Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL :20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina Wallin (S) Andreas Ekstrand (S) Lilian Persson (S) Eva-Kerstin Lundborg (MP) Birgitha Andersson (M) Magdalena Jerlström (C) Lena Delaplane (FP) Lotti Svebéus (M) tj ers Ersättare Michael Nygren (S) Gudrun Engquist (S) Nadim Hassen (MP) Helena Dahlström (V) Inna Billnert (M) Ratana Karlsson (C) Annika Bengtsson (KD) Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende Underskrifter Sekreterare... Clara Blidmo Paragrafer Omedelbar justering 61 Ordförande... Jacob Sandgren Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Vård- och omsorgsnämnden Sista dag för överklagande Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Clara Blidmo

2 VON 57 Dnr VON 13/92 Ändring av dagordning På förslag av ordförande godkänner nämnden att lägga till Planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse som beslutsärende 17 på dagordingen.

3 VON 58 Dnr VON 13/3 Informationsärenden 1 Information om hemsjukvården Ylva Larsson områdeschef 2 Dagverksamhet för dementa i Villa Högbrunn Annika Kindahl Åsa Eriksson Carina Berg Annika Bergqvist 3 Fixar Malte Marcus West

4 VON 59 Dnr VON 13/2 Redogörelse från Division Social omsorg för hur de ska öka registreringen i de olika kvalitetsregistren (enligt nämndens uppdrag från ) Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att låta Division Social omsorg att inkomma med en redogörelse om hur divisionen ska arbeta för att öka registreringen i de olika kvalitetsregistren En muntlig redovisning föreligger. Ylva Larsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Vid ärendets behandling i nämnden görs inlägg av Jacob Sandgren (S). att godkänna Division Social omsorgs muntliga redogörelse över hur divisionen ska arbeta för att öka registreringen i de olika kvalitetsregistren.

5 VON 60 Dnr VON 13/2 Helårsprognos efter ekonomisk uppföljning per Nämndansvariga tjänstemän har lämnat prognos för helåret 2013 efter juni. Det förväntade resultatet och anledningarna till det är samma som senast redovisade prognos efter maj, - 3,9 miljoner kr. Fortsatt osäkerhet råder runt hemtjänstens utveckling samt eventuella volymökningar inom handikappomsorgen. att godkänna ekonomisk uppföljning per juni 2013.

6 VON 61 Dnr VON 13/65 Underlag till budget 2014 med flerårsplan Nämndansvariga tjänstemän har arbetat fram ett förslag till Budgetunderlag i enlighet med de anvisningar som beslutades av kommunstyrelsen 8 april och de ramar som nämnden fått sig tilldelade. Förslaget för 2014 innehåller endast begränsade volymökningar utöver det nämnden redan ser 2013, och inget utrymme alls för volymökningar Nämndens viktigaste mål är ändå att våra brukare ska vara nöjda med den verksamhet nämnden kan erbjuda Oförändrad verksamhet enligt Internöverenskommelsen med Division Social omsorg har räknats upp med 2 %. Dessutom ingår ansvaret för verksamheten vid Villa Högbrunn enligt nämndens beslut Budget för övriga kostnader och intäkter baseras på årets prognos efter juli uppräknat med 2 %. Undantagen är externa boenden där det finns uppräkning enligt index i avtalen och hemtjänst där timpriserna är oförändrade jämfört med Trots nämndens åtgärder är det ännu inte möjligt att se en säkerställd minskning av hemtjänstkostnaderna kommer det att bli ett underskott. Budget 2014 innehåller även en utökning på ungefär samma nivå som vi räknar med för Kostnaderna för personlig assistans ökar. Det blir fler ärenden, men framför allt handlar det om den övervältring från Försäkringskassan som alla kommuner nu drabbas av. Den avsatta summan räcker bara till för att nå upp till 2013 års nivå, eventuell ytterligare ökning ryms inte. Kostnaden för färdtjänst ökar beroende på ändrade regler för resor till daglig verksamhet. Socialstyrelsen föreskrifter om bemanning i särskilda boenden innebär högre kostnader, dels för mer biståndshandläggning, dels för mer bemanning i de boenden som drivs av Division Social omsorg. Den summa som nämnden kan avsätta räcker dock inte till för att fullt ut återställa bemanningen till den som var före neddragningen Nämnden beräknar kostnad för att ta i anspråk delar av det nya särskilda boendet Myntan enligt nämndens beslut med 10 nya platser för äldre från gruppboenden och en betydligt högre hyra.

7 VON 61 Dnr VON 13/65 Flyttkostnader och dubbelhyror är en omställningskostnad som Kommunstyrelsen står för. Att frigöra gruppboendeplatser innebär att man inte behöver budgetera för kommande volymökningar inom handikapp omsorgen. Tills vidare ingår även tomhyran för 33 platser Samtliga poster räknas upp med 2%. Dessutom tillkommer kostnaden för Myntan på helår. För att delvis finansiera detta bygger budgeten på en verksamhetsförändring som innebär att ytterligare ett boende läggs ner och en del av de 25 tomplatserna på Myntan används för detta. Nämnden planerar detta utifrån att det under första halvåret 2013 varit många tomma platser och att den stora ökningen av antalet äldre-äldre kommer först efter Samtliga poster räknas upp med 2%. Detta år finns utrymme att budgetera en liten volymökning i hemtjänst, handikappomsorg respektive bemanning i särskilda boenden. På förslag av ordförande godkänner nämnden att lägga in en extra att-sats lydande: att förklara paragrafen omedelbart justerad. Lena Delaplane (FP) yrkar avslag på framskrivet förslag med hänvisning till Folkpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på Lena Delaplanes (FP) avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. Särskilt yttrande lämnas av Annika Bengtsson (KD). att fastställa Budgetunderlag i enlighet med de anvisningar som beslutades av kommunstyrelsen 8 april och de ramar som nämnden fått sig tilldelade, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

8 VON 61 Dnr VON 13/65 Johan Schenstöm (M), Birgitha Andersson (M), Lotti Svébeus (M) och Magdalena Jerlström (C) deltar inte i beslutet till förmån för respektive partis budgetförslag i kommunfullmäktige. Beslut till: Kommunstyrelsen Bilaga Särskilt yttrande VON 61

9 VON 62 Dnr VON 13/2 Rapporter från medicinskt ansvarig sjuksköterska: läkemedelsgenomgång, avvikelse hälso- och sjukvård första halvåret 2013, registrering i kvalitetsregister, återrapportering särskilt boende, särskilt boende privata utförare och hemsjukvård Rapporter avseende läkemedelsgenomgång, avvikelse hälso- och sjukvård första halvåret 2013, registrering i kvalitetsregister, återrapportering Särskilt boende, privata utförare och hemsjukvård föreligger. Mary Ann Lunde och Annika Jansson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S), Eva-Kerstin Lundborg (MP), Lilian Persson (S), Gudrun Engqvist (S), Birgitha Andersson (M), Annika Bengtsson (KD), Inna Billnert (M), Johan Schenström (M), Mikael Nygren (S), Lena Delaplane (FP), Mona Ström (V) och Lotti Svebéus (M). att godkänna rubricerade rapporter från medicinsk ansvarig sjuksköterska.

10 VON 63 Dnr VON 13/58 Rapport om utveckling av kommunens anhörigstöd I nämndens internöverenskommelse med Division Social omsorg finns ett uppdrag att fortsätta utvecklingen av funktionen anhörigstrateg/anhörigcentrum och undersöka eventuella samordningsmöjligheter med en äldrelots. En rapport har inkommit från Division Social omsorg, Ann Ölve som nu har det operativa ansvaret för Anhörigcentrum. Rapporten fokuserar på divisionens arbete och hur de olika verksamheterna kan utveckla sitt anhörigstöd. Anhörigstödet är dock en generell nyttighet som kan användas av samtliga, både egen regin och externa entreprenörer. Rapporten nämner inte de externa verksamheterna och tar inte heller upp hur man arbetat med att eventuellt samordna med en äldrelots. Nämnden föreslås därför fortsätta med sin uppföljning av äldrecentrum där svaret även på dessa frågor anges. att godkänna delrapport av utvecklingen av anhörigcentrum att fortsatt uppföljning sker till nämndens sammanträde Beslut till: Division Social omsorg Samtliga externa utförare Kommunala anhörigrådet (KAR)

11 VON 64 Dnr VON 13/18 Uppsägning av externa avtal Särskilt boende för omförhandling (bemanningsklausul och index) Våd- och omsorgsnämnden har avtal med Förenade Care Ab, Ansvar och Omsorg AB och Stiftelsen Betelhemmet om drift av äldreboende/demensboende. Avtalen är likalydande och innehåller bland annat en indexklausul och en klausul om lägsta tillåtna bemanning. Vård- och omsorgsnämnden föreslås nu säga upp avtalen för omförhandling av dessa båda klausuler. Lägsta bemanning har i förfrågningsunderlaget följande lydelse: Personaltäthet Utföraren skall utföra sitt åtagande med den personalstyrka som utföraren finner erforderlig för uppgiften och för att garantera de boende erforderlig tillsyn och säkerhet med avseende på vårdtyngd och kvalitetskrav. En lägsta godtagbar bemanning är för äldreboende 0,6 årsarbetare/boendeplats dagtid samt för demensboende 0,65 årsarbetare/boendeplats dagtid. Utföraren är bunden av att inte understiga angiven bemanningsnivå. Utföraren skall företrädesvis ha tillsvidareanställd personal. Det är av särskild vikt att en god kontinuitet upprätthålls i bemanningen. Antalet personer som hjälper brukaren bör enligt nämndens tjänstegaranti begränsas till så få som möjligt. Med hänvisning till Socialstyrelsens nya författning SOSFS2012:12 om bemanning i särskilt boende föreslås nämnden ta bort klausulens lydelse om lägsta godtagbara bemanning. Kvalitetskrav som kan ersätta lägsta krav på bemanning ska utarbetas. Nämndansvariga tjänstemän återkommer till nämnden med förslag till ny lydelse runt personaltäthet. Avtalet innehåller också en 18 om justering av ersättning (indexklausul). Det index som har använts publiceras inte längre (AKI arbetskostnadsindex) och nämndansvariga tjänstemän förslår att nämnden istället använder omsorgsprisindex. Indexet beräknas av SKL varje år och är en blandning av lönekostnadsförändringar och konsumentprisindex (KPI). För 2013 är indexet 2,5%. Vi föreslår här att ett tillägg görs till gällande avtal och gäller från och med

12 VON 64 Dnr VON 13/18 Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att avtalen med Förenade Care AB, Ansvar och omsorg AB och Stiftelsen Betelhemmet sägs upp för omförhandling avseende lägsta godtagbara bemanning samt att nuvarande 18 i avtalen ersätts med ny indexklausul beräknad enligt OPI, omsorgsprisindex från och med Beslut till: Förenade Care AB Betelhemmet Ansvar och Omsorg AB

13 VON 65 Dnr VON 13/70 Direktupphandling av brukarrevision inom daglig verksamhet Vård- och omsorgsnämnden fattade vid sitt sammanträde beslut m att inleda en direktupphandling av brukarrevision inom daglig verksamhet. Ett förfrågningsunderlag har skickats ut till den enda organisation som nämndansvariga tjänstemän vet genomför brukarrevisioner i regionen, Kooperativet Silvermånen. Ett anbud med pris har inkommit från Silvermånen Vård- och omsorgsnämnden föreslås nu godkänna det anbud som Silvermånen lämnat avseende tid och kostnad för genomförandet av en brukarrevision inom daglig verksamhet i Nyköpings Kommun. Priset är 300 kronor per timma och avsatt tid är 160 timmar, vilket ger en totalkostnad av kronor. Revisionen ska redovisas i form av en skriftlig rapport Nämndens presidium fortsätter att tillsammans med Silvermånen närmare utforma uppdraget. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att godkänna Kooperativet Silvermånen som utförare av brukarrevision inom daglig verksamhet enligt lämnat anbud. Beslut till: Silvermånen Division Social omsorg

14 VON 66 Dnr VON 13/74 Ansökan om bidrag till en Fritids- och hälsomässa En ansökan från Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) har inkommit till Vård- och omsorgsnämnden. Föreningen vill i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommunens fritidssamordnare anordna en Fritids- och Hälsomässa på träffen under två dagar. Målgrupp är arbetstagare på daglig verksamhet, anhöriga och personal och syftet är att föreningar och organisationer ska ha möjlighet att visa sitt utbud för personer med funktionsnedsättning. Mässan ska visa på utbudet av fritidsaktiviteter för att främja ett hälsosamt liv i fråga om kost och motion. FUB ansöker om kronor i bidrag för omkostnader. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S) och Mona Ström (V). att bevilja FUB bidrag med till en Fritids- och Hälsomässa ur nämndens medel för anhörigstöd. Beslut till: FUB

15 VON 67 Dnr VON 13/60 Svar på remiss om motion avseende palliativ avdelning på äldreboendet Myntan Vård- och omsorgsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om en palliativ avdelning på äldreboendet Myntan. Motionärerna föreslår att undersöka möjligheten att inrätta en mindre avdelning på äldreboendet Myntan med huvudsyfte att erbjuda sen palliativ vård till livets slut. Nämnden har inhämtat synpunkter från Division Social omsorg. Synpunkterna har vägts in i yttrandet som nämnden lämnar till kommunstyrelsen. att anta framskrivet yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. Beslut till: Kommunstyrelsen (KK13/155)

16 VON 68 Dnr VON 13/83 Remissvar över medborgarförslag om öppna sammanträden för Vårdoch omsorgsnämnden samt beslut att införa provperiod Ett medborgarförslag har inkommit med innebörd att Vård- och omsorgsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten att komma till tals en timma innan det formella sammanträdet börjar. Förslaget innebär att öppna upp för i princip samma sak som i kommunfullmäktige, allmänhetens frågor, under en inledande fas av sammanträdet. Idag är nämndens sammanträden öppna för allmänheten men närvarande personer har ingen yttranderätt. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att under en period av 6 månader från , testa intresset för medborgardialog på detta sätt. Det kan enkelt genomföras genom att ha en stående punkt som heter Allmänhetens frågestund som inledning på varje sammanträde. Statistik över antalet frågor och vad dessa handlat om kan föras och återrapporteras även till Kommunfullmäktige. Ordförande bestämmer närmare om tid och antal frågor som kan besvaras samt om frågan ska besvaras direkt eller handläggas och besvaras vid nästa sammanträde. Förslag att max 30 minuter avsätts för allmänhetens frågestund vid varje sammanträde. Om inga frågor finns går sammanträdet vidare direkt. att anta yttrande över medborgarförslag om öppna sammanträden för Vårdoch omsorgsnämnden till kommunstyrelsen som sitt eget (bilaga till tjänsteskrivelse daterad ) samt att under perioden införa Allmänhetens frågestund som en stående punkt på nämndens dagordning. Beslut till: Kommunstyrelsen (inkl underliggande handling) KK13/300 Förslagsställaren (enbart protokollsutdrag)

17 VON 69 Dnr VON 12/90 Rapport om fakturagranskning hemtjänsten Den 13 september 2012 lämnades en rapport till nämnden över genomförd fakturagranskning inom hemtjänsten under Nämndansvarig tjänsteman fick då i uppdrag att fortsätta granskningen. Fortfarande har inte en total löpande kontroll kunnat göras p g a underbemanning. Men under perioden januari till april 2013 har en stickprovskontroll genomförts. Kontrollen visar på samma typer av brister som tidigare. Under juni juli 2013 har en mer omfattande granskning gjorts för perioden maj-juli. Samtliga externa utförare har granskats samt 5 grupper från den egna regin. att godkänna rapport om fakturagranskning hemtjänsten (tjänsteskrivelse daterad ) samt att fortsätta följa utvecklingen. Beslut till: Samtliga utförare i LOV

18 VON 70 Dnr VON 13/2 Rapport från arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret Rapporter avseende arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret föreligger. Inlägg i ärendet görs av Lilian Persson (S), Andreas Ekstrand (S), Inna Billnert (M) och Jacob Sandgren (S). att godkänna rubricerade rapporter avseende arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret.

19 VON 71 Dnr VON 13/12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen under 2:a kvartalet 2013 Division Social omsorg har lämnat redogörelse enligt socialtjänstlagen för beslut som inte verkställts inom tre månader under andra kvartalet 2013 till Socialstyrelsen. Följande sammanställning är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporteringen omfattar totalt fem beslut, alla om särskilt boende för äldre, tre män och två kvinnor. Två beslut har verkställts, två har återtagit sin ansökan och en återstår. Särskilt boende, äldreomsorg Beslutsdatum Antal Kommentar Återstår Sep Okt Dec Feb att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslut till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

20 VON 72 Dnr VON 13/13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 h Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade under 2:a kvartalet 2013 Division Social omsorg har lämnat redogörelse enligt LSS för beslut som inte verkställts inom tre månader under andra kvartalet 2013 till Socialstyrelsen. Följande sammanställning är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporteringen omfattar två beslut om bostad med särskild service, en man och en kvinna. Beslutsdatum Kommentar Återstår Jan Mar Solweig Ericsson Kurg föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslut till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

21 VON 73 Dnr VON 13/2 Sammanställning av rapporter enligt lex Sarah januari till juni 2013 Enligt nämndens riktlinjer om Lex Sarah skyldigheten att anmäla missförhållanden inom vård, omsorg och socialtjänst - ska nämnden två gånger per år få en sammanställning över rapporter och åtgärder. Under januari till juni tog nämnden emot sju 12 rapporter enligt lex Sarah från Division Social omsorg och en från en extern utförare. Se bifogade sammanställning. Nämndens ordförande har avslutat alla ärenden utom ett enligt delegation efter att utförarna redovisat utredning och tillräckliga åtgärder. Av de utredningarna framgår att man hanterat de rapporterade händelserna på bra sätt. Man har tagit hand om de berörda brukarna och informerat anhöriga/ gode män. De åtgärder man sedan vidtagit för att händelserna inte ska upprepas framgår av bifogade sammanställning. I många fall handlar det om att upprätta nya eller aktualisera befintliga rutiner. De enskilda anställda som uppträtt olämpligt har fått enskilda samtal och i några fall blivit omplacerade eller fått sluta. En rapport ansågs så allvarlig att ordföranden anmälde den som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan lämnades och inspektionen har ännu inte meddelat sitt beslut. Nämndansvariga tjänstemän bedömer att utförarna tar lex Sarah på stort allvar samt utreder och åtgärdar inträffade händelser på ett förtjänstfullt sätt. att godkänna rubricerade rapporter enligt lex Sarah januari till juni 2013 (bilagd tjänsteskrivelse).

22 VON 74 Dnr VON 13/71 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 29 Björkgårdens äldre- och demensboende Enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL ska det där det bedrivs hälsooch sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten. Verksamhetschefen ska enligt HSL svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Ansvar och Omsorg har utsett Linda Nilssontill verksamhetschef enligt HSL 29 för Björkgårdens äldre- och demensboende i Tystberga. Beslut om verksamhetschef inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fattas av nämnden. att godkänna Linda Nilsson som verksamhetschef för Björkgårdens äldreoch demensboende enligt Hälso- och sjukvårdslagen 29. Beslut till: Ansvar och Omsorg

23 VON 75 Dnr VON 13/92 Planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse Handlingar i ärendet dukas vid nämndens sammanträde. Vård och omsorgsnämnden har fortlöpande följt hur många lediga platser som finns inom särskilt boende för äldre. Under en längre period har ett relativt stort antal lägenheter varit lediga varje vecka. I tisdags 3/ rapporterades tex 15 lediga lägenheter i särskilt boende för äldre och 6 lediga lägenheter i demensboende. Dessutom fanns 6 lediga platser på Arnö korttidsboendet. De lediga lägenheterna finns spridda mellan kommunens samtliga boenden. Divisionen föreslås nu i stället samla de lediga lägenheterna på ett boende och därmed få en både kostnadseffektiv och personaleffektiv hantering av situationen. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S), Eva-Kerstin Lundborg (MP), Birgitha Andersson (M) och Magdalena Jerlström (C). Solweig Ericsson Kurg föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. att Division Social omsorg får i uppdrag att inleda planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse samt att uppdraget återrapporteras till Vård- och omsorgsnämnden den 31/ Beslut till: Division Social Omsorg

24 VON 76 Dnr VON 13/4 Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade på delegation av: 1 Div. Social omsorg, avseende hemtjänst omvårdnad, korttidsvistelse, korttidsboende, särskilt boende, personlig assistans mm för maj 2013 (sekretess) 2 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, maj Jacob Sandgren, ordf VON, avseende yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping angående Socialstyrelsens ansökan om sanktionsavgift för icke verkställt beslut om kontaktperson för person född Dnr VON12/13 4 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende avslut av två Lex Sarah-rapporter - VON13/76 och VON13/80 5 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att anmäla missförhållande enligt Lex Sarah rapport ang fysiskt våld och kränkande bemötande av brukare vid Björkgårdsvägens gruppbostad till Inspektionen för vård och omsorg 6 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att avsluta: Lex Sarah rapport om missförhållande inom boendestöd (VON13/75), samt Lex Sarah rapport om kränkande bemötande vid björkgårdsvägens gruppbostad (VON13/79) 7 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, juni 2013 (sekretess) 8 Div. Social omsorg, avseende ledsagarservice, särskilt boende, hemtjänst omvårdnad, personlig assistans, bostad med särskild service mm juni Solweig E Kurg, nämndansvarig VON, avseende tillfällig anställning som uppdragstagare som familjehem VON13/4:21 VON13/4:22 VON13/4:23 VON13/4:25 VON13/4:30 VON13/4:29 VON13/4:26 VON13/4:27 VON13/4:28

25 VON 76 Dnr VON 13/4 10 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, juli Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att avsluta två Lex Sarah-rapporter (VON13/78 och VON13/86) 12 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende att avsluta två Lex Sarah-rapporter, dnr VON 13/87 och 13/88 13 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende yttrande till Inspektionen för vård och omsorg ang avbrott i verkställande av beslut om daglig verksamhet enligt LSS (vårt dnr: VON13/13, Inspektionen för vård och omsorg dnr /2012) 14 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende nytt personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnden: Reidar Oderth 15 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende avslut av Lex Sarah rapport gällande boende på Fruängskällan som fallit ur sin rullstol (VON13/84) 16 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende svar till Inspektionen för vård och omsorg på Socialstyrelsens beslut efter tillsyn av kommunens hemsjukvård (VON13/57) 17 Div. Social omsorg, Delegationsbeslut för juli 2013 avseende. särskilt boende, riksfärdtjänst, hemtjänst omvårdnad, kontaktperson, matdistribution mm (sekretess) VON13/4:31 VON13/4:32 VON13/4:34 VON13/4:33 VON13/4:35 VON13/4:36 VON13/4:37 VON13/4:38 att lägga rubr delegationsärenden till handlingarna.

26 VON 77 Dnr VON 13/1 1 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Nationellt Nyhetsbrev nr 2 från Nationellt VON13/1:26 Kompetenscentrum Kompetenscentrum anhöriga anhöriga 2 Villa Högbrunn Besöksstatistik för Villa Högbrunn maj 2013 VON13/10:16 3 Landstinget Sörmland Årsrapport 2012, Gemensamma Patientnämnden i Sörmland VON13/1:27 4 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende brister i städ och skötsel i brukarens lägenheten på Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta (sekretess) 5 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 (sekretess) 6 Div. Social omsorg Redovisning av åtgärder avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 7 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) 8 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försummelse, trygghetslarm som inte fungerar, Kommunens Larmcentral (sekretess) 9 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/75:1 VON13/76:1 VON13/76:3 VON13/76:2 VON13/77:1 VON13/78:1 VON13/79:1

27 VON 77 Dnr VON 13/1 10 Socialstyrelsen Information från Socialstyrelsen ang aktuellt material om barns och ungas välfärd och lika tillgång till god vård och omsorg VON13/1:28 11 Vionord Omsorg & Service 12 Inspektionen för vård och omsorg Lex Sarah anmälan avseende undermålig tillsyn av brukare som beställt hemtjänst - Vionord Omsorg sekretess Information om att ej verkställda beslut fortsättningsvis rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg VON13/26:3 VON13/1:29 13 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende att pengar försvunnit för brukare på Kvarnens demensboende (sekretess) 14 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende att pengar försvunnit för brukare på Kvarnens demensboende VON13/80:1 VON13/80:2 15 Sveriges Kommuner och Landsting 16 Kommunala Anhörigrådet 17 Inspektionen för vård och omsorg Cirkulär 13:31 Peliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014 Protokoll från kommunala Anhörigrådet Beslut att inte ansöka om utdömande av särskild avgift avseende ej verkställt beslut enligt LSS avseende kontaktperson för person född övervägande om särskild avgift (dnr /2012) - sekretess VON13/1:30 VON13/1:32 VON12/13:77 18 Inspektionen för vård och omsorg Beslut att inte ansökan om utdömande av särskild avgift ang ej verkställt beslut enligt LSS avseende kontaktperson för person född övervägande om särskild avgift (dnr /201 sekretess VON12/13:78

28 VON Dnr VON 13/1 19 Kommunledningskansliet, personuppgiftsombud Begäran om återrapportering/rekommendationer till Div. Social omsorg över vidtagna åtgärder ang registergranskning 2012 (personuppgiftslagen) VON12/45:2 20 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 (gällande två brukare) - sekretess VON13/76:4 VON13/76:5 21 Kommunala Handikapprådet Protokoll från Kommunala Handikapprådet VON13/1:33 22 Landstinget Sörmland Utfall av ställningstagande till förlängning av upphandlad beställningscentral för samhällsbetalda resor (gällande avtal med Samres AB) 23 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende uteblivna insatser för brukare på Trillingsbergsvägen 59, i samband med planerad resa till Norge 24 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende uteblivna insatser för brukare på Trillingsbergsvägen 59, i samband med planerad resa till Norge 25 Div. Social omsorg Utredning angående Lex Sarah rapport avseende brister i städ och skötsel i brukarens lägenheten på Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta 26 Div. Social omsorg Utredning angående rapport Lex Sarah gällande kränkning av brukare född 1958, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/69:4 VON13/86:1 VON13/86:2 VON13/75:2 VON13/77:4

29 VON 77 Dnr VON 13/1 27 Till Inspektionen för vård och omsorg Anmälan till Inspektion för Vård & omsorg - Lex Sarah avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/77:6 28 Div. Social omsorg Utredning angående rapport Lex Sarah gällande kränkning av brukare född 1983, Björkgårdsvägen, Tystberga 29 FUB Södra Sörmland Verksamhetsrapport för våren Villa Högbrunn Besöksstatistik för Villa Högbrunn, juni Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, trygghetslarm som inte fungerar, Kommunens Larmcentral 32 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst (sekretess) 33 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst VON13/79:2 VON13/56:4 VON13/10:21 VON13/78:2 VON13/87:1 VON13/87:2 34 Kooperativet Silvermånen Närvarostatistik från Kooperativet Silvermånen, juni och juli 2013 VON13/7: Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försvunnen medicin för brukar med personlig assistans (sekretess) 36 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst (sekretess) VON13/88:1 VON13/87:3

30 VON 77 Dnr VON 13/1 37 Kommunfullmäktige Strategi för integration och social sammanhållning (beslut i KF ) 38 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende stöld hos brukare i samband med besök av nattpatrullen (sekretess) VON13/89:1 VON13/90:1 39 Inspektionen för vård och omsorg Beslut avseende klagomål ang vården och omsorgen om personen född gällande bl a biståndsbeslut, god man mm (dnr /2013) VON13/81:4 40 Kommunstyrelsen Förstärkning av Division Social Omsorgs handläggarstab - med anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd för personer med demenssjukdom och bemanning vid särskilda boenden (beslut i KS ) 41 Betelhemmet, Jönåker Inbjudan att delta när Betelhemmet i Jönåker firar 20 år - 20 oktober 2013 VON13/72:4 VON13/9:4 Vid ärendets behandling i nämnden föredras anmälningsärende Inbjudan att delta när Betelhemmet i Jönåker firar 20 år - 20 oktober 2013 som tillkommit på dagordningen. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att lägga rubr anmälningsärenden till handlingarna.

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 13 JUNI 2013, KL. 13.00-14.20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SN dnr 11:4/700. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

SN dnr 11:4/700. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2011-05-05 SN dnr 11:4/700 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, 2011-05-05 klockan 15.00 16.00 Ordinarieledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kl. 09.00 11.00. Annika Jansson, MAS Eila Ulf, anhörigstrateg. Paragrafer 16-27. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson

Kl. 09.00 11.00. Annika Jansson, MAS Eila Ulf, anhörigstrateg. Paragrafer 16-27. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 09.00 11.00 Politiker och representanter Johan Schenström, ordf Eva Kerstin Lundborg (mp), ers Annika Karlssn (c), ers Marianne Ramlöv, FUB Margareta Johansson, Hjortensbergskyrkan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Paepkegården, Strömstad kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Leif Andersson (S), ordförande Ligia Morales Ahlgren (S) Anna Lena Carlsson (C) Monica Larsen

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNALA ANHÖRIGRÅDET 2010 11 19. Kl.10.00 12.00

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNALA ANHÖRIGRÅDET 2010 11 19. Kl.10.00 12.00 Plats och tid Mariebergsgården Kl.10.00 12.00 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Wailet Nilsson (kd), ers Gunvor Lundberg (s), ers Margareta Svensson, Nyköpings Demensförening Pierre

Läs mer

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(14) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:00 19:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.30 Beslutande Bertil Carlsson, (S) ordförande Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Elisabeth Henningsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.00 15.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI)

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI) Omsorgsnämnden 2015-03-19 1 (11) Plats och tid Hörsalen 13:15-15-45 Beslutande Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer