Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde tillsyn på Gläntan, Vänersborgs kommuns boende för ensamkommande barn. IVO ska enligt 3 kap 19 socialtjänstförordningen inspektera hem för vård och boende (HVB) minst två gånger per år. Tillsynen vid detta tillfälle var huvudsakligen inriktad på personal och bemanning, säkerhetsrutiner samt barns delaktighet på HVB. IVO har i beslut ställt krav på åtgärder, där socialnämnden senast ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder med anledning av beslutet. Det gäller bland annat in- och utskrivningsbeslut, rutiner för bemanning och registerkontroll. Av förvaltningens yttrande framgår bland annat att rutin har upprättats gällande in- och utskrivningsbeslut. Åtgärder har vidtagits avseende bemanning genom utökning av personalstyrkan, så att minsta bemanning på boendet är två personer under dygnet. Vidare finns rutin för utförande av registerkontroll innan anställning. Förslag till beslut Socialnämnden avger yttrande enligt tjänsteutlåtande daterat till Inspektionen för vård och omsorg. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Inspektionen för vård och omsorg, beslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Yttrande Dnr SN 2015/35 1 (3) Socialnämnden Yttrande över tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg, dnr / Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta föreliggande tjänsteutlåtande daterat , som sitt eget och avge yttrande till IVO. Bakgrund utförde inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsyn på Gläntan Vänersborgs kommuns boende för ensamkommande barn. Enligt 3 kap 19 socialtjänstförordningen ska IVO inspektera HVB minst två gånger per år. Tillsynen vid detta tillfälle var huvudsakligen inriktad på personal och bemanning, säkerhetsrutiner samt barns delaktighet på HVB. I IVO:s beslut daterat , Dnr / ställs följande krav på åtgärder: Att Socialnämnden i Vänersborgs kommun ser till att in- och utskrivningsbeslut fattas i enlighet med vad som anges i IVO:s beslut och bedömning. Att Socialnämnden i Vänersborg ser till att ha rutiner avseende att ordna bemanningen i verksamheten på ett sådant sätt att det finns personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler. Att vidta åtgärder så att personer inte anställs utan att Socialnämnden i Vänersborgs kommun utfört registerkontroll i enlighet med vad som anges i IVO:s beslut Sektionen för Nyanlända som är den del av individ-och familjeomsorgen som ansvarar för kommunens HVB för ensamkommande flyktingbarn ser positivt på IVO:s tillsyn. Kraven på åtgärder ses som ett led i vår strävan att kvalitetssäkra verksamheten.

3 2 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder Angående in- och utskrivningsbeslut. I IVO:s tillsyn konstateras att det saknas separata in- och utskrivningsbeslut på ungdomarna i boendet. Av 3 kap. 11 SoF framgår att inskrivning i annat hem för vård eller boende än sådant som bedrivs av Statens institutionsstyrelse sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning om ej huvudmannen har bestämt annorlunda. Vid inskrivningsbeslutet skall det särskilt kontrolleras att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. 3 kap. 14 SoF anger också att när behovet av vård i hemmet har upphört ska den som vårdas skrivas ut. Av IVO:s tillsyn framkommer att Socialnämnden i Vänersborgs kommun inte skiljer på biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 SoL i förhållande till in- och utskrivningsbeslut enligt ovan angivna bestämmelser genomfördes en organisationsförändring inom individ-och familjeomsorgen vilket innebär bildandet av en Sektion för nyanlända vilken organiserar kommunens boende för ensamkommande barn tillträdde ny sektionschef. Sektionschef har personalansvar för 26 personer varav 20 är anställda i boendet för ensamkommande barn. Sektionschef tilllika föreståndare för boendet för ensamkommande barn är i verksamheten flera dagar i veckan och träffar både personal och verksamhetsledarna för boendet. Detta innebär att föreståndaren har mycket god kännedom om verksamheten på boendet. För att säkerställa att tidigare angivna bestämmelser följs i verksamheten har följande rutin upprättats. Rutinen gäller från och med Rutin gällande in- och utskrivningsbeslut 1) Biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 SoL gällande placering av barn/ungdom på Gläntan, boende för ensamkommande flyktingbarn, inkommer till föreståndare för boendet för verkställighet. 2) Efter bedömning av om boendet matchar den unges behov fattar föreståndaren beslut om en eventuell inskrivning på boendet. Syftet med inskrivningsbeslutet är att kontrollera lämpligheten i att den unge skrivs in med anledning av hur verksamheten bedrivs vid just det tillfälle inskrivning planeras. 3) Föreståndaren dokumenterar beslut om inskrivning och beslutsmotivering i Procapita enligt 11 kap. 5 SoL.

4 4) Vid upphörande av behov av vård i hemmet ska den unge skrivas ut. Föreståndaren fattar då beslut om utskrivning vilket anges i 13 kap. 14 SoF. Beslut och beslutsmotivering dokumenteras av föreståndare i Procapita. 3 Rutiner för att ordna bemanningen i verksamheten på ett sådant sätt att det finns personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler IVO anser att Socialnämnden i Vänersborgs kommun skall vidta åtgärder avseende att ha rutiner för att säkerställa att det finns personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler. Åtgärder har vidtagits avseende utökning av personalstyrkan. Asylboendet för ensamkommande barn har idag en personalresurs som består av 11 personer som arbetar enligt schema. Personalresursen fördelas enligt följande: kl tjänstgör två personer, kl tjänstgör 4 personer och tjänstgör två personer. Minsta bemanning på boendet är två personer, vilket innebär att det alltid finns en person kvar på boendet om någon ungdom skulle behöva stöd av personal utanför boendet. All personal är väl införstådd i att boendet aldrig får lämnas obemannat. Registerkontroll I 1 lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn regleras följande: hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Utdraget skall vara högst sex månader gammalt. IVO anser att Socialnämnden i Vänersborgs kommun ska vidta åtgärder för att säkerställa att nämnden utför ovan nämnda registerkontroll innan anställning. Följande rutin finns: sektionschef/föreståndare ansvarar för att registerkontroll görs innan anställning av personal till boendet för ensamkommande barn. Registerutdrag förvaras tillsammans med anställningsbeslut i personalakt. Socialförvaltningen Maria Tapper Andersson IFO-chef Ulrika Gardtman Sektionschef Nyanlända

5

6

7

8

9

10

11

BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun

BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun n ir inspektionen förvårdochomsorg BESLUT 2014-07-11 Dnr 8.7.3-2007912014 1(19) Avdelningmitt Ann-CharlottaBrandett Ann-charlotta.brandett@ivo.se Acevou AB Rättikgatan 13 754 49 Uppsala Ärendet Förbud

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden Dnr SN11/72 Riktlinjer för placeringar av barn och unga Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/72 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av familjehem... 3 Syfte... 3 Barnperspektivet och

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-27 Dnr 8.5-4496/2015-4 1(27) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Ekängens HVB & Halvvägshus AB Ekängsvägen 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer