Verksamhetsplan Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#"

Transkript

1 Verksamhetsplan Hemvårdsnämnden #{enhet}#

2 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi har under året fortsatt det viktiga arbetet med vår värdergrund där vi kan och vill göra skillnad för våra medborgare och kunder. Under året har ett nytt kommunalt äldreboende invigts. Det fantastiska Sofieberg med sin ljusa luftiga miljö, fina lokaler och lägenheter. Och vi har återigen visat att vår organisation fungerar även när det blir svårigheter. Genom ett starkt och resolut arbete kunde vi minimera olägenheterna för våra kunder under de stora översvämningarna i Getinge Vi har fortsatt att arbeta med att minska sjuktalen som i delar av vår verksamhet är hög. Vi har deltagit i ett projekt om Träning på arbetstid. Vi ska nu utvärdera detta och fundera över hur vi kan gå vidare. Det är lätt att fokusera på stora enskilda händelser men det är arbetet i vardagen med våra kunder och patienter som är det viktiga mötet sker. Det är där, i det praktikska arbetet, som vi visar vad vi menar med värdegrunden och det goda bemötandet. Ett kvitto på att vi är på rätt väg är äldreenkäten som socialstyrelsen genomfört där över 90 procent av våra kunder i hemtjänsten säger sig vara nöjda. Under året har arbetet med att förbereda oss för socialstyrelsens demensföreskrifter fortsatt och arbetet med Framtidens hemsjukvård där kommunen får det totala ansvaret för sjukvård i hemmet. Första veckan i april 2015 genomförs detta och det är många i verksamheten som berörs av reformen. Det finns alltså mycket att se fram emot under kommande år, i satsningar på anhörigstöd, med de nya värdighetsgarantierna och nybyggnation av äldreboenden. Min vision är fortsatt att de som bor på äldreboende ska kunna påverka sin vardagliga situation så att man själv bestämmer över sitt liv och sina behov. Ann-Charlott Mankell Hemvårdsnämndens ordförande Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

3 2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtana bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

4 3 Nämndens uppdrag 3.1 Reglemente för hemvårdsnämnden Följande reglemente för hemvårdsnämnden är fastställt av kommunfullmäktige Hemvårdsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras av detta reglemente. För hemvårdsnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Hemvårdsnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. 2 Hemvårdsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - ansvaret för äldreomsorgen - ansvar, ledning och utförande för den kommunala hälso- och sjukvården för hemvårdsnämndens målgrupper 3.2 Hemvårdsnämndens värdegrund Följande värdegrund, antagen av hemvårdsnämnden (HN 2008/0227), ska prägla arbetet inom hemvården: "Vi i hemvården skapar tillit genom ett professionellt förhållningssätt med respekt för allas lika värde och med ett ödmjukt bemötande i det dagliga arbetet." 3.3 Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Halmstad Följande lokala värdighetsgarantier gäller för äldreomsorgen i Halmstads kommun fr o m (beslut av hemvårdsnämnden , HN 2013/0164): För hemtjänsten: Vi lovar att Om den person du söker inte är på plats, ska du få information om när den går att nå, alternativt att du kan lämna ett meddelande och bli uppringd senast nästkommande vardag. Du erbjuds en kontaktman och tillsammans upprättar ni en genomförandeplan. Genomförandeplanen påbörjas så snart som möjligt efter att insatsen startat och ska vara upprättad inom 14 dagar. Genomförandeplanen följs upp tillsammans med kontaktman vid behov och minst 2 gånger/år. Du erbjuds ett uppföljningssamtal med biståndshandläggare inom 2 månader efter att insatsen startat. I samtalet följs beslutet upp, om du har en genomförandeplan, om du har inflytande och känner dig delaktig, samt om du är nöjd. Du bestämmer om din anhörig/närstående/god man ska vara med dig när genomförandeplanen skrivs samt vid uppföljningssamtal. Du blir kontaktad av personal om de inte kan komma på avtalad tid, +/- 30 min. Personalen som kommer till dig presenterar sig och visar fotolegitimation. När du fått beviljat biståndsbeslut och valt utförare för din hemtjänst skall insatserna påbörjas inom 2 dagar. Du som har trygghetslarm får hjälp vid akuta larm så snart som möjligt, senast inom 30 minuter och för övriga larm senast inom 60 minuter. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

5 För äldreboende: Vi lovar att Om den person du söker inte är på plats, ska du få information om när den går att nå, alternativt att du kan lämna meddelande och bli uppringd senast nästkommande vardag. Du erbjuds en kontaktman och tillsammans upprättar ni en genomförandeplan. Genomförandeplanen påbörjas så snart som möjligt efter att insatsen startat och ska vara upprättad inom 14 dagar. Genomförandeplanen följs upp tillsammans med kontaktman vid behov och minst 2 gånger/år. Du erbjuds ett uppföljningssamtal med biståndshandläggare inom 2 månader efter att du flyttat in på äldreboendet. I samtalet följs beslutet upp, om du har en genomförandeplan, om du har inflytande och känner dig delaktig, samt om du är nöjd. Du bestämmer om din anhörig/närstående/god man ska vara med dig när genomförandeplanen skrivs samt vid uppföljningssamtal. Du får träffa din kontaktman vid till exempel ett hembesök innan du flyttar in på ett äldreboende. Du får veta vem som är patientansvarig sjuksköterska när du flyttar in på ett äldreboende. 3.4 Reglemente för hemsjukvård Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel För hemsjukvårdsdelen: 8 Nämnden ska 9 Vara det politiska samverkansorganet rörande frågor som avser kommunernas övertagande av hemsjukvårdsansvaret Fortlöpande analysera och följa upp hemsjukvården för att inför kommande mandatperioder kunna föreslå förbättringar och justeringar i modellen Föreslå samverkansmöjligheter till huvudmännen inom vård- och omsorgs- och hälso- och sjukvårdsverksamheter som riktar sig till för huvudmännen gemensamma brukargrupper Ha särskilt ansvar för samverkan inom sjukvårdsområdet och angränsande områden Utarbeta indikatorer för att kunna följa upp utvecklingen av hemsjukvården avseende volymer (såväl utifrån demografiska förändringar som förskjutningar av vårdnivåer med allt mer avancerad vård i hemmet), resurseffektivitet, kvalitet och likvärdig vård för hallänningen Utvärdera att ändamålsenlig läkarmedverkan garanteras samt att medicinsk kompetens och kunnande systematiskt tillförs hemsjukvården Med underlag från kvalitetsindikatorer rekommendera satsningar på utveckling och kompetens som bäst kan anordnas gemensamt i Halland Utöver uppgifterna i 7 kan de samverkande parterna under den tid överenskommelsen gäller överväga att utvidga nämndens uppgifter. 10 En utvidgning av den gemensamma nämndens ansvar beslutas genom skriftlig handling som har undertecknats av behöriga företrädare för samtliga parter. 3.5 Socialstyrelsens definition av kvalitet Socialstyrelsens definition för god och säker vård- en god kvalitet- lyder: God vård och omsorg innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Vad det gäller säker vård uppger Socialstyrelsens att: "En patientsäker vård kännetecknas av att patienterna skyddas från att råka ut för vårdskador genom olika insatser och åtgärder. Säker vård är en grundläggande dimension för en vård av hög kvalitet." Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag På grund av det rådande ekonomiska läget kan inte hemvårdsnämnden öka ambitionsnivån nämnvärt i målen de kommande åren. Demografi och bostadsplanering De närmaste åren händer ur demografiskt perspektiv inte så mycket. Från år 2020 ser vi en betydligt större ökning av antalet äldre i de åldrar som förmodas behöva mycket vård- och omsorg. Halmstads kommun har genom införande av LOV Lagen om valfrihet, också bjudit in privata aktörer att bygga och erbjuda kommuninnevånarna särskilt boende i sina fastigheter. Kommunen råder därmed inte över antalet nya äldreboendelägenheter som byggs, men har det övergripande ansvaret för att tillräckligt antal lägenheter finns. Hemvårdsnämnden har verksamhet i fem äldre och omoderna fastigheter, alla ägda av Rikshem. Av dessa avvecklas Vidablick oktober 2015 då kunderna flyttar till ett nytt- och ombyggt Olsgården som kommer att benämnas Oskarströms äldreboende Kvarnlyckans framtid är under utredning. Några ytterligare kommunala beslut om nyproduktion, ombyggnad eller avveckling har inte fattats (januari 2015). Såväl Aleris som Attendo bygger nya äldreboenden på Nissastrand som skall stå klart mars 2015 resp januari Andra LOV-aktörer har också visat intresse för att etablera nya äldreboenden i Halmstad. Den stora ökningen av antalet platser från år 2020 bör kunna mötas med LOV-boenden, åtminstone inom tätorten. Befolkningsprognoser gällande gruppen äldre i Halmstad Ökning i olika åldersgrupper från 2014 till w Vi ser en markant ökning av antalet äldre i grupperna år de närmaste åren. De första 40-talisterna fyller 80 år 2020 och då börjar gruppen år att öka kraftigt. Behov av lägenheter i äldreboende under Med utgångspunkt från prognoserna kommer behovet av nya platser på äldreboende att öka med i genomsnitt 15 platser per år de närmaste åren. Från år 2020 kommer ökning att eskalera och behovet stiger med platser per år. Statistiken nedan utgår från den ögonblicksbild verksamhetssystemet redovisar en gång i månaden här oktober På ett par månader kan beläggningen förändras med 20 platser vilket direkt påverkar de statistiskt framräknade prognoserna. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

7 År År Nedan visas en bild av hur en plan skulle kunna se ut för att något så när balansera tillgång och efterfrågan. Bilden tydliggör framför allt behovet av tomtberedskap för egen byggnation eller till LOV-entreprenörer. Ytterligare en LOV-byggnation de närmaste åren kan radikalt förändra förutsättningarna nedan. Att kunna parera blir viktigt. År Boende Åtgärd Fastighetsägare Lgh + / - Lgh tot Behov säbo 98 % beläg gning Över/ unde r Nissastrand Nyprod 54 lgh Aleris LOV Oskarström Om- tillb 60 lgh Rikshem Vidablick Avveckl 56 lgh Rikshem Bäckagård Avveckl 20 lgh Rikshem Nissastrand Nyprod 70 lgh Attendo LOV Soldalen Avveckl 32 lgh Rikshem Hemgården Avveckl 26 lgh Rikshem Kvarnlyckan Nyprod 60 lgh Riks. el Hstd Almgården Avveckl 23 lgh Rikshem Bäckagård Avveckl 34 lgh Rikshem Ranagård Nyprod 60 lgh Hstd kommun Tätorten Nyprod 60 lgh LOV Tätorten Nyprod 60 lgh LOV Tätorten Nyprod 60 lgh LOV Tätorten Nyprod 60 lgh LOV Tätorten Nyprod 60 lgh LOV Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

8 Verksamhet Vård och omsorg Socialstyrelsens bemanningsföreskrifter i särskilda boenden och myndighetsenheten. Socialstyrelsen har föreslagit föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas vid handläggning och uppföljning av ärenden samt vid genomförande av beslut om bistånd i form av särskilda boenden för service och omvårdnad som avses i 5 kap. 5 SoL (s.k. Bemanningsföreskrifter). Bemanningsföreskrifterna liknar i stort Socialstyrelsens tidigare föreskrifter och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (s.k. Demensföreskrifter - SOSFS 2012:12). Demensföreskrifterna har enligt Socialstyrelsens beslut den 27 januari 2015 upphört. Bemanningsföreskrifterna omfattar samtliga personer som bor i permanent särskilt boende eller korttidsboende. Ändamålet med förslaget är att tydliggöra vad som gäller för att verksamheterna ska anses ha tillräcklig bemanning och på så sätt uppfylla kraven i 4 kap. 1 och 3 kap. 3 SoL. Baspersonalen bör ha kompetens inom demens, samt möjlighet att dygnet runt ha tillgång till någon med befogenhet att omfördela arbetsuppgifter och ge stöd. Hemvårdsnämnden behöver systematiskt utöva tillsyner i särskilt boende, framförallt på individnivå. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) markerar i samband med nationella inspektioner vikten av rättssäker biståndshandläggning, uppföljning av beslut och bemanning bland annat genom att förelägga vite kopplat till redan gällande lagstiftning. Vitesföreläggande i storleksordningen omkring en miljon kr förekommer. Om de föreslagna bemanningsföreskrifterna antas av regeringen ska nedanstående skall-krav följas: Biståndsbeslut: Av dokumentation av ett beslut om bistånd i form av särskilt boende ska det framgå vilken service och omvårdnad som personen ska få i boendet så att det står klart vad beslutet kommer att innebära för honom eller henne i praktiken. När föreskriften träder i kraft ska samtliga boende ha individuella beslut om hemtjänstinsatser. Regelbundna uppföljningar av beslut om hemtjänstinsatser. Bemanningen ska säkerställa: Att personen får de insatser som har beviljats. Att insatserna kan genomföras enligt den upprättade genomförandeplanen, som regelbundet ska följas upp och vid behov revideras. Planeringen ska göras med utgångspunkt i hur och när personen behöver få sina behov tillgodosedda. Att det är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma personens behov av hjälp, och utan dröjsmål kan ge stöd och hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. En avdelning där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad. Om nämnden får kännedom om att en person som bor i ett särskilt boende inte får sina behov av service och omvårdnad tillgodosedda, ska nämnden utan dröjsmål vidta de åtgärder som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Dokumentationsföreskrifter (SOSFS 2014:05) De nya föreskrifterna om dokumentation, som trätt i kraft den 1 januari 2015, innebär ökade krav på utredningen och formuleringen av insatsbesluten med tydliga uppdrag till utförare av biståndsinsatser, oavsett hemtjänst eller särskilt boende. Reglerna innebär även att biståndshandläggarna ska följa upp alla beslut samt dokumentera uppföljningen och förändringar av behov i alla ärenden inkl. särskilt boende (5 kap. 23, 24 ). En biståndshandläggare som arbetar heltid har cirka 145 ärenden i ordinärt boende. Uppföljningar av samtliga nuvarande ärenden i ordinärt boende inkl. omprövningar hinns inte med i dagsläget. Regelbundna uppföljningar av beslut om permanenta särskilda boenden utförs inte i dagsläget. Ett sådant krav har emellertid inte tidigare funnits. Uppdrag till utförare, framförallt när det gäller särskilda boenden (äldreboende, korttidsboende), dagvård behöver anpassas till kraven i Dokumentationsföreskrifterna (5 kap. 22 ). Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

9 Framtidens hemsjukvård Utredningen gällande kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) förordar att hemsjukvård skall drivas i kommunal regi. Med hemsjukvård menar utredningen alla insatser av sjukvård i den enskildes hem som utförs av legitimerad personal eller personal med delegering, läkare undantaget. Det innebär att kommunerna får möjlighet till ansvar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, även specialiserad somatisk hemsjukvård, för alla åldrar. Under 2014 har kommunerna i Halland tillsammans med regionen kommit överens om en ny avtalsgräns för hemsjukvård. Den så kallade tröskelprincipen innebärande att alla som inte kan ta sig till vårdcentral och har ett behov av hemsjukvård blir kommunens patienter och ansvar. Från och med 7/ tar kommunerna över all hemsjukvård. För att bli patient i hemsjukvården krävs en dokumenterad vårdplanering antingen från sjukhus eller från vårdcentral. Initiativ till hemsjukvård kan också komma från kommunal personal som ser behovet. I kommunens ansvar kommer också att ingå enstaka besök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården. Dessa kan initieras av sjukhus, vårdcentral eller kommunal personal För Halmstads del innebär detta ett ökat antal patienter och ett ökat antal hembesök vilket medför kostnader för nyanställning av leg personal, ny lokal på Skyttevägen samt kringutrustning som datorer och bilar mm. Överenskommelsen mellan Regionen och Hallands sex kommuner är ännu inte helt klar. Exempelvis är inte kostnader för sjukvårdsmaterial beskrivet. Den fullständiga ekonomiska prognosen går därför inte att beräkna. Det organisatoriska ansvaret för hemsjukvården skall ligga på en ny nämnd Hemsjukvårds och hjälpmedelsnämnden. Hemvårdsnämnden och socialnämnden ansvarar för utförandet och är vårdgivare. Sammanhållen vård och omsorg Regeringens satsning på Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre kommer från och med 2015 att gå över till strukturerade regionala arbetssätt enligt kvalitetsregistren; Palliativregistret, Senior Alert, SweDem, BPSD samt att erbjuda läkemedelsgenomgångar till alla över 75 år med 5 läkemedel enligt författning. Äldre mår bra i Sverige förutom att den psykiska ohälsan tenderar att öka. De flesta personer 65 år och äldre har varken omfattande sjukvård eller omfattande omsorg. 82 % av befolkningen 65 år och äldre klarar sin vardag utan hjälp från kommunen. 51 % av invånare 85 år och äldre anser sig ha god eller mycket god hälsa. 2-4 % av den totala befolkningen 65 år och äldre får både omfattande sjukvård och omfattande omsorg. Studier enligt den kvalitativa uppföljningen av mest sjuka äldre visar att bara ca en tredjedel av individerna befinner sig i gruppen i mer än ett år. Ett av sex vårdtillfällen på sjukhus klassas som undvikbar. 1 % av gruppen 65 år och äldre står för 30 % av alla vårddagar. Genom mer gemensam satsning på trygg och säker sammansatt vård som följer kunden genom vårdkedjan med hjälp av kvalitetsindikatorer enligt kvalitetsregister så skapas en kostnadseffektivare vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Som en följd av satsningen på mest sjuka äldre kommer regeringen att satsa de kommande åren på multisjuka personer oavsett ålder. Rätt information i vård och omsorg. Enligt analys och ny kunskap om de Mest sjuka äldre satsar Regeringen även på Rätt information i vård och omsorg S2011:11. Huvuddragen i förslaget innebär informationshantering som bidrar till bättre resultat för kunden, utgå från individens perspektiv och sudda ut organisatoriska gränser, gör rätt information tillgänglig när den behövs balanserat mot integritetsaspekter, modernisera lagstiftningen inom socialtjänsten som ger möjlighet till informationsutbyte. Exempel på förslag är möjlighet till gemensam vård- och omsorgsdokumentation till integrerade verksamheter, borttagande av sekretessgränser mellan nämnder i samma kommun, möjliggöra för invånare att ta del av sina uppgifter genom direktåtkomst. Konsekvenser för hemvårdsnämnden innebär att det kommer att kräva en mer strukturerad integrerad journalföring som blir enhetlig mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård och läsbar för kunden. Psykisk ohälsa I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är det 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Detta kommer att ställa högre krav på det psykiatriska stödet i primärvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att ta fram vägledning för att utveckla det psykiatriska stödet till äldre personer med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. Dessa vägledningar handlar framför allt om att utveckla Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

10 samarbetet mellan huvudmännen, att upptäcka äldre med psykisk ohälsa samt att bemöta dessa personer. Äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Flera landsting saknar i dag specifika äldrepsykiatriska verksamheter, och många saknar boendestöd och daglig verksamhet för personer över 65 år. De flesta äldre som insjuknade efter 65 års ålder har inte tillgång till psykiatrisk expertis eller samtalsbehandling. Andelen personer 80 år och äldre som har tre eller fler psykofarmaka varierar över landet, men uppgår till mellan 2 och 11 procent. Tekniska hjälpmedel Hjälpmedelsnämnden har beslutat att inför Friare val av hjälpmedel. Produktområden som berörs är hörsel, förflyttningshjälpmedel t ex rullstol och rollator samt kognitiva hjälpmedel. En ny hjälpmedelsdatabas planeras på nationell nivå och 1177.se/invånartjänst kommer att visa hjälpmedel för att jämföra och hitta lämpliga produkter. Förskrivare har fortsatt ansvar för att bedöma behov och förskriva hjälpmedel. Kunden har större möjlighet att välja olika modeller av förskrivet hjälpmedel. Konsekvenserna kan bli ökat behov av hemtjänst när hjälpmedel går sönder, behöver reservdelar eller repareras. Rehabilitering för äldre i Halland- Lars väg Utvecklingsarbete kring en förbättrad rehabkedja för äldre har pågått i flera år i Halland och flera länsövergripande utredningar och förändringar har gjorts. Den samverkansmodell som togs fram under 2013 (Lars väg) är inte fastställd av ansvariga, men ska under året testas och utvärderas i olika steg. För kommunrehabs del kommer det att bli aktuellt med följande delar: Ansvara för att baselinemätningar för kunder med strokediagos under flera perioder Ökad samverkan med kollegor inom sluten och öppenvård. Samverkan kring rehabplaner och arbetsmodeller. Ta del av analyser från testimplementeringen och ge förslag på förbättringsarbeten. Fortsatt samarbete med förebyggande enheten kring Klubb Aktiv (en dagverksamhet för kunder med behov av en mötesplats för egenträning och gemensamma aktiviteter). Nationella riktlinjer I Nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om god vård för de stora folksjukdomarna och andra allvarliga sjukdomar där vården tar stora resurser i anspråk. Riktlinjerna ska bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter behov samt styrs av systematiska och öppna prioriteringsbeslut. Socialstyrelsen rangordnar sina rekommendationer från 1-10 på de åtgärder som hälsooch sjukvården bör eller kan erbjuda, där 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst. I nationella riktlinjer för strokesjukvård (2009) samt nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (2012) lyfter man fram rehabiliteringens fördelar vilket bör vara vägledande inom äldreomsorgen framöver. Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland Regeringen har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting inlett ett omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre. De medel som avsätts ska fördelas enligt prestations- och resultatbaserad modell och endast utgå till de huvudmän som uppfyller målen. Satsningen ska vara som en integrerad del av ordinarie verksamhet. Kommunrehab är redan idag involverade i olika verksamheter såsom medverkan i Palliativa enheten, teamträffar, förebyggande arbete för att främja kvarboendet och undvika inläggning på sjukhus. Vi hoppas i och med detta att få ta del av de resurser som ska fördelas under nästa år. Avtal mellan Region Halland och de Halländska kommunerna Avtalet vad gäller gränsdragning för HSL-ansvar mellan Region Halland och de halländska kommunerna är inte klart. Resultatet kommer att få konsekvenser för kommunrehabs verksamhet oavsett hur modellen kommer att se ut. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

11 Framtidens Hemsjukvård Utredningen gällande kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) förordar att hemsjukvård skall drivas i kommunal regi. Med hemsjukvård menar utredningen alla insatser av sjukvård i den enskildes hem som utförs av legitimerad personal eller personal med delegering, läkare undantaget. Det innebär att kommunerna får möjlighet till ansvar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, även specialiserad somatisk hemsjukvård, för alla åldrar. Under 2014 har kommunerna i Halland tillsammans med regionen kommit överens om en ny avtalsgräns för hemsjukvård. Den så kallade tröskelprincipen innebärande att alla som inte kan ta sig till vårdcentral och har ett behov av hemsjukvård blir kommunens patienter och ansvar. Från och med 7/ tar kommunerna över all hemsjukvård. För att bli patient i hemsjukvården krävs en dokumenterad vårdplanering antingen från sjukhus eller från vårdcentral. Initiativ till hemsjukvård kan också komma från kommunal personal som ser behovet. I kommunens ansvar kommer också att ingå enstaka besök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården. Dessa kan initieras av sjukhus, vårdcentral eller kommunal personal För Halmstads del innebär detta ett ökat antal patienter och ett ökat antal hembesök vilket medför kostnader för nyanställning av leg personal, ny lokal på Skyttevägen samt kringutrustning som datorer och bilar mm. Överenskommelsen mellan Regionen och Hallands sex kommuner är ännu inte helt klar. Exempelvis är inte kostnader för sjukvårdsmaterial beskrivet. Den fullständiga ekonomiska prognosen går därför inte att beräkna. Det organisatoriska ansvaret för hemsjukvården skall ligga på en ny nämnd Hemsjukvårds och hjälpmedelsnämnden. Hemvårdsnämnden och socialnämnden ansvarar för utförandet och är vårdgivare. Nutrition, mat och måltider Socialstyrelsen har givit ut föreskrifter om förebyggande och behandling vid undernäring, som trätt i kraft 1 januari Föreskrifterna ska tillämpas på äldreboenden, hemtjänst i ordinärt boende samt i verksamheter som omfattas av HSL. Föreskrifterna innebär ett tydligare ansvar för vårdgivaren att ha rutiner för att förebygga och behandla undernäring. I detta ingår att ha rutiner för när en patients näringstillstånd skall utredas och hur den utredningen skall göras. Kvalitetsregistret Senior Alert innehåller ett instrument för att identifiera kunder med undernäring. Senior Alert belyser nutritionen lokalt och nationellt och erbjuder verktyg för att registrera både åtgärder och uppföljning. Men för att rätt åtgärder ska sättas in förutsätts en korrekt bedömning av den enskildes näringstillstånd. För att kunna göra en sådan bedömning krävs fördjupade kunskaper kring t.ex. behov och intag av energi och näring vid specifika sjukdomstillstånd. För att leva upp till kommande krav från socialstyrelsen behöver förvaltningen komplettera med funktionen dietist. Måltidsordning/Nattfasta Faktorer som är associerade med undernäring är ålder, demens, depression och stort omsorgsbehov. Enligt kvalitetsregistret Senior Alert löper omkring 67 % av hemvårdsförvaltningens kunder risk för undernäring. Både nationella och internationella studier visar att den andelen personen med utvecklad undernäring vanligtvis ligger omkring 30 % på äldreboenden. Fler faktorer som tros ha betydelse för en persons näringstillstånd är nattfastans längd och antalet måltider per dygn. Rekommenderad nattfasta är maximalt 11 timmar och antalet måltider bör vara minst fyra. Den genomsnittsliga nattfastan var vid senaste mätningen 11 timmar och 27 minuter, men spridningen är stor (03:45-18 timmar). Hemvårdsförvaltningen bör utveckla arbetet med måltiderna mellan huvudmålen, såsom förfrukost och sent kvällsmål, för att möjliggöra en kortare nattfasta och därmed förebygga undernäring. Rutiner för måltider på särskilt boende Nationellt pågår ett arbete med kvalitetsindikatorer för måltidsmiljö för äldre på särskilt boende. Indikatorerna baseras på FAMM (five aspects of a meal model) som är en modell för att belysa de olika delarna i en måltid. De fem delarna är rummet, mötet, maten, stämningen och styrsystemet. Målsättningen är att den äldres måltidsmiljö ska vara utformad så den främjar välbefinnande och hälsa. I Socialstyrelsens äldreundersökning efterfrågas från och med i år rutiner på ledningsnivå kring hur alla måltider på särskilt boende skall genomföras. Hemvårdsförvaltningen har på en del boenden lokala rutiner, men saknar i dagsläget rutiner på ledningsnivå. Gemensamma rutiner som baseras på begreppet FAMM skulle utgöra ett Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

12 stöd för verksamheterna att arbeta strukturerat med måltiderna och på så sätt främja välbefinnande och förebygga undernäring. Förebyggande verksamhet För att möta den nya generationen äldre och deras närståendes krav behöver vi i högre grad inta kundens perspektiv och se kunden och närstående som medskapare i vården. Likaså behövs mer samverkan inom och mellan olika yrkesgrupper och professioner, och här har vi alla en viktig uppgift. Sist men inte minst behövs det ett nytt ledarskap, som har modet att driva förbättring och förnyelse utifrån kunden perspektiv. Nedan beskrivs olika förändringar som är framtagna via forskning och studier. En ökad livslängd och fler äldre med förbättrad hälsa innebär att det kommer att ske en förändrad syn på de äldre som en samhällsresurs. De äldre kommer dessutom att ställa nya krav på det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen. Med höjd och flexibel pensionsålder kommer också synen på åldrandet att förändras. (SKL) I en studie genomförd av Kairos Future (pressrapport juni 2013) framkommer att nätverken kommer att spela en allt större roll och begreppet anhöriga kommer att utvidgas från make/maka till barn och närstående vänner. En farhåga är bristande resurser i form av svårigheter för äldreomsorgen att hävda sig på arbetsmarknaden och därmed rekrytera tillräckligt utbildad personal. Det är en faktor som hämmar kvaliteten i omsorgen och det kan också hämma samarbetet med de äldres anhöriga. Studien visar också på en ökad individualisering. Med en ökad individualisering kommer också ett ökat krav på flexibilitet och kompetens i verksamheten. Samtidigt ökar också kundens och anhörigas kompetens och engagemang därmed ökar även i frågasättandet av äldreomsorgens utbud av insatser. För att möta morgondagen när det gäller äldreomsorg och förebyggande verksamhet behöver vi se över vilka kompetenskrav vi ska ha och vilka insatser vi ska utföra för att nå dessa. Forskning om förebyggande hembesök visar att väl genomförda hembesök, som erbjuds vid upprepade tillfällen, görs av professionella personer och innehåller hälsoundersökning har effekt genom att funktionsförmågan blir bättre och sjuklighet samt dödlighet skjuts upp. Seniorträffar där äldre kan diskutera åldrandet och dess problem och ett hembesök där den äldre får prata om sin hälsa och sina behov är exempel på enkla åtgärder som kan förebygga ohälsa hos personer över 80, visar ny forskning från Sahlgrenska akademin. Den mest fördelaktiga åtgärden visade sig vara seniorträffar. Demensforskare uppskattar att omkring svenskar under 65 år har en demenssjukdom och det är en ökande trend. I Malmö- Lundregionen, där man kartlagt yngre dementa i tio år, ser man att diagnoserna mer än fördubblats även om talen är små. Det är bl. a högre krav i arbetslivet som gör att fler upptäcks. Insatserna bör komma igång tidigt och bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Teamarbete, utbildning, diagnostik, läkemedelsbehandling, omvårdnad, dagliga aktiviteter, dagverksamhet, boende och anhörigstöd är viktigt. Ekonomi Finansiering av hemvårdsnämndens verksamhet Äldreomsorgen i Halmstads kommun kostar årligen ca en miljard. Finansieringen av verksamheten består till ca 90 % av det anslag Kommunfullmäktige tilldelat hemvårdsnämnden i sitt planeringsdirektiv med budget. Avgifterna som kunderna betalar finansierar 5 %. Den sista delen utgörs av hyror och övriga intäkter. Utföra verksamhet eller köpa verksamhet Hemvårdsnämnden kombinerar den kommunala verksamheten med att köpa huvudverksamhet (genom LOV i hemtjänst och LOV/LOU i särskilt boende) från andra utförare. Under den senaste femårsperioden har mängden köpt verksamhet nästan tredubblats. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

13 mkr mkr mkr mkr Köp av huvudverksamhet 147,2 143,1 141,0 108,3 Avvikelser från budget mkr % mkr % mkr % mkr % Avvikelse från Budget 2,6 0,2 % 9,4 1,0 % 9,7 1,0 % -0,0-0,0 % i bokslut Nämnden förväntades göra ett överskott om 10 mkr för helår 2014, detta med anledning av att tilldelade budgetmedel om 5 mkr för Olsgården och 5 mkr för Sofieberg/Kvarnlyckan inte ska förbrukas under året. Med hänsyn tagen till det förväntade överskottet är budgetavvikelsen -7,4 mkr och -0,7 %. Avvikelser från standardkostnad Standardkostnad är ett mått på vad en verksamhet borde kosta efter reducering för strukturella skillnader kommuner emellan så som åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund etc. Definitionen av standardkostnad lyder: den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn tagen till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Den politiska ledningen i Halmstad fokuserar mycket på avvikelser från standardkostnad i sitt uppföljningsoch budgetarbete. Halmstads äldreomsorg har legat över standardkostnad , men undantag för 2012 då kostnaden understeg standardkostnad % % % % % Avvikelse från standard- 2,0-0,8 3,5 9,5 8,7 kostnad Ekonomiska förutsättningar i Planeringsdirektiv Planeringsdirektiv (PD) med budget är KF:s uppdrag till nämnderna för kommande treårsperiod. Då 2014 var ett valår togs beslutet om kommande treårsplan först 16/ Tillskjutna medel: För 2015 tillskjuter KF följande medel, här uppdelat på allmänna och specifika för HVN: Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

14 Allmänna: HVN: Alla verksamheter kompenseras för löneökningar enligt avtalsutfall. Hyresförändringar kompenseras och är ett nollsummespel för alla verksamheter. Alla verksamheter får kompensation för inflation, d v s kostnadsökning på sådant som inte är löner. Kompenseras för volymökning i ordinärt boende samt särskilt boende. Kompenseras för köp av vårdplatser. Alla ytterligare förändringar i verksamheten som nämnden kan se inom kommande treårsperiod, och som får ekonomiska konsekvenser, måste klaras av genom omprioriteringar i nuvarande verksamhet. Reducering av medel: KF ger liksom ifjol alla nämnder i uppdrag att göra omprövningar i sin verksamhet. Jämfört med 2014 reduceras ramen 2015 med 4,3 mkr. Volymökning Hemvårdsnämnden kompenseras för volymökning baserad på den demografiska förändringen. Volymökning på senare tid har utöver den demografiska ökningen även ökat utifrån kundernas vårdbehov. I hemsjukvårdsverksamheten ökade under 2014 antalet kunder/patienter med 200 jämfört med den mätningen som genomfördes under våren Även inom hemtjänsten finns en volymökning utöver den demografiska ökningen. Antalet utförda hemtjänsttimmar per kund ökar likväl som antalet kunder ökar. Ytterligare en kraftig volymökning återfinns i antalet patienter som efter sjukhusvistelse bedöms som utskrivningsklara och övergår till kommunal vård. Antalet utskrivningsklara patienter har ökat markant i jämförelse med tidigare år. Miljö Klimathotet är den miljöaspekt som har störst relevans för hemvårdsförvaltningens verksamhet i och med den omfattande bilkörningen i den öppna verksamheten. När det gäller fordon så fattade fullmäktige 2012 beslut om Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. Där står bl.a. att Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas. Där står också att förvaltningarna ska använda sig av de fordon som upphandlas av servicekontoret. Hemvårdsförvaltningen har en verksamhet som pågår 24 timmar veckans alla dagar och är mycket beroende av att våra transporter fungerar. Vi använder både cyklar och bilar och är den förvaltning som har flest personbilar. Vid årsskiftet hade vi drygt 160 bilar och av dessa var ca 90 % miljöklassade enligt de nya reglerna som kom 2014 och de som gällde dessförinnan. Hemvårdsnämnden har satt som mål att vi ska minska våra koldioxidutsläpp/kund och detta har vi uppnått hittills. Personal Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25) föreslår en höjning av skyddet av anställning från nuvarande 67 år till 69 år from Det innebär förmodligen att även skyddet mot åldersdiskriminering kommer att ses över och stärkas. En höjd pensionsålder påverkar hemvårdsförvaltningen på så sätt att arbetsuppgifter kan behöva anpassas betydligt mer efter individuella förhållanden. Nya regler om effektivare sanktioner vad gäller tillämpning av arbetsmiljölagen gäller from 1/ Det direkta straffansvaret vid brott mot föreskrifter som Arbetsmiljöverket har utfärdat ersättas av sanktionsavgiftsansvar. Arbetsmarknad Bristen på arbetskraft med utbildning inriktad mot arbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg synes bli mycket omfattande på lång sikt. SKL räknar med att fram till år 2023 kommer behovet nationellt att öka Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

15 med ca personer till kommunernas verksamheter. Det ökade behovet av arbetskraft beror till stor del (ca 60 %) på pensionsavgångar men även på ökad efterfrågan på vård och omsorg (ca 40 %). Den demografiska kurvan visar på ett underskott på arbetskraft totalt sett i landet och det kommer att påverka rekryteringsmöjligheterna till arbete inom vård och omsorg. Behovet av undersköterskor och sjuksköterskor kommer att öka i takt med att andelen äldre i behov av vård och omsorg ökar och tillskottet från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och högskolans sjuksköterskeutbildning räcker inte till för att täcka pensionsavgångarna bland personalen. Legitimerad personal, framförallt sjuksköterskor, kommer att fortsätta vara bristvara de kommande åren. Vi ser också att sjuksköterskor med specialistkompetens inom t ex geriatrik är svårrekryterat. Arbetsmiljö & hälsa Arbetsmiljön, anställningsformer och möjligheter att skapa balans mellan arbete och fritid har stor betydelse för god hälsa bland medarbetare. Sveriges Kommuner och Landsting redovisar i sitt positionspapper, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, bl. a följande ståndpunkter för arbetsgivare i kommuner och landsting: Hälso- och sjukvården ska genomsyras av ett hälsofrämjande arbete och vara modell för den goda arbetsplatsen. Det är en skyldighet att som arbetsgivare att tillgodose att rökfri arbetstid är en standard för alla anställda. Kommuner och landsting ska vara attraktiva hälsofrämjande arbetsgivare för medarbetare i alla livsfaser. Som en del av det hälsofrämjande arbetet ingår att stödja jämställdhetsarbetet. Arbetsmiljöarbetet i större utsträckning ägnas åt det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet. Utbildning & kompetens Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti. För att kunna garantera vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet behöver ett strukturerat arbetssätt införas där bl.a. nationellt överenskomna mått och indikatorer följs upp på ett standardiserat sätt. Resultaten kan sedan användas i det lokala förbättringsarbetet, men också för öppna jämförelser på nationell nivå. (SKL). Den regionala ansökan för VO-College i Halland har gått igenom och Halmstads kommun är nu delaktiga i lokalt VO-college Syd (Halmstad, Hylte och Laholm). IT och Teknik E-hälsa och regional samverkan De kommande åren utgår flera av IT- och teknikaktiviteterna från området E-hälsa som 2014 utgörs av sju huvudområden vilka ingår statens satsning med stimulansmedel. Satsningen ingår i överenskommelsen Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Syftet är att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. En del av överenskommelsen rör kommunernas arbete med ehälsa och de Halländska kommunerna delar på knappt 1,6 miljoner kr. I satsningen ingår även en regional samordnare vars finansiella stöd minskas för varje år. Från och med 2015 är det upp till kommunerna att finansiera en fortsatt gemensam tjänst och resurs. Målen för satsningen 2014 är att öka användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt att effektivisera verksamheten, andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort, ID-kort med elektronsikt certifikat)samt andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt. Man vill också öka användningen av Nationell Patientöversikt, både kunna ta del av och tillgängliggöra information och andelen digitala trygghetslarm. Infrastruktur Användningen av IT och teknik ställer krav på förvaltningens och kommunens möjligheter att tillhandahålla en infrastruktur som ger rätt förutsättningar. I dag har förvaltningen 39 verksamhetsplatser uppkopplade med datakommunikation varav 28 med fiber och 11 med ADSL. Flera av dessa behöver uppgraderas kapacitetsmässigt för att ge rätt förutsättningar. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

16 Inom en verksamhetsplats behöver det idag och framöver finnas tillgång till trådlösa nätverk (wlan). I dag finns det i verksamheten ca 70 wlan (accesspunkter, antenner). För att arbeta mobilt krävs i vissa fall även möjlighet att arbeta utanför verksamhetsplatserna, exempelvis hemma hos en kund. Ska uppkoppling då vara möjligt krävs tillgång till bra mobilt bredband och i regel dyrare abonnemang. Ett nytt HR-IT-system Heroma Halmstads kommun inför ett nytt HR-system som ska ersätta de delar som idag ligger i Agresso. Arbetet innebär en digitalisering där medarbetare ska hantera allt mer i HR-systemet. Blanketter och självservice kommer att finnas tillgängligt och ersätter dagens hantering. Arbetet kommer att ställa krav på chefer, användare och vår IT-miljö men samtidigt ge oss nya möjligheter. IT-kompetens och support Användningen av IT i en verksamhet som blir allt mer beroende av IT-stöd innebär högre krav på medarbetaren. Grundutbildning i IT samt specifik systemanvändarutbildning behöver finnas. Utbildning i kombination med kunniga medarbetare (superanvändare) och systemsamordnare är en framtida väg för att få hög nyttoeffekt. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

17 5 Kommunfullmäktiges mål = Gäller endast kommunal regi! (mål för nämnden som arbetsgivare) 5.1 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål). Vår information ska ge en tydlig och rättvisande bild av verksamhetens innehåll och utbud. Mätetal Målvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Informationsindex kommunens webplats Äldreomsorg (83) Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden (3) Antal erbjudna etjänster (6) Aktiviteter Ytterligare utveckla användandet av de sociala medier vi idag kommunicerar via (bloggen, Facebook, Instagram). Hålla hemsidan och intranätet aktivt genom nyhetspublicering. Fortsätta arbeta för ökad kunskap hos medarbetarna om kommunikation och om hur verksamheten fungerar, från politiskt beslut till utförande. Utvärdera de brukar- och invånardeltaganden som görs för att säkerställa att de fyller sitt syfte. Arbeta för att nå minoriteter eller personer med funktionsnedsättning genom att exempelvis läsa in informationsbroschyrer, översätta broschyrer till fler språk. Arbeta med projekt för etjänster på förvaltningen i samråd med Kontaktcenter inom ramen för den kommunövergripande satsningen på eförvaltning. Aktivt arbeta med övergång till Halmstad Direkt och främja framtida samarbete 5.2 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Verka för kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov Mätetal Målvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Utbildningsnivå baspersonal - andel med undersköterskekompetens (77%) 77% 77% 77% Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

18 Aktiviteter Vid extern rekrytering av baspersonal anställa medarbetare med undersköterskekompetens Arbete för att höja vårdyrkets attraktionskraft genom bl a fortsatt aktivt arbete med Vård- och omsorgscollege och direktinformation på skolor. 5.3 Målområde: Omsorg och stöd Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål) Verksamheten ska ge säker vård- omsorg- rehab av god kvalitet enligt socialstyrelsens kvalitetsbedömning Mätetal Målvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Täckningsgrad Senior Alert: 50 % av kunderna ska ha riskbedömning för fall, undernäring och trycksår och munohälsa. (Förändrat mått, ambitionsnivån är oförändrad men mätningen sker på annat sätt än tidigare) Kvalitetsmått Senior Alert: 80% av kunder med minst en risk för fall, undernäring, trycksår och munohälsa ska ha planerad och utförd åtgärd. Täckningsgrad BPSD: 30% av kunderna i särskilt boende ska ha bedömning av psykiska symtom och beteendestörningar enligt BPSD-registret. (Förändrat mått, ambitionsnivån är oförändrad men mätningen sker på annat sätt än tidigare) Kvalitetsmått BPSD: 70 % av kunder som fått del av BPSD-registrering ska ha förbättrat beteende enligt NPI-skalan. Täckningsgrad Palliativregistret: 80% av dödsfall ska vara registrerade enligt palliativregistret. Kvalitetsmått Palliativregistret: 5% förbättring av de12 indikatorerna enligt palliativregistret (med fokus på smärtskattning och munhälsa). Kontinuitet hemtjänst: antal personal hos kund per 14 dagar (18) 50% 60% 70% 80% 80% 80% 30% 30% 30% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 5% 5% 5% Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

19 Mätetal Målvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Nattfasta: Den genomsnittliga nattfastan på särskilt boende ska inte överstiga 11 timmar Aktiviteter Senior Alert: Fortsatt spridning av befintlig kunskap och förhållningssätt enligt evidens i Senior Alert till all berörd personal. Arbetssättet ska ske teambaserat. BPSD: Fortsatt spridning av befintlig kunskap och förhållningssätt enligt evidens i BPSD-registret till all berörd personal. Palliativregistret: Fortsatt utbildning, spridning av befintlig kunskap och förhållningssätt vid palliativ vård till alla personal enligt nationella riktlinjer. Följa spridningsplan enligt rutin för Trygg hemgång Följa arbetet och dess konsekvenser av genomförandet av Framtidens hemsjukvård samt planera för hur indikatorerna till nämnden ska tas fram. Öka variationen på mellanmål, kvällsmål och nattmål samt säkerställa att det som serveras är av god kvalitet och har ett högt näringsinnehåll. Mobil informationshantering: Plan för hantering och införande av mobila arbetssätt. Digital välfärdsteknik: identifiera tjänster, produkter och teknik som inom ramen för digital välfärdsteknik som ska kunna användas i verksamheten. Statistik och verksamhetsdata: Möjliggöra kvalitetssäkrad och tillgänglig data och statistik gällande verksamhet som ger underlag för analys, planering och åtgärder. Verksamheten ska ge säker vård- omsorg- rehab av god kvalitet enligt kundupplevd kvalitet Mätetal Målvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende). Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. (91%) Nöjda kunder, särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. (86%) Bemötande, hemtjänst (ordinärt boende). Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning. (97%) Bemötande, särskilt boende. Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning. ((95%) Delaktighet/inflytande Hemtjänst - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande 85% 85% 85% 84% 84% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89% 89% Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

20 Mätetal Målvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 (nationell kundundersökning) (89%) Delaktighet/inflytande Särskilt boende - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) (83%) 83% 83% 83% Aktiviteter Följa Socialstyrelsens utvecklingsarbete kring nationella brukarundersökningar och använda resultatet från dem i verksamheternas utvecklingsarbete. Arbeta för att ytterligare stärka genomförandeplanens status som instrument att stärka kundens delaktighet. Utredning och beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende säkerställer den enskildes behov av personlig omvårdnad och service. Arbetssättet implementerades under 2014, med start redan hösten Kunden i fokus genom processkartläggning, riskanalys samt analys utifrån egenkontroll, avvikelser och åsikter som leder till förbättringsarbeten. Äldres behov i centrum (ÄBIC): Implementering av arbetssätt och utbildning av processledare Kommunen ska aktivt främja och stödja ideella organisationer/föreningar som utför frivilliginsatser inom de kommunala verksamheterna (konkretiserat mål). Verksamheten ska ha god kvalitet på det förebyggande arbetet. Mätetal Målvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andel personer som gör en frivillig insats mot hemvårdsnämndens kunder som känner sig behövda (egen enkät). (98- utfall 2013) Social Samvaro och aktiviteter, särskilt boende - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). (60) Andel 79-åringar i kommunen, utan insatser från hemvården, som erbjuds ett förebyggande hembesök och som är nöjda med besöket. Anhöriga som anhörigombuden har kontakt med - andel trygga/mycket trygga (egen enkät). (96%) Anhörig vars närstående är säbo-/hemtjänstkund - andel som upplever bra/mycket bra samarbete (nationell kundundersökning) (91%) 98% 98% 98% 65% 65% 65% 100% 100% 100% 93% 95% 95% 91% 93% 93% Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (28)

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. En kvalitets- och utvecklingsnämnd

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. En kvalitets- och utvecklingsnämnd Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel En kvalitets- och utvecklingsnämnd Bakgrund Projektet framtidens hemsjukvård bedrevs mellan Hallands kommuner och Region Halland under 2012-2013 Syftet med

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland 2015

Överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland 2015 Överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland 2015 I enlighet med 18 Hälso- och sjukvårdslagen överlåter Region Halland till kommunerna i Halland skyldigheten att erbjuda de som vistas i respektive

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer