Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL :20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina Wallin (S) Andreas Ekstrand (S) Lilian Persson (S) Eva-Kerstin Lundborg (MP) Birgitha Andersson (M) Magdalena Jerlström (C) Lena Delaplane (FP) Lotti Svebéus (M) tj ers Ersättare Michael Nygren (S) Gudrun Engquist (S) Nadim Hassen (MP) Helena Dahlström (V) Inna Billnert (M) Ratana Karlsson (C) Annika Bengtsson (KD) Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende Underskrifter Sekreterare... Clara Blidmo Paragrafer Omedelbar justering 61 Ordförande... Jacob Sandgren Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Vård- och omsorgsnämnden Sista dag för överklagande Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Clara Blidmo

2 VON 57 Dnr VON 13/92 Ändring av dagordning På förslag av ordförande godkänner nämnden att lägga till Planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse som beslutsärende 17 på dagordingen.

3 VON 58 Dnr VON 13/3 Informationsärenden 1 Information om hemsjukvården Ylva Larsson områdeschef 2 Dagverksamhet för dementa i Villa Högbrunn Annika Kindahl Åsa Eriksson Carina Berg Annika Bergqvist 3 Fixar Malte Marcus West

4 VON 59 Dnr VON 13/2 Redogörelse från Division Social omsorg för hur de ska öka registreringen i de olika kvalitetsregistren (enligt nämndens uppdrag från ) Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att låta Division Social omsorg att inkomma med en redogörelse om hur divisionen ska arbeta för att öka registreringen i de olika kvalitetsregistren En muntlig redovisning föreligger. Ylva Larsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Vid ärendets behandling i nämnden görs inlägg av Jacob Sandgren (S). att godkänna Division Social omsorgs muntliga redogörelse över hur divisionen ska arbeta för att öka registreringen i de olika kvalitetsregistren.

5 VON 60 Dnr VON 13/2 Helårsprognos efter ekonomisk uppföljning per Nämndansvariga tjänstemän har lämnat prognos för helåret 2013 efter juni. Det förväntade resultatet och anledningarna till det är samma som senast redovisade prognos efter maj, - 3,9 miljoner kr. Fortsatt osäkerhet råder runt hemtjänstens utveckling samt eventuella volymökningar inom handikappomsorgen. att godkänna ekonomisk uppföljning per juni 2013.

6 VON 61 Dnr VON 13/65 Underlag till budget 2014 med flerårsplan Nämndansvariga tjänstemän har arbetat fram ett förslag till Budgetunderlag i enlighet med de anvisningar som beslutades av kommunstyrelsen 8 april och de ramar som nämnden fått sig tilldelade. Förslaget för 2014 innehåller endast begränsade volymökningar utöver det nämnden redan ser 2013, och inget utrymme alls för volymökningar Nämndens viktigaste mål är ändå att våra brukare ska vara nöjda med den verksamhet nämnden kan erbjuda Oförändrad verksamhet enligt Internöverenskommelsen med Division Social omsorg har räknats upp med 2 %. Dessutom ingår ansvaret för verksamheten vid Villa Högbrunn enligt nämndens beslut Budget för övriga kostnader och intäkter baseras på årets prognos efter juli uppräknat med 2 %. Undantagen är externa boenden där det finns uppräkning enligt index i avtalen och hemtjänst där timpriserna är oförändrade jämfört med Trots nämndens åtgärder är det ännu inte möjligt att se en säkerställd minskning av hemtjänstkostnaderna kommer det att bli ett underskott. Budget 2014 innehåller även en utökning på ungefär samma nivå som vi räknar med för Kostnaderna för personlig assistans ökar. Det blir fler ärenden, men framför allt handlar det om den övervältring från Försäkringskassan som alla kommuner nu drabbas av. Den avsatta summan räcker bara till för att nå upp till 2013 års nivå, eventuell ytterligare ökning ryms inte. Kostnaden för färdtjänst ökar beroende på ändrade regler för resor till daglig verksamhet. Socialstyrelsen föreskrifter om bemanning i särskilda boenden innebär högre kostnader, dels för mer biståndshandläggning, dels för mer bemanning i de boenden som drivs av Division Social omsorg. Den summa som nämnden kan avsätta räcker dock inte till för att fullt ut återställa bemanningen till den som var före neddragningen Nämnden beräknar kostnad för att ta i anspråk delar av det nya särskilda boendet Myntan enligt nämndens beslut med 10 nya platser för äldre från gruppboenden och en betydligt högre hyra.

7 VON 61 Dnr VON 13/65 Flyttkostnader och dubbelhyror är en omställningskostnad som Kommunstyrelsen står för. Att frigöra gruppboendeplatser innebär att man inte behöver budgetera för kommande volymökningar inom handikapp omsorgen. Tills vidare ingår även tomhyran för 33 platser Samtliga poster räknas upp med 2%. Dessutom tillkommer kostnaden för Myntan på helår. För att delvis finansiera detta bygger budgeten på en verksamhetsförändring som innebär att ytterligare ett boende läggs ner och en del av de 25 tomplatserna på Myntan används för detta. Nämnden planerar detta utifrån att det under första halvåret 2013 varit många tomma platser och att den stora ökningen av antalet äldre-äldre kommer först efter Samtliga poster räknas upp med 2%. Detta år finns utrymme att budgetera en liten volymökning i hemtjänst, handikappomsorg respektive bemanning i särskilda boenden. På förslag av ordförande godkänner nämnden att lägga in en extra att-sats lydande: att förklara paragrafen omedelbart justerad. Lena Delaplane (FP) yrkar avslag på framskrivet förslag med hänvisning till Folkpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på Lena Delaplanes (FP) avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. Särskilt yttrande lämnas av Annika Bengtsson (KD). att fastställa Budgetunderlag i enlighet med de anvisningar som beslutades av kommunstyrelsen 8 april och de ramar som nämnden fått sig tilldelade, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

8 VON 61 Dnr VON 13/65 Johan Schenstöm (M), Birgitha Andersson (M), Lotti Svébeus (M) och Magdalena Jerlström (C) deltar inte i beslutet till förmån för respektive partis budgetförslag i kommunfullmäktige. Beslut till: Kommunstyrelsen Bilaga Särskilt yttrande VON 61

9 VON 62 Dnr VON 13/2 Rapporter från medicinskt ansvarig sjuksköterska: läkemedelsgenomgång, avvikelse hälso- och sjukvård första halvåret 2013, registrering i kvalitetsregister, återrapportering särskilt boende, särskilt boende privata utförare och hemsjukvård Rapporter avseende läkemedelsgenomgång, avvikelse hälso- och sjukvård första halvåret 2013, registrering i kvalitetsregister, återrapportering Särskilt boende, privata utförare och hemsjukvård föreligger. Mary Ann Lunde och Annika Jansson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S), Eva-Kerstin Lundborg (MP), Lilian Persson (S), Gudrun Engqvist (S), Birgitha Andersson (M), Annika Bengtsson (KD), Inna Billnert (M), Johan Schenström (M), Mikael Nygren (S), Lena Delaplane (FP), Mona Ström (V) och Lotti Svebéus (M). att godkänna rubricerade rapporter från medicinsk ansvarig sjuksköterska.

10 VON 63 Dnr VON 13/58 Rapport om utveckling av kommunens anhörigstöd I nämndens internöverenskommelse med Division Social omsorg finns ett uppdrag att fortsätta utvecklingen av funktionen anhörigstrateg/anhörigcentrum och undersöka eventuella samordningsmöjligheter med en äldrelots. En rapport har inkommit från Division Social omsorg, Ann Ölve som nu har det operativa ansvaret för Anhörigcentrum. Rapporten fokuserar på divisionens arbete och hur de olika verksamheterna kan utveckla sitt anhörigstöd. Anhörigstödet är dock en generell nyttighet som kan användas av samtliga, både egen regin och externa entreprenörer. Rapporten nämner inte de externa verksamheterna och tar inte heller upp hur man arbetat med att eventuellt samordna med en äldrelots. Nämnden föreslås därför fortsätta med sin uppföljning av äldrecentrum där svaret även på dessa frågor anges. att godkänna delrapport av utvecklingen av anhörigcentrum att fortsatt uppföljning sker till nämndens sammanträde Beslut till: Division Social omsorg Samtliga externa utförare Kommunala anhörigrådet (KAR)

11 VON 64 Dnr VON 13/18 Uppsägning av externa avtal Särskilt boende för omförhandling (bemanningsklausul och index) Våd- och omsorgsnämnden har avtal med Förenade Care Ab, Ansvar och Omsorg AB och Stiftelsen Betelhemmet om drift av äldreboende/demensboende. Avtalen är likalydande och innehåller bland annat en indexklausul och en klausul om lägsta tillåtna bemanning. Vård- och omsorgsnämnden föreslås nu säga upp avtalen för omförhandling av dessa båda klausuler. Lägsta bemanning har i förfrågningsunderlaget följande lydelse: Personaltäthet Utföraren skall utföra sitt åtagande med den personalstyrka som utföraren finner erforderlig för uppgiften och för att garantera de boende erforderlig tillsyn och säkerhet med avseende på vårdtyngd och kvalitetskrav. En lägsta godtagbar bemanning är för äldreboende 0,6 årsarbetare/boendeplats dagtid samt för demensboende 0,65 årsarbetare/boendeplats dagtid. Utföraren är bunden av att inte understiga angiven bemanningsnivå. Utföraren skall företrädesvis ha tillsvidareanställd personal. Det är av särskild vikt att en god kontinuitet upprätthålls i bemanningen. Antalet personer som hjälper brukaren bör enligt nämndens tjänstegaranti begränsas till så få som möjligt. Med hänvisning till Socialstyrelsens nya författning SOSFS2012:12 om bemanning i särskilt boende föreslås nämnden ta bort klausulens lydelse om lägsta godtagbara bemanning. Kvalitetskrav som kan ersätta lägsta krav på bemanning ska utarbetas. Nämndansvariga tjänstemän återkommer till nämnden med förslag till ny lydelse runt personaltäthet. Avtalet innehåller också en 18 om justering av ersättning (indexklausul). Det index som har använts publiceras inte längre (AKI arbetskostnadsindex) och nämndansvariga tjänstemän förslår att nämnden istället använder omsorgsprisindex. Indexet beräknas av SKL varje år och är en blandning av lönekostnadsförändringar och konsumentprisindex (KPI). För 2013 är indexet 2,5%. Vi föreslår här att ett tillägg görs till gällande avtal och gäller från och med

12 VON 64 Dnr VON 13/18 Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att avtalen med Förenade Care AB, Ansvar och omsorg AB och Stiftelsen Betelhemmet sägs upp för omförhandling avseende lägsta godtagbara bemanning samt att nuvarande 18 i avtalen ersätts med ny indexklausul beräknad enligt OPI, omsorgsprisindex från och med Beslut till: Förenade Care AB Betelhemmet Ansvar och Omsorg AB

13 VON 65 Dnr VON 13/70 Direktupphandling av brukarrevision inom daglig verksamhet Vård- och omsorgsnämnden fattade vid sitt sammanträde beslut m att inleda en direktupphandling av brukarrevision inom daglig verksamhet. Ett förfrågningsunderlag har skickats ut till den enda organisation som nämndansvariga tjänstemän vet genomför brukarrevisioner i regionen, Kooperativet Silvermånen. Ett anbud med pris har inkommit från Silvermånen Vård- och omsorgsnämnden föreslås nu godkänna det anbud som Silvermånen lämnat avseende tid och kostnad för genomförandet av en brukarrevision inom daglig verksamhet i Nyköpings Kommun. Priset är 300 kronor per timma och avsatt tid är 160 timmar, vilket ger en totalkostnad av kronor. Revisionen ska redovisas i form av en skriftlig rapport Nämndens presidium fortsätter att tillsammans med Silvermånen närmare utforma uppdraget. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att godkänna Kooperativet Silvermånen som utförare av brukarrevision inom daglig verksamhet enligt lämnat anbud. Beslut till: Silvermånen Division Social omsorg

14 VON 66 Dnr VON 13/74 Ansökan om bidrag till en Fritids- och hälsomässa En ansökan från Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) har inkommit till Vård- och omsorgsnämnden. Föreningen vill i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommunens fritidssamordnare anordna en Fritids- och Hälsomässa på träffen under två dagar. Målgrupp är arbetstagare på daglig verksamhet, anhöriga och personal och syftet är att föreningar och organisationer ska ha möjlighet att visa sitt utbud för personer med funktionsnedsättning. Mässan ska visa på utbudet av fritidsaktiviteter för att främja ett hälsosamt liv i fråga om kost och motion. FUB ansöker om kronor i bidrag för omkostnader. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S) och Mona Ström (V). att bevilja FUB bidrag med till en Fritids- och Hälsomässa ur nämndens medel för anhörigstöd. Beslut till: FUB

15 VON 67 Dnr VON 13/60 Svar på remiss om motion avseende palliativ avdelning på äldreboendet Myntan Vård- och omsorgsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om en palliativ avdelning på äldreboendet Myntan. Motionärerna föreslår att undersöka möjligheten att inrätta en mindre avdelning på äldreboendet Myntan med huvudsyfte att erbjuda sen palliativ vård till livets slut. Nämnden har inhämtat synpunkter från Division Social omsorg. Synpunkterna har vägts in i yttrandet som nämnden lämnar till kommunstyrelsen. att anta framskrivet yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. Beslut till: Kommunstyrelsen (KK13/155)

16 VON 68 Dnr VON 13/83 Remissvar över medborgarförslag om öppna sammanträden för Vårdoch omsorgsnämnden samt beslut att införa provperiod Ett medborgarförslag har inkommit med innebörd att Vård- och omsorgsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten att komma till tals en timma innan det formella sammanträdet börjar. Förslaget innebär att öppna upp för i princip samma sak som i kommunfullmäktige, allmänhetens frågor, under en inledande fas av sammanträdet. Idag är nämndens sammanträden öppna för allmänheten men närvarande personer har ingen yttranderätt. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att under en period av 6 månader från , testa intresset för medborgardialog på detta sätt. Det kan enkelt genomföras genom att ha en stående punkt som heter Allmänhetens frågestund som inledning på varje sammanträde. Statistik över antalet frågor och vad dessa handlat om kan föras och återrapporteras även till Kommunfullmäktige. Ordförande bestämmer närmare om tid och antal frågor som kan besvaras samt om frågan ska besvaras direkt eller handläggas och besvaras vid nästa sammanträde. Förslag att max 30 minuter avsätts för allmänhetens frågestund vid varje sammanträde. Om inga frågor finns går sammanträdet vidare direkt. att anta yttrande över medborgarförslag om öppna sammanträden för Vårdoch omsorgsnämnden till kommunstyrelsen som sitt eget (bilaga till tjänsteskrivelse daterad ) samt att under perioden införa Allmänhetens frågestund som en stående punkt på nämndens dagordning. Beslut till: Kommunstyrelsen (inkl underliggande handling) KK13/300 Förslagsställaren (enbart protokollsutdrag)

17 VON 69 Dnr VON 12/90 Rapport om fakturagranskning hemtjänsten Den 13 september 2012 lämnades en rapport till nämnden över genomförd fakturagranskning inom hemtjänsten under Nämndansvarig tjänsteman fick då i uppdrag att fortsätta granskningen. Fortfarande har inte en total löpande kontroll kunnat göras p g a underbemanning. Men under perioden januari till april 2013 har en stickprovskontroll genomförts. Kontrollen visar på samma typer av brister som tidigare. Under juni juli 2013 har en mer omfattande granskning gjorts för perioden maj-juli. Samtliga externa utförare har granskats samt 5 grupper från den egna regin. att godkänna rapport om fakturagranskning hemtjänsten (tjänsteskrivelse daterad ) samt att fortsätta följa utvecklingen. Beslut till: Samtliga utförare i LOV

18 VON 70 Dnr VON 13/2 Rapport från arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret Rapporter avseende arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret föreligger. Inlägg i ärendet görs av Lilian Persson (S), Andreas Ekstrand (S), Inna Billnert (M) och Jacob Sandgren (S). att godkänna rubricerade rapporter avseende arbetsterapeuternas arbete på Myndighetskontoret.

19 VON 71 Dnr VON 13/12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen under 2:a kvartalet 2013 Division Social omsorg har lämnat redogörelse enligt socialtjänstlagen för beslut som inte verkställts inom tre månader under andra kvartalet 2013 till Socialstyrelsen. Följande sammanställning är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporteringen omfattar totalt fem beslut, alla om särskilt boende för äldre, tre män och två kvinnor. Två beslut har verkställts, två har återtagit sin ansökan och en återstår. Särskilt boende, äldreomsorg Beslutsdatum Antal Kommentar Återstår Sep Okt Dec Feb att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslut till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

20 VON 72 Dnr VON 13/13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 h Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade under 2:a kvartalet 2013 Division Social omsorg har lämnat redogörelse enligt LSS för beslut som inte verkställts inom tre månader under andra kvartalet 2013 till Socialstyrelsen. Följande sammanställning är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Rapporteringen omfattar två beslut om bostad med särskild service, en man och en kvinna. Beslutsdatum Kommentar Återstår Jan Mar Solweig Ericsson Kurg föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslut till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

21 VON 73 Dnr VON 13/2 Sammanställning av rapporter enligt lex Sarah januari till juni 2013 Enligt nämndens riktlinjer om Lex Sarah skyldigheten att anmäla missförhållanden inom vård, omsorg och socialtjänst - ska nämnden två gånger per år få en sammanställning över rapporter och åtgärder. Under januari till juni tog nämnden emot sju 12 rapporter enligt lex Sarah från Division Social omsorg och en från en extern utförare. Se bifogade sammanställning. Nämndens ordförande har avslutat alla ärenden utom ett enligt delegation efter att utförarna redovisat utredning och tillräckliga åtgärder. Av de utredningarna framgår att man hanterat de rapporterade händelserna på bra sätt. Man har tagit hand om de berörda brukarna och informerat anhöriga/ gode män. De åtgärder man sedan vidtagit för att händelserna inte ska upprepas framgår av bifogade sammanställning. I många fall handlar det om att upprätta nya eller aktualisera befintliga rutiner. De enskilda anställda som uppträtt olämpligt har fått enskilda samtal och i några fall blivit omplacerade eller fått sluta. En rapport ansågs så allvarlig att ordföranden anmälde den som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan lämnades och inspektionen har ännu inte meddelat sitt beslut. Nämndansvariga tjänstemän bedömer att utförarna tar lex Sarah på stort allvar samt utreder och åtgärdar inträffade händelser på ett förtjänstfullt sätt. att godkänna rubricerade rapporter enligt lex Sarah januari till juni 2013 (bilagd tjänsteskrivelse).

22 VON 74 Dnr VON 13/71 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 29 Björkgårdens äldre- och demensboende Enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL ska det där det bedrivs hälsooch sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten. Verksamhetschefen ska enligt HSL svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Ansvar och Omsorg har utsett Linda Nilssontill verksamhetschef enligt HSL 29 för Björkgårdens äldre- och demensboende i Tystberga. Beslut om verksamhetschef inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fattas av nämnden. att godkänna Linda Nilsson som verksamhetschef för Björkgårdens äldreoch demensboende enligt Hälso- och sjukvårdslagen 29. Beslut till: Ansvar och Omsorg

23 VON 75 Dnr VON 13/92 Planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse Handlingar i ärendet dukas vid nämndens sammanträde. Vård och omsorgsnämnden har fortlöpande följt hur många lediga platser som finns inom särskilt boende för äldre. Under en längre period har ett relativt stort antal lägenheter varit lediga varje vecka. I tisdags 3/ rapporterades tex 15 lediga lägenheter i särskilt boende för äldre och 6 lediga lägenheter i demensboende. Dessutom fanns 6 lediga platser på Arnö korttidsboendet. De lediga lägenheterna finns spridda mellan kommunens samtliga boenden. Divisionen föreslås nu i stället samla de lediga lägenheterna på ett boende och därmed få en både kostnadseffektiv och personaleffektiv hantering av situationen. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S), Eva-Kerstin Lundborg (MP), Birgitha Andersson (M) och Magdalena Jerlström (C). Solweig Ericsson Kurg föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. att Division Social omsorg får i uppdrag att inleda planeringen för att lägga platser, i särskilt boende för äldre, i malpåse samt att uppdraget återrapporteras till Vård- och omsorgsnämnden den 31/ Beslut till: Division Social Omsorg

24 VON 76 Dnr VON 13/4 Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade på delegation av: 1 Div. Social omsorg, avseende hemtjänst omvårdnad, korttidsvistelse, korttidsboende, särskilt boende, personlig assistans mm för maj 2013 (sekretess) 2 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, maj Jacob Sandgren, ordf VON, avseende yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping angående Socialstyrelsens ansökan om sanktionsavgift för icke verkställt beslut om kontaktperson för person född Dnr VON12/13 4 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende avslut av två Lex Sarah-rapporter - VON13/76 och VON13/80 5 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att anmäla missförhållande enligt Lex Sarah rapport ang fysiskt våld och kränkande bemötande av brukare vid Björkgårdsvägens gruppbostad till Inspektionen för vård och omsorg 6 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att avsluta: Lex Sarah rapport om missförhållande inom boendestöd (VON13/75), samt Lex Sarah rapport om kränkande bemötande vid björkgårdsvägens gruppbostad (VON13/79) 7 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, juni 2013 (sekretess) 8 Div. Social omsorg, avseende ledsagarservice, särskilt boende, hemtjänst omvårdnad, personlig assistans, bostad med särskild service mm juni Solweig E Kurg, nämndansvarig VON, avseende tillfällig anställning som uppdragstagare som familjehem VON13/4:21 VON13/4:22 VON13/4:23 VON13/4:25 VON13/4:30 VON13/4:29 VON13/4:26 VON13/4:27 VON13/4:28

25 VON 76 Dnr VON 13/4 10 Div. Social omsorg, avseende bostadsanpassningsbidrag, juli Jacob Sandgren, ordf VON, avseende beslut att avsluta två Lex Sarah-rapporter (VON13/78 och VON13/86) 12 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende att avsluta två Lex Sarah-rapporter, dnr VON 13/87 och 13/88 13 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende yttrande till Inspektionen för vård och omsorg ang avbrott i verkställande av beslut om daglig verksamhet enligt LSS (vårt dnr: VON13/13, Inspektionen för vård och omsorg dnr /2012) 14 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende nytt personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnden: Reidar Oderth 15 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende avslut av Lex Sarah rapport gällande boende på Fruängskällan som fallit ur sin rullstol (VON13/84) 16 Jacob Sandgren, ordf VON, avseende svar till Inspektionen för vård och omsorg på Socialstyrelsens beslut efter tillsyn av kommunens hemsjukvård (VON13/57) 17 Div. Social omsorg, Delegationsbeslut för juli 2013 avseende. särskilt boende, riksfärdtjänst, hemtjänst omvårdnad, kontaktperson, matdistribution mm (sekretess) VON13/4:31 VON13/4:32 VON13/4:34 VON13/4:33 VON13/4:35 VON13/4:36 VON13/4:37 VON13/4:38 att lägga rubr delegationsärenden till handlingarna.

26 VON 77 Dnr VON 13/1 1 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Nationellt Nyhetsbrev nr 2 från Nationellt VON13/1:26 Kompetenscentrum Kompetenscentrum anhöriga anhöriga 2 Villa Högbrunn Besöksstatistik för Villa Högbrunn maj 2013 VON13/10:16 3 Landstinget Sörmland Årsrapport 2012, Gemensamma Patientnämnden i Sörmland VON13/1:27 4 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende brister i städ och skötsel i brukarens lägenheten på Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta (sekretess) 5 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 (sekretess) 6 Div. Social omsorg Redovisning av åtgärder avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 7 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) 8 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försummelse, trygghetslarm som inte fungerar, Kommunens Larmcentral (sekretess) 9 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/75:1 VON13/76:1 VON13/76:3 VON13/76:2 VON13/77:1 VON13/78:1 VON13/79:1

27 VON 77 Dnr VON 13/1 10 Socialstyrelsen Information från Socialstyrelsen ang aktuellt material om barns och ungas välfärd och lika tillgång till god vård och omsorg VON13/1:28 11 Vionord Omsorg & Service 12 Inspektionen för vård och omsorg Lex Sarah anmälan avseende undermålig tillsyn av brukare som beställt hemtjänst - Vionord Omsorg sekretess Information om att ej verkställda beslut fortsättningsvis rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg VON13/26:3 VON13/1:29 13 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende att pengar försvunnit för brukare på Kvarnens demensboende (sekretess) 14 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende att pengar försvunnit för brukare på Kvarnens demensboende VON13/80:1 VON13/80:2 15 Sveriges Kommuner och Landsting 16 Kommunala Anhörigrådet 17 Inspektionen för vård och omsorg Cirkulär 13:31 Peliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014 Protokoll från kommunala Anhörigrådet Beslut att inte ansöka om utdömande av särskild avgift avseende ej verkställt beslut enligt LSS avseende kontaktperson för person född övervägande om särskild avgift (dnr /2012) - sekretess VON13/1:30 VON13/1:32 VON12/13:77 18 Inspektionen för vård och omsorg Beslut att inte ansökan om utdömande av särskild avgift ang ej verkställt beslut enligt LSS avseende kontaktperson för person född övervägande om särskild avgift (dnr /201 sekretess VON12/13:78

28 VON Dnr VON 13/1 19 Kommunledningskansliet, personuppgiftsombud Begäran om återrapportering/rekommendationer till Div. Social omsorg över vidtagna åtgärder ang registergranskning 2012 (personuppgiftslagen) VON12/45:2 20 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, felhantering av läkemedel - Svärtavägen 21 (gällande två brukare) - sekretess VON13/76:4 VON13/76:5 21 Kommunala Handikapprådet Protokoll från Kommunala Handikapprådet VON13/1:33 22 Landstinget Sörmland Utfall av ställningstagande till förlängning av upphandlad beställningscentral för samhällsbetalda resor (gällande avtal med Samres AB) 23 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende uteblivna insatser för brukare på Trillingsbergsvägen 59, i samband med planerad resa till Norge 24 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende uteblivna insatser för brukare på Trillingsbergsvägen 59, i samband med planerad resa till Norge 25 Div. Social omsorg Utredning angående Lex Sarah rapport avseende brister i städ och skötsel i brukarens lägenheten på Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta 26 Div. Social omsorg Utredning angående rapport Lex Sarah gällande kränkning av brukare född 1958, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/69:4 VON13/86:1 VON13/86:2 VON13/75:2 VON13/77:4

29 VON 77 Dnr VON 13/1 27 Till Inspektionen för vård och omsorg Anmälan till Inspektion för Vård & omsorg - Lex Sarah avseende kränkning av brukare, Björkgårdsvägen, Tystberga (sekretess) VON13/77:6 28 Div. Social omsorg Utredning angående rapport Lex Sarah gällande kränkning av brukare född 1983, Björkgårdsvägen, Tystberga 29 FUB Södra Sörmland Verksamhetsrapport för våren Villa Högbrunn Besöksstatistik för Villa Högbrunn, juni Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende försummelse, trygghetslarm som inte fungerar, Kommunens Larmcentral 32 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst (sekretess) 33 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst VON13/79:2 VON13/56:4 VON13/10:21 VON13/78:2 VON13/87:1 VON13/87:2 34 Kooperativet Silvermånen Närvarostatistik från Kooperativet Silvermånen, juni och juli 2013 VON13/7: Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende försvunnen medicin för brukar med personlig assistans (sekretess) 36 Div. Social omsorg Utredning avseende Lex Sarah rapport avseende stöld av plånbok för brukare inom Östrabergens hemtjänst (sekretess) VON13/88:1 VON13/87:3

30 VON 77 Dnr VON 13/1 37 Kommunfullmäktige Strategi för integration och social sammanhållning (beslut i KF ) 38 Div. Social omsorg Lex Sarah rapport avseende stöld hos brukare i samband med besök av nattpatrullen (sekretess) VON13/89:1 VON13/90:1 39 Inspektionen för vård och omsorg Beslut avseende klagomål ang vården och omsorgen om personen född gällande bl a biståndsbeslut, god man mm (dnr /2013) VON13/81:4 40 Kommunstyrelsen Förstärkning av Division Social Omsorgs handläggarstab - med anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd för personer med demenssjukdom och bemanning vid särskilda boenden (beslut i KS ) 41 Betelhemmet, Jönåker Inbjudan att delta när Betelhemmet i Jönåker firar 20 år - 20 oktober 2013 VON13/72:4 VON13/9:4 Vid ärendets behandling i nämnden föredras anmälningsärende Inbjudan att delta när Betelhemmet i Jönåker firar 20 år - 20 oktober 2013 som tillkommit på dagordningen. Inlägg i ärendet görs av Jacob Sandgren (S). att lägga rubr anmälningsärenden till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare UTSKICK Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sida 2(20) Socialnämnden SN punkt 1 SNau 31 Godkännande av dagordning, val av justerare Förslag till beslut Socialnämnden godkänner dagordningen samt väljer Britt-Mari

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer