggningsbyggande

Läs mer

Statens Vegvesen, Norge och Trafikverket, Sverige Geoteknikdagar, Oslo 4 5 maj 2011. TKGeo Slänt- och bankstabilitet. Tord Olsson

Statens Vegvesen, Norge och Trafikverket, Sverige Geoteknikdagar, Oslo 4 5 maj 2011. TKGeo Slänt- och bankstabilitet. Tord Olsson Statens Vegvesen, Norge och Trafikverket, Sverige Geoteknikdagar, Oslo 4 5 maj 2011 TKGeo Slänt- och bankstabilitet Tord Olsson TKGeo idag Slänt- och bankstabilitet Dimensionering i brottgränstillstånd

Läs mer

Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner

Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner Byggnader som rasar växande problem i Sverige Dimensionering av byggnadskonstruktioner Välkommen! DN-debatt, 6 november 2012 Professor Lennart Elfgren, Luleå Tekniska Universitet Professor Kent Gylltoft,

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Våra utbildningar våren 2016

Våra utbildningar våren 2016 Våra utbildningar våren 2016 Allmän info Utbildningskostnad ingår för de företag som har timavtal med oss. Allt kursmaterial faktureras. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning skall ske senast 10 dagar

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 MILJÖPOLICY Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 Inledning I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa

Läs mer

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Utbildningsplan Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Ladokkod: TGMAI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år.

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år. 1 av 15 2010-11-03 12:46 Syftet med den här enkäten är att lära mer om hur lärare tänker och känner när det gäller matematikundervisningen, särskilt i relation till kursplanen och till de nationella proven.

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK 512-158 Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:3 Radonresultat Provtabell Skövde den 26 januari 2012 BGAB, Bygg-och Geokonsult

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Anläggning. Geoteknisk undersökning. Planering av undersökning. Planering av undersökning. Planering av undersökning. Geoteknisk undersökning

Anläggning. Geoteknisk undersökning. Planering av undersökning. Planering av undersökning. Planering av undersökning. Geoteknisk undersökning Anläggning Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning För att kartlägga Jordarternas hållfasthetsegenskaper Jordarternas deformationsegenskaper Djup till fast botten, t ex berg Grundvattennivåns läge

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

Grundutbildning i Geoteknik vid Luleå tekniska universitet Kungliga tekniska högskolan Chalmers och Lunds tekniska högskola

Grundutbildning i Geoteknik vid Luleå tekniska universitet Kungliga tekniska högskolan Chalmers och Lunds tekniska högskola SLUTRAPPORT BYGGUNIVERSITETET Datum: 2012-12-30 Grundutbildning i Geoteknik vid Luleå tekniska universitet Kungliga tekniska högskolan Chalmers och Lunds tekniska högskola Innehåll 1. Bakgrund... 3 2.

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Läkarprogrammet www.umu.se Kursplan Dnr 513-1592-12 Sid 1 (5) Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Clinical sciences 1, medicine

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator.

Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator. Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator. Läs instruktionen för examinanderna! Där framgår även det mesta om vad examinator ska göra. Läs den här instruktionen

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15 2015-09-03 1(7), Burlövs kommun Nybyggnad av flerfamiljshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsanvisningar Uppdragsgivare: Burlövsbostäder Foto vid parkering i västra delen (mot borrhål

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Att mäta hastighet - kursplan för funktionärsutbildning

Att mäta hastighet - kursplan för funktionärsutbildning Att mäta hastighet - kursplan för funktionärsutbildning Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande 1 Inledning Funktionärsutbildningen Att mäta hastighet är en grundkurs i olika mättekniker, tekniska

Läs mer

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bakgrund I maj 2007 beslutades att UB skulle satsa på att skaffa egen kompetens inom området usability. Ärendet hamnade på kvalitetsgruppens

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design

Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design 1(7) Utlysning Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design Bakgrund Vid anläggande av tunnlar i berg behöver berget i de flesta fall tätas genom förinjektering för att ge en

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn PM beträffande geotekniska förhållanden

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn PM beträffande geotekniska förhållanden Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Beställare: ICA Fastigheter Sverige AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Svenska McDonald s AB Beställarens representant: Jan-Anders Börjesson

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Specialkurs SPÅR. utarbetad av. Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn. 1997 03 01 reviderad 2008 06 19

Specialkurs SPÅR. utarbetad av. Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn. 1997 03 01 reviderad 2008 06 19 Specialkurs SPÅR utarbetad av Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn 1997 03 01 reviderad 2008 06 19 Varför specialkurs? Specialkurser är ett steg i vidareutvecklingen från allmänlydnadsinstruktör

Läs mer

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer.

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer. Botkyrka Kommun Revisionsrapport Generella IT kontroller Aditro och HRM Detaljerade observationer och rekommendationer Oktober 2015 Anders Hägg Fredrik Dreimanis Anna Lång Thomas Bauer Innehållsförteckning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Author Date Marcus Hardt 2015-04-01 Phone Project ID +46 10 505 46 62 705712 marcus.hardt@afconsult.com Client Örebro Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2014-11-28 Uppdragsnummer 1320007317 Utgåva/Status Projekteringsunderlag Mats Oscarsson Stina

Läs mer

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder/motsvarande

Läs mer

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB SWECO SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 PM GEOTEKNIK REV 1 Östersund 2014-10-16 Rev 1 2014-12-04

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Kompetenskartläggning av lärarlegitimation och behörighet

Kompetenskartläggning av lärarlegitimation och behörighet Bilaga 75 Datum Beteckning 2012-04-24 Dnr 12-6-1 Siv Wilborgsson Telefon 0709 719938 Styrelsen Kompetenskartläggning av lärarlegitimation och behörighet Beredningen för utbildningsfrågor beslutade den

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Innehåll Inledning... 2 Valideringsprocessen... 2 Valideringsresultatet... 3 Bakgrund till stödmaterialet... 3

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

Att anordna kurser för stalluthyrare

Att anordna kurser för stalluthyrare Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Information kring projektet Barnsamtal kring bild, om lärande för hållbar utveckling Del II i projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet

Information kring projektet Barnsamtal kring bild, om lärande för hållbar utveckling Del II i projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet Information kring projektet Barnsamtal kring bild, om lärande för hållbar utveckling Del II i projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet Tack för att du/ni vill delta i detta projekt som tar sin

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser 2011-2012 Mercell Utbildningskatalog 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser Offentlig sektor som kund Offentliga upphandlingar utgör en väldigt stor andel

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. Uppdragsnummer 2305 713 PM Geoteknik Göteborg 2015-04-24 Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun

Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se JULI 2015

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

KURSER I SPRÄNG- TEKNIK

KURSER I SPRÄNG- TEKNIK KURSER I SPRÄNG- TEKNIK Juni - December 2016 Målsättningen med våra kurser är att sprängarna ska se sprängmedlen som verktyg vilka måste behandlas med den största respekt. Säkerheten står högt i kurs.

Läs mer