Verksamhetsplan Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: Sid 1 av 25

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 5 Värdegrund... 5 Sammanfattande analys av föregående års resultat... 6 Verksamhetsmål Södertälje kommun som arbetsgivare Växthuset ständiga förbättringar i Södertälje kommun Ekonomi Uppföljning Bilaga 1: Beställarplan 2014 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 2 av 25

3 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Äldreomsorgsnämnden fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt LSS och/eller Lass, tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare (LVM), behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen till personer som har fastställd demensdiagnos oavsett ålder. Nämndens ansvar för uppgifterna gäller dock inte för personer som är bosatta i de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Emellertid ingår bland äldreomsorgsnämn-dens uppgifter inhyrning av anläggningar för särskilda boendeformer och uthyrning av bostäder i dem, även för de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassnings-bidrag, lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet och fullgör kommunens uppgifter enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen även för de verksamheter som bedrivs av andra nämnder. Anmälningar enligt 24 skall göras till berörd verksamhetsansvarig nämnd. Utöver vad som sägs i förra stycket skall äldreomsorgsnämnden svara för kostnaderna när äldreomsorgskontoret på uppdrag av kommundelsnämnderna svara för tillsyn av enskild verksamhet inom äldreomsorgen. Nämnden ansvarar även för insatser till personer under 65 år med demensdiagnos. Nämndens verksamheter och funktioner Insatser i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamhet, bostadsanpassning och förebyggande insatser. Antal anställda Per den 31 december 2013 var 794 antal personer (715,54 antal årsarbetare) anställda inom äldreomsorgsnämnden. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 3 av 25

4 Äldreomsorgsnämnden Socialdirektör Gilda Johansson Myndigheten äldre Utförare Resultatområdeschef Rosemarie Johborg Privata utförare hemtjänst (LOV) Privat Vård- och omsorgsboende (LOU) Vård- och omsorgsboende/ Hälso- och sjukvård Hemtjänst i egen regi Dagverksamhet/ öppna träffpunkter Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 4 av 25

5 Verksamhetsidé Äldreomsorgsnämnden ska verka för att Södertälje kommuns äldre, i sin tillvaro upplever trygghet, värdighet, delaktighet samt valfrihet. Brukaren ska erbjudas en kompetent och flexibel omsorg samt möjlighet till ett stimulerande liv. Värdegrund Kommunens värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut. Vi utgår alltid från det behov som brukaren har Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren Respekt för individen, detta betyder för oss: I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati Vi lyssnar aktivt Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta Vi visar respekt för varandra Mer än förväntat, detta betyder för oss: I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat. Vi ger våra medborgare ett gott bemötande, bra service och goda tjänster Vi använder vår ekonomi och gemensamma resurserna på ett effektivt sätt Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv med god livskvalitet och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssam-mansättning, medborgardialog med mera. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 5 av 25

6 Sammanfattande analys av föregående års resultat Kostnaden för särskilda boenden blev lägre än budgeterat, framför allt beroende på att 18 platser på Solgläntan fr o m mars och ytterligare sex platser på Tallhöjden fr o m oktober lagts i malpåse och att fyra externa placeringar har avslutats. Kostnaden för turbundna resor blev högre än budgeterat. Under 2012 genomfördes en upphandling av turbundna resor. Tilldelningsbeslutet överklagades och i april kom kammarrättens dom som innebar att en annan leverantör fick uppdraget. Avstämning efter en månad med ny leverantör visar att kostnaderna kommer att bli högre än innan upphandlingen, framför allt p g a krav på dubbelbemanning om chauffören måste ledsaga brukare till/från bostaden. Kostnaden för hälso- och sjukvårdsenheten blev högre än budgeterat. Underskottet beror på att enheten behövt nyttja bemanningsföretag på grund av rekryteringsläget framför allt för sjuksköterskor. Kostnaden för lokaler blev högre än budgeterat. Det beror till största delen på att nämnden inte erhållit full kompensation för ökade hyreskostnaden trots erhållet tilläggsanlag under året på drygt tkr. Kostnader för köp av hemtjänst på servicehus, bostadsanpassning och dagverksamhet har blivit lägre än budgeterat. Under året har det varit fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen inom hemtjänst. Antalet timmar fortsatte att öka under våren. I maj gjordes en s k kollegiegranskning som ledde till att ca 80 brukare fick nya beslut vilket innebar en minskning med ca timmar per månad. Under sommaren märktes en successiv minskning av antalet timmar men efter sommaren började timmarna öka igen. Under senhösten sades avtalen med två externa utförare upp med omedelbar verkan och berörda brukare blev under en övergångsperiod erbjudna kommunal hemtjänst. Flera valde att tacka nej till insatser vilket ledde till att timmarna minskade. Dessutom har myndigheten under hösten arbetat med omprövning av beslut vilket också påverkat antalet utförda timmar. Utvecklingen inom hemtjänsten ska fortsätta följas och under 2014 kommer ett mobilt tid/insatsregistreringssystem att införas, för att så långt det är möjligt säkerställa att brukarna får sina insatser och att kommunen betalar för insatser som faktiskt utförts. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 6 av 25

7 Omvärldsanalys av betydelse för äldreomsorgsnämnden Befolkningsprognos För 2014 beräknas det totala antalet personer över 65 år vara Befolkningsprognosen för Södertälje, som gäller för perioden , visar att den grupp som framförallt kommer att bli större bland de äldre under hela prognosperioden är åldersgrupperna år och år. Åldersgruppen år är den grupp som förväntas att öka mest under prognosperioden. Åldersgrupperna 80-84, och 90-w kommer i framtiden också att öka något i jämförelse med hur det ser ut idag. Ökningen i åldersgruppen är marginell w Källa: Befolkningsprognos i Södertälje kommun , Kommunstyrelsens kontor Den faktiska befolkningsförändringen per kvartal tre 2013 jämfört med årsprognosen för 2013 visar att antalet personer över 65 år hade ökat med 229 fler än prognostiserat. I rapporten Södertörns nyckeltal äldreomsorg 2013 anges att 2012 var andelen brukare av den totala populationen över 65 år ca 15 procent. Med detta som bakgrund skulle bara den ovan nämnda ökningen innebära drygt 30 fler brukare än vad som beräknats utifrån befolkningsprognosen, vilket har påverkat och kommer att påverka äldreomsorgens kostnadsutveckling både 2013 och Nationellt kvalitetsarbete Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen, med samlingsnamnet Öppna jämförelser, att utveckla former för uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen. Arbetet sker i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser omfattar delprojekten Äldreguiden, årlig brukarundersökning, personnummerbaserad statistik, modell för dokumentation utifrån nationellt fackspråk samt nationella kvalitetsindikatorer. Äldreomsorgen deltar i detta arbete och använder resultaten och jämförelser med andra kommuner i det egna kvalitetsarbetet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 7 av 25

8 Staten har också gjort en långsiktig överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting avseende stöd till en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Målet med en evidensbaserad praktik är att de mest utsatta grupperna i samhället ska ha insatser som är av god kvalitet och som bygger på den bästa tillgängliga kunskapen. Stimulansmedel till utveckling av äldreomsorg Stimulansbidragen är från och med 2012 prestationsbaserade och kopplade till deltagande i kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret, BPSD (för personer med demensdiagnos) och Senior Alert (ett bedömningsssystem för att förebygga fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen). Äldreomsorgen deltar i arbetet och rapporterar till nämnda register. Bättre stöd till de mest sjuka äldre För att stödja kommunerna i arbetet med de mest sjuka äldre att införa nya arbetssätt i vård och omsorg om äldre har regeringen avsatt pengar i Ledningskraft för äldre som drivs av SKL. Ledningskraft har ambitionen att utvecklas till ett nationellt förbättringsarbete som vänder sig till hälso- och sjukvårds- och äldreverksamheter i hela Sverige oavsett driftsform. Målgruppen är verksamhetschefer från slutenvård, äldreomsorg och primärvård, som i samverkan deltar i chefsteam med koppling till genomförande av respektive läns handlingsplan. Syftet med arbetet är att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder, som bygger på resultat från kvalitetsregister och Öppna jämförelser. Utveckling av demensvården Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit vissa tvingande skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom. Regeringen menar att en reglering kan stärka den demenssjukes rättssäkerhet men också ge medarbetarna i vård och omsorg om personer med demenssjukdom ett stöd i det dagliga arbetet med att bedöma vilka handlingssätt som står till buds för att ta hand om personer med demenssjukdom på bästa möjliga sätt. Lagändringen föreslås gälla från den 1 juli Socialstyrelsen har givit ut nya föreskrifter avseende ansvar för personer med demensdiagnos och bemanning i särskilda boenden som gäller från och med den 1 januari De nya reglerna innebär både att det ska fattas tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet, regelbunden uppföljning och att boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Värdegrund inom äldreomsorgen Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Inom ramen för denna har kommunerna fått medel för att utforma lokala värdighetsgarantier och Socialstyrelsen har utformat Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 8 av 25

9 utbildningar för både handläggare, chefer och MAS. Utbildningarna fortgår under 2014 då Socialstyrelsen även kommer att arbeta med följande: *Vägledning om ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. *Nationellt instrument för behovsbedömning. *Kriterier och system för värdegrundsmärkning. Chefer och gruppchefer inom äldreomsorgen har under 2012 och med fortsättning 2013 genomgått högskoleutbildning i nationellt värdegrundsarbete mostvarande 7,5 alternativt 15 poäng som Socialstyrelsen anordnat. Äldreomsorgen har även fått särskilda medel för att utbilda cirkelledare inom alla verksamheter, både kommunala och externa. Nationell strategi för e-hälsa Regeringen tog 2006 beslut om en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Denna har senare reviderats till en nationell strategi för e-hälsa. Den handlar i korthet om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Inom ramen för Nationell ehälsa är nyttan för invånare, personal och beslutsfattare i fokus. Arbetet leds på central nivå av en programstyrgrupp, som samordnas av Sveriges kommuner och landsting. Arbetet samordnas inom Stockholms län av IT-forum (ligger under Kommunförbundet Stockholms län), där Södertälje kommun deltar. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 9 av 25

10 Verksamhetsmål Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet KF:s inriktning för perioden Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City ska fortsätta med ambitionen att omfatta fler verksamheter både internt och externt. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Nämndens mål och mätetal KF- mål 1 (inom ovanstående område) Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City ska fortsätta med ambitionen att omfatta fler verksamheter både internt och externt. Nämndens mål Andelen inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Målet följs upp centralt av kommunstyrelsens kontor. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 10 av 25

11 Nämndens områden Äldreomsorg KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla äldre kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. Arbetet med en lokal värdighetsgaranti kommer att fortsätta under perioden för att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge den äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur den enskildes integritet värnas De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Många äldre har inte förmåga att själva beskriva sina behov av stöd, därför behöver stödet till anhöriga utvecklas. Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Arbetet med att fortsätta utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik. Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Under perioden bör en särskild satsning på kompetensutveckling genomföras. Arbetet med översynen av hemtjänstverksamheten ska utvecklas med verktyg som stärker möjligheten till insyn i utförd hemtjänst både inom den kommunala och inom den privata verksamheten. En utvärdering av valfrihetsreformen inom hemtjänsten ska under 2014 genomföras med förslag på åtgärder och/eller omprövningar för att säkerställa god kvalitet för brukarna och ett mer effektivt resursutnyttjande. Behovet av olika boendeformer ökar i takt med att allt fler blir äldre, därför är det av vikt att alternativa boendeformer för äldre Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 11 av 25

12 planeras och genomförs. Med den pågående utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre. För att öka kvaliteten inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden samt att terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt. KF:s långsiktiga mål 1. Brukarinflytande ska öka 2. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov 3. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv KF-mål 1 Brukarinflytande ska öka Arbetet med en lokal värdighetsgaranti kommer att fortsätta under perioden för att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge den äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur den enskildes integritet värnas De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Många äldre har inte förmåga att själva beskriva sina behov av stöd, därför behöver stödet till anhöriga utvecklas. Nämndens mål 1. Den lokala värdighetsgarantin ska uppnås Mätetal Delaktighet och trygghet enligt värdighetsgarantin för vårdoch omsorgsboende skall uppnås Utgångsläge 2013 Ny 1) Målnivå 2014 Grönt Delaktighet enligt värdighetsgarantin för hemtjänsten skall uppnås Ny Grönt Delaktighet enligt värdighetsgarantin för biståndshandläggningen skall uppnås Ny Grönt 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 12 av 25

13 Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Stöd till anhöriga utvecklas genom att skapa en sida på Södertälje.se för anhörigstöd. Där ska anhöriga kunna får information, råd och kontakt med anhörigkonsult i olika frågor. Ett utjämnat och balanserat flöde för biståndsprocessen Modellerna för rätt myndighetsbeslut ska utarbetas till mars 2014 KF-mål 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Nämndens mål 1. Brukare som bor på vård- och omsorgsboendet får vid behov åtgärder enligt modellen Senior Alert. Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Andel brukare som har en riskbedömning enligt Senior Alert 100% 100% Andel brukare som har en teambaserad bedömning (TUBO) 73% 95% Andel brukare som har en planerad åtgärd (ÅTG) 77% 85% Andel brukare som får en uppföljning inom utsatt tid + 7 dgr 81% 100% 2. Vårdplanering för brukaren som sker i samverkan mellan sjukhuset och kommunen följer rutinen Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Andel brukare som är nöjda med vårdplaneringsmötet Ny 1) 90% Andel vårdplaneringsmöten som genomförs enligt rutin 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Ny 100% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Samverkan utifrån brukarens behov mellan aktörer för hemtjänsten, nattpatrullen och dagverksamheten. Samverkan internt utifrån brukarens samlade behov för de som bor på vård- och omsorgsboende. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 13 av 25

14 Samverkan mellan korttidboende och hemtjänst Samverkansprojekt tillsammans med Södertälje sjukhus fortlöper under KF-mål 3 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Under perioden bör en särskild satsning på kompetensutveckling genomföras. Nämndens mål 1. Personalen inom äldreomsorgen ska ha rätt kompetens Mätetal Personal som har genomfört ABC utbildning i Demens (grund) Boende (inkl korttidsboende) Hemtjänst (inkl dagverksamhet) Utgångsläge % 9% Målnivå % 75% Andel resultatenhetschefer som har adekvat utbildning för uppdraget 77% 100% Andel personal som har adekvat utbildning på vård- och omsorgsboende 93% 97% Andel personal inom hemtjänst som har adekvat utbildning 81% 87% Andelen biståndshandläggare som genomfört Demens ABC plus utbildning. 0% 80% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Utveckla uppdraget från socialstyrelsen ang hemtjänstbeslut i SÄBO som skall implementeras Införandet av ÄBIC (Äldres Behov I Centrum). Utifrån de nationella riktlinjerna driva utveckling som så långt som möjligt baserar sig på evidensbaserad praktik för personer med demensproblematik. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 14 av 25

15 Utveckla översynen av hemtjänstverksamheten både inom den kommunala och den privata verksamheten. En utvärdering av valfrihetsreformen inom hemtjänsten ska under 2014 genomföras. Med den pågående utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre. För att öka kvaliteten inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden. Terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning Södertälje kommun ska vara en modern, spännande och attraktiv arbetsgivare, som stimulerar medarbetarnas engagemang och ger dem förutsättningar att växa. Olikheter och talanger ska tas tillvara och bidra till mångfalden. Personalsammansättningen i kommunens verksamheter och på olika nivåer i organisationen, ska i högre grad avspegla mångfalden i Södertäljes befolkning. Sjukfrånvaron ska minska. Särskilt fokus ska läggas på förebyggande arbete för yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. KF:s inriktning för perioden För att ge alla medarbetare möjlighet att växa och för att stärka kompetensutvecklingen är det viktigt att nämnder och kontor planerar för och genomför bra kompetenshöjande satsningar. Utöver ordinarie satsningar är det viktigt att nämnderna prioriterar kompetensutveckling för personalen när utrymme finns i respektive budget. Arbetet med att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor såväl inom som mellan kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper ska fortsätta. Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 15 av 25

16 kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 2. Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka och personalsammansättningen ska på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (Beaktas vid rekrytering. Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 3. Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (Mätetal för vad ska uppnås för respektive kontor ska anges och stämmas av med HR.) KF:s inriktning för perioden KF:s långsiktiga mål Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål. 4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 16 av 25

17 KF-mål 4 Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent Nämndens mål 1. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämndens område ska minska Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Den totala sjukfrånvaron ska minska 9,33% 7,00% Strategiska utvecklingsuppdrag Arbeta aktivt efter de riktlinjer som HR-avdelningen har tagit fram och sjukfrånvaron följs upp i samarbete med HR-avdelningen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 17 av 25

18 Växthuset ständiga förbättringar i Södertälje kommun KF:s inriktning för perioden Södertälje kommuns långsiktiga utvecklingsarbete utgår från värdegrunden och principerna i Växthuset. En viktig princip är att alla medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av våra arbetssätt. Övertygelsen är att små förändringar leder till stora förbättringar. Syftet är att höja kvaliteten och öka effektiviteten för att bättre kunna möta medborgarnas behov samtidigt som våra medarbetare växer i arbetet. Ledarskapet kännetecknas av värdegrunden och principerna i Växthuset. Kommunens chefer säkerställer att alla medarbetares potential tas tillvara. Kommunens interna stödfunktioner stödjer utvecklingen för verksamheterna som skapar direkt värde för medborgarna. Medborgarnas väg från behov till behovsuppfyllelse går ofta på tvärs över nämndernas och kontorens gränser. Det betyder att flera i kommunen behöver samverka för att medborgarna ska få sina behov tillgodosedda på ett enklare, snabbare och bättre sätt samt att resurserna kan används mer effektivt. För att säkra att hela kommunkoncernen drar åt samma håll är inriktningen för verksamhetsområdena att de bidrar till att förbättra hela huvudprocesserna utifrån medborgarnas perspektiv. Det påbörjade utvecklingsarbetet med tre kommunövergripande processer/flöden för 2013 (Barn och ungdomars uppväxt och utveckling; Arbete och försörjning; Vuxna och äldre med behov av stöd) ska fortsätta utvecklas under Under 2014 är fokus på att integrera växthusfilosofin med kommunens styrning och uppföljning kopplat till mål och budgetarbetet. Det är viktigt att de centrala stöd- och ledningsfunktionerna bistår utvecklingen för den verksamhet som skapar direkt värde för medborgarna. Arbetet med växthusfilosofin är en huvudsak. Varje enskild medarbetares kompetens ska tas tillvara. Målstyrning och förbättring av flöden inom organisationen ska prioriteras och följas upp månadsvis av kommunstyrelsen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 18 av 25

19 Ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen. Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 19 av 25

20 Mål och utvecklingsuppdrag i KS VP 2014 som gäller nämnderna Ansvaret för att växthusarbetet bedrivs har kontorscheferna som rapporterar till stadsdirektören. Kommunstyrelsens kontor erbjuder konsultativt stöd vid behov. Arbetets resultat följs varje månad upp i managementrapporterna. Resultatområden och resultatenheter ska ha en arbetsplan för sin verksamhet och ledningsgrupper och enheter/arbetsgrupper ska ha en målstyrningstavla eller motsvarande visuell dokumentation som visar det ständiga förbättringsarbetet. KS-mål 1 Alla ledningsgrupper och enheter/arbetsgrupper bedriver ett frekvent förbättringsarbete med tydlig koppling till de mål och mätetal som ska bidra till att uppnå kommunens övergripande mål. Strategiska utvecklingsuppdrag Fortsätta arbetet med att kartlägga verksamheternas huvudprocesser och förbättra flödena inom processerna. Kommunens chefer ska fortsätta att aktivt arbeta för att göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet med ständiga förbättringar. (Utvecklingsuppdrag till Ksk redovisas under rubriken kommunstyrelsen växthusarbetet i KS VP 2014) 1. KF-mål finns inte. Ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen. Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 20 av 25

21 Nämndens mål 1. Det ska finnas en tydlig koppling mellan mål och mätetal från nämnd till arbetsgrupp Mätetal Modellen för måldelning uppnås Utgångsläge 2013 Ny 1) Målnivå 2014 Grönt 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 21 av 25

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Peter Friström. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2015. Omsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Peter Friström. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Peter Friström Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2015-02-26 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Nikola den 26 oktober 2012 Marianne Lidbrink Agenda Uppdrag i utveckling Olika produkter, olika målgrupper, olika datakällor Behov av kunskap Analyshandboken

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat Vad Ansvarig Redovisning till Uppföljning/anteckning År Månad Ansvar Perspektiv 2015 1 Alla Brukare Planera brukarträffar/-råd /EC FLG 2015 1 Alla Brukare Planera anhörigträffar /EC FLG 2015 1 FLG Brukare

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Uppsala T»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2013-02-05 Diarienummer NHO-2013-0034.00 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer