Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016"

Transkript

1 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden

2 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där livskvalitet står i fokus. 1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål Strategiska områden I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål Barn och unga har en god utbildning All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga Ett gott företagsklimat En god kommunal service Barn och unga har en meningsfull fritid Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet En god samverkan mellan skola och näringsliv Goda boendemiljöer Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids-och kulturliv 1.3 Utgångspunkt Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 1.4 Förutsättningar Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och kommungemensamma målen är: God ekonomisk hushållning Hållbar personalförsörjning 1.5 Effektiva processer och verksamheter Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 2(15)

3 2 Nämndens övergripande styrning 2.1 Värdegrund för bemötande Nämnden har i sin värdegrund tre nyckelord, empati, kunskap och gemensamma mål. Mötet mellan brukare och medarbetare ska kännetecknas av empati där bemötandefrågorna har central betydelse All personal ska ha rätt kunskap och kompetens för sina arbetsuppgifter Verksamheterna ska styras genom gemensamma mål 2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet Brukarens delaktighet i hur insatser utformas är avgörande för att insatserna ska upplevas meningsfulla och vara av god kvalitet. Genom att i samverkan med brukarna ta fram en individuellt utformad genomförandeplan säkerställs brukarnas delaktighet i utförandet av beviljade insatser. Utöver detta är det viktigt att nämnden får veta dels om brukarna upplever att rätt saker utförs, dels hur brukarna upplever verksamhetens kvalitet. För att möjliggöra detta: Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs en gång per år, resultatet ska redovisas könsuppdelat. ska förvaltningen aktivt arbeta med att informera kommunmedborgare om förvaltningens verksamhet ska information om nämndens verksamhet vara lättillgänglig 2.3 Synpunkts- och avvikelsehantering/tillbudsrapportering Kvaliteten på nämndens verksamhet ska kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras. En verksamhet med god kvalitet: bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet utgår från en helhetssyn, är samordnad och präglad av kontinuitet är kunskapsbaserad och effektivt utförd är tillgänglig och jämlikt fördelad är trygg och säker samt präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövning och genomförande Kvalitetsarbete är en del av nämndens ordinarie verksamhet när det gäller ledning, styrning, planering och uppföljning. Ansvar för kvalitet följer ansvar i övrigt i organisationen dvs den ordinarie chefslinjen och ytterst äldreomsorgsnämnden. Ett personligt ansvar för god kvalitet i den egna arbetsinsatsen omfattar alla, från den enskilde medarbetaren ute i verksamheten till den högsta ledningen. Kvalitetsarbetet ska genomföras i samverkan med berörda brukare, intresse- eller brukarorganisationer och med medverkan från berörda personalgrupper. För hantering av såväl synpunkter och kvalitetsavvikelser som allvarligare missförhållanden rörande brukare finns det utarbetade riktlinjer och systematiserad dokumentation. Detta för att åtgärda de brister som uppmärksammas men också för att förebygga att nya avvikelser uppstår. Information om olika typer av avvikelser och hanteringen av desamma ska ske löpande inom de olika verksamheterna samt återrapporteras till nämnden vid varje nämndssammanträde. Uppföljning Synpunkter och avvikelser redovisas till varje nämndssammanträde. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 3(15)

4 2.4 Analys av verksamhetens resultat Resultat avseende kvalitet och service inom nämndens huvudverksamheter ska redovisas och analyseras. Analysen ska användas som underlag för nya beslut om åtgärder och resurstilldelning. Målsättningen är att kvaliteten på den vård, omsorg och stöd som ges brukarna ständigt ska förbättras och att verksamheten ska effektiviseras. Medborgarna har också rätt till insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer. Utöver de faktorer som rapporteras till fullmäktige ska nämnden ges en bredare uppföljning som beskriver verksamheten i förhållande till de inriktningsmål som tagits fram. Det är viktigt att resultaten i verksamheten analyseras i förhållande till insatta resurser. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att bästa möjliga kvalitet uppnås med givna ekonomiska ramar. Nationella, etablerade nyckeltal bör användas för jämförelser med riket och med de kommuner som i kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) benämns Liknande kommuner. Nyckeltal och andra indikatorer som används för resultatuppföljning ska ha tydlig koppling till uppdraget fokusera på något väsentligt vara förankrade i organisationen vara lätta att förstå ge möjlighet att skilja bra från dåliga värden möjliggöra jämförelser med andra vara anpassade till den verksamhet som de ska spegla vara påverkbara 2.5 Beaktande av barnkonventionen Kommunfullmäktige har beslutat att införliva FN:s barnkonvention i kommunens organisation. Äldreomsorgsnämnden ska verka för att hänsyn tas till barnkonvention i beslut och verksamhet. Uppföljning Arbetet ska följas upp i samband med årsredovisningen. 2.6 Miljöhänsyn Marks kommun antog i oktober 2011 en energiplan inklusive strategi för energieffektivisering. Strategin beskriver hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta för att minska energianvändningen i verksamheter, fastigheter och transporter. Äldreomsorgsnämndens verksamheter ska följa framtagna handlingsplaner för minskad energianvändning. Uppföljning Energiombud ska finnas för nämndens verksamhet Nämndens verksamheter ska delta när utbildning i sparsam körning erbjuds För att minimera transporterna ut till kommunens olika vårdtagare skall möjligheterna att ruttplanera hemtjänsten och matutkörningen utredas. Erfarenheter från andra kommuner har visat på möjligheter att effektivisera transporterna på detta sätt Arbetet ska följas upp i samband med årsredovisningen. 2.7 Jämlik verksamhet Jämlikhet och jämställdhet ska prägla verksamheten. All verksamhet ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Brister i jämställdheten för brukarna ska synliggöras och möjliga åtgärder ska beskrivas. Nämndens verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat i Plan för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 4(15)

5 medarbetare i Marks kommun. Förvaltningen ska ges förutsättningar för att förverkliga dessa målsättningar. 2.8 Jämställd budget Kommunfullmäktige har beslutat att helt eller delvis pröva jämställdhetsbudgetering. Jämställd budget innebär att jämställdhetsperspektivet beaktas i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet. För äldreomsorgsnämnden innebär detta att i möjligaste mån följa upp och redovisa statistik könsuppdelat. Uppföljning Arbetet följs upp i samband med årsredovisningen. De följetal som redovisas till nämnd månadsvis ska redovisas könsuppdelat där detta är möjligt. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 5(15)

6 3 Grunduppdrag för nämnden Grunduppdragen är formulerade per huvudverksamhet och har ett kommuninvånarperspektiv. De ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. 3.1 Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbidrag. Nämndens mål Inom nämndens ansvarsområde ska: all hjälp utformas efter individuella behov och med delaktighet från brukare och anhöriga allt arbete bedrivas med professionellt förhållningssätt och god kvalitet arbetet ske i samarbete med interna och externa aktörer där detta kan tillföra ett mervärde arbetet ha en rehabiliterande och förebyggande inriktning där detta är möjligt verksamheten baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (evidensbaserad praktik, EBP) barnkonventionen beaktas i alla verksamheter Prioriteringar och strategier Nämnden har under 2015 följande prioriteringar och strategier för att jobba mot sina mål. Nämndens övergripande prioritering för 2015 är att fortsatt ha god ekonomisk och kvalitetsmässig kontroll i verksamheten. Ett ledningssystem för kvalitet som omfattar alla delar av förvaltningens verksamhet ska finnas för att långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska uppfylla de krav som ställs i gällande lagar och författningar. Verksamheten ska genomsyras av ständiga förbättringar med utgångspunkt från medborgarnas och brukarnas behov. Alla medarbetare ska vara delaktiga i förbättringsarbetet. Bemanningsprocessen utvärderades Under ska nämnden verka för att de förbättringsområden som utvärderingen visade får en hög prioritet. Implementering och anpassning av resursfördelningsmodell i förvaltningen fortsätter. Resursfördelningen ska bidra till god hushållning, att resurserna anpassas efter behoven och verka för politiska mål uppnås. En transparant och begriplig fördelning av resurser ger ökade förutsättningar för legitimitet och ansvarskänsla i organisationen. För att utveckla bemötande och service ska ett fortsatt värdegrundsarbete bedrivas. Nämndens verksamheter ska i första hand inrymmas i lokaler ägda av kommunen eller Marks Bostads AB. Nämnden ska inom sina verksamhetsområden aktivt delta i närvårdssamverkan. Anordna seminarium om hur arbetet med barnkonventionen kan utvecklas. Ta fram och analysera statistik kring faktorer som påverkar att inte alla anställda har önskad sysselsättningsgrad. 3.2 Vård och omsorg om äldre Äldreomsorgsnämnden ska ge äldre personer, som bor eller vistas i kommunen, det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett tryggt och självständigt liv. Då behovet av omsorg och vård inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 6(15)

7 ska nämnden erbjuda vård- och omsorgsboende. Omvärlds- och resultatanalys Demografisk utveckling Andelen äldre i befolkningen ökar i landet som helhet var det 18,8 procent av hela befolkningen i landet som var 65 år eller äldre, i Marks kommun var motsvarande siffra 20,8 procent var andelen i hela landet 19,4 procent och i Marks kommun 21,5 procent. Av dessa var 6,2 procent i Mark, och 5,2 procent i landet som helhet, över 80 år. Under de närmsta åren väntas en ökning huvudsakligen i åldersgruppen mellan 65 och 79 år. Efter 2020 ökar befolkningen över 80 år och i slutet av 20-talet börjar även antalet personer över 90 år att öka. Vid användande av befolkningssiffror vid jämförelse av äldreomsorg är det vanligt att dela den äldre befolkningen i två delar, dels befolkningen mellan 65 och 79 år, dels befolkningen över 80 år. Skälet till detta är att det främst är i ålderkategorin över 80 år som behov av insatser från kommunens äldreomsorg uppkommer. Behovsförändringar En åldrande befolkning kräver en större flexibilitet i hur kommunens resurser används. Efterfrågan förväntas öka på möjligheterna för enskilda att själva välja och ta eget ansvar för att få sina behov tillgodosedda och få dem utförda på ett sätt som de själva väljer. En åldrande befolkningen kräver uppbyggnad av en flexibel organisation där personalen i större utsträckning kommer till den bostad där brukaren bor. Behov finns av ökat bestånd av bostäder med god tillgänglighet och gemenskapsutrymmen, så kallade trygghetsbostäder. Behov finns också av demensboende av god kvalitet med behovsanpassad bemanning. Risken att drabbas av en demenssjukdom ökar kraftigt med stigande ålder. Det innebär att antalet personer med demenssjukdom ökat kraftigt de senaste decennierna och den ökningen kommer att förväntas fortsätta. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen om bemanning på vård- och omsorgsboende träder i kraft i mars Konsekvenserna av föreskrifterna innebär krav på mer detaljerad myndighetsutövning. Utredningar och beslut måste ha en högre detaljeringsnivå och uppföljning av beslut blir mer omfattande. Behovens omfattning skall styra vilken personalbemanning som behövs. De nya föreskrifterna kommer att innebära behov av ökad bemanning inom biståndshandläggning samt fler personal, främst nattetid, på våra vård- och omsorgsboenden. Under 2015 kommer det att startas upp daglig verksamhet för somatiskt sjuka brukare utifrån att detta behov uppmärksammats. Detta kommer att ge avlastning för anhöriga och kan förhoppningsvis även bidra till ett minskat behov av hemtjänst. Antalet ansökningar för bostadsanpassningar förväntas fortsatt öka under Resultatanalys Marks kommun har under de senaste åren minskat antalet platser i vård- och omsorgsboende och ligger nu under riksgenomsnittet. 3,0 procent av befolkningen över 65 år bor i vård- och omsorgsboende i Marks kommun 2013 (riksgenomsnittet var 4,3 procent). Då färre personer bor i vård- och omsorgsboende, samtidigt som verksamheten har effektiviserats, har kostnaden för vård- och omsorgsboende per invånare i Marks kommun har sjunkit de senaste åren från drygt kronor per invånare över 65 år (2010) till knappt kronor (2013) enligt Kolada. Däremot har kostnaden per brukare i särskilt boende ökat de senaste åren, både i Marks kommuns och i övriga landet. Detta dels på grund av kostnader för avveckling och dels på grund av att de som nu bor i vård- och omsorgsboende har större behov. Kostnaden per brukare i Marks kommun (668 tkr) i stort densamma som kostnaden per brukare för övriga landets kommuner (670 tkr). Avvecklingen av vård- och omsorgsboende har också lett till en längre väntetid för att få en plats på ett boende. Utifrån den brukarundersökning som Socialstyrelsen genomför varje år är brukarna i stort nöjda med den omsorg de får. En något större andel i Marks kommun (86 procent) än i landet som helhet (84 procent) uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende. Liknande ser det ut vad gäller brukare med hemtjänstinsatser där 93 procent i Marks kommun Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 7(15)

8 (jämfört med 91 procent i landet som helhet) är nöjda med sin hemtjänst. Andelen invånare över 65 år med hemtjänst var 6,7 procent under 2013, detta är något lägre än riksgenomsnittet som var på 7,2 procent. Kostnaden per brukare i ordinärt boende med hemtjänst är lite högre än riksgenomsnittet med 280 tkr i Mark jämfört med 248 tkr i genomsnitt. Nämndens mål Utifrån grunduppdraget är nämndens mål för verksamheten vård och omsorg om äldre följande: Möjliggöra självständighet och trygghet för den enskilde genom individuellt utformade insatser. Verksamheten ska genomsyras av ett rehabiliterande förhållningssätt. God kompetens och speciellt utformade bostäder för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Anhöriga ska stödjas i sitt omhändertagande av sina vårdbehövande närstående. Utöver dessa mål ska utveckling av äldreomsorgen ske enligt strukturplanen för äldres trygghet i Marks kommun. Prioriteringar och strategier Utifrån grunduppdraget och nämndens mål har nämnden prioriteringar och strategier för hur arbetet mot målen ska bedrivas. Under ska nämnden: Fortsätta arbetet med värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Verka för att nya former för frivilligverksamhet och anhörigstöd utvecklas. Verka för att ansvaret för trygghetsbostäder överförs till bostadsbolag samt ta fram en definition för trygghetsbostäder i Marks kommun. Utveckla kunskaper och metoder för att tillgodose behovet av stöd till äldre personer med psykisk ohälsa. Implementera de beslutade nationella riktlinjer för demensvård. Verka för att åtgärder i strukturplan för äldres trygghet genomförs och att den blir ett verktyg i samhällsplaneringen. Planen ska konkretiseras med kostnadsberäkningar, behov och vad det innebär för de kommande åren. Se över möjligheten till teknikstöd för att prioritera social tid vid hembesök samt att minska miljöbelastningen. 3.3 Kommunal hälso- och sjukvård Nämnden ska ge hälso- och sjukvårdsinsatser till personer, oavsett ålder, som har behov av sjukvård i hemmet, bor i kommunens vård- och omsorgsboende samt under vistelse på daglig verksamhet. Omvärlds- och resultatanalys En god och effektiv hälso- och sjukvårdsverksamhet är starkt beroende av samspel och samverkan med andra aktörer. Otydliga gränser mellan olika huvudmän avseende ansvar och kostnader är vanligt förekommande. Detta gäller bland annat läkemedelsdispensering (Apodos), vård och behandling av personer med demenssjukdom, vård och behandling av personer med psykisk sjukdom, barn med olika typer av funktionsnedsättningar, vaccinationsverksamhet samt förebyggande och hälsofrämjande insatser. Närvårdssamverkan blir allt viktigare för att motverka att patienten trillar mellan olika stolar och inte får tillräcklig och ändamålsenlig hjälp från någon aktör. En ökning i antalet inskrivna i kommunal sjukvård väntas till följd av att en grupp patienter med SOL-beslut inom funktionshinder samt att brukare som har beviljats daglig verksamhet kommer att erbjudas inskrivning. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 8(15)

9 Nämndens mål Utifrån grunduppdraget är nämndens mål följande: Varje person där kommunen har ett hälso-och sjukvårdsansvar ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Arbetet ska präglas av ett förebyggande synsätt. Arbetet ska ha en säker läkemedelshantering. En värdig och kunskapsbaserad vård ska ges vid livets slut. En förutsättning för att uppnå lagens krav och nämndens målsättningar är en ändamålsenlig dokumentation och en väl utvecklad egenkontroll. Prioriteringar och strategier Utifrån grunduppdraget och nämndens mål har nämnden prioriteringar och strategier för hur arbetet mot målen ska bedrivas. Under ska nämnden: Utveckla arbetet med riskanalys för att tidigt identifiera och förebygga fel och brister Implementera nationella riktlinjer för palliativ vård Utveckla närvårdssamverkan Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 9(15)

10 4 Indikatorer Strategiska områden/ Förutsättningar/ Utgångspunkter I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet Indikatorer Andel brukare i hemtjänsten med aktuell genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende med aktuell genomförandeplan Andel brukare i hemtjänsten som varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende som varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan Nöjda brukare, hemtjänst Nöjda brukare, särskilt boende äldreomsorg Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från ansökan till erbjudande om plats Hållbar personalförsörjning Friska medarbetare Sjukfrånvaron ska minska Rätt till heltid och möjlighet till deltid Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Indikatorer 2013 DÅR Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Andel brukare i hemtjänsten med aktuell genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende med aktuell genomförandeplan Andel brukare i hemtjänsten som varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan Andel brukare i vård- och omsorgsboende som varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan 65% >= 62% >= 75% >= 85% 93% 94% >= 94% >= 95% >= 95% 61% 65% >= 62% >= 95% >= 95% 93% 95% >= 94% >= 95% >= 95% Nöjda brukare, hemtjänst 94% 94% >= 94% >= 90% >= 90% Nöjda brukare, särskilt boende äldreomsorg 90% 90% >= 90% >= 90% >= 90% Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 10(15)

11 Indikatorer 2013 DÅR Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, dagar mindre än 53 mindre än 52 mindre än 51 Sjukfrånvaron ska minska 7,5%* Lägre än föregående år Lägre än föregående år Lägre än föregående år Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad 91% 89%* >= 100% >= 100% *Avser helår 2014 för personal inom äldreomsorgsnämndens verksamhet. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 11(15)

12 5 Följetal 5.1 Äldreomsorgsnämndens verksamhetsmått Följetal Särskilt boende SoL, antal pers. Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers. Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers.-varav hemtjänst i trygghetsboende, antal pers Hemsjukvård, antal personer Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 12(15)

13 6 Ekonomi 6.1 Driftbudget Driftbudget - Belopp i tusental kronor (Tkr) Budget Budget 2015 Intäkter , ,4 Personalkostnader , ,0 Övriga kostnader , ,4 Avskrivning , ,2 Ränta -242,0-164,8 Nettokostnader , ,0 Driftbudget fördelat på verksamhet Äldreomsorgen Investeringsbudget Investering Ombudgetering från 2014 Ram enligt beslut 2015 Total ram 2015 Äldreomsorgen Totala investeringar Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 13(15)

14 7 Internkontrollplan Internkontrollen ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och är genom rutinorienterade kontroller centralt för kvalitetssäkring. Internkontrollen ska ge en indikation på att organisationen: har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet har en tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlever tillämpliga lagar och förordningar Internkontrollen baseras på en risk och väsentlighetsanalys där de viktigaste funktionerna i verksamheten värderas avseende sannolikheten att de ska inträffa och vilken skada de kan medföra för organisationen. Se bifogad plan. Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 14(15)

15 8 Organisation 8.1 Politisk organisation Äldreomsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 8.2 Förvaltningsorganisation Äldreomsorgsnämnden, Nämndplan 15(15)

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Inriktningsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Inriktningsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Lars Erik Backlund INRIKTNINGSPLAN VON 2011-2014 1 (6) Datum Dnr 2010-12-13 Dnr VON/2010:13-011 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2011-01-20, 18 Inriktningsplan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Vår värdegrund Det kommunala stödet och omsorgen regleras i socialtjänstlagen och det ska se till att varje enskild person får den hjälp han/hon behöver

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun

Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun 1 (9) Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun 1. Inledning Den här riktlinjen tillsammans med Riktlinje för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Huddinge

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning.

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning. Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav för kunder i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning i Varbergs kommun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kommun har som en av sina strategiska målsättningar

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer