Verksamhetsplan Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: Sid 1 av 25

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 5 Värdegrund... 5 Sammanfattande analys av föregående års resultat... 6 Verksamhetsmål Södertälje kommun som arbetsgivare Växthuset ständiga förbättringar i Södertälje kommun Ekonomi Uppföljning Bilaga 1: Beställarplan 2014 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 2 av 25

3 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Äldreomsorgsnämnden fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt LSS och/eller Lass, tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare (LVM), behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen till personer som har fastställd demensdiagnos oavsett ålder. Nämndens ansvar för uppgifterna gäller dock inte för personer som är bosatta i de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Emellertid ingår bland äldreomsorgsnämn-dens uppgifter inhyrning av anläggningar för särskilda boendeformer och uthyrning av bostäder i dem, även för de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassnings-bidrag, lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet och fullgör kommunens uppgifter enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen även för de verksamheter som bedrivs av andra nämnder. Anmälningar enligt 24 skall göras till berörd verksamhetsansvarig nämnd. Utöver vad som sägs i förra stycket skall äldreomsorgsnämnden svara för kostnaderna när äldreomsorgskontoret på uppdrag av kommundelsnämnderna svara för tillsyn av enskild verksamhet inom äldreomsorgen. Nämnden ansvarar även för insatser till personer under 65 år med demensdiagnos. Nämndens verksamheter och funktioner Insatser i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamhet, bostadsanpassning och förebyggande insatser. Antal anställda Per den 31 december 2013 var 794 antal personer (715,54 antal årsarbetare) anställda inom äldreomsorgsnämnden. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 3 av 25

4 Äldreomsorgsnämnden Socialdirektör Gilda Johansson Myndigheten äldre Utförare Resultatområdeschef Rosemarie Johborg Privata utförare hemtjänst (LOV) Privat Vård- och omsorgsboende (LOU) Vård- och omsorgsboende/ Hälso- och sjukvård Hemtjänst i egen regi Dagverksamhet/ öppna träffpunkter Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 4 av 25

5 Verksamhetsidé Äldreomsorgsnämnden ska verka för att Södertälje kommuns äldre, i sin tillvaro upplever trygghet, värdighet, delaktighet samt valfrihet. Brukaren ska erbjudas en kompetent och flexibel omsorg samt möjlighet till ett stimulerande liv. Värdegrund Kommunens värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut. Vi utgår alltid från det behov som brukaren har Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren Respekt för individen, detta betyder för oss: I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati Vi lyssnar aktivt Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta Vi visar respekt för varandra Mer än förväntat, detta betyder för oss: I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat. Vi ger våra medborgare ett gott bemötande, bra service och goda tjänster Vi använder vår ekonomi och gemensamma resurserna på ett effektivt sätt Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv med god livskvalitet och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssam-mansättning, medborgardialog med mera. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 5 av 25

6 Sammanfattande analys av föregående års resultat Kostnaden för särskilda boenden blev lägre än budgeterat, framför allt beroende på att 18 platser på Solgläntan fr o m mars och ytterligare sex platser på Tallhöjden fr o m oktober lagts i malpåse och att fyra externa placeringar har avslutats. Kostnaden för turbundna resor blev högre än budgeterat. Under 2012 genomfördes en upphandling av turbundna resor. Tilldelningsbeslutet överklagades och i april kom kammarrättens dom som innebar att en annan leverantör fick uppdraget. Avstämning efter en månad med ny leverantör visar att kostnaderna kommer att bli högre än innan upphandlingen, framför allt p g a krav på dubbelbemanning om chauffören måste ledsaga brukare till/från bostaden. Kostnaden för hälso- och sjukvårdsenheten blev högre än budgeterat. Underskottet beror på att enheten behövt nyttja bemanningsföretag på grund av rekryteringsläget framför allt för sjuksköterskor. Kostnaden för lokaler blev högre än budgeterat. Det beror till största delen på att nämnden inte erhållit full kompensation för ökade hyreskostnaden trots erhållet tilläggsanlag under året på drygt tkr. Kostnader för köp av hemtjänst på servicehus, bostadsanpassning och dagverksamhet har blivit lägre än budgeterat. Under året har det varit fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen inom hemtjänst. Antalet timmar fortsatte att öka under våren. I maj gjordes en s k kollegiegranskning som ledde till att ca 80 brukare fick nya beslut vilket innebar en minskning med ca timmar per månad. Under sommaren märktes en successiv minskning av antalet timmar men efter sommaren började timmarna öka igen. Under senhösten sades avtalen med två externa utförare upp med omedelbar verkan och berörda brukare blev under en övergångsperiod erbjudna kommunal hemtjänst. Flera valde att tacka nej till insatser vilket ledde till att timmarna minskade. Dessutom har myndigheten under hösten arbetat med omprövning av beslut vilket också påverkat antalet utförda timmar. Utvecklingen inom hemtjänsten ska fortsätta följas och under 2014 kommer ett mobilt tid/insatsregistreringssystem att införas, för att så långt det är möjligt säkerställa att brukarna får sina insatser och att kommunen betalar för insatser som faktiskt utförts. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 6 av 25

7 Omvärldsanalys av betydelse för äldreomsorgsnämnden Befolkningsprognos För 2014 beräknas det totala antalet personer över 65 år vara Befolkningsprognosen för Södertälje, som gäller för perioden , visar att den grupp som framförallt kommer att bli större bland de äldre under hela prognosperioden är åldersgrupperna år och år. Åldersgruppen år är den grupp som förväntas att öka mest under prognosperioden. Åldersgrupperna 80-84, och 90-w kommer i framtiden också att öka något i jämförelse med hur det ser ut idag. Ökningen i åldersgruppen är marginell w Källa: Befolkningsprognos i Södertälje kommun , Kommunstyrelsens kontor Den faktiska befolkningsförändringen per kvartal tre 2013 jämfört med årsprognosen för 2013 visar att antalet personer över 65 år hade ökat med 229 fler än prognostiserat. I rapporten Södertörns nyckeltal äldreomsorg 2013 anges att 2012 var andelen brukare av den totala populationen över 65 år ca 15 procent. Med detta som bakgrund skulle bara den ovan nämnda ökningen innebära drygt 30 fler brukare än vad som beräknats utifrån befolkningsprognosen, vilket har påverkat och kommer att påverka äldreomsorgens kostnadsutveckling både 2013 och Nationellt kvalitetsarbete Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen, med samlingsnamnet Öppna jämförelser, att utveckla former för uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen. Arbetet sker i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser omfattar delprojekten Äldreguiden, årlig brukarundersökning, personnummerbaserad statistik, modell för dokumentation utifrån nationellt fackspråk samt nationella kvalitetsindikatorer. Äldreomsorgen deltar i detta arbete och använder resultaten och jämförelser med andra kommuner i det egna kvalitetsarbetet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 7 av 25

8 Staten har också gjort en långsiktig överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting avseende stöd till en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Målet med en evidensbaserad praktik är att de mest utsatta grupperna i samhället ska ha insatser som är av god kvalitet och som bygger på den bästa tillgängliga kunskapen. Stimulansmedel till utveckling av äldreomsorg Stimulansbidragen är från och med 2012 prestationsbaserade och kopplade till deltagande i kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret, BPSD (för personer med demensdiagnos) och Senior Alert (ett bedömningsssystem för att förebygga fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen). Äldreomsorgen deltar i arbetet och rapporterar till nämnda register. Bättre stöd till de mest sjuka äldre För att stödja kommunerna i arbetet med de mest sjuka äldre att införa nya arbetssätt i vård och omsorg om äldre har regeringen avsatt pengar i Ledningskraft för äldre som drivs av SKL. Ledningskraft har ambitionen att utvecklas till ett nationellt förbättringsarbete som vänder sig till hälso- och sjukvårds- och äldreverksamheter i hela Sverige oavsett driftsform. Målgruppen är verksamhetschefer från slutenvård, äldreomsorg och primärvård, som i samverkan deltar i chefsteam med koppling till genomförande av respektive läns handlingsplan. Syftet med arbetet är att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder, som bygger på resultat från kvalitetsregister och Öppna jämförelser. Utveckling av demensvården Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit vissa tvingande skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom. Regeringen menar att en reglering kan stärka den demenssjukes rättssäkerhet men också ge medarbetarna i vård och omsorg om personer med demenssjukdom ett stöd i det dagliga arbetet med att bedöma vilka handlingssätt som står till buds för att ta hand om personer med demenssjukdom på bästa möjliga sätt. Lagändringen föreslås gälla från den 1 juli Socialstyrelsen har givit ut nya föreskrifter avseende ansvar för personer med demensdiagnos och bemanning i särskilda boenden som gäller från och med den 1 januari De nya reglerna innebär både att det ska fattas tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet, regelbunden uppföljning och att boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Värdegrund inom äldreomsorgen Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Inom ramen för denna har kommunerna fått medel för att utforma lokala värdighetsgarantier och Socialstyrelsen har utformat Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 8 av 25

9 utbildningar för både handläggare, chefer och MAS. Utbildningarna fortgår under 2014 då Socialstyrelsen även kommer att arbeta med följande: *Vägledning om ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. *Nationellt instrument för behovsbedömning. *Kriterier och system för värdegrundsmärkning. Chefer och gruppchefer inom äldreomsorgen har under 2012 och med fortsättning 2013 genomgått högskoleutbildning i nationellt värdegrundsarbete mostvarande 7,5 alternativt 15 poäng som Socialstyrelsen anordnat. Äldreomsorgen har även fått särskilda medel för att utbilda cirkelledare inom alla verksamheter, både kommunala och externa. Nationell strategi för e-hälsa Regeringen tog 2006 beslut om en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Denna har senare reviderats till en nationell strategi för e-hälsa. Den handlar i korthet om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Inom ramen för Nationell ehälsa är nyttan för invånare, personal och beslutsfattare i fokus. Arbetet leds på central nivå av en programstyrgrupp, som samordnas av Sveriges kommuner och landsting. Arbetet samordnas inom Stockholms län av IT-forum (ligger under Kommunförbundet Stockholms län), där Södertälje kommun deltar. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 9 av 25

10 Verksamhetsmål Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet KF:s inriktning för perioden Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City ska fortsätta med ambitionen att omfatta fler verksamheter både internt och externt. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Nämndens mål och mätetal KF- mål 1 (inom ovanstående område) Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City ska fortsätta med ambitionen att omfatta fler verksamheter både internt och externt. Nämndens mål Andelen inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Målet följs upp centralt av kommunstyrelsens kontor. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 10 av 25

11 Nämndens områden Äldreomsorg KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla äldre kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. Arbetet med en lokal värdighetsgaranti kommer att fortsätta under perioden för att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge den äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur den enskildes integritet värnas De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Många äldre har inte förmåga att själva beskriva sina behov av stöd, därför behöver stödet till anhöriga utvecklas. Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Arbetet med att fortsätta utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik. Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Under perioden bör en särskild satsning på kompetensutveckling genomföras. Arbetet med översynen av hemtjänstverksamheten ska utvecklas med verktyg som stärker möjligheten till insyn i utförd hemtjänst både inom den kommunala och inom den privata verksamheten. En utvärdering av valfrihetsreformen inom hemtjänsten ska under 2014 genomföras med förslag på åtgärder och/eller omprövningar för att säkerställa god kvalitet för brukarna och ett mer effektivt resursutnyttjande. Behovet av olika boendeformer ökar i takt med att allt fler blir äldre, därför är det av vikt att alternativa boendeformer för äldre Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 11 av 25

12 planeras och genomförs. Med den pågående utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre. För att öka kvaliteten inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden samt att terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt. KF:s långsiktiga mål 1. Brukarinflytande ska öka 2. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov 3. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv KF-mål 1 Brukarinflytande ska öka Arbetet med en lokal värdighetsgaranti kommer att fortsätta under perioden för att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge den äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur den enskildes integritet värnas De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Många äldre har inte förmåga att själva beskriva sina behov av stöd, därför behöver stödet till anhöriga utvecklas. Nämndens mål 1. Den lokala värdighetsgarantin ska uppnås Mätetal Delaktighet och trygghet enligt värdighetsgarantin för vårdoch omsorgsboende skall uppnås Utgångsläge 2013 Ny 1) Målnivå 2014 Grönt Delaktighet enligt värdighetsgarantin för hemtjänsten skall uppnås Ny Grönt Delaktighet enligt värdighetsgarantin för biståndshandläggningen skall uppnås Ny Grönt 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 12 av 25

13 Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Stöd till anhöriga utvecklas genom att skapa en sida på Södertälje.se för anhörigstöd. Där ska anhöriga kunna får information, råd och kontakt med anhörigkonsult i olika frågor. Ett utjämnat och balanserat flöde för biståndsprocessen Modellerna för rätt myndighetsbeslut ska utarbetas till mars 2014 KF-mål 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Nämndens mål 1. Brukare som bor på vård- och omsorgsboendet får vid behov åtgärder enligt modellen Senior Alert. Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Andel brukare som har en riskbedömning enligt Senior Alert 100% 100% Andel brukare som har en teambaserad bedömning (TUBO) 73% 95% Andel brukare som har en planerad åtgärd (ÅTG) 77% 85% Andel brukare som får en uppföljning inom utsatt tid + 7 dgr 81% 100% 2. Vårdplanering för brukaren som sker i samverkan mellan sjukhuset och kommunen följer rutinen Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Andel brukare som är nöjda med vårdplaneringsmötet Ny 1) 90% Andel vårdplaneringsmöten som genomförs enligt rutin 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Ny 100% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Samverkan utifrån brukarens behov mellan aktörer för hemtjänsten, nattpatrullen och dagverksamheten. Samverkan internt utifrån brukarens samlade behov för de som bor på vård- och omsorgsboende. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 13 av 25

14 Samverkan mellan korttidboende och hemtjänst Samverkansprojekt tillsammans med Södertälje sjukhus fortlöper under KF-mål 3 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Under perioden bör en särskild satsning på kompetensutveckling genomföras. Nämndens mål 1. Personalen inom äldreomsorgen ska ha rätt kompetens Mätetal Personal som har genomfört ABC utbildning i Demens (grund) Boende (inkl korttidsboende) Hemtjänst (inkl dagverksamhet) Utgångsläge % 9% Målnivå % 75% Andel resultatenhetschefer som har adekvat utbildning för uppdraget 77% 100% Andel personal som har adekvat utbildning på vård- och omsorgsboende 93% 97% Andel personal inom hemtjänst som har adekvat utbildning 81% 87% Andelen biståndshandläggare som genomfört Demens ABC plus utbildning. 0% 80% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Utveckla uppdraget från socialstyrelsen ang hemtjänstbeslut i SÄBO som skall implementeras Införandet av ÄBIC (Äldres Behov I Centrum). Utifrån de nationella riktlinjerna driva utveckling som så långt som möjligt baserar sig på evidensbaserad praktik för personer med demensproblematik. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 14 av 25

15 Utveckla översynen av hemtjänstverksamheten både inom den kommunala och den privata verksamheten. En utvärdering av valfrihetsreformen inom hemtjänsten ska under 2014 genomföras. Med den pågående utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre. För att öka kvaliteten inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden. Terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning Södertälje kommun ska vara en modern, spännande och attraktiv arbetsgivare, som stimulerar medarbetarnas engagemang och ger dem förutsättningar att växa. Olikheter och talanger ska tas tillvara och bidra till mångfalden. Personalsammansättningen i kommunens verksamheter och på olika nivåer i organisationen, ska i högre grad avspegla mångfalden i Södertäljes befolkning. Sjukfrånvaron ska minska. Särskilt fokus ska läggas på förebyggande arbete för yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. KF:s inriktning för perioden För att ge alla medarbetare möjlighet att växa och för att stärka kompetensutvecklingen är det viktigt att nämnder och kontor planerar för och genomför bra kompetenshöjande satsningar. Utöver ordinarie satsningar är det viktigt att nämnderna prioriterar kompetensutveckling för personalen när utrymme finns i respektive budget. Arbetet med att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor såväl inom som mellan kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper ska fortsätta. Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 15 av 25

16 kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 2. Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka och personalsammansättningen ska på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (Beaktas vid rekrytering. Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 3. Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (Mätetal för vad ska uppnås för respektive kontor ska anges och stämmas av med HR.) KF:s inriktning för perioden KF:s långsiktiga mål Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål. 4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 16 av 25

17 KF-mål 4 Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent Nämndens mål 1. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämndens område ska minska Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Den totala sjukfrånvaron ska minska 9,33% 7,00% Strategiska utvecklingsuppdrag Arbeta aktivt efter de riktlinjer som HR-avdelningen har tagit fram och sjukfrånvaron följs upp i samarbete med HR-avdelningen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 17 av 25

18 Växthuset ständiga förbättringar i Södertälje kommun KF:s inriktning för perioden Södertälje kommuns långsiktiga utvecklingsarbete utgår från värdegrunden och principerna i Växthuset. En viktig princip är att alla medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av våra arbetssätt. Övertygelsen är att små förändringar leder till stora förbättringar. Syftet är att höja kvaliteten och öka effektiviteten för att bättre kunna möta medborgarnas behov samtidigt som våra medarbetare växer i arbetet. Ledarskapet kännetecknas av värdegrunden och principerna i Växthuset. Kommunens chefer säkerställer att alla medarbetares potential tas tillvara. Kommunens interna stödfunktioner stödjer utvecklingen för verksamheterna som skapar direkt värde för medborgarna. Medborgarnas väg från behov till behovsuppfyllelse går ofta på tvärs över nämndernas och kontorens gränser. Det betyder att flera i kommunen behöver samverka för att medborgarna ska få sina behov tillgodosedda på ett enklare, snabbare och bättre sätt samt att resurserna kan används mer effektivt. För att säkra att hela kommunkoncernen drar åt samma håll är inriktningen för verksamhetsområdena att de bidrar till att förbättra hela huvudprocesserna utifrån medborgarnas perspektiv. Det påbörjade utvecklingsarbetet med tre kommunövergripande processer/flöden för 2013 (Barn och ungdomars uppväxt och utveckling; Arbete och försörjning; Vuxna och äldre med behov av stöd) ska fortsätta utvecklas under Under 2014 är fokus på att integrera växthusfilosofin med kommunens styrning och uppföljning kopplat till mål och budgetarbetet. Det är viktigt att de centrala stöd- och ledningsfunktionerna bistår utvecklingen för den verksamhet som skapar direkt värde för medborgarna. Arbetet med växthusfilosofin är en huvudsak. Varje enskild medarbetares kompetens ska tas tillvara. Målstyrning och förbättring av flöden inom organisationen ska prioriteras och följas upp månadsvis av kommunstyrelsen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 18 av 25

19 Ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen. Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 19 av 25

20 Mål och utvecklingsuppdrag i KS VP 2014 som gäller nämnderna Ansvaret för att växthusarbetet bedrivs har kontorscheferna som rapporterar till stadsdirektören. Kommunstyrelsens kontor erbjuder konsultativt stöd vid behov. Arbetets resultat följs varje månad upp i managementrapporterna. Resultatområden och resultatenheter ska ha en arbetsplan för sin verksamhet och ledningsgrupper och enheter/arbetsgrupper ska ha en målstyrningstavla eller motsvarande visuell dokumentation som visar det ständiga förbättringsarbetet. KS-mål 1 Alla ledningsgrupper och enheter/arbetsgrupper bedriver ett frekvent förbättringsarbete med tydlig koppling till de mål och mätetal som ska bidra till att uppnå kommunens övergripande mål. Strategiska utvecklingsuppdrag Fortsätta arbetet med att kartlägga verksamheternas huvudprocesser och förbättra flödena inom processerna. Kommunens chefer ska fortsätta att aktivt arbeta för att göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet med ständiga förbättringar. (Utvecklingsuppdrag till Ksk redovisas under rubriken kommunstyrelsen växthusarbetet i KS VP 2014) 1. KF-mål finns inte. Ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen. Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 20 av 25

21 Nämndens mål 1. Det ska finnas en tydlig koppling mellan mål och mätetal från nämnd till arbetsgrupp Mätetal Modellen för måldelning uppnås Utgångsläge 2013 Ny 1) Målnivå 2014 Grönt 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 21 av 25

Verksamhetsplan 2014. Nämnd: Omsorgsnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Marie Heikkinen

Verksamhetsplan 2014. Nämnd: Omsorgsnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Marie Heikkinen Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Marie Heikkinen Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-03-03 Sid 1 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson

Verksamhetsplan 2015. Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Socialnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2015-03-06 Sid 1 av 22 Innehållsförteckning

Läs mer

Södertälje kommuns värdegrund

Södertälje kommuns värdegrund Värdegrund 1 Södertälje kommuns värdegrund Värderingar: - Medborgaren först - Respekt för individen - Mer än förväntat Principer: - Utgå alltid från samhällsuppdraget - Olikheter är en styrka Våra värderingar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Peter Friström. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2015. Omsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Peter Friström. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Peter Friström Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2015-02-26 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-03-11 ON 2012/0055 53515 Omsorgsnämnden Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Nikola den 26 oktober 2012 Marianne Lidbrink Agenda Uppdrag i utveckling Olika produkter, olika målgrupper, olika datakällor Behov av kunskap Analyshandboken

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL)

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL) 2 (3) säkerställ att det finns kontinuerlig information om kommunens äldreomsorg på andra språk. Ta fram en handlingsplan för hur äldreomsorgen ska arbeta med mångfaldsfrågor. Denna bör tas fram i samarbete

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512 1 (2) 2013-03-27 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 34 22 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer