Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet

2 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund Ledningssystemets uppbyggnad Kvalitet Definitioner Vision, målstyrning och organisation Enköpings kommuns styrmodell Vård- och omsorgsnämndens organisation Vård- och omsorgsnämndens vision och värdegrund Styrdokument Lagar och förordningar Kommungemensamma styrdokument Förvaltningsgemensamma styrdokument Överenskommelser med annan huvudman Verksamhetsspecifika styrdokument Regler (riktlinjer) Ansvar Vård- och omsorgsnämnden Alla medarbetare Chef och ledare Förvaltningschef Verksamhetsområdeschef för Bistånd, Äldreomsorg, LSS och Psykiatri samt Kommunrehab Resultatenhetschef Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Externa utförare Systematiskt förbättringsarbete - kvalitetsarbete Planera Genomföra Följa upp Åtgärda Samverkan Riskanalyser Egenkontroll Avvikelser Avvikelser SoL och LSS Avvikelser HSL Synpunkter och klagomål Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Dokumentationsskyldighet

3 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1.1. Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgår från SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (Socialstyrelsen). I författningen anges grunderna för socialtjänstens systematiska kvalitetsarbete i verksamheter inom SoL, LSS samt HSL. Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer; strukturinriktade-, allmänt inriktade- och individinriktade insatser. Utgångspunkterna för ledningssystemet är att kvalitetssäkra insatser inom socialtjänst och vård. Detta regleras i 3 kap 3 tredje stycket SoL, 6 LSS, 16 tandvårdslagen och 31 hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom finns nationella indikatorer för god socialtjänst respektive god vård (Socialstyrelsen och SKL 2010). God socialtjänst är: självbestämmande och integritet helhetssyn och samordning trygghet och säkerhet kunskapsbaserad verksamhet tillgänglighet effektivitet. God vård är: kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård säker hälso- och sjukvård patientfokuserad hälso- och sjukvård effektiv hälso- och sjukvård jämlik hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård i rimlig tid 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem utgår från de områden som beskrivs i SOSFS 2011:9 och verksamhetens processer och rutiner, men vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem kompletteras även med stödprocesser inom områdena personal och ekonomi och administration samt säkerhet. En god personalpolitik, ett gott ekonomiskt resursutnyttjande samt en förståelse för vikten av säkerhet är en förutsättning för en god verksamhet Kvalitet Kvalitet kan uttryckas som förhållandet mellan förväntan och upplevelse. Det ska vara tydligt för medborgare och kunder vad de kan förvänta sig av socialtjänsten. Den/de som kommer i kontakt med socialtjänsten bedömer kvaliteten i förhållande till vad han eller hon har förväntat sig. Medborgare har rätt att få adekvat stöd och hjälp av god kvalitet. Syftet med ledningssystemet är att skapa systematik, struktur och samordning i verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Ledningssystemet säkerställer att socialtjänsten utvecklar tjänster av god kvalitet, i enlighet med gällande regelverk. God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande, delaktighet och att socialtjänstens insatser ges i enlighet 3

4 med de mål och övriga bestämmelser som lagarna anger. För att kunna få kunskap om, och utveckla kvaliteten i verksamheten och kunna bedöma resultaten krävs metoder för analys, uppföljning och utvärdering samt en systematisk dokumentation av detta arbete. Dokumentation av hur socialtjänsten arbetar med kvalitetsaspekter medför också ökad insyn och öppenhet för kommunens medborgare, socialtjänstens kunder och andra. Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet ska fastställas och medarbetarna ska göras delaktiga i kvalitetsarbetet. 2. Definitioner Hälso- och sjukvård Kommunal verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslag (1982:736). Vårdgivare Socialtjänst Den som bedriver socialtjänst Ledningssystem Process Egenkontroll Missförhållande Påtaglig risk för missförhållande Vårdskada Allvarlig vårdskada Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun som bedriver sådan hälso- och sjukvård som dessa har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Kommunal verksamhet som omfattas av bestämmelse i 3 kap 3 socialtjänstlagen, verksamhet som bedrivs enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvård i begreppet socialtjänst. Vård- och omsorgsnämnden, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver socialtjänst. System för fastställande av principer för ledning av verksamheten. En serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Utförda handlingar samt handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Uppenbar och konkret risk för missförhållande. Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 4

5 3. Vision, målstyrning och organisation Vård- och omsorgs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är en del av Enköpings kommuns styrmodell. Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning och fastställandenivå samt beskriver system för att administrera styrningen. Styrmodellen beskriver också kommunens målstyrning i samband med budgetarbete Enköpings kommuns styrmodell Ny styrmodell under framtagande Vård- och omsorgsnämndens organisation 5

6 3.2.1 Vård- och omsorgsnämndens vision och värdegrund Vision Vård- och omsorgsnämnden ska i samverkan med andra aktörer tillhandahålla Sveriges bästa och närmaste vård, omsorg, stöd och service. De tjänster som erbjuds ska ligga steget före medborgarnas krav och förväntningar. Värdegrund Rätt stöd till ett självständigt liv Inflytande Kunden har ett avgörande inflytande över hur, när samt av vem hjälpen ska utföras. Trygghet Kunden ska uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat vi håller våra överenskommelser. Respektfull bemötande Kunden ska alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer. Meningsfull vardag Vår strävan är att kunden upplever sig ha en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Den enskildes resurser ska tillvaratas på det sätt som han eller hon önskar. 4. Styrdokument 4.1. Lagar och förordningar Socialtjänstens verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslag (HSL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förvaltningslag (FL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Patientsäkerhetslagen (PSL)Tandvårdslagen (TL), Patientdatalagen (PDL) samt Socialförsäkringsbalken (2010:110). Dessutom styrs verksamheten av ytterligare lagar och föreskrifter, se bilaga Kommungemensamma styrdokument Vision Strategiska mål Reglemente Delegationsordning Dokument för verksamhetsstyrning/2009? Tillgänglighetspolicy Folkhälsopolicy Handikapplan Säkerhetsplan/policy Policy för hantering av klagomål och synpunkter Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner för SAM Riskbedömning Lilla guiden till SAM Uppgiftsfördelning SAM 6

7 Riktlinje arbetsmiljö Riktlinje chefsrekrytering Riktlinje distansarbete Riktlinje kränkande särbehandling Riktlinje minnesgåvor Riktlinje missbruk Riktlinje rehabilitering IT-policy Larmpolicy Säkerhetsledningssystem Säkerhetspolicy Enköpings kommuns etiska riktlinjer Projektmodell Enköpings kommun Enabygdens miljömål 4.3. Förvaltningsgemensamma styrdokument Nämndplan Dokumenthanteringsplan inkl. arkivplan Delegationsordning Internkontrollplan Värdighetsgarantier Resursfördelningsmodell SoL och LSS Förfrågningsunderlag för utförande av hemtjänst/hemsjukvård, bilaga timpriser Förfrågningsunderlag för utförande av Daglig verksamhet, bilaga priser Policy för anhörigstöd 4.4. Överenskommelser med annan huvudman Länsgemensamma överenskommelser och riktlinjer för Uppsala läns landsting samt länets kommuner: Bättre liv för svårt sjuka äldre Egenvård ehälsa Evidensbaserad praktik Hemsjukvård HSA-policy (hälso- och sjukvårdens adresskatalog) Hygien Inkontinens Livsmedel och nutrition Läkarmedverkan ordinärt boende Läkarmedverkan särskilt boende Läkemedel Medicinska arbetsuppgifter och basutrustning i kommunal hemsjukvård Närvård Palliativ vård Rehabilitering Samordnad individuell plan Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län Smittskydd SUF Tandvårdsstöd Vårdkedjan Psykiatri 7

8 Vårdkedjan Somatik Överenskommelser i södra länsdelen: Närvårdsavdelningen - Westerlunds rehab Närvårdsavdelningen Palliativ enhet Övriga överenskommelser med andra huvudmän: Överenskommelsen angående Vård- och omsorgscollege i Uppsala län Överenskommelsen angående Vård- och omsorgscollege i Enköping Nationellt kompetensråd Carpe Medlem i Kravmärkt yrkesroll 4.5. Verksamhetsspecifika styrdokument Verksamhetsplan med kvalitetsplan Avtal/överenskommelser, bilaga med ersättningsmodell Rapport verksamhetstillsyn Genomförandeplan Kontaktmannaskap Kravmärkt yrkesroll Enköpingsmodellen Salutogent arbetssätt Arbetsmiljö- jämställdhets- och mångfaldsplan Att arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen Organisation med resultatenheter 4.6. Regler (riktlinjer) Riktlinjer för insatser enligt SoL Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för HSL Riktlinje Lex Sarah Riktlinje Lex Maria Riktlinje tekniska hjälpmedel Riktlinjer förvaltningsövergripande verksamhet typ nattpatrull, anhörigcentrum, demensteamet, larm Riktlinje Vård- och omsorg bemanning och sjuksköterskejour Vägledning för avgifter Riktlinje för avvikelsehantering som rör kund inom Vård och omsorgsförvaltningens ansvarsområde Riktlinje för delegering Riktlinje social dokumentation Riktlinje för hantering av privata medel Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria SOSFS 2005:28 Riktlinje för sammanhållen journalföring (NPÖ) 8

9 5. Ansvar 5.1. Vård- och omsorgsnämnden Allmänt: I vård- och omsorgsnämndens ledningsfunktion ligger att leda, samordna, styra och följa upp. Vårdoch omsorgsnämnden ska bland annat: se till att kommunens vision och riktlinjer uppfylls i de olika verksamheterna samt se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, andra styrdokument och övergripande policybeslut ansvara för den övergripande planeringen av vård och omsorgsverksamheten inklusive hemsjukvården ansvara för den övergripande planeringen av handläggning av bostadsanpassningsbidrag samordna utformningen av planer och övergripande mål för verksamheten se till att verksamheten regelbundet utvärderas se till att den ekonomiska ställningen följs upp under budgetåret kontinuerligt utvärdera sin verksamhet Särskilt vad gäller systematiskt kvalitetsarbete: I SOSFS 2011:9 3 kap 1-3 föreskrivs vårdgivarens (nämndens) ansvar för att det ska finnas ett ledningssystem i verksamheten, vilka uppgifter som ska ingå samt att ange hur uppgifterna ska fördelas i verksamheten Alla medarbetare Allmänt: Som medarbetare förväntas man, förutom att dela värdegrunden, också ha förmågan att: arbeta målmedvetet för att bidra till att hålla den kvalitetsnivå på verksamheten som politikerna har angett utifrån uppsatta mål och riktlinjer samarbeta på alla nivåer och bidra till att öka kvalitet, glädje och trivsel inom hela arbetsområdet dela den helhetssyn, om offentlighet och demokrati, som återges i personalpolicyn vara positiva, nyfikna och lösningsinriktade i sitt förhållningssätt till uppdrag, medborgare, kollegor och uppdragsgivare informera sig om och följer gällande lagar, avtal, regler och riktlinjer Särskilt vad gäller systematiskt kvalitetsarbete: I SOSFS 2011:9 föreskrivs personalens medverkan i kvalitetsarbetet. Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt LSS är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Personal som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhets upprätthålls. Detta innebär att alla som arbetar inom socialförvaltningen ska vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 9

10 5.3. Chef och ledare Chef inom förvaltningen har ansvar både för verksamhet, ekonomi och för en god personalpolitik. Ansvaret på olika chefnivåer beskrivs i respektive uppdragsbeskrivning och delegation. Nedan beskrivs övergripande chefers ansvar på olika nivåer. I SOSFS 2011:9 är inte utpekat ansvar för andra nivåer än för vårdgivare och de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS för att upprätta ett ledningssystem Förvaltningschef Allmänt: Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för förvaltningen. Huvuduppgiften är att ta de initiativ och beslut som krävs för att uppfylla de mål som vård- och omsorgsnämnden har beslutat om. Förvaltningschefen ska ge nämnden nödvändig service och fackmässigt stöd. Förvaltningschefen ska successivt utveckla och ompröva verksamheten så att den svarar mot de uppställda målen för kvalitet, service och effektivitet. Det innebär bland annat också: att fortlöpande se över och utveckla organisationen att ansvara för att nämnden får ett allsidigt beslutsunderlag och information från omvärld och verksamhet upprätta budget-, nämnd- och kvalitetsplan utifrån givna ramar bryta ner beslutad budget-, nämnd- och kvalitetsplan fortlöpande följa upp verksamheten och rapportera till kommunledning och vård- och omsorgsnämnd svara för att resurser används optimalt och omprioritera mellan verksamheter fortlöpande ta initiativ till att utvärdera och utveckla verksamheten Särskilt vad gäller gentemot egen regi att fatta beslut om vilka resultatenheter som förvaltningen skall ha upprätta årliga överenskommelser med verksamhetsområdescheferna rekrytering och tillsättning av verksamhetschefer stödja verksamhetsområdescheferna genom att: o ge stöd för chefernas egen utveckling o vara bollplank till chefer övergripande miljöansvar Särskilt vad gäller systematiskt kvalitetsarbete: Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för att ledningssystem tas fram och upprätthålls på en sammanhållen förvaltningsnivå Verksamhetsområdeschef för Bistånd, Äldreomsorg, LSS och Psykiatri samt Kommunrehab Allmänt: Verksamhetsområdeschefen är organisatoriskt underställd förvaltningschefen och ansvarar för sin verksamhetsdel. Verksamhetsområdeschefen ska bland annat: förtydliga de mål som ställts upp för verksamhetsområdet samt inrikta arbetet på att dessa mål uppfylls inom ramen för tilldelade resurser ansvara för att verksamhetsområdets samlade resurser tas i anspråk på ett flexibelt och effektivt sätt 10

11 ta fram underlag för budget samt nämndsplan arbeta med uppföljning av budget-, verksamhets- och kvalitetsmål utveckla och ompröva verksamhetsområdet så att de övergripande mål som vård- och omsorgsnämnden ställt upp beträffande kvalitet och service uppnås utnyttja och utveckla möjligheter till samarbete med andra verksamhetsområden för att ge en god service vara en förvaltningsövergripande resurs i lednings-, verksamhets- och utvecklingsfrågor Verksamhetsområdeschef handläggning/myndighetsutövning ska dessutom: ansvara för att biståndsbeslut och beslut om att insatser enligt LSS håller en god kvalitet samt bygger på en professionell och rättssäker bedömning ansvara för att den enskilda får information om socialtjänstens möjligheter till stöd och hjälp ta fram, utveckla och vid behov förändra kommunens riktlinjer på området göra analyser över hur kommuninvånarnas behov av sociala tjänster och insatser utvecklas och förändras inom ansvarsområdet Regelbundet sammanställa statistik som avser avvikelser - anmälan enligt Lex Sarah ansvara för att lämna begärd statistik till SCB, socialstyrelsen med flera ansvara för yttrande till Förvaltningsdomstol eller Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). ansvara för att nya kommunala verksamheter anmäls till IVO för tillstånd Verksamhetsområdeschef för kommunrehab ska dessutom: ansvara för att beslut om hjälpmedel håller en god kvalitet samt bygger på en professionell och rättssäker bedömning ansvara för att den enskilda får information om vilka möjligheter som finns till stöd och hjälp i form av hjälpmedel och rehabilteringsinsatser ta fram, utveckla och vid behov förändra kommunens riktlinjer på området göra analyser över hur kommuninvånarnas behov av hjälpmedel och rehabiliteringsinsatser utvecklas och förändras inom ansvarsområdet Verksamhetsområdeschef utförare ska dessutom: bedriva verksamheten i enlighet med vad som krävs av gällande lagstiftning, beslutade kommunala policys med mera kunna göra övergripande förändringar i verksamhetsindelning, uppgiftsfördelning Särskilt vad gäller systematiskt kvalitetsarbete: Verksamhetsområdeschefen har ansvar för att leda kvalitetsarbetet inom sitt område särskilt vad gäller att sammanhållet planera och utvärdera arbetet på områdesnivånivå Resultatenhetschef Allmänt: Resultatenhetschefen är organisatoriskt underställd verksamhetsområdeschefen och ansvarar för sin verksamhet. Resultatenhetschefen ska: förtydliga nämndens mål som berör enhetens verksamhet, samt inrikta arbetet så att dessa mål uppfylls inom ramen för tilldelade resurser Ta fram enhetsspecifika mål på kort och lång sikt ansvara för att enhetens samlade resurser tas i anspråk på ett flexibelt och effektivt sätt ta fram budget- och verksamhetsplan arbeta med uppföljning av ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsmål utveckla och ompröva verksamheten på enheten så att de övergripande mål som vård- och omsorgsnämnden ställt upp beträffande kvalitet och service uppnås utnyttja och utveckla möjligheter till samarbete med andra verksamheter för att ge en god service 11

12 bedriva verksamheten i enlighet med vad som krävs av gällande lagstiftning, beslutade kommunala policys med mera ansvara för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete på sin enhet samt göra det möjlighet för alla medarbetare att delta att alla medarbetare har den kompetens som verksamheten kräver Resultatenhetschef är verksamhetschef inom den kommunala hälso- och sjukvården 5.4. Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Allmänt: Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna garanteras en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. MAS ansvar avser den vård och behandling som patienten ges samt de krav som ställs på bland annat läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador och teknisk säkerhet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar vidare för: att följa upp de avtal som upprättas med andra vårdgivare att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna att rapport görs till Vård- och omsorgsnämnden om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Anmäla enligt Lex Maria till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) att författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten MAS ska upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem som skall finnas inom verksamheten. Särskilt vad gäller systematiskt kvalitetsarbete: Regelbundet sammanställa statistik som avser avvikelser - anmälan enligt Lex Maria patientnämndsärende - samt rapportera till vård- och omsorgsnämnd. Med regelbundenhet följa upp den hälso- och sjukvård som bedrivs inom kommunens ansvarsområde. Årligen i patientsäkerhetsberättelse göra sammanställning av det patientsäkerhetsarbete som bedrivits i verksamheten Externa utförare Externa utförare är ansvariga för att upprätta ett eget kvalitetsledningssystem enligt det som föreskrivs i SOSFS 2011:9. Externa utförare ska också bedriva verksamheten i enlighet med Enköpings kommuns riktlinjer och mål avseende vård och omsorg om äldre människor och människor med funktionshinder. Vården och omsorgen skall hålla en god kvalitet. Möjlighet till kontroll av uppställda krav och villkor skall finnas. Utföraren skall arbeta och redovisa i enlighet med vårdoch omsorgsnämndens kvalitetsmål. Vid de återkommande utvärderingar av kvalitetskriterier som beställaren gör, skall utförarens resultat vara minst lika bra som genomsnittet för motsvarande verksamheter inom kommunen. Uppföljning av utförd verksamhet sker enligt Plan för uppföljning av utförare. 12

13 6. Systematiskt förbättringsarbete - kvalitetsarbete Förbättringsarbete är ett brett område som omfattar kunskap kring processer, modeller med mera. Nedan beskrivs förvaltningsövergripande rutiner för att säkerställa kvaliteten. Det beskrivs vidare hur man inom verksamheterna arbetar förebyggande med riskanalyser. Hur man arbetar med egenkontroll, men också hur förvaltningen systematiskt arbetar med eventuella händelser i verksamheten såsom rapport enligt Lex Sarah, avvikelsehantering HSL, Lex Maria etc. Vid utredning av inträffade händelser i verksamheten kan förvaltningen genomföra händelseanalys. För att få förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete krävs god planering och även möjlighet till analys och återkoppling. Nämndens process beskrivs i diagram nedan. 6.1 Planera Planering sker utifrån lagar och andra styrdokument som angetts ovan samt de ekonomiska ramar som vård- och omsorgsnämnden tilldelas. Utgångspunkten är att budget- och verksamhetsplanering ska gå hand i hand. Beslut om budgetfördelning samt nämndmål ska ligga till grund för områdenas verksamhetsplaner. Resultatenheterna beskriver verksamhetens planering i årliga verksamhetsplaner utifrån de erfarenheter man haft föregående år och behov av förändringar man uppmärksammat. I enheternas verksamhetsplaner ingår även att planera för enhetens kvalitetsarbete. 6.2 Genomföra Detta är den viktigaste fasen i styrprocessen - att gå från att ha planerat sin verksamhet och identifierat förbättringsmöjligheter till att genomföra verksamheten och den planerade utvecklingen så att den uppnår/ger önskade mål, värden och effekter. 13

14 6.3 Följa upp Utvärdering och uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt genom uppföljning på resultatenhetsnivå inom vård och omsorg. Utvecklare och MAS ansvarar för denna uppföljning. Målet är att alla enheter ska följas upp en gång om året, uppföljningar sker på olika sätt. Vårdutvecklare ansvarar i huvudsak för: HSA registret - huvudansvarig, systemadministration och avtal Prator- huvudansvarig, systemadministration/support, förvaltning och vårdkedjan Invit processägare, systemadministration Biståndsbeslutade insatser inom vård och omsorg följs upp regelbundet av biståndshandläggare. Genomförandeplaner ska följas upp minst var sjätte månad. Beviljade hälso- och sjukvårdsinsatser ska följas upp och avslutas när behov upphör. Kvalitetsuppföljning av verksamheten sker regelbundet. Tertialuppföljningar med beställarsidan. Ovanstående uppföljningar är kopplade till nämndens kvalitetsmål. Dessutom sker utvärdering och uppföljning av förändringar och förbättringar kontinuerligt i det förebyggande kvalitetsarbetet. 6.4 Åtgärda Utgångspunkten är att bokslut och verksamhetsberättelse ska gå hand i hand. Enheternas verksamhetsberättelser används som underlag till vård- och omsorgsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse. I kvalitets- respektive patientsäkerhetsberättelsen görs en sammanställning av avvikelser. En fristående kvalitetsberättelse kommer att göras varje år. Återkoppling av det förebyggande kvalitetsarbetet och avvikelser ska ske kontinuerligt i verksamheten. Sammanställningar av avvikelser lämnas till verksamhetsområdeschef i samband med att dessa redovisas nämnden. Resultatenhetscheferna är ansvariga för att analys och återkoppling sker på enheterna. 7. Samverkan För att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet har alla ett ansvar för att nödvändig samverkan och samarbete sker i vård- och omsorgsprocesserna inom och mellan olika yrkesgrupper, olika funktioner och enheter, olika verksamheter och vårdgivare. För att nå kundens individuella mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i kundens nätverk. 14

15 Krav i författningen Mål Metod Uppföljning 5 Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) De processer där samverkan behövs ska identifieras för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. God samverkan, internt och externt, som säkerställer den kundens behov av vård- och omsorg. Rutiner för informationsöverföring mellan enheter, verksamhetsområden och huvudmän. Skriftlig och muntlig information ges vid förändring av insatser. Regelbunden uppföljning och utvärdering av riktlinjer och rutiner. Det ska framgå av processerna och rutiner hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Närstående/god man erbjuds att delta i möten om den enskilde om den kunden samtycker. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med andra vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. 6 Hälso- och sjukvård De processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada sa identifieras. Avtal med Uppsala läns landsting som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvården. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att sam- verkan Möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter. 15

16 Samverkan ansvar Vård- och omsorgsnämnden Ansvarar för att det ges förutsättningar för samverkan och samarbete, internt och externt. Förvaltningschef Ansvarar för att det upprättas avtal kring ansvarsfördelning mellan olika huvudmän. Ansvarar för att upprättas riktlinjer för samverkan och samarbete, internt och externt. MAS Verksamhetsområdeschef Resultatenhetschef Medarbetare det upprättas riktlinjer och rutiner för samverkan mellan kommun och Uppsala läns landsting gällande hälso- och sjukvård. ta fram rutiner utifrån gällande riktlinjer enligt hälso- och sjukvårdslagen. informera om gällande riktlinjer och rutiner. det finns och fastställa gemensamma rutiner (när så är lämpligt) utifrån gällande riktlinjer. medverka i olika samverkansforum, internt och externt. ta fram och informera om gällande riktlinjer och rutiner. ta fram lokala rutiner (när så är lämpligt) utifrån gällande riktlinjer. medverka i olika samverkansforum, internt och externt. Ansvarar för att följa upprättade riktlinjer och rutiner. medverka i olika samverkansforum, gällande hälso- och sjukvårdslagen. Länkar till Riktlinjer och rutiner Rutin: Samordnad vårdplanering, (SIP) Rutin: Kontaktmannaskap Överenskommelser om Vård i samverkan, VIS mellan Uppsala läns kommuner och landstinget. (koppla till VIS) 8. Riskanalyser Riskanalyser behöver göras inom många områden, till exempel organisationsförändringar, införande av ny teknik eller nya metoder, upptäckta brister i verksamheten med mera. För att påvisa de bakomliggande orsakerna till risker är det viktigt att göra systematiska kartläggningar och analyser av befintlig verksamhet. Att analysera risker i verksamheten syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något har inträffat. Syftet med en riskanalys är vidare att identifiera och värdera risker, identifiera de bakomliggande orsakerna och föreslå åtgärder som minskar riskerna eller dess konsekvenser. Om enheten ska genomföra större organisationsförändringar eller man behöver göra riskbedömningar på mer komplexa situationer eller förhållanden ska riskanalys göras utifrån dokumentation från SKL. Det finns olika typer av risker: Risker i omvärlden som inte alltid går att påverka Risker i den egna verksamheten i organisation, system och rutiner Risker i relationer med parter man gör affärer med 16

17 Krav i författningen Mål Metod Uppföljning Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skall kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Identifiera, minska och/eller eliminera risker i verksamheten. Rutiner för riskanalys som gäller Systematisk kartläggning och analysering av befintlig verksamhet - vid väsentliga förändringar i verksamheten. Att rutiner finns och följs. Att identifierade risker vid avvikelseanalysen ska vara åtgärdade. För varje sådan händelse ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS: 1.uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Riktlinje för riskanalys Rutin för riskanalys Händelse- och riskanalys, Socialstyrelsen Bedömningsmall HSL Bedömningsmall SoL och LSS Riskanalys ansvar Säkerställa att det görs riskbedömning vid väsentliga förändringar i verksamheterna. Länkar till rutiner och riktlinjer MAS Ansvarar för det systematiska patientsäkerhetsarbetet för att förebygga och förhindra vårdskador. riskbedömningar görs när brister ses i verksamheten som kan innebära risk för vårdskada. Vård- och omsorgsnämnden Säkerställa att det finns riktlinjer för att identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamheten genom t ex internkontrollplan. Förvaltningschef Säkerställa att det finns riktlinjer för att identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamheten. Verksamhetsområdeschef riskbedömning vid väsentlig förändring i verksamheten görs. Resultatenhetschef kartläggning och riskbedömning och handlingsplaner tas fram vid väsentliga förändringar i verksamheten. Medarbetare vara delaktig i arbetet med riskbedömning och handlingsplaner. 17

18 9. Egenkontroll Den förvaltningsövergripande egenkontrollen sker genom internkontroll. På enhetsnivå ska alla enheter oavsett driftsform besvara en skriftlig enkät varje år. Om det finns anledning att gå vidare med ytterliggare kontroll utifrån resultatet beslutas av förvaltningens ledningsgrupp. I uppföljning och utvärdering av kvalitetsledningssystemet ska de fastställda rutinerna följas upp och utvärderas. Det är också viktigt att göra regelbundna uppföljningar av verksamheten för att kunna följa verksamheten över tid. Krav i författningen Mål Metod Uppföljning Egenkontroll kan innefatta: Säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet Rutin för uppföljning av biståndsbeslut enligt SoL Stickprov på att uppföljningar av - jämförelse av verksamhetsresultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen (2008:355) omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. och LSS. Rutin för uppföljning av HSL insatser Rutin för kundundersökningar. biståndsbeslut görs. Stickprov på att uppföljningar av HSL insatser görs. - jämförelse av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat i andra verksamheter - jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat Internkontroll. Rutin för synpunkter och klagomål. Rutin för verksamhetsuppföljningar. Senior Alert. Årlig kundundersökning. Förbättringsområden samlas och redovisas i kvalitetsberättelsen. Uppföljning av dessa redovisas i ledningsgruppen. - målgruppsundersökningar - granskning av journaler, akter och annan dokumentation Palliativa registret. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. - undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet - analys av uppgifter från patientnämnder, och synpunkter från revisorer och andra intressenter 18

19 Egenkontroll ansvar MAS genomföra verksamhetsuppföljningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. kommunen medverkar i regionala och nationella kvalitetsregister, till exempel Senior Alert, Palliativa registret, och registret för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. Vård- och omsorgsnämnden Ansvarar för att säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering. Förvaltningschef Ansvarar för att rutiner upprättas för att uppföljningar och utvärderingar kan göras. Verksamhetsområdeschef Ansvarar tillsammans med utvecklingsledare att årliga kundundersökningar genomförs. Resultatenhetschef informera om vilka rutiner som finns. Ansvara för att återkoppling sker till kunder. Medarbetare Ansvarar för att följa upprättade rutiner. Länkar till riktlinjer och rutiner 10. Avvikelser Nämnden hanterar avvikelser inom flera verksamhetsområden och som berör enskilda eller händelser i verksamheten. Lex Sarah reglerar risk för eller missförhållanden inom SOL och LSS. Lex Maria reglerar risk för vårdskador eller vårdskador inom HSL. Att få synpunkter och klagomål från de personer vi möter, kunder, anhöriga, samverkanspartners m.fl. ger nämnden möjlighet till förbättring. Dessutom kan en avvikelse vara något som inte fungerar i verksamheten men som inte berör enskilda personer, detta benämns annan avvikelse. Alla avvikelser innebär en möjlighet till förbättring, förändring och lärande för verksamheten och leder till en ökad kvalitet för kunder. Alla avvikelser registreras i INVIT i Enköpings kommun Avvikelser SoL och LSS Alla, även vikarier, praktikanter med flera, som arbetar i verksamheten har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden som berör eller kunnat beröra enskild person enligt Lex Sarah. När man anställs samt årligen ska man informeras om sin skyldighet att rapportera och också om de rutiner som finns. Ansvaret för detta har resultatenhetschef. Syftet med Lex Sarah är att på ett systematiskt sätt vidta åtgärder och identifiera orsaker till missförhållanden eller risk för missförhållande för att de inte ska inträffa igen. Allvarliga missförhållanden anmäls till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO En avvikelse som inte drabbar enskild person hanteras i stort på samma sätt som Lex Sarah. Syftet är detsamma, att identifiera orsaker och vidta åtgärder för att avvikelsen inte ska hända igen. 19

20 Exempel på avvikelser som inte drabbar någon enskild kan vara fel i ett verksamhetssystem, brist i administrativa rutiner etc Avvikelser HSL Alla avvikelser inom hälso- och sjukvårdsinsats ska omedelbart rapporteras till sjuksköterska som utan dröjsmål ska bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Den som upptäckt avvikelsen gör en avvikelserapport i kommunens databaserade avvikelsesystem, INVIT. Avvikelsen går automatiskt till omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt till resultatenhetschef/verksamhetsområdeschef för kännedom. När sjuksköterskan gjort bedömning och åtgärd går rapporten med automatik till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, för händelseanalys och kommentar. Ärenden som bedömts orsakat, eller kunnat orsaka, betydliga eller katastrofala missförhållanden utreds av MAS och anmäls till Vård- och omsorgsnämnden. MAS gör bedömning om anmälan enligt Lex Maria ska anmälas till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO 10.3 Synpunkter och klagomål Att ta emot synpunkter och klagomål är en värdefull källa till kunskap för att förbättra verksamheten. Alla inom nämndens verksamhetsområde har ansvar för att ta emot en synpunkt eller ett klagomål. Rutin finns för hur de som lämnar oss synpunkter och klagomål ska ges återkoppling. Dessutom görs sammanställning av synpunkter och klagomål för att analyseras och följas upp. Modellen för synpunkter och klagomål används av hela kommunen. Även synpunkter och klagomål registreras i INVIT i Enköpings kommun. 20

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Eva Björklund Socialtjänsten 046-73 96 27 Eva Björklund@kavlinge.se Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge 244 80 www.kavlinge.se Innehåll Allmänt... 3 Organisatoriskt

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-04-09 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Symbolförklaring: Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer