Kallelse Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran Oskarson (FP) Jane Bredin (M) Ordförande Clara Engstrand Sekreterare NÄRINGSLIVSUTSKOTTET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning 1 Upprop och val av justerare Utses Förslag till beslut 2 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 3 Information från sektorerna - Håkan Karlsson, näringslivschef, informerar om aktuellt arbete kl. 13:05 13:35 - Ulla-Britt Ek, personalchef, informerar om aktuellt HR-arbete kl. 13:35-14:00 Antecknas Ärenden till kommunstyrelsen 4 KS2012/ Svar på motion Kan smittorisk i arbetet kompenseras? Föredragande: Ulla-Britt Ek kl. 14:00-14:10 Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Ärenden som stannar i utskottet 5 KS2012/ Information om delade turer inom äldreomsorgen - Information från Elisabeth Sjöberg och Birgitta Bjärsved kl. 14:15-14:30 Antecknas 6 Ärenden för dialog Antecknas NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Ulla-Britt Ek Svar på motion Kan smittorisk i arbetet kompenseras? (Dnr KS2012/1858-9) Sammanfattning Socialdemokraterna föreslår att en utredning görs för att, om möjligt, kompensera lönebortfall för karensdag gällande yrkesgrupper som arbetar direkt med människor. Förvaltningen föreslår att motionen avslås då åtgärden står i strid mot gällande lagstiftning. Motionsvaret har tidigare behandlats av Näringslivsutskottet. Utskottet har återremitterat ärendet för fördjupad analys och ekonomisk bedömning. Bakgrund Motionären hänvisar till att yrkesgrupper inom framförallt förskolan utsätts för många smittor och därför borde kunna kompenseras ekonomiskt. Bedömning Enligt sjuklönelagen (SjLL) inleds en sjuklöneperiod alltid av en karensdag. Lagen tillåter inte att denna avtalas bort. I lagen finns däremot inga krav på storleken av karensdagen. I Kungälvs kommun är praxis att karensdagen är minst 25 % av heltid. Det är väl känt att kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Regeringen har därför lämnat ett utredningsuppdrag till ArbetsMiljöVerket (AMV). Uppdraget är att kartlägga skillnader i mäns och kvinnors arbetsmiljö. Syftet är att identifiera och föreslå åtgärder för förbättring av kvinnors arbetsmiljö. AMV påbörjade, under våren 2013, uppdraget med kartläggningsdelen och kommer att återkomma med en större, rikstäckande rapport. Kungälv är en av de 50 kommuner i landet som besökts av AMV i detta denna stora kartläggning. Det finns inte mycket forskning på temat smittorisk och sjukfrånvaro. Däremot finns särskilda satsningar som gjorts med satsning på extra noggrann handhygien inom förskoleverksamhet. Resultatet har blivit att både barn och personal påverkats så att de blivit mindre sjuka. Sammanfattningsvis finns lagliga hinder att vidta de åtgärder som nämns i motionen. Samtidigt finns ett pågående, rikstäckande arbete som syftar till förbättring av kvinnors arbetsmiljö. Förvaltningen föreslår därför avslag på motionen. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

4 2(2) Ekonomisk bedömning Kostnaden för karensdagar under ett år för nämnda yrkesgrupper uppgår till c:a 1 miljon kronor. Juridisk bedömning Förslaget står i strid med gällande lagstiftning (sjuklönelagen). Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Magnus Gyllestad Kommunchef Ulla-Britt Ek HR-chef Expedieras till: Ulla-Britt Ek För kännedom till:

5 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Elisabeth Sjöberg och Birgitta Bjärsved Information om delade turer inom äldreomsorgen(dnr KS2012/2519-8) Sammanfattning Förvaltningen har i uppdrag att ta bort delade turer från verksamheterna inom sektor vård och äldreomsorg. Kommunstyrelsen begärde att förvaltningen återkommer med information om hur uppdraget fortgår. Delade turer kan tas bort genom att normal helgtjänstgöring standardiseras till varannan helg för all vårdpersonal utifrån verksamhetens behov. Bakgrund Delade turer innebär att arbetsdagen delas upp i minst två pass. Detta sker huvudsakligen på helgen. Kartläggning av delade turer inom vård- och omsorgsboenden samt Kungälvs hemtjänst genomfördes i början på Antalet delade turer har under de senaste åren ökat i landet. Den främsta orsaken är många kommuners införande av rätt till heltid utan finansiering av reformen. De delade turer som finns i Kungälvs kommun grundar sig på att personalgrupperna fått välja frekvens av helgtjänstgöring när nya schemasystem tagits fram. Att ta bort delade turer är möjligt för verksamheten. Ett arbetspass som idag bemannas av en person med delad tur måste då utföras av två personer som delar på arbetstiden, vilket kräver fler personer som arbetar på na. Verksamhetens bedömning Att ta bort alla delade turer innebär att: Personalen arbetar varannan helg Personalen måste arbeta fler arbetsdagar för att få ihop sin tjänstgöringsgrad Långledigheter på tre dagar i sträck per schemaperiod kan komma att försvinna Korta arbetspass kan innebära att höga tjänstgöringsgrader inte kan bibehållas/uppnås Att ta bort endast oönskade delade turer kan innebära att personalen får så långt det är möjligt välja mellan tjänstgöring varannan helg eller delade turer. Att arbeta i vården innebär kvälls- och helgtjänstgöring för alla kategorier som är nära brukaren. Det ingår i yrket och kan inte väljas bort. Frekvensen av kvälls- och helgarbete ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

6 2(2) baseras på brukarnas behov och verksamhetens skyldighet att tillhandahålla god vård och omsorg. I bemanningsprojektet pågår arbete med att ta fram nya arbetstidsmodeller som bättre ska svara upp mot verksamhetens behov av flexibel bemanning. I projektet ingår också att arbeta bort oönskade delade turer samt att genom en bättre bemanningsplanering möjliggöra för medarbetare att erhålla önskad sysselsättningsgrad. Detta utvecklingsarbete kommer att påverka alla personalkategorier som arbetar dygnets alla timmar. Framtidens schemastrukturer kommer inte att se ut som dagens. Verkligheten för kommunens vård- och omsorgspersonal har förändrats stort de senaste åren där en mycket större andel undersköterskor nu finns i tjänst på kvällstid. En större andel finns också i tjänst varje natt. Bemanningsprojektet sträcker sig över en period på två och ett halvt år, Det är viktigt att förändringstankarna finns på alla verksamhetsnivåer och hinner diskuteras i tillräcklig omfattning för att uppnå en positiv implementering för alla berörda. Förslag till beslut Informationen antecknas till protokollet. Denny Kraft Sektorchef Expedieras till: KLS/Birgitta Paulsson, VoÄ/Birgitta Bjärsved, Elisabeth Sjöberg, Rickard Persson För kännedom till:

7 Delade turer inom a ldreomsorgen Vård- och omsorgsboenden Båtsmansgärdet På Båtsmansgärdet arbetar man inga delade turer, personalen arbetar varannan helg Ekhaga På Ekhaga demens arbetar man 2 av 5. Arbetshelgen gör man en delad tur lördag eller söndag På Ekhaga omsorg arbetar man 6 av 12, 1 av dessa arbetar man enkel lördag el söndag, 2 delade turer på 12 v. Gläntan/Kaprifolen På Gläntan arbetar man 2 av 5. Ingen delad tur. En helgdag på 10 veckor arbetar man långpass På Kaprifolen arbetar man delade turer, arbetar 2 av 5, 2 personer arbetar varannan helg. En delad tur av 4 helgdagar. Ranrikegården Mors mössa, Fars Hatt och Vikingen här arbetar man 4 av 10 eller 2 av 5. De som arbetar 2 av 5 gör en delad tur lördag eller söndag. På 10-veckorsschemat är det större variation, de som gör flest delade turer gör 4 på 10 veckor, del flesta gör 3. Här finns 5 medarbetare som arbetar delade turer både lördag och söndag på sin arbetshelg. Björken och Lyan 5 av 18 personer arbetar 3 delade turer på 5 veckor, 2 arbetar 1 delad tur och 11 arbetar 2 delade turer på 5 veckor Solhaga Solhaga vån 1 inga delade turer, man arbetar varannan helg och önskar arbeta delade turer för att få färre. Solhaga vån 2 arbetar delade turer 2 av 5, en delad tur lördag eller söndag. Vill inte arbeta varannan helg Ytterbyhemmet Delade turer Lekmannagatan 2A, 2B, 4, 6 och 10 arbetar 2 av 5, en delad tur lördag eller söndag. Lekmannagatan 8 arbetar 2 av 5, har 2 delade turer per helg Fridhemskullen korttidsvistelse Vån 1 Arbetar 4 av 10, 2 är långa pass en av helgdagarna (8 21, rast ). Vån 2 arbetar 4 av 9 och har delad tur lördag eller söndag /BB 1

8 Hemtjänsten Helgtätheten är fastställd utifrån behovet när gällande schema infördes. Det säger ingenting om nuvarande behov eller de förändringar som kommer att göras vid den regelbundna översynen av personalens schemarader med hjälp av TCP. Hemtjänsten Centrum - Arbetar 8 personer var fjärde helg och delad tur. Övriga arbetar varannan helg. Arbetstider vid delad tur: Hemtjänsten Kärna 8 arbetar 2 av 6, en av na gäller delad tur. 8 personer arbetar 2.5,helg av 6, ej delad tur. 1 person arbetar 3 av 6, två är delad tur. Den personen vill ha färre arbetstillfällen på veckan. 1 person arbetar varannan helg, ej delad tur Hemtjänsten Komarken 15 medarbetare arbetar varannan helg. 8 medarbetare arbetar var fjärde helg med delad tur. Delad tur är kl och kl medarbetare arbetar rak vecka (helgfria vardagar). Namn boende/korttidsvistelse Delad tur Arbetstid Båtsmansgärdet Varannan helg Ekhaga demens ja 2 av 5 Ekhaga omsorg Ja 6 av 12 En av de 6 na arbetar man enkel lör. el sön alltså 5½ helg på 6v Gläntan 2 av 5 Kaprifolen ja 2 av 5 Två personer arbetar varannan helg Ranrikegården ja 4 av 10 eller 2 av 5 Hur ofta delad tur 2 per 4 helgdagar 2 delade turer på 12v långpass Nej Synpunkter från personalen 1 långpass en gång/pp på 10 v ja Valt för att slippa varannan helg 1 per 4 helgdagar Valt för att slippa varannan helg De flesta 3 på 10 v, 2 på 5 veckor Valt för att slippa varannan helg, nytt schema planeras /BB 2

9 Solhaga, vån 1 Varannan helg Solhaga, vån 2 ja 2 av 5 Ytterbyhemmet, 2a, 2b, ja 2 av 5 4, 6, 10 Önskar delade turer för att slippa varannan helg 2 per 4 helgdagar Vill inte arbeta 1 per schemaomgång Ytterbyhemmet 8 ja 2 av 5 2 per 4 helgdagar Fridhemskullen, vån 1 4 av (2 raster) Fridhemskullen, vån 2 ja 4 av 9 1 per 4 helgdagar Hemtjänst Centrum 1 ja 1 av 2 1 av 4 1 helg på 4 7,30- veckor Hemtjänst Centrum 2 Varannan Nej helg Hemtjänst Kärna ja 2 av 6 2,5 av 6 3 av 6 Hemtjänst Marstrand Hemtjänst Komarken ja Varannan helg. Hemtjänst Nord 1 Hemtjänst Nord 2 Hemtjänst Centrum Ytterby 1 av 4 med delad tur. 1 helg på 6 2 på 6 Var fjärde vecka för de 8 medarbetare som har delad tur på sitt schema. varannan helg Val detta själva och vill inte gå tillbaka till varannan helg. Personalen mycket nöjda Valt detta för att slippa varannan helg nöjda med det Mången personal på Centrum två önskar arbeta delade turer på na för att minska antal. Personal mycket nöjda, valt själva. De medarbetare som arbetar delad tur var fjärde vecka har själv valt detta. Det finns fler medarbetare som önskar arbeta var fjärde helg, delad tur /BB 3

10 /BB 4

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal.

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal. 1 Bemanningsekonomi en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och Starck Design

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer