Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre"

Transkript

1 1 Tomelilla kommun Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre Vård- och omsorg arbetar aktivt med verksamhetsuppföljning av kvalitetsledningssystemet i syfte att kontinuerligt och långsiktigt säkra kvaliteten inom äldreomsorgen så att den äldre ska känna sig trygg med de insatser som ges. Uppföljningsarbetet sker på verksamhetsnivå. Skogsdungen Dalgatan Tomelilla Skogsdungen är ett boende med 8 lägenheter nära Skogsbacken. Lägenheterna är ca 34 kvm med 1 rum med trinette och badrum.

2 2 Genomförande Vid verksamhetsuppföljningen tillämpas aktuell lagstiftning: socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialstyrelsens föreskrifter samt Tomelilla kommuns mall för verksamhetsuppföljning. Besöket på Skogsdungens särskilda boende genomfördes vid ett tillfälle under dagtid den 30 augusti 2012, av medicinskt ansvarig sjukskötare Jonny Larsson, demenssjuksköterskan Lena Nilsson och utvecklingsledare Christel Nilsson. Uppföljningsbesöket var oanmält. Metod för individuppföljningen är observationer, intervjuer av omvårdnadspersonal, samordnare och verksamhetschef. Vid uppföljningen granskades styrdokument och skriftliga rutiner. Den sociala dokumentationen i form av genomförandeplanerna och den fortlöpande journalföringen har granskats. Vidare riskbedömdes skyddsåtgärder och bemanning för de demenssjuka (dag och natt), samt antal aktuell personal som var i tjänst. Utbildningsnivån har också granskats. Metod vid upprättande av åtgärder Verksamhetsuppföljningen har inte haft syftet att göra jämförelser. Verksamhetsuppföljningen syfte har varit att skapa arbetsprocesser relaterat till krav i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialstyrelsens föreskrifter samt riktlinjer antagna av vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun. De behov av åtgärder som verksamhetsuppföljningen har uppmärksammat har därmed tagits fram i dialog mellan Verksamhetschef, MAS och Utvecklingsledare. En uppföljning av arbetsprocesserna är planerad att genomföras 2013.

3 Rapport om verksamhetsutveckling Observationer/ögonblicksbild den 30 augusti av bemanning och kompetens av tjänstgörande omvårdnadspersonal I verksamhetsuppföljningen igår en ögonblicksbild över aktuell bemanning, status på anställningen och vilken kompetens personalen har. Antalet personal räknades samt tillfrågas kring utbildning och anställning. Bemanning/ Antal omvårdnadspersonal, Vikarie Ordinarie Anställningsform dag Skogsdungen Kompetens Antal omvårdnadspersonal, dag 3 Omvårdnadsutbildning/ Motsvarande Saknar utbildning Skogsdungen Skogsdungen har inte tidigare varit aktuell för inrapportering till Äldre guiden. Av detta skäl saknar äldre guiden uppgifter om adekvat vårdutbildning av månadsanställd personal på Skogsdungen.

4 4 Lednings- och ansvarsfrågor Ledning på Skogsdungen består av Verksamhetschef och samordnare. Verksamhetschefen är leg arbetsterapeut. Samordnaren är undersköterska. Ett gott och kompetent samarbete mellan ledningen för Skogsdungen särskilda boende och omvårdnadspersonalen och legitimerad personal är en viktig förutsättning för hur verksamheten lyckas med sitt uppdrag att erbjuda vård- och omsorg med god kvalitet. Vård- och omsorg Vård- omsorgen ska vara av god kvalitet med hög patientsäkerhet. Den ska vara lättillgänglig och bedrivas dygnet runt. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar sjukvård till och med sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutnivå. Vid uppföljningen granskades verksamhetens följsamhet till lokala hälso- och sjukvårdsrutiner och rutiner enligt socialtjänsten. Vidare granskades hur ledning och omvårdnadspersonal på Skogsdungen följer hälso- och sjukvårdslagstiftningen, socialtjänstlagen och socialstyrelsens rekommendationer. Den legitimerade personalen i Tomelilla kommun är anställda av Tomelilla kommun. Skogsdungens särskilda boende har inga egna sjuksköterskor istället finns det omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, vardagar under dagtid. Under helger dagtid finns det i Tomelilla kommun två sjuksköterskor i tjänst. Under kväll och natt tjänstgör en sjuksköterska med ansvar för all hälso- och sjukvård i Tomelilla kommun. Sjukgymnast och arbetsterapet arbetar dagtid måndag till fredag. Arbetsterapeuter och sjukgymnasterna har ett områdesansvar. Det finns på Skogsdungen en verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen. Biståndshandläggaren fattar rambeslut i samband med beslut om boendet men följer inte upp besluten på särskilt boende.

5 5 Förebyggande arbete För en nyinflyttad eller om vårdbehov föreligger genomförs en riskbedömning för fall, undernäring och trycksår. Tabell År 2012, status på riskbedömningar på Skogsdungen Valkyrian SÄBO Antal Procent av de boende MNA 0 0 Norton 0 0 DFRI 0 0 Medelvärde 0 0 Inga status är gjorda, eftersom ingen är nyinflyttad. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer att inventera behovet av riskbedömningar. Rutinerna för SeniorAlert ska startas upp. En styrgrupp för införandet av Senior Alert i Tomelilla kommun är organiserad. Under 2013 kommer MNA, Norton och DFRI att ingå i enhetens förebyggande arbetsrutiner. Fallprevention Verksamhetschefen är ansvarig för att upprättade rutiner för åtgärder och uppföljning följs av omvårdnadspersonalen. Verksamhetschefen är ansvarig för åtgärder och uppföljning av en fallolycka som beslutas på teamkonferensen. DFRI (Downtown Fall Risk Index) ska enligt rutinerna initieras av Verksamhetschef eller av denna utsedd, genom att omvårdnadspersonalen erhåller blanketten för DFRI. Blanketten fylls i av omvårdnadspersonalen tillsammans med vårdtagaren. Verksamhetschefen sänder den ifyllda blanketten till rehab som i vårddatasystemet Magna Cura lägger in uppgifterna och kompletterar samt kommunicerar med sjuksköterskorna med begäran om medicinstatus. Ett DFRI värde erhålls som beskriver om vårdtagaren har en ökad risk för fallolycka. Rehabiliteringen utför sedan en plan över rehabiliteringsbehov och hjälpmedelsbehov. Sjuksköterskan kommunicerar vid behov med läkare om det ska genomföras läkemedelsöversyn.

6 6 Svar på frågeställningarna Ledning och omvårdnadspersonal hade kunskaper om rutinerna för fallprevention och rutinerna med DFRI. Ledning och omvårdnadspersonal beskrev hur avvikelserapporterna återkopplas på arbetsplatsträffarna. Omvårdnadspersonalen angav dock att de skriftliga rutinerna för fallolyckor hade inte man inte sett. Rehabiliteringsenheten är kontaktad för att hösten 2012 gå igenom med omvårdnadspersonalen rutinerna för att förebygga fallolyckor och rutinerna vid användandet av DFRI. MAS och Rehab enheten har inlett planeringen av en utbildning inom tillämpad rehabilitering som enligt uppgift ska vara klar till år Denna utbildning ska erbjudas omvårdnadspersonalen på Skogsdungen. Undernäring I nutritionspolicyn framgår följande beskrivning av verksamhetschefens ansvar: Verksamhetschefen är ansvarig för att målen följs och att resurserna fördelas på enheten. Är också ansvarig för att enhetens personal har den kompetens som krävs för arbetet och att kompetensutveckling sker enhetligt med verksamhetens behov. Är ansvarig för att nutritionspolicyn är känd hos personalen och att policyn tas upp i samband med introduktion av nyanställd personal. Är ansvarig för att ett samordnat ankomstsamtal hålls utifrån den boendes alla behov. Ansvarar på sin enhet för att det bedrivs systematiskt förbättringsarbete som innefattar planering och uppföljning samt arbete med ständiga förbättringar och utvärderingar, både enligt SoL och HSL. Ledning och omvårdnadspersonal kände inte till de skriftliga rutinerna (vård- och omsorgsnämnden nutritionspolicy). Vidare hade ledning och omvårdnadspersonal inte tillämpat en riskbedömning via MNA för att förebygga undernäring hos de boende. Nattfastemätningen har inte utförts tidigare på grund av den oklara tillhörigheten till socialtjänsten. Från och med 2012 kommer Skogsdungen att genomföra nattfastemätningen (under en vecka i oktober) Ledning och omvårdnadspersonal beskrev att det finns rutiner att erbjuda viktkontroller var tredje månad. Sjuksköterskan med nutritionsansvar kommer att bjudas in till Skogsdungen för en genomgång av nutritionspolicyn med omvårdnadspersonalen. Kostombudet på Skogsdungen ska också informera om kostpärmen och de inspirationsmöten som man har med sjuksköterskan med nutritionsansvar. Uppdraget som kostombud ska i en framtid vara förenat med krav på rapportering från träffarna med sjuksköterskan med nutritionsansvar.

7 7 Trycksår. En viktig del i förebyggandet av trycksår är att kunnig personal på ett tidigt stadium kan identifiera personer i riskzonen och sätter in primärpreventiva åtgärder innan såren uppkommer. För att få en objektiv bedömning av vårdtagarens tillstånd görs en riskbedömning med Modifierad Norton skala. Riskbedömning ska göras vid ankomst eller i början av en vårdperiod. Riskbedömningen måste kompletteras senare under vårdtiden. Om en person bedöms ha hög risk för att utveckla trycksår, eller redan har befintliga trycksår, måste detta kommuniceras genom hela vårdkedjan. Frekvensen av riskbedömningar beror på vårdtagarens tillstånd. Man bör särskilt uppmärksamma vårdtagaren med nedsatt allmäntillstånd och nedsatt känsel liksom personer som är sängbundna, rullstolsburna eller har begränsad rörlighet och behöver hjälp för att ändra läge. Även personer med otillräckligt näringsintag och personer med nedsatt fysisk aktivitet vid till exempel svår smärta och/eller personer som är sängbundna eller rullstolsburna måste uppmärksammas speciellt. Det gäller också personer med höftfrakturer, spinalskada, stroke, lågt blodtryck och låga blodvärden. Uttorkning är en viktig riskfaktor. Lugnade och smärtstillande läkemedel kan påverka normala signaler till lägesändring. Ledningen på Skogsdungen känner till metoden Norton för att förebygga trycksår. Denna kunskap hade inte omvårdnadspersonalen. Ledning och omvårdnadspersonalen hade inte kunskap att ett trycksår ska betraktas som en avvikelse i vården som ska avvikelserapporteras. Ledningen på Skogsdungen kommer att ta upp på arbetsplatsträffen skyldigheten att rapportera trycksår som en avvikelse i vården. Även bakgrunden till varför trycksår används som en kvalitetsindikator för att jämföra om den vård som lämnas är god. Vidare kommer omvårdnadsansvarig sjuksköterska att gå igenom Norton rutiner, rutiner för att förebygga trycksår. I denna genomgång ingår även rutiner med antidecubitusmadrasser.

8 8 Vård i livets slutskede Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Idag beskrivs den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettital frågor. Oavsett sjukdom så är det detta kvalitetsregisters mål att alla som dör en av sjukvården väntad död skall kunna känna en trygghet inom vidstående punkter. Syftet med det palliativa registret Jag......och mina närstående är informerade om min situation....är smärtlindrad....är lindrad från övriga symtom....är ordinerad läkemedel vid behov....vårdas där jag vill dö....behöver inte dö ensam....vet att mina närstående får stöd. Ledningen känner till enkäten från det Palliativa registret som omvårdnadsansvarig sjuksköterska fyller i tillsammans med omvårdnadspersonalen som vårdat den avlidne. Den tillfrågade omvårdnadspersonalen kände inte till enkäten från det palliativa registret eftersom den var lång tid sedan en person hade avlidit på Skogsdungen. Ingen patient som vårdats på Skogsdungen har avlidit ensam. Vid de tillfällen det inte finns någon närstående har det funnits omvårdnadspersonal vid den döendes sida. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer att gå igenom dödsfallsenkäten med omvårdnadspersonalen. MAS har även planerat att under 2013 ha en riktad utbildning till sjuksköterskor kring den medikamentella behandlingen mot smärta och ångest vid vård i livets slutskede. Medicintekniska hjälpmedel I rutinerna för medicintekniska hjälpmedel som finns att hämta i intranätet, framgår att verksamhetscheferna inom Tomelilla kommun eller verksamhetschefer för Förenade Care och Carema ansvarar för att de medicin tekniska rutinerna är kända och följs. Verksamhetschefen ansvarar för uppdatering, checklistor, signeringslistor för funktionskontroller och bruksanvisningar. Funktionskontrollen ska utföras i enlighet med framtagna checklistor för respektive medicintekniska hjälpmedel. Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner för när kontaktpersonen ska

9 meddela rehabiliteringspersonalen när hjälpmedlet inte längre används eller om vårdtagaren har avlidit eller flyttar inom kommunen. Medicintekniska hjälpmedel ska återlämnas väl rengjorda och funktionskontrollerade. Ledningen känner till rutinerna för medicintekniska hjälpmedel. Omvårdnadspersonalen känner inte till de medicintekniska rutinerna, t.ex. att signeringslistor vid funktionskontroll men anger att kontaktpersonen ska se över alla hjälpmedel en gång per månad. 9 Rehabiliteringsenheten är kontaktad för att hösten 2012 gå igenom med omvårdnadspersonalen de medicintekniska rutinerna. I de reviderade rutinerna för medicintekniska hjälpmedel framgår att Verksamhetschef och områdets sjukgymnast och arbetsterapeut under mars månad ska ha en årlig uppföljning av rutinerna för uppdatering av checklistorna, rutiner med signeringslistor för funktionskontrollerna, rutinerna när hjälpmedel inte längre används. På detta sätt kommer medicintekniska rutiner att bli en integrerad del av verksamhetschefens ansvar. MAS och Rehab enheten har inlett planeringen av en utbildning inom tillämpad rehabilitering som enligt uppgift ska vara klar till år Denna utbildning ska erbjudas omvårdnadspersonalen på Skogsdungen. Basala hygienrutiner I de basala hygienrutinerna framgår att verksamhetschefen ansvarar för att gällande hygienrutiner följs. Uppföljningen av hygienrutinerna ska ske genom egenkontroll genom en s.k. självskattning. Självskattningen genomförs en gång per år av omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Ledningen genomför rutinen med självskattning av de basala hygienrutinerna en gång per år. Det finns kunskap hos ledningen att i intranätet finns de basala hygienrutinerna som ska följas av all personal anställda inom Tomelilla kommun. Omvårdnadspersonalen känner till de basala hygienrutinerna. Vidare anger omvårdnadspersonalen att det inte genomförs en årlig självskattning av de basala hygienrutinerna.

10 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer att gå igenom med omvårdnadspersonalen MASEN utbildningsmaterial i vårdhygien. Samtidigt kommer all omvårdnadspersonal att erhålla ett exemplar av den basala vårdhygienen för genomläsning. En studiecirkel med temat basal vårdhygien är under planering. 10 Rehabiliterande förhållningssätt I Tomelilla kommun är upp till var och en av omvårdnadspersonalen eller ledning att definiera ett rehabiliterande förhållningssätt, eftersom det saknas resurser för strukturerad rehabilitering. Omvårdnadspersonalen har följaktligen en låg tillämpning av det rehabiliterande förhållningssättet. Bakgrunden är att arbetsterapeut generellt inte har möjligheter i den utsträckning som behövs för att genomföra status för allmän daglig livsföring (Basal ADL). Insatser från arbetsterapeuter avser huvudsakligen hjälpmedel träning och boendeanpassning. Insatser från sjukgymnaster avser i huvudsak förflyttnings-åtgärder/träning, hjälpmedel och skadepreventiva åtgärder. Det finns ingen möjlighet till en strukturerad vardagsrehabilitering med den nuvarande tillgången på arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Om ett strukturerat rehabiliterande förhållningssätt ska etableras, behövs mera resurser i form av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Inkontinens rutiner Rutinerna för inkontinens har som sitt primära syfte att vara ett stöd och hjälp i personalens arbete med att ge patienterna en individuell utredning, behandling och uppföljning. Målet med inkontinensrutinerna är att ett inkontinensskydd aldrig ska ersätta ett toalettbesök. Ledningen anger att kunskaperna kring inkontinens rutinerna är begränsade. Omvårdnadspersonalen anger att rutinerna vid inkontinens (Anamnes, Status, Läckagemätning och Toa assistent mätning) inte används på Skogsdungen.

11 11 MAS och omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer att göra en genomgång av rutinerna för inkontinens. Vidare kommer ett inkontinensombud att organiseras på Skogsdungen. Loggningsrutiner inre sekretessen I Patientdatalagen framgår skyldigheten att ha rutiner över vem som har läst dokumentationen. I dokumenthanteringsplanen framgår att kontrollen av sekretessen är ett ansvar för verksamhetschefen. Systemet för vårddokumentation (Magna Cura)har individrelaterade loggningsfunktioner som erbjuder möjligheter till kontroll och uppföljning av personalens efterlevnad av sekretesslagstiftningen. Av loggarna framgår vem som har berett sig tillgång till uppgifterna. Denna loggkontroll ska verksamhetschefen genomföra en gång per månad. Granskning Ledningen på Skogsdungen genomför loggningsrutiner över omvårdnadspersonalen. Chefen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster på Skogsdungen genomför månatliga loggningskontroller över den legitimerade personalen. Måltider Den boende ska kunna välja att äta i matsalen eller i den egna lägenheten och ha inflytande över vad som serveras. Det finns inga nerskrivna rutiner hur verksamheten tillgodoser de boendes önskemål om en valfri plats vid intag till frukost lunch och middag. Omvårdnadspersonalen anger att det på Köksskåpsluckan finns en förteckning över de boendes val av kostalternativ från menyn. På nästa arbetsplatsträff är det satt upp på dagordningen rutiner för valfrihet över kostval och valfri intag av måltid. Det som då kommer att skrivas ned är hur Skogsdungen tillgodoser de boendes valfrihet vid intag av måltid samt det individuella kostvalet.

12 12 Rutiner för utevistelse och egen tid I vård- och omsorgsnämnden riktlinjer framgår följande: -De boende ska erbjudas egen tid, minst en timme per vecka som man fritt disponerar över med hjälp av kontaktpersonen i första hand -Möjlighet till utevistelse eller promenad ska erbjudas varje dag. -Behov av ledsagning ska tillgodoses av boendet. -På boendet ska finnas anslagna aktiviteter, två på vardagar och en på helgdagar. - Om den boende inte är nöjd med insatserna eller utförandet ska en ny gemensam planering göras. Det finns inga skriftliga rutiner för hur verksamheten arbetar för att de boende ska ha en skälig levnadsnivå när det gäller utevistelse eller hur behovet av egen tid ska tillgodoses. Det saknas uppföljning och egenkontroll över hur verksamheten följer vård-och omsorgsnämndens riktlinjer. På en arbetsplatsträff under hösten 2012 är det satt upp på dagordningen rutiner för utevistelse och egen tid. Det som då kommer att skrivas ned är hur Skogsdungen tillgodoser de boendes utevistelse och egen tid. Rutinerna med signeringslistor över respektive vårdtagares utevistelse och egen tid kommer att beskrivas i rutinen. Uppföljningen av signeringslistorna kommer att genomföras varje månad av samordnaren. Sociala aktiviteter Det finns inget dokument som beskriver hur man arbetar med aktiviteter, eller vem som ansvarar för vad. Det saknas uppföljning och egenkontroll över hur verksamheten följer vård-och omsorgsnämndens riktlinjer. På en arbetsplatsträff under hösten 2012 är det satt upp på dagordningen rutiner för aktiviteter. Det som då kommer att skrivas ned är hur Skogsdungen tillgodoser de boendes aktiviteter. Rutinerna med signeringslistor över respektive vårdtagare aktiviteter kommer att beskrivas i rutinen och att en uppföljning av signeringslistorna kommer att genomföras varje månad av samordnaren.

13 Systematiskt förbättringsarbete och dokumentationsskyldighet Skriftliga och mätbara mål 100 % av de boende ska erbjudas en extern aktivitet per månad 100 % av de boende ska erbjudas en genomförandeplan Aktuella utvecklingsarbeten Förbättra dokumentation för sociala tjänster Genomförandeplan ska genomföras för samtliga boende Planerar för de boende en extern aktivitet per månad. Synpunkter och klagomål som underlag för verksamhetsförbättring Ledningen känner till rutinerna med synpunkter och klagomål. Omvårdnadspersonalen känner inte till rutinerna med klagomål och synpunkter. På arbetsplatsträffar under hösten 2012 kommer rutinerna med synpunkter och klagomål att tas upp. Även information på anhörigträffar kommer rutinerna med synpunkter och klagomål att tas upp. 13 Avvikelsehantering och Lex Maria och rapporter enligt Lex Sara I rutinerna för avvikelsehantering och Lex Maria framgår bland annat att ärendeansvarig är verksamhetschefen för den verksamhet där avvikelsen inträffat. Verksamhetschefen utser orsaksutredare. Vid allvarlig medicinsk händelse ska verksamhetschefen och medicinskt ansvarig sköterska kontaktas. MAS kan vid allvarlig medicinsk händelse göra anmälan till Socialstyrelsen Verksamhetschefen ansvarar kortsiktigt och långsiktigt att avvikelsen i vården inte upprepas. Verksamhetschefen ansvar för att inträffade avvikande händelser, orsaker till händelserna samt vidtagna och planerade åtgärder tas upp på arbetsplatsträffar, team konferensen samt genomför lämpliga arbetsrättsliga åtgärder om den anställde inte följer rutinerna för patientsäkerheten. Verksamhetschefen ansvarar för information om avvikelsehanteringen vid introduktion av nyanställd personal. Verksamhetschefen är ansvarig för information till legitimerad personal vilka avvikelser i vården som har varit aktuell för berörd personal som är aktuell för en delegation eller förlängning av en

14 delegation. Denna information kan ge underlag för utbildningsbehov innan en delegation förlängs eller lämnas. 14 Lex Sarah rutinen innebär att personal som upptäcker, eller får kännedom om, ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande omedelbart vidtar åtgärder samt rapporterar till sin chef. Om chefen är berörd av innehållet i rapporten skall rapporteringen göras direkt till närmast överordnad chef. Chefen ansvarar för att omedelbart vidta åtgärder för att undanröja risken eller missförhållandet, att informera den enskilde samt att dokumentera åtgärderna och rapportera detta till vård-och omsorgschefen. Utredare - utvecklingsledare inom Vård och Omsorg bedömer om åtgärderna är tillräckliga, journalför utredningen samt lämnar förslag till beslut. Vid allvarlig risk gör anmälan till Socialstyrelsen. Vård och Omsorgschef avslutar med ett beslut.

15 15 Ledningen och omvårdnadspersonalen känner till rutinerna Lex Sara och Lex Maria Avvikelser enligt Lex Maria och rapporter enligt Lex Sara används som underlag i verksamhetsförbättringen. Ledningen återkopplar avvikelser enligt Lex Maria och rapporter enligt Lex Sara på arbetsplatsträffarna. Inga Samverkan Ledning och omvårdnadspersonal beskriver att teamträffar genomförs. På teamträffarna upprättas en dagordning. Protokoll skrivs. Inga Dokumentation av skyddsåtgärder och övrig dokumentation Varje medborgare är skyddad i grundlagen mot frihetsberövanden och andra frihetsinskränkningar. Inom den kommunala hälso- och sjukvården får tvångsvård inte användas, vilket bl.a. innebär att inlåsning inte är tillåtet. som larm, sänggrindar och bälten får inte användas i syfte att frihetsberöva en person men däremot som skydd eller hjälpmedel när den enskilde samtycker till åtgärden. Personer med demenssjukdom har inte alltid förmåga att uttrycka sitt samtycke utan visar genom sina reaktioner hur de upplever en viss åtgärd. Detta får i sådana fall vara vägledande för ställningstagandet om huruvida samtycke föreligger eller inte. (Källa, Socialstyrelsen, ,förtydligande om lås, larm och bälte, Avdchef, Anders Printz. Skyddsåtgärder på Skogsdungen Skyddsåtgärder Antal Passage larm 1 Zon larm 2 Sänggrind 0 Bälte 0 Summa 2 Verksamhetschefen ska enligt rutinerna för skyddsåtgärder upprätta en förteckning över aktuella skyddsåtgärder. Detta är upprättat på Skogsdungen.

16 16 Ledningen har information om sitt ansvar att besluta om Passagelarm och Zon larm. En förteckning är upprättad över samtliga skyddsåtgärder. Rutiner finns för samverkan mellan legitimerade personal och verksamhetschef när det är aktuellt med skyddsåtgärder. Omvårdnadspersonalen hade inga kunskaper om rutiner som gäller när en vårdtagare är i behov av en skyddsåtgärd. På arbetsplatsträffen kommer rutinerna med skyddsåtgärderna att gås igenom. I övrigt fungerar rutinerna med skyddsåtgärderna.

17 17 Granskning av dokumentation i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens vård- och omsorgspärm Alla vårdtagare har hälso- och sjukvårdens röda vård- och omsorgspärm inlåst i medicinskåpet i sin lägenhet. Vård- och omsorgspärmen innehåller bland annat Samtycke, Läkemedelslistor, Kontroll listor narkotiska preparat, Recept, Epikriser, Signeringslistor, Inkontinens rutiner, Hjälpmedelsrutiner, Tandvårdskort etc. På varje boendeenhet granskades hälso- och sjukvården och socialtjänsten vardera tre vård- och omsorgspärmar, totalt granskades 3 vård- och omsorgspärmar från hälso- och sjukvården och 3 vård- och omsorgspärmar från socialtjänsten. Granskningen visade att ordningen var god i vård- och omsorgspärmen för Hälsooch sjukvården. I vård- och omsorgspärmen för socialtjänsten visade också en god ordning men genomförandeplanerna var inte undertecknad av den enskilde. En boende saknade en genomförandeplan. Genomförandeplaner kommer att upprättas för samtliga (Sol) boende på Skogsdungen under Vidare kommer kontakt att tas med de boende där genomförandeplanerna saknade underskrift.

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke?

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Vården i hemmet ska ge trygghet för den äldre personen och anhöriga. Hemsjukvården ska fungera dygnet runt, året runt Vårdtagare i hemsjukvården

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende 2012 Datum och ansvarig för innehållet 20130117 Katarina Romehed Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Stiftelsen Josephinahemmet Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2014 0 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3

Läs mer

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Nymilen År 2013 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

MAS Riktlinje för risk inventering och förebyggande arbete kring fallskador

MAS Riktlinje för risk inventering och förebyggande arbete kring fallskador MAS Riktlinje för risk inventering och förebyggande arbete kring fallskador Inledning Var tredje person som är 65 år eller äldre och bor i eget boende faller minst en gång per år. I särskilda boenden för

Läs mer

Kartläggning av rutiner samt egenkontroll av dokumentation inom vård och omsorg i Lysekils, Munkedals och Tanums kommuner

Kartläggning av rutiner samt egenkontroll av dokumentation inom vård och omsorg i Lysekils, Munkedals och Tanums kommuner FoU Fyrbodal Kartläggning av rutiner samt egenkontroll av dokumentation inom vård och omsorg i Lysekils, Munkedals och Tanums kommuner FoU Fyrbodal 2013: 7 Agneta Stenqvist, Kvalitetsoch utvecklingschef

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg Trygghetens vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Övergripande mål och strategier... 3 2.1 Stöd, vård, behandling

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 2014-01-17 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a)

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) BERÄTTELSESERIE Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) Hemtjänst - samverkan Senior alert Vid vårdplaneringen på sjukhuset, där även Lars son Anders deltar, kommer Lars överens med kommunens biståndshandläggare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer