Kommunstyrelsens arbetsutskott (39) Roland Åkesson (C), ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 1 (39) Roland Åkesson (C), ordförande"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (39) Plats och tid Kommunhuset den 21 okt 2014 kl ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S) Lars Hollner (S) Fredrik Johansson, ekonomichef, , 414, 422 Thomas Nilsson, teknisk chef, , , , 423 Åsa Hällerståhl, ekonom, , 422 Anders Elm, gatuingenjör, 421 Henrik Eriksson, planarkitekt, 416 Thomas Svensson, näringslivssekreterare, 387 Lars Petersson, fastighetsingenjör, 418, 420 Ann-Katrin Rosén, byggnadsingenjör, 420 Oscar Ekstam, föreningskonsulent, 419 Mats Johansson, kommunchef Birgitha Freij, kommunsekreterare Ann Petersson och Robert Rapakko Justering Måndagen den 27 oktober 2014 Under- Paragraf Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Justerande Ann Petersson Robert Rapakko ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2010/111 MÖNSTERÅS HANDEL - RAPPORT Bakgrund Aktuellt Arbetsutskottet beslutade enligt 234/2012 att stödja Mönsterås Handel med 150 tkr under två år, sammanlagt 300 tkr, under tiden 1 september augusti I beslutet angavs att styrelsen för Mönsterås Handel årligen ska lämna en rapport om verksamheten. Eva Aronsson och Robert Schöttke, ordförande respektive vice ordförande i styrelsen för Mönsterås Handel, informerar om verksamheten under 2014 och planeringen inför Eva och Robert ansöker också om ekonomiskt stöd till fortsättning av projektet. Informationen läggs till handlingarna. Näringslivssekreterare Thomas Svensson och kommunchef Mats Johansson får i uppdrag att dels bereda ansökan om fortsatt verksamhetsbidrag, dels ta fram statistik för konsumtion uppdelat på dagligvaror respektive sällanköpsvaror för Mönsterås och de närliggande kommunerna Oskarshamn och Kalmar.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/194 OKNÖ 1:1, 1:21 - FASTIGHETSREGLERING Förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering mellan Mönsterås kommun, ägare till Oknö 1:1, och Jessica Källerteg, Siriusplan 25, Kalmar, ägare till Oknö 1:21. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/228 OKNÖ 1:1, 1:229 - FASTIGHETSREGLERING Förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering mellan Mönsterås kommun, ägare till Oknö 1:1, och Ismet och Merima Ljuskovic, Videvägen 25, Halmstad, ägare till Oknö 1:229. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 RENGÖRINGS-/SOTNINGSTAXOR Förslag till taxor för utförande av rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxorna för utförande av rengöring/sotning att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXOR FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL Förslag till taxor för utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxorna för utförande av brandskyddskontroll att gälla från och med den 1 januari 2015 och tillsvidare.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Förslag till taxor för räddningstjänstens verksamhetsområde. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxorna för räddningstjänstens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2015 och tillsvidare.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 MILJÖNÄMNDENS TAXOR FÖR TILLSYN OCH PRÖV- NING ENLIGT MILJÖBALKEN OCH LIVSMEDELS- LAGEN Förslag till ändring och tillägg i miljönämndens taxor för tillsyn och prövning, samt förslag till revidering av timtaxan. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa miljönämndens taxor för tillsyn och prövning, samt att höja timtaxan från 750 kr till 780 kr att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXA FÖR FÖRENINGSSERVICE Taxorna för kopiering och laminering till föreningar i Mönsterås kommun föreslås vara oförändrade: Kopiering svart/vitt Kopiering färg Laminering A4 Laminering A3 0,50 kr/sida 1,00 kr/sida 1,00 kr/blad 2,00 kr/blad Kommunstyrelsen föreslås fastställa taxorna för föreningsservice att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXOR ENLIGT ALKOHOLLAGEN Taxorna enligt alkohollagen föreslås vara oförändrade: Nytt tillstånd Utvidgat tillstånd Utökad serveringstid Tillfälligt tillstånd (allmänheten) Slutet sällskap Anmälningsavgift för catering- Bolag med serveringstillstånd kr kr kr kr kr 300 kr Tillsynsavgiften baseras på omsättning samt gällande basbelopp (för kr): Alkoholförsäljningens omfattning - 25 tkr 1 % 445 kr - 50 tkr 2 % 890 kr tkr 5 % kr tkr 10 % kr tkr 12 % kr tkr 14 % kr tkr 16 % kr tkr 18 % kr tkr 20 % kr tkr 22 % kr tkr 24 % kr tkr 26 % kr tkr 29 % kr tkr 32 % kr tkr 35% kr tkr 38% kr tkr 41% kr tkr 44% kr tkr 47% kr Kommunstyrelsen föreslås fastställa taxorna enligt alkohollagen att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXOR INOM KULTURNÄMNDENS VERKSAMHET Avgifterna inom kulturnämndens verksamhetsområde föreslås vara oförändrade. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås fastställa taxorna inom kulturnämndens verksamhet att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/229 OKNÖ 1:80 - KÖPEKONTRAKT Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparna Jan och Anette Örnhammar, Torsjö 12, Eksjö, om köp av fastigheten Oknö 1:80 till ett pris av kronor. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Taxan avser avgifter inom byggnadsnämndens verksamhet i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan, nybyggnadskarta, m.m. Bilaga. I förslaget till taxa fastställs justeringsfaktorn N till 0,7. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att anta taxan för prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXOR BÅTPLATS OCH STÄLLPLATS FÖR HUSBIL Förslag till taxor för båtplats och ställplats för husbil under tiden 15 april 15 oktober, samt båtplats årsvis. Bilaga. Taxorna föreslås vara oförändrade. Kommunstyrelsen föreslås fastställa taxorna för båtplats och ställplats för husbil i enlighet med förslaget att gälla från och med den 1 januari Avgifterna gäller tills vidare.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXOR FÖR TEKNISKA KONTORETS TJÄNSTER Förslag till taxa för tidsersättning för administrativa tjänster, kopiering, samt avgifter för lån och diverse material och tjänster. Bilaga. Avgifterna höjs med cirka 3 procent. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna för tekniska kontorets tjänster att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förslag till taxor för Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna för Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Förslag till taxor för hämtning, borttransport och destruktion av avfall. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att anta renhållningstaxorna för Mönsterås kommun att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXA FÖR FELPARKERING För felparkeringar föreslås oförändrade avgifter: felparkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad eller taxi samt på busshållplats 700 kr, felparkering mindre än tio meter före övergångsställe, vid vägkorsning och på farthinder 500 kr, samt överträdelse av övriga parkeringsregler 300 kr. Kommunstyrelsen föreslås besluta att felparkeringsavgifterna ska vara oförändrade och gälla tills vidare.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXA FÖR TILLFÄLLIG HYRA AV LOKALER Förslag till avgift vid tillfällig hyra av lokalerna Tornet, Sjöbodarna, Jungnervillan, Kronobäck, Multihall, samt lokaler inom Mönsterås bibliotek. Bilaga. Hyrorna är oförändrade. Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till avgifter för tillfällig hyra av lokaler att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXOR FÖR HYRA AV KLUBBLOKALER Förslag till nya taxor i klubblokalerna i föreningsnämndens lokaler och förhyrda fastigheter. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxorna för klubblokaler att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXA FÖR KOST VID KORTTIDSVISTELSE ENLIGT LSS Socialnämnden föreslår att avgifterna för mat i samband med korttidsvistelse höjs med 4 6 procent. Det innebär 0-6 år 70 kr/heldag och 35 kr/halvdag, 7-12 år 84 kr/heldag och 42 kr/halvdag, år 90 kr/heldag och 45 kr/halvdag, samt 16 år kr/heldag och 52 kr/halvdag. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifterna för mat vid korttidsvistelse enligt LSS att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TAXA FÖR MAT VID KORTTIDSTILLSYN Taxorna för mat i samband med korttidstillsyn från 13 år föreslås vara oförändrade: Frukost 15 kr, lunch 35 kr, mellanmål 15 kr, samt för heldag 65 kr. Kommunstyrelsen föreslås fastställa avgifterna för mat i samband med korttidstillsyn från 13 år och uppåt att gälla tills vidare.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 TIMERSÄTTNING ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETS- SYSTEM (LOV) Socialnämnden föreslår att ersättningen enligt lagen om valfrihetssystem höjs från 421 kronor/timme till 431 kronor/timme avseende omsorg/ service, och ersättningen för enbart service från 383 kronor/timme till 393 kronor/ timme. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att höja ersättningen avseende omsorg/service till 431 kronor/timme exklusive moms och avseende enbart service till 393 kronor/timme exklusive moms från och med den 1 januari 2015 och tillsvidare.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 AVGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Förslag till avgifter inom hälso- och sjukvård. Bilaga. Taxorna föreslås vara oförändrade. Kommunstyrelsen föreslås fastställa taxorna för socialnämndens verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen att gälla tills vidare.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/220 SOCIALNÄMNDENS TAXOR INOM OMSORGEN Förslag till taxor för socialnämndens omsorgsverksamhet i enlighet med bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för socialnämndens omsorgsverksamhet i enlighet med bilaga. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/064 SAMVERKANSAVTAL MED EMÅFÖRBUNDET AU 1 apr 2014 Aktuellt Samverkansavtal mellan primärkommunerna och Emåförbundet i Emåns avrinningsområde, från Emåförbundet, Box 237, Vetlanda. Det gällande treåriga samverkansavtalet löper ut. Emåförbundet vill upprätta nya avtal, och ordförande Anders Gustafsson och verksamhetsledare Ilan Leshem kom därför till arbetsutskottet för att informera om verksamheten, samt för att få veta hur Mönsterås kommun vill att förbundet ska bidra till verksamhet i kommunen. Under diskussionen framkom att regleringsfrågan är mycket viktig för Mönsterås, liksom recipientkontrollen eftersom vi tar dricksvatten från Emån. Vår kommunala vattengrupp med tjänstemän från tekniska kontoret, miljökontoret, räddningstjänsten och kommunstyrelsens beredskapstjänst tar gärna emot mer information från Emåförbundet. Förslag till samverkansavtal föreligger. Av kostnaderna för verksamheten föreslås Mönsterås kommun står för 71 tkr år 2015, 78 tkr år 2016, och 82 tkr år Mönsterås kommun deltar i Emåförbundet till år 2017 till en sammanlagd kostnad av 231 tkr.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/086 RAPPORT: EJ VERSTÄLLDA GYNNANDE BESLUT ENLIGT SoL OCH LSS I 16 kap socialtjänstlagen (SoL) finns en rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL. I 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns en rapporteringsskyldighet beträffande ej verkställda gynnande beslut enligt 9 LSS. Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut, samt om det finns beslut som har avbrutits. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade, så det går inte att se vem beslutet gäller. Socialnämnden ska inte heller ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Ej verkställda beslut enligt SoL: Den 30 september 2014 Det finns tre beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum; två beslut om särskilt boende och ett beslut om trygghetslarm. Ej verkställda beslut enligt LSS: Den 30 september 2014 Det finns inget beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Avbrott i verkställigheten Den 30 september 2014 Det finns inga beslut som rapporterats med avbrott i verkställigheten överstigande tre månader från datum för avbrott. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/214 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Reglemente för krisledningsnämnden, förslag till revidering av det inaktuella reglementet som är fastställt i december Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa Reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2015.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/185 REMISS: REGIONAL AGENDA FÖR KALMAR LÄN Remiss: Regional digital agenda för Kalmar län, från Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar. Syftet med en regional digital agenda är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi. Det handlar om att ta till vara alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. AU 23 sep 2014 Diskussion Kommunchef Mats Johansson fick i uppdrag att ta fram synpunkter från förvaltningarna vid chefsmöte den 6 okt. Därefter ska kommunledningskontoret ta fram förslag till remissvar till arbetsutskottets sammanträde den 21 okt för beslut i kommunstyrelsen den 4 nov Förslag till remissvar. Remissvaret diskuteras. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera förslaget till remissvar i enlighet med arbetsutskottets diskussion. Ärendet återupptas för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2014.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/174 REMISS: MED MILJÖMÅLEN I FOKUS HÅLLBAR ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Remiss avseende Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, från Miljödepartementet, Stockholm. Dnr. M2014/1595/Nm. Strategin för långsiktigt hållbar markanvändning omfattar totalt tre betänkanden där detta utgör slutbetänkandet. Strategin fokuserar på hur styrningen av markanvändning kan utvecklas för ett ökat helhetsperspektiv, med särskild inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur, samt hur vi ska uppnå en hållbar användning av jordbruksmark. AU 16 sep 2014 Förslag Tekniske chefen fick i uppdrag att i samråd med miljöchefen ta fram ett förslag till remissvar till arbetsutskottets sammanträde den 21 oktober om remissvar tas av kommunstyrelsen den 4 november Förslag till remissvar: Mönsterås kommun arbetar mycket aktivt med miljöfrågor och hållbar utveckling. Kommunen har flera antagna dokument, som styr miljöarbetet. Exempel på dokument är lokala miljömål, energi- och klimatstrategi, budgetmål, tillväxtstrategi och översiktsplanens mål och strategier. Många åtgärder och projekt har genomförts i kommunen. Exempel på detta målmedvetna arbete är anläggande av våtmarker och föryngringsdammar för fisk, energieffektiviseringsåtgärder, utbyggnad av cykelleder, fjärrvärme och bredbandsfiber, anslutning av kustnära avlopp, byggnation av offentliga byggnader enligt passiv-hus-principer, hållbara energilösningar med vindkraft, småskalig vattenkraft, solceller och solfångare och en hög andel ekologiska livsmedel inom skola och äldreomsorg m.m. Kommunen har i sin investeringsbudget under många år avsatt medel för klimatinvesteringar, som också i flera projekt varit en del av en samfinansiering med statliga bidrag Mönsterås kommun anser att kommunerna redan idag har ansvar för att ta miljö- och naturhänsyn i sin planering, däremot behöver kunskapen om grön infrastruktur stärkas. Det är av stor vikt att planprocesserna förenklas, utan att för den skull åsidosätta riksintressen och andra viktiga planeringsparametrar. Kommunen ser positivt på en tydligare styrning inom havs- och vattenområdet. Idag råder en oklarhet i vem som äger och driver frågorna. Det är av stor vikt att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och finansieringen för

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott genomförande av åtgärder måste klargöras för att Sverige ska klara EU:s vattendirektiv. När det gäller restaurering av kust- och sötvattenmiljöer föreslås en nationell behovsanalys som stöd för prioriteringar och avvägningar. Mönsterås kommun anser att behoven i Mönsterås och Kalmar län är väl kända, utan det är resurser och i viss mån metoder för hur åtgärderna ska genomföras som saknas. Avseende Sveriges agerande vad gäller EU:s jordbrukslagstiftning, så måste näringslivet inom de areella näringarna höras, vilka rimliga åtgärder som finns för att öka produktionen av inhemska livsmedel samtidigt som klimatpåverkan minskar. Mönsterås kommun anser att det är för tidigt att strukturera om miljökvalitetsnormerna för vatten år Det är viktigare att fokusera på tillämpningen av dessa och att utveckla åtgärdsprogrammen. Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till remissvar såsom sitt eget att överlämna till miljödepartementet.

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/230 BEVARANDE- OCH UTVECKLINGSSTRATEGI INOM DEL AV MÖNSTERÅS KÖPING Kulturhistorisk utredning, från planarkitekt Henrik Eriksson. Kommunens nuvarande kulturhistoriska utredning för en del av Mönsterås köping är från 1977 och behöver uppdateras. Syftet med en uppdatering är att identifiera och lyfta fram kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, och därmed väcka intresse hos kommuninnevånarna att skapa attraktiva miljöer. Projektet beräknas kosta 300 tkr. Möjlighet att söka medfinansiering hos Länsstyrelsen i Kalmar län finns. Resterande kostnad belastar konto för översiktsplanering. Plan- och byggavdelningen får i uppdrag att hos Länsstyrelsen i Kalmar län ansöka om medfinansiering till framtagande av en bevarande- och utvecklingsstrategi för del av Mönsterås köping.

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/170 ÅRHULT 3:27 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASS- NINGSBIDRAG I FLERBOSTADSHUS Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av lås på altandörr, från Ossie Freij, Storgatan 100 I, Blomstermåla. Utredning från handläggare Annika Tengel, AU 16 sep 2014 Arbetsutskottet beslutade att meddela sökanden att, med hänvisning till ovanstående utredning, har arbetsutskottet för avsikt att avslå ansökan, eftersom det inte är styrkt med intyg att den sökta åtgärden är nödvändig för att bostaden ska bli ändamålsenligt för sökanden. Sökanden lämnades möjlighet att yttra sig över avsikten att avslå ansökan, innan definitivt beslut fattas. Något yttrande har inte inkommit. Besvär Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av lås i altandörr avslås med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) och med hänvisning till utredning Åtgärden är inte styrkt med intyg och den är inte nödvändig för att bostaden ska bli ändamålsenlig för sökanden. et går att överklaga, se bifogad besvärshänvisning.

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/137 PLANERING FÖR OMBYGGNAD AV ALLÉGÅRDEN Bakgrund KS 3 jun 2014 AU 24 jun 2014 Aktuellt Allégården, Allégatan 1, innehåller lokaler för såväl kommunens som landstingets verksamheter. Diskussion om ombyggnad av fastigheten för att bättre motsvara verksamheternas krav har förts under en längre tid. Fastigheten omfattar kvm och värderas till 75 mnkr. Thomas Nilsson, teknisk chef, redogjorde för samtal med landstinget. Beskedet är att landstinget ska lämna uppgifter angående hälsocentralens behov m.m. senast under juni Frågan om gemensamma lokaler för familjecentralen är vilande i avvaktan på slutligt besked från landstinget. Kommunstyrelsen påtalar behovet av fler parkeringsplatser! Tekniska kontoret arbetar vidare med att ta fram beslutsunderlag. Thomas Nilsson redogjorde för utredningen om kvaliteten på bassängen som används i rehabilitering, samt för kostnaden för att få den i absolut toppskick. Utredningen visar att det behövs mindre insatser inom ramen 1,5 2 mnkr. För kommuninnevånarna är det viktigt att verksamheten även i fortsättningen finns lokalt placerad. Utredningen delges Landstinget i Kalmar län. Thomas Nilsson informerar om diskussioner med landstinget om ombyggnad av Allégården. Ombyggnaden beräknas pågå under 2,5 år med möjligstart under hösten Tekniska kontoret och socialkontoret får i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna ombyggnaden av kontorslokaler för socialnämndens verksamhet i syfte att åstadkomma fler flexibla arbetsplatser utan låsning till enskildas arbetsrum och med ett effektivt lokalutnyttjande. Tekniska kontoret och ekonomiavdelningen får i uppdrag att ta fram flera alternativ för att driva och finansiera fastigheten.

35 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2013/123 ANLÄGGANDE AV AKTIVITETSPARK, MÖNSTERÅS Bakgrund AU 13 aug 2013 AU 26 aug 2014 Aktuellt ar Kommunfullmäktige uppdrog enligt 74/2012 till föreningsnämnden att utreda plats och kostnad för anläggande av område för skate, inlines, m.m. Föreningsnämnden 23/2013, Rapport Skatepark i Mönsterås. Utredningens förslag är att en skatepark/aktivitetspark anläggs i Mönsterås hamnområde, och att en förening genom avtal sköter parken. Arbetsutskottet uppdrog till byggnadsnämnden att pröva föreslagen lokalisering av en skate- och aktivitetspark i Mönsterås hamnområde. Föreningskonsulenten fick i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret utreda parkens placering i Mönsterås hamnområde, samt samverkan med den sedan tidigare planerade lekparken. Föreningskonsulent Oscar Ekstam presenterade förslag till anläggande av aktivitetspark i två etapper. Parken innehåller klättersten, ramper, träbro, sittplatser, graffitiplank, m.m. Planeringen godkändes för anbudsförfarande. Antagande av entreprenör för att på generalentreprenad utföra markarbeten vid nybyggnad av aktivitetspark i hamnområdet i Mönsterås. Anbudsprotokoll. Arbetsutskottet beslutar att anta G A Carlsson & son Entreprenad HB som generalentreprenör för markarbeten vid nybyggnad av aktivitetspark i hamnområdet i Mönsterås till en kostnad av 896 tkr exkl. moms samt att anslå 94 tkr exkl. moms för option vältbetong och 99 tkr exkl. moms till oförutsedda utgifter. Finansiering sker från konto med totalt tkr under

36 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/231 HISS OCH UTRYMNINGSTRAPPA INOM FASTIGHETEN MEJERIET 4, FÖRENINGSHUSET, MÖNSTERÅS Anbudsprotokoll. Entreprenaderna omfattar installation av hiss för att göra lokalerna i Föreningshuset tillgängliga, samt ny trappa för att ge möjlighet till utrymning i händelse av brand. Arbetsutskottet beslutar att anta Byggentreprenad i Mönsterås AB som entreprenör installation av hiss samt nybyggnad av trappa i Föreningshuset, Mönsterås, till en kostnad av 447 tkr exkl. moms samt att anslå 10 tkr exkl. moms för projektering och förfrågningsunderlag och 93 tkr exkl. moms till rivning, skyltar, m.m. Finansiering sker från konto för lokalförsörjning för Föreningshuset med totalt 550 tkr under

37 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/167 VA-SANERING FINSJÖ VA-sanering Finsjö, från tekniska kontoret. Renoveringen av avloppsnätet i Finsjö berör framför allt Finsjövägen mellan Bruksvägen och Stationsvägen. Återkommande läckor och inläckage är orsakerna till saneringen. Åtgärderna kommer att genomföras i två etapper, och vägen kommer att behöva stängas av för tung trafik under byggtiden. AU 26 aug 2014 Aktuellt Underlaget godkändes för anbudsförfarande. Upphandlingsprotokoll. Entreprenaden består av att bygga om delar av Finsjös spillvattensystem till ett LTA-system (lågtrycksavloppssystem). Samtidigt ska den befintliga spillvattenledningen konverteras till dagvattenledning. Nedläggning av tomma rör för bredband ingår. Arbetsutskottet beslutar att anta Sandahls Entreprenad AB som generalentreprenör för VA-sanering Finsjö till en kostnad v tkr samt tillkommande kostnader om 930 tkr, summa tkr. et belastar konto med tkr under år 2014 och tkr under år 2015.

38 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/067 BUDGET 2015, EKONOMISK FLERÅRSPLAN BUDGETRAPPORT Bakgrund AU 30 sep 2014 Aktuellt Kommunfullmäktige beslutade enligt 68/2014 att anta ramarna för budgeten för 2015 med flerårsplan Nämnder och styrelser har nu att återrapportera respektive detaljbudget. Detaljbudget för kommunledningskontoret, samt för tekniska förvaltningen diskuterades. Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation diskuterades vid arbetsutskottets möte den 24 juni samt i samband med behandlingen av delårsbokslutet per 31 augusti Nu görs en uppföljning av ekonomin tillsammans med skolchef Göran Pettersson och ekonom Anette Asp Olsson. Prognosen (helår) är tkr, vilket bland annat beror på ökade kostnader och minskade intäkter för grundsärskolan, ökning av antalet elever och barn i grundskolan och förskolan, m.m. Ytterligare underlag för budget 2015 avvaktas (innehållet i regeringens budgetproposition och behandlingen av denna, samt barn- och utbildningsnämndens direktiv till förvaltningen). Barn- och utbildningsförvaltningen kompletterar beslutsunderlaget med aktuell elev- och barnomsorgsstatistik. Ärendet återupptas.

39 Kommunstyrelsens arbetsutskott MEDDELANDEN/RAPPORTER ar Rapporter Inkomna meddelanden delges arbetsutskottet. Thomas Nilsson, teknisk chef, informerar om projektet Väghållaransvar, som vill åstadkomma ett vägnät som är rätt avgränsat mellan stat, kommun och enskilda med hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. Meddelandena läggs till handlingarna. Thomas Nilsson får i uppdrag att utreda Mönsterås kommuns eventuella deltagande i Trafikverkets, Sveriges Kommuners och Landstings och Riksförbundet för Enskilda Vägars projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Plats och tid Kommunhuset den 23 september 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-03 1 (19) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2015-02-03 1 (19) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 3 februari 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 9 juni 2015 kl. 08.00 10.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Lars Hollner (S) Jens Robertsson (C), tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Lars Hollner (S) Jens Robertsson (C), tjänstgörande ersättare Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Plats och tid Kommunhuset den 11 nov 2014 kl. 08.00 16.00 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-09 1 (23) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2014-09-09 1 (23) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (23) Plats och tid Kommunhuset den 9 september kl. 13.00 15.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Jens Robertsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson Britt-Marie Domeij

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson Britt-Marie Domeij Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Plats och tid Kommunhuset den 24 november 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-10-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-10-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Tid Kl 13.30 14.55 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson, 80-82 S

Läs mer

Under- Paragrafer 24-28 skrifter Sekreterare... Annika Svendsby. Ordförande... Jacqueline Doohan. Justerande... Lene Hollner

Under- Paragrafer 24-28 skrifter Sekreterare... Annika Svendsby. Ordförande... Jacqueline Doohan. Justerande... Lene Hollner Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-20 30 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-03-20, kl 13.00 15.45 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.20 Beslutande Gunilla Hjelm, ordförande Klas Håkanson Tommy Bohman Agneta Lindberg Ejlon Johansson Rolf Forsén, ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet, tisdagen den 16 september 2014 kl 08.15-13.50 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-22 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-22 Tekniska nämnden 1/3 Stadshuset, sammanträdesrum Madängsholm, 2015-10-22 kl 13:30-16.30 115-130 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Othmar Fiala (S) Helena Qvick (S) Kent Persson (S) Bill Malm (M) Helena Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18 1 (16) Roland Åkesson (C), ordförande. Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18 1 (16) Roland Åkesson (C), ordförande. Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18 1 (16) Plats och tid Kommunhuset den 18 mars 2014 kl. 08.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 Sida 1 (14) Paragrafer 223-233 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.45-15.00 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (17) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.00 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen i kommunhuset, Hultsfred 26 april 2016 kl. 08:30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C ej 88 Åke Nilsson, KD ej 88 Åke Bergh, M ej 88 Tommy Rälg, S Lena Hasting, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

Maria Lindeberg, projektkoordinator, 11-14 Stig Fjelheim, IT-projektledare, 15 Emma Rauf-Otworowski, nämndsekreterare. Bengt-Erik Johansson

Maria Lindeberg, projektkoordinator, 11-14 Stig Fjelheim, IT-projektledare, 15 Emma Rauf-Otworowski, nämndsekreterare. Bengt-Erik Johansson Kommunala handikapprådet 2015-04-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Dragonvägen 86. Lokal: Vilundarummet. Torsdagen den 9 april, klockan 09:00-11.30 Ledamöter: Ann-Christin Martens (S) Anders Rosén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 26 augusti 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2016-05-10 1 (24) Thomas Nilsson, teknisk chef Fredrik Johansson, kommunchef Birgitha Freij, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen 2016-05-10 1 (24) Thomas Nilsson, teknisk chef Fredrik Johansson, kommunchef Birgitha Freij, kommunsekreterare Sida 1 (24) Plats och tid Kommunhuset den 10 maj 2016 kl. 13.00 15.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Lars-Jonny Andersson (KD) Robert Rapakko (S)

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 70-75 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-08-11 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00 18:55 Beslutande Claes Jägevall (FP), ordförande Ann-Britt Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-10-22 kl 08.00-11.45 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson (C) Torbjörn Kock

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 10:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1 (14) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1 (14) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset den 7 oktober kl. 13.00 15.15 ande Roland Åkesson (C), ordf Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Jens Robertsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Nr 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 juni 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden: 2016-04-06 Ärenden: 42 Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl vid Pellesberget... 2 43 Planbesked Detaljplan för kvarteret Liljan 4... 3 44 Delegationsbeslut miljöärenden tiden 2016-02-01-2016-02-29...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-19.50 Beslutande ordinarie Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Iréne Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Liz-Beth Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.40, 09.50-11.40 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-17.55 1 (18) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer