Verksamhetsplan Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: Sid 1 av 25

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 5 Värdegrund... 5 Sammanfattande analys av föregående års resultat... 6 Verksamhetsmål Södertälje kommun som arbetsgivare Växthuset ständiga förbättringar i Södertälje kommun Ekonomi Uppföljning Bilaga 1: Beställarplan 2014 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 2 av 25

3 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Äldreomsorgsnämnden fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt LSS och/eller Lass, tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare (LVM), behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen till personer som har fastställd demensdiagnos oavsett ålder. Nämndens ansvar för uppgifterna gäller dock inte för personer som är bosatta i de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Emellertid ingår bland äldreomsorgsnämn-dens uppgifter inhyrning av anläggningar för särskilda boendeformer och uthyrning av bostäder i dem, även för de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassnings-bidrag, lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet och fullgör kommunens uppgifter enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen även för de verksamheter som bedrivs av andra nämnder. Anmälningar enligt 24 skall göras till berörd verksamhetsansvarig nämnd. Utöver vad som sägs i förra stycket skall äldreomsorgsnämnden svara för kostnaderna när äldreomsorgskontoret på uppdrag av kommundelsnämnderna svara för tillsyn av enskild verksamhet inom äldreomsorgen. Nämnden ansvarar även för insatser till personer under 65 år med demensdiagnos. Nämndens verksamheter och funktioner Insatser i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamhet, bostadsanpassning och förebyggande insatser. Antal anställda Per den 31 december 2013 var 794 antal personer (715,54 antal årsarbetare) anställda inom äldreomsorgsnämnden. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 3 av 25

4 Äldreomsorgsnämnden Socialdirektör Gilda Johansson Myndigheten äldre Utförare Resultatområdeschef Rosemarie Johborg Privata utförare hemtjänst (LOV) Privat Vård- och omsorgsboende (LOU) Vård- och omsorgsboende/ Hälso- och sjukvård Hemtjänst i egen regi Dagverksamhet/ öppna träffpunkter Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 4 av 25

5 Verksamhetsidé Äldreomsorgsnämnden ska verka för att Södertälje kommuns äldre, i sin tillvaro upplever trygghet, värdighet, delaktighet samt valfrihet. Brukaren ska erbjudas en kompetent och flexibel omsorg samt möjlighet till ett stimulerande liv. Värdegrund Kommunens värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut. Vi utgår alltid från det behov som brukaren har Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren Respekt för individen, detta betyder för oss: I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati Vi lyssnar aktivt Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta Vi visar respekt för varandra Mer än förväntat, detta betyder för oss: I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat. Vi ger våra medborgare ett gott bemötande, bra service och goda tjänster Vi använder vår ekonomi och gemensamma resurserna på ett effektivt sätt Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv med god livskvalitet och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssam-mansättning, medborgardialog med mera. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 5 av 25

6 Sammanfattande analys av föregående års resultat Kostnaden för särskilda boenden blev lägre än budgeterat, framför allt beroende på att 18 platser på Solgläntan fr o m mars och ytterligare sex platser på Tallhöjden fr o m oktober lagts i malpåse och att fyra externa placeringar har avslutats. Kostnaden för turbundna resor blev högre än budgeterat. Under 2012 genomfördes en upphandling av turbundna resor. Tilldelningsbeslutet överklagades och i april kom kammarrättens dom som innebar att en annan leverantör fick uppdraget. Avstämning efter en månad med ny leverantör visar att kostnaderna kommer att bli högre än innan upphandlingen, framför allt p g a krav på dubbelbemanning om chauffören måste ledsaga brukare till/från bostaden. Kostnaden för hälso- och sjukvårdsenheten blev högre än budgeterat. Underskottet beror på att enheten behövt nyttja bemanningsföretag på grund av rekryteringsläget framför allt för sjuksköterskor. Kostnaden för lokaler blev högre än budgeterat. Det beror till största delen på att nämnden inte erhållit full kompensation för ökade hyreskostnaden trots erhållet tilläggsanlag under året på drygt tkr. Kostnader för köp av hemtjänst på servicehus, bostadsanpassning och dagverksamhet har blivit lägre än budgeterat. Under året har det varit fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen inom hemtjänst. Antalet timmar fortsatte att öka under våren. I maj gjordes en s k kollegiegranskning som ledde till att ca 80 brukare fick nya beslut vilket innebar en minskning med ca timmar per månad. Under sommaren märktes en successiv minskning av antalet timmar men efter sommaren började timmarna öka igen. Under senhösten sades avtalen med två externa utförare upp med omedelbar verkan och berörda brukare blev under en övergångsperiod erbjudna kommunal hemtjänst. Flera valde att tacka nej till insatser vilket ledde till att timmarna minskade. Dessutom har myndigheten under hösten arbetat med omprövning av beslut vilket också påverkat antalet utförda timmar. Utvecklingen inom hemtjänsten ska fortsätta följas och under 2014 kommer ett mobilt tid/insatsregistreringssystem att införas, för att så långt det är möjligt säkerställa att brukarna får sina insatser och att kommunen betalar för insatser som faktiskt utförts. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 6 av 25

7 Omvärldsanalys av betydelse för äldreomsorgsnämnden Befolkningsprognos För 2014 beräknas det totala antalet personer över 65 år vara Befolkningsprognosen för Södertälje, som gäller för perioden , visar att den grupp som framförallt kommer att bli större bland de äldre under hela prognosperioden är åldersgrupperna år och år. Åldersgruppen år är den grupp som förväntas att öka mest under prognosperioden. Åldersgrupperna 80-84, och 90-w kommer i framtiden också att öka något i jämförelse med hur det ser ut idag. Ökningen i åldersgruppen är marginell w Källa: Befolkningsprognos i Södertälje kommun , Kommunstyrelsens kontor Den faktiska befolkningsförändringen per kvartal tre 2013 jämfört med årsprognosen för 2013 visar att antalet personer över 65 år hade ökat med 229 fler än prognostiserat. I rapporten Södertörns nyckeltal äldreomsorg 2013 anges att 2012 var andelen brukare av den totala populationen över 65 år ca 15 procent. Med detta som bakgrund skulle bara den ovan nämnda ökningen innebära drygt 30 fler brukare än vad som beräknats utifrån befolkningsprognosen, vilket har påverkat och kommer att påverka äldreomsorgens kostnadsutveckling både 2013 och Nationellt kvalitetsarbete Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen, med samlingsnamnet Öppna jämförelser, att utveckla former för uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen. Arbetet sker i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser omfattar delprojekten Äldreguiden, årlig brukarundersökning, personnummerbaserad statistik, modell för dokumentation utifrån nationellt fackspråk samt nationella kvalitetsindikatorer. Äldreomsorgen deltar i detta arbete och använder resultaten och jämförelser med andra kommuner i det egna kvalitetsarbetet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 7 av 25

8 Staten har också gjort en långsiktig överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting avseende stöd till en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Målet med en evidensbaserad praktik är att de mest utsatta grupperna i samhället ska ha insatser som är av god kvalitet och som bygger på den bästa tillgängliga kunskapen. Stimulansmedel till utveckling av äldreomsorg Stimulansbidragen är från och med 2012 prestationsbaserade och kopplade till deltagande i kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret, BPSD (för personer med demensdiagnos) och Senior Alert (ett bedömningsssystem för att förebygga fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen). Äldreomsorgen deltar i arbetet och rapporterar till nämnda register. Bättre stöd till de mest sjuka äldre För att stödja kommunerna i arbetet med de mest sjuka äldre att införa nya arbetssätt i vård och omsorg om äldre har regeringen avsatt pengar i Ledningskraft för äldre som drivs av SKL. Ledningskraft har ambitionen att utvecklas till ett nationellt förbättringsarbete som vänder sig till hälso- och sjukvårds- och äldreverksamheter i hela Sverige oavsett driftsform. Målgruppen är verksamhetschefer från slutenvård, äldreomsorg och primärvård, som i samverkan deltar i chefsteam med koppling till genomförande av respektive läns handlingsplan. Syftet med arbetet är att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder, som bygger på resultat från kvalitetsregister och Öppna jämförelser. Utveckling av demensvården Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit vissa tvingande skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom. Regeringen menar att en reglering kan stärka den demenssjukes rättssäkerhet men också ge medarbetarna i vård och omsorg om personer med demenssjukdom ett stöd i det dagliga arbetet med att bedöma vilka handlingssätt som står till buds för att ta hand om personer med demenssjukdom på bästa möjliga sätt. Lagändringen föreslås gälla från den 1 juli Socialstyrelsen har givit ut nya föreskrifter avseende ansvar för personer med demensdiagnos och bemanning i särskilda boenden som gäller från och med den 1 januari De nya reglerna innebär både att det ska fattas tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet, regelbunden uppföljning och att boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Värdegrund inom äldreomsorgen Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Inom ramen för denna har kommunerna fått medel för att utforma lokala värdighetsgarantier och Socialstyrelsen har utformat Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 8 av 25

9 utbildningar för både handläggare, chefer och MAS. Utbildningarna fortgår under 2014 då Socialstyrelsen även kommer att arbeta med följande: *Vägledning om ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. *Nationellt instrument för behovsbedömning. *Kriterier och system för värdegrundsmärkning. Chefer och gruppchefer inom äldreomsorgen har under 2012 och med fortsättning 2013 genomgått högskoleutbildning i nationellt värdegrundsarbete mostvarande 7,5 alternativt 15 poäng som Socialstyrelsen anordnat. Äldreomsorgen har även fått särskilda medel för att utbilda cirkelledare inom alla verksamheter, både kommunala och externa. Nationell strategi för e-hälsa Regeringen tog 2006 beslut om en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Denna har senare reviderats till en nationell strategi för e-hälsa. Den handlar i korthet om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Inom ramen för Nationell ehälsa är nyttan för invånare, personal och beslutsfattare i fokus. Arbetet leds på central nivå av en programstyrgrupp, som samordnas av Sveriges kommuner och landsting. Arbetet samordnas inom Stockholms län av IT-forum (ligger under Kommunförbundet Stockholms län), där Södertälje kommun deltar. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 9 av 25

10 Verksamhetsmål Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet KF:s inriktning för perioden Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City ska fortsätta med ambitionen att omfatta fler verksamheter både internt och externt. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Nämndens mål och mätetal KF- mål 1 (inom ovanstående område) Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City ska fortsätta med ambitionen att omfatta fler verksamheter både internt och externt. Nämndens mål Andelen inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Målet följs upp centralt av kommunstyrelsens kontor. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 10 av 25

11 Nämndens områden Äldreomsorg KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla äldre kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. Arbetet med en lokal värdighetsgaranti kommer att fortsätta under perioden för att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge den äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur den enskildes integritet värnas De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Många äldre har inte förmåga att själva beskriva sina behov av stöd, därför behöver stödet till anhöriga utvecklas. Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Arbetet med att fortsätta utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik. Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Under perioden bör en särskild satsning på kompetensutveckling genomföras. Arbetet med översynen av hemtjänstverksamheten ska utvecklas med verktyg som stärker möjligheten till insyn i utförd hemtjänst både inom den kommunala och inom den privata verksamheten. En utvärdering av valfrihetsreformen inom hemtjänsten ska under 2014 genomföras med förslag på åtgärder och/eller omprövningar för att säkerställa god kvalitet för brukarna och ett mer effektivt resursutnyttjande. Behovet av olika boendeformer ökar i takt med att allt fler blir äldre, därför är det av vikt att alternativa boendeformer för äldre Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 11 av 25

12 planeras och genomförs. Med den pågående utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre. För att öka kvaliteten inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden samt att terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt. KF:s långsiktiga mål 1. Brukarinflytande ska öka 2. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov 3. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv KF-mål 1 Brukarinflytande ska öka Arbetet med en lokal värdighetsgaranti kommer att fortsätta under perioden för att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge den äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur den enskildes integritet värnas De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Många äldre har inte förmåga att själva beskriva sina behov av stöd, därför behöver stödet till anhöriga utvecklas. Nämndens mål 1. Den lokala värdighetsgarantin ska uppnås Mätetal Delaktighet och trygghet enligt värdighetsgarantin för vårdoch omsorgsboende skall uppnås Utgångsläge 2013 Ny 1) Målnivå 2014 Grönt Delaktighet enligt värdighetsgarantin för hemtjänsten skall uppnås Ny Grönt Delaktighet enligt värdighetsgarantin för biståndshandläggningen skall uppnås Ny Grönt 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 12 av 25

13 Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Stöd till anhöriga utvecklas genom att skapa en sida på Södertälje.se för anhörigstöd. Där ska anhöriga kunna får information, råd och kontakt med anhörigkonsult i olika frågor. Ett utjämnat och balanserat flöde för biståndsprocessen Modellerna för rätt myndighetsbeslut ska utarbetas till mars 2014 KF-mål 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Nämndens mål 1. Brukare som bor på vård- och omsorgsboendet får vid behov åtgärder enligt modellen Senior Alert. Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Andel brukare som har en riskbedömning enligt Senior Alert 100% 100% Andel brukare som har en teambaserad bedömning (TUBO) 73% 95% Andel brukare som har en planerad åtgärd (ÅTG) 77% 85% Andel brukare som får en uppföljning inom utsatt tid + 7 dgr 81% 100% 2. Vårdplanering för brukaren som sker i samverkan mellan sjukhuset och kommunen följer rutinen Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Andel brukare som är nöjda med vårdplaneringsmötet Ny 1) 90% Andel vårdplaneringsmöten som genomförs enligt rutin 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Ny 100% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Samverkan utifrån brukarens behov mellan aktörer för hemtjänsten, nattpatrullen och dagverksamheten. Samverkan internt utifrån brukarens samlade behov för de som bor på vård- och omsorgsboende. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 13 av 25

14 Samverkan mellan korttidboende och hemtjänst Samverkansprojekt tillsammans med Södertälje sjukhus fortlöper under KF-mål 3 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Under perioden bör en särskild satsning på kompetensutveckling genomföras. Nämndens mål 1. Personalen inom äldreomsorgen ska ha rätt kompetens Mätetal Personal som har genomfört ABC utbildning i Demens (grund) Boende (inkl korttidsboende) Hemtjänst (inkl dagverksamhet) Utgångsläge % 9% Målnivå % 75% Andel resultatenhetschefer som har adekvat utbildning för uppdraget 77% 100% Andel personal som har adekvat utbildning på vård- och omsorgsboende 93% 97% Andel personal inom hemtjänst som har adekvat utbildning 81% 87% Andelen biståndshandläggare som genomfört Demens ABC plus utbildning. 0% 80% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Utveckla uppdraget från socialstyrelsen ang hemtjänstbeslut i SÄBO som skall implementeras Införandet av ÄBIC (Äldres Behov I Centrum). Utifrån de nationella riktlinjerna driva utveckling som så långt som möjligt baserar sig på evidensbaserad praktik för personer med demensproblematik. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 14 av 25

15 Utveckla översynen av hemtjänstverksamheten både inom den kommunala och den privata verksamheten. En utvärdering av valfrihetsreformen inom hemtjänsten ska under 2014 genomföras. Med den pågående utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre. För att öka kvaliteten inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden. Terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning Södertälje kommun ska vara en modern, spännande och attraktiv arbetsgivare, som stimulerar medarbetarnas engagemang och ger dem förutsättningar att växa. Olikheter och talanger ska tas tillvara och bidra till mångfalden. Personalsammansättningen i kommunens verksamheter och på olika nivåer i organisationen, ska i högre grad avspegla mångfalden i Södertäljes befolkning. Sjukfrånvaron ska minska. Särskilt fokus ska läggas på förebyggande arbete för yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. KF:s inriktning för perioden För att ge alla medarbetare möjlighet att växa och för att stärka kompetensutvecklingen är det viktigt att nämnder och kontor planerar för och genomför bra kompetenshöjande satsningar. Utöver ordinarie satsningar är det viktigt att nämnderna prioriterar kompetensutveckling för personalen när utrymme finns i respektive budget. Arbetet med att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor såväl inom som mellan kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper ska fortsätta. Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 15 av 25

16 kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 2. Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka och personalsammansättningen ska på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (Beaktas vid rekrytering. Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 3. Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (Mätetal för vad ska uppnås för respektive kontor ska anges och stämmas av med HR.) KF:s inriktning för perioden KF:s långsiktiga mål Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål. 4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 16 av 25

17 KF-mål 4 Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent Nämndens mål 1. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämndens område ska minska Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Den totala sjukfrånvaron ska minska 9,33% 7,00% Strategiska utvecklingsuppdrag Arbeta aktivt efter de riktlinjer som HR-avdelningen har tagit fram och sjukfrånvaron följs upp i samarbete med HR-avdelningen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 17 av 25

18 Växthuset ständiga förbättringar i Södertälje kommun KF:s inriktning för perioden Södertälje kommuns långsiktiga utvecklingsarbete utgår från värdegrunden och principerna i Växthuset. En viktig princip är att alla medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av våra arbetssätt. Övertygelsen är att små förändringar leder till stora förbättringar. Syftet är att höja kvaliteten och öka effektiviteten för att bättre kunna möta medborgarnas behov samtidigt som våra medarbetare växer i arbetet. Ledarskapet kännetecknas av värdegrunden och principerna i Växthuset. Kommunens chefer säkerställer att alla medarbetares potential tas tillvara. Kommunens interna stödfunktioner stödjer utvecklingen för verksamheterna som skapar direkt värde för medborgarna. Medborgarnas väg från behov till behovsuppfyllelse går ofta på tvärs över nämndernas och kontorens gränser. Det betyder att flera i kommunen behöver samverka för att medborgarna ska få sina behov tillgodosedda på ett enklare, snabbare och bättre sätt samt att resurserna kan används mer effektivt. För att säkra att hela kommunkoncernen drar åt samma håll är inriktningen för verksamhetsområdena att de bidrar till att förbättra hela huvudprocesserna utifrån medborgarnas perspektiv. Det påbörjade utvecklingsarbetet med tre kommunövergripande processer/flöden för 2013 (Barn och ungdomars uppväxt och utveckling; Arbete och försörjning; Vuxna och äldre med behov av stöd) ska fortsätta utvecklas under Under 2014 är fokus på att integrera växthusfilosofin med kommunens styrning och uppföljning kopplat till mål och budgetarbetet. Det är viktigt att de centrala stöd- och ledningsfunktionerna bistår utvecklingen för den verksamhet som skapar direkt värde för medborgarna. Arbetet med växthusfilosofin är en huvudsak. Varje enskild medarbetares kompetens ska tas tillvara. Målstyrning och förbättring av flöden inom organisationen ska prioriteras och följas upp månadsvis av kommunstyrelsen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 18 av 25

19 Ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen. Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 19 av 25

20 Mål och utvecklingsuppdrag i KS VP 2014 som gäller nämnderna Ansvaret för att växthusarbetet bedrivs har kontorscheferna som rapporterar till stadsdirektören. Kommunstyrelsens kontor erbjuder konsultativt stöd vid behov. Arbetets resultat följs varje månad upp i managementrapporterna. Resultatområden och resultatenheter ska ha en arbetsplan för sin verksamhet och ledningsgrupper och enheter/arbetsgrupper ska ha en målstyrningstavla eller motsvarande visuell dokumentation som visar det ständiga förbättringsarbetet. KS-mål 1 Alla ledningsgrupper och enheter/arbetsgrupper bedriver ett frekvent förbättringsarbete med tydlig koppling till de mål och mätetal som ska bidra till att uppnå kommunens övergripande mål. Strategiska utvecklingsuppdrag Fortsätta arbetet med att kartlägga verksamheternas huvudprocesser och förbättra flödena inom processerna. Kommunens chefer ska fortsätta att aktivt arbeta för att göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet med ständiga förbättringar. (Utvecklingsuppdrag till Ksk redovisas under rubriken kommunstyrelsen växthusarbetet i KS VP 2014) 1. KF-mål finns inte. Ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen. Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 20 av 25

21 Nämndens mål 1. Det ska finnas en tydlig koppling mellan mål och mätetal från nämnd till arbetsgrupp Mätetal Modellen för måldelning uppnås Utgångsläge 2013 Ny 1) Målnivå 2014 Grönt 1) Nya mätetal därför inga utgångsvärden 2013 Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 21 av 25

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer