Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016"

Transkript

1 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden

2 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där livskvalitet står i fokus. 1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål Strategiska områden I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål Barn och unga har en god utbildning All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga Ett gott företagsklimat En god kommunal service Barn och unga har en meningsfull fritid Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet En god samverkan mellan skola och näringsliv Goda boendemiljöer Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids-och kulturliv 1.3 Utgångspunkt Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 1.4 Förutsättningar Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och kommungemensamma målen är: God ekonomisk hushållning Hållbar personalförsörjning 1.5 Effektiva processer och verksamheter Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 2(15)

3 2 Nämndens övergripande styrning 2.1 Värdegrund för bemötande Nämnden har i sin värdegrund tre nyckelord, empati, kunskap och gemensamma mål. Mötet mellan brukare och medarbetare ska kännetecknas av empati där bemötandefrågorna har central betydelse All personal ska ha rätt kunskap och kompetens för sina arbetsuppgifter Verksamheterna ska styras genom gemensamma mål 2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet Brukarens delaktighet i hur insatser utformas är avgörande för att insatserna ska upplevas meningsfulla och vara av god kvalitet. Genom att i samverkan med brukarna ta fram en individuellt utformad genomförandeplan säkerställs brukarnas delaktighet i utförandet av beviljade insatser. Utöver detta är det viktigt att nämnden får veta dels om brukarna upplever att rätt saker utförs, dels hur brukarna upplever verksamhetens kvalitet. För att möjliggöra detta: Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs en gång per år, resultatet ska redovisas könsuppdelat. ska förvaltningen aktivt arbeta med att informera kommunmedborgare om förvaltningens verksamhet ska information om nämndens verksamhet vara lättillgänglig 2.3 Synpunkts- och avvikelsehantering/tillbudsrapportering Kvaliteten på nämndens verksamhet ska kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras. En verksamhet med god kvalitet: bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet utgår från en helhetssyn, är samordnad och präglad av kontinuitet är kunskapsbaserad och effektivt utförd är tillgänglig och jämlikt fördelad är trygg och säker samt präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövning och genomförande Kvalitetsarbete är en del av nämndens ordinarie verksamhet när det gäller ledning, styrning, planering och uppföljning. Ansvar för kvalitet följer ansvar i övrigt i organisationen dvs den ordinarie chefslinjen och ytterst äldreomsorgsnämnden. Ett personligt ansvar för god kvalitet i den egna arbetsinsatsen omfattar alla, från den enskilde medarbetaren ute i verksamheten till den högsta ledningen. Kvalitetsarbetet ska genomföras i samverkan med berörda brukare, intresse- eller brukarorganisationer och med medverkan från berörda personalgrupper. För hantering av såväl synpunkter och kvalitetsavvikelser som allvarligare missförhållanden rörande brukare finns det utarbetade riktlinjer och systematiserad dokumentation. Detta för att åtgärda de brister som uppmärksammas men också för att förebygga att nya avvikelser uppstår. Information om olika typer av avvikelser och hanteringen av desamma ska ske löpande inom de olika verksamheterna samt återrapporteras till nämnden vid varje nämndssammanträde. Uppföljning Synpunkter och avvikelser redovisas till varje nämndssammanträde. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 3(15)

4 2.4 Analys av verksamhetens resultat Resultat avseende kvalitet och service inom nämndens huvudverksamheter ska redovisas och analyseras. Analysen ska användas som underlag för nya beslut om åtgärder och resurstilldelning. Målsättningen är att kvaliteten på den vård, omsorg och stöd som ges brukarna ständigt ska förbättras och att verksamheten ska effektiviseras. Medborgarna har också rätt till insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer. Utöver de faktorer som rapporteras till fullmäktige ska nämnden ges en bredare uppföljning som beskriver verksamheten i förhållande till de inriktningsmål som tagits fram. Det är viktigt att resultaten i verksamheten analyseras i förhållande till insatta resurser. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att bästa möjliga kvalitet uppnås med givna ekonomiska ramar. Nationella, etablerade nyckeltal bör användas för jämförelser med riket och med de kommuner som i kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) benämns Liknande kommuner. Nyckeltal och andra indikatorer som används för resultatuppföljning ska ha tydlig koppling till uppdraget fokusera på något väsentligt vara förankrade i organisationen vara lätta att förstå ge möjlighet att skilja bra från dåliga värden möjliggöra jämförelser med andra vara anpassade till den verksamhet som de ska spegla vara påverkbara 2.5 Beaktande av barnkonventionen Kommunfullmäktige har beslutat att införliva FN:s barnkonvention i kommunens organisation. Äldreomsorgsnämnden ska verka för att hänsyn tas till barnkonvention i beslut och verksamhet. Uppföljning Arbetet ska följas upp i samband med årsredovisningen. 2.6 Miljöhänsyn Marks kommun antog i oktober 2011 en energiplan inklusive strategi för energieffektivisering. Strategin beskriver hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta för att minska energianvändningen i verksamheter, fastigheter och transporter. Äldreomsorgsnämndens verksamheter ska följa framtagna handlingsplaner för minskad energianvändning. Uppföljning Energiombud ska finnas för nämndens verksamhet Nämndens verksamheter ska delta när utbildning i sparsam körning erbjuds För att minimera transporterna ut till kommunens olika vårdtagare skall möjligheterna att ruttplanera hemtjänsten och matutkörningen utredas. Erfarenheter från andra kommuner har visat på möjligheter att effektivisera transporterna på detta sätt Arbetet ska följas upp i samband med årsredovisningen. 2.7 Jämlik verksamhet Jämlikhet och jämställdhet ska prägla verksamheten. All verksamhet ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Brister i jämställdheten för brukarna ska synliggöras och möjliga åtgärder ska beskrivas. Nämndens verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat i Plan för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 4(15)

5 medarbetare i Marks kommun. Förvaltningen ska ges förutsättningar för att förverkliga dessa målsättningar. 2.8 Jämställd budget Kommunfullmäktige har beslutat att helt eller delvis pröva jämställdhetsbudgetering. Jämställd budget innebär att jämställdhetsperspektivet beaktas i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet. För äldreomsorgsnämnden innebär detta att i möjligaste mån följa upp och redovisa statistik könsuppdelat. Uppföljning Arbetet följs upp i samband med årsredovisningen. De följetal som redovisas till nämnd månadsvis ska redovisas könsuppdelat där detta är möjligt. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 5(15)

6 3 Grunduppdrag för nämnden Grunduppdragen är formulerade per huvudverksamhet och har ett kommuninvånarperspektiv. De ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. 3.1 Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbidrag. Nämndens mål Inom nämndens ansvarsområde ska: all hjälp utformas efter individuella behov och med delaktighet från brukare och anhöriga allt arbete bedrivas med professionellt förhållningssätt och god kvalitet arbetet ske i samarbete med interna och externa aktörer där detta kan tillföra ett mervärde arbetet ha en rehabiliterande och förebyggande inriktning där detta är möjligt verksamheten baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (evidensbaserad praktik, EBP) barnkonventionen beaktas i alla verksamheter Prioriteringar och strategier Nämnden har under 2015 följande prioriteringar och strategier för att jobba mot sina mål. Nämndens övergripande prioritering för 2015 är att fortsatt ha god ekonomisk och kvalitetsmässig kontroll i verksamheten. Ett ledningssystem för kvalitet som omfattar alla delar av förvaltningens verksamhet ska finnas för att långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska uppfylla de krav som ställs i gällande lagar och författningar. Verksamheten ska genomsyras av ständiga förbättringar med utgångspunkt från medborgarnas och brukarnas behov. Alla medarbetare ska vara delaktiga i förbättringsarbetet. Bemanningsprocessen utvärderades Under ska nämnden verka för att de förbättringsområden som utvärderingen visade får en hög prioritet. Implementering och anpassning av resursfördelningsmodell i förvaltningen fortsätter. Resursfördelningen ska bidra till god hushållning, att resurserna anpassas efter behoven och verka för politiska mål uppnås. En transparant och begriplig fördelning av resurser ger ökade förutsättningar för legitimitet och ansvarskänsla i organisationen. För att utveckla bemötande och service ska ett fortsatt värdegrundsarbete bedrivas. Nämndens verksamheter ska i första hand inrymmas i lokaler ägda av kommunen eller Marks Bostads AB. Nämnden ska inom sina verksamhetsområden aktivt delta i närvårdssamverkan. Anordna seminarium om hur arbetet med barnkonventionen kan utvecklas. Ta fram och analysera statistik kring faktorer som påverkar att inte alla anställda har önskad sysselsättningsgrad. 3.2 Vård och omsorg om äldre Äldreomsorgsnämnden ska ge äldre personer, som bor eller vistas i kommunen, det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett tryggt och självständigt liv. Då behovet av omsorg och vård inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 6(15)

7 ska nämnden erbjuda vård- och omsorgsboende. Omvärlds- och resultatanalys Demografisk utveckling Andelen äldre i befolkningen ökar i landet som helhet var det 18,8 procent av hela befolkningen i landet som var 65 år eller äldre, i Marks kommun var motsvarande siffra 20,8 procent var andelen i hela landet 19,4 procent och i Marks kommun 21,5 procent. Av dessa var 6,2 procent i Mark, och 5,2 procent i landet som helhet, över 80 år. Under de närmsta åren väntas en ökning huvudsakligen i åldersgruppen mellan 65 och 79 år. Efter 2020 ökar befolkningen över 80 år och i slutet av 20-talet börjar även antalet personer över 90 år att öka. Vid användande av befolkningssiffror vid jämförelse av äldreomsorg är det vanligt att dela den äldre befolkningen i två delar, dels befolkningen mellan 65 och 79 år, dels befolkningen över 80 år. Skälet till detta är att det främst är i ålderkategorin över 80 år som behov av insatser från kommunens äldreomsorg uppkommer. Behovsförändringar En åldrande befolkning kräver en större flexibilitet i hur kommunens resurser används. Efterfrågan förväntas öka på möjligheterna för enskilda att själva välja och ta eget ansvar för att få sina behov tillgodosedda och få dem utförda på ett sätt som de själva väljer. En åldrande befolkningen kräver uppbyggnad av en flexibel organisation där personalen i större utsträckning kommer till den bostad där brukaren bor. Behov finns av ökat bestånd av bostäder med god tillgänglighet och gemenskapsutrymmen, så kallade trygghetsbostäder. Behov finns också av demensboende av god kvalitet med behovsanpassad bemanning. Risken att drabbas av en demenssjukdom ökar kraftigt med stigande ålder. Det innebär att antalet personer med demenssjukdom ökat kraftigt de senaste decennierna och den ökningen kommer att förväntas fortsätta. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen om bemanning på vård- och omsorgsboende träder i kraft i mars Konsekvenserna av föreskrifterna innebär krav på mer detaljerad myndighetsutövning. Utredningar och beslut måste ha en högre detaljeringsnivå och uppföljning av beslut blir mer omfattande. Behovens omfattning skall styra vilken personalbemanning som behövs. De nya föreskrifterna kommer att innebära behov av ökad bemanning inom biståndshandläggning samt fler personal, främst nattetid, på våra vård- och omsorgsboenden. Under 2015 kommer det att startas upp daglig verksamhet för somatiskt sjuka brukare utifrån att detta behov uppmärksammats. Detta kommer att ge avlastning för anhöriga och kan förhoppningsvis även bidra till ett minskat behov av hemtjänst. Antalet ansökningar för bostadsanpassningar förväntas fortsatt öka under Resultatanalys Marks kommun har under de senaste åren minskat antalet platser i vård- och omsorgsboende och ligger nu under riksgenomsnittet. 3,0 procent av befolkningen över 65 år bor i vård- och omsorgsboende i Marks kommun 2013 (riksgenomsnittet var 4,3 procent). Då färre personer bor i vård- och omsorgsboende, samtidigt som verksamheten har effektiviserats, har kostnaden för vård- och omsorgsboende per invånare i Marks kommun har sjunkit de senaste åren från drygt kronor per invånare över 65 år (2010) till knappt kronor (2013) enligt Kolada. Däremot har kostnaden per brukare i särskilt boende ökat de senaste åren, både i Marks kommuns och i övriga landet. Detta dels på grund av kostnader för avveckling och dels på grund av att de som nu bor i vård- och omsorgsboende har större behov. Kostnaden per brukare i Marks kommun (668 tkr) i stort densamma som kostnaden per brukare för övriga landets kommuner (670 tkr). Avvecklingen av vård- och omsorgsboende har också lett till en längre väntetid för att få en plats på ett boende. Utifrån den brukarundersökning som Socialstyrelsen genomför varje år är brukarna i stort nöjda med den omsorg de får. En något större andel i Marks kommun (86 procent) än i landet som helhet (84 procent) uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende. Liknande ser det ut vad gäller brukare med hemtjänstinsatser där 93 procent i Marks kommun Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 7(15)

8 (jämfört med 91 procent i landet som helhet) är nöjda med sin hemtjänst. Andelen invånare över 65 år med hemtjänst var 6,7 procent under 2013, detta är något lägre än riksgenomsnittet som var på 7,2 procent. Kostnaden per brukare i ordinärt boende med hemtjänst är lite högre än riksgenomsnittet med 280 tkr i Mark jämfört med 248 tkr i genomsnitt. Nämndens mål Utifrån grunduppdraget är nämndens mål för verksamheten vård och omsorg om äldre följande: Möjliggöra självständighet och trygghet för den enskilde genom individuellt utformade insatser. Verksamheten ska genomsyras av ett rehabiliterande förhållningssätt. God kompetens och speciellt utformade bostäder för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Anhöriga ska stödjas i sitt omhändertagande av sina vårdbehövande närstående. Utöver dessa mål ska utveckling av äldreomsorgen ske enligt strukturplanen för äldres trygghet i Marks kommun. Prioriteringar och strategier Utifrån grunduppdraget och nämndens mål har nämnden prioriteringar och strategier för hur arbetet mot målen ska bedrivas. Under ska nämnden: Fortsätta arbetet med värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Verka för att nya former för frivilligverksamhet och anhörigstöd utvecklas. Verka för att ansvaret för trygghetsbostäder överförs till bostadsbolag samt ta fram en definition för trygghetsbostäder i Marks kommun. Utveckla kunskaper och metoder för att tillgodose behovet av stöd till äldre personer med psykisk ohälsa. Implementera de beslutade nationella riktlinjer för demensvård. Verka för att åtgärder i strukturplan för äldres trygghet genomförs och att den blir ett verktyg i samhällsplaneringen. Planen ska konkretiseras med kostnadsberäkningar, behov och vad det innebär för de kommande åren. Se över möjligheten till teknikstöd för att prioritera social tid vid hembesök samt att minska miljöbelastningen. 3.3 Kommunal hälso- och sjukvård Nämnden ska ge hälso- och sjukvårdsinsatser till personer, oavsett ålder, som har behov av sjukvård i hemmet, bor i kommunens vård- och omsorgsboende samt under vistelse på daglig verksamhet. Omvärlds- och resultatanalys En god och effektiv hälso- och sjukvårdsverksamhet är starkt beroende av samspel och samverkan med andra aktörer. Otydliga gränser mellan olika huvudmän avseende ansvar och kostnader är vanligt förekommande. Detta gäller bland annat läkemedelsdispensering (Apodos), vård och behandling av personer med demenssjukdom, vård och behandling av personer med psykisk sjukdom, barn med olika typer av funktionsnedsättningar, vaccinationsverksamhet samt förebyggande och hälsofrämjande insatser. Närvårdssamverkan blir allt viktigare för att motverka att patienten trillar mellan olika stolar och inte får tillräcklig och ändamålsenlig hjälp från någon aktör. En ökning i antalet inskrivna i kommunal sjukvård väntas till följd av att en grupp patienter med SOL-beslut inom funktionshinder samt att brukare som har beviljats daglig verksamhet kommer att erbjudas inskrivning. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 8(15)

9 Nämndens mål Utifrån grunduppdraget är nämndens mål följande: Varje person där kommunen har ett hälso-och sjukvårdsansvar ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Arbetet ska präglas av ett förebyggande synsätt. Arbetet ska ha en säker läkemedelshantering. En värdig och kunskapsbaserad vård ska ges vid livets slut. En förutsättning för att uppnå lagens krav och nämndens målsättningar är en ändamålsenlig dokumentation och en väl utvecklad egenkontroll. Prioriteringar och strategier Utifrån grunduppdraget och nämndens mål har nämnden prioriteringar och strategier för hur arbetet mot målen ska bedrivas. Under ska nämnden: Utveckla arbetet med riskanalys för att tidigt identifiera och förebygga fel och brister Implementera nationella riktlinjer för palliativ vård Utveckla närvårdssamverkan Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 9(15)

10 4 Indikatorer Strategiska områden/ Förutsättningar/ Utgångspunkter I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet Indikatorer Andel brukare i hemtjänsten med aktuell genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende med aktuell genomförandeplan Andel brukare i hemtjänsten som varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende som varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan Nöjda brukare, hemtjänst Nöjda brukare, särskilt boende äldreomsorg Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från ansökan till erbjudande om plats Hållbar personalförsörjning Friska medarbetare Sjukfrånvaron ska minska Rätt till heltid och möjlighet till deltid Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Indikatorer 2013 DÅR Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Andel brukare i hemtjänsten med aktuell genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende med aktuell genomförandeplan Andel brukare i hemtjänsten som varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende som varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan 65% >= 62% >= 75% >= 85% 93% 94% >= 94% >= 95% >= 95% 61% 65% >= 62% >= 95% >= 95% 93% 95% >= 94% >= 95% >= 95% Nöjda brukare, hemtjänst 94% 94% >= 94% >= 90% >= 90% Nöjda brukare, särskilt boende äldreomsorg 90% 90% >= 90% >= 90% >= 90% Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 10(15)

11 Indikatorer 2013 DÅR Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, dagar mindre än 53 mindre än 52 mindre än 51 Sjukfrånvaron ska minska 7,5%* Lägre än föregående år Lägre än föregående år Lägre än föregående år Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad 91% 89%* >= 100% >= 100% *Avser helår 2014 för personal inom äldreomsorgsnämndens verksamhet. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 11(15)

12 5 Följetal 5.1 Äldreomsorgsnämndens verksamhetsmått Följetal Särskilt boende SoL, antal pers. Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers. Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers.-varav hemtjänst i trygghetsboende, antal pers Hemsjukvård, antal personer Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 12(15)

13 6 Ekonomi 6.1 Driftbudget Driftbudget - Belopp i tusental kronor (Tkr) Budget Budget 2015 Intäkter , ,4 Personalkostnader , ,0 Övriga kostnader , ,4 Avskrivning , ,2 Ränta -242,0-164,8 Nettokostnader , ,0 Driftbudget fördelat på verksamhet Äldreomsorgen Investeringsbudget Investering Ombudgetering från 2014 Ram enligt beslut 2015 Total ram 2015 Äldreomsorgen Totala investeringar Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 13(15)

14 7 Internkontrollplan Internkontrollen ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och är genom rutinorienterade kontroller centralt för kvalitetssäkring. Internkontrollen ska ge en indikation på att organisationen: har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet har en tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlever tillämpliga lagar och förordningar Internkontrollen baseras på en risk och väsentlighetsanalys där de viktigaste funktionerna i verksamheten värderas avseende sannolikheten att de ska inträffa och vilken skada de kan medföra för organisationen. Se bifogad plan. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 14(15)

15 8 Organisation 8.1 Politisk organisation Äldreomsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 8.2 Förvaltningsorganisation Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 15(15)

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer