Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl , Jan-Erik Josefsson (KD), Carina Strömbäck (V) Tjänstgörande ersättare: Laila Ahlgren (S) för Mikael Hahn (S), Linda Johansson (M) för Eva-Karin Hjalmarsson (S) kl , Inge Carlsson (C) för Stig-Göran Fransson (C) kl , Inge Carlsson (C) för Eva-Karin Hjalmarsson(S) kl , Viveka Hallberg-Jarflod (V) för Monika Högberg (VF) Övriga deltagande Utses att justera Linda Johansson (M), Ejlon Johansson (FP), Almuth Holmqvist (MP) P Gummeson, vård- och omsorgschef C Johansson, ekonom S Schiller, funktionschef ÄO 185,188,195 C Andersson, omrchef psykiatri 198 M Karlsson, funktionschef HOS 185, H Karlsson, MAS K Gustafson, utv ledare M Gromer, funktionschef FO 185, P Sjöstrand, SAS M Nilsson, kommunikatör L Vinterdag, omrch FO 195 M Danielson, sekr A Edvardsson, HR-konsult 183 Car-Axel Bengtsson (M) Justeringens plats och tid omsorgsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Danielson Ordförande Justerare Carina Bardh Carl-Axel Bengtsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift omsorgsförvaltningen hos sekr Monica Danielson de

2 Sammanträdesdatum Fastställande av dagordning/ärendelista s beslut Utsänd föredragningslista/ärendelista för vård- och s sammanträde 21 november 2013 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande extra ärenden enligt nedanstående redovisning. Upprop Val av justeringsperson 180 Fastställande av dagordning/ärenden 181 Delgivningar/beslut/meddelande 182 Anmälan av protokoll 183 Medarbetarundersökning redovisning 184 Bokslutsprognos VO oktober Detaljbudget Mål och strategi Internkontrollplan 2014 VO 188 Införande av Phoniro care (Mobipen) i samtliga särskilda boende inom äldreomsorgen 189 Servicedeklaration med värdighetsgaranti palliativ vård 190 Information Lex Sarah 191 Tillsynsärende angående enskild utförare inom LOV 192 Rapportering av ej verkställda beslut 193 Avgifter inom hemsjukvården 194 Egenavgift för resor till Björkängen, Korsberga 195 Information från förvaltningen 196 Åtgärdsplan handikappomsorg utvärdering av metod för behovsmätning och resursfördelning 197 Anmälan av delegationsbeslut Sekretess 198 Individärende psykiatri

3 Sammanträdesdatum Delgivningar/beslut/meddelanden s beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Ärenden Sveriges Kommuner och Landsting a) Cirkulär 2013:44 Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting när det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk funktionsnedsättning b) Cirkulär 2013:52 Implementering av EU: patientrörlighetsdirektiv c) Cirkulär 2013:53 Budgetförutsättningar för åren Kommunstyrelsen d) Protokoll Budgetprognos per den 31 augusti 2013 e) Rapport från kontaktpolitikerbesök Hemtjänstgrupp Stens väg /A Holmqvist f) Rapport från kontaktpolitikerbesök boenderåd Bäckagården / L Johansson g) Rapport från kontaktpolitikerbesök på Kvarngården / E Johansson h) Rapport från kontaktpolitikerbesök Emmagården /E Johansson

4 Sammanträdesdatum Anmälan av protokoll s beslut Protokoll från sammanträde med vård- och enl. nedanstående anmäls och läggs till handlingarna: a) samt b)

5 Sammanträdesdatum Medarbetarundersökning 2013 redovisning s beslut har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. HR-konsult Annika Edvardsson redovisar resultat från Vetlanda kommuns Medarbetarundersökning Undersökningen har genomförts i egen regi bland personal som har Vetlanda kommun som arbetsgivare inkl. bolag och räddningstjänst. Tidigare har undersökningen genomförts 2008 och 2010 av externt företag. Frågorna i medarbetarundersökningen har plockats fram med utgångspunkt i Vetlanda kommuns personalpolitiska program, jämställdhets- och mångfaldsplan, lönemodell och lönekriterier, mall för medarbetarsamtal samt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) HME-frågor (Hållbart MedarbetarEngagemang) vilka mäts mot andra kommuner. Svarsfrekvensen inom kommunen är 82,2 % (78,8 inom VO) vilket bedöms som relativt god. Frågor har ställts inom område Kvalitet, Hälsa, Medarbetar- och Ledarskap. Medelvärdet för resultaten för Vetlanda kommun totalt är 3,82 av 5 (VO 3,82). Av undersökningen framgår bl.a. att många medarbetare i Vetlanda kommun har meningsfulla jobb som man är stolta över. Ett förbättringsarbete kommer att ske med undersökningen som utgångspunkt. Handlingsplaner ska tas fram av resp. chef i samarbete med medarbetare och lämnas till förvaltningsledning senast 21 februari A Edvardsson omsorgschef Diariet

6 Sammanträdesdatum Bokslutsprognos per oktober 2013 VO s beslut Bokslutsprognos med redovisning till och med oktober som underlag godkänns samt redovisas till kommunstyrelsen. Ekonom Carin Johansson redovisar prognosen för september 2013, där resultatet för 2013 beräknas bli ett underskott om tkr. Inom funktion funktionshinderomsorg redovisas ett beräknat underskott med tkr. Detta härrör sig till externa placeringar, ökade kostnader för personlig assistans samt ett generellt överskridande av personalbudgeten, främst höga vikariekostnader. Kostnaderna för hjälpmedel beräknas överskrida budgeten med ca tkr inom funktionen för hälso- och sjukvård. Samtidigt finns ett överskott på personalkostnader med anledning av vakanta sjukskötersketjänster vilket gör att det totala underskottet för funktionen minskar. Bristen på sjuksköterskor medför att kostnaderna för övertidsersättning har ökat. Kostnader för hemtjänst beräknas totalt överskrida budget med tkr. Budget för hemtjänst ligger inom myndighetskontoret. Både kommunens hemtjänst som finns inom äldreomsorgen, och externa utförare fakturerar myndighetskontoret för utförd tid. Det innebär att det totala resultatet för hemtjänsten finns inom två funktioner. Underskottet beror bl.a. på låg kundtid, samt att ersättningen inte fullt ut täcker kostnader för t.ex. matdistribution, fordon och larm. Särskilt boende prognosticerar ett underskott med tkr. Inom funktionen äldreomsorg redovisas ett underskott om tkr, exkl. hemtjänst och särskilt boende. Detta härrör sig främst till korttidsboende, där grundresursen inte motsvarar det omvårdnadsbehov som finns hos de kunder som fått beslut om korttidsboende. Funktionen för myndighetsutövning och service (FMS) redovisar ett prognosticerat överskott som avser hemtjänst, visst överskott inom bemanningscenter samt budget för kontorslokal som kommer att överföras till funktionshinderomsorgen.

7 Sammanträdesdatum forts. Inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg kommer extern granskning ske utifrån att kostnaderna för personal tenderar att bli högre än förväntat. Tillsättning av extra resurser utöver ordinarie personal får endast ske efter avstämning med funktionschef, samt gäller stor återhållsamhet avseende vikarietillsättning generellt i hela förvaltningen. För att minska kostnaderna råder stor restriktivitet avseende inköp samt återhållsamhet gällande utbildningsinsatser under resten av Samtliga åtgärder för att få budget i balans är kommunicerade och väl förankrade med samtliga chefer i förvaltningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen, förvaltningschef, funktionschefer, ekonom, diariet

8 Sammanträdesdatum Detaljbudget 2014 Detaljbudget 2014 inkl. Mål och strategi för vård- och godkänns enligt förslag. Detaljbudget 2014 inkl. Mål och strategi för vård- och överlämnas till ekonomikontoret. s budgetram för 2014 bedöms vara rimlig. De stora förändringarna i vård och omsorg kommer att ske 2015 med krav och regler kring bemanning i demensomsorgen och kraven på ökad handläggning, vilket kommer att medföra stora kostnader Kravet på ökad nattbemanning har skjutits upp till 2015, men vård- och har valt att inleda arbetet under 2014, vilket är i linje med vad som tidigare planerats. En omfördelning av budgetmedel bör ske och arbetas med under I detta arbete ingår behovsbedömd bemanning inom äldreomsorgen och även inom funktionshinderomsorgen. I arbetet med bättre resursutnyttjande inom hemtjänsten kommer även ersättningsnivån att ses över. För vård- och omsorgsförvaltningen handlar framtiden om att omfördela och omdisponera de resurser som finns idag. Det är fortsättningsvis viktigt att ha en effektiv ledning och styrning av verksamheten, med fokus på förbättrat resursutnyttjande och tät resultatuppföljning. Utvecklingen av månadsprognoser i förhållande till fastställd detaljbudget 2014 kommer noggrant att följas. Kvalitetsuppföljning i alla vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter ska vara kopplade till kommunfullmäktiges och nämndens mål och riktlinjer. Genom kvalitetsuppföljning och kvalitetsledningssystem kan verksamheterna utvecklas och förbättras i enlighet med lagstiftning, föreskrifter, mål, riktlinjer och värdegrund. har fått information i ärendet inför beslut vid dagens sammanträde.

9 Sammanträdesdatum forts. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse Ekonomikontoret Ekonom omsorgschef Diariet

10 Sammanträdesdatum Mål och strategi 2014 s beslut Hantering av Mål och strategi inom vård- och omsorgsförvaltningen fastställs enligt förslag. Mål och strategi är övergripande och omfattar samtliga fyra funktioner. Inför 2014 har endast mindre justeringar gjorts jämfört med Utifrån kommunens vision och fullmäktiges uppdrag har mätbara mål tagits fram på fullmäktigenivå. Målen har delats in i sex sektorer som berör kommunens nämndsområden och beskrivs i effektmål och inriktning. s inriktning är: - Trygghet och valfrihet i omsorgerna. - Kunden/medborgaren ska känna sig trygg i att få en god och påverkbar omsorg när behoven uppstår. - Fokus på kvalitet, resultat och resurshushållning. s effektmål är: - Hög andel nöjda kunder, resultat av insatser och bra resursutnyttjande inom omsorgens alla verksamhetsgrenar ska kunna redovisas. - Inom vård- och omsorgsförvaltningen ska val av utförare och inflytande över vilken hjälp man vill ha, vara möjlig för alla kunder. - Ekonomi i balans ska vara styrande. - En kultur som uppmuntrar engagemang kring ständiga förbättringar ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras. omsorgschef Petra Gummeson lämnar kompletterande information. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse omsorgschef Diariet

11 Sammanträdesdatum Internkontrollplan 2014 s beslut Internkontrollplan för 2014 godkänns. Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och effektivitet. Att lagar följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig och lätt kontrollerad finansiell rapportering. Förvaltningen har gjort en översyn av internkontrollplan 2013 och inga förändringar görs inför internkontrollplan Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vård-och omsorgschef K Gustafson Diariet

12 Sammanträdesdatum Införande av Phoniro care (Mobipen) i samtliga särskilda boende inom äldreomsorgen s beslut Phoniro care (Mobipen) införs i alla särskilda boende inom äldreomsorgen. Sedan Lagen om valfrihetssystem LOV infördes inom hemtjänsten 2011 har förvaltningen använt Phoniro care (Mobipen) för att följa upp verksamheten och för att dokumentera. Inom hemtjänsten har utvärdering visat att det fungerar bra med detta system. Inom särskilt boende har samma system testats och visat sig fungera mycket bra även inom detta område. Då verksamhetens testgrupper funnit att det är ett bra system för att kvalitetssäkra och följa upp att insatser ges utifrån beslut och upprättad genomförandeplan, vill förvaltningen införa samma system inom alla särskilda boende inom äldreomsorgen. För att uppnå rättssäkerhet för den enskilde, kvalitetssäkra insatser och underlätta dokumentation ser vi att behovet av ett verktyg av detta slag är nödvändigt. Ärendet har tidigare redovisats i vård-och Funktionschef ÄO Sofie Schiller samt utvecklingsledare Karin Gustafson lämnar kompletterande information. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse S Schiller K Gustafson IT-samordnare omsorgschef Diariet

13 Sammanträdesdatum Servicedeklaration med värdighetsgaranti för palliativ vård s beslut Servicedeklaration med värdighetsgaranti för palliativ vård godkänns. Ett nationellt vårdprogram för palliativ vård är nu utarbetat i Sverige. Generellt sett är ambitionen att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla personer som behöver det god vård under livets allra sista tid. Detta nationella vårdprogram är gemensamt för all palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller bostadsort och oavsett om vården bedrivs via kommun, landsting eller privat vårdgivare. MAS Helen Karlsson presenterar förslag till servicedeklaration med värdighetsgaranti för palliativ vård. Palliativ vård är ett specifikt kunskapsområde och ska vara en del av all vård, oberoende av var och av vem vården erbjuds. För att belysa detta har en servicedeklaration med värdighetsgaranti tagits fram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse H Karlsson omsorgschef Diariet

14 Sammanträdesdatum Information Lex Sarah s beslut har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. Socialt ansvarig samordnare (SAS) Peter Sjöstrand redovisar inkomna rapporter samt utredningar och beslut i ärenden som rapporterats enligt Lex Sarah: Funktionshinderomsorg 3 st Äldreomsorg 3 st Förvaltningen ser allvarligt på de rapporter som inkommer, och ser dessa som en viktig del i kvalitetsarbetet. Med pågående utbildningsinsatser och ökad kunskap om Lex Sarah ses en ökning av antalet inkomna rapporter P Sjöstrand omsorgschef Diariet

15 Sammanträdesdatum Tillsynsärende angående enskild utförare inom LOV s beslut Pauliströms service och lokalvård, utförare av hemtjänst enligt LOV, tilldelas en varning enligt förfrågningsunderlaget punkt , Pauliströms service och lokalvård inkommer med en skriftlig förklaring till att företaget anlitat en underleverantör i strid med förfrågningsunderlaget punkt 3.9. Skrivelsen ska vara förvaltningen tillhanda senast två veckor efter delgiven varning. Pauliströms service och lokalvård inkommer med en reviderad skriftlig rutin för hantering av trygghetslarm. Rutinen ska vara förvaltningen tillhanda senast två veckor efter delgiven varning (Punkt förfrågningsunderlaget). SAS Peter Sjöstrand informerar om tillsynsärende angående Pauliströms service och lokalvård gjorde kommunens larmgrupp ett testlarm hos en av kunderna i Pauliströms service och lokalvård. Larmet besvarades inte, vilket visade sig bero på ett tekniskt fel. Vid utredningen framkom att Pauliströms service och lokalvård saknade skriftlig rutin för hantering av trygghetslarm, varför man ombads att inkomma med en sådan. Den 25 oktober inkom en skriftlig rutin som enligt förvaltningen är bristfällig. Vid ett samrådsmöte mellan förvaltningen och Pauliströms service och lokalvård den 17 oktober deltog en person som visade sig vara underleverantör till Pauliströms service och lokalvård. Enligt förfrågningsunderlaget får utförare enligt LOV inte anlita underleverantör utan kommunens skriftliga medgivande. Pauliströms service och lokalvård har inte hos förvaltningen ansökt om eller informerat om att företaget kontinuerligt anlitat en underleverantör för arbete inom ramen för LOV. Inget tyder på att Pauliströms service och lokalvårds kunder blivit lidande på grund av ovanstående brister.

16 Sammanträdesdatum forts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Pauliströms service och lokalvård D Björketun omsorgschef Diariet

17 Sammanträdesdatum Rapportering av ej verkställda beslut s beslut Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. Beslut om insats som inte blivit verkställd inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapportering sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). För tredje kvartalet 2013 rapporterades ett beslut som inte var verkställt inom tre månader. Det är ett beslut om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen och beslutet om insats togs Funktionschef Marianne Karlsson berättar att beslutet idag är verkställt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunrevisionen Kommunstyrelsen M Karlsson Diariet

18 Sammanträdesdatum Avgifter inom hemsjukvården s beslut ställer sig bakom förvaltningens förslag om avgift för kommunal hemsjukvård där kommunen är huvudman med max 300 kr per månad och att avgiften ingår i äldreomsorgens maxtaxa. Årligen görs en uppräkning enligt konsumentprisindex, avrundat till närmast jämna 10-tal. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om hemsjukvårdsavgift, enligt vård- och s förslag. Reservationer Carina Strömbäck (V), Jan-Erik Josefsson (KD) och Viveka Hallberg- Jarflod (V) reserverar sig mot beslutet. Vid årsskiftet 2012/2013 genomfördes ett huvudmannaskifte när det gäller hemsjukvården, som då blev en kommunal angelägenhet. Det betyder att kommunen idag är huvudman för hemsjukvård i ordinärt boende och därmed har ett betydande hälso- och sjukvårdsansvar. I länet har det varit diskussioner kring en avgift för den kommunala hemsjukvården. Motivet till att ta ut en hemsjukvårdsavgift är bl.a. att andra tjänster inom vård och omsorg är förenat med en kostnad, likställighetsprincipen. Viktigt är också att avgiften är ett sätt att styra patienten till rätt vårdnivå. Förvaltningen föreslår att en avgift om max 300 kr/månad tas ut för hemsjukvården. Avgiften ska ingå i maxtaxan för äldreomsorg där man beaktar avgiftsutrymme och rätt till förbehållsbelopp. Det innebär att hemsjukvård i kommunal regi ska vara förenat med en kostnad för den enskilde. Likt kostnaden för hemtjänst anser förvaltningen att det är skäligt med en kostnad för kommunens hemsjukvård. har fått information i ärendet inför beslut vid dagens sammanträde. Funktionschef HOS Marianne Karlsson och vård- och omsorgschef Petra Gummeson lämnar kompletterande information i ärendet.

19 Sammanträdesdatum forts. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse Förslag till beslut ställer sig bakom förvaltningens förslag om avgift för kommunal hemsjukvård där kommunen är huvudman med max 300 kr per månad och att avgiften ingår i äldreomsorgens maxtaxa. Årligen görs en uppräkning enligt konsumentprisindex, avrundat till närmast jämna 10-tal. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om hemsjukvårdsavgift, enligt vård- och s förslag. Yrkanden Stig-Göran Fransson (C), Carl-Axel Bengtsson (M) och Inge Carlsson (C) tillstyrker förvaltningens förslag om avgift för hemsjukvård. Carina Strömbäck (V) yrkar avslag och Jan-Erik Josefsson (KD) yrkar avslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Carina Strömbäcks och Jan-Erik Josefssons yrkande om avslag, och finner att vårdoch beslutar enligt förvaltningens förslag. Votering begärs. Ja-röst för beslut enligt förvaltningens förslag. Nej-röst för beslut enligt Carina Strömbäcks och Jan-Erik Josefssons avslagsyrkande.

20 Sammanträdesdatum forts. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar vård- och föreslå kommunfullmäktige besluta att ta ut en avgift för hemsjukvård i enlighet med förvaltningens förslag i tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige M Karlsson omsorgschef Diariet

21 Sammanträdesdatum Egenavgift för resor till Björkängen, Korsberga s beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att subventionering av egenavgifter för färdtjänstresor till Björkängens dagverksamhet upphör från och med Reservationer Carina Strömbäck (V), Jan-Erik Josefsson (KD) och Viveka Hallberg- Jarflod (V) reserverar sig mot beslutet. Björkängen är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Dit kan den enskilde komma en till flera gånger i veckan, allt efter den enskildes behov. För att få komma till dagverksamheten krävs biståndsbeslut. Verksamheten har funnits sedan många år och var med i ÄDEL-övergången Efter beslut i socialnämnd och kommunfullmäktige 2008 är egenavgiften för kund vid resa till Björkängen avgiftsfri. Egenavgiften för den enskilde skulle idag vara ca 37 kr/enkel resa. Förvaltningen anser att subventionering av egenavgiften skall upphöra. En subventionering är inte lagstadgad rättighet för den enskilde, vilket innebär att andra grupper inom förvaltningens verksamheter kan få betala egenavgift för resa till liknande verksamhet. har fått information i ärendet vid sammanträde inför beslut vid dagens sammanträde. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att subventionering av egenavgifter för färdtjänstresor till Björkängens dagverksamhet upphör från och med

22 Sammanträdesdatum forts. Yrkanden Kjerstin Olofsonn (S) tillstyrker förvaltningens förslag. Inge Carlsson (C) tillstyrker förvaltningens förslag med hänvisning till likställighetsprincipen. Carina Strömbäck (V) och Jan-Erik Josefsson (KD) yrkar avslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Carina Strömbäcks och Jan-Erik Josefssons yrkande om avslag, och finner att vårdoch beslutar enligt förvaltningens förslag. Votering begärs. Ja-röst för beslut enligt förvaltningens förslag. Nej-röst för beslut enligt Carina Strömbäcks och Jan-Erik Josefssons avslagsyrkande. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar vård- och föreslå kommunfullmäktige besluta att subventionering av egenavgifter för färdtjänstresor till Björkängens dagverksamhet upphör från och med Kommunfullmäktige D Björketun omsorgschef Diariet

23 Sammanträdesdatum Information från förvaltningen s beslut har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. omsorgsförvaltningens funktionschefer tillsammans med vård- och omsorgschefen informerar månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och omsorgschef

24 Sammanträdesdatum Åtgärdsplan handikappomsorg utvärdering av metod för behovsmätning och resursfördelning s beslut har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. Efter en granskning av förvaltningens funktionshinderomsorg 2009 med påföljande redovisning från förvaltningen av åtgärdsförslag m.m., beslutades att en redovisning skulle göras till vård- och under hösten 2013 angående metod för behovsmätning och resursfördelning. T.f. funktionschef Maria Gromer berättar att samtliga områdeschefer inom funktionshinderomsorgen sedan 2010 arbetar med att pröva olika metoder för behovsmätning och resursfördelning. Man har ännu inte funnit någon enhetlig metod som fungerar för alla olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen, utan endast skilda metoder för olika delar av verksamheten M Gromer omsorgschef Diariet

25 Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut s beslut Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna: a) Beslut/Avgifter b) Beslut/SOL c) Beslut/Färdtjänst d) Beslut/LSS e) Återbesättningsprövning av vakanser b) 2013 T.o.m. september Antal platser särskilt boende/uthyrda lägenheter Erbjudande om plats på säbo

26 Sammanträdesdatum Sekretess

27 Sammanträdesdatum forts. Sekretess

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer