ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024"

Transkript

1 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN

2 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott

3 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna kommun är en av framtidens stora utmaningar och en av de politiskt viktigaste frågorna. Därför behövs en långsiktig och hållbar plan för äldreomsorgen som årligen utvärderas och uppdateras. Äldreomsorgsplanen har utarbetats av en blocköverskridande parlamentarisk grupp bestående av fyra politiska representanter och tillsammans med tjänstemän från socialförvaltningen. Intresseföreningar och pensionärsföreningar har vid flera tillfällen inbjudits att lämna synpunkter på innehållet i Äldreomsorgsplanen. Under hösten genomfördes en Äldredialog med dialogmöten för personer 65 år och äldre. Det blev fem dialogmöten där 369 äldre personer deltog. Samtidigt besvarade äldre personer en enkät med frågor om framtidens äldreomsorg. Detta gav ett ovärderligt bidrag till vårt arbete och många av synpunkterna har arbetats in i Äldreomsorgsplanen. Jag är glad och stolt över att så många äldre personer deltog i Äldredialogen. Resultatet visade att de ansåg att det är personalen som är den viktigaste resursen inom äldreomsorgen. Personalens kunnande och kompetens samt personalens bemötande är en förutsättning för en bra äldreomsorg. Äldre personer som behöver omsorg och vård är beroende av andra människor. Den personal som ger omsorg och vård ska kunna se den äldres situation utifrån den enskilde personen. För att äldre personer ska känna sig nöjda och trygga med den omsorg och vård de får behöver deras relation med personalen vara god. Äldre personer ska uppleva att de kan leva ett värdigt och tryggt liv trots sjukdom och funktionsnedsättningar. De ska bemötas med respekt och få sina behov av omsorg och vård tillgodosedda. Fungerar inte detta blir den äldre personens liv otryggt och ovärdigt. En mycket väsentlig del är att de äldre personerna som får omsorg och vård, i så stor utsträckning som möjligt, får det av samma personal. Med utgångspunkt från ovanstående viljeinriktning är min övertygelse att vi på ett systematiskt, strukturerat och hållbart sätt kommer att kunna leda utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna kommun i en riktning med allt högre kvalitet. Alla invånare i vår kommun ska kunna åldras med värdighet och glädje. Sigtuna kommun den 30 mars 2015 Gunilla Johansson Ordförande Äldre- och omsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSPLAN 1

4 Innehåll 1 Syfte 4 2 Begrepp- definitioner 6 3 Vad styr äldreomsorgen Lagstiftning och styrdokument 9 Lagstiftning och nationella styrdokument 9 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 9 Socialtjänstlagen- rätten till bistånd 4 kap. 10 Socialtjänstlagen- särskilda bestämmelser för olika grupper 5 kap. 10 Människor med funktionshinder 10 Personer som vårdar eller stödjer närstående 11 Diskrimineringslag (2008:567) 11 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 11 De nationella målen för äldreomsorg är att: 11 Nationell värdegrund 11 Prioriterat utvecklingsarbete- nationell och lokal nivå 12 Vård och omsorg vid demenssjukdom 13 Lokala styrdokument 13 Sigtuna kommuns vision Sigtuna kommuns värdegrund 14 Sigtuna kommuns verksamhetsidé 14 Kommunfullmäktiges mål 14 Sigtuna kommuns tillgänglighetsprogram 18 Äldreomsorgens verksamhetsidé 19 Äldre- och omsorgsnämndens mål Äldre- och omsorgsnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 19 Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen 20 Äldre- och omsorgsnämndens värdegrund 20 Äldreomsorgsplanen 22 4 Äldreomsorgen i Sigtuna kommun 25 5 Vad kan vi säga om framtiden? 31 Befolkningsutveckling bland de äldre I Sigtuna kommun 32 Demografisk prognos Sigtuna kommun för 65 år och äldre 32 Befolkningsutveckling 65 år och äldre per kommundelar 32 2 INNEHÅLL

5 6 Utvecklingen i Sigtuna vad tror vi? 35 Äldre med psykisk ohälsa 35 Behov av särskilt boende 35 Antal/andel invånare över 65 år och personer på särskilt boende i Sigtuna kommun 36 Antal lägenheter på särskilda boenden Prognos behov av lägenheter i särskilt boende 37 Behov av hemtjänst 37 7 Resultat Äldredialog Nuläge och framtidens äldreomsorg 43 Nuläge att leva som äldre i Sigtuna kommun 43 Framtid att leva i Sigtuna kommun som äldre år Vad är viktigast att utveckla? 44 Prioritering om vad som är viktigt att utveckla 45 8 Utvecklingsområden 47 Utvecklingsområde 1 Värdegrund 47 Utvecklingsområde 2 Förebyggande arbete 48 Utvecklingsområde 3 Anhörigstöd 48 Utvecklingsområde 4 Demens 50 Utvecklingsområde 5 Kvalitetsarbete 51 Utvecklingsområde 6 Personalens kompetens och kontinuitet samt rekryteringsbehov 58 Utvecklingsområde 7 Språk 61 Utvecklingsområde 8 Information/kommunikation 62 Utvecklingsområde 9 Måltider 64 Utvecklingsområde 10 Social samvaro, aktiviteter och ideella föreningar 66 Utvecklingsområde 11 Bostäder och lokaler 70 Utvecklingsområde 12 Teknik för äldre 71 Utvecklingsområde 13 Valfrihet 72 Bilaga 1 Aktivitetsplan Bilagor finns att ladda ner på: Bilaga 2 Handlingsplan för förbättring av verksamheten inom hemtjänst Bilaga 3 Utredning om behov av korttidsplatser Bilaga 4 Äldredialog resultatrapport Bilaga 5 Prioriteringsordning- sporthallar, utomhusanläggningar, simhallar, Forum ÄLDREOMSORGSPLAN 3

6 Syfte Äldreomsorgsplanen är ett dokument för att styra och kontinuerligt förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta mål samt konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska målen, visioner och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och äldre- och omsorgsnämnden. Under augusti-september 2014 genomfördes en Äldredialog som mer än hälften av alla personer över 65 år deltog i. Sammanlagt 369 personer var närvarade vid de fem dialogmöten som anordnades i olika kommundelar och personer besvarade en enkät angående vad man ansåg vara de viktigaste utvecklingsområdena inom äldreomsorgen. Dialogen visade att deltagarna ansåg att personalen inom äldreomsorgen är det allra viktigaste för att säkra en bra framtida äldreomsorg. Särskild vikt läggs vid personalens kunnande och kompetens samt bemötande. Även byggandet av fler äldreboenden, större möjligheter till sociala fritidsaktiviteter och mat av god kvalitet i äldreomsorgen är viktiga önskemål som framförs i dialogen. Resultaten har involverats i Äldreomsorgsplanen. Sigtuna kommuns pensionärsorganisationer SPF och PRO, Väntjänst, Anhörigföreningen och Märsta Finska Pensionärer har varit inbjudna och har deltagit i arbetet med att ta fram planen. Äldreomsorgsplanen ska under perioden 2015 till 2024 vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet. Planen ersätter inte gällande lagstiftning på området. Äldreomsorgsplanen ska styra verksamheternas utveckling de närmaste åren, med utblick 10 år framåt. Den ska uppdateras med aktuella prognoser om den demografiska utvecklingen och behovet av olika former av äldreomsorg. Äldreomsorgsplanen innehåller en aktivitetsplan som ska revideras varje år utifrån aktuella behovsprognoser. Arbetsgrupp Den parlamentariska gruppen för framtagandet av äldreomsorgsplanen har bestått av följande personer: Ordförande Gunilla Johansson (S), vice ordförande Marcus Brixskiöld (S), andre vice ordförande Sven-Ingvar Holmgren (M) och ledamot Bengt Stapelfeldt (SfS). Utredningssekreterare har varit utvecklingsledare Sara Rahm Pernold och verksamhetschef Birgitta Enblom. 4 SYFTE

7 ÄLDREOMSORGSPLAN 5

8 BEGREPP DEFINITIONER Hjälp i hemmet hemtjänst Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder kan få hemtjänst. Hjälp ges till sådant som den enskilde inte klarar själv. I hemtjänsten ingår en servicedel och en omvårdnadsdel. Serviceinsats Hemtjänstens service innebär praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, tvätt och inköp. Omvårdnad/omsorg Hemtjänstens omvårdnad/omsorg kan innebära att få hjälp med att äta, dricka och att få hjälp med den personliga omvårdnaden. Man kan erbjudas promenader och ledsagning om man har behov av det. Insatser kan beviljas för att personen ska känna trygghet och säkerhet. I omvårdnad/omsorg ingår också trygghetslarm. Hemsjukvård Sköts av landstinget i ordinärt boende. Genom hemsjukvården kan du få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser till exempel medicinering, såromläggning och vård i livets slut. Hembesök erbjuds när du inte själv eller med hjälp kan ta dig till en mottagning på vårdcentral eller sjukhus. Korttidsplats Enligt Socialstyrelsens definition; bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Tillgång till korttidsplats ges som bistånd. Korttidsplatser används för bland annat rehabilitering, omvårdnad, växelvård och avlösning av närstående. Rehabilitering Sköts av landstinget i ordinärt boende. Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvården. Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa efter sjukdom eller skada. Ordinärt boende Vanliga lägenheter, egna hem i olika former eller senior-/trygghetsboende anpassade för äldre. Trygghetsboende Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. En mångfald kan råda i fråga om ägande, former för upplåtelse, samverkan om drift och verksamhet. Trygghetsbostäder kan upplåtas till personer som har fyllt 70 år. Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Seniorboende Seniorboende är en boendeform för personer som är eller kommer att bli pensionärer inom en snar framtid. På ett seniorboende ordnas ofta gemensamma aktiviteter. Särskilt boende för äldre Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. Man bor i egna lägenheter med gemensamt allrum och kök. Tillgång till personal dygnet runt finns för att tillgodose de behov som de boende har. Gemensamt för alla särskilda boenden är det behövs en ansökan, en behovsbedömning och ett beslut för att flytta dit. Salutogent förhållningssätt Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. Läs mer om vad perspektivet innebär och hur vi arbetar enligt detta förhållningssätt i kapitel 4 Äldreomsorgen i Sigtuna kommun. 6 BEGREPP- DEFINITIONER

9 ÄLDREOMSORGSPLAN 7

10 8

11 Vad styr äldreomsorgen Lagstiftning och styrdokument LAGSTIFTNING OCH NATIONELLA STYRDOKUMENT De viktigaste lagarna för äldreomsorgens arbete är Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Andra lagar som påverkar är bland annat förvaltningslagen, kommunallagen, EU-rätt, arbetsrätt, diskrimineringslagen och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Förutom i lagstiftningen finns de nationella målen uttryckta i riksdagens antagna mål för äldrepolitiken samt i en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN HSL I huvudsak finns det i lagstiftningen en tydlig fördelning av hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunen och landstinget. Landstingets ansvar är att medicinskt förebygga, utreda och behandla skada eller sjukdom vilket framgår av 1 och 3 HSL. Kommunen har inom äldreomsorgen hälso- och sjukvårdsansvar för personer på ett särskilt boende, på korttidsboende och vid dagverksamhet. MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska har till uppgift att upprätthålla god och säker vård i dessa verksamheter. Ansvariga chefer leder det operativa arbetet inom verksamheterna så att en god och säker vård upprätthålls och säkerställer att insatserna hos brukarna är ändamålsenliga. MAS ansvarar för bedömning och anmälan av Lex Maria till IVO-Inspektionen för vård och omsorg. I Sigtuna Kommun har en hälso- och sjukvårdsorganisation skapats och all hälsooch sjukvårdspersonal utgår från denna enhet och gör sina insatser i särskilda boenden för äldre och i dagverksamheter. Kommunen ska tillhandahålla nödvändiga resurser och verktyg för att fullgöra sitt ansvar. Kompetens ska erbjudas upp till sjuksköterskenivå för dessa målgrupper. ÄLDREOMSORGSPLAN 9

12 SOCIALTJÄNSTLAGEN RÄTTEN TILL BISTÅND 4 KAP. 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. SOCIALTJÄNSTLAGEN SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR OLIKA GRUPPER 5 KAP. Äldre människor 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). 5 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). 6 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor. Lag (2009:726). MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER 7 Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 10 VAD STYR ÄLDREOMSORGEN

13 PERSONER SOM VÅRDAR ELLER STÖDJER NÄRSTÅENDE 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549). DISKRIMINERINGSLAG (2008:567) Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen ger förbud mot diskriminering och repressalier ibland annat inom arbetslivet, utbildning samt hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m. Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m. Diskriminering är förbjuden i fråga om: 1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, 2. verksamhet inom socialtjänsten, och 3. stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Lag (2012:673). LAGEN OM NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK (SFS 2009:724) Lagen innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola och äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. DE NATIONELLA MÅLEN FÖR ÄLDREOMSORG ÄR ATT: Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag Äldre ska bemötas med respekt Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg (ur regeringens proposition 1997/98:113) NATIONELL VÄRDEGRUND Riksdagen beslöt våren 2010 att anta tre lagförändringar: En ny bestämmelse, i socialtjänstlagen, om nationell värdegrund. Äldre ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Kommunen ges befogenheter att lämna kompensation till en enskild person. ÄLDREOMSORGSPLAN 11

14 Alla människor har lika värde och samma rättigheter. Den nationella värdegrunden är den etiska basen för äldreomsorgens och vårdens alla möten. Den ska ligga till grund för de mål som ska styra verksamheten och vara utgångspunkt för utveckling av förhållningssätt, arbetsmetoder och innehåll i omsorg och vård. Särskilt viktigt är att personalen medvetet arbetar med att förverkliga dessa värden i sitt vardagsarbete. Värdegrunden gäller både offentlig och enskild bedriven verksamhet. Den omfattar både handläggning och utförande av insatserna. Syftet är ökat brukarinflytande med följande formulering: Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap.4 ). PRIORITERAT UTVECKLINGSARBETE NATIONELL OCH LOKAL NIVÅ Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har arbetat fram sex områden, som prioriteras i utvecklingsarbetet på nationell och lokal nivå. Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. Helhetssyn och samordning Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparenta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete. Kunskapsbaserad verksamhet Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenheter tas till vara. Tillgänglighet Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och socialförvaltningen präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga. 12 VAD STYR ÄLDREOMSORGEN

15 Effektivitet Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten. VÅRD OCH OMSORG VID DEMENSSJUKDOM Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare på alla nivåer. De lyfter fram följande områden: tidig medicinsk utredning (basal utredning) läkemedelsbehandling dagverksamhet anpassad för gruppen särskilt boende anpassad för gruppen stöd till anhöriga personcentrerad vård och omsorg multiprofessionellt teamarbete (ur nationella riktlinjer vid demenssjukdom 2010) Socialstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift (SOSFS 2012:12) avseende ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskriften beräknas träda i kraft 31 mars Den nya föreskriften innebär bland annat: Varje brukare ska ha beslut som tydligt beskriver vilka insatser denne behöver. Varje särskilt boende, där en person med demenssjukdom bor, ska vara bemannat på ett sådant sätt att personen får de insatser som beviljats samt att insatserna utförs enligt den genomförandeplan som ska ha upprättats. Varje särskilt boende, där en person med demenssjukdom bor, ska vara bemannat dygnet runt. Nämnden ska regelbundet följa upp hur varje enskild person på särskilt boende, där en person med demenssjukdom bor, har det och om personalen räcker till. Föreskrifter som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden kommer också tas fram. Beslut om att nya föreskrifter ska träda i kraft är dock enligt en ny bestämmelse beroende av regeringens medgivande. LOKALA STYRDOKUMENT För äldre ska det vara lätt att bo och leva i Sigtuna kommun. Nedan presenteras ett urval av lokala styrdokument som påverkar äldreomsorgens arbete. SIGTUNA KOMMUNS VISION 2030 Visionen visar vart kommunen på lång sikt vill befinna sig, dvs. ett önskat framtida tillstånd. Visionen gäller för kommunens samtliga verksamheter men också för Sigtuna kommun som plats. Den nationella värdegrunden är den etiska basen för äldreomsorgens och vårdens alla möten. ÄLDREOMSORGSPLAN 13

16 Detta är visionen: I Sigtuna kommun kommer invånaren först! Alla känner sig välkomna och trygga! Här är det lätt att leva! Vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Våra internationella och nationella framgångar beror på att vi tar tillvara all vår kreativitet och mångfald är nyfikna och lär av varandra! SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND Sigtuna kommun utvecklas snabbt och starkt, vilket ställer allt högre krav på hur kommunen utför sitt uppdrag och möter kommuninvånarna. Kommunens ansvar och uppdrag berör många delar av människors dagliga liv. Värdegrunden beskriver hur Sigtuna kommuns ledning och medarbetare ser på dem som är berörda och beroende av kommunens verksamhet. Den ger utryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus i det vi åstadkommer. Det här är värdegrunden: Invånaren först Allas lika värde Kvalitet i fokus Invånaren först I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att deras behov möts. Det innebär att: Vi lyssnar på invånarna Vi utgår från invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service Vi skapar möjligheter för olika former av dialog Allas lika värde Vi respekterar alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att: Vi möter alla med respekt Vi tar tillvara olikhet och mångfald Alla ska behandlas likvärdigt 14 VAD STYR ÄLDREOMSORGEN

17 Kvalitet i fokus Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär att: Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi följer upp och redovisar våra resultat Vi strävar efter helhetsperspektiv Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga Vår kommunikation är öppen och tydlig Två principer ska styra arbetet och bidra till att utveckla arbetssätten: Uppdragsgivarens förtroende Olikheter berikar Uppdragsgivarens förtroende Invånarna är våra uppdragsgivare. Genom att alltid sätta deras intressen främst, får vi invånarnas tilltro. Vårt samhällsuppdrag innebär att vi arbetar för en hållbar framtid som ger invånarna möjlighet till ett bra liv. Olikheter berikar Vi är övertygade om att olikheter skapar en roligare och mer dynamisk arbetsmiljö. Vi drar nytta av det när vi samarbetar, rekryterar och i vår dialog med invånare. Vi säger ja till entusiasm, nyfikenhet och öppenhet. SIGTUNA KOMMUNS VERKSAMHETSIDÉ Verksamhetsidén talar om syftet med verksamheten och svarar på frågan varför den specifika verksamheten finns till. Detta är den övergripande verksamhetsidén: Vi ska ge människor bästa möjliga förutsättningar att leva det liv som de önskar. Detta gör vi genom att erbjuda Sigtuna kommuns invånare service och tjänster utifrån deras behov och på lika villkor. Alla som kommer i kontakt med oss möts med respekt och öppenhet. Vi har som utgångspunkt att invånarnas delaktighet är grunden i vårt utvecklande av välfärden. Med detta som bas skapar vi tillsammans en välfärd i världsklass. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Mål beskriver ett framtida tillstånd i ett kortare perspektiv än visionen. Ett mål är ett önskat framtida läge eller tillstånd. I Sigtuna kommun finns mål på alla nivåer i verksamheten. Alla mål syftar till att nå kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktige antar strategier, planer och program som är kopplade till de övergripande målen. Med kommunfullmäktiges mål som utgångspunkt formulerar nämnderna mål för sina respektive områden. ÄLDREOMSORGSPLAN 15

18 16

19 Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. ÄLDREOMSORGSPLAN 17

20 Äldre ska, så långt som det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Av Mål och budget framgår att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål kommer att formuleras inom områdena: ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och demokratisk hållbarhet. En process har inletts för att ta fram målformuleringarna. Denna bedöms vara färdig under våren I Sigtuna kommun har vi identifierat sex utmaningar som vi behöver arbeta vidare med för att nå ambitionen om ett hållbart samhälle. Dessa handlar om god och jämlik hälsa för invånarna, invånarnas utbildningsnivå och förutsättningar för nya jobb, upplevd trygghet, ansvar för miljön, delaktighet och samhällsbyggande för framtiden. SIGTUNA KOMMUNS TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM I Sigtuna kommun fastställdes ett program för tillgänglighet Tillgänglighetsprogrammet utgår från de nationella målen. De nationella målen är: En samhällsgemenskap med mångfald som grund. Att samhället utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet. Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Det övergripande målet är att Sigtuna kommun skapar möjligheter för personer med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet. År 2025 räknar man med att ca 20 % av befolkningen kommer att vara 65 år och äldre. Gruppen över 80 år växer mest. Med stigande ålder följer normalt olika funktionsnedsättningar. Prioriterade områden för kommunens arbete med tillgänglighet är: Ökad fysisk tillgänglighet. Tillgänglig information (skriftlig och webbaserad). Krav på tillgänglighet ska ställas vid upphandlingar. Att all personal har kunskaper om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Alla kommuninvånare som har funktionsnedsättning ska ha möjlighet till en bostad anpassad efter individens behov. Tillgänglighetsaspekterna ska säkras vid ny- och ombyggnationerna både när det gäller fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Funktionshinderperspektivet ska integreras i den ordinarie verksamheten inom kultur och idrott samt inom besöksnäringen. 18 VAD STYR ÄLDREOMSORGEN

21 ÄLDREOMSORGENS VERKSAMHETSIDÉ Verksamhetsidén talar om syftet med verksamheten och svarar på frågan varför den specifika verksamheten finns till. Detta är äldreomsorgens verksamhetsidé Inom nämndens verksamheter arbetar vi utifrån ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande där vi ser till varje enskild persons behov av stöd, service, vård och omsorg. Vårt bemötande ska ligga till grund för den enskildes möjlighet att utveckla och bibehålla sina förmågor och ge förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Allas lika värde ska respekteras. För att den omsorg och omvårdnad som ges ska hålla en god kvalitet arbetar verksamheterna med ständiga förbättringar. För att kunna se utvecklingsområden ska synpunkter på verksamheterna och avvikelser inom verksamheterna tas emot på ett systematiskt sätt och integreras i det dagliga arbetet. Ansvariga chefer är närvarande och stödjande i sitt ledarskap. Tillsammans med medarbetarna skapar de gemensamt en hållbar kompetensförsörjning och en trevlig och hälsosam arbetsplats. ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2015 Det är nämnden som beslutar om de mål för verksamheten som ska uppnås. Nämndens mål för 2015 är följande: Minskad frekvens av biståndsbedömda insatser samt minskat antal externa placeringar Utökad användning av digital teknik och förbättrade verktyg för uppföljning/ statistik Förbättrad personalkontinuitet och personalen har rätt kompetens för uppdraget Förbättrad upplevelse av måltidssituationen samt kosthållning för den enskilde Ökad tillgänglighet, delaktighet och brukarmedverkan inom nämndens alla verksamhetsgrenar ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är det styrande dokumentet för verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Ett väl fungerande kvalitets- och ledningssystem innebär att det för verksamheten finns en organisatorisk struktur med ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning. Systemet ska vara lättillgängligt för medarbetarna och ett stöd i det dagliga arbetet samt motivera till att utveckla verksamhetens kvalitet. Dokumentationen av hur omsorgen för funktionsnedsatta och äldreomsorgen arbetar med kvalitetsaspekter medför också ökad insyn och öppenhet för verksamhetens arbete hos person, medborgare och andra. ÄLDREOMSORGSPLAN 19

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer