Äldreomsorgens utmaningar i dag och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreomsorgens utmaningar i dag och i framtiden"

Transkript

1 Äldreomsorgens utmaningar i dag och i framtiden Mats Thorslund Aging Research Center Karolinska Institutet/ Stockholms Universitet Underlagsrapport till Timbro/Arena Idé-kommissionen rörande välfärdens framtida finansiering

2 Äldreomsorgens utmaningar i dag och i framtiden Vilka är dagens utmaningar? Att leva upp till historiska mål och till lagen Antalet äldre i befolkningen var stabilt lågt under hela första halvan av 1900-talet. Därefter har antalet mycket gamla personer ökat mycket snabbt. Sedan 1960 har t ex antalet personer 80 år och äldre tredubblats och antalet 100-åringar är nu femton gånger fler. Starten för den starka ökningen av mycket gamla personer i befolkningen sammanföll med utvecklingen av de svenska välfärdssystemen. Det innebar att under och 70-talen ökade resurserna för äldreomsorgen (ÄO) i minst samma takt som ökningen av antalet äldre. Den svenska ÄO kan när det gäller tillgång till hemhjälp och institution sägas haft sin topp i slutet av 1970-talet. Det innebar att valfriheten var stor de äldre kunde i stor utsträckning nära nog själva välja om de ville ha hemhjälp eller om de ville flytta till institution (särskilt boende med nutida språkbruk). Efter förarbeten under slutet av 1970-talet antogs Socialtjänstlagen (SoL) 1982 och fastställde kommunernas ansvar för att tillgodose befolkningens behov av försörjning och livsföring i övrigt. Sedan dess har de äldre fortsatt att öka i antal medan ÄO s resurser varit begränsade. Något som bland annat inneburit en prioritering av de äldre med störst behov av vård och omsorg men också inneburit införandet av en mängd åtgärder (satsningar på samarbete, omorganisationer, nya omsorgsformer, omdefinitioner, konkurrens, privata entreprenörer, specialisering, valfrihet, utbildning, värdegrund, osv) för att försöka öka produktivitet och effektivitet inom ramen för begränsade tillgängliga resurser. Även om de flesta av dessa satsningar har det gemensamt att de inte seriöst utvärderats är det ändå rimligt att anta att den samlade effekten av de olika åtgärderna gjort den svenska ÄO mer effektiv i olika avseenden åtminstone så att de mest uppenbara möjligheterna att förbättra och effektivisera har åtgärdats. Även om man kan ha olika syn på om dessa effektiviseringar varit av godo blir slutsatsen att potentialen för fortsatta vinster med samma åtgärder i motsvarande grad har minskat. Utifrån gårdagens normer för vilka behov som berättigade till att erhålla insatser från ÄO och utifrån intentionerna med SoL som fortfarande efter nära 30 år är den enda relevanta lagstiftningen inom området är det uppenbart att det finns/har uppstått ett gap mellan dagens resurser och gårdagens kriterier/normer för vilka behov som skall tillgodoses inom den offentligt finansierade ÄO. Trots det ökande gapet mellan befolkningens behov av vård och omsorg oavsett hur behoven nu kan definieras och mätas - och tillgängliga resurser saknas en öppen debatt om vad som i dag är en rimlig och lämplig omfattning och inriktning av det offentliga åtagandet. 2

3 Sedan 1970 har kvoten mellan antalet i befolkningen i åldrarna år och antalet personer 80 år och äldre halverats från 25 till 12. Detta innebär att skatteunderlaget för äldreomsorgen från inkomster från yrkesverksamma har minskat liksom underlaget för att rekrytera personal till vården och omsorgen. Dvs det är svårt att argumentera för att det skulle finnas förutsättningar för en återställare i dessa avseenden. Men vad är rimligt i dag? Även om det saknas centrala eller lokala riktlinjer för vilka äldre och vilka behov som skall prioriteras när tillgängliga resurser inte räcker till är det i praktiken uppenbart att prioriteringarna har ändrats och biståndsbedömningarna stramats upp. Ribban för att få omsorg och vård har höjts väsentligt - äldre personer vars situation för 20 år sedan mer eller mindre självklart kunde beviljats en plats i särskilt boende vårdas i dag i hemmen och med i vissa fall omfattande insatser (tre procent av hemtjänstmottagarna har insatser som motsvarar eller till och med ligger över kostnaden för en plats i särskilt boende). Samtidigt har äldre som "bara" har problem med att klara vardagssysslorna i dag svårt att få hemtjänst överhuvudtaget. Kvarboendeprincipen har blivit en norm att alla skall få möjligheten att få bo kvar hemma även med stora behov av vård och omsorg. Något som inneburit att innan en flyttning till särskilt boende beviljas försöker man inom den kommunala ÄO på olika sätt pröva om det ändå kan fungera att bo kvar i den ordinarie bostaden. Finns förutsättningarna för att kunna bo kvar med (mer) hemhjälp och/eller insatser från anhöriga beviljas oftast inte en flyttning till särskilt boende. När kvarboendeprincipen mer allmänt infördes under 1980 talet sågs den som en möjlighet att få bo kvar hemma något som numera för vissa äldre och anhöriga mer kan kategoriceras som ett tvång. Även vilka typer av behov som prioriteras har förändrats - från omsorg av hemmet till vård/omsorg av kroppen. Dessutom har det blivit allt svårare för samboende makar att få ÄO med samma typ av fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar har ensamboende prioriterats framför samboende (Larsson & Szebehely, 2006). Härutöver har personer med demens prioriterats framför personer med stora fysiska funktionsnedsättningar och skröplighet (gäller framförallt särskilt boende) (Socialstyrelsen, 2006). Men det har inte bara blivit svårare att överhuvudtaget få omsorg och vård. Väl inne i systemet får många äldre uppleva konsekvenserna av att äldreomsorgen har trimmats och effektiviseras. Personalen i form av vårdbiträden och undersköterskor har att ta hand om allt fler äldre med stora och sammansatta behov av vård och omsorg. Bemanningen har dock inte följt med den ökade vårdtyngden. I klartext betyder det att de kvalitetskrav som i dag formulerats i olika kommuner i stil med att man skall kunna ge de äldre en omväxlande och meningsfull vardagstillvaro, komma ut varje dag för de som vill, osv, på många håll inte kan karaktäriseras annat än som nonsens. Slutsats: ÄO av i dag lever inte upp till tidigare normer och tidigare tolkning av Socialtjänstlagen (SoL). Möjligen och i synnerhet om man vill se dagens nivå på äldreomsorgen som en måttstock skulle man kunna argumentera för att den svenska äldreomsorgen i vissa avseenden var överdimensionerad i slutet av 1970-talet och början av 1980-talen. 3

4 Att leva upp till dagens mål På nationell nivå finns inga nya mål formulerade i lag efter SoL Däremot har över åren från centralt politiskt håll framförts argument och krav på ambitionshöjningar eller åtminstone på att äldreomsorgen skall tillbaka till tidigare nivåer när det gäller chansen att få ÄO (=täckningsgrad). Under senare tid har flera statliga utredningar kommit med förslag på ambitionshöjningar åtminstone i relation till dagens situation. Äldreboendedelegationen föreslog 2008 t ex att en ny boendeform bör tillskapas för äldre med behov av social gemenskap för att mildra otrygghet och besvär av ensamhet ( Trygghetsboende ) och att bostadsbeståndet (inte bara de äldres) och omgivningar borde bättre anpassas för att öka möjligheten att bo kvar som äldre även med funktionshinder. Värdighetsutredningen föreslog samma år införandet av en lagstadgad värdegrund. Härutöver har från olika håll framförts förslag om ökade möjligheter till samboende på särskilda boenden, ökade möjligheter att välja utförare av ÄO, mm. För merparten av dessa välmenande ambitionshöjningar när det gäller målen för den offentligt formulerade ÄO gäller att de inte konkretiserats i absoluta termer och nivåer utan mer i termer av att olika förhållanden skall förbättras. Dvs det är svårt att avgöra hur stort gapet är mellan dessa typer av mål och dagens situation i termer av nödvändiga resursförstärkningar. Däremot finns i andra avseenden mer tydliga kriterier för vad som skall uppnås. I många kommuner har man definierat vad som vid anbudsupphandling skall krävas i form av konkreta kvalitetsmål för hur verksamheten skall drivas mål som verkar flexibla när ekonomin är knapp (Thorslund & Wånell, 2006). I några fall har försök gjorts att översätta dessa mål till nödvändig personalbemanning för att uppnå dessa mål. Min slutsats blir att om man skulle ta dessa mål på allvar skulle det krävas bemanningstal som är åtminstone 10 procent högre än dagens genomsnittliga bemanning. I dagens ÄO bedrivs verksamheterna i platta organisationer. Administrativ personal och ledare har minskat över tid. Dagens chefer har i genomsnitt ca 50 underställda. Detta innebär att personalen i många fall sällan vare sig under dagen eller ens veckovis har möjlighet att få feed-back från sin chef. Likaså måste det vara svårt att genom cheferna försöka förändra attityder och klimat på de olika arbetsplatserna något som den statliga Värdighetsutredningen förespråkat som metod för att öka värdigheten inom ÄO. Socialstyrelsen har under 2010 fastslagit ett antal riktlinjer när det gäller vården och omsorgen om dementa personer. I flera avseenden innebär de en ambitionshöjning i relation till dagens standard. Slutsats: Det finns inga nya nationellt formulerade mål för ÄO utöver SoL från Däremot uttrycker flera statliga utredningar behov av ambitionshöjningar. I flera kommuner finns också tydliga krav vid entreprenadupphandlingar som i olika avseenden överstiger rådande standard. 4

5 Att leva upp till dagens önskemål och förväntningar Om man skall döma av brukarundersökningar man frågar de äldre brukarna med hemtjänst eller särskilt boende om de är nöjda med den vård och omsorg de får, med personalen, osv verkar äldreomsorgen i de allra flesta fall väl leva upp till de förväntningar som de äldre med beviljat bistånd har. Även om dessa nöjdhetsundersökningar är en i många avseenden tveksam metod för att få ett mått på hur väl äldreomsorgen fungerar (Socialdepartementet, 2002) så stämmer resultaten inte alltid med den bild man får när anhöriga tillfrågas och framförallt inte med massmedias reportage om knapphet, missförhållanden och skandaler. En uppenbar svårighet när det gäller att bedöma den samlade kvaliteten och utvecklingen inom äldreomsorgen är de lokala variationerna mellan och i vissa fall även inom - Sveriges 290 kommuner. Även om skillnaderna mellan kommunerna minskat under senare år finns fortfarande stora skillnader vad gäller chansen för en äldre person att få hemhjälp eller en plats på särskilt boende. Vissa kommuner är mer generösa än andra och har mer platser och/eller en mer utbyggd hemtjänst skillnader som har sitt ursprung i en historisk tradition snarare än den aktuella ekonomiska situationen eller rådande lokal politisk majoritet (Trydegård & Thorslund, 2010). Kvaliteten på den ÄO som ges varierar enligt olika utvärderingar och bedömningar. Ett förhållande som bör åtgärdas är att många särskilda boenden inte är anpassade till de behov de boende har. Framförallt gäller det för de dementa. Av de ca platser som finns i särskilt boende är uppskattningsvis ca anpassade (och ofta högre bemannade) för äldre dementa. Dock bedöms dubbelt så många av de boende - ca ha behov av sådana särskilt anpassade platser (Socialstyrelsen, 2007a). Ett annat eftersatt område är organiseringen och utformningen av omsorgen och vården av äldre personer med komplexa problem och behov av samordnade insatser från både den kommunala äldreomsorgen och från flera olika delar av sjukvården. Vare sig kommunerna och framförallt inte sjukvården har hittills varit organiserad för att kunna tillgodose dessa komplexa behov. När det gäller förväntningar på dagens ÄO bland de äldre som står utanför saknas studier. Däremot finns studier som pekar på att det är relativt ovanligt att man hankar sig fram själv eller med anhörigas hjälp men hellre skulle vilja få hjälp eller flytta till särskilt boende. Enligt dessa studier är det också ovanligt att man avstått från att formellt ansöka för att man inte trott att man har någon chans att få. Eller att man avstått från att ansöka för att man inte tycker att dagens utbud passar eller är för dyrt (Socialstyrelsen, 2007b; Lagergren m fl., 2010). En del av förklaringen bakom de negativa bilderna av ÄO ligger nog i att det är morgondagens äldre som inte gillar det de ser eller tror sig se Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut i dag! dvs att de kommande generationerna har andra anspråksnivåer och andra vanor(duscha varje dag/komma ut varje dag/välja själv/bo med likasinnade/osv). Förhållanden som för trettio år sedan betraktades som normala gäller nog till stor del fortfarande i våra särskilda boenden och inom hemtjänsten. Och accepteras kanske av dagens 5

6 äldre brukare. Däremot verkar de anhöriga barnen till dagens brukare inte vara lika nöjda med den ÄO föräldrarna får. Anspråksnivåerna hur man vill ha det som gammal - kommer att öka. Däremot är det inte självklart att anspråken och kraven på det offentliga åtagandet kommer att öka i samma utsträckning. Massmedia och även forskningsrapporter och utredningar kan ha bidragit till en ökad insikt om att man som blivande äldre kanske inte kommer att kunna räkna med att den offentligt finansierade ÄO kommer att kunna fylla upp till den nivå man vill vara på som gammal och skröplig. För de äldre som bor hemma och behöver vård och omsorg svarar anhöriga i dag för cirka två tredjedelar av den nödvändiga omsorgen. Medvetenheten om att ÄO är beroende av att anhöriga kan, vill och orkar fortsätta att ha denna roll har ökat under åren. Tillkomsten av en ny bestämmelse i SoL år 2009 som stadgar kommunernas skyldighet att erbjuda stöd för närstående som vårdar långvarigt sjuka äldre eller personer med funktionshinder kan ses som ett tecken på nödvändigheten att försöka stimulera anhöriga att även i fortsättningen orka ta detta ansvar. Slutsats: Dagens brukare de som fått ett biståndsbeslut verkar till stor del vara nöjda med dagens vård och omsorg. Dock är det oklart vad de äldre utanför ÄO anser. Däremot är det uppenbart att många av morgondagens äldre sannolikt inte skulle vara nöjda med dagens nivåer. Det finns uppenbara kvalitetsbrister när det gäller vården och omsorgen av äldre dementa personer och personer med flera sjukdomar samtidigt (multisjuklighet) och olika funktionsnedsättningar. Till stor del är dessa kvalitetsbrister en funktion av resursbrist. Men inte bara det finns också stora brister när det gäller samordning. Morgondagens utmaningar Perioden Demografin. Under perioden kommer antalet personer 80 år och äldre inte att nämnvärt öka. Däremot kommer enligt prognoserna antalet personer i yrkesverksamma åldrar att minska och därmed förändra beroendekvoten. Pensionsavgångar. Inom ÄO närmar sig stora personalgrupper pensionsåldern. Vilket innebär att möjligheten att rekrytera ny personal måste uppmärksammas - speciellt med tanke på att antalet personer i de yrkesverksamma sannolikt kommer att minska. Vad kan göras för att göra arbetet mer attraktivt? Högre löner och högre bemanning är här sannolikt nödvändigt dels för att förbättra kvaliteten men framförallt att göra arbetet mer attraktivt, att personalen inte behöver gå hem från jobbet både trött och med en känsla av otillräcklighet. Hälsa och vårdbehov. Det är ont om forskning rörande hälsoutvecklingen inom de allra äldsta åldersgrupperna, dvs ÄOs målgrupper. Den forskning som finns pekar också delvis i 6

7 olika riktningar (Parker & Thorslund, 2007; Christensen m fl., 2009). Detta innebär att det är svårt att göra prognoser baserade på den hittillsvarande utvecklingen. Om överlevnaden bland multisjuka och skröpliga äldre fortsätter att öka talar detta för ökade behov av både sjukvård och ÄO. Ökade anspråk. Även om det fortfarande inte är 40-talisterna utan 30-talisterna som kommer in i ÄO s brukar-åldrar under denna period kommer nog anspråken på en bättre äldreomsorg bland de äldre att vara högre än i dag. Däremot är det inte självklart att dessa ökade anspråk i första hand kommer att riktas mot kommunernas äldreomsorg. Slutsats: Även om inte antalet äldre kommer att öka under perioden så minskar antalet i personer i yrkesverksamma åldrar och därmed både skattebasen och rekryteringsunderlaget för personal inom sjukvård och ÄO. Tillsammans med stora pensionsavgångar kommer detta sannolikt att leda till att lönerna behöver höjas. Äldregruppernas behov av vård och omsorg kommer knappast att minska utan snarare att öka under perioden. För att upprätthålla dagens ambitionsnivå även under denna period krävs alltså ytterligare resurser för löneökningar och (sannolikt) för att hantera den ökande sjukligheten bland de allra äldsta. En höjning av ambitionsnivån i form av ökad bemanning för att kunna leva upp till de kvalitetskrav som formulerats i statliga utredningar och i flera kommuner kräver en ytterligare resursökning på åtminstone ca 10 %. Perioden Demografin. Under denna period kommer antalet personer 80 år och äldre i befolkningen att öka dramatiskt. Detta utan att antalet yrkesverksamma ökar på motsvarande sätt. Beroendekvoten kommer 2040 enligt prognoserna att vara nära nog halverad jämfört med år Enligt prognoserna kommer det år 2040 att vara 7 personer i yrkesverksamma åldrar (20-64 år) per person 80+ jämfört med 12 år Den demografiska utvecklingen medför att det kommer att behövas mer personal för att en ÄO bestående av avlönad personal oavsett om den är offentligt eller privat finansierad - skall kunna möta de ökande behoven. Även om de ekonomiska resurserna skulle gå att få fram kommer det att gå att rekrytera tillräckligt med personal? Hälsa och vårdbehov. Om det är svårt att göra prognoser på kort sikt är det inte lättare på längre sikt. Min bedömning utifrån bland annat svenska data pekar på att ohälsan ökat bland de allra äldsta många dör inte längre av sjukdom utan snarare av ålder. Vilket kan ta tid dvs man är sjuk och skröplig längre. Även bland de multisjuka och de skröpliga har dödligheten minskat (Meinow, 2008). Trots att det i dag inte finns några som helst tecken på att livslängden som äldre skulle sluta att öka (Vaupel, 2010) kan en fortsatt ökning inte tas helt för given. Hot mot en fortsatt ökning av livslängden (och därmed kortare tid som sjuk och skröplig) skulle kunna vara antibiotikaresistens och pandemier båda kan få särskilt stor inverkan på livslängden bland 7

8 de mest skröpliga. Effekterna av ett genombrott inom demensforskningen kan också komma att spela en roll. Omsorgen om dementa äldre utgör i dag den dominerande kostnaden för kommunernas ÄO. I vilken utsträckning nya verksamma läkemedel mot demens också kommer att innebära nettobesparingar för kommunerna är ännu för tidigt att spekulera i. Ökade anspråk. Under denna period kommer 40-talisterna att vare en målgrupp för ÄO. En central fråga utan ett självklart svar - är hur de ökade anspråken man hade som yngre-äldre eventuellt omformats i livets slut när man är beroende och i behov av ÄO. Slutsats: Antalet äldre kommer att öka dramatiskt och därmed behoven av ÄO. De hittillsvarande hälsotrenderna går inte att självklart generalisera till de nya äldre-äldrekohorterna som haft en helt annan livsresa jämfört med dagens äldre-äldre. Det finns dock i nuläget inget som talar för en markant hälsoförbättring bland de allra äldsta möjligen snarare tvärtom. Försök till kvantitativa beräkningar av de kommande behoven indikerar behov av ökningar på % mellan 2005 och Beräkningen baseras på täckningsgraderna år 2005 som var avsevärt lägre än under tidigare år i den moderna ÄOs historia. Med högre ambitioner ökar förstås resursbehoven. Går det? Vad krävs? Vilken ambitionsnivå skall vi utgå ifrån? Skall vi utgå från de ökade krav som i dag ställs framförallt av de blivande äldregrupperna? Och de ökande krav som det skulle innebära att på allvar försöka leva upp till lagstiftningens intentioner? Eller skall vi inför de framtida utmaningarna utgå från att försöka bibehålla dagens ambitioner dvs den äldreomsorg som i flera avseenden är avsevärt mera restriktiv än på 1970-talet men samtidigt måste sägas vara kostnadseffektiv när det gäller att inom ramen för tillgängliga resurser kunna ge vård och omsorg till äldre personer med markant större behov av vård och omsorg? Den svenska ÄO har tappat den tidigare nordiska och internationella topp-position vi haft när det gäller möjlighet att få tillgång till särskilt boende och hemhjälp (Larsson & Szebehely, 2006; Sundström, m fl., 2007). Skall alltså målet vara att utgå från att dagens nivå, uttryckt i behovstäckning och kvalitet, är en norm som inte får underskridas. Skall dagens ibland hårda prioriteringar av vissa behov respektive vissa grupper av äldre, bli normen? Dvs är balansen mellan vad som i dag kan erbjudas från den offentligt finansierade äldreomsorgen och anhörigas insatser den önskvärda eller åtminstone någotsånär rimlig? Eller bör målet vara att försöka tillgodose de kommande äldrekohorternas anspråk? Och/eller skall målet vara att försöka återställa samma täckningsgrad inom äldreomsorgen som på det generösa 1970-talet? Något som inte behöver bli särskilt dyrt om det handlar om att ge fler äldre personer insatser i form av enstaka timmars hemhjälp per vecka eller erbjuda ett boende på servicehus för relativt friska äldre. Men som också innebar att det t ex fanns relativt fler platser i det dyrare särskilt boendet och mellanformer i form av konvalescenthem efter sjukhusvistelse? Bör de äldre få välja vilken vård och omsorg man vill ha i stället för det val 8

9 man har i dag av att tacka ja eller nej till de tjänster som råkar bjudas? Ska vi som förr kunna erbjuda insatser även till äldre personer med inte alltför omfattande behov inom den offentligt finansierade äldreomsorgen i form av hjälp med husliga sysslor? Räcker personalen till? Det behövs mer personal för att upprätthålla dagens standard när det blir fler som behöver ÄO. I dag arbetar ca personer inom ÄO. En 60 %-ig ökning fram till år 2040 av antalet äldre med behov av de slag som i dag berättigar till bistånd innebär motsvarande ökning av personal dvs ytterligare innebärande totalt ca personer. Förverkligandet av en ambitionshöjning som skulle innebära att ÄO skulle kunna leva upp till dagens formulerade kvalitetskrav medför en ökning av personalen med ytterligare ca 10 %, dvs totalt Härutöver behövs en ökning av antalet chefer samt att pensionsavgångar skall ersättas. Redan i dag är det på många håll svårt att rekrytera. Enligt befolkningsprognoserna kommer inte antalet personer i yrkesverksamma åldrar att öka. En höjning av lönenivåerna och en ökning av bemanningen skulle kunna bidra till att göra arbetet mer attraktivt. Ökad arbetskraftsinvandring har framförts som ett argument som skulle kunna förändra situationen. En faktor att beakta är här att alla länder i Europa (inkl Östeuropa) enligt prognoserna har samma (i flera fall ännu större) problem med låga födelsetal och små kommande kohorter i yrkesverksamma åldrar. Också i de folkrika länderna i Asien förväntas samma utveckling. Även om den ökade invandringen knappast kommer att förändra obalansen mellan olika åldersgrupper i befolkningen borde en ökad invandring kunna underlätta rekryteringen av personal till ÄO. Det finns redan stora lokala skillnader i Sverige när det gäller möjligheterna att rekrytera. I flera småkommuner är andelen mycket gamla personer hög och en stor del av den kvinnliga arbetskraften är redan anställd inom vård och omsorg. Förutom att flera av dessa kommuner har begränsat ekonomiskt utrymme att anställa fler kommer också rekryteringsbasen på många håll att vara svag. Kommer anhöriga att räcka till? Anhöriginsatserna är en nödvändig förutsättning för kvarboendeprincipen. Om de offentligt finansierade insatserna kommer att behöva utvecklas i relation till de ökade behoven måste också anhörigas insatser öka i motsvarande grad för att balansen/relationen mellan formell/informell skall vara oförändrad. Detta innebär att också anhöriginsatserna skulle behöva öka med åtminstone 60 procent till år Är detta realistiskt att utgå ifrån? Merparten (uppskattningsvis ca två tredjedelar) av dagens äldreomsorg riktad till hemmaboende äldre ges av anhöriga bland de samboende av makan/maken och bland de ensamboende av barnen eller andra närstående. Andelen verkar ha varit i stort sett oförändrad de senaste 25 åren. Samboendet bland de allra äldsta har ökat under senare år och därmed potentialen för ökade insatser från makar. Om de offentligt finansierade insatserna inte kommer att hålla jämna steg med de ökande behoven kommer trycket på de anhöriga att öka. Även med ett ökat samboende är det tveksamt om de samboende makarnas insatser kommer att räcka. Frågan blir då om andra anhöriga framförallt barnen kommer att kunna och vilja ta ett större ansvar? 9

10 Det finns dock inga egentliga tecken på att morgondagens anhöriga och barn skulle dra sig undan detta ansvar vare sig det handlar om att fungera som advokat och ombudsman för att få den offentliga alternativt privat- och eller försäkringsfinansierade vården att fungera eller att själv göra handfasta åtgärder. Det genomsnittliga antalet barn till de kommande äldregrupperna kommer enligt prognoserna heller inte att minska nämnvärt fram till Vilka möjligheter finns att ytterligare effektivisera? Allmänt är min bedömning att i de fall det är möjligt att göra vinster genom ett antal omfattande reformer, omorganisationer, interventioner (vissa med statliga stimulansmedel), utbildningssatsningar, etc har nog dessa till stor del redan vunnits. Även om det rimligtvis alltid finns potential för ytterligare förbättringar är det tveksamt om ytterligare satsningar inom dessa olika områden på något nämnvärt sätt kan reducera behovet av förstärkta resurser för att möta de ökande behoven. - Nya organisationsformer? Även om nya försök till omorganisationer inom en organisationstrött ÄO knappast kommer att kunna reducera behovet av ytterligare resurser för att möta ökande behov så finns däremot möjlighet att få ut mer kvalitet för pengarna. Vården och omsorgen av de multisjuka och äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov är nog här det tydligaste exemplet. - Ökad valfrihet? De äldre som i dag är berättigade till bistånd kan ofta själva inte välja. Utan någon annan måste välja i deras ställe. Och där val som föregår insatser motsvarande uppemot hälften av ÄO s kostnader snarare går emot den äldres egen vilja. Det hör t ex till ovanligheten att en dement person själv vill flytta till demensboende en nedsatt verklighetsuppfattning är ofta en del av sjukdomen och som leder till att en plats i särskilt boende blir nödvändig. - Oavsett om de äldre kan välja själva eller ej så är det få som är beredda och kan rösta med fötterna om de (eller deras anhöriga) inte är nöjda med det särskilda boende som valts. Dvs den automatiska korrigering i form av kvalitetshöjning som antas ske när missnöjda kunder väljer exit är inte särskilt sannolik när det gäller det särskilda boendet. Däremot när det gäller hemtjänsten (som tar i anspråk ca en tredjedel av ÄO s kostnader) är det lättare att finna exempel på att man bytt utförare med positivt utfall. - Bättre biståndsbedömning/prioriteringar? Även om det fortfarande finns exempel på att äldre personer beviljats hemhjälp men som kanske skulle kunnat klara sig själv ytterligare en tid utan hemhjälp och på onödiga flyttningar till särskilt boende så är de i dag ovanliga jämfört med 1980-talet. Även om formerna för biståndsbedömningen skiljer sig mellan olika kommuner har den absoluta merparten av de som i dag beviljas bistånd stora behov där det är svårt att hitta perspektiv som skulle kunna kategoricera någon nämnvärd del av besluten som alltför generösa. Slutsats: Dagens svenska offentligt finansierade modell för ÄO kommer att få svårt att hålla jämna steg med de ökande behoven. Och än mindre kunna öka ambitionsnivån. 10

11 Vad göra? De äldres behov blir ju inte mindre för att dagens modell för den offentliga äldreomsorgen inte kommer att räcka till! Att försöka förebygga t ex genom uppsökande hälsosamtal till alla över en viss ålder/ mer och förbättrad rehabilitering/införande av ett salutogent förhållningssätt? Det är nog ingen tvekan om att en utvecklad ÄO i en eller flera av dessa och andra avseenden skulle kunna bidra till att öka de äldre brukarnas livskvalitet och kanske också fördröja försämringar av funktionsförmågan i olika avseenden. I den mån det finns evidens för detta bör sådana metoder på olika sätt uppmuntras och stödjas. Däremot är det tills vidare tveksamt att anta att sådana förbättringar nämnvärt skulle kunna ses som investeringar för att minska de totala kostnaderna över tid. Ju bättre vi behandlar multisjuka och skröpliga äldre personer desto större är nog sannolikheten att vi snarare påverkar överlevnad (som sjuk och skröplig) än radikalt förbättrar hälsan/funktionsförmågan. Personal. Oavsett drifts- och finansieringsformer kommer det att behövas mer personal. Som inte automatiskt blir fler om vi byter det nuvarande systemet i form av offentligt finansierad ÄO mot något eller några andra system med annorlunda finansiering. Den tekniska utvecklingen i form av övervakningssystem, hjälpmedel och robotar kan innebära avlastning för personal och anhöriga. På kort sikt finns nog i Sverige möjligen till skillnad från Japan ett motstånd mot alltför mycket högteknologisk teknik och robotar. Kommande kohorter av äldre kan dock även i Sverige ha lättare att ta till sig ny teknik speciellt om det är teknik som man hunnit vänja sig vid innan man hamnar i livets slutskede. Däremot finns sannolikt en större potential när det gäller övervakningssystem av olika slag. Övervakning och tillsyn är en viktig del i t ex demensvården och tar i dag en hel del av personalresurserna när det gäller de äldre i särskilt boende. Och utgör en stor del av de anhörigas vardag för de som fortfarande bor hemma. Bortsett från de etiska frågor och dilemman som måste lösas kan en inte oväsentlig avlastning för personal och anhöriga här vara möjlig. Hur kan de äldre/blivande äldre förbereda sig? I dag finns inga rekommendationer eller ens diskussioner om eventuella skyldigheter för de blivande äldregenerationerna. Lagstiftningen reglerar enbart huvudmännens skyldigheter. I vilken riktning ÄO kommer att utvecklas för att möta de framtida utmaningarna är inte möjligt att förutse. I avvaktan av mer tydliga och konkreta direktiv när det gäller det framtida offentliga åtagandet blir en fråga för de blivande äldrekohorterna hur man skulle kunna förbereda sig? Vad kan man göra innan man blir för gammal innan vård- och omsorgsbehoven sätter in? Anpassa boendet eller flytta. Flytta till ett bättre anpassat boende. Detta för att öka förutsättningarna för att kunna bo kvar även med funktionsnedsättning. Flytta till seniorboende eller liknande. Detta för att man i tid skall hinna utveckla framtida skyddsnät i form av sociala nätverk av likasinnade. 11

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vi har råd med framtiden

Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering. Arena idé & Timbro Rapport från kommissionen om välfärdens framtida finansiering

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Trappan mellan kvarboende och flytt Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011 Framtidens äldreomsorg behov och finansiering Rapport från GysingeAkademin 2011 1 2012 PRO och Eva Åhlström Produktion: Bilda Förlag & Idé Text: Eva Åhlström Omslagsfoto: Maja Fröman Tryck: TMG Sthlm,

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Juni 2014. Strävan efter ett liv i själv ständighet. en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen.

Juni 2014. Strävan efter ett liv i själv ständighet. en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen. Juni 2014 Strävan efter ett liv i själv ständighet en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen Dan Andersson Strävan efter ett liv i själv ständighet en översikt av äldres vård och

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Äldreomsorgens finansiering

Äldreomsorgens finansiering Äldreomsorgens finansiering varför äldrevårdsförsäkring? Lars Söderström Klas Bergenheim Martin Karlsson Mattias Lundbäck Lunds Universitet, Nationalekonomiska institutionen Äldreomsorgens finansiering

Läs mer

Äldres bostadsval och preferenser. - en sammanställning av aktuell forskning

Äldres bostadsval och preferenser. - en sammanställning av aktuell forskning Äldres bostadsval och preferenser - en sammanställning av aktuell forskning Marianne Abramsson 1 1 Nationella Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer