Egenkontroll - Självskattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll - Självskattning"

Transkript

1 BJURHOLMSKOMMUN Flik 3.3 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Uppdaterats 13/ Egenkontroll - Självskattning Bemötande 4 HSL. 5 Kompetens 6 Kontakt med hälsosjukvårdspersonal 7 Läkemedelshantering..8 Delegering 9 Medicintekniska produkter MTP 10 Vårdhygien 11 Inkontinens 12 Trycksår 13 Nutrition 14 Fall 15 Demens..16 Rehabilitering 17 Munhälsa 18 Dokumentation..19 Vård i livets slut 20 Avvikelsehantering 21 Senior Alert och BPSD 22 Palliativa register och SveDEM 23 Riskanalys och Vårdskada 24 Ansvaret för demenssjukdom och bemanning 25 Läkemedelsgenomgångar..26 Utvärdering av manualen 27 1

2 Kvalitetssystem för vård och omsorg i Bjurholms kommun Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet SOSFS 2011:9 Förbättringsmetoder: Riskanalyser, Avvikelser, Klagomål och synpunkter, Rapporteringsskyldighet Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen Regionala riktlinjer, avtal och överenskommelser Vårdhandboken Lokala Riktlinje och Rutiner Boendeenhetens rutiner Enhetschefens dokumenterade rutiner för vårdpersonalen. Egenkontroll av boendeenhet Enhetschefens egenkontroll av sin verksamhet. Genomförs minst 2 gånger per år. Äldreomsorgslednings rutiner Verksamhetschefens dokumenterade instruktioner till legitimerad sjukvårdspersonal och enhetschefer. Egenkontroll ÄO ledningen Verksamhetschefens egenkontroll av sin egen verksamhet. Genomförs minst en gång per år. Kvalitetsmätningar Enkätundersökning av hälso- och sjukvårdens kvalitetsindikatorer och Avvikelsesammanställning. Redovisas till Omsorgsnämnd, verksamhetschef samt enhetschefer som återkopplar till enheterna. Granskning av hälso- och sjukvård MAS granskar enligt Ledningssystemet samt följer upp resultatet med berörda på varje enhet. Tillsyn MAS gör planerade och/eller oanmälda tillsynsbesök på enheterna. IVO utövar sitt tillsynsansvar genom planerade eller oanmälda besök under dag, kväll och/eller natt. Sammanställs i Patientsäkerhetsberättelse till vårdgivare och myndigheter på verksamhetsområdet 2

3 Enhetschefens egenkontroll Egenkontroll finns inom många områden t ex livsmedelshygien och arbetsmiljö. Egenkontroll inom vård och omsorg och hälsosjukvård bygger på samma princip och innebär en kvalitetssäkring för att den enskilde ska få ett respektfullt bemötande samt en god och säker vård av god vårdhygienisk standard. Där hälso- och sjukvård bedrivs ska egenkontroll genomföras. Enhetschef är ansvarig för att vårdpersonalen har förutsättningar att utföra sitt arbete inom hälso- och sjukvård. Vårdpersonalen betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal (PSL) då de erhållit delegering samt instruktion av legitimerad yrkesutövare såsom sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, tandläkare och tandhygienist. Enhetschef ska säkerställa att vårdtagarna/brukarna får en god och säker vård av god vårdhygienisk standard. För att kunna ta detta ansvar behöver enhetschef utföra egenkontroll av sin verksamhet. Egenkontroll innebär att enhetschef systematisk utövar tillsyn av sin verksamhet samt dokumenterar sin egenkontroll. Egenkontrollens dokumentation ligger till grund för MAS tillsyn och granskning samt redovisas till Omsorgsnämnd i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. MAS utövar tillsyn av verksamheterna både oanmält samt vid planerade tillsynsbesök. IVO utövar sin tillsyn genom oanmälda och planerade besök. Tillsyn kan ske både dag, kväll eller natt. Vid tillsyn efterfrågas enhetschefens egenkontroll av hälso- och sjukvård. Enhetschefens ansvar: Enhetschef har ansvar för att all personal har kunskap om och förståelse för fastställda riktlinjer, rutiner och kontroller samt att de efterlevs. Enhetschef ansvarar för att det finns dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att olika utrustningar, produkter, hjälpmedel, kodlåsskåp, riskavfall hanteras och hålls i gott skick och är säkra. Enhetschef har ansvar för att enheten och lägenheterna uppfyller kraven på en god vårdhygienisk standard. På varje enhet ska det finnas en fastställd och dokumenterad förteckning över personalens ansvarsområden t ex för olika ombud. Delegeringsblanketter utgör underlag för egenkontroll av vad som delegerats samt under vilken tidsperiod. En del av egenkontrollen är att identifiera risker som utgör underlag för riskbedömningar. Riskbedömningar ska dokumenteras och risker åtgärdas. Enhetschefens egenkontroll omfattar de områden i det här dokumentet och där varje område har en blankett med frågor som ska besvaras samt dokumenteras. 3

4 Område: Bemötande Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Är Omsorgsnämndens värdegrund känd för personalen? 1. Diskuteras Omsorgsnämndens värdegrund på enhetens olika forum? Är riktlinjen om Bemötande i Vårdhandboken känd för personalen? Introduceras nyanställd personal i värdegrund och bemötande? Finns en lokal rutin för hur personal ska bemöta de boende och deras närstående? 8. Har personalen varit delaktig i utformande av den lokala rutinen för bemötande? Finns informationsbroschyr till anhöriga och boende som berör bemötande? Finns en tavla med namn på enhetens personal? Finns fotografier på namntavlan? Är föreskriften om kränkande särbehandling känd för personalen? Har personal varit delaktiga i diskussioner om hur kränkande särbehandling ska motverkas? Har dåligt bemötande förekommit på enheten? Har klagomål på dåligt bemötande framförts av anhöriga? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 4

5 Område: HSL Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar skickas till MAS. Finns det namngiven sjuksköterska ansvarig för läkemedelsförråd? Finns det ansvarig sjuksköterska för inkontinens? 9. Finns det ansvarig sjuksköterska för demensnätverk/demensregister? 10. Finns det ansvarig sjuksköterska för dokumentation? 11. Finns det ansvarig sjuksköterska för elever och studenter? Finns det ansvarig sjuksköterska för palliativvård/pv-register? Finns det namngiven HSL personal ansvarig för Senior Alert? Finns det rutiner för daglig överrapportering SSK sinsemellan så att teamarbetet kan fungera? Finns det rutiner för när sjuksköterskor arbetar i patientnära arbete tillsammans med vård- och omsorgspersonalen? Har varje boende en namngiven patientansvarigsköterska dokumenterad i sin journal under Personal i huvudbilden? Har varje boende en namngiven patientansvarig läkare dokumenterad i sin journal under Personal i huvudbilden? Arbetar tjänstgörande HSL personal lika mycket tid på alla enheter? Finns det minst ett besök av sjuksköterska på varje enhet dagligen? Finns det rutin för kontakt med läkare och läkarbesök? Känner alla sjuksköterskor till SBAR modellen? Brukar all HSL-personal visa eget initiativ i att förbättra arbetssätt? Brukar HSL-personal föreslå nya rutiner och förbättring av de befintliga? Finns det sjuksköterska ansvarig för beställning av sjukvårdsmaterial? Används checklistor för Inskolning, In/Utflytt och Avliden av alla sjuksköterskor tills de är påfyllda? Lämnas påfyllda checklistor till HSL chef? Informeras HSL chef om aktuella vårdplaner/akut sjukdom på enheter? Informeras HSL chef eller MAS vid svåra eller skiljaktiga medicinska bedömningar kring vård och behandling? Sjuksköterska.. Rehab.. 5

6 Område: Kompetens Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Antal med undersköterskeutbildning. Antal med gymnasial omvårdnadsutbildning:... Antal utbildade vårdbiträden. Antal med annan vårutbildning:. Antal som saknar vårdutbildning:.. Finns den personal som behövs för att ge en god och säker vård? Upprätthålls personalens kompetens genom vidareutbildningsinsatser? Finns kompetensplaner för varje anställd personal? Redovisar personal som erhållit fortbildning sina nya kunskaper på enhetsträffar/arbetsmöten? Får personalens nya kunskaper efter fortbildning provas/införas och utvärderas i vård och omsorgsarbete på enheten? Utgår personalens förhållningssätt från att inom hälso- och sjukvård ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 1? T ex genom riskanalyser och riskbedömningar? Uppfyller din verksamhet krav att minst 90% av anställda ska ha utbildning adekvat sin arbetsplats? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 1 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 HSL. 6

7 Område: Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Denna blankett ska användas för egenkontroll av vårdpersonalens tillgänglighet till hälsooch sjukvårdspersonal samt hur kommunikationen mellan vårdpersonal och sjuksköterska fungerar. Känner personalen till var telefonlista till sjuksköterska finns? Finns kopia av telefonlistan uppsatt på väl synlig plats vid telefonen? Känner personalen till vilken sjuksköterska de ska ringa till vid kl ? Blir sjuksköterska alltid kontaktad av vårdpersonal när den enskildes hälsotillstånd förändrats? Tar vårdpersonal direktkontakt med arbetsterapeut? Tar vårdpersonal direktkontakt med fysioterapeut? Tar vårdpersonal kontakt med ansvarig sjuksköterska innan kontakt med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast tas? Tar vårdpersonal direktkontakt med läkare? Kommunicerar vårdpersonal med sjuksköterska via meddelandehanteringen i MC? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. Område: Läkemedelshantering Ansvariga: Enhetschef Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. 7

8 Dokumentation av egenkontroll: En kopia skickas till MAS. Känner vårdpersonal till var den lokala riktlinjen för läkemedelshantering finns? Initieras egenvårdsbeslut och egenvårdsbedömningar av personalen? Förvaras individens läkemedel i hans/hennes läkemedelsskåp? Hämtas ickeakutordinerade läkemedel ut på lokala Apoteket? Görs kollegiala apoteksinspektioner och granskningar? Finns alltid aktuella läkemedel i individens läkemedelsskåp? Finns det bedömt och dokumenterat om individen har eget läkemedelsansvar? Signeras all överlämnad medicin på samma ställe? Informeras ansvarig sjuksköterska innan läkemedel krossas? Finns alltid en aktuell Edoskort/Läkemedelslista i individens läkemedelsskåp? Får vårdtagarna sina ordinerade läkemedel inom rimlig tidsram i förhållande till vad läkaren ordinerat? Signeras alltid uthämtning/inlämning av läkemedelsskåpsnyckel. Sköter vårdpersonalen utbyte av signeringslistor 1g/m? Finns det personal med delegering på annan än egen avdelning om man behöver akut hjälp med utdelning av medicin? Informeras alltid sjuksköterska om avvikelser som rör läkemedel? Diskuteras orsaker till läkemedelsavvikelser på ett forum? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 8

9 Område: Delegering Ansvarig: Enhetschef Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Vid nyanställning: Efterfrågas tidigare delegeringsuppdrag? Vid nyanställning: Efterfrågas personalens inställning till delegering för läkemedelshantering? Vid nyanställning: Efterfrågas inställning till insulindelegering? Vid nyanställning: Efterfrågas personalens inställning till delegering för t ex sondmatning, såromläggning, blåssköljning? Har personal kunskap om riktlinjen för delegering? Får personal möjlighet att läsa igenom delegeringsmanual innan delegeringstillfället? Erhåller personalen ett utbildningstillfälle med genomgång samt kunskapsprov vid delegering för läkemedelshantering? Erhåller personalen ett utbildningstillfälle med genomgång samt kunskapsprov vid delegering för insulingivning? Utförs kunskapskontroll vid förlängning av delegering? Förvaras alla aktuella delegeringsblanketter i en pärm på enheten? Informeras personal om att en delegering aldrig kan överlåtas? Förekommer delegering för att lösa personalbrist? Förekommer delegering av ekonomiska skäl? Får varje nyanställd möjlighet till delegering inom 3 månader? Har delegerad personal kunskap om att de själva ansvarar för att delegeringen gäller och är aktuell? Finns det personal med delegering över flera SÄB enheter? Ansvarig sjuksköterska..vårdpersonal 9

10 Område: Medicintekniska produkter (MTP) Ansvariga: Enhetschef och Rehab Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Finns pärmen MTP tillgänglig för all personal? Är riktlinjer i MTP-pärm känd för personalen? Används checklistorna i MTP-pärm av personalen? Känner enhetschef till sitt ansvar för arbetstekniska hjälpmedel? Kontrolleras MTP regelbundet eller minst en gång per år? Har personal erhållit utbildning och instruerats i användandet av MTP? Finns patientens ordinerade MTP dokumenterade i patientens journal? Är förskrivna hjälpmedel utprovade av arbetsterapeut/ sjukgymnast? Är förskrivna inkontinensmedel ordinerade av sjuksköterska? Sker uppföljning av utlämnade MTP? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 10

11 Område: Vårdhygien Ansvariga: Enhetschef och hygienombud Tidpunkt: Genomförs varje år. Lämnas till MAS. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Egenkontroll av hygien är ett hjälpmedel i det fortlöpande kvalitetsarbetet ur vårdhygienisk synpunkt inom den kommunala hemtjänsten. Den ska även utgöra underlag för Hygienrond med hygiensjuksköterska (Smittsskyddsenheten, VLL) Används basala hygienrutiner på enheten? Finns det möjlighet för personalen att utföra handdesinfektion hos samtliga vårdtagare? Vilken typ av handdesinfektion används? (skriv i kommentar) Har vårdpersonal kortklippta omålade naglar, inga lösnaglar och bär inte klocka, armband eller ring? Används skyddshandskar enligt riktlinjer vid risk för kontakt med kroppsvätskor t ex nedre toalett, byte av blöjor, byte av urinuppsamlingspåse, omläggning av sår? Vilken typ av handske används? (skriv i kommentar) Används engångsplastförkläde/skyddsrock för att skydda arbetskläderna från nedsmutsning och väta t ex hjälp med personlig hygien, byte av blöjor, omläggning av sår? Om plastförkläde används, kasseras det efter varje tillfälle? Arbetsklädseln är kortärmad och går att tvätta i minst 60 o? Finns arbetskläder som tillhandahålls av arbetsgivaren för all personal? Har personal egna arbetskläder dvs byter om till arbetsklädsel? Används alltid köksförkläde vid hantering av livsmedel? Ingår hygien i introduktionsprogrammet för nyanställda? Finns lokala rutiner för att hur riskavfall ska hanteras i hemmen? Anmäls utbrott av virusorsakad magsjuka till MAS? Planerade åtgärder om rutinerna ej efterlevs Datum Enhetens namn Enhetschef 11

12 Område: Inkontinens Ansvariga: Enhetschef, ansvarig sjuksköterska och inkontinensombud Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef Får personal information om en patient har en inkontinensdiagnos? Bedöms patientens toalettvanor de första dagarna efter inflyttning av personalen? Är alla patienter med inkontinenssymtom utredda? Har läckagemätning genomförts för alla patienter med inkontinenssymtom? Finns en vårdplan för de patienter som är urininkontinenta? Arbetar personal och ansvarig sjuksköterska i team vid utprovning av inkontinenshjälpmedel? Är inkontinenshjälpmedlens typ/storlek/sort dokumenterat i MC under aktuellt tillstånd (elimination)? Dokumenteras behov av toalettassistans i genomförandeplanen? Finns det personer som har toalettassistans dagtid + blöjanattetid? Tillgodoses behovet av toalettassistans under kväll/natt? Utvärderas inkontinenshjälpmedel regelbundet? Känner personalen till orsak till KAD ordinationer på enheten Känner personalen till blåsträningens syfte Registreras Blåsdysfunktion i Senior Alert? Finns inkontinensombud på enheten? Känner personalen till NIKOLA? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal/Inkontinensombud. Område: Trycksår Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista 12

13 Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef Känner personalen till var riktlinjer för trycksår finns? Genomförs riskbedömning enligt Norton vid inflyttning? Dokumenteras totalpoäng av Norton under mätvärden i MC vid inflyttning? Registreras totalpoäng av Norton i Senior alert? Dokumenteras totalpoäng i MC under aktuellt tillstånd? Kontaktas sjuksköterska om totalpoäng är mindre än 20? Finns alltid en vårdplan med förebyggande åtgärder om Norton är lägre än 20 poäng? Informeras alltid all personal av sjuksköterska när de har upptäckt ett trycksår? Inspekteras utsatta kroppsdelar efter vistelse på NUS? Finns möjlighet att inom ett dygn erbjuda en tryckavlastande madrass? Finns alltid en vårdplan då ett trycksår uppkommit? Instrueras alltid personal av sjuksköterska om ordinerad vård och behandling av trycksår? Beaktar personal smärta vid ett trycksår? Rapporteras smärtobservationer till sjuksköterska? Beaktar personal behovet av extra näring vid trycksår? Anmäls trycksårförekomst som avvikelse? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 13

14 Område: Nutrition Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef Känner personalen till var nutritionsrutiner och riktlinjer finns? Finns alla individers önskemål och behov av speciell matsituation dokumenterad i deras genomförandeplan? Finns alla individers önskemål och behov av mat och näring dokumenterade i deras genomförandeplaner? Görs en längd och viktkontroll på alla individer vid inflyttning? Följs vikt upp regelbundet för alla (minst 4 ggr/år)? Genomförs en riskbedömning för undernäring (MNA) vid inflyttning för alla? Dokumenteras totalpoäng av MNA under mätvärden i MC vid inflyttning för alla? Registreras totalpoäng av MNA i Senior alert för alla? Dokumenteras totalpoäng av MNA i MC under aktuellt tillstånd för alla? Rapporteras ät- och sväljsvårigheter till ansvarig sjuksköterska? Rapporteras fel sittställning vid matbordet/sängen till sjuksköterska/arbetsterapeut? Dokumenteras ät- och sväljsvårigheter i MC? Dukas fint till helgen? Görs egna näringsdrycker på enheten? Finns en individuell vårdplan för alla med ett nutritionsproblem? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal/kostombud.. Område: Fall och fallskador Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska eller Rehab 14

15 Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef. Är Senior Alert känd för personalen? Finns Senior Alert ombud på enheten? Arbetar Senior Alert ombud aktivt med fallförebyggande åtgärder? Gör Senior Alert ombud regelbunden återkoppling till grupper? Genomförs riskbedömning för fall DFRI vid inflyttning? Tillfrågas patienten vid inflyttning om han/hon har fallit under de senaste 6 månaderna? Genomförs fallförebyggande åtgärder om patienten har fallit tidigare? Dokumenteras totalpoäng av DFRI under mätvärden i MC? Registreras totalpoäng av DFRI i Senior alert för alla? Kontaktas sjuksköterska om totalpoäng för DFRI är mer än tre? Åtgärdas identifierade riskfaktor för alla? Kontaktas sjuksköterska vid alla fallolyckor? Kontaktas nattsjuksköterska vid fall på natten? Är förhållningssättet i Collumnprojektet väl känt? Har personal kunskap om hur de ska handla då en patient har fallit och inte kan ta sig upp av egen kraft? Ansvarig sjuksköterska/rehab.. Vårdpersonal/fallombud.. 15

16 Område: Demens Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Har enheten mer än 8 boende? Är kontaktperson väl förtrogen med levnadsberättelsen för sin vårdtagare? Finns fler än två personal som fått fortbildning om demensvård? Har alla boende på avdelningen en demensdiagnos? Har alla boende planerad egen aktivering? Finns en lokal rutin hur personalen ska handla vid en Hot och våld situation Känner personalen till riktlinje om hot och våld i Vårdhandboken? Har personalen reflekterande samtal? Finns skriftliga rutiner för hur individuella larm ska ordineras t ex rörelselarm, sänglarm? Finns möjlighet för de boende att passera ytterdörren? Finns alltid personal på enheten dagtid? Finns alltid personal på enheten under natten? Inbjuds anhöriga till regelbundna informations/gemenskapsmöten? Har åtgärder vidtagits för att förbättra utemiljön? Efterfrågar personal lugnande medicin vid oro hos de demenssjuka? Sker aktivering t ex en promenad vid oro hos de demenssjuka? Får alla dementa erbjudan att vistas utanför boende minst 1g/v? Finns det BPSD ombud på enheten? Erbjuds närstående att närvara uppföljningar av genomförandeplan? Görs BPSD bedömning på alla individer som är ordinerade neuroleptika? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal/.. 16

17 Område: Rehabilitering Ansvariga: Enhetschef och ansvarig Rehab eller PAS Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Har personalen ett rehabiliterande arbetssätt? Får alla boende utföra de sysslor som de klarar själv? Används begreppet dosera rätt hjälp till vårdtagaren i det dagliga? Genomförs HSL-träffar/Teamträffar regelbundet på enheten? Deltar alltid sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast? Finns vård/rehabplan av FT/AT för individer med rehabiliteringsbehov? Har personalen gruppgymnastik för de boende på enheten? Anordnas schemalagda gruppaktiviteter på enheten? Instruerar fysioterapeuter praktiskt personalen för att genomföra fallförebyggande aktiviteter? Instruerar arbetsterapeuter praktiskt personalen i att använda förskrivna hjälpmedel? Konsulterar FT/AT läkemedelsförskrivare vid uppföljning av rehabiliteringsplaner med fallproblematiken? Initierar FT/AT läkemedelsgenomgång vid misstanke om läkemedelspåverkan vid fallanalyser? Ansvarig Rehab/Sjuksköterska.. Vårdpersonal/kostombud.. 17

18 Område: Mun och tandhälsovård Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Känner personalen till samverkansavtalet angående Uppsökande tandvård? Får boende/den enskilde en information om den avgiftsfria munhälsobedömningen? Sker personalplanering inför tandhygienisternas besök så att kontaktperson eller annan personal som känner de boende väl finns på plats vid besöket? Känner personal till var riktlinjen om Mun och Tandhälsa finns? Har personalen kunskap om betydelsen av en god munhälsa för vårdtagarnas matintag och nutrition? Bedöms behovet av hjälp med tand- och munhygien vid nflyttning? Dokumenteras behovet och hjälp till personen i genomförandeplanen? Dokumenteras munhälsobedömningar i Senior Alert? Dokumenteras behov av hjälp med munvård i MC? Förvaras vårdtagarens munvårdskort på enheten? Informerar personal sjuksköterska om problem i munnen? Om en avvikelse inträffar kring mun- och tandhälsa t ex att tandborstning glöms bort, registreras händelsen som en avvikelse? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 18

19 Område: Dokumentation av hälso- och sjukvård Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Har all personal undertecknat blankett för tystnadsplikt? Har all personal individuell inloggning? Har all personal fått information och användning av sin behörighet i datajournalen? Har all personal fått information/genomgång i datadokumentation? Dokumenterar all personal i MC? Kan all personal dokumentera i både socialdokumentation och HSL? Har personal kännedom om betydelsen av att en dokumenterad Iakttagelse ska följas av en Åtgärd och ett Resultat. Dokumenterar personal dagligen och regelbundet följer upp? Dokumenteras det att en avvikelse har skett och rapporterats under dagliga anteckningar i individens journal? Upplever sig personalen trygg i att dokumentera? Känner personalen till rutinen för uttag av journalkopior när den enskilde/anhöriga begärt det? Känner personalen till rutinen för loggkontroller? Använder sig all personal på enheten av Kontrollera skärmar? Finns det en handledare för Kontrollera dygnet runt på enheten? Inskolas nyanställda i dokumentation av dokumentationsombud? Finns dokumentationsombud på enheten? Anmäls driftstopp och störningar omedelbart till enhetschef? Görs sammanfattningar och radering av anteckningar i socialdokumentation av enhetschef? Finns utskrift av sin genomförandeplan hos varje boende? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 19

20 Område: Vård i livets slut Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Känner personalen till var riktlinjer om palliativ vård finns? Känner all personal till rutiner krig Brytpunktsbedömning? Känner kontaktpersonen till sina vårdtagares livsåskådning/religion? Känner kontaktpersonen till sina vårdtagares eventuella önskemål inför eller efter döden? Erbjuds patient/närstående och berörd personal att delta i vårdplanering inför livets slut? Erbjuds anhöriga då de sitter vid dödsbädden mat och fika? Informeras övriga boende om att en medboende har avlidit? Markeras dödsfallet med t ex ett tänt ljus, fotografi etc? Upplever personalen palliativvårds rutiner som positiva? Registreras alla dödsfall i Palliativa registret? Upplever personalen att de har tillräckligt med kunskaper för att ge vård och omsorg i livets slut? Informeras anhöriga om möjlighet till flagghalning vid dödsfall? Känner personalen till var flaggan finns? Anordnas minnesstund för övriga boende efter ett dödsfall? Anordnas samtal med efterlevande? Fastställs alltid brytpunktens datum och klockslag? Känner personalen till de vanliga palliativa symptomen och åtgärder? Känner personalen till Smärtskattningsinstrument APS? Ansvarig sjuksköterska Vårdpersonal.. 20

21 Område: Avvikelsehantering Ansvariga: Enhetschef och ansvarig sjuksköterska Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast sista. Dokumentation av egenkontroll: Ett exemplar bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Har personal kännedom om var riktlinjen för avvikelsehantering finns? Är riktlinjen känd för personalen? Finns lokal rutin på enheten för avvikelsehantering? Informerar enhetschef sin personal om deras ansvar att rapportera och registrera avvikelser? Åtgärdas alltid en avvikelse (risk, negativ händelse eller tillbud)? Ges alltid åtgärdsförslag vid registrering av en avvikelse? Dokumenteras alltid händelsen (avvikelsen) i MC under dagliga anteckningar? Följs alla avvikelser upp regelbundet? Diskuteras enhetens avvikelser på regelbundna träffar? Informeras personal att syndabockstänkande ej är acceptabelt? Uppfattar personal att patientsäkerhet även är personalsäkerhet? Informerar enhetschef personalen om vad en Lex Maria innebär? Görs alltid åtgärdsplan mot upprepning av liknande händelse? Känner personalen sig trygg med att rapportera avvikelser negativa händelser och tillbud? Ansvarig sjuksköterska.. Vårdpersonal.. 21

22 Område: Kvalitativa Register SA och BPSD Enhet Ansvariga: Enhetschef och Kvalitativa Register ombud Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast årsskifte. Dokumentation. Ett ex bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Senior Alert Ja Nej Kommentar Registreras nya boende i Senior Alert inom första vecka? Görs förnyade riskbedömningar 2 ggr/året? Görs åtgärdsförslag för fall i samråd med Rehab? Görs kontroll i kolla läget av enheschef 1g/3 v? Finns det minst två SA-ombud på avdelningen? Får nyanställda medarbetare introduktion i SA? Förberedds info ur SA till Genomförande planer av kontaktpersoner? Andel fallförebyggande åtgärdsplan vid konstaterad risk för fall finns i (uppskattning) 0% 0-25% 25-50% 50-75% % Görs bedömningar i Munhälsa/ROAG? Görs bedömningar i Blåsdysfunktion? BPSD Registreras individer med BPSD problematik? Registreras åtgärdsförslag? Följs upp åtgärdsförslag inom planerad tid? Finns det minst två BPSD ombud på avdelningen? Introducerar BPSD ombud övriga medarbetare i register? Förberedds underlag för Genomförande plan utifrån BPSD registern? Är rutiner för BPSD kända av alla anställda? Görs BPSD bedömning för alla personer som äter neuroleptika? Följs upp BPSD registreringar med jämna mellanrum? Datum: Enhetschef Personal 22

23 Område: Palliativa register och SveDEM Ansvariga: Enhetschef för HSL och Kvalitativa Registers ombud Tidpunkt: Genomförs i varje år. Lämnas till MAS senast årsskifte. Dokumentation. Ett ex bevaras av enhetschef och kopia skickas till MAS. Palliativa Registern Ja Nej Kommentar Registreras varje palliativvårdsvårdtillfälle? Erbjuds eftersamtalet? Får patienten/anhörig information av läkaren? Tillfrågas patienten om önskemål om dödsplats? Bedöms munhälsa? Får nyanställda medarbetare introduktion i PR? Bedöms risk för trycksår? Planeras mänsklig närvaro vid dödsögonblicket? Används instrument för smärbedömning? Finns det jag vet inte svar i Registern? Registreras effekt av palliativ behandling? SveDEM Registreras individer med demenssymtom? Registreras utredningar under tid de pågår? Följs upp registrerad individ nästkommande 15 månader? Finns det två registrationsansvariga inom HSL Bjurholm? Informeras läkare om att individer med demenssymtom saknar dokumenterad diagnos? Informeras HSL chef om registreringar i SveDem? Datum: Enhetschef Personal 23

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Socialtjänsten följer årligen upp och granskar

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens 2015-02-01 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner, trycksår

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för:

Patientsäkerhetsberättelse för: Patientsäkerhetsberättelse för: 2014 Uppdaterad: 2015-02-24 Ansvarig: Josefine Boberg Verksamhetschef Betelhemmet Kvarnvägen 6 611 70 JÖNÅKER 0155 700 90 betelhemmet@telia.com www.betelhemmet.se Innehåll:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 4 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Trekantens servicehus År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Päivi Palomäki, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 2014-01-17 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet År 2016 2017-02-28 Elvira Avdic 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2011 Forshaga 2012-02-06 Anders Olsson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering.

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning BEMÖTANDE AV PATIENTER 4 kap 1 KRAV I FÖRFATTNING det finns rutiner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-24 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i Sunne kommun

Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i Sunne kommun Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i Sunne kommun År 2015 2016-07-11 Ulla Engström Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare: Oxelösunds kommun, Vård och omsorgsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare: Oxelösunds kommun, Vård och omsorgsnämnden Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare: Oxelösunds kommun, Vård och omsorgsnämnden År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-03-01 Ingela Mindemark, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mallen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende 1 Patientsäkerhetsberättelse 2015-02-22 S:t Anna A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinformation till omsorgspersonal

Hälso- och sjukvårdsinformation till omsorgspersonal Hälso- och sjukvårdsinformation till omsorgspersonal 2017 1 Vård och omsorg styrs av lagar som bestäms av Sveriges riksdag HSL Hälso- och sjukvårdslagen SoL Socialtjänstlagen LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Nyköping 2015-02-17 Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad och uppdrag från

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2012 Patientsäkerhetsberättelse 2012 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2012 Avvikelser Samtliga avvikelser registrerades och dokumenterades enl. rutin. Sjuksköterskorna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-27 Ewa Svensson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys

Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys RUTIN för Riskanalys Flik 3.1. Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys (Agera omedelbart vid akuta risker för vårdskada) Iakttagelser av risker för vårdskada eller tillbud inom en viss verksamhet

Läs mer