Egenkontroll - Självskattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll - Självskattning"

Transkript

1 BJURHOLMSKOMMUN Flik 3.3 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Uppdaterats 13/ Egenkontroll - Självskattning Bemötande 4 HSL. 5 Kompetens 6 Kontakt med hälsosjukvårdspersonal 7 Läkemedelshantering..8 Delegering 9 Medicintekniska produkter MTP 10 Vårdhygien 11 Inkontinens 12 Trycksår 13 Nutrition 14 Fall 15 Demens..16 Rehabilitering 17 Munhälsa 18 Dokumentation..19 Vård i livets slut 20 Avvikelsehantering 21 Senior Alert och BPSD 22 Palliativa register och SveDEM 23 Riskanalys och Vårdskada 24 Ansvaret för demenssjukdom och bemanning 25 Läkemedelsgenomgångar..26 Utvärdering av manualen 27 1

2 Kvalitetssystem för vård och omsorg i Bjurholms kommun Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet SOSFS 2011:9 Förbättringsmetoder: Riskanalyser, Avvikelser, Klagomål och synpunkter, Rapporteringsskyldighet Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen Regionala riktlinjer, avtal och överenskommelser Vårdhandboken Lokala Riktlinje och Rutiner Boendeenhetens rutiner Enhetschefens dokumenterade rutiner för vårdpersonalen. Egenkontroll av boendeenhet Enhetschefens egenkontroll av sin verksamhet. Genomförs minst 2 gånger per år. Äldreomsorgslednings rutiner Verksamhetschefens dokumenterade instruktioner till legitimerad sjukvårdspersonal och enhetschefer. Egenkontroll ÄO ledningen Verksamhetschefens egenkontroll av sin egen verksamhet. Genomförs minst en gång per år. Kvalitetsmätningar Enkätundersökning av hälso- och sjukvårdens kvalitetsindikatorer och Avvikelsesammanställning. Redovisas till Omsorgsnämnd, verksamhetschef samt enhetschefer som återkopplar till enheterna. Granskning av hälso- och sjukvård MAS granskar enligt Ledningssystemet samt följer upp resultatet med berörda på varje enhet. Tillsyn MAS gör planerade och/eller oanmälda tillsynsbesök på enheterna. IVO utövar sitt tillsynsansvar genom planerade eller oanmälda besök under dag, kväll och/eller natt. Sammanställs i Patientsäkerhetsberättelse till vårdgivare och myndigheter på verksamhetsområdet 2

3 Enhetschefens egenkontroll Egenkontroll finns inom många områden t ex livsmedelshygien och arbetsmiljö. Egenkontroll inom vård och omsorg och hälsosjukvård bygger på samma princip och innebär en kvalitetssäkring för att den enskilde ska få ett respektfullt bemötande samt en god och säker vård av god vårdhygienisk standard. Där hälso- och sjukvård bedrivs ska egenkontroll genomföras. Enhetschef är ansvarig för att vårdpersonalen har förutsättningar att utföra sitt arbete inom hälso- och sjukvård. Vårdpersonalen betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal (PSL) då de erhållit delegering samt instruktion av legitimerad yrkesutövare såsom sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, tandläkare och tandhygienist. Enhetschef ska säkerställa att vårdtagarna/brukarna får en god och säker vård av god vårdhygienisk standard. För att kunna ta detta ansvar behöver enhetschef utföra egenkontroll av sin verksamhet. Egenkontroll innebär att enhetschef systematisk utövar tillsyn av sin verksamhet samt dokumenterar sin egenkontroll. Egenkontrollens dokumentation ligger till grund för MAS tillsyn och granskning samt redovisas till Omsorgsnämnd i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. MAS utövar tillsyn av verksamheterna både oanmält samt vid planerade tillsynsbesök. IVO utövar sin tillsyn genom oanmälda och planerade besök. Tillsyn kan ske både dag, kväll eller natt. Vid tillsyn efterfrågas enhetschefens egenkontroll av hälso- och sjukvård. Enhetschefens ansvar: Enhetschef har ansvar för att all personal har kunskap om och förståelse för fastställda riktlinjer, rutiner och kontroller samt att de efterlevs. Enhetschef ansvarar för att det finns dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att olika utrustningar, produkter, hjälpmedel, kodlåsskåp, riskavfall hanteras och hålls i gott skick och är säkra. Enhetschef har ansvar för att enheten och lägenheterna uppfyller kraven på en god vårdhygienisk standard. På varje enhet ska det finnas en fastställd och dokumenterad förteckning över personalens ansvarsområden t ex för olika ombud. Delegeringsblanketter utgör underlag för egenkontroll av vad som delegerats samt under vilken tidsperiod. En del av egenkontrollen är att identifiera risker som utgör underlag för riskbedömningar. Riskbedömningar ska dokumenteras och risker åtgärdas. Enhetschefens egenkontroll omfattar de områden i det här dokumentet och där varje område har en blankett med frågor som ska besvaras samt dokumenteras. 3

4 Område: Bemötande Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Är Omsorgsnämndens värdegrund känd för personalen? 1. Diskuteras Omsorgsnämndens värdegrund på enhetens olika forum? Är riktlinjen om Bemötande i Vårdhandboken känd för personalen? Introduceras nyanställd personal i värdegrund och bemötande? Finns en lokal rutin för hur personal ska bemöta de boende och deras närstående? 8. Har personalen varit delaktig i utformande av den lokala rutinen för bemötande? Finns informationsbroschyr till anhöriga och boende som berör bemötande? Finns en tavla med namn på enhetens personal? Finns fotografier på namntavlan? Är föreskriften om kränkande särbehandling känd för personalen? Har personal varit delaktiga i diskussioner om hur kränkande särbehandling ska motverkas? Har dåligt bemötande förekommit på enheten? Har klagomål på dåligt bemötande framförts av anhöriga? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 4

5 Område: HSL Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar skickas till MAS. Finns det namngiven sjuksköterska ansvarig för läkemedelsförråd? Finns det ansvarig sjuksköterska för inkontinens? 9. Finns det ansvarig sjuksköterska för demensnätverk/demensregister? 10. Finns det ansvarig sjuksköterska för dokumentation? 11. Finns det ansvarig sjuksköterska för elever och studenter? Finns det ansvarig sjuksköterska för palliativvård/pv-register? Finns det namngiven HSL personal ansvarig för Senior Alert? Finns det rutiner för daglig överrapportering SSK sinsemellan så att teamarbetet kan fungera? Finns det rutiner för när sjuksköterskor arbetar i patientnära arbete tillsammans med vård- och omsorgspersonalen? Har varje boende en namngiven patientansvarigsköterska dokumenterad i sin journal under Personal i huvudbilden? Har varje boende en namngiven patientansvarig läkare dokumenterad i sin journal under Personal i huvudbilden? Arbetar tjänstgörande HSL personal lika mycket tid på alla enheter? Finns det minst ett besök av sjuksköterska på varje enhet dagligen? Finns det rutin för kontakt med läkare och läkarbesök? Känner alla sjuksköterskor till SBAR modellen? Brukar all HSL-personal visa eget initiativ i att förbättra arbetssätt? Brukar HSL-personal föreslå nya rutiner och förbättring av de befintliga? Finns det sjuksköterska ansvarig för beställning av sjukvårdsmaterial? Används checklistor för Inskolning, In/Utflytt och Avliden av alla sjuksköterskor tills de är påfyllda? Lämnas påfyllda checklistor till HSL chef? Informeras HSL chef om aktuella vårdplaner/akut sjukdom på enheter? Informeras HSL chef eller MAS vid svåra eller skiljaktiga medicinska bedömningar kring vård och behandling? Sjuksköterska.. Rehab.. 5

6 Område: Kompetens Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Antal med undersköterskeutbildning. Antal med gymnasial omvårdnadsutbildning:... Antal utbildade vårdbiträden. Antal med annan vårutbildning:. Antal som saknar vårdutbildning:.. Finns den personal som behövs för att ge en god och säker vård? Upprätthålls personalens kompetens genom vidareutbildningsinsatser? Finns kompetensplaner för varje anställd personal? Redovisar personal som erhållit fortbildning sina nya kunskaper på enhetsträffar/arbetsmöten? Får personalens nya kunskaper efter fortbildning provas/införas och utvärderas i vård och omsorgsarbete på enheten? Utgår personalens förhållningssätt från att inom hälso- och sjukvård ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 1? T ex genom riskanalyser och riskbedömningar? Uppfyller din verksamhet krav att minst 90% av anställda ska ha utbildning adekvat sin arbetsplats? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 1 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 HSL. 6

7 Område: Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Denna blankett ska användas för egenkontroll av vårdpersonalens tillgänglighet till hälsooch sjukvårdspersonal samt hur kommunikationen mellan vårdpersonal och sjuksköterska fungerar. Känner personalen till var telefonlista till sjuksköterska finns? Finns kopia av telefonlistan uppsatt på väl synlig plats vid telefonen? Känner personalen till vilken sjuksköterska de ska ringa till vid kl ? Blir sjuksköterska alltid kontaktad av vårdpersonal när den enskildes hälsotillstånd förändrats? Tar vårdpersonal direktkontakt med arbetsterapeut? Tar vårdpersonal direktkontakt med fysioterapeut? Tar vårdpersonal kontakt med ansvarig sjuksköterska innan kontakt med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast tas? Tar vårdpersonal direktkontakt med läkare? Kommunicerar vårdpersonal med sjuksköterska via meddelandehanteringen i MC? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. Område: Läkemedelshantering Ansvariga: Enhetschef Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. 7

8 Dokumentation av egenkontroll: En kopia skickas till MAS. Känner vårdpersonal till var den lokala riktlinjen för läkemedelshantering finns? Initieras egenvårdsbeslut och egenvårdsbedömningar av personalen? Förvaras individens läkemedel i hans/hennes läkemedelsskåp? Hämtas ickeakutordinerade läkemedel ut på lokala Apoteket? Görs kollegiala apoteksinspektioner och granskningar? Finns alltid aktuella läkemedel i individens läkemedelsskåp? Finns det bedömt och dokumenterat om individen har eget läkemedelsansvar? Signeras all överlämnad medicin på samma ställe? Informeras ansvarig sjuksköterska innan läkemedel krossas? Finns alltid en aktuell Edoskort/Läkemedelslista i individens läkemedelsskåp? Får vårdtagarna sina ordinerade läkemedel inom rimlig tidsram i förhållande till vad läkaren ordinerat? Signeras alltid uthämtning/inlämning av läkemedelsskåpsnyckel. Sköter vårdpersonalen utbyte av signeringslistor 1g/m? Finns det personal med delegering på annan än egen avdelning om man behöver akut hjälp med utdelning av medicin? Informeras alltid sjuksköterska om avvikelser som rör läkemedel? Diskuteras orsaker till läkemedelsavvikelser på ett forum? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 8

9 Område: Delegering Ansvarig: Enhetschef Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Vid nyanställning: Efterfrågas tidigare delegeringsuppdrag? Vid nyanställning: Efterfrågas personalens inställning till delegering för läkemedelshantering? Vid nyanställning: Efterfrågas inställning till insulindelegering? Vid nyanställning: Efterfrågas personalens inställning till delegering för t ex sondmatning, såromläggning, blåssköljning? Har personal kunskap om riktlinjen för delegering? Får personal möjlighet att läsa igenom delegeringsmanual innan delegeringstillfället? Erhåller personalen ett utbildningstillfälle med genomgång samt kunskapsprov vid delegering för läkemedelshantering? Erhåller personalen ett utbildningstillfälle med genomgång samt kunskapsprov vid delegering för insulingivning? Utförs kunskapskontroll vid förlängning av delegering? Förvaras alla aktuella delegeringsblanketter i en pärm på enheten? Informeras personal om att en delegering aldrig kan överlåtas? Förekommer delegering för att lösa personalbrist? Förekommer delegering av ekonomiska skäl? Får varje nyanställd möjlighet till delegering inom 3 månader? Har delegerad personal kunskap om att de själva ansvarar för att delegeringen gäller och är aktuell? Finns det personal med delegering över flera SÄB enheter? Ansvarig sjuksköterska..vårdpersonal 9

10 Område: Medicintekniska produkter (MTP) Ansvariga: Enhetschef och Rehab Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Finns pärmen MTP tillgänglig för all personal? Är riktlinjer i MTP-pärm känd för personalen? Används checklistorna i MTP-pärm av personalen? Känner enhetschef till sitt ansvar för arbetstekniska hjälpmedel? Kontrolleras MTP regelbundet eller minst en gång per år? Har personal erhållit utbildning och instruerats i användandet av MTP? Finns patientens ordinerade MTP dokumenterade i patientens journal? Är förskrivna hjälpmedel utprovade av arbetsterapeut/ sjukgymnast? Är förskrivna inkontinensmedel ordinerade av sjuksköterska? Sker uppföljning av utlämnade MTP? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 10

11 Område: Vårdhygien Ansvariga: Enhetschef och hygienombud Tidpunkt: Genomförs varje år. Lämnas till MAS. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Egenkontroll av hygien är ett hjälpmedel i det fortlöpande kvalitetsarbetet ur vårdhygienisk synpunkt inom den kommunala hemtjänsten. Den ska även utgöra underlag för Hygienrond med hygiensjuksköterska (Smittsskyddsenheten, VLL) Används basala hygienrutiner på enheten? Finns det möjlighet för personalen att utföra handdesinfektion hos samtliga vårdtagare? Vilken typ av handdesinfektion används? (skriv i kommentar) Har vårdpersonal kortklippta omålade naglar, inga lösnaglar och bär inte klocka, armband eller ring? Används skyddshandskar enligt riktlinjer vid risk för kontakt med kroppsvätskor t ex nedre toalett, byte av blöjor, byte av urinuppsamlingspåse, omläggning av sår? Vilken typ av handske används? (skriv i kommentar) Används engångsplastförkläde/skyddsrock för att skydda arbetskläderna från nedsmutsning och väta t ex hjälp med personlig hygien, byte av blöjor, omläggning av sår? Om plastförkläde används, kasseras det efter varje tillfälle? Arbetsklädseln är kortärmad och går att tvätta i minst 60 o? Finns arbetskläder som tillhandahålls av arbetsgivaren för all personal? Har personal egna arbetskläder dvs byter om till arbetsklädsel? Används alltid köksförkläde vid hantering av livsmedel? Ingår hygien i introduktionsprogrammet för nyanställda? Finns lokala rutiner för att hur riskavfall ska hanteras i hemmen? Anmäls utbrott av virusorsakad magsjuka till MAS? Planerade åtgärder om rutinerna ej efterlevs Datum Enhetens namn Enhetschef 11

12 Område: Inkontinens Ansvariga: Enhetschef, ansvarig sjuksköterska och inkontinensombud Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef Får personal information om en patient har en inkontinensdiagnos? Bedöms patientens toalettvanor de första dagarna efter inflyttning av personalen? Är alla patienter med inkontinenssymtom utredda? Har läckagemätning genomförts för alla patienter med inkontinenssymtom? Finns en vårdplan för de patienter som är urininkontinenta? Arbetar personal och ansvarig sjuksköterska i team vid utprovning av inkontinenshjälpmedel? Är inkontinenshjälpmedlens typ/storlek/sort dokumenterat i MC under aktuellt tillstånd (elimination)? Dokumenteras behov av toalettassistans i genomförandeplanen? Finns det personer som har toalettassistans dagtid + blöjanattetid? Tillgodoses behovet av toalettassistans under kväll/natt? Utvärderas inkontinenshjälpmedel regelbundet? Känner personalen till orsak till KAD ordinationer på enheten Känner personalen till blåsträningens syfte Registreras Blåsdysfunktion i Senior Alert? Finns inkontinensombud på enheten? Känner personalen till NIKOLA? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal/Inkontinensombud. Område: Trycksår Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista 12

13 Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef Känner personalen till var riktlinjer för trycksår finns? Genomförs riskbedömning enligt Norton vid inflyttning? Dokumenteras totalpoäng av Norton under mätvärden i MC vid inflyttning? Registreras totalpoäng av Norton i Senior alert? Dokumenteras totalpoäng i MC under aktuellt tillstånd? Kontaktas sjuksköterska om totalpoäng är mindre än 20? Finns alltid en vårdplan med förebyggande åtgärder om Norton är lägre än 20 poäng? Informeras alltid all personal av sjuksköterska när de har upptäckt ett trycksår? Inspekteras utsatta kroppsdelar efter vistelse på NUS? Finns möjlighet att inom ett dygn erbjuda en tryckavlastande madrass? Finns alltid en vårdplan då ett trycksår uppkommit? Instrueras alltid personal av sjuksköterska om ordinerad vård och behandling av trycksår? Beaktar personal smärta vid ett trycksår? Rapporteras smärtobservationer till sjuksköterska? Beaktar personal behovet av extra näring vid trycksår? Anmäls trycksårförekomst som avvikelse? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 13

14 Område: Nutrition Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef Känner personalen till var nutritionsrutiner och riktlinjer finns? Finns alla individers önskemål och behov av speciell matsituation dokumenterad i deras genomförandeplan? Finns alla individers önskemål och behov av mat och näring dokumenterade i deras genomförandeplaner? Görs en längd och viktkontroll på alla individer vid inflyttning? Följs vikt upp regelbundet för alla (minst 4 ggr/år)? Genomförs en riskbedömning för undernäring (MNA) vid inflyttning för alla? Dokumenteras totalpoäng av MNA under mätvärden i MC vid inflyttning för alla? Registreras totalpoäng av MNA i Senior alert för alla? Dokumenteras totalpoäng av MNA i MC under aktuellt tillstånd för alla? Rapporteras ät- och sväljsvårigheter till ansvarig sjuksköterska? Rapporteras fel sittställning vid matbordet/sängen till sjuksköterska/arbetsterapeut? Dokumenteras ät- och sväljsvårigheter i MC? Dukas fint till helgen? Görs egna näringsdrycker på enheten? Finns en individuell vårdplan för alla med ett nutritionsproblem? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal/kostombud.. Område: Fall och fallskador Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska eller Rehab 14

15 Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef. Är Senior Alert känd för personalen? Finns Senior Alert ombud på enheten? Arbetar Senior Alert ombud aktivt med fallförebyggande åtgärder? Gör Senior Alert ombud regelbunden återkoppling till grupper? Genomförs riskbedömning för fall DFRI vid inflyttning? Tillfrågas patienten vid inflyttning om han/hon har fallit under de senaste 6 månaderna? Genomförs fallförebyggande åtgärder om patienten har fallit tidigare? Dokumenteras totalpoäng av DFRI under mätvärden i MC? Registreras totalpoäng av DFRI i Senior alert för alla? Kontaktas sjuksköterska om totalpoäng för DFRI är mer än tre? Åtgärdas identifierade riskfaktor för alla? Kontaktas sjuksköterska vid alla fallolyckor? Kontaktas nattsjuksköterska vid fall på natten? Är förhållningssättet i Collumnprojektet väl känt? Har personal kunskap om hur de ska handla då en patient har fallit och inte kan ta sig upp av egen kraft? Ansvarig sjuksköterska/rehab.. Vårdpersonal/fallombud.. 15

16 Område: Demens Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Har enheten mer än 8 boende? Är kontaktperson väl förtrogen med levnadsberättelsen för sin vårdtagare? Finns fler än två personal som fått fortbildning om demensvård? Har alla boende på avdelningen en demensdiagnos? Har alla boende planerad egen aktivering? Finns en lokal rutin hur personalen ska handla vid en Hot och våld situation Känner personalen till riktlinje om hot och våld i Vårdhandboken? Har personalen reflekterande samtal? Finns skriftliga rutiner för hur individuella larm ska ordineras t ex rörelselarm, sänglarm? Finns möjlighet för de boende att passera ytterdörren? Finns alltid personal på enheten dagtid? Finns alltid personal på enheten under natten? Inbjuds anhöriga till regelbundna informations/gemenskapsmöten? Har åtgärder vidtagits för att förbättra utemiljön? Efterfrågar personal lugnande medicin vid oro hos de demenssjuka? Sker aktivering t ex en promenad vid oro hos de demenssjuka? Får alla dementa erbjudan att vistas utanför boende minst 1g/v? Finns det BPSD ombud på enheten? Erbjuds närstående att närvara uppföljningar av genomförandeplan? Görs BPSD bedömning på alla individer som är ordinerade neuroleptika? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal/.. 16

17 Område: Rehabilitering Ansvariga: Enhetschef och ansvarig Rehab eller PAS Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Har personalen ett rehabiliterande arbetssätt? Får alla boende utföra de sysslor som de klarar själv? Används begreppet dosera rätt hjälp till vårdtagaren i det dagliga? Genomförs HSL-träffar/Teamträffar regelbundet på enheten? Deltar alltid sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast? Finns vård/rehabplan av FT/AT för individer med rehabiliteringsbehov? Har personalen gruppgymnastik för de boende på enheten? Anordnas schemalagda gruppaktiviteter på enheten? Instruerar fysioterapeuter praktiskt personalen för att genomföra fallförebyggande aktiviteter? Instruerar arbetsterapeuter praktiskt personalen i att använda förskrivna hjälpmedel? Konsulterar FT/AT läkemedelsförskrivare vid uppföljning av rehabiliteringsplaner med fallproblematiken? Initierar FT/AT läkemedelsgenomgång vid misstanke om läkemedelspåverkan vid fallanalyser? Ansvarig Rehab/Sjuksköterska.. Vårdpersonal/kostombud.. 17

18 Område: Mun och tandhälsovård Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Känner personalen till samverkansavtalet angående Uppsökande tandvård? Får boende/den enskilde en information om den avgiftsfria munhälsobedömningen? Sker personalplanering inför tandhygienisternas besök så att kontaktperson eller annan personal som känner de boende väl finns på plats vid besöket? Känner personal till var riktlinjen om Mun och Tandhälsa finns? Har personalen kunskap om betydelsen av en god munhälsa för vårdtagarnas matintag och nutrition? Bedöms behovet av hjälp med tand- och munhygien vid nflyttning? Dokumenteras behovet och hjälp till personen i genomförandeplanen? Dokumenteras munhälsobedömningar i Senior Alert? Dokumenteras behov av hjälp med munvård i MC? Förvaras vårdtagarens munvårdskort på enheten? Informerar personal sjuksköterska om problem i munnen? Om en avvikelse inträffar kring mun- och tandhälsa t ex att tandborstning glöms bort, registreras händelsen som en avvikelse? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 18

19 Område: Dokumentation av hälso- och sjukvård Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Har all personal undertecknat blankett för tystnadsplikt? Har all personal individuell inloggning? Har all personal fått information och användning av sin behörighet i datajournalen? Har all personal fått information/genomgång i datadokumentation? Dokumenterar all personal i MC? Kan all personal dokumentera i både socialdokumentation och HSL? Har personal kännedom om betydelsen av att en dokumenterad Iakttagelse ska följas av en Åtgärd och ett Resultat. Dokumenterar personal dagligen och regelbundet följer upp? Dokumenteras det att en avvikelse har skett och rapporterats under dagliga anteckningar i individens journal? Upplever sig personalen trygg i att dokumentera? Känner personalen till rutinen för uttag av journalkopior när den enskilde/anhöriga begärt det? Känner personalen till rutinen för loggkontroller? Använder sig all personal på enheten av Kontrollera skärmar? Finns det en handledare för Kontrollera dygnet runt på enheten? Inskolas nyanställda i dokumentation av dokumentationsombud? Finns dokumentationsombud på enheten? Anmäls driftstopp och störningar omedelbart till enhetschef? Görs sammanfattningar och radering av anteckningar i socialdokumentation av enhetschef? Finns utskrift av sin genomförandeplan hos varje boende? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 19

20 Område: Vård i livets slut Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Känner personalen till var riktlinjer om palliativ vård finns? Känner all personal till rutiner krig Brytpunktsbedömning? Känner kontaktpersonen till sina vårdtagares livsåskådning/religion? Känner kontaktpersonen till sina vårdtagares eventuella önskemål inför eller efter döden? Erbjuds patient/närstående och berörd personal att delta i vårdplanering inför livets slut? Erbjuds anhöriga då de sitter vid dödsbädden mat och fika? Informeras övriga boende om att en medboende har avlidit? Markeras dödsfallet med t ex ett tänt ljus, fotografi etc? Upplever personalen palliativvårds rutiner som positiva? Registreras alla dödsfall i Palliativa registret? Upplever personalen att de har tillräckligt med kunskaper för att ge vård och omsorg i livets slut? Informeras anhöriga om möjlighet till flagghalning vid dödsfall? Känner personalen till var flaggan finns? Anordnas minnesstund för övriga boende efter ett dödsfall? Anordnas samtal med efterlevande? Fastställs alltid brytpunktens datum och klockslag? Känner personalen till de vanliga palliativa symptomen och åtgärder? Känner personalen till Smärtskattningsinstrument APS? Ansvarig sjuksköterska Vårdpersonal.. 20

21 Område: Avvikelsehantering Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Har personal kännedom om var riktlinjen för avvikelsehantering finns? Är riktlinjen känd för personalen? Finns lokal rutin på enheten för avvikelsehantering? Informerar enhetschef sin personal om deras ansvar att rapportera och registrera avvikelser? Åtgärdas alltid en avvikelse (risk, negativ händelse eller tillbud)? Ges alltid åtgärdsförslag vid registrering av en avvikelse? Dokumenteras alltid händelsen (avvikelsen) i MC under dagliga anteckningar? Följs alla avvikelser upp regelbundet? Diskuteras enhetens avvikelser på regelbundna träffar? Informeras personal att syndabockstänkande ej är acceptabelt? Uppfattar personal att patientsäkerhet även är personalsäkerhet? Informerar enhetschef personalen om vad en Lex Maria innebär? Görs alltid åtgärdsplan mot upprepning av liknande händelse? Känner personalen sig trygg med att rapportera avvikelser negativa händelser och tillbud? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 21

22 Område: Kvalitativa Register SA och BPSD Enhet Ansvariga: Enhetschef och Kvalitativa Register ombud Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast årsskifte. Dokumentation. Ett ex bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Senior Alert Ja Nej Kommentar Registreras nya boende i Senior Alert inom första vecka? Görs förnyade riskbedömningar 2 ggr/året? Görs åtgärdsförslag för fall i samråd med Rehab? Görs kontroll i kolla läget av enheschef 1g/3 v? Finns det minst två SA-ombud på avdelningen? Får nyanställda medarbetare introduktion i SA? Förberedds info ur SA till Genomförande planer av kontaktpersoner? Andel fallförebyggande åtgärdsplan vid konstaterad risk för fall finns i (uppskattning) 0% 0-25% 25-50% 50-75% % Görs bedömningar i Munhälsa/ROAG? Görs bedömningar i Blåsdysfunktion? BPSD Registreras individer med BPSD problematik? Registreras åtgärdsförslag? Följs upp åtgärdsförslag inom planerad tid? Finns det minst två BPSD ombud på avdelningen? Introducerar BPSD ombud övriga medarbetare i register? Förberedds underlag för Genomförande plan utifrån BPSD registern? Är rutiner för BPSD kända av alla anställda? Görs BPSD bedömning för alla personer som äter neuroleptika? Följs upp BPSD registreringar med jämna mellanrum? Datum: Enhetschef Personal 22

23 Område: Palliativa register och SveDEM Ansvariga: Enhetschef för HSL och Kvalitativa Registers ombud Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast årsskifte. Dokumentation. Ett ex bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Palliativa Registern Ja Nej Kommentar Registreras varje palliativvårdsvårdtillfälle? Erbjuds eftersamtalet? Får patienten/anhörig information av läkaren? Tillfrågas patienten om önskemål om dödsplats? Bedöms munhälsa? Får nyanställda medarbetare introduktion i PR? Bedöms risk för trycksår? Planeras mänsklig närvaro vid dödsögonblicket? Används instrument för smärbedömning? Finns det jag vet inte svar i Registern? Registreras effekt av palliativ behandling? SveDEM Registreras individer med demenssymtom? Registreras utredningar under tid de pågår? Följs upp registrerad individ nästkommande 15 månader? Finns det två registrationsansvariga inom HSL Bjurholm? Informeras läkare om att individer med demenssymtom saknar dokumenterad diagnos? Informeras HSL chef om registreringar i SveDem? Datum: Enhetschef Personal 23

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 2014-01-17 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys

Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys RUTIN för Riskanalys Flik 3.1. Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys (Agera omedelbart vid akuta risker för vårdskada) Iakttagelser av risker för vårdskada eller tillbud inom en viss verksamhet

Läs mer

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Stiftelsen Josephinahemmet Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2014 0 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen) 1(8) Socialförvaltningen Socialförvaltningen Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2014 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen (2010:6599)

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg Trygghetens vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Övergripande mål och strategier... 3 2.1 Stöd, vård, behandling

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (11) Omvårdnadsförvaltningen Annette Arnkil 2009-05-13 ON/2009:101

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (11) Omvårdnadsförvaltningen Annette Arnkil 2009-05-13 ON/2009:101 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (11) Omvårdnadsförvaltningen Annette Arnkil 2009-05-13 ON/2009:101 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvårdens kvalitet i särskilt boende SÄBO för

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och omsorg SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård och omsorg SOSFS 2005:12 Uppdaterat februari 2012 Flik 2.4. Antaget av ON Bjurholm sept 2007 Antaget ändringar ON sept 2009 BJURHOLMKOMMUN ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens

Läs mer

PM 2013-05-16 Rev 2013-05-31

PM 2013-05-16 Rev 2013-05-31 PM 2013-05-16 Rev 2013-05-31 Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annicka.pantzar@ekero.se Kvalitetsuppföljning Ekgården 2013 kvartal 1 2013 SN13/69-735 Ärendet Kvalitetsuppföljning har genomförts

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Självskattning. Socialtjänst (SoL och LSS)

Självskattning. Socialtjänst (SoL och LSS) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten 2015-01-30 Självskattning Självskattning utifrån nedanstående frågor är en aktivitet som sker inom ramen för vårdoch omsorgsförvaltningens

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se

1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se 1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2013 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Nymilen År 2013 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för kommunal hälso- och sjukvård i Ånge kommun

Patientsäkerhetsberättelse för kommunal hälso- och sjukvård i Ånge kommun Patientsäkerhetsberättelse för kommunal hälso- och sjukvård i Ånge kommun År 2012 Marie Strömberg, MAS 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende 2012 Datum och ansvarig för innehållet 20130117 Katarina Romehed Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården År 2013 Mia Matthed 2014-01-31 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2013-11-28 Innehållsförteckning

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer