Underlag inför Mål och budget 2016 och plan för äldreomsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg Äldreomsorgsnämnden Underlag inför Mål och budget 2016 och plan för äldreomsorgsnämnden Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag inför Mål och budget 2016 och plan och överlämnar det till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om mål och budget för kommande år, , ges nämnden möjlighet att lämna ett underlag. Underlaget ska utifrån nämndens ansvarsområde innehålla de viktigaste framtidsfrågorna såsom trender, utvecklingstendenser, lagändringar och annat som förväntas påverka verksamheten inklusive hur detta påverkar framtida kostnadsutveckling. Justeringar och kompletteringar i gällande lokalförsörjningsplan ska också belysas. På ett övergripande plan ska tänkbara åtgärder och konsekvenser nämnas inför ett eventuellt effektiviseringskrav. Beskrivning av ärendet Varje år tar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för kommande år. Inför det beslutet tar kommunstyrelsens förvaltning fram planeringsförutsättningarna för en planeringsperiod på tre år. Planeringsförutsättningar innehåller ett faktaavsnitt om Huddinges invånare bland annat avseende befolkningsutveckling, åldersfördelning, utbildning och sysselsättning samt visar på prognoser för den framtida utvecklingen. Det finns också beskrivningar av viktiga utmaningar för kommunen samt preliminära beräkningar för nämndernas budgetramar på tre års sikt. Utöver detta förväntas varje nämnd att komplettera med ett eget underlag inför kommande fullmäktigebeslut om mål och budget, utifrån nämndens ansvarsområde. Ärendet ska innehålla de viktigaste frågorna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demografiska förändringar och annat som påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa samt POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2015/ (3) eventuella åtgärder. Nämnden ska också på ett övergripande plan ange vilka satsningar och effektiviseringar som kan bli aktuella med tanke på det ekonomiska läget. Eventuella justeringar i gällande lokalförsörjningsplan ska redovisas samt omfattningen av planerade och uppskattade investeringar för åren Det underlag som nämnden ska lämna inför fullmäktiges beslut om mål och budget 2016 ska följa kommunens målbild varför en kommungemensam mall är framtagen. Den 8 juni kommer fullmäktige att besluta om mål och budget för 2016 och plan Förvaltningens överväganden Förvaltningen har tagit del av innehållet i dokumentet med planeringsförutsättningar för planeringsperioden. I bifogad rapport, Underlag inför mål och budget för äldreomsorgsnämnden, återfinns beskrivningar av och överväganden kring de viktigaste utvecklingstendenserna och behoven som förvaltningen ser för åren Dessa bygger på dels kontinuerlig omvärldsbevakning, dels resultat i senaste verksamhetsberättelse. En bedömning av hur detta sammantaget påverkar verksamheterna framförallt vad gäller kostnadsutvecklingen är gjord så långt möjligt utifrån i dag kända faktorer. I det fall det blir nödvändigt med effektiviseringar för att klara en budget i balans, så har förvaltningsledningen haft en inledande dialog kring tänkbara åtgärder och hur detta kan komma att påverka tänkta utvecklingsåtaganden och framtida måluppfyllelse. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Christina Löfberg Utvecklingsledare Bilagor Underlag inför mål och budget för äldreomsorgsnämnden Planeringsförutsättningar

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2015/ (3) Beslutet delges Kommunstyrelsen

4 ÄN-2015/140 Underlag inför mål och budget för äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten APRIL 2015

5 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 God omsorg för individen... 4 Attraktiv arbetsgivare... 5 Sund ekonomi... 5 Systematisk kvalitetsutveckling... 7

6 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling I Underlag inför mål och budget beskriver nämnden de viktigaste frågorna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demografiska förändringar och annat som påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 3

7 God omsorg för individen Nya lagar och föreskrifter Bemanning på äldreboende Under hösten 2014 kom den senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bemanning i särskilda boenden. Föreskriften gick därefter ut på remiss och skulle börja gälla den 31 mars Den 21 januari 2015 meddelade dock Socialstyrelsen att datum för ikraftträdandet skjuts fram. Datum meddelas först efter att regeringen har beslutat i frågan om medgivande. Någon ytterligare information om när föreskrifterna ska träda i kraft har inte lämnats av Socialstyrelsen. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har i tidigare budgetunderlag lyft fram dessa föreskrifter som en viktig fråga som innebär ett behov av utökad bemanning och ökade kostnader. Betalningsansvarslagen Regeringen har gett ett uppdrag om en översyn av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1, förkortad betalningsansvarslagen. Utredningen 2, Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården, är färdigställd och ett förslag är att betalningsansvarslagen ersätts med en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Enligt nu gällande lag inträder kommunens betalningsansvar fem (5) dagar inom somatisk vård och 30 dagar inom psykiatrisk slutenvård, efter att behandlande läkare i slutenvården underrättat berörda enheter om att patienten är utskrivningsklar. Utredningens förslag är att det kommunala betalningsansvaret inträder efter tre (3) dagar. Förslaget gäller alla patienter det vill säga även patienter som vårdas i psykiatrisk slutenvård. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli En översyn av förfrågningsunderlagen för alla hemtjänstutförare kan bli aktuell med anledning av eventuellt behov av högre personalberedskap vid utskrivningar med kortare varsel. Det kan även bli aktuellt att utreda högre ersättning till utförarna med anledning av förändringar av bemanning. Nämndens verksamhet i egen regi bedömer att lagändringen innebär att äldreboende och hemtjänst måste öka beredskapen för att kunna ta emot nya boende och kunder även under helger. Detta är kostnadsdrivande eftersom sjuksköterskebemanningen måste utökas, kanske även bemanning av arbetsterapeut och sjukgymnast. Nämnden fortsätter följa processen kring den föreslagna lagändringen. Ny kommunallag I kommunallagen finns krav på att kommuner ska kontrollera och följa upp verksamhet som utförs i annan regi samt att genom avtal kunna inhämta information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som sker via externa utförare. Den nya kommunallagen som trädde i kraft 2015 har förtydligat och stärkt kommunernas ansvar att kontrollera och uppfölja upp tjänster som utförs i annan regi. Under 2015 har äldreomsorgsnämnden givit förvaltningen i uppdrag att införa kundval 3 inom dagverksamhet för äldre. Under 2016 löper nuvarande avtal för enstaka platser ut och förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att då införa kundval för enstaka platser. För att kunna säkra en likvärdig, god vård och omsorg där olika aktörer utför tjänsterna, behöver resurser avsättas till handläggning av kundvalsansökningar, kontroll och uppföljning av godkända utförare, information till allmänhet, kunder och tilltänkta utförare samt anpassningar inom egen regi. Detta arbete berör merparten av förvaltningen såsom biståndskansli, ekonomi, kvalitet, information samt utföraren i egen regi. Hittills har arbetet kunnat ske genom omfördelning av resurser och effektiviseringar. Med ytterligare minst en ny kundvalsverksamhet, och skärpningen i kommunallagen behövs resursförstärkning inför 2016 för att kunna säkerställa en god kvalitet. Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg I regeringens budget för 2015 finns en skrivning om höjd kvalitet i äldreomsorgen där regeringens avsikt är att i bred samverkan utarbeta en långsiktig kvalitetsplan för svensk äldreomsorg. Nämnden följer noga ytterligare information om vad en nationell kvalitetsplan kan komma att innebära för kommunen : Statens offentliga utredningar, SOU 2015:20 3 Verksamhet som utförs enligt lag om valfrihetssystem (LOV), där kunden kan välja bland godkända externa utförare och utförare i nämndens egen regi. 4 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2016

8 Attraktiv arbetsgivare Personalförsörjning inom vissa yrkesgrupper Förvaltningen räknar med fortsatt svårt rekryteringsläge vad gäller sjuksköterskor och erfarna biståndshandläggare. I årets löneöversyn har dessa yrkesgrupper fått ett extra utrymme för att säkerställa konkurrensmässigt löneläge. Mot bakgrund av ökning av antalet personer i målgruppen äldre-äldre, det vill säga personer omkring 80 år och uppåt, kommer vårdbehoven att öka. Detta ställer krav på flera platser i äldreboenden (90 platser planeras i Segeltorp till ), samt flera specialistsjuksköterskor med inriktning mot demens och undersköterskor. Sund ekonomi Drift Ekonomiska förutsättningar I de preliminära ramarna som tagits fram för perioden beräknas volymerna för äldreomsorgen öka med 69 miljoner kronor, cirka 11 procent. Volymerna avser antal personer 65 år och äldre med ett beräknat genomsnittlig behov av vård och omsorg. Befolkningen 65 år och äldre beräknas öka med nästan 6 procent med störst procentuell ökning inom åldersgruppen över 80 år, 11 procent. I volymökningen ingår också ett utrymme för nya lokaler med cirka 4,6 miljoner kronor. Utöver volymökningen har nämndens preliminära ram även räknats upp för löne-, hyres- och prisökningar motsvarande cirka 43 miljoner kronor under perioden. Nämndens bedömning Driften av äldreomsorgsnämndens verksamheter bedöms rymmas inom den preliminära ram som är framtagen för , med tre undantag. De två första undantagen gäller under förutsättning att föreslagna förändringar träder i kraft. Det tredje undantaget avser kostnadsökning som förväntas uppstå med anledning av LOV 4 -verksamhet. Det första undantaget gäller föreslagna bemanningsföreskrifter. Om och i så fall när dessa träder i kraft innebär det ökade kostnader för bemanning på äldreboenden. Sannolikt ökar även kommunens kostnad för köp av enskilda platser. Kostnadsökningen kommer inte kunna hanteras inom den befintliga ramen. 4 Lag om valfrihetssystem Det andra undantaget handlar om konsekvenser av föreslagna förändringar i betalningsansvarslagen som kan komma att träda i kraft den 1 juli Initialt kan det innebära kostnader i form av ersättning till landstinget i de fall kommunen inte kan ta emot personer från slutenvården inom föreslagna tre dagar. För att motverka detta måste resurser till utredning och beslut om insatser säkerställas. Vid äldreboenden och inom hemtjänsten behöver beredskap finnas för att ta emot boende och kunder under veckans alla dagar, vilket sannolikt innebär att bemanningen måste ses över och utökas. Ersättningsnivån till utförare kan därmed också behöva ses över. Det tredje undantaget är kostnadsökningar inom förvaltningen med anledning av att antalet kundvalsverksamheter ökar, samt strängare krav i den nya kommunallagen vad gäller kommunens ansvar att följa upp och kontrollera verksamhet som utförs på nämndens uppdrag i annans regi. Detta har sedan LOV infördes i verksamheten hanterats inom ramen genom omfördelning och effektiviseringar, men med planerad utökning och skärpning i kommunallagen behövs resursförstärkning inför 2016 för att kunna säkerställa en god kvalitet. Åtgärder vid eventuellt effektiviseringskrav I kommunens dokument med planeringsförutsättningar för finns en förvarning om att det kan bli behov av ett generellt effektiviseringskrav för alla nämnder motsvarande en procent. Detta för att kommunen ska nå önskad resultatnivå. I det fall det blir verklighet finns möjlighet att projektet att Optimera och förnya verksamhetssystemet Procapita hinner ge vissa effektiviseringsvinster. Förvaltningens ledningsgrupp har haft en inledande diskussion om vilka ytterligare effektiviseringar som då kan bli nödvändiga, såsom översyn av ej lagstadgad verksamhet samt ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 5

9 översyn av viss bemanning. Även ännu ej formulerade utvecklingsåtaganden inför kan komma att flyttas fram i tid, och därmed påverka ambitionerna vad gäller måluppfyllelse med mera. Detta är en dialog som behöver fortsätta i förvaltningen om kravet blir verklighet. Volymer Ökat antal invånare med demenssjukdomar I planeringen av verksamheten följer nämnden noga utvecklingen av antalet äldre i kommunen, särskilt gruppen 80 år och äldre, eftersom det är i den åldern som behovet av vård och omsorg oftast börjar öka. Personer som har utvecklat en demenssjukdom har ofta stora vård- och omsorgsbehov. Befolkningsprognosen visar att antalet äldre ökar och att andelen 65 år och äldre kommer att ligga på runt 13 procent av befolkningen under planeringsperioden, se bilaga 1 sidan 9. Den växande befolkningen innebär att antal personer med olika former av demenssjukdomar också ökar. Enligt Svenskt Demenscentrum 6 beräknas personer i landet ha insjuknat i en demenssjukdom år 2025 om dagens befolkningsprognos slår in och inget botemedel utvecklas 7. Enligt Socialstyrelsens beräkningar 8 har åtta procent av befolkningen 65 år och äldre en demenssjukdom. Utifrån befolkningen i Huddinge kommun innebär det att personer hade en demenssjukdom Om befolkningsprognosen visar rätt så kommer antalet demenssjuka att öka till personer år De prognoser som gjorts har inte tagit hänsyn till hur bromsmediciner och eventuella botemedel kommer att påverka utvecklingen, utan bygger uteslutande på befolkningsprognosen. En ökning av antalet äldre innebär att det finns behov av fler platser inom äldreboende, framförallt platser med demensinriktning. Ökningen medför även behov av fler handläggartjänster inom myndighetsutövning, och eventuellt även större lokaler. Översyn av fördelningsmodellen i kommunen För att säkerställa att den volymtilldelning som sker täcker kommande behov fullt ut bör den ekonomiska fördelningsmodell som används i kommunen ses över. Framför allt handlar det om en översyn av hur andelen personer med behov av vård i respektive åldersgrupp beräknas. Personer 65 år och äldre med insatser enligt LSS växer och kostnaden för dessa hanteras av socialnämnden, vilket även behöver beaktas i en ny fördelningsmodell. I kommande översynsarbete önskar nämnden att representanter för förvaltningen ges möjligheter att medverka. Lokaler Avvikelser från lokalförsörjningsplanen är att det planerade äldreboendet i Segeltorp är ändrat från 72 lägenheter till 90 lägenheter. Hyreskostnaden förändras då från 11 miljoner kronor per år till 15 miljoner kronor per år från och med år Färdigställandet har flyttats fram från år 2017 till år Budgetramen för lokaler medger inte att det tillkommande behovet fullt ut kan finansieras av lokalbudgeten. De planerade ombyggnaderna av Sjöliden och Stuvstagården beräknas ske år 2018 som är beskrivet i lokalförsörjningsplanen till en ökad hyreskostnad av kronor per år. 5 Detta sker under förvaltningens arbete med verksamhetsplan 2016 som beräknas vara klar till slutet av oktober och beslut på nämndens novembersammanträde. 6 Svenskt Demenscentrum (SDC) startade Socialstyrelsen och regeringen finansierar verksamheten. Sedan 2013 är SDC en egen stiftelse som verkar för en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning. 6 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2016

10 Investeringar Här redovisas kommande investeringsbehov. Se även bilaga 2 sidan 10. Segeltorps äldreboende Plan 2016 Plan 2017 Plan Inventarier Arbetsmiljöförbättrande åtgärder IT-stöd Datorer Matvagnar Oförutsedda investeringar Summa netto Segeltorps äldreboende I och med att det planerade äldreboendet i Segeltorp färdigställs uppstår ett investeringsbehov för inköp av inventarier. Denna investeringskostnad är dock svårbedömd. Inventarier Årligen beräknas ett behov av att byta ut befintliga inventarier till nya med 2 miljoner kronor per år. Nuvarande inventarier är generellt sett mycket gamla, därför behövs en successiv förnyelse i takt med att funktionaliteten avtar. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder Enheterna har behov att förbättra arbetsmiljön, både avseende smärre ombyggnationer och inköp av diverse hjälpmedel. IT-stöd Under 2016 kommer arbetet med vidareutveckling av verksamhetssystemet Procapita att fortgå, vilket även inkluderat utvecklingen av e-tjänster. Mot slutet av planeringsperioden ser nämnden en satsning inom stöd i ordinärt boende gällande digital nyckelhantering. Under perioden finns det även budgeterat för investeringar i välfärdsteknologi. Datorer Nya datorer behöver köpas in löpande varje år. En dator har en ekonomisk livslängd på tre år och klassas enligt investeringsanvisningarna som en investering. Matvagnar Utbyte av matvagnar i befintliga äldreboenden sker löpande i takt med att funktionaliteten avtar. Oförutsedda investeringar För oförutsedda investeringar som kommer under året enligt kommunens regler där varan har ett värde över ett basbelopp och en ekonomisk livslängd på minst tre år. Systematisk kvalitetsutveckling Utveckling med stöd av ny teknik Ökade krav kring e-hälsa E-hälsa är välfärdsutveckling med hjälp av digital teknik inom vård och omsorg. Det är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan. Arbetet inom e-hälsa har tre primära målgrupper: patienter och brukare, personal inom vård och omsorg samt beslutsfattare. Förvaltningens arbete på området sker till viss del inom projektet som syftar till att optimera förvaltningens verksamhetssystem, mer beskrivet under nästa rubrik. Det sker en kontinuerlig utveckling nationellt och regionalt inom e- hälsa, med en expansiv utveckling avseende produkter som kan kopplas till nätverk i hemmet och stödja personer på olika sätt. Detta område brukar omnämnas som sakernas Internet eller Internet of things. Utvecklingen inom e-hälsa kommer medföra möjlighet att effektivisera arbetssätt, men också ökade investeringskostnader under de kommande åren. Optimering och utveckling av förvaltningens verksamhetssystem Förvaltningens projekt för att optimera verksamhetssystemet har tagit fram en övergripande plan gällande utvecklingsbehov på några års sikt. Under 2016 och 2017 fortsätter arbete med införandet av ny funktionalitet. Satsningar som planeras för de närmaste åren är att succesivt möjliggöra åtkomst till information och dokumentation mobilt. Dessa nya arbetssätt medför ökade investeringskostnader genom ny funktionalitet i verksamhetssystemet samt inköp av olika typer av tekniska enheter som till exempel läsplattor, smarta telefoner och bärbara datorer. Genom effektivare dokumentation och informationshantering bjuds också ökade möjligheter till olika typer av uppföljning baserat på ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 7

11 den registrerade informationen. Mot slutet av planeringsperioden ser nämnden en satsning inom stöd i ordinärt boende gällande digital nyckelhantering. Fler e-tjänster och en effektivare e-förvaltning Moderniseringen av förvaltningens verksamhetssystem möjliggör nya e-tjänster integrerat i systemet. Detta ger medarbetare en enklare hantering av ärenden i och med att de blir digitala och därmed kan vara möjliga att i olika grad automatiseras. E-tjänster erbjuder också invånarna ytterligare en kanal för kontakt med förvaltningen. Detta genom att kunna ansöka om stöd via en e-tjänst och sedan kunna följa sitt ärende via en digital portal. Utvecklingen av e- tjänsterna medför ökade kostnader för köp av kompletterande funktionalitet till verksamhetssystemet alternativt kostnader för utveckling av e-tjänster i kommunens övergripande e-tjänsteplattform. Innovativa lösningar hos kunder Äldreomsorgsnämnden har godkänt en ansökan om att delta som projektpartner i projektet Stockholm Digital Care. Stockholms stad är ägare av projektet som kommer att delfinansieras med EU-medel. Exempel på andra projektpartners är Stockholms läns landsting och Kungliga tekniska högskolan. Svar på ansökan väntas komma juni Om ansökan beviljas kommer enheter inom förvaltningen bli testmiljöer för utvecklingsföretags produkter. Projektet ska skapa en utvecklingsarena där företag, verksamheter inom vård och omsorg samt olika invånargrupper kan mötas i syfte att fånga behov, testa och utvärdera innovationer inom digital teknik. Produkter i fokus är främst riktat mot verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende. Kostnaden för att delta i projektet bedöms rymmas inom ramen. Införandet av ÄBIC äldres behov i centrum Socialstyrelsen har utvecklat en modell för handläggning och dokumentation, Äldres behov i centrum. Modellen stödjer utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Informationen som dokumenteras om den enskilde ska vara beskriven med entydiga, enhetliga och jämförbara begrepp, termer och klassifikationer. Syftet är att mer ta fasta på individuella behov och mindre se på de insatser som finns att erbjuda. Med den nya modellen blir bedömningarna mer likvärdiga och därmed mer rättssäkra. Arbetssättet ger också äldre större delaktighet i biståndshandläggarens utredning och i utförandet av insatserna. Socialstyrelsen rekommenderar att samtliga kommuner i Sverige inför och använder sig av ÄBIC. Modellen berör både handläggare och utförarpersonal. Att införa ÄBIC är ett omfattande och resurskrävande arbete som lämpar sig att driva som projekt. 8 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2016

12 Bilaga 1 Befolkning 2014 samt prognos , år samt 80-w år Diagrammet visar befolkningen 2014 samt prognostiserad utveckling respektive år Totalt sett prognostiseras en befolkningsökning med åtta (8) procent för åldersgruppen 65 år och äldre under perioden Procentuellt sett väntas den största ökningen ske i åldersgruppen 80 år och äldre. Den årliga ökningen planar ut något i gruppen år medan den tilltar i gruppen 80 år och äldre. I Vårby, Flemingsberg och Skogås förväntas stora procentuella ökningar, särskilt i åldersgruppen 80 år och äldre som beräknas öka med mellan 48 och 62 procent mellan 2014 och Trots den kraftiga ökningen kommer andelen äldre att vara fortsatt låg i dessa kommundelar, men förändringen innebär att skillnaderna mot de övriga kommundelarnas åldersstruktur minskar något under perioden. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 9

13 Underlag inför Mål och budget 2016, plan : Investeringar, tkr Bilaga 2 Nämnd: Lokalplan Investering, tkr Aktivering, tkr Avskrivningstid Projekt år Segeltorps äldreboende år Summa lokalplan Övrigt Investering, tkr Aktivering, tkr Avskrivningstid Projekt år Inventarier år Arbetsmiljöförbättrande åtgärder år IT-stöd år Datorer år Matvagnar år Oförutsedda investeringar år Summa övrigt Summa totalt UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2016

14 Planeringsförutsättningar PM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING FEBRUARI 2015

15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Planeringsförutsättningar i sitt sammanhang... 3 Disposition av Planeringsförutsättningarna... 3 Huddingeborna idag och i morgon... 5 Huddinge växer cirka nya Huddingebor per år... 5 Befolkningsutvecklingen i länet och riket... 9 Försörjningskvoten i Huddinge Invånarnas utbildningsnivå Invånarnas inkomst Förvärvsfrekvens och arbetslöshetens utveckling Huddinges vision och mål Huddinges vision Hållbart Huddinge Inför planeringsperioden Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Effektiv organisation Bolagen Ekonomiplan preliminära beräkningar

16 Inledning Planeringsförutsättningar i sitt sammanhang Huddinges styrmodell kallas allmänt för PUFF. Puffen innebär att genom systematik (planera, utföra, följa upp och förbättra) och dialog mellan alla berörda parter utveckla Huddinge som organisation och geografiskt område. Styrmodellen tar avstamp i kommunens mål och vision. Med dialog avses allt från kommunval, till muntliga och skriftliga dialoger. Planerings- och uppföljningsprocessen utgör också systematiken i de fyra olika puff-stegen planera, utföra följa upp och förbättra. Kommunstyrelsens förvaltning beskriver i ett PM planeringsförutsättningar för den kommande planeringsperioden. Det är första steget i planerafasen och utgör kommunstyrelseförvaltningens underlag till politikerna inför arbetet med kommande Mål och budget. Planeringsförutsättningarna knyter ihop PUFF-snurran genom att samla ihop erfarenheterna från utförandet, sammanställa och analysera resultat av uppföljningen, omvärldsbevaka och framtidsprognostisera och utifrån detta lyfta fram behov av förbättringar. Disposition av Planeringsförutsättningarna Planeringsförutsättningar inleds med ett faktaavsnitt om Huddinges invånare. Avsnittet ger en bild av nuläget avseende till exempel befolkningsutveckling, åldersfördelning, utbildning, sysselsättning och visar på prognoser för den framtida utvecklingen. I avsnittet Inför planeringsperioden beskrivs viktiga utmaningar för kommunens fortsatta utveckling under planeringsperioden. Vid framtagande av årets Planeringsförutsättningar har SKL:s rapport Vägval för framtiden, utmaningar 3

17 för det kommunala uppdraget mot år 2025 varit ett stöd för kommunens omvärldsanalys. Utmaningarna för planeringsperioden redovisas utifrån kommunens nya målbild. Planeringsförutsättningarna avslutas med en preliminär ekonomiplan för åren , utifrån aktuella prognoser. 4

18 Huddingeborna idag och i morgon Huddinge växer cirka nya Huddingebor per år Huddinge är med sina drygt invånare den näst största kommunen i länet. Hela Stockholmsregionen växer kraftigt och Huddinge är inget undantag. prel. prognos Ålder w Summa Huddinges befolkning har ökat varje år under en lång tid och den väntas öka även i framtiden. Ökningen beror både på höga födelsetal och på en hög inflyttning från utlandet. Fram till år 2023 kan befolkningen komma att öka med närmare personer, från dagens cirka invånare till närmare I översiktsplan 2030 har det fastställts att Huddinge ska växa i takt med länet vilket innebär att samhällsplaneringen behöver skapa förutsättningar för detta. Under 2014 växte Huddinges befolkning preliminärt med 1,6 procent, jämfört med under 2013 då befolkningen växte med 1,5 procent. Under 2014 ökade befolkningen i riket uppskattningsvis med 1,2 procent och i länet med 1,8 procent. Dessa siffror bygger på raka framskrivningar utifrån befolkningen den 1 november 2014, vilket gör att de kan komma att förändras när preliminära uppgifter blir tillgängliga. Detta skulle betyda att kommunen inte når målet med en befolkningstillväxt i nivå med länet för Här kan nämnas att befolkningens ökningstakt i kommunen avstannade nästan helt årets sista två månader, befolkningsökningen var cirka 1,5 procent redan den första november. 5

19 Folkmängden i Huddinge och prognos Huddinge växer kraftigt även i jämförelse med andra kommuner. Under de senaste 10 åren har Huddinge haft den nionde kraftigaste procentuella befolkningstillväxten i riket. Åtta av de snabbast växande kommunerna ligger i Stockholms län, vilket visar regionens utveckling. Under 2014 flyttade preliminärt personer till Huddinge och personer flyttade från Huddinge, vilket ger ett flyttningsnetto på 861 personer. Det föddes barn och 560 avled, vilket ger ett födelsenetto på 743 personer. Jämfört med i fjol har kommunen haft en något svagare naturlig befolkningsökning genom ett något lägre positivt födelsenetto, samtidigt har flyttningsnettot ökat. Det positiva flyttningsnettot förklaras nästan uteslutande av en stor inflyttning från omvärlden. Huddinge är en kommun som, liksom många andra förortskommuner i Stockholm, attraherar många barnfamiljer. I Huddinge är andelen barn högre än genomsnittet i riket och länet, samtidigt som andelen äldre är lägre. Huddinge var 2013 den tillsammans med Botkyrka näst yngsta kommunen i riket, med en medelålder på bara 37,2 år. I riket var medelåldern 41,2 år och i länet var den 39,0 år. Efter Botkyrka och Huddinge var Sundbyberg den tredje yngsta kommunen i länet med en medelålder på 37,9 år. Knivsta hade lägst medelålder av rikets kommuner med 36,6 år. Trenden för Huddinge är att vi blir något äldre, den senaste 10 årsperioden har medelåldern ökat med 0,4 år. Att jämföra med riket som ökat med 0,6 år och länet som står oförändrat. I länet är det framförallt Solna och Sundbyberg som blir yngre, Solnas medelålder har minskat med nära 2 år, vilket även är den kommun i riket där medelåldern minskat mest. Huddinges starka befolkningstillväxt beror som tidigare nämnts till stor del på en hög invandring, det vill säga inflyttning från andra länder. Under 2014 invandrade preliminärt personer till Huddinge och 720 utvandrade, vilket ger ett utrikes flyttnetto på 841 personer. Utan invandringen hade Huddinges flyttnetto varit endast marginellt positivt, en ökning med 20 personer. Invandringen är tillsammans med att kommenen har en stor andel barnfamiljer en bidragande orsak till Huddinges unga befolkningsstruktur. I jämförelse med ifjol så är det ett något lägre flyttnetto från utlandet. Vilket beror nästan uteslutande på lägre invandring, utvandringen är i stort oförändrad. Idag är drygt en fjärdedel (27 procent) av 6

20 Huddingeborna födda i ett annat land än Sverige. Detta kan jämföras med Stockholms län som har 23 procent utlandsfödda och i riket där 16 procent är födda utanför Sverige (2013). Det vanligaste utländska födelselandet bland Huddingebor är Irak, följt av Finland, Turkiet och Polen. Åldersfördelningen i Huddinge (färg) jämfört med riket (gul i bakgrunden), 2013 Ung befolkning Huddinge har en ung befolkning, här bor många barn med sina familjer. De senaste åren har det fötts många barn i kommunen och många barn har också flyttat till Huddinge. Antalet barn kommer fortsätta att öka under de kommande åren. De senaste åren har det varit barnen i förskoleålder som har ökat allra mest medan det framöver kommer att vara framförallt barn i grundskoleåldern som kommer att öka mest, 6-15 åringarna kommer att öka med cirka barn fram till Antalet gymnasieungdomar har minskat under några år, för att återigen börja öka omkring Ålder Prel Summa Över åtta procent av barnen under 18 år i Huddinge är födda i ett annat land än Sverige. 45 procent av barnen har minst en förälder som är född utanför Sverige. Andelen med två utlandsfödda föräldrar är 29 procent. De äldre blir fler Huddinge har preliminärt lite över invånare som är 65 år eller äldre. Av dem är drygt äldre än 80 år. Om tio år väntas antalet personer över 65 att överstiga , och antalet över 80 år vara drygt Den stora ökningen av äldre beror på att det under 1940-talet föddes stora årskullar, som nu uppnår pensionsåldern. Om 7

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Kallelse till Socialnämnden

Kallelse till Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 18:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Socialnämndens budgetförslag/underlag inför mål och budget 2015 och plan 2016 till 2017

Socialnämndens budgetförslag/underlag inför mål och budget 2015 och plan 2016 till 2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-03 SN-2014/1230.182 1 (8) HANDLÄGGARE Hallgren, Ann-Charlotte Ann-Charlotte.Hallgren@huddinge.se Socialnämnden Socialnämndens

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Modellutveckling 2015: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Demografisk rapport 215:6 Modellutveckling 215: Regressionsmodellen för inrikes inflyttning Befolkningsprognos 215 224/5 2(38) 3(38) Regressionsmodellen för inrikes inflyttning i befolkningsprognosen Inledning

Läs mer

Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen Öppet forum, 9 juni Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL

Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen Öppet forum, 9 juni Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen 1940-2005 Öppet forum, 9 juni 2010 Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL 1 Befolkningstäthet i städer, regioner och länder Täthet inv/km

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45

Demografisk rapport 2014:10. Prognosmetoder och modeller. Regressionsanalys. Befolkningsprognos /45 Demografisk rapport 214:1 Prognosmetoder och modeller Regressionsanalys Befolkningsprognos 214-223/45 PCA/MIH Michael Franzén Version 4. 1(32) Rapport 214-1-8 Regressionsmodellen för inrikes inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden

Underlag inför mål och budget 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 KFN-2015/66.181 1 (1) HANDLÄGGARE Tjergefors, Pauline pauline.tjergefors@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Underlag

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-11 AN-2013/151.730 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal 2012:3 Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal Stockholmsregionen är en kunskapsregion med en hög andel välutbildade invånare. Den skärpta konkurrensen och ambitionen om ett näringsliv

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan Ekerö kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (5) Ärendenummer: 171/2013-211 Handläggare: Anna Eklund 2013-11-19 Kommunstyrelsen Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2017 och plan

Underlag inför Mål och budget 2017 och plan SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-21 SN-2016/370.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 Christina.Lofberg@huddinge.se Socialnämnden Underlag

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer