Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015"

Transkript

1 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR OMVÄRLDSANALYS Demografi Nationella satsningar Framtidens äldre E-hälsa KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL, PRIORITERINGAR OCH UPPDRAG Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona Trygga Karlskrona Stöd och omsorg Ambassadörerna som lyfter Karlskrona Hållbart ledarskap, service, och kvalitet ÄLDRENÄMNDENS MÅL OCH PRIORITERINGAR Allmänt Myndighetsutövningen Strategiskt verksamhetsområde Dagliga aktiviteter Strategiskt verksamhetsområde Hemtjänst Strategiskt verksamhetsområde Särskilt boende Strategiskt område Resurs- och Kompetensförsörjning Ledning, stöd och service EKONOMI Ramförändringar

3 6.2 Resultatbudget Investeringsbudget Resursfördelningsmodell Avgifter Övrigt PERSONAL Lön Sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbete Personalpolitiskt program Intern rörlighet Vikariehantering KVALITET Mått och nyckeltal Styrning och uppföljning ÖVRIGT Information och förhandling enligt MBL Information till Kommunala Pensionärsrådet FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR Bilaga 1, Styrkort 2013 Bilaga 2, Större förändringar Bilaga 3, Internbudget 2013 per verksamhetsområde, kkr Bilaga 4, Sammanfattande ekonomisk redovisning Bilaga 5, Resultatbudget Bilaga 6, Investeringsbudget Bilaga7, Personal Äldreförvaltningen

4 1 Äldrenämndens ordförande Programförklaring All verksamhet inom äldrenämndens ansvarsområde skall bygga på valfrihet, kvalité, mångfald, flexibilitet och ska präglas av respekt för den enskilde. Insatserna skall utgå från en helhetssyn, där den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen situation ska utgöra grunden, där inflytandet över vardagen är ett naturligt inslag. Person som beviljats bistånd inom hemtjänst kan välja om insatsen ska utföras av kommunens hemtjänstorganisation eller av personal från en alternativ utförare. Antal utförare inom valfrihetssystemet har ökat. Framtidsprogrammet, som kommunfullmäktige antog 2008, revideras för närvarande och skall vara klart under första halvåret Den framtida ökningen av antalet äldre, förutsätter att nämnden tillsammans med pensionärsorganisationerna och den lokala demensföreningen, ständigt följer utvecklingen av vård- och omsorgsbehovet. En plan skall tas fram, för hur nämnden på sikt ska kunna omvandla våra servicehus till trygghetsboende. Kommunen behöver också uppmuntra och stötta olika aktörer på bostadsmarknaden till att bygga trygghetsboenden och även seniorbostäder med hyresrätt. Ett nytt särskilt boende, Vedebylund (Handelsträdgården), kommer att vara inflyttningsklart den 1 februari Detta boende kommer att ersätta några befintliga särskilda boenden med lägre standard. Rekryteringen av personal och dess kompetens, både grundläggande och fortbildning, är en strategisk viktig fråga för framtiden. Vikariefrågan kommer att analyseras och nya modeller kommer att prövas. Anhörigstödet behöver också utvecklas. Att vårda en närstående innebär ofta stora påfrestningar, både fysiskt som psykiskt och socialt. 3

5 Införandet av elektroniska dörrlås i hemtjänsten är nu klart. Under 2013 ska andra användningsområden av välfärdsteknologi testas. Syftet med detta är att identifiera användningsområden som stärker brukares integritet och valmöjlighet av insatser. Från och med 1 januari 2013 ansvarar kommunen även för hemsjukvården. Vi välkomnar den personal som nu lämnar landstinget för arbete inom äldreomsorgen i Karlskrona. Med denna verksamhetsövergång hoppas vi att våra äldre ska få en bättre och mera tillgänglig vård i hemmet. Socialstyrelsen beslutade 2012 om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. I föreskrifterna anger Socialstyrelsen hur stor bemanningen på ett särskilt boende ska vara i förhållande till antalet personer som bor där. Under våren 2013 förväntas Socialstyrelsen ta fram föreskrifter som gör att samma regler gäller för alla omvårdnadsboenden. De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari Jan-Åke Nordin (M) Ordförande Äldrenämnden 4

6 2 Nämndens uppdrag och ansvar I socialtjänstlagens portalparagraf anges socialtjänstens mål: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Rätten till bistånd regleras i lagens 4 kapitel 1 : Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. I femte kapitlet finns särskilt angivet om äldre: Av 4 framgår Av 5 framgår Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5

7 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Även Hälso- och sjukvårdslagen styr äldreomsorgen, 18 Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 andra stycket. Från och med ansvarar kommunen även för hemsjukvården. Detta regleras också i 18 Hälso- och sjukvårdslagen. Utöver vad som sägs i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen regleras Äldrenämndens verksamhet också av det av kommunfullmäktige fastställda reglementet. Äldrenämndens vision om äldreomsorgen i Karskrona kommun uttrycks på följande sätt I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla äldre ska kunna åldras i trygghet och med värdighet. Här skall de äldre känna att de blir individuellt bemötta och att de själva ska kunna påverka sin egen situation för att skapa en god livskvalité Med utgångspunkt i nämndens uppdrag och ansvar enligt ovan formuleras följande verksamhetsidé: 6

8 Alla äldre kvinnor och män ska ha möjlighet att delta i samhällslivet. Det ska finnas meningsfulla dagliga aktiviteter med varierande innehåll och som stärker den enskildes egna resurser. Alla äldre kvinnor och män ska, så långt som möjligt, kunna leva ett självständigt liv i den egna bostaden. Arbetet ska utgå från den enskildes behov. När en person inte längre kan få sin omsorg tillgodosedd i den egna bostaden, ska särskilda boendeformer med individuell omsorg och vård erbjudas. Styrkort är det redskap som används för att styra och följa upp att utvecklingen går mot ett realiserande av verksamhetsidén. 7

9 3 Omvärldsanalys 3.1 Demografi Antalet kommuninvånare som är 65 år eller äldre uppgick till vilket motsvarar drygt 20,0 % av kommunens folkmängd. Under år 2011 ökade antalet personer i åldersgruppen med drygt 300. Ökningen fördelade sig enligt följande: Åldersgrupp Förändring år år w år + 29 Totalt 65 w år Karlskrona kommuns befolkningsprognos visar på en mycket kraftig ökning av antalet personer över 65 år. Ökningen beräknas uppgå till ca 2200 personer och är framförallt mycket kraftig i åldergruppen år. I slutet av prognosperioden sker även en märkbar ökning i åldersgruppen år medan antalet personer över 90 år beräknas bli oförändrat under prognosperioden. Ökningen i dessa åldersgrupper påverkas inte direkt av den stagnerande och minskande folkmängden som har noterats under år Förändring från Åldersgrupp år år 90 w år

10 Jämfört med dagsläget förefaller den demografiska utvecklingen fram till och med år 2015 komma att endast ha mindre inverkan på volymen efterfrågad äldreomsorg. Vid en utblick fram till 2021 torde emellertid ökningstakten avseende äldre personer komma att ha betydande inverkan på behovet av resurser. Det finns inte anledning att tro att kostnaderna för äldreomsorgen ökar i något linjärt förhållande till ökningen av antalet personer 65-w år, men ovanstående återgivna prognos pekar ändå mot att kommunens långsiktiga planering måste ta sikte på ett markant ökat behov av resurser riktade till den äldre delen av kommunens invånare. 3.2 Nationella satsningar Under ett antal år har regeringen gjort det möjligt för kommunerna att erhålla prestationsbaserade stimulansbidrag för att stimulera utveckling inom äldreområdet. Exempel på detta är Bättre liv för sjuka äldre, Värdighetsgaranti och värdegrund. Dessa satsningar från regeringens sida har gjort att utvecklingsarbetet i kommunerna kunnat drivas utan ökade kostnader för kommuninnevånarna. När de prestationsbaserade statsbidragen upphör innebär detta att kommunerna själva får finansiera fortsatt utveckling och upprätthållande av genomförd utveckling. 3.3 Framtidens äldre Äldres boende har under senare år mer uppmärksammats utifrån att det behövs ett varierat utbud av bostäder som tar hänsyn till den äldres individuella behov. I den senaste forskningen har betraktelsesättet börjat ändras. Det sker en förskjutning från att betrakta den äldre personen som föremål för samhällets insatser till att 9

11 se denne som ett aktivt subjekt med ökade individuella krav på att själv bestämma om tjänster och service. Denna förändring kommer att successivt ställa högre krav på flexibilitet och ett dynamiskt förhållningssätt till de äldre. 3.4 E-hälsa Stort fokus kommer de närmsta åren ligga på att utveckla IT- stöd till brukare och personal inom äldreomsorgen. Många projekt pågår i landet med syfte att öka kvalitén för brukare och underlätta och säkerställa omvårdnaden. Detta gäller både tekniska lösningar och hjälpmedel för äldre men även digitala lösningar för kommunikation och insyn. I en framtid kommer större krav ställas på insyn i sin egen journal. Större krav på information och nåbarhet via IT-verktyg. Kommunerna måste våga börja använda de tekniska möjligheter som står till buds, att våga lita på teknik. Till exempel stöd för övervakning och tillsyn, trygghetsskapande teknik som underlättar vardagen. Dessa frågor följer förvaltningen utvecklingen nationellt. 10

12 4 Kommunfullmäktiges mål, prioriteringar och uppdrag I det här kapitlet beskriver äldrenämnden planerade åtgärder och strategier för att uppnå de av kommunfullmäktige uppsatta mål, prioriteringar och uppdrag. Dessa aktiviteter berör i flera fall även förvaltningens strategiska verksamhetsområden. I dessa fall har aktiviteterna beskrivits här och återkommer inte under de kapitel som beskriver nämndens egna mål och prioriteringar. Äldrenämnden utgår från den disposition som kommunfullmäktige ställer upp i sin budget. Efter varje övergripande mål, verksamhetsmål och prioritering ger nämnden sitt svar på hur den planerar att arbeta med frågan. De mål, uppdrag och prioriteringar som särskilt riktas till Äldrenämndens verksamhet återfinns i fullmäktigesdokument under rubrikerna Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona Trygga Karskrona Stöd och omsorg Ambassadörerna som lyfter Karlskrona Hållbart ledarskap, service, och kvalitet 4.1 Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona Utifrån de övergripande målen som anges i kommunfullmäktiges budget för 2013 finns för Äldrenämnden anledning att fördjupa sig i nedan beskrivna mål Övergripande mål Lönesättningen inom den kommunala verksamheten skall vara jämställd. Se 4.3 Ambassadörer som lyfter Karlskrona. Kvalitetskommun 2015 Kommunfullmäktige har beslutat att Karlskrona kommun ska bli nominerade till årets kvalitetskommun senast år

13 Äldrenämnden arbetar med kvalitet på flera sätt. Ett stort arbete som nämnden driver just nu är ett projekt för att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. När äldrenämnden undersökt vad som gjort andra kommuner framgångsrika i att nomineras till utmärkelsen är ett tydligt styrsystem en viktig faktor. God service och medborgardialog Karskrona kommun skall präglas av god service och en stark medborgardialog. Äldrenämnden arbetar med medborgardialog på flera olika sätt. Bland annat genom temadagar där allmänheten bjuds in att delta och diskutera äldreomsorgen. Nämnden för även kontinuerligt dialog med intresseorganisationer både om äldreomsorg i stort och konkreta frågor. 4.2 Trygga Karlskrona Stöd och omsorg Övergripande mål Folkhälsoaspekten Folkhälsa och förebyggande arbete är en viktig fråga i äldrenämndens verksamhet. Äldrenämnden arbetar med att informera de äldre medborgarna genom att dels medverka i pensionärsorganisationernas arbete och dels genom individuella möten som genomförs av förvaltningens äldreinformatör. Även i folkhälsoarbetet arrangerar nämnden temadagar för att sprida information inom aktuella områden, exempelvis kost och nutrition, säkerhet samt fysisk aktivitet. Parboendegaranti Kommunfullmäktige har uttalat att i Karlskrona kommun ska det vara självklart att inom omsorgen få möjlighet att leva tillsammans. Äldrenämnden har under hösten 2012 utarbetat riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans. Riktlinjerna bygger på en förändring i socialtjänstlagens 4 kapitel 1b. Lagändringen gäller från i november Äldrenämnden kommer att kontinuerligt 12

14 följa upp den effekt riktlinjerna får för äldre par som vill bo tillsammans samt för verksamheten. Äldrenämndens målbild är att alla som beviljas särskilt boende med parbogaranti skall få ett realistiskt erbjudande att kunna bo tillsammans inom 3 månader Valfrihet, kvalitet, mångfald, flexibilitet och respekt för den enskilde Enligt kommunfullmäktige ska all verksamhet inom välfärden för äldre bygga på valfrihet, kvalitet, mångfald flexibilitet samt präglas av respekt för den enskilde. Insatserna skall utgå från en helhetssyn där den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen situation ska utgöra grunden För att leva upp till kommunfullmäktiges övergripande mål enligt ovan kommer äldrenämnden att under 2013 inrikta sig på utvecklingsarbete inom två områden: Genomförandeplan Äldrenämnden kommer att följa upp och utveckla användandet av genomförandeplan som verktyg i omsorgen om den enskilde. Genomförandeplanen måste på ett mer tydligt sätt bli ett instrument som säkerställer planering för den enskildes individuella samlade behov. Att samråd med den enskilde planera för att tillgodose individuella behov över dagen, dygnet och veckan. Planeringen skall i så stor utsträckning som möjligt göras tillsammans med den personal som vid upprättande och uppföljning ingår i teamet runt den enskilde. Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att utveckla ett arbetssätt som säkerhetsställer att genomförandeplanen är det grundläggande viktigaste dokumentet i omsorgen om den enskilde. Personkontinuitet Äldrenämnden ser ett behov av fortsatt utvecklingsarbete för att nå det av nämnden fastställda målet för personkontinuitet. 13

15 Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att under 2013 arbeta fram en struktur för den dagliga planeringen som leder till att personkontinuiteten förbättras för den enskilde brukaren. Handelsträdgården Kommunfullmäktige konstaterar att ett nytt särskilt boende, Vedebylund (Handelsträdgården), kommer att stå klart under den senare delen av Byggnation av ett nytt särskilt boende Handelsträdgården samt en träffpunkt har påbörjats under 2012 och kommer att pågår under hela Boendet vid Handelsträdgårdstomten beräknas att vara inflyttningsklart januari Äldrenämnden kommer att fortsätta sitt tidigare inledda samarbete med Blekinge Tekniska högskola för att möjliggöra att den senaste prövade och säkerställda tekniken ska användas inom det nya boendet. Äldrenämnden avsatte 4 mnkr i budget i sin budget för 2012 för att täcka utökade kostnader under övergångstiden. De utökade kostnaderna motiveras av att verksamhet under en övergångsperiod behöver bedrivas både på det nya boendet samt den verksamhet som lämnas. Mot bakgrund av att planeringen är något framskjuten i tiden avsätter äldrenämnden 1 mnkr för 2013 och 3 mnkr för Som tidigare planerats i budget och verksamhetsplan 2012 så förväntas den nya enheten att rymmas inom de ekonomiska medel som följer av att stänga 48 bostäder i nuvarande särskilda boenden. Inom de ekonomiska medlen har inte behovet av eventuell anpassning till ny föreskrift om bemanning för personer med demenssjukdom beaktats Verksamhetsmål Samtliga personer som fått ett beslut om beviljad insats ska få sitt beslut verkställt senast tre månader från beslutsdatum. 14

16 Äldre som beviljats bistånd i form av bostad i särskilt boende ska få ett realistiskt erbjudande inom tre månader. Äldre par ska få rätt att bo ihop. De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tid. Dessa verksamhetsmål kommer äldrenämnden att följa upp med den resultatstyrningsmodell som införts i förvaltningens ledningsarbete. Se bilaga 1, Styrkort Prioriteringar Framtidsprogrammet Se kapitlet 5.1 Allmänt under Äldrenämndens mål och prioriteringar Jämställd omsorg Inom projektet Hållbar jämställdhet HÅJ2 ska samtliga nämnder och förvaltningar jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Projektet pågår under tiden Äldreförvaltningen arbetar efter de av kommunstyrelsen fastställda målen bl.a. genom att påbörja jämställdhetsintegrering av ledningssystemet och internbudgetprocessen. Övergripande plan för social mångfald anger att varje nämnd/styrelse ska ta fram en handlingsplan med konkreta och mätbara mål för mångfaldsarbetet. Handlingsplanen ska antas var tredje år med start 2013 men uppföljning och redovisning görs årligen i samband med årsbokslut. Handlingsplanens mål bearbetas första gången in i äldrenämndens internbudget för Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inarbeta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i det fortsatta arbetet med värdighetsgarantier och kompetensutveckling. 15

17 4.3 Ambassadörerna som lyfter Karlskrona Hållbart ledarskap, service, och kvalitet Verksamhetsmål Lönesättningen inom de kommunala verksamheterna ska vara jämställd. Frisknärvaron ska öka. Sjukskrivningarna ska fortsätta minska. Önskad sysselsättningsgrad ska införas i all vår verksamhet. Alla som har en fast anställning i Karlskrona kommun och önskar att jobba heltid ska bli erbjuden en heltidsanställning. Andelen nöjda medarbetare ska öka i våra medarbetarenkäter. Andelen som svarar på våra medarbetarenkäter ska öka. Antalet timavlönade i Karlskrona kommun ska minska. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun ska fortsätta minska. Långsiktigt mål ska vara 4 procent. Dessa verksamhetsmål kommer äldrenämnden att följa upp med den resultatstyrningsmodell som införts i förvaltningens ledningsarbete. Se bilaga 1, Styrkort. 16

18 5 Äldrenämndens mål och prioriteringar 5.1 Allmänt I detta kapitel beskrivs först de allmänna utgångspunkter och åtaganden som gäller förvaltningen i sin helhet. Därefter beskrivs det som är verksamhetsspecifikt under respektive kapitel för de strategiska områdena. Äldrenämndens värdegrund är alltjämt den bas som all verksamhet ska vila på. Nämndens egen värdegrund och den värdegrund som numera ingår i Socialtjänstlagen är två med varandra harmonierande sätt att ge uttryck för vikten av en god äldreomsorg. Äldrenämnden har ansökt om stimulansbidrag för utveckling av s.k. värdighetsgarantier, vilket är led i etableringen av den nationella värdegrunden. Det av kommunfullmäktige fastställda Framtidsprogrammet för äldreomsorgen i Karlskrona kommun ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2012 har äldrenämnden i en partsammansatt arbetsgrupp påbörjat utveckling av framtidsprogrammet. För att få en bild av vilka krav och förväntningar som kommer att riktas på äldreomsorgen framåt i tiden har arbetsgruppens arbete varit inriktat på omvärldsbevakning. Det omarbetade Framtidsprogrammet för äldre i Karlskrona beräknas att vara klart under april månad 2013 för att sedan översändas för beslut i kommunfullmäktige i juni Äldres Bästa Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande arbete för att möjligöra ett bättre liv för sjuka äldre. Den totala satsningen pågår till Landstinget Blekinge och Blekinges kommuner har valt att kalla satsningen Äldres Bästa. 17

19 I det fortsatta arbetet med sammanhållen vård och omsorg om äldre i Blekinge ska fokus läggas på en handlingsplan som är upprättad och som beskriver implementering av nya rutiner och arbetssätt. Varje berörd förvaltning i länet och landstinget ska utse en kontaktperson som tillsammans med bland annat utvecklingsledarna inom Äldres Bästa ska arbeta med de operativa processerna i handlingsplanen. En närmare beskrivning av arbetet ges i bilaga 8, Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Blekinge (Äldres Bästa). Trygg hemgång Inom ramen för utvecklingsarbetet Äldres Bästa har även lyckade satsningar gjorts i länet vad avser trygg hemgång. Trygg hemgång skall möjliggöra en trygg och säker hemgång efter sjukhusvistelse i syfte att kunna motverka återinläggning på sjukhus och den enskilde skall kunna bo kvar hemma. Att en implementera en form av trygg hemgång finns med som ett mål i Handlingsplan för Sammanhållen vård och omsorg äldre i Blekinge. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en form av trygg hemgång för Äldrenämndens verksamhet. Inom hemtjänstverksamheten planeras trygg och säker hemgång vilket förväntas ge en effekt motsvarande 1 mnkr som effektiviseras genom en minskad volym hemtjänsttimmar Nationella riktlinjer demensomsorg Arbetet med att förverkliga de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom pågår. De nationella riktlinjerna är omsatta till regionala och en handlingsplan finns upprättad för äldrenämndens verksamhet. Av det ursprungliga stimulansbidraget för utvecklingsarbetet av demensomsorg har medel 18

20 kunnat nyttjas under 2012 till finansiering av två Silviasystrar. Dessa har arbetat 50 % vardera med utvecklingsområden inom den lokala handlingsplanen. För att utvecklingsarbetet skall fortlöpa finns det ett behov av att Silviasystrarnas fördjupade kunskaper tas tillvara i det fortsatta arbetet inom demensomsorgen. Det finns en koppling till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskriften betonar vikten av tillgång till personal med fördjupad kompetens inom demensomsorg. Äldrenämnden avser att under 2013 fortsätta att arbeta i enlighet med den lokala handlingsplan som har upprättats Föreskrifter om bemanning i särskilt boende Socialstyrelsen beslutade juni 2012 om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. I föreskrifterna anger Socialstyrelsen hur stor bemanningen på ett särskilt boende ska vara i förhållande till antalet boende. I dagsläget har inte Karlskrona kommuns omvårdnadsboenden den nivå på bemanning som krävs. För att nå kraven i föreskrifterna kommer nämndens kostnader att öka. Under våren 2013 förväntas Socialstyrelsen ta fram föreskrifter som gör att samma regler gäller för alla omvårdnadsboenden. De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari Denna utvidgning av föreskrifterna kommer att innebära ytterligare kostnadsökningar för äldrenämnden. Exakt hur stor ökningen kommer att bli är ännu inte helt klarlagt. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera och beräkna kostnader för den förändring som behöver genomföras till följd av föreskrifterna. 19

21 5.1.4 Övertagande av hemsjukvård Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2012 fattades beslut om att kommunen ska överta ansvaret för hemsjukvård. Den tidsram som finns för övertagande av hemsjukvården gör att nämnden under ett inledningsskede i början av 2013 kommer att behöva lägga störst fokus på patientsäkerheten. Äldrenämnden kommer att från och med den 1 januari ta över personal från hemsjukvården motsvarande ca 45 årsarbetare. Äldrenämnden kommer inledningsvis att organisera hemsjukvården under verksamhetsområdet hemtjänst. Därefter avser nämnden att genomföra en utredning i syfte att kunna fatta ett slutgiltigt beslut om hemsjukvårdens organisation. Rambudget för hemsjukvården 2013 är knappt 42 miljoner inklusive kostnad för hjälpmedel på drygt 10 miljoner Trygghetsboende Ett förslag till plan för framtagandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för äldre enligt uppdrag från fullmäktige presenteras för äldrenämnden i början av Ett förslag till hur kriterier för trygghetsbostäder ska utformas Boendeplanering Utifrån prognosen gällande befolkningsutvecklingen för (se kapitel 3.1) bedöms behovet av bostäder i särskild boendeform öka. Fram till 2020 bedöms ökningen behöva vara cirka 40 bostäder. Inom kommande planperiod 2013 med plan kommer nämnden i första hand att inrikta arbetet på att tillsammans med mark och exploateringsenheten ta fram ett antal planförslag där 40 platser i särskild boendeform kan komma att börja byggas 2016/

22 Äldreförvaltningen ser att gruppen av brukare som har komplexa kognitiva funktionsnedsättningar och /eller psykiatriska diagnoser ökar. Till följd av detta finns ett behov av att utreda möjligheterna till hur brukare med dessa specifika behov kan tillgodoses på ett bättre sätt. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärd för gruppen brukare med komplexa kognitiva funktionsnedsättningar Anhörigstöd Anhörigstödjaren har som mål och uppgift att stödja anhöriga. Ett arbete som är påbörjat och ska vidareutvecklas är samarbetet med hemtjänsten vid avlösarservice. Samarbetet med anhörigstödjare inom handikappförvaltningen ska fortsätta att utvecklas. Under 2013 planeras även att anhörigstödjaren ska bilda ett team bestående av olika professioner utifrån behov som ska stödja och informera anhöriga när närstående flyttar till särskilt boende Mat, näring och måltider Matens betydelse för hälsa och välbefinnande är en ständigt aktuell fråga i äldrenämndens verksamhet. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2013 arbeta fram grundläggande kvalitetskrav gällande kost och nutrition, kvalitetssäkra måltidsmiljön samt utreda möjligheten till kompletterande måltidsalternativ Välfärdsteknologi Utifrån slutsatser som togs fram under projektet Senior Bokväm har ett nytt projekt, Läsplattor i välfärden LIV, startats. Syftet är att utvärdera användbarhet av ITplattor för att stödja kommunikation och skapa kompletterande sociala aktiviteter utifrån brukares behov och intressen. En rapport ska lämnas till äldrenämnden efter sommaren

23 Under 2013 ska andra användningsområden av välfärdsteknologi testas och utvärderas i enlighet med äldrenämndens beslut från maj Syftet med detta är att identifiera användningsområden som stärker brukares integritet och valmöjlighet av insatser. Den nya teknikens möjligheter ska inte förringa värdet av den mänskliga kontakten i utförandet av insatser utan ska ses som ett komplement till nuvarande omsorgsformer. 5.2 Myndighetsutövningen Under 2013 påbörjas utvecklingen av ett nytt arbetssätt för biståndshandläggarna. Modellen omfattar ett systematiskt arbetssätt och strukturerad individbaserad dokumentation av ansökan, behovsbedömning, beslutade insatser, planerade, utförda och ej utförda insatser samt uppföljning. Modellen ska bidra till att stärka rättsäkerheten. Den ska även skapa transparens vilket ger bättre möjlighet till inflytande och insyn för den enskilde. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med att införa den nya modellen fortskrider. Under 2013 kommer även myndighetskontoret att se över bemanning och organisation. Översynen syftar till att förbereda för insatsspecifik biståndsbedömning för samtliga brukare som bor på särskilt boende (se avsnitt Föreskrifter om bemanning i kapitel 5.5.1). Bostadsanpassning Vad gäller området bostadsanpassning så kommer det under 2013 att ske ett utökat samarbete med intygsskrivarna. Under året kommer det även att ske en uppföljning av återanvändbar utrustning. 22

24 Avgiftshandläggning Inom området avgiftshandläggning kommer det under 2013 att genomföras en revidering av befintliga tillämpningsanvisningar. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på nya tillämpningsanvisningar för avgiftshantering. 5.3 Strategiskt verksamhetsområde Dagliga aktiviteter Hela verksamhetsområdet, Dagliga Aktiviteter, genomsyras av ett förebyggande arbete. Under kommande år är det fortsatt fokus på folkhälsa, kultur och teknik. Folkhälsa Inom området arbetar man redan idag med att erbjuda olika fysiska aktiviteter för äldre. Under 2013 planerar man att utöka verksamheten med fler tillfällen och fler alternativ för träning och motion. Äldreinformatören arbetar dagligen ur ett förebyggande perspektiv. Förutom information vid hembesöken finns möjlighet för medborgaren att få stöd med att i sin bostad upptäcka sådant som kan utgöra risk för fall, brand samt annat som kan orsaka fara. Kultur Kulturupplevelse ska anpassas utifrån deltagarens önskemål vilket innebär att det ska finnas ett bredare utbud av underhållning i form av musik och teater. Fortsatt besök på konsthallen och andra utställningar. Fortsatt samarbete med idéburna organisationer och studieförbund. Vidareutveckling av det påbörjade arbetet med kulturrådet, som består av personal från träffpunkter och särskilt boende samt hemtjänst. Syftet med rådet är att öka möjligheten för den enskilde att få en meningsfull dag. Detta ska ske genom att 23

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Hedberg Jenny 2013-07-09 ALN-2013-0199.00 Äldrenämnden Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Uppsala T»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2013-02-05 Diarienummer NHO-2013-0034.00 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Medborgare Verksamhet & process Lärande & förnyelse Ekonomi Borgholms kommun ska

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer