Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre"

Transkript

1 1 Tomelilla kommun Rapport om åtgärder efter verksamhetsuppföljning den 30 augusti 2012 på Skogsdungens boende för äldre Vård- och omsorg arbetar aktivt med verksamhetsuppföljning av kvalitetsledningssystemet i syfte att kontinuerligt och långsiktigt säkra kvaliteten inom äldreomsorgen så att den äldre ska känna sig trygg med de insatser som ges. Uppföljningsarbetet sker på verksamhetsnivå. Skogsdungen Dalgatan Tomelilla Skogsdungen är ett boende med 8 lägenheter nära Skogsbacken. Lägenheterna är ca 34 kvm med 1 rum med trinette och badrum.

2 2 Genomförande Vid verksamhetsuppföljningen tillämpas aktuell lagstiftning: socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialstyrelsens föreskrifter samt Tomelilla kommuns mall för verksamhetsuppföljning. Besöket på Skogsdungens särskilda boende genomfördes vid ett tillfälle under dagtid den 30 augusti 2012, av medicinskt ansvarig sjukskötare Jonny Larsson, demenssjuksköterskan Lena Nilsson och utvecklingsledare Christel Nilsson. Uppföljningsbesöket var oanmält. Metod för individuppföljningen är observationer, intervjuer av omvårdnadspersonal, samordnare och verksamhetschef. Vid uppföljningen granskades styrdokument och skriftliga rutiner. Den sociala dokumentationen i form av genomförandeplanerna och den fortlöpande journalföringen har granskats. Vidare riskbedömdes skyddsåtgärder och bemanning för de demenssjuka (dag och natt), samt antal aktuell personal som var i tjänst. Utbildningsnivån har också granskats. Metod vid upprättande av åtgärder Verksamhetsuppföljningen har inte haft syftet att göra jämförelser. Verksamhetsuppföljningen syfte har varit att skapa arbetsprocesser relaterat till krav i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialstyrelsens föreskrifter samt riktlinjer antagna av vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun. De behov av åtgärder som verksamhetsuppföljningen har uppmärksammat har därmed tagits fram i dialog mellan Verksamhetschef, MAS och Utvecklingsledare. En uppföljning av arbetsprocesserna är planerad att genomföras 2013.

3 Rapport om verksamhetsutveckling Observationer/ögonblicksbild den 30 augusti av bemanning och kompetens av tjänstgörande omvårdnadspersonal I verksamhetsuppföljningen igår en ögonblicksbild över aktuell bemanning, status på anställningen och vilken kompetens personalen har. Antalet personal räknades samt tillfrågas kring utbildning och anställning. Bemanning/ Antal omvårdnadspersonal, Vikarie Ordinarie Anställningsform dag Skogsdungen Kompetens Antal omvårdnadspersonal, dag 3 Omvårdnadsutbildning/ Motsvarande Saknar utbildning Skogsdungen Skogsdungen har inte tidigare varit aktuell för inrapportering till Äldre guiden. Av detta skäl saknar äldre guiden uppgifter om adekvat vårdutbildning av månadsanställd personal på Skogsdungen.

4 4 Lednings- och ansvarsfrågor Ledning på Skogsdungen består av Verksamhetschef och samordnare. Verksamhetschefen är leg arbetsterapeut. Samordnaren är undersköterska. Ett gott och kompetent samarbete mellan ledningen för Skogsdungen särskilda boende och omvårdnadspersonalen och legitimerad personal är en viktig förutsättning för hur verksamheten lyckas med sitt uppdrag att erbjuda vård- och omsorg med god kvalitet. Vård- och omsorg Vård- omsorgen ska vara av god kvalitet med hög patientsäkerhet. Den ska vara lättillgänglig och bedrivas dygnet runt. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar sjukvård till och med sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutnivå. Vid uppföljningen granskades verksamhetens följsamhet till lokala hälso- och sjukvårdsrutiner och rutiner enligt socialtjänsten. Vidare granskades hur ledning och omvårdnadspersonal på Skogsdungen följer hälso- och sjukvårdslagstiftningen, socialtjänstlagen och socialstyrelsens rekommendationer. Den legitimerade personalen i Tomelilla kommun är anställda av Tomelilla kommun. Skogsdungens särskilda boende har inga egna sjuksköterskor istället finns det omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, vardagar under dagtid. Under helger dagtid finns det i Tomelilla kommun två sjuksköterskor i tjänst. Under kväll och natt tjänstgör en sjuksköterska med ansvar för all hälso- och sjukvård i Tomelilla kommun. Sjukgymnast och arbetsterapet arbetar dagtid måndag till fredag. Arbetsterapeuter och sjukgymnasterna har ett områdesansvar. Det finns på Skogsdungen en verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen. Biståndshandläggaren fattar rambeslut i samband med beslut om boendet men följer inte upp besluten på särskilt boende.

5 5 Förebyggande arbete För en nyinflyttad eller om vårdbehov föreligger genomförs en riskbedömning för fall, undernäring och trycksår. Tabell År 2012, status på riskbedömningar på Skogsdungen Valkyrian SÄBO Antal Procent av de boende MNA 0 0 Norton 0 0 DFRI 0 0 Medelvärde 0 0 Inga status är gjorda, eftersom ingen är nyinflyttad. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer att inventera behovet av riskbedömningar. Rutinerna för SeniorAlert ska startas upp. En styrgrupp för införandet av Senior Alert i Tomelilla kommun är organiserad. Under 2013 kommer MNA, Norton och DFRI att ingå i enhetens förebyggande arbetsrutiner. Fallprevention Verksamhetschefen är ansvarig för att upprättade rutiner för åtgärder och uppföljning följs av omvårdnadspersonalen. Verksamhetschefen är ansvarig för åtgärder och uppföljning av en fallolycka som beslutas på teamkonferensen. DFRI (Downtown Fall Risk Index) ska enligt rutinerna initieras av Verksamhetschef eller av denna utsedd, genom att omvårdnadspersonalen erhåller blanketten för DFRI. Blanketten fylls i av omvårdnadspersonalen tillsammans med vårdtagaren. Verksamhetschefen sänder den ifyllda blanketten till rehab som i vårddatasystemet Magna Cura lägger in uppgifterna och kompletterar samt kommunicerar med sjuksköterskorna med begäran om medicinstatus. Ett DFRI värde erhålls som beskriver om vårdtagaren har en ökad risk för fallolycka. Rehabiliteringen utför sedan en plan över rehabiliteringsbehov och hjälpmedelsbehov. Sjuksköterskan kommunicerar vid behov med läkare om det ska genomföras läkemedelsöversyn.

6 6 Svar på frågeställningarna Ledning och omvårdnadspersonal hade kunskaper om rutinerna för fallprevention och rutinerna med DFRI. Ledning och omvårdnadspersonal beskrev hur avvikelserapporterna återkopplas på arbetsplatsträffarna. Omvårdnadspersonalen angav dock att de skriftliga rutinerna för fallolyckor hade inte man inte sett. Rehabiliteringsenheten är kontaktad för att hösten 2012 gå igenom med omvårdnadspersonalen rutinerna för att förebygga fallolyckor och rutinerna vid användandet av DFRI. MAS och Rehab enheten har inlett planeringen av en utbildning inom tillämpad rehabilitering som enligt uppgift ska vara klar till år Denna utbildning ska erbjudas omvårdnadspersonalen på Skogsdungen. Undernäring I nutritionspolicyn framgår följande beskrivning av verksamhetschefens ansvar: Verksamhetschefen är ansvarig för att målen följs och att resurserna fördelas på enheten. Är också ansvarig för att enhetens personal har den kompetens som krävs för arbetet och att kompetensutveckling sker enhetligt med verksamhetens behov. Är ansvarig för att nutritionspolicyn är känd hos personalen och att policyn tas upp i samband med introduktion av nyanställd personal. Är ansvarig för att ett samordnat ankomstsamtal hålls utifrån den boendes alla behov. Ansvarar på sin enhet för att det bedrivs systematiskt förbättringsarbete som innefattar planering och uppföljning samt arbete med ständiga förbättringar och utvärderingar, både enligt SoL och HSL. Ledning och omvårdnadspersonal kände inte till de skriftliga rutinerna (vård- och omsorgsnämnden nutritionspolicy). Vidare hade ledning och omvårdnadspersonal inte tillämpat en riskbedömning via MNA för att förebygga undernäring hos de boende. Nattfastemätningen har inte utförts tidigare på grund av den oklara tillhörigheten till socialtjänsten. Från och med 2012 kommer Skogsdungen att genomföra nattfastemätningen (under en vecka i oktober) Ledning och omvårdnadspersonal beskrev att det finns rutiner att erbjuda viktkontroller var tredje månad. Sjuksköterskan med nutritionsansvar kommer att bjudas in till Skogsdungen för en genomgång av nutritionspolicyn med omvårdnadspersonalen. Kostombudet på Skogsdungen ska också informera om kostpärmen och de inspirationsmöten som man har med sjuksköterskan med nutritionsansvar. Uppdraget som kostombud ska i en framtid vara förenat med krav på rapportering från träffarna med sjuksköterskan med nutritionsansvar.

7 7 Trycksår. En viktig del i förebyggandet av trycksår är att kunnig personal på ett tidigt stadium kan identifiera personer i riskzonen och sätter in primärpreventiva åtgärder innan såren uppkommer. För att få en objektiv bedömning av vårdtagarens tillstånd görs en riskbedömning med Modifierad Norton skala. Riskbedömning ska göras vid ankomst eller i början av en vårdperiod. Riskbedömningen måste kompletteras senare under vårdtiden. Om en person bedöms ha hög risk för att utveckla trycksår, eller redan har befintliga trycksår, måste detta kommuniceras genom hela vårdkedjan. Frekvensen av riskbedömningar beror på vårdtagarens tillstånd. Man bör särskilt uppmärksamma vårdtagaren med nedsatt allmäntillstånd och nedsatt känsel liksom personer som är sängbundna, rullstolsburna eller har begränsad rörlighet och behöver hjälp för att ändra läge. Även personer med otillräckligt näringsintag och personer med nedsatt fysisk aktivitet vid till exempel svår smärta och/eller personer som är sängbundna eller rullstolsburna måste uppmärksammas speciellt. Det gäller också personer med höftfrakturer, spinalskada, stroke, lågt blodtryck och låga blodvärden. Uttorkning är en viktig riskfaktor. Lugnade och smärtstillande läkemedel kan påverka normala signaler till lägesändring. Ledningen på Skogsdungen känner till metoden Norton för att förebygga trycksår. Denna kunskap hade inte omvårdnadspersonalen. Ledning och omvårdnadspersonalen hade inte kunskap att ett trycksår ska betraktas som en avvikelse i vården som ska avvikelserapporteras. Ledningen på Skogsdungen kommer att ta upp på arbetsplatsträffen skyldigheten att rapportera trycksår som en avvikelse i vården. Även bakgrunden till varför trycksår används som en kvalitetsindikator för att jämföra om den vård som lämnas är god. Vidare kommer omvårdnadsansvarig sjuksköterska att gå igenom Norton rutiner, rutiner för att förebygga trycksår. I denna genomgång ingår även rutiner med antidecubitusmadrasser.

8 8 Vård i livets slutskede Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Idag beskrivs den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettital frågor. Oavsett sjukdom så är det detta kvalitetsregisters mål att alla som dör en av sjukvården väntad död skall kunna känna en trygghet inom vidstående punkter. Syftet med det palliativa registret Jag......och mina närstående är informerade om min situation....är smärtlindrad....är lindrad från övriga symtom....är ordinerad läkemedel vid behov....vårdas där jag vill dö....behöver inte dö ensam....vet att mina närstående får stöd. Ledningen känner till enkäten från det Palliativa registret som omvårdnadsansvarig sjuksköterska fyller i tillsammans med omvårdnadspersonalen som vårdat den avlidne. Den tillfrågade omvårdnadspersonalen kände inte till enkäten från det palliativa registret eftersom den var lång tid sedan en person hade avlidit på Skogsdungen. Ingen patient som vårdats på Skogsdungen har avlidit ensam. Vid de tillfällen det inte finns någon närstående har det funnits omvårdnadspersonal vid den döendes sida. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer att gå igenom dödsfallsenkäten med omvårdnadspersonalen. MAS har även planerat att under 2013 ha en riktad utbildning till sjuksköterskor kring den medikamentella behandlingen mot smärta och ångest vid vård i livets slutskede. Medicintekniska hjälpmedel I rutinerna för medicintekniska hjälpmedel som finns att hämta i intranätet, framgår att verksamhetscheferna inom Tomelilla kommun eller verksamhetschefer för Förenade Care och Carema ansvarar för att de medicin tekniska rutinerna är kända och följs. Verksamhetschefen ansvarar för uppdatering, checklistor, signeringslistor för funktionskontroller och bruksanvisningar. Funktionskontrollen ska utföras i enlighet med framtagna checklistor för respektive medicintekniska hjälpmedel. Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner för när kontaktpersonen ska

9 meddela rehabiliteringspersonalen när hjälpmedlet inte längre används eller om vårdtagaren har avlidit eller flyttar inom kommunen. Medicintekniska hjälpmedel ska återlämnas väl rengjorda och funktionskontrollerade. Ledningen känner till rutinerna för medicintekniska hjälpmedel. Omvårdnadspersonalen känner inte till de medicintekniska rutinerna, t.ex. att signeringslistor vid funktionskontroll men anger att kontaktpersonen ska se över alla hjälpmedel en gång per månad. 9 Rehabiliteringsenheten är kontaktad för att hösten 2012 gå igenom med omvårdnadspersonalen de medicintekniska rutinerna. I de reviderade rutinerna för medicintekniska hjälpmedel framgår att Verksamhetschef och områdets sjukgymnast och arbetsterapeut under mars månad ska ha en årlig uppföljning av rutinerna för uppdatering av checklistorna, rutiner med signeringslistor för funktionskontrollerna, rutinerna när hjälpmedel inte längre används. På detta sätt kommer medicintekniska rutiner att bli en integrerad del av verksamhetschefens ansvar. MAS och Rehab enheten har inlett planeringen av en utbildning inom tillämpad rehabilitering som enligt uppgift ska vara klar till år Denna utbildning ska erbjudas omvårdnadspersonalen på Skogsdungen. Basala hygienrutiner I de basala hygienrutinerna framgår att verksamhetschefen ansvarar för att gällande hygienrutiner följs. Uppföljningen av hygienrutinerna ska ske genom egenkontroll genom en s.k. självskattning. Självskattningen genomförs en gång per år av omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Ledningen genomför rutinen med självskattning av de basala hygienrutinerna en gång per år. Det finns kunskap hos ledningen att i intranätet finns de basala hygienrutinerna som ska följas av all personal anställda inom Tomelilla kommun. Omvårdnadspersonalen känner till de basala hygienrutinerna. Vidare anger omvårdnadspersonalen att det inte genomförs en årlig självskattning av de basala hygienrutinerna.

10 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer att gå igenom med omvårdnadspersonalen MASEN utbildningsmaterial i vårdhygien. Samtidigt kommer all omvårdnadspersonal att erhålla ett exemplar av den basala vårdhygienen för genomläsning. En studiecirkel med temat basal vårdhygien är under planering. 10 Rehabiliterande förhållningssätt I Tomelilla kommun är upp till var och en av omvårdnadspersonalen eller ledning att definiera ett rehabiliterande förhållningssätt, eftersom det saknas resurser för strukturerad rehabilitering. Omvårdnadspersonalen har följaktligen en låg tillämpning av det rehabiliterande förhållningssättet. Bakgrunden är att arbetsterapeut generellt inte har möjligheter i den utsträckning som behövs för att genomföra status för allmän daglig livsföring (Basal ADL). Insatser från arbetsterapeuter avser huvudsakligen hjälpmedel träning och boendeanpassning. Insatser från sjukgymnaster avser i huvudsak förflyttnings-åtgärder/träning, hjälpmedel och skadepreventiva åtgärder. Det finns ingen möjlighet till en strukturerad vardagsrehabilitering med den nuvarande tillgången på arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Om ett strukturerat rehabiliterande förhållningssätt ska etableras, behövs mera resurser i form av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Inkontinens rutiner Rutinerna för inkontinens har som sitt primära syfte att vara ett stöd och hjälp i personalens arbete med att ge patienterna en individuell utredning, behandling och uppföljning. Målet med inkontinensrutinerna är att ett inkontinensskydd aldrig ska ersätta ett toalettbesök. Ledningen anger att kunskaperna kring inkontinens rutinerna är begränsade. Omvårdnadspersonalen anger att rutinerna vid inkontinens (Anamnes, Status, Läckagemätning och Toa assistent mätning) inte används på Skogsdungen.

11 11 MAS och omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer att göra en genomgång av rutinerna för inkontinens. Vidare kommer ett inkontinensombud att organiseras på Skogsdungen. Loggningsrutiner inre sekretessen I Patientdatalagen framgår skyldigheten att ha rutiner över vem som har läst dokumentationen. I dokumenthanteringsplanen framgår att kontrollen av sekretessen är ett ansvar för verksamhetschefen. Systemet för vårddokumentation (Magna Cura)har individrelaterade loggningsfunktioner som erbjuder möjligheter till kontroll och uppföljning av personalens efterlevnad av sekretesslagstiftningen. Av loggarna framgår vem som har berett sig tillgång till uppgifterna. Denna loggkontroll ska verksamhetschefen genomföra en gång per månad. Granskning Ledningen på Skogsdungen genomför loggningsrutiner över omvårdnadspersonalen. Chefen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster på Skogsdungen genomför månatliga loggningskontroller över den legitimerade personalen. Måltider Den boende ska kunna välja att äta i matsalen eller i den egna lägenheten och ha inflytande över vad som serveras. Det finns inga nerskrivna rutiner hur verksamheten tillgodoser de boendes önskemål om en valfri plats vid intag till frukost lunch och middag. Omvårdnadspersonalen anger att det på Köksskåpsluckan finns en förteckning över de boendes val av kostalternativ från menyn. På nästa arbetsplatsträff är det satt upp på dagordningen rutiner för valfrihet över kostval och valfri intag av måltid. Det som då kommer att skrivas ned är hur Skogsdungen tillgodoser de boendes valfrihet vid intag av måltid samt det individuella kostvalet.

12 12 Rutiner för utevistelse och egen tid I vård- och omsorgsnämnden riktlinjer framgår följande: -De boende ska erbjudas egen tid, minst en timme per vecka som man fritt disponerar över med hjälp av kontaktpersonen i första hand -Möjlighet till utevistelse eller promenad ska erbjudas varje dag. -Behov av ledsagning ska tillgodoses av boendet. -På boendet ska finnas anslagna aktiviteter, två på vardagar och en på helgdagar. - Om den boende inte är nöjd med insatserna eller utförandet ska en ny gemensam planering göras. Det finns inga skriftliga rutiner för hur verksamheten arbetar för att de boende ska ha en skälig levnadsnivå när det gäller utevistelse eller hur behovet av egen tid ska tillgodoses. Det saknas uppföljning och egenkontroll över hur verksamheten följer vård-och omsorgsnämndens riktlinjer. På en arbetsplatsträff under hösten 2012 är det satt upp på dagordningen rutiner för utevistelse och egen tid. Det som då kommer att skrivas ned är hur Skogsdungen tillgodoser de boendes utevistelse och egen tid. Rutinerna med signeringslistor över respektive vårdtagares utevistelse och egen tid kommer att beskrivas i rutinen. Uppföljningen av signeringslistorna kommer att genomföras varje månad av samordnaren. Sociala aktiviteter Det finns inget dokument som beskriver hur man arbetar med aktiviteter, eller vem som ansvarar för vad. Det saknas uppföljning och egenkontroll över hur verksamheten följer vård-och omsorgsnämndens riktlinjer. På en arbetsplatsträff under hösten 2012 är det satt upp på dagordningen rutiner för aktiviteter. Det som då kommer att skrivas ned är hur Skogsdungen tillgodoser de boendes aktiviteter. Rutinerna med signeringslistor över respektive vårdtagare aktiviteter kommer att beskrivas i rutinen och att en uppföljning av signeringslistorna kommer att genomföras varje månad av samordnaren.

13 Systematiskt förbättringsarbete och dokumentationsskyldighet Skriftliga och mätbara mål 100 % av de boende ska erbjudas en extern aktivitet per månad 100 % av de boende ska erbjudas en genomförandeplan Aktuella utvecklingsarbeten Förbättra dokumentation för sociala tjänster Genomförandeplan ska genomföras för samtliga boende Planerar för de boende en extern aktivitet per månad. Synpunkter och klagomål som underlag för verksamhetsförbättring Ledningen känner till rutinerna med synpunkter och klagomål. Omvårdnadspersonalen känner inte till rutinerna med klagomål och synpunkter. På arbetsplatsträffar under hösten 2012 kommer rutinerna med synpunkter och klagomål att tas upp. Även information på anhörigträffar kommer rutinerna med synpunkter och klagomål att tas upp. 13 Avvikelsehantering och Lex Maria och rapporter enligt Lex Sara I rutinerna för avvikelsehantering och Lex Maria framgår bland annat att ärendeansvarig är verksamhetschefen för den verksamhet där avvikelsen inträffat. Verksamhetschefen utser orsaksutredare. Vid allvarlig medicinsk händelse ska verksamhetschefen och medicinskt ansvarig sköterska kontaktas. MAS kan vid allvarlig medicinsk händelse göra anmälan till Socialstyrelsen Verksamhetschefen ansvarar kortsiktigt och långsiktigt att avvikelsen i vården inte upprepas. Verksamhetschefen ansvar för att inträffade avvikande händelser, orsaker till händelserna samt vidtagna och planerade åtgärder tas upp på arbetsplatsträffar, team konferensen samt genomför lämpliga arbetsrättsliga åtgärder om den anställde inte följer rutinerna för patientsäkerheten. Verksamhetschefen ansvarar för information om avvikelsehanteringen vid introduktion av nyanställd personal. Verksamhetschefen är ansvarig för information till legitimerad personal vilka avvikelser i vården som har varit aktuell för berörd personal som är aktuell för en delegation eller förlängning av en

14 delegation. Denna information kan ge underlag för utbildningsbehov innan en delegation förlängs eller lämnas. 14 Lex Sarah rutinen innebär att personal som upptäcker, eller får kännedom om, ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande omedelbart vidtar åtgärder samt rapporterar till sin chef. Om chefen är berörd av innehållet i rapporten skall rapporteringen göras direkt till närmast överordnad chef. Chefen ansvarar för att omedelbart vidta åtgärder för att undanröja risken eller missförhållandet, att informera den enskilde samt att dokumentera åtgärderna och rapportera detta till vård-och omsorgschefen. Utredare - utvecklingsledare inom Vård och Omsorg bedömer om åtgärderna är tillräckliga, journalför utredningen samt lämnar förslag till beslut. Vid allvarlig risk gör anmälan till Socialstyrelsen. Vård och Omsorgschef avslutar med ett beslut.

15 15 Ledningen och omvårdnadspersonalen känner till rutinerna Lex Sara och Lex Maria Avvikelser enligt Lex Maria och rapporter enligt Lex Sara används som underlag i verksamhetsförbättringen. Ledningen återkopplar avvikelser enligt Lex Maria och rapporter enligt Lex Sara på arbetsplatsträffarna. Inga Samverkan Ledning och omvårdnadspersonal beskriver att teamträffar genomförs. På teamträffarna upprättas en dagordning. Protokoll skrivs. Inga Dokumentation av skyddsåtgärder och övrig dokumentation Varje medborgare är skyddad i grundlagen mot frihetsberövanden och andra frihetsinskränkningar. Inom den kommunala hälso- och sjukvården får tvångsvård inte användas, vilket bl.a. innebär att inlåsning inte är tillåtet. som larm, sänggrindar och bälten får inte användas i syfte att frihetsberöva en person men däremot som skydd eller hjälpmedel när den enskilde samtycker till åtgärden. Personer med demenssjukdom har inte alltid förmåga att uttrycka sitt samtycke utan visar genom sina reaktioner hur de upplever en viss åtgärd. Detta får i sådana fall vara vägledande för ställningstagandet om huruvida samtycke föreligger eller inte. (Källa, Socialstyrelsen, ,förtydligande om lås, larm och bälte, Avdchef, Anders Printz. Skyddsåtgärder på Skogsdungen Skyddsåtgärder Antal Passage larm 1 Zon larm 2 Sänggrind 0 Bälte 0 Summa 2 Verksamhetschefen ska enligt rutinerna för skyddsåtgärder upprätta en förteckning över aktuella skyddsåtgärder. Detta är upprättat på Skogsdungen.

16 16 Ledningen har information om sitt ansvar att besluta om Passagelarm och Zon larm. En förteckning är upprättad över samtliga skyddsåtgärder. Rutiner finns för samverkan mellan legitimerade personal och verksamhetschef när det är aktuellt med skyddsåtgärder. Omvårdnadspersonalen hade inga kunskaper om rutiner som gäller när en vårdtagare är i behov av en skyddsåtgärd. På arbetsplatsträffen kommer rutinerna med skyddsåtgärderna att gås igenom. I övrigt fungerar rutinerna med skyddsåtgärderna.

17 17 Granskning av dokumentation i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens vård- och omsorgspärm Alla vårdtagare har hälso- och sjukvårdens röda vård- och omsorgspärm inlåst i medicinskåpet i sin lägenhet. Vård- och omsorgspärmen innehåller bland annat Samtycke, Läkemedelslistor, Kontroll listor narkotiska preparat, Recept, Epikriser, Signeringslistor, Inkontinens rutiner, Hjälpmedelsrutiner, Tandvårdskort etc. På varje boendeenhet granskades hälso- och sjukvården och socialtjänsten vardera tre vård- och omsorgspärmar, totalt granskades 3 vård- och omsorgspärmar från hälso- och sjukvården och 3 vård- och omsorgspärmar från socialtjänsten. Granskningen visade att ordningen var god i vård- och omsorgspärmen för Hälsooch sjukvården. I vård- och omsorgspärmen för socialtjänsten visade också en god ordning men genomförandeplanerna var inte undertecknad av den enskilde. En boende saknade en genomförandeplan. Genomförandeplaner kommer att upprättas för samtliga (Sol) boende på Skogsdungen under Vidare kommer kontakt att tas med de boende där genomförandeplanerna saknade underskrift.

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke?

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Vården i hemmet ska ge trygghet för den äldre personen och anhöriga. Hemsjukvården ska fungera dygnet runt, året runt Vårdtagare i hemsjukvården

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-04 Socialförvaltningen 1(5) Kaija Partanen Diarienummer 2012/SN 0078 014 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS)

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2011 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad av uppdrag från Nyköpings kommun. Förenade

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansvarig för rutin Verksamhetschef HSL Upprättad (av vem och datum) MAS/Utvecklingledare Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2014-11-20 Reviderad (av vem

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Kvalitetsrevision i äldreboende

Kvalitetsrevision i äldreboende Kvalitetsreion i äldreboende Enhet: Enhetschef: Reion utförd av: Närvarande vid reion: Metoder som använts vid reion: Datum: Bedömning/sammanfattning/styrkor och förbättringsmöjligheter Uppföljning av

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

P atientsäkerhetsberättelso

P atientsäkerhetsberättelso Adium Omsorg AB P atientsäkerhetsberättelso Ål 2014 Datum och ansvarig för innehållet 201: -02-27 Britt-Marie Nordström Ver amhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2 0:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Nyköping 2015-02-17 Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad och uppdrag från

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Socialtjänsten följer årligen upp och granskar

Läs mer

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Servicehus: Edö servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Anna Prenke Adress: Nordmarksvägen 82-84, 123 72 Farsta Telefon: 08-50847095 Verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Servicehus: Fristad servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform:

Servicehus: Fristad servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform: Servicehus: Fristad servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Verksamhetschef/enhetschef: Trine Rydheim Adress: Cervins väg 13 163 42 Spånga Telefon: 08-50803511 Verksamhetens regiform:

Läs mer

Division Social omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2012

Division Social omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2012 Division Social omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2012 2013 02 28 Ylva Larsson Områdeschef 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Servicehus: Fruängsgårdens servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Servicehus: Fruängsgårdens servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Servicehus: Fruängsgårdens servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen Entreprenör/Nämnd: Hägersten-Liljeholmen sdn Verksamhetschef/enhetschef: Marie Bergström Adress: G:a Södertäljevägen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2011 Forshaga 2012-02-06 Anders Olsson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende 1 Patientsäkerhetsberättelse 2015-02-22 S:t Anna A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg 2015 03 01 Ylva Larsson Områdeschef Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har ytterst vård- och

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabet Wrahme Adress: Annebodavägen

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer