Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015"

Transkript

1 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR OMVÄRLDSANALYS Demografi Nationella satsningar Framtidens äldre E-hälsa KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL, PRIORITERINGAR OCH UPPDRAG Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona Trygga Karlskrona Stöd och omsorg Ambassadörerna som lyfter Karlskrona Hållbart ledarskap, service, och kvalitet ÄLDRENÄMNDENS MÅL OCH PRIORITERINGAR Allmänt Myndighetsutövningen Strategiskt verksamhetsområde Dagliga aktiviteter Strategiskt verksamhetsområde Hemtjänst Strategiskt verksamhetsområde Särskilt boende Strategiskt område Resurs- och Kompetensförsörjning Ledning, stöd och service EKONOMI Ramförändringar

3 6.2 Resultatbudget Investeringsbudget Resursfördelningsmodell Avgifter Övrigt PERSONAL Lön Sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbete Personalpolitiskt program Intern rörlighet Vikariehantering KVALITET Mått och nyckeltal Styrning och uppföljning ÖVRIGT Information och förhandling enligt MBL Information till Kommunala Pensionärsrådet FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR Bilaga 1, Styrkort 2013 Bilaga 2, Större förändringar Bilaga 3, Internbudget 2013 per verksamhetsområde, kkr Bilaga 4, Sammanfattande ekonomisk redovisning Bilaga 5, Resultatbudget Bilaga 6, Investeringsbudget Bilaga7, Personal Äldreförvaltningen

4 1 Äldrenämndens ordförande Programförklaring All verksamhet inom äldrenämndens ansvarsområde skall bygga på valfrihet, kvalité, mångfald, flexibilitet och ska präglas av respekt för den enskilde. Insatserna skall utgå från en helhetssyn, där den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen situation ska utgöra grunden, där inflytandet över vardagen är ett naturligt inslag. Person som beviljats bistånd inom hemtjänst kan välja om insatsen ska utföras av kommunens hemtjänstorganisation eller av personal från en alternativ utförare. Antal utförare inom valfrihetssystemet har ökat. Framtidsprogrammet, som kommunfullmäktige antog 2008, revideras för närvarande och skall vara klart under första halvåret Den framtida ökningen av antalet äldre, förutsätter att nämnden tillsammans med pensionärsorganisationerna och den lokala demensföreningen, ständigt följer utvecklingen av vård- och omsorgsbehovet. En plan skall tas fram, för hur nämnden på sikt ska kunna omvandla våra servicehus till trygghetsboende. Kommunen behöver också uppmuntra och stötta olika aktörer på bostadsmarknaden till att bygga trygghetsboenden och även seniorbostäder med hyresrätt. Ett nytt särskilt boende, Vedebylund (Handelsträdgården), kommer att vara inflyttningsklart den 1 februari Detta boende kommer att ersätta några befintliga särskilda boenden med lägre standard. Rekryteringen av personal och dess kompetens, både grundläggande och fortbildning, är en strategisk viktig fråga för framtiden. Vikariefrågan kommer att analyseras och nya modeller kommer att prövas. Anhörigstödet behöver också utvecklas. Att vårda en närstående innebär ofta stora påfrestningar, både fysiskt som psykiskt och socialt. 3

5 Införandet av elektroniska dörrlås i hemtjänsten är nu klart. Under 2013 ska andra användningsområden av välfärdsteknologi testas. Syftet med detta är att identifiera användningsområden som stärker brukares integritet och valmöjlighet av insatser. Från och med 1 januari 2013 ansvarar kommunen även för hemsjukvården. Vi välkomnar den personal som nu lämnar landstinget för arbete inom äldreomsorgen i Karlskrona. Med denna verksamhetsövergång hoppas vi att våra äldre ska få en bättre och mera tillgänglig vård i hemmet. Socialstyrelsen beslutade 2012 om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. I föreskrifterna anger Socialstyrelsen hur stor bemanningen på ett särskilt boende ska vara i förhållande till antalet personer som bor där. Under våren 2013 förväntas Socialstyrelsen ta fram föreskrifter som gör att samma regler gäller för alla omvårdnadsboenden. De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari Jan-Åke Nordin (M) Ordförande Äldrenämnden 4

6 2 Nämndens uppdrag och ansvar I socialtjänstlagens portalparagraf anges socialtjänstens mål: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Rätten till bistånd regleras i lagens 4 kapitel 1 : Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. I femte kapitlet finns särskilt angivet om äldre: Av 4 framgår Av 5 framgår Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5

7 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Även Hälso- och sjukvårdslagen styr äldreomsorgen, 18 Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 andra stycket. Från och med ansvarar kommunen även för hemsjukvården. Detta regleras också i 18 Hälso- och sjukvårdslagen. Utöver vad som sägs i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen regleras Äldrenämndens verksamhet också av det av kommunfullmäktige fastställda reglementet. Äldrenämndens vision om äldreomsorgen i Karskrona kommun uttrycks på följande sätt I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla äldre ska kunna åldras i trygghet och med värdighet. Här skall de äldre känna att de blir individuellt bemötta och att de själva ska kunna påverka sin egen situation för att skapa en god livskvalité Med utgångspunkt i nämndens uppdrag och ansvar enligt ovan formuleras följande verksamhetsidé: 6

8 Alla äldre kvinnor och män ska ha möjlighet att delta i samhällslivet. Det ska finnas meningsfulla dagliga aktiviteter med varierande innehåll och som stärker den enskildes egna resurser. Alla äldre kvinnor och män ska, så långt som möjligt, kunna leva ett självständigt liv i den egna bostaden. Arbetet ska utgå från den enskildes behov. När en person inte längre kan få sin omsorg tillgodosedd i den egna bostaden, ska särskilda boendeformer med individuell omsorg och vård erbjudas. Styrkort är det redskap som används för att styra och följa upp att utvecklingen går mot ett realiserande av verksamhetsidén. 7

9 3 Omvärldsanalys 3.1 Demografi Antalet kommuninvånare som är 65 år eller äldre uppgick till vilket motsvarar drygt 20,0 % av kommunens folkmängd. Under år 2011 ökade antalet personer i åldersgruppen med drygt 300. Ökningen fördelade sig enligt följande: Åldersgrupp Förändring år år w år + 29 Totalt 65 w år Karlskrona kommuns befolkningsprognos visar på en mycket kraftig ökning av antalet personer över 65 år. Ökningen beräknas uppgå till ca 2200 personer och är framförallt mycket kraftig i åldergruppen år. I slutet av prognosperioden sker även en märkbar ökning i åldersgruppen år medan antalet personer över 90 år beräknas bli oförändrat under prognosperioden. Ökningen i dessa åldersgrupper påverkas inte direkt av den stagnerande och minskande folkmängden som har noterats under år Förändring från Åldersgrupp år år 90 w år

10 Jämfört med dagsläget förefaller den demografiska utvecklingen fram till och med år 2015 komma att endast ha mindre inverkan på volymen efterfrågad äldreomsorg. Vid en utblick fram till 2021 torde emellertid ökningstakten avseende äldre personer komma att ha betydande inverkan på behovet av resurser. Det finns inte anledning att tro att kostnaderna för äldreomsorgen ökar i något linjärt förhållande till ökningen av antalet personer 65-w år, men ovanstående återgivna prognos pekar ändå mot att kommunens långsiktiga planering måste ta sikte på ett markant ökat behov av resurser riktade till den äldre delen av kommunens invånare. 3.2 Nationella satsningar Under ett antal år har regeringen gjort det möjligt för kommunerna att erhålla prestationsbaserade stimulansbidrag för att stimulera utveckling inom äldreområdet. Exempel på detta är Bättre liv för sjuka äldre, Värdighetsgaranti och värdegrund. Dessa satsningar från regeringens sida har gjort att utvecklingsarbetet i kommunerna kunnat drivas utan ökade kostnader för kommuninnevånarna. När de prestationsbaserade statsbidragen upphör innebär detta att kommunerna själva får finansiera fortsatt utveckling och upprätthållande av genomförd utveckling. 3.3 Framtidens äldre Äldres boende har under senare år mer uppmärksammats utifrån att det behövs ett varierat utbud av bostäder som tar hänsyn till den äldres individuella behov. I den senaste forskningen har betraktelsesättet börjat ändras. Det sker en förskjutning från att betrakta den äldre personen som föremål för samhällets insatser till att 9

11 se denne som ett aktivt subjekt med ökade individuella krav på att själv bestämma om tjänster och service. Denna förändring kommer att successivt ställa högre krav på flexibilitet och ett dynamiskt förhållningssätt till de äldre. 3.4 E-hälsa Stort fokus kommer de närmsta åren ligga på att utveckla IT- stöd till brukare och personal inom äldreomsorgen. Många projekt pågår i landet med syfte att öka kvalitén för brukare och underlätta och säkerställa omvårdnaden. Detta gäller både tekniska lösningar och hjälpmedel för äldre men även digitala lösningar för kommunikation och insyn. I en framtid kommer större krav ställas på insyn i sin egen journal. Större krav på information och nåbarhet via IT-verktyg. Kommunerna måste våga börja använda de tekniska möjligheter som står till buds, att våga lita på teknik. Till exempel stöd för övervakning och tillsyn, trygghetsskapande teknik som underlättar vardagen. Dessa frågor följer förvaltningen utvecklingen nationellt. 10

12 4 Kommunfullmäktiges mål, prioriteringar och uppdrag I det här kapitlet beskriver äldrenämnden planerade åtgärder och strategier för att uppnå de av kommunfullmäktige uppsatta mål, prioriteringar och uppdrag. Dessa aktiviteter berör i flera fall även förvaltningens strategiska verksamhetsområden. I dessa fall har aktiviteterna beskrivits här och återkommer inte under de kapitel som beskriver nämndens egna mål och prioriteringar. Äldrenämnden utgår från den disposition som kommunfullmäktige ställer upp i sin budget. Efter varje övergripande mål, verksamhetsmål och prioritering ger nämnden sitt svar på hur den planerar att arbeta med frågan. De mål, uppdrag och prioriteringar som särskilt riktas till Äldrenämndens verksamhet återfinns i fullmäktigesdokument under rubrikerna Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona Trygga Karskrona Stöd och omsorg Ambassadörerna som lyfter Karlskrona Hållbart ledarskap, service, och kvalitet 4.1 Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona Utifrån de övergripande målen som anges i kommunfullmäktiges budget för 2013 finns för Äldrenämnden anledning att fördjupa sig i nedan beskrivna mål Övergripande mål Lönesättningen inom den kommunala verksamheten skall vara jämställd. Se 4.3 Ambassadörer som lyfter Karlskrona. Kvalitetskommun 2015 Kommunfullmäktige har beslutat att Karlskrona kommun ska bli nominerade till årets kvalitetskommun senast år

13 Äldrenämnden arbetar med kvalitet på flera sätt. Ett stort arbete som nämnden driver just nu är ett projekt för att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. När äldrenämnden undersökt vad som gjort andra kommuner framgångsrika i att nomineras till utmärkelsen är ett tydligt styrsystem en viktig faktor. God service och medborgardialog Karskrona kommun skall präglas av god service och en stark medborgardialog. Äldrenämnden arbetar med medborgardialog på flera olika sätt. Bland annat genom temadagar där allmänheten bjuds in att delta och diskutera äldreomsorgen. Nämnden för även kontinuerligt dialog med intresseorganisationer både om äldreomsorg i stort och konkreta frågor. 4.2 Trygga Karlskrona Stöd och omsorg Övergripande mål Folkhälsoaspekten Folkhälsa och förebyggande arbete är en viktig fråga i äldrenämndens verksamhet. Äldrenämnden arbetar med att informera de äldre medborgarna genom att dels medverka i pensionärsorganisationernas arbete och dels genom individuella möten som genomförs av förvaltningens äldreinformatör. Även i folkhälsoarbetet arrangerar nämnden temadagar för att sprida information inom aktuella områden, exempelvis kost och nutrition, säkerhet samt fysisk aktivitet. Parboendegaranti Kommunfullmäktige har uttalat att i Karlskrona kommun ska det vara självklart att inom omsorgen få möjlighet att leva tillsammans. Äldrenämnden har under hösten 2012 utarbetat riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans. Riktlinjerna bygger på en förändring i socialtjänstlagens 4 kapitel 1b. Lagändringen gäller från i november Äldrenämnden kommer att kontinuerligt 12

14 följa upp den effekt riktlinjerna får för äldre par som vill bo tillsammans samt för verksamheten. Äldrenämndens målbild är att alla som beviljas särskilt boende med parbogaranti skall få ett realistiskt erbjudande att kunna bo tillsammans inom 3 månader Valfrihet, kvalitet, mångfald, flexibilitet och respekt för den enskilde Enligt kommunfullmäktige ska all verksamhet inom välfärden för äldre bygga på valfrihet, kvalitet, mångfald flexibilitet samt präglas av respekt för den enskilde. Insatserna skall utgå från en helhetssyn där den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen situation ska utgöra grunden För att leva upp till kommunfullmäktiges övergripande mål enligt ovan kommer äldrenämnden att under 2013 inrikta sig på utvecklingsarbete inom två områden: Genomförandeplan Äldrenämnden kommer att följa upp och utveckla användandet av genomförandeplan som verktyg i omsorgen om den enskilde. Genomförandeplanen måste på ett mer tydligt sätt bli ett instrument som säkerställer planering för den enskildes individuella samlade behov. Att samråd med den enskilde planera för att tillgodose individuella behov över dagen, dygnet och veckan. Planeringen skall i så stor utsträckning som möjligt göras tillsammans med den personal som vid upprättande och uppföljning ingår i teamet runt den enskilde. Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att utveckla ett arbetssätt som säkerhetsställer att genomförandeplanen är det grundläggande viktigaste dokumentet i omsorgen om den enskilde. Personkontinuitet Äldrenämnden ser ett behov av fortsatt utvecklingsarbete för att nå det av nämnden fastställda målet för personkontinuitet. 13

15 Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att under 2013 arbeta fram en struktur för den dagliga planeringen som leder till att personkontinuiteten förbättras för den enskilde brukaren. Handelsträdgården Kommunfullmäktige konstaterar att ett nytt särskilt boende, Vedebylund (Handelsträdgården), kommer att stå klart under den senare delen av Byggnation av ett nytt särskilt boende Handelsträdgården samt en träffpunkt har påbörjats under 2012 och kommer att pågår under hela Boendet vid Handelsträdgårdstomten beräknas att vara inflyttningsklart januari Äldrenämnden kommer att fortsätta sitt tidigare inledda samarbete med Blekinge Tekniska högskola för att möjliggöra att den senaste prövade och säkerställda tekniken ska användas inom det nya boendet. Äldrenämnden avsatte 4 mnkr i budget i sin budget för 2012 för att täcka utökade kostnader under övergångstiden. De utökade kostnaderna motiveras av att verksamhet under en övergångsperiod behöver bedrivas både på det nya boendet samt den verksamhet som lämnas. Mot bakgrund av att planeringen är något framskjuten i tiden avsätter äldrenämnden 1 mnkr för 2013 och 3 mnkr för Som tidigare planerats i budget och verksamhetsplan 2012 så förväntas den nya enheten att rymmas inom de ekonomiska medel som följer av att stänga 48 bostäder i nuvarande särskilda boenden. Inom de ekonomiska medlen har inte behovet av eventuell anpassning till ny föreskrift om bemanning för personer med demenssjukdom beaktats Verksamhetsmål Samtliga personer som fått ett beslut om beviljad insats ska få sitt beslut verkställt senast tre månader från beslutsdatum. 14

16 Äldre som beviljats bistånd i form av bostad i särskilt boende ska få ett realistiskt erbjudande inom tre månader. Äldre par ska få rätt att bo ihop. De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tid. Dessa verksamhetsmål kommer äldrenämnden att följa upp med den resultatstyrningsmodell som införts i förvaltningens ledningsarbete. Se bilaga 1, Styrkort Prioriteringar Framtidsprogrammet Se kapitlet 5.1 Allmänt under Äldrenämndens mål och prioriteringar Jämställd omsorg Inom projektet Hållbar jämställdhet HÅJ2 ska samtliga nämnder och förvaltningar jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Projektet pågår under tiden Äldreförvaltningen arbetar efter de av kommunstyrelsen fastställda målen bl.a. genom att påbörja jämställdhetsintegrering av ledningssystemet och internbudgetprocessen. Övergripande plan för social mångfald anger att varje nämnd/styrelse ska ta fram en handlingsplan med konkreta och mätbara mål för mångfaldsarbetet. Handlingsplanen ska antas var tredje år med start 2013 men uppföljning och redovisning görs årligen i samband med årsbokslut. Handlingsplanens mål bearbetas första gången in i äldrenämndens internbudget för Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inarbeta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i det fortsatta arbetet med värdighetsgarantier och kompetensutveckling. 15

17 4.3 Ambassadörerna som lyfter Karlskrona Hållbart ledarskap, service, och kvalitet Verksamhetsmål Lönesättningen inom de kommunala verksamheterna ska vara jämställd. Frisknärvaron ska öka. Sjukskrivningarna ska fortsätta minska. Önskad sysselsättningsgrad ska införas i all vår verksamhet. Alla som har en fast anställning i Karlskrona kommun och önskar att jobba heltid ska bli erbjuden en heltidsanställning. Andelen nöjda medarbetare ska öka i våra medarbetarenkäter. Andelen som svarar på våra medarbetarenkäter ska öka. Antalet timavlönade i Karlskrona kommun ska minska. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun ska fortsätta minska. Långsiktigt mål ska vara 4 procent. Dessa verksamhetsmål kommer äldrenämnden att följa upp med den resultatstyrningsmodell som införts i förvaltningens ledningsarbete. Se bilaga 1, Styrkort. 16

18 5 Äldrenämndens mål och prioriteringar 5.1 Allmänt I detta kapitel beskrivs först de allmänna utgångspunkter och åtaganden som gäller förvaltningen i sin helhet. Därefter beskrivs det som är verksamhetsspecifikt under respektive kapitel för de strategiska områdena. Äldrenämndens värdegrund är alltjämt den bas som all verksamhet ska vila på. Nämndens egen värdegrund och den värdegrund som numera ingår i Socialtjänstlagen är två med varandra harmonierande sätt att ge uttryck för vikten av en god äldreomsorg. Äldrenämnden har ansökt om stimulansbidrag för utveckling av s.k. värdighetsgarantier, vilket är led i etableringen av den nationella värdegrunden. Det av kommunfullmäktige fastställda Framtidsprogrammet för äldreomsorgen i Karlskrona kommun ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2012 har äldrenämnden i en partsammansatt arbetsgrupp påbörjat utveckling av framtidsprogrammet. För att få en bild av vilka krav och förväntningar som kommer att riktas på äldreomsorgen framåt i tiden har arbetsgruppens arbete varit inriktat på omvärldsbevakning. Det omarbetade Framtidsprogrammet för äldre i Karlskrona beräknas att vara klart under april månad 2013 för att sedan översändas för beslut i kommunfullmäktige i juni Äldres Bästa Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande arbete för att möjligöra ett bättre liv för sjuka äldre. Den totala satsningen pågår till Landstinget Blekinge och Blekinges kommuner har valt att kalla satsningen Äldres Bästa. 17

19 I det fortsatta arbetet med sammanhållen vård och omsorg om äldre i Blekinge ska fokus läggas på en handlingsplan som är upprättad och som beskriver implementering av nya rutiner och arbetssätt. Varje berörd förvaltning i länet och landstinget ska utse en kontaktperson som tillsammans med bland annat utvecklingsledarna inom Äldres Bästa ska arbeta med de operativa processerna i handlingsplanen. En närmare beskrivning av arbetet ges i bilaga 8, Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Blekinge (Äldres Bästa). Trygg hemgång Inom ramen för utvecklingsarbetet Äldres Bästa har även lyckade satsningar gjorts i länet vad avser trygg hemgång. Trygg hemgång skall möjliggöra en trygg och säker hemgång efter sjukhusvistelse i syfte att kunna motverka återinläggning på sjukhus och den enskilde skall kunna bo kvar hemma. Att en implementera en form av trygg hemgång finns med som ett mål i Handlingsplan för Sammanhållen vård och omsorg äldre i Blekinge. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en form av trygg hemgång för Äldrenämndens verksamhet. Inom hemtjänstverksamheten planeras trygg och säker hemgång vilket förväntas ge en effekt motsvarande 1 mnkr som effektiviseras genom en minskad volym hemtjänsttimmar Nationella riktlinjer demensomsorg Arbetet med att förverkliga de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom pågår. De nationella riktlinjerna är omsatta till regionala och en handlingsplan finns upprättad för äldrenämndens verksamhet. Av det ursprungliga stimulansbidraget för utvecklingsarbetet av demensomsorg har medel 18

20 kunnat nyttjas under 2012 till finansiering av två Silviasystrar. Dessa har arbetat 50 % vardera med utvecklingsområden inom den lokala handlingsplanen. För att utvecklingsarbetet skall fortlöpa finns det ett behov av att Silviasystrarnas fördjupade kunskaper tas tillvara i det fortsatta arbetet inom demensomsorgen. Det finns en koppling till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskriften betonar vikten av tillgång till personal med fördjupad kompetens inom demensomsorg. Äldrenämnden avser att under 2013 fortsätta att arbeta i enlighet med den lokala handlingsplan som har upprättats Föreskrifter om bemanning i särskilt boende Socialstyrelsen beslutade juni 2012 om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. I föreskrifterna anger Socialstyrelsen hur stor bemanningen på ett särskilt boende ska vara i förhållande till antalet boende. I dagsläget har inte Karlskrona kommuns omvårdnadsboenden den nivå på bemanning som krävs. För att nå kraven i föreskrifterna kommer nämndens kostnader att öka. Under våren 2013 förväntas Socialstyrelsen ta fram föreskrifter som gör att samma regler gäller för alla omvårdnadsboenden. De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari Denna utvidgning av föreskrifterna kommer att innebära ytterligare kostnadsökningar för äldrenämnden. Exakt hur stor ökningen kommer att bli är ännu inte helt klarlagt. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera och beräkna kostnader för den förändring som behöver genomföras till följd av föreskrifterna. 19

21 5.1.4 Övertagande av hemsjukvård Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2012 fattades beslut om att kommunen ska överta ansvaret för hemsjukvård. Den tidsram som finns för övertagande av hemsjukvården gör att nämnden under ett inledningsskede i början av 2013 kommer att behöva lägga störst fokus på patientsäkerheten. Äldrenämnden kommer att från och med den 1 januari ta över personal från hemsjukvården motsvarande ca 45 årsarbetare. Äldrenämnden kommer inledningsvis att organisera hemsjukvården under verksamhetsområdet hemtjänst. Därefter avser nämnden att genomföra en utredning i syfte att kunna fatta ett slutgiltigt beslut om hemsjukvårdens organisation. Rambudget för hemsjukvården 2013 är knappt 42 miljoner inklusive kostnad för hjälpmedel på drygt 10 miljoner Trygghetsboende Ett förslag till plan för framtagandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för äldre enligt uppdrag från fullmäktige presenteras för äldrenämnden i början av Ett förslag till hur kriterier för trygghetsbostäder ska utformas Boendeplanering Utifrån prognosen gällande befolkningsutvecklingen för (se kapitel 3.1) bedöms behovet av bostäder i särskild boendeform öka. Fram till 2020 bedöms ökningen behöva vara cirka 40 bostäder. Inom kommande planperiod 2013 med plan kommer nämnden i första hand att inrikta arbetet på att tillsammans med mark och exploateringsenheten ta fram ett antal planförslag där 40 platser i särskild boendeform kan komma att börja byggas 2016/

22 Äldreförvaltningen ser att gruppen av brukare som har komplexa kognitiva funktionsnedsättningar och /eller psykiatriska diagnoser ökar. Till följd av detta finns ett behov av att utreda möjligheterna till hur brukare med dessa specifika behov kan tillgodoses på ett bättre sätt. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärd för gruppen brukare med komplexa kognitiva funktionsnedsättningar Anhörigstöd Anhörigstödjaren har som mål och uppgift att stödja anhöriga. Ett arbete som är påbörjat och ska vidareutvecklas är samarbetet med hemtjänsten vid avlösarservice. Samarbetet med anhörigstödjare inom handikappförvaltningen ska fortsätta att utvecklas. Under 2013 planeras även att anhörigstödjaren ska bilda ett team bestående av olika professioner utifrån behov som ska stödja och informera anhöriga när närstående flyttar till särskilt boende Mat, näring och måltider Matens betydelse för hälsa och välbefinnande är en ständigt aktuell fråga i äldrenämndens verksamhet. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2013 arbeta fram grundläggande kvalitetskrav gällande kost och nutrition, kvalitetssäkra måltidsmiljön samt utreda möjligheten till kompletterande måltidsalternativ Välfärdsteknologi Utifrån slutsatser som togs fram under projektet Senior Bokväm har ett nytt projekt, Läsplattor i välfärden LIV, startats. Syftet är att utvärdera användbarhet av ITplattor för att stödja kommunikation och skapa kompletterande sociala aktiviteter utifrån brukares behov och intressen. En rapport ska lämnas till äldrenämnden efter sommaren

23 Under 2013 ska andra användningsområden av välfärdsteknologi testas och utvärderas i enlighet med äldrenämndens beslut från maj Syftet med detta är att identifiera användningsområden som stärker brukares integritet och valmöjlighet av insatser. Den nya teknikens möjligheter ska inte förringa värdet av den mänskliga kontakten i utförandet av insatser utan ska ses som ett komplement till nuvarande omsorgsformer. 5.2 Myndighetsutövningen Under 2013 påbörjas utvecklingen av ett nytt arbetssätt för biståndshandläggarna. Modellen omfattar ett systematiskt arbetssätt och strukturerad individbaserad dokumentation av ansökan, behovsbedömning, beslutade insatser, planerade, utförda och ej utförda insatser samt uppföljning. Modellen ska bidra till att stärka rättsäkerheten. Den ska även skapa transparens vilket ger bättre möjlighet till inflytande och insyn för den enskilde. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med att införa den nya modellen fortskrider. Under 2013 kommer även myndighetskontoret att se över bemanning och organisation. Översynen syftar till att förbereda för insatsspecifik biståndsbedömning för samtliga brukare som bor på särskilt boende (se avsnitt Föreskrifter om bemanning i kapitel 5.5.1). Bostadsanpassning Vad gäller området bostadsanpassning så kommer det under 2013 att ske ett utökat samarbete med intygsskrivarna. Under året kommer det även att ske en uppföljning av återanvändbar utrustning. 22

24 Avgiftshandläggning Inom området avgiftshandläggning kommer det under 2013 att genomföras en revidering av befintliga tillämpningsanvisningar. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på nya tillämpningsanvisningar för avgiftshantering. 5.3 Strategiskt verksamhetsområde Dagliga aktiviteter Hela verksamhetsområdet, Dagliga Aktiviteter, genomsyras av ett förebyggande arbete. Under kommande år är det fortsatt fokus på folkhälsa, kultur och teknik. Folkhälsa Inom området arbetar man redan idag med att erbjuda olika fysiska aktiviteter för äldre. Under 2013 planerar man att utöka verksamheten med fler tillfällen och fler alternativ för träning och motion. Äldreinformatören arbetar dagligen ur ett förebyggande perspektiv. Förutom information vid hembesöken finns möjlighet för medborgaren att få stöd med att i sin bostad upptäcka sådant som kan utgöra risk för fall, brand samt annat som kan orsaka fara. Kultur Kulturupplevelse ska anpassas utifrån deltagarens önskemål vilket innebär att det ska finnas ett bredare utbud av underhållning i form av musik och teater. Fortsatt besök på konsthallen och andra utställningar. Fortsatt samarbete med idéburna organisationer och studieförbund. Vidareutveckling av det påbörjade arbetet med kulturrådet, som består av personal från träffpunkter och särskilt boende samt hemtjänst. Syftet med rådet är att öka möjligheten för den enskilde att få en meningsfull dag. Detta ska ske genom att 23

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer