STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl Plats: Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors. Ärenden 1 Val av protokollsjusterare. Sid Paragraf 2 Aterremitterat ärende angående politisk organisation. 1 KS 79 3 Aktuella frågor Hans Jildesten Ordförande

2 STORFORS KOMMUN 1 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (14) KS 79 Dm KS Politisk nämndorganisation: Samordning av Kommunstyrelsen och Välfårdsnämnden Bakgrund Kommunen är inne i ett omfattande omställningsarbete i syfte att reducera kommunens kostnader. De närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som gångna åren sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett beredningsarbete har pågått under våren och den 17 april 2013 beslutade Kommunstyrelsen om att fördjupa studier av ett antal områden. Bland dessa var att närnndstrukturen skulle utredas. materialet och i paragraferna redovisas 4 olika alternativ till politisk närnndorganisation. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fastställa politisk organisation enligt alternativ 3 och att närnndorganisationen skall gälla från och med Vid kommunfullmäktiges behandling beslutade kommunfullmäktige att L Aterremittera ärendet till Kommunstyrelsen. 2. Storleken på Kommunstyrelsen utreds. 3. Utskottens utformning och bemanning skall utredas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Skrivelse från Hans Jildesten , rubrik diskussion på förra KS angående förändring av nämnd. Kommunstyrelsen Skrivelse från kommunchef Mikael Jareke,

3 STORFORS KOMMUN 2 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (14) KS 79 forts. Dnr KS Vid dagens sammanträde redovisas skrivelse från kommunchef Mikael Jareke enligt nedan. nledning Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen fattade respektive beslut om att förorda alternativ 3 i tjänsteutlåtande om politisk nänmdorgauisation. det tredje alternativet bildas ett verksamhetsutskott kommunledningsutskott, ett utskott för vård och omsorg samt ett utskott för skola och välfård. kommunledningsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Övriga utskott svarar för myndighetsutövning inom nuvarande Välfårdsnänmdens område samt beredning av sakfrågor som inte hanteras av kommunledningsutskottet. Utskotten ansvarar även för uppföljning och tillsyn av verksamheten så att lagar och föreskrifter följ s. Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunstyrelsen Miljö och byggnads nämnden Överförmyndarn!imnd Drift och servicanämnd Administrativ nämnd Bergslagens rtiddningstjänst Hjälpmedelsnämnd Kalkningsförbund mfl Utskott Vård/omsorg Kommunledningsutskott Utskott Skolafvälfård

4 STORFORS KOMMUN 3 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (14) KS 79 forts. Dur KS Bakgrund Under de senaste åren har prioriteringar och kostnadsreduceringar varit nödvändiga. Budgetberedning och olika gränsöverskridande grupper har arbetat med att se över kommunens verksamheter. Befmtliga skattepro gnoser visar att skattekraften i riket inte visar någon stor ökning de nännaste fyra åren. Kraven på anpassning och omställning kommer därför sarmolikt fortsatt vara på en hög nivå. Förändrade behov och befolkningsminskningen ställer också stora krav på förändringar i kommunens utbud. Kommunen är så pass liten att några reserver inte finns inarbetade i de olika verksamheterna så de olika nämndernas egna manöverutrymmen är klart begränsade. Det fmus ett starkt önskemål att minimera ledtider för framtagande av beslutsunderlag och realisering av förändringar. Det kommer fortsatt krävas att samlade överväganden, prioriteringar och verksamhetsförändringar genomförs. Detta synsätt bör finnas i den ordinarie verksamhetsledningen och inte vid enstaka tillfållen som exempelvis "Omställningsgruppen". Detta pekar på ett behov av ökad samordning av den politiska ledningen i kommunen. En samlad politisk ledning kan anta ett helhetsperspektiv över kommunens alla verksamhetsområden och ärenden kan beredas samlat vid samma tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag och att beslutsprocessen kortas ner. En risk med minskning av nämndstrukturen är att Kommunstyrelsen och dess utskott får stora mängder med ärenden att hantera. Det är därför viktigt att se över reglementen och delegationer för att göra flödet av beslut så smidigt som möjligt. Förslaget innebär också att ett större politiskt ansvar läggs på färre folkvalda politiker. Att bevara och stimulera politiskt engagemang är viktigt och det kan motivera fler utskott under Kommunstyrelsen. Det finns även möjlighet att bilda utskott till Kommunfullmäktige som kan bereda kommunövergripande och strategiska frågor. Utskottens ansvar Kommunstyrelsen bör bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Bland ledamöterna utses en ordförande och vice ordförande. nom Kommunstyrelsen ska finnas ett Kommunledningsutskott, ett utskott för Skola och Välfärd samt ett utskott för Vård och omsorg.

5 STORFORS KOMMUN 4 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (14) KS 79 forts. Dur KS Kommunledningsutskottet: har att bereda ekonomi, personal- och organisationsfrågor som ska handläggas av Kommunstyrelsen och i dessa ärenden lägga fram förslag till beslut. har att bereda ärenden och frågor som rör Kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning. har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde. har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. utgör personalutskott. är kommunens förhandlingsorgan och ingår kollektivavtal. efter överläggningar i Kommunfullmäktige om politisk inriktning utfärda direktiv inför upprättande av budget och verksamhetsplan samt att förbereda Kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och verksamhetsplan. omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet. Utskottet för Skola och välflird har att bereda ärende som rör Skola och välfärd. har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde. har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. myndighetsutövning inom ramen för verksamhetsansvaret. omvärldsbevakning och utveckling inom verksamhetsområdet. Utskottet för Vård och omsorg har att bereda ärenden som rör Vård och omsorg. har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde. har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. omvärldsbevakning och utveckling inom verksamhetsområdet.

6 STORFORS KOMMUN 5 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (14) KS 79 Dm KS Bemanning Politiskt organ Antal ledamöter + ersättare Kommunstyrelsen 9+9 Kommunledningsutskottl Allmänt 3+3 utskott Utskott får skola och välfärd 3+3 Utskott får Vård och omsorg 3+3 KommunchefMikael Jareke redogör får ärendet. Förslag på sammanträdet - Yrkande Bo Ekelund (M) yrkar på ajournering av sarnrnanträdet. Kommunstyrelsen beslutar Sarnrnanträdet ajourneras mellan kl Efter ajourneringen Lars-Erik Carlsson (V) yrkar på bordläggning av ärendet. Bo Ekelund (M) yrkar i första hand på bordläggning av ärendet. andra hand att antalet ledamöter i kommunstyrelsen ökas från nuvarande roreslagna 9 till 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Beträffande Kommunledningsutskottet föreslår Bo Ekelund att antalet ändras från föreslagna 3 till 5 ordinarie och 5 ersättare. Håkan Larsson (C) yrkar att ärendet bordläggs får att kunna förankra ärendet i partigruppen. Hans Jildesten (S) yrkar att kommunstyrelsen har ett extra sarnrnanträde den 13 maj kl för att behandla bara detta ärende.

7 STORFORS KOMMUN 6 S~TRÄDESPROTOleOLL Sammanträdes datum leornrnlulstyrelsen (14) les 79 Dnr les Kommunstyrelsens beslut 1. Bordlägga ärendet. 2. Ärendet behandlas på kornrnlulstyrelsens extra sammanträde den 13 maj 2014, kl

8 lit! STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 Handläggare: Mikael Jareke Datum: Dnr: Kompletterande handlingar till ärende angående politisk organisation nledning Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen fattade respektive beslut om att förorda alternativ 3 i tjänsteutlåtande om politisk nämndorganisation. det tredje alternativet bildas ett verksamhetsutskott kommunledningsutskott, ett utskott för vård och omsorg samt ett utskott för skola och välfård. kommunledningsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Övriga utskott svarar för myndighetsutövning inom nuvarande Välfårdsnämndens område samt beredning av sakfrågor som inte hanteras av kommunledningsutskottet Utskotten ansvarar även för uppföljning och tillsyn av verksamheten så att lagar och föreskrifter följ s. Revision Valnämnd l Utskott Vård/omsorg Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunledningsutskott Miljö och byggnads nämnden Utskott Skolafvälfård Överförmyndamämnd Drift och servicenämnd Administrativ nä mnd Bergslagens rtlddningstjänst Hjälpmedelsnämnd Kalkningsfötbund mfl

9 8 Bakgrund Under de senaste åren har prioriteringar och kostnadsreduceringar varit nödvändiga Budgetberedning och olika gränsöverskridande grupper har arbetat med att se över kommunens verksamheter. Befintliga skatteprognoser visar att skattekraften i riket inte visar någon stor ökning de närmaste fyra åren. Kraven på anpassning och omställning kommer därför sannolikt fortsatt vara på en hög nivå. Förändrade behov och befolkningsminskningen ställer också stora krav på förändringar i kommunens utbud. Kommunen är så pass liten att några reserver inte finns inarbetade i de olika verksamheterna så de olika nämndernas egna manöverutrymmen är klart begränsade. Det finns ett starkt önskemäl att minimera ledtider för framtagande av beslutsunderlag och realisering av förändringar. Det kommer fortsatt krävas att samlade överväganden, prioriteringar och verksamhetsförändringar genomförs. Detta synsätt bör finnas i den ordinarie verksamhetsledningen och inte vid enstaka tillfällen som exempelvis "Omställnings gruppen". Detta pekar på ett behov av ökad samordning av den politiska ledningen i kommunen. En samlad politisk ledning kan anta ett helhetsperspektiv över kommunens alla verksamhetsområden och ärenden kan beredas samlat vid samma tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag och att beslutsprocessen kortas ner. En risk med minskning av nämndstrukturen är att Kommunstyrelsen och dess utskott rar stora mängder med ärenden att hantera. Det är därfor viktigt att se över reglementen och delegationer for att göra flödet av beslut så smidigt som möjligt. Förslaget innebär också att ett större politiskt ansvar läggs på färre folkvalda politiker. Att bevara och stimulera politiskt engagemang är viktigt och det kan motivera fler utskott under Kommunstyrelsen. Det fums även möjlighet att bilda utskott till Kommunfullmäktige som kan bereda kommunövergripande och strategiska frågor. Utskottens ansvar Kommunstyrelsen bör bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Bland ledamöterna utses en ordförande och vice ordförande. nom Kommunstyrelsen ska fmnas ett Kommunledningsutskott, ett utskott för Skola och Välfärd samt ett utskott för Vård och omsorg.

10 9 Kommunledningsutskottet: har att bereda ekonomi, personal- och organisationsfrågor som ska handläggas av Kommunstyrelsen och i dessa ärenden lägga fram förslag till beslut har att bereda ärenden och frågor som rör Kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet utgör personalutskott är kommunens förhandlingsorgan och ingår kollektivavtal. efter överläggningar i Kommunfullmäktige om politisk inriktning utfärda direktiv inför upprättande av budget och verksamhetsplan samt att förbereda Kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och verksamhetsplan omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet Utskottet för Skola och välfärd har att bereda ärende som rör Skola och välfärd har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet myndighetsutövning inom ramen för versamhetsansvaret omvärldsbevakning och utveckling inom verksamhetsområdet Utskottet för Vård och omsorg har att bereda ärenden som rör Vård och omsorg har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet omvärldsbevakning och utveckling inom verksamhetsområdet

11 10 Bemanning Politiskt organ Kommunstyrelsen Kommunledningsutskottl Allmänt utskott Utskott för skola och välfärd Utskott för Vård och omsorg Antal ledamöter + ersättare Mikael Jareke Kommunchef

12 STORFORS KOMMUN 11 S~TRÄDESPROTOKOLL Ko=unfullmäktige (28) KF 25 Dnr KS Politisk nämndorganisation: Samordning av Kommunstyrelsen och Välfärdsnämnden Bakgrund Kommunen är inne i ett omfattande omställningsarbete i syfte att reducera kommunens kostnader. De närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som gångna åren sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett beredningsarbete har pågått under våren och den 17 april 2013 beslutade Kommunstyrelsen om att fördjupa studier av ett antal områden. Bland dessa var att nämndstrukturen skulle utredas. Nuläge Organisation Nuvarande närnndorganisation kan studeras i nedanstående bild. ÖVetfllrmyndamfimnd Drft Doll ~ervloenlmn" Mml... n~mnd s...,g..ja"""" rosddnlngsljlio><t HJllprned<>lonllmnd Kooll<n1,,~Jbund mil Utöver Ko=unfullmäktige och Ko=unstyrelsen har Storfors ko=un idag två facknämnder: Välfårdsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden. Därutöver finns VaJnämnd, Revision och nämnder som delas med andra ko=uner. Välfårdsnämnden samt Ko=unstyrelsen har arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden/styrelsen. Ko=unstyrelsen är tillika budgetberedning som bereder ekonomiska ramar och budget.

13 STORFORS KOMMUN 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (28) KF 25 forts. Dm KS De politiska organens antal ledamöter fördelar sig enligt nedan. Politiskt organ Antal ledamöter + ersättare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 7+7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 3+3 Miljö- och byggnadsnämnd 3+3 Välfårdsnämnd 7+7 Välfårdsnämndens arbetsutskott 3+3 Valnämnd 3+3 Revision 5 Ekonomi Kostnaderna fördelar sig mellan de aktnella politiska organen enligt nedan: Politiskt organ Kostnad budget 2012 (tkr) Kommunfullmäktige 75 Kommunstyrelsen + arbetsutskott 916 Välfårdsnämnd + arbetsutskott 450 Problembild Kommunen står inför stora utmaningar de kommande åren. Den globala ekonomiska nedgång som pågått sedan 2008 fortgår och de närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som de gångna åren, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Befolkningsutvecklingen och den demografiska sammansättningen av befolkningen ställer krav på framåtriktade kommunövergripande insatser. Vision Storfors 2015 bygger till stor del på samordning och samverkan. nuvarande nämndstruktur är vruje nämnd en fristående enhet och det begränsar möjligheterna till samordning mellan nämnder. De neddragningar som gjorts under senare år har medfört att kommunens samlade berednings och ledningsresurser har minskat. Att upprätthålla en hög kvalitet i underlag för beslut försvåras då beredning och ledning rordelas över tid med olika beslutstidpunkter.

14 STORFORS KOMMUN 13 S~RÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunfullmäktige (28) KF 25 forts. Dm KS Kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinj er och ramar f6r styrningen av hela den kommunala verksamheten. Övergripande ledning utförs av respektive nämnd/styrelse f6r att därefter samordnas av kommunstyrelsen. Detta medför en tidsf6rdröjning i framtagande av ekonomiska styrdokument såsom budget och uppfoljningar. Förslag till förändrad nämndorganisation Nedan presenteras fyra olika förslag till nämndorgaoisation som i olika grad möter de problem som identifierats ovan. samtliga förslag samlas nuvarande Kommunstyrelsen och Välfärdsnämnden i Kommunstyrelsen. Alternativ l det första alternativet bildas ett verksamhetsutskott och ett myndighetsutskott under Kommunstyrelsen. verksamhetsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Myndighetsutskottet svarar för myndighetsutövning inom Välfärdsnämndens ormåde. Myndighetsutskottet ansvarar även för tillsyn av verksamheten. Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunstyrelsen Verksamhets utskott Myndighets utskott [ MiJjöoch byggnads ] nämnden ÖVerfOrmyndamämnd Drift Då)... rvicenamnd Admln!stmltv nämnd Be'1lslagens raddnln~anst Hjälpmedelsnamnd Kalkningsfllrbund mil Utdrngsbestyrkande

15 STORFORS KOMMUN 14 S~TRÄDESPROTOKOLL (28) KF 25 forts. Dnr KS Alternativ 2 det andra alternativet bildas ett allmänt utskott och ett välfärdsutskott under Ko=unstyrelsen. Det allmänna utskottet bereder frågor som nuvarande KSAU bereder och välfärdsutskottet bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder. Kommunfullmäktige Kommunfullmälctige l-:- Valnämnd Kommunstyrelsen Miljö och byggnads nämnden över1ötn"lyndam~mnd DM och servl<>enlimr.d Admln!5\:'a\lV "amnd Bergslagens reddnlng$1j~nst Hjllprnedolsnllmnd K>llknln sfllrtmnd mi! Alternativ 3 det tredje alternativet bildas ett verksamhetsutskott, ett beredande utskott for vård och omsorg samt ett myndighets- och beredande utskott för skola och välfärd. verksamhetsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Övriga utskott svarar för myndighetsutövning inom nuvarande Välfärdsnämndens område samt beredning av sakfrågor som inte hanteras av verksamhetsutskottet. Myndighetsutskotten ansvarar även för tillsyn av verksamheten. Revision Kommun- Valnämnd styrelsen Mi~ö och byggnads nämnden Myndighet! Beredande Verksamhets beredande utskott utskott Utskott Vård/omsorg - - Overförmymlamänmd Drift oeh servio;enämnd Admlnlsb"aUv ~ltld Sergslagens rä:ldnlngstjärlst Hjälpmedelsnämnd KalknilJJsfflrbuod mf

16 STORFORS KOMMUN Ko=unfullmäktige 15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (28) KF 25 forts. DurKS Altemativ4 det fjärde alternativet bildas ett allmänt utskott, ett äldreomsorgsutskott samt ett utskott för skola och välfärd. Det allmänna utskottet bereder frågor som nuvarande KSAU bereder, äldreomsorgsutskott bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder och som rör äldreomsorg. Utskott för skola och välfärd bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder och som rör frågor inom verksamheten skola och välfärd. Kommunfullmäktige Miljö och byggnads nämnden ÖV"rförmynd.. "'ämnd Drift och serv;ceniimnd Administrativ namnd 8ergslag""5 räcldning&ij:inst Hjlilpmed<olsnllmnd Kalknlng5f6rbund mfl Diskussion En ny nämndorganisation bör sträva efter att hantera de utmaningar som noterats i problembilden ovan. Kostnaderna bör så långt möjligt minimeras och den politiska organisationen bör underlätta att skapa en flexibel verksamhetsorganisation. En samlad politisk ledning kan anta ett helhetsperspektiv över kommunens alla verksamhetsområden och ärenden kan beredas samlat vid sarnroa tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag. Under de senaste åren har kraftiga prioriteringar och kostnadsreduceringar varit nödvändiga. Budgetberedning och olika gränsöverskridande grupper har arbetat med att se över kommunens verksamheter. Mot bakgrund av befintliga skatteprognoser kommer det att finnas behov av samordning av verksamhet, prioriteringar, beslutskraft och snabb hantering även framgent. Detta pekar på ett behov av ökad samordning av den politiska ledningen i kommunen. Utdrngsbestyrkande

17 STORFORS KOMMUN 16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (28) KF 25 forts. Dnr KS Kostnaderna för den politiska organisationen minskas genom att minska antalet politiska instanser (nämnder, utskott, beredningar m.m.). En risk med den fcireslagna organisationen är att Kommunstyrelsen och dess utskott rar stora mängder med ärenden att hantera Det är därför viktigt att se över reglementen och delegationer för att göra flödet av beslut så smidigt som möjligt. Förslagen innebär också att ett större politiskt ansvar läggs på färre folkvalda politiker vilket också diskuteras. Alternativen med två utskott sker störst kostnadsreducering för den politiska organisationen. Bedömningen är att den kostnaden för den politiska organisationen kan reduceras med ca 200 tkr. alternativen med tre utskott bedöms reduceringen bli marginell. Alternativet ett bedöms ge störst möjligheter till reducering av verksamhetsorganisationen och bedöms kunna uppgå till ca 200 tkr, främst inom kanslifunktionen. Övriga alternativ bedöms ge betydligt lägre kostnadsreducering. Alternativ med ett verksamhetsutskott gör att ärenden kan beredas samlat vid samma tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag. Den ekonomiska effekten är svår att kvantifiera men bedömningen är att lösningar som bättre samordnas mellan kommunens alla verksamhetsområden kommer att leda till högre effektivitet och lägre kostnader. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Skrivelse från Hans Jildesten , rubrik diskussion på förra KS angående förändring av nämnd. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige - Fastställa politisk nämndorganisation enligt alternativ 3. - Nämndorganisationen skall gälla från och med

18 lj!j\l STORFORS KOMMUN OCD Ko=unfulmäktige 1 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (28) KF 25 forts Dm KS Förslag vid sammanträdet - Y rlrnnden Hans Jildesten (S) yrkar bifall till ko=unstyrelsens förslag. Bo Ekelund (M), ngrid Andersson (C) och Monica Ståhl (KD) yrkar att ärendet återremitteras till Ko=unstyrelsen. Följande skriftliga yrkade/motivering till återremiss lämnades vid dagens sammanträde: "Ärendet är ej tillräckligt utrett. Alliansen (M, C, KD) yrkar på att bland annat: storlek på Ko=unstyrelsen utreds. utskottens utformning och bemanning skall utredas. - Alliansens huvudyrkande är att iute förändra den politiska nämndorganisationen". Per Åsander (V) yrkar bifall till Bo Ekelund med fleras återremissyrkande. Beslutsgång Ordföranden finner att det föreligger dels bifallsyrkande till ko=unstyrelsens förslag från Hans Jildesten samt återremissyrkande från Bo Ekelund med flera. Ordföranden meddelar att han ko=er att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare. Propositionsordniug Följande propositionsordning uppläses och godkännes: Beslutar Ko=unfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. Beslutar Ko=unfullrnäktige att ärendet ska avgöras senare. Ordföranden finner att Ko=unfullmäktige beslutat att ärendet avgörs senare. Kommunfullmäktiges beslut l. Återremittera ärendet till Ko=unstyrelsen. 2. Storlek på Ko=unstyrelsen utreds. 3. Utskottens utformning och bemanning skall utredas. Kopia Hans Jildesten Bo Ekelund Jll5terandes signatur rjd;

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01 J l Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN STORFORS KOMMUN 2015-01-01. 1 ...! ~.. Kommunstyrelsens ansvar Övergripande ledning och styrning l Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer