Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL :20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina Wallin (S) Andreas Ekstrand (S) Lilian Persson (S) Eva-Kerstin Lundborg (MP) Birgitha Andersson (M) Magdalena Jerlström (C) Lena Delaplane (FP) Lotti Svebéus (M) tj ers Ersättare Michael Nygren (S) Gudrun Engquist (S) Nadim Hassen (MP) Helena Dahlström (V) Inna Billnert (M) Ratana Karlsson (C) Annika Bengtsson (KD) Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende Underskrifter Sekreterare... Clara Blidmo Paragrafer Omedelbar justering 61 Ordförande... Jacob Sandgren Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Vård- och omsorgsnämnden Sista dag för överklagande Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Clara Blidmo

2 VON 57 Dnr VON 13/92 Ändring av dagordning På förslag av ordförande godkänner nämnden att lägga till Planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse som beslutsärende 17 på dagordingen.

3 VON 58 Dnr VON 13/3 Informationsärenden 1 Information om hemsjukvården Ylva Larsson områdeschef 2 Dagverksamhet för dementa i Villa Högbrunn Annika Kindahl Åsa Eriksson Carina Berg Annika Bergqvist 3 Fixar Malte Marcus West

4 VON 59 Dnr VON 13/2 Redogörelse från Division Social omsorg för hur de ska öka registreringen i de olika kvalitetsregistren (enligt nämndens uppdrag från ) Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att låta Division Social omsorg att inkomma med en redogörelse om hur divisionen ska arbeta för att öka registreringen i de olika kvalitetsregistren En muntlig redovisning föreligger. Ylva Larsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Vid ärendets behandling i nämnden görs inlägg av Jacob Sandgren (S). att godkänna Division Social omsorgs muntliga redogörelse över hur divisionen ska arbeta för att öka registreringen i de olika kvalitetsregistren.

5 VON 60 Dnr VON 13/2 Helårsprognos efter ekonomisk uppföljning per Nämndansvariga tjänstemän har lämnat prognos för helåret 2013 efter juni. Det förväntade resultatet och anledningarna till det är samma som senast redovisade prognos efter maj, - 3,9 miljoner kr. Fortsatt osäkerhet råder runt hemtjänstens utveckling samt eventuella volymökningar inom handikappomsorgen. att godkänna ekonomisk uppföljning per juni 2013.

6 VON 61 Dnr VON 13/65 Underlag till budget 2014 med flerårsplan Nämndansvariga tjänstemän har arbetat fram ett förslag till Budgetunderlag i enlighet med de anvisningar som beslutades av kommunstyrelsen 8 april och de ramar som nämnden fått sig tilldelade. Förslaget för 2014 innehåller endast begränsade volymökningar utöver det nämnden redan ser 2013, och inget utrymme alls för volymökningar Nämndens viktigaste mål är ändå att våra brukare ska vara nöjda med den verksamhet nämnden kan erbjuda Oförändrad verksamhet enligt Internöverenskommelsen med Division Social omsorg har räknats upp med 2 %. Dessutom ingår ansvaret för verksamheten vid Villa Högbrunn enligt nämndens beslut Budget för övriga kostnader och intäkter baseras på årets prognos efter juli uppräknat med 2 %. Undantagen är externa boenden där det finns uppräkning enligt index i avtalen och hemtjänst där timpriserna är oförändrade jämfört med Trots nämndens åtgärder är det ännu inte möjligt att se en säkerställd minskning av hemtjänstkostnaderna kommer det att bli ett underskott. Budget 2014 innehåller även en utökning på ungefär samma nivå som vi räknar med för Kostnaderna för personlig assistans ökar. Det blir fler ärenden, men framför allt handlar det om den övervältring från Försäkringskassan som alla kommuner nu drabbas av. Den avsatta summan räcker bara till för att nå upp till 2013 års nivå, eventuell ytterligare ökning ryms inte. Kostnaden för färdtjänst ökar beroende på ändrade regler för resor till daglig verksamhet. Socialstyrelsen föreskrifter om bemanning i särskilda boenden innebär högre kostnader, dels för mer biståndshandläggning, dels för mer bemanning i de boenden som drivs av Division Social omsorg. Den summa som nämnden kan avsätta räcker dock inte till för att fullt ut återställa bemanningen till den som var före neddragningen Nämnden beräknar kostnad för att ta i anspråk delar av det nya särskilda boendet Myntan enligt nämndens beslut med 10 nya platser för äldre från gruppboenden och en betydligt högre hyra.

7 VON 61 Dnr VON 13/65 Flyttkostnader och dubbelhyror är en omställningskostnad som Kommunstyrelsen står för. Att frigöra gruppboendeplatser innebär att man inte behöver budgetera för kommande volymökningar inom handikapp omsorgen. Tills vidare ingår även tomhyran för 33 platser Samtliga poster räknas upp med 2%. Dessutom tillkommer kostnaden för Myntan på helår. För att delvis finansiera detta bygger budgeten på en verksamhetsförändring som innebär att ytterligare ett boende läggs ner och en del av de 25 tomplatserna på Myntan används för detta. Nämnden planerar detta utifrån att det under första halvåret 2013 varit många tomma platser och att den stora ökningen av antalet äldre-äldre kommer först efter Samtliga poster räknas upp med 2%. Detta år finns utrymme att budgetera en liten volymökning i hemtjänst, handikappomsorg respektive bemanning i särskilda boenden. På förslag av ordförande godkänner nämnden att lägga in en extra att-sats lydande: att förklara paragrafen omedelbart justerad. Lena Delaplane (FP) yrkar avslag på framskrivet förslag med hänvisning till Folkpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på Lena Delaplanes (FP) avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. Särskilt yttrande lämnas av Annika Bengtsson (KD). att fastställa Budgetunderlag i enlighet med de anvisningar som beslutades av kommunstyrelsen 8 april och de ramar som nämnden fått sig tilldelade, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

8 VON 61 Dnr VON 13/65 Johan Schenstöm (M), Birgitha Andersson (M), Lotti Svébeus (M) och Magdalena Jerlström (C) deltar inte i beslutet till förmån för respektive partis budgetförslag i kommunfullmäktige. Beslut till: Kommunstyrelsen Bilaga Särskilt yttrande VON 61

9 VON 62 Dnr VON 13/2 Rapporter från medicinskt ansvarig sjuksköterska: läkemedelsgenomgång, avvikelse hälso- och sjukvård första halvåret 2013, registrering i kvalitetsregister, återrapportering särskilt boende, särskilt boende privata utförare och hemsjukvård Rapporter avseende läkemedelsgenomgång, avvikelse hälso- och sjukvård första halvåret 2013, registrering i kvalitetsregister, återrapportering Särskilt boende, privata utförare och hemsjukvård föreligger. Mary Ann Lunde och Annika Jansson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S), Eva-Kerstin Lundborg (MP), Lilian Persson (S), Gudrun Engqvist (S), Birgitha Andersson (M), Annika Bengtsson (KD), Inna Billnert (M), Johan Schenström (M), Mikael Nygren (S), Lena Delaplane (FP), Mona Ström (V) och Lotti Svebéus (M). att godkänna rubricerade rapporter från medicinsk ansvarig sjuksköterska.

10 VON 63 Dnr VON 13/58 Rapport om utveckling av kommunens anhörigstöd I nämndens internöverenskommelse med Division Social omsorg finns ett uppdrag att fortsätta utvecklingen av funktionen anhörigstrateg/anhörigcentrum och undersöka eventuella samordningsmöjligheter med en äldrelots. En rapport har inkommit från Division Social omsorg, Ann Ölve som nu har det operativa ansvaret för Anhörigcentrum. Rapporten fokuserar på divisionens arbete och hur de olika verksamheterna kan utveckla sitt anhörigstöd. Anhörigstödet är dock en generell nyttighet som kan användas av samtliga, både egen regin och externa entreprenörer. Rapporten nämner inte de externa verksamheterna och tar inte heller upp hur man arbetat med att eventuellt samordna med en äldrelots. Nämnden föreslås därför fortsätta med sin uppföljning av äldrecentrum där svaret även på dessa frågor anges. att godkänna delrapport av utvecklingen av anhörigcentrum att fortsatt uppföljning sker till nämndens sammanträde Beslut till: Division Social omsorg Samtliga externa utförare Kommunala anhörigrådet (KAR)

11 VON 64 Dnr VON 13/18 Uppsägning av externa avtal Särskilt boende för omförhandling (bemanningsklausul och index) Våd- och omsorgsnämnden har avtal med Förenade Care Ab, Ansvar och Omsorg AB och Stiftelsen Betelhemmet om drift av äldreboende/demensboende. Avtalen är likalydande och innehåller bland annat en indexklausul och en klausul om lägsta tillåtna bemanning. Vård- och omsorgsnämnden föreslås nu säga upp avtalen för omförhandling av dessa båda klausuler. Lägsta bemanning har i förfrågningsunderlaget följande lydelse: Personaltäthet Utföraren skall utföra sitt åtagande med den personalstyrka som utföraren finner erforderlig för uppgiften och för att garantera de boende erforderlig tillsyn och säkerhet med avseende på vårdtyngd och kvalitetskrav. En lägsta godtagbar bemanning är för äldreboende 0,6 årsarbetare/boendeplats dagtid samt för demensboende 0,65 årsarbetare/boendeplats dagtid. Utföraren är bunden av att inte understiga angiven bemanningsnivå. Utföraren skall företrädesvis ha tillsvidareanställd personal. Det är av särskild vikt att en god kontinuitet upprätthålls i bemanningen. Antalet personer som hjälper brukaren bör enligt nämndens tjänstegaranti begränsas till så få som möjligt. Med hänvisning till Socialstyrelsens nya författning SOSFS2012:12 om bemanning i särskilt boende föreslås nämnden ta bort klausulens lydelse om lägsta godtagbara bemanning. Kvalitetskrav som kan ersätta lägsta krav på bemanning ska utarbetas. Nämndansvariga tjänstemän återkommer till nämnden med förslag till ny lydelse runt personaltäthet. Avtalet innehåller också en 18 om justering av ersättning (indexklausul). Det index som har använts publiceras inte längre (AKI arbetskostnadsindex) och nämndansvariga tjänstemän förslår att nämnden istället använder omsorgsprisindex. Indexet beräknas av SKL varje år och är en blandning av lönekostnadsförändringar och konsumentprisindex (KPI). För 2013 är indexet 2,5%. Vi föreslår här att ett tillägg görs till gällande avtal och gäller från och med

12 VON 64 Dnr VON 13/18 Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att avtalen med Förenade Care AB, Ansvar och omsorg AB och Stiftelsen Betelhemmet sägs upp för omförhandling avseende lägsta godtagbara bemanning samt att nuvarande 18 i avtalen ersätts med ny indexklausul beräknad enligt OPI, omsorgsprisindex från och med Beslut till: Förenade Care AB Betelhemmet Ansvar och Omsorg AB

13 VON 65 Dnr VON 13/70 Direktupphandling av brukarrevision inom daglig verksamhet Vård- och omsorgsnämnden fattade vid sitt sammanträde beslut m att inleda en direktupphandling av brukarrevision inom daglig verksamhet. Ett förfrågningsunderlag har skickats ut till den enda organisation som nämndansvariga tjänstemän vet genomför brukarrevisioner i regionen, Kooperativet Silvermånen. Ett anbud med pris har inkommit från Silvermånen Vård- och omsorgsnämnden föreslås nu godkänna det anbud som Silvermånen lämnat avseende tid och kostnad för genomförandet av en brukarrevision inom daglig verksamhet i Nyköpings Kommun. Priset är 300 kronor per timma och avsatt tid är 160 timmar, vilket ger en totalkostnad av kronor. Revisionen ska redovisas i form av en skriftlig rapport Nämndens presidium fortsätter att tillsammans med Silvermånen närmare utforma uppdraget. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att godkänna Kooperativet Silvermånen som utförare av brukarrevision inom daglig verksamhet enligt lämnat anbud. Beslut till: Silvermånen Division Social omsorg

14 VON 66 Dnr VON 13/74 Ansökan om bidrag till en Fritids- och hälsomässa En ansökan från Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) har inkommit till Vård- och omsorgsnämnden. Föreningen vill i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommunens fritidssamordnare anordna en Fritids- och Hälsomässa på träffen under två dagar. Målgrupp är arbetstagare på daglig verksamhet, anhöriga och personal och syftet är att föreningar och organisationer ska ha möjlighet att visa sitt utbud för personer med funktionsnedsättning. Mässan ska visa på utbudet av fritidsaktiviteter för att främja ett hälsosamt liv i fråga om kost och motion. FUB ansöker om kronor i bidrag för omkostnader. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S) och Mona Ström (V). att bevilja FUB bidrag med till en Fritids- och Hälsomässa ur nämndens medel för anhörigstöd. Beslut till: FUB

15 VON 67 Dnr VON 13/60 Svar på remiss om motion avseende palliativ avdelning på äldreboendet Myntan Vård- och omsorgsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om en palliativ avdelning på äldreboendet Myntan. Motionärerna föreslår att undersöka möjligheten att inrätta en mindre avdelning på äldreboendet Myntan med huvudsyfte att erbjuda sen palliativ vård till livets slut. Nämnden har inhämtat synpunkter från Division Social omsorg. Synpunkterna har vägts in i yttrandet som nämnden lämnar till kommunstyrelsen. att anta framskrivet yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. Beslut till: Kommunstyrelsen (KK13/155)

16 VON 68 Dnr VON 13/83 Remissvar över medborgarförslag om öppna sammanträden för Vårdoch omsorgsnämnden samt beslut att införa provperiod Ett medborgarförslag har inkommit med innebörd att Vård- och omsorgsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten att komma till tals en timma innan det formella sammanträdet börjar. Förslaget innebär att öppna upp för i princip samma sak som i kommunfullmäktige, allmänhetens frågor, under en inledande fas av sammanträdet. Idag är nämndens sammanträden öppna för allmänheten men närvarande personer har ingen yttranderätt. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att under en period av 6 månader från , testa intresset för medborgardialog på detta sätt. Det kan enkelt genomföras genom att ha en stående punkt som heter Allmänhetens frågestund som inledning på varje sammanträde. Statistik över antalet frågor och vad dessa handlat om kan föras och återrapporteras även till Kommunfullmäktige. Ordförande bestämmer närmare om tid och antal frågor som kan besvaras samt om frågan ska besvaras direkt eller handläggas och besvaras vid nästa sammanträde. Förslag att max 30 minuter avsätts för allmänhetens frågestund vid varje sammanträde. Om inga frågor finns går sammanträdet vidare direkt. att anta yttrande över medborgarförslag om öppna sammanträden för Vårdoch omsorgsnämnden till kommunstyrelsen som sitt eget (bilaga till tjänsteskrivelse daterad ) samt att under perioden införa Allmänhetens frågestund som en stående punkt på nämndens dagordning. Beslut till: Kommunstyrelsen (inkl underliggande handling) KK13/300 Förslagsställaren (enbart protokollsutdrag)

17 VON 69 Dnr VON 12/90 Rapport om fakturagranskning hemtjänsten Den 13 september 2012 lämnades en rapport till nämnden över genomförd fakturagranskning inom hemtjänsten under Nämndansvarig tjänsteman fick då i uppdrag att fortsätta granskningen. Fortfarande har inte en total löpande kontroll kunnat göras p g a underbemanning. Men under perioden januari till april 2013 har en stickprovskontroll genomförts. Kontrollen visar på samma typer av brister som tidigare. Under juni juli 2013 har en mer omfattande granskning gjorts för perioden maj-juli. Samtliga externa utförare har granskats samt 5 grupper från den egna regin. att godkänna rapport om fakturagranskning hemtjänsten (tjänsteskrivelse daterad ) samt att fortsätta följa utvecklingen. Beslut till: Samtliga utförare i LOV

18 VON 70 Dnr VON 13/2 Rapport från arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret Rapporter avseende arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret föreligger. Inlägg i ärendet görs av Lilian Persson (S), Andreas Ekstrand (S), Inna Billnert (M) och Jacob Sandgren (S). att godkänna rubricerade rapporter avseende arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret.

19 VON 71 Dnr VON 13/12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen under 2:a kvartalet 2013 Division Social omsorg har lämnat redogörelse enligt socialtjänstlagen för beslut som inte verkställts inom tre månader under andra kvartalet 2013 till Socialstyrelsen. Följande sammanställning är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporteringen omfattar totalt fem beslut, alla om särskilt boende för äldre, tre män och två kvinnor. Två beslut har verkställts, två har återtagit sin ansökan och en återstår. Särskilt boende, äldreomsorg Beslutsdatum Antal Kommentar Återstår Sep Okt Dec Feb att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslut till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

20 VON 72 Dnr VON 13/13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 h Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade under 2:a kvartalet 2013 Division Social omsorg har lämnat redogörelse enligt LSS för beslut som inte verkställts inom tre månader under andra kvartalet 2013 till Socialstyrelsen. Följande sammanställning är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporteringen omfattar två beslut om bostad med särskild service, en man och en kvinna. Beslutsdatum Kommentar Återstår Jan Mar Solweig Ericsson Kurg föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslut till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

21 VON 73 Dnr VON 13/2 Sammanställning av rapporter enligt lex Sarah januari till juni 2013 Enligt nämndens riktlinjer om Lex Sarah skyldigheten att anmäla missförhållanden inom vård, omsorg och socialtjänst - ska nämnden två gånger per år få en sammanställning över rapporter och åtgärder. Under januari till juni tog nämnden emot sju 12 rapporter enligt lex Sarah från Division Social omsorg och en från en extern utförare. Se bifogade sammanställning. Nämndens ordförande har avslutat alla ärenden utom ett enligt delegation efter att utförarna redovisat utredning och tillräckliga åtgärder. Av de utredningarna framgår att man hanterat de rapporterade händelserna på bra sätt. Man har tagit hand om de berörda brukarna och informerat anhöriga/ gode män. De åtgärder man sedan vidtagit för att händelserna inte ska upprepas framgår av bifogade sammanställning. I många fall handlar det om att upprätta nya eller aktualisera befintliga rutiner. De enskilda anställda som uppträtt olämpligt har fått enskilda samtal och i några fall blivit omplacerade eller fått sluta. En rapport ansågs så allvarlig att ordföranden anmälde den som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan lämnades och inspektionen har ännu inte meddelat sitt beslut. Nämndansvariga tjänstemän bedömer att utförarna tar lex Sarah på stort allvar samt utreder och åtgärdar inträffade händelser på ett förtjänstfullt sätt. att godkänna rubricerade rapporter enligt lex Sarah januari till juni 2013 (bilagd tjänsteskrivelse).

22 VON 74 Dnr VON 13/71 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 29 Björkgårdens äldre- och demensboende Enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL ska det där det bedrivs hälsooch sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten. Verksamhetschefen ska enligt HSL svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Ansvar och Omsorg har utsett Linda Nilssontill verksamhetschef enligt HSL 29 för Björkgårdens äldre- och demensboende i Tystberga. Beslut om verksamhetschef inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fattas av nämnden. att godkänna Linda Nilsson som verksamhetschef för Björkgårdens äldreoch demensboende enligt Hälso- och sjukvårdslagen 29. Beslut till: Ansvar och Omsorg

23 VON 75 Dnr VON 13/92 Planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse Handlingar i ärendet dukas vid nämndens sammanträde. Vård och omsorgsnämnden har fortlöpande följt hur många lediga platser som finns inom särskilt boende för äldre. Under en längre period har ett relativt stort antal lägenheter varit lediga varje vecka. I tisdags 3/ rapporterades tex 15 lediga lägenheter i särskilt boende för äldre och 6 lediga lägenheter i demensboende. Dessutom fanns 6 lediga platser på Arnö korttidsboendet. De lediga lägenheterna finns spridda mellan kommunens samtliga boenden. Divisionen föreslås nu i stället samla de lediga lägenheterna på ett boende och därmed få en både kostnadseffektiv och personaleffektiv hantering av situationen. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S), Eva-Kerstin Lundborg (MP), Birgitha Andersson (M) och Magdalena Jerlström (C). Solweig Ericsson Kurg föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. att Division Social omsorg får i uppdrag att inleda planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse samt att uppdraget återrapporteras till Vård- och omsorgsnämnden den 31/ Beslut till: Division Social Omsorg

24 VON 76 Dnr VON 13/4 Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade på delegation av: 1 Div. Social omsorg, avseende hemtjänst omvårdnad, korttidsvistelse, korttidsboende, särskilt boende, personlig assistans mm för maj 2013 (sekretess) 2 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, maj Jacob Sandgren, ordf VON, avseende yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping angående Socialstyrelsens ansökan om sanktionsavgift för icke verkställt beslut om kontaktperson för person född Dnr VON12/13 4 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende avslut av två Lex Sarah-rapporter - VON13/76 och VON13/80 5 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att anmäla missförhållande enligt Lex Sarah rapport ang fysiskt våld och kränkande bemötande av brukare vid Björkgårdsvägens gruppbostad till Inspektionen för vård och omsorg 6 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att avsluta: Lex Sarah rapport om missförhållande inom boendestöd (VON13/75), samt Lex Sarah rapport om kränkande bemötande vid björkgårdsvägens gruppbostad (VON13/79) 7 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, juni 2013 (sekretess) 8 Div. Social omsorg, avseende ledsagarservice, särskilt boende, hemtjänst omvårdnad, personlig assistans, bostad med särskild service mm juni Solweig E Kurg, nämndansvarig VON, avseende tillfällig anställning som uppdragstagare som familjehem VON13/4:21 VON13/4:22 VON13/4:23 VON13/4:25 VON13/4:30 VON13/4:29 VON13/4:26 VON13/4:27 VON13/4:28

25 VON 76 Dnr VON 13/4 10 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, juli Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att avsluta två Lex Sarah-rapporter (VON13/78 och VON13/86) 12 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende att avsluta två Lex Sarah-rapporter, dnr VON 13/87 och 13/88 13 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende yttrande till Inspektionen för vård och omsorg ang avbrott i verkställande av beslut om daglig verksamhet enligt LSS (vårt dnr: VON13/13, Inspektionen för vård och omsorg dnr /2012) 14 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende nytt personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnden: Reidar Oderth 15 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende avslut av Lex Sarah rapport gällande boende på Fruängskällan som fallit ur sin rullstol (VON13/84) 16 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende svar till Inspektionen för vård och omsorg på Socialstyrelsens beslut efter tillsyn av kommunens hemsjukvård (VON13/57) 17 Div. Social omsorg, Delegationsbeslut för juli 2013 avseende. särskilt boende, riksfärdtjänst, hemtjänst omvårdnad, kontaktperson, matdistribution mm (sekretess) VON13/4:31 VON13/4:32 VON13/4:34 VON13/4:33 VON13/4:35 VON13/4:36 VON13/4:37 VON13/4:38 att lägga rubr delegationsärenden till handlingarna.

26 VON 77 Dnr VON 13/1 1 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Nationellt Nyhetsbrev nr 2 från Nationellt VON13/1:26 Kompetenscentrum Kompetenscentrum anhöriga anhöriga 2 Villa Högbrunn Besöksstatistik för Villa Högbrunn maj 2013 VON13/10:16 3 Landstinget Sörmland Årsrapport 2012, Gemensamma Patientnämnden i Sörmland VON13/1:27 4 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende brister i städ och skötsel i brukarens lägenheten på Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta (sekretess) 5 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 (sekretess) 6 Div. Social omsorg Redovisning av åtgärder avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 7 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) 8 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försummelse, trygghetslarm som inte fungerar, Kommunens Larmcentral (sekretess) 9 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/75:1 VON13/76:1 VON13/76:3 VON13/76:2 VON13/77:1 VON13/78:1 VON13/79:1

27 VON 77 Dnr VON 13/1 10 Socialstyrelsen Information från Socialstyrelsen ang aktuellt material om barns och ungas välfärd och lika tillgång till god vård och omsorg VON13/1:28 11 Vionord Omsorg & Service 12 Inspektionen för vård och omsorg Lex Sarah anmälan avseende undermålig tillsyn av brukare som beställt hemtjänst - Vionord Omsorg sekretess Information om att ej verkställda beslut fortsättningsvis rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg VON13/26:3 VON13/1:29 13 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende att pengar försvunnit för brukare på Kvarnens demensboende (sekretess) 14 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende att pengar försvunnit för brukare på Kvarnens demensboende VON13/80:1 VON13/80:2 15 Sveriges Kommuner och Landsting 16 Kommunala Anhörigrådet 17 Inspektionen för vård och omsorg Cirkulär 13:31 Peliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014 Protokoll från kommunala Anhörigrådet Beslut att inte ansöka om utdömande av särskild avgift avseende ej verkställt beslut enligt LSS avseende kontaktperson för person född övervägande om särskild avgift (dnr /2012) - sekretess VON13/1:30 VON13/1:32 VON12/13:77 18 Inspektionen för vård och omsorg Beslut att inte ansökan om utdömande av särskild avgift ang ej verkställt beslut enligt LSS avseende kontaktperson för person född övervägande om särskild avgift (dnr /201 sekretess VON12/13:78

28 VON Dnr VON 13/1 19 Kommunledningskansliet, personuppgiftsombud Begäran om återrapportering/rekommendationer till Div. Social omsorg över vidtagna åtgärder ang registergranskning 2012 (personuppgiftslagen) VON12/45:2 20 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 (gällande två brukare) - sekretess VON13/76:4 VON13/76:5 21 Kommunala Handikapprådet Protokoll från Kommunala Handikapprådet VON13/1:33 22 Landstinget Sörmland Utfall av ställningstagande till förlängning av upphandlad beställningscentral för samhällsbetalda resor (gällande avtal med Samres AB) 23 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende uteblivna insatser för brukare på Trillingsbergsvägen 59, i samband med planerad resa till Norge 24 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende uteblivna insatser för brukare på Trillingsbergsvägen 59, i samband med planerad resa till Norge 25 Div. Social omsorg Utredning angående Lex Sarah rapport avseende brister i städ och skötsel i brukarens lägenheten på Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta 26 Div. Social omsorg Utredning angående rapport Lex Sarah gällande kränkning av brukare född 1958, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/69:4 VON13/86:1 VON13/86:2 VON13/75:2 VON13/77:4

29 VON 77 Dnr VON 13/1 27 Till Inspektionen för vård och omsorg Anmälan till Inspektion för Vård & omsorg - Lex Sarah avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/77:6 28 Div. Social omsorg Utredning angående rapport Lex Sarah gällande kränkning av brukare född 1983, Björkgårdsvägen, Tystberga 29 FUB Södra Sörmland Verksamhetsrapport för våren Villa Högbrunn Besöksstatistik för Villa Högbrunn, juni Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, trygghetslarm som inte fungerar, Kommunens Larmcentral 32 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst (sekretess) 33 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst VON13/79:2 VON13/56:4 VON13/10:21 VON13/78:2 VON13/87:1 VON13/87:2 34 Kooperativet Silvermånen Närvarostatistik från Kooperativet Silvermånen, juni och juli 2013 VON13/7: Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försvunnen medicin för brukar med personlig assistans (sekretess) 36 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst (sekretess) VON13/88:1 VON13/87:3

30 VON 77 Dnr VON 13/1 37 Kommunfullmäktige Strategi för integration och social sammanhållning (beslut i KF ) 38 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende stöld hos brukare i samband med besök av nattpatrullen (sekretess) VON13/89:1 VON13/90:1 39 Inspektionen för vård och omsorg Beslut avseende klagomål ang vården och omsorgen om personen född gällande bl a biståndsbeslut, god man mm (dnr /2013) VON13/81:4 40 Kommunstyrelsen Förstärkning av Division Social Omsorgs handläggarstab - med anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd för personer med demenssjukdom och bemanning vid särskilda boenden (beslut i KS ) 41 Betelhemmet, Jönåker Inbjudan att delta när Betelhemmet i Jönåker firar 20 år - 20 oktober 2013 VON13/72:4 VON13/9:4 Vid ärendets behandling i nämnden föredras anmälningsärende Inbjudan att delta när Betelhemmet i Jönåker firar 20 år - 20 oktober 2013 som tillkommit på dagordningen. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att lägga rubr anmälningsärenden till handlingarna.

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 13 JUNI 2013, KL. 13.00-14.20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kl. 09.00 11.00. Annika Jansson, MAS Eila Ulf, anhörigstrateg. Paragrafer 16-27. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson

Kl. 09.00 11.00. Annika Jansson, MAS Eila Ulf, anhörigstrateg. Paragrafer 16-27. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 09.00 11.00 Politiker och representanter Johan Schenström, ordf Eva Kerstin Lundborg (mp), ers Annika Karlssn (c), ers Marianne Ramlöv, FUB Margareta Johansson, Hjortensbergskyrkan

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNALA ANHÖRIGRÅDET 2010 11 19. Kl.10.00 12.00

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNALA ANHÖRIGRÅDET 2010 11 19. Kl.10.00 12.00 Plats och tid Mariebergsgården Kl.10.00 12.00 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Wailet Nilsson (kd), ers Gunvor Lundberg (s), ers Margareta Svensson, Nyköpings Demensförening Pierre

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kl. 09.00 11.30. Paragrafer 33-43. Underskrifter Sekreterare Agneta Tillberg. Ordförande Jacob Sandgren. Justerande Monika Hammertjärn

Kl. 09.00 11.30. Paragrafer 33-43. Underskrifter Sekreterare Agneta Tillberg. Ordförande Jacob Sandgren. Justerande Monika Hammertjärn Plats och tid Stadshuset, sal B Kl. 09.00 11.30 Politiker och representanter Jacob Sandgren (s), ordf Johan Schenström (m), v ordf Wailet Nilsson (kd), ers Birgitta Lantz-Högman, PRO Harry Malmqvist, PRO

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2011-11-23 82 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande 71-75, 77-78 Maria Rönnehäll (S), ordförande 70, 76 Hans Forssell

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer