Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) Vård- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl , Jan-Erik Josefsson (KD), Carina Strömbäck (V) Tjänstgörande ersättare: Laila Ahlgren (S) för Mikael Hahn (S), Linda Johansson (M) för Eva-Karin Hjalmarsson (S) kl , Inge Carlsson (C) för Stig-Göran Fransson (C) kl , Inge Carlsson (C) för Eva-Karin Hjalmarsson(S) kl , Viveka Hallberg-Jarflod (V) för Monika Högberg (VF) Övriga deltagande Utses att justera Linda Johansson (M), Ejlon Johansson (FP), Almuth Holmqvist (MP) P Gummeson, vård- och omsorgschef C Johansson, ekonom S Schiller, funktionschef ÄO 185,188,195 C Andersson, omrchef psykiatri 198 M Karlsson, funktionschef HOS 185, H Karlsson, MAS K Gustafson, utv ledare M Gromer, funktionschef FO 185, P Sjöstrand, SAS M Nilsson, kommunikatör L Vinterdag, omrch FO 195 M Danielson, sekr A Edvardsson, HR-konsult 183 Car-Axel Bengtsson (M) Justeringens plats och tid omsorgsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Danielson Ordförande Justerare Carina Bardh Carl-Axel Bengtsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift omsorgsförvaltningen hos sekr Monica Danielson de

2 Sammanträdesdatum Fastställande av dagordning/ärendelista s beslut Utsänd föredragningslista/ärendelista för vård- och s sammanträde 21 november 2013 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande extra ärenden enligt nedanstående redovisning. Upprop Val av justeringsperson 180 Fastställande av dagordning/ärenden 181 Delgivningar/beslut/meddelande 182 Anmälan av protokoll 183 Medarbetarundersökning redovisning 184 Bokslutsprognos VO oktober Detaljbudget Mål och strategi Internkontrollplan 2014 VO 188 Införande av Phoniro care (Mobipen) i samtliga särskilda boende inom äldreomsorgen 189 Servicedeklaration med värdighetsgaranti palliativ vård 190 Information Lex Sarah 191 Tillsynsärende angående enskild utförare inom LOV 192 Rapportering av ej verkställda beslut 193 Avgifter inom hemsjukvården 194 Egenavgift för resor till Björkängen, Korsberga 195 Information från förvaltningen 196 Åtgärdsplan handikappomsorg utvärdering av metod för behovsmätning och resursfördelning 197 Anmälan av delegationsbeslut Sekretess 198 Individärende psykiatri

3 Sammanträdesdatum Delgivningar/beslut/meddelanden s beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Ärenden Sveriges Kommuner och Landsting a) Cirkulär 2013:44 Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting när det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk funktionsnedsättning b) Cirkulär 2013:52 Implementering av EU: patientrörlighetsdirektiv c) Cirkulär 2013:53 Budgetförutsättningar för åren Kommunstyrelsen d) Protokoll Budgetprognos per den 31 augusti 2013 e) Rapport från kontaktpolitikerbesök Hemtjänstgrupp Stens väg /A Holmqvist f) Rapport från kontaktpolitikerbesök boenderåd Bäckagården / L Johansson g) Rapport från kontaktpolitikerbesök på Kvarngården / E Johansson h) Rapport från kontaktpolitikerbesök Emmagården /E Johansson

4 Sammanträdesdatum Anmälan av protokoll s beslut Protokoll från sammanträde med vård- och enl. nedanstående anmäls och läggs till handlingarna: a) samt b)

5 Sammanträdesdatum Medarbetarundersökning 2013 redovisning s beslut har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. HR-konsult Annika Edvardsson redovisar resultat från Vetlanda kommuns Medarbetarundersökning Undersökningen har genomförts i egen regi bland personal som har Vetlanda kommun som arbetsgivare inkl. bolag och räddningstjänst. Tidigare har undersökningen genomförts 2008 och 2010 av externt företag. Frågorna i medarbetarundersökningen har plockats fram med utgångspunkt i Vetlanda kommuns personalpolitiska program, jämställdhets- och mångfaldsplan, lönemodell och lönekriterier, mall för medarbetarsamtal samt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) HME-frågor (Hållbart MedarbetarEngagemang) vilka mäts mot andra kommuner. Svarsfrekvensen inom kommunen är 82,2 % (78,8 inom VO) vilket bedöms som relativt god. Frågor har ställts inom område Kvalitet, Hälsa, Medarbetar- och Ledarskap. Medelvärdet för resultaten för Vetlanda kommun totalt är 3,82 av 5 (VO 3,82). Av undersökningen framgår bl.a. att många medarbetare i Vetlanda kommun har meningsfulla jobb som man är stolta över. Ett förbättringsarbete kommer att ske med undersökningen som utgångspunkt. Handlingsplaner ska tas fram av resp. chef i samarbete med medarbetare och lämnas till förvaltningsledning senast 21 februari A Edvardsson omsorgschef Diariet

6 Sammanträdesdatum Bokslutsprognos per oktober 2013 VO s beslut Bokslutsprognos med redovisning till och med oktober som underlag godkänns samt redovisas till kommunstyrelsen. Ekonom Carin Johansson redovisar prognosen för september 2013, där resultatet för 2013 beräknas bli ett underskott om tkr. Inom funktion funktionshinderomsorg redovisas ett beräknat underskott med tkr. Detta härrör sig till externa placeringar, ökade kostnader för personlig assistans samt ett generellt överskridande av personalbudgeten, främst höga vikariekostnader. Kostnaderna för hjälpmedel beräknas överskrida budgeten med ca tkr inom funktionen för hälso- och sjukvård. Samtidigt finns ett överskott på personalkostnader med anledning av vakanta sjukskötersketjänster vilket gör att det totala underskottet för funktionen minskar. Bristen på sjuksköterskor medför att kostnaderna för övertidsersättning har ökat. Kostnader för hemtjänst beräknas totalt överskrida budget med tkr. Budget för hemtjänst ligger inom myndighetskontoret. Både kommunens hemtjänst som finns inom äldreomsorgen, och externa utförare fakturerar myndighetskontoret för utförd tid. Det innebär att det totala resultatet för hemtjänsten finns inom två funktioner. Underskottet beror bl.a. på låg kundtid, samt att ersättningen inte fullt ut täcker kostnader för t.ex. matdistribution, fordon och larm. Särskilt boende prognosticerar ett underskott med tkr. Inom funktionen äldreomsorg redovisas ett underskott om tkr, exkl. hemtjänst och särskilt boende. Detta härrör sig främst till korttidsboende, där grundresursen inte motsvarar det omvårdnadsbehov som finns hos de kunder som fått beslut om korttidsboende. Funktionen för myndighetsutövning och service (FMS) redovisar ett prognosticerat överskott som avser hemtjänst, visst överskott inom bemanningscenter samt budget för kontorslokal som kommer att överföras till funktionshinderomsorgen.

7 Sammanträdesdatum forts. Inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg kommer extern granskning ske utifrån att kostnaderna för personal tenderar att bli högre än förväntat. Tillsättning av extra resurser utöver ordinarie personal får endast ske efter avstämning med funktionschef, samt gäller stor återhållsamhet avseende vikarietillsättning generellt i hela förvaltningen. För att minska kostnaderna råder stor restriktivitet avseende inköp samt återhållsamhet gällande utbildningsinsatser under resten av Samtliga åtgärder för att få budget i balans är kommunicerade och väl förankrade med samtliga chefer i förvaltningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen, förvaltningschef, funktionschefer, ekonom, diariet

8 Sammanträdesdatum Detaljbudget 2014 Detaljbudget 2014 inkl. Mål och strategi för vård- och godkänns enligt förslag. Detaljbudget 2014 inkl. Mål och strategi för vård- och överlämnas till ekonomikontoret. s budgetram för 2014 bedöms vara rimlig. De stora förändringarna i vård och omsorg kommer att ske 2015 med krav och regler kring bemanning i demensomsorgen och kraven på ökad handläggning, vilket kommer att medföra stora kostnader Kravet på ökad nattbemanning har skjutits upp till 2015, men vård- och har valt att inleda arbetet under 2014, vilket är i linje med vad som tidigare planerats. En omfördelning av budgetmedel bör ske och arbetas med under I detta arbete ingår behovsbedömd bemanning inom äldreomsorgen och även inom funktionshinderomsorgen. I arbetet med bättre resursutnyttjande inom hemtjänsten kommer även ersättningsnivån att ses över. För vård- och omsorgsförvaltningen handlar framtiden om att omfördela och omdisponera de resurser som finns idag. Det är fortsättningsvis viktigt att ha en effektiv ledning och styrning av verksamheten, med fokus på förbättrat resursutnyttjande och tät resultatuppföljning. Utvecklingen av månadsprognoser i förhållande till fastställd detaljbudget 2014 kommer noggrant att följas. Kvalitetsuppföljning i alla vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter ska vara kopplade till kommunfullmäktiges och nämndens mål och riktlinjer. Genom kvalitetsuppföljning och kvalitetsledningssystem kan verksamheterna utvecklas och förbättras i enlighet med lagstiftning, föreskrifter, mål, riktlinjer och värdegrund. har fått information i ärendet inför beslut vid dagens sammanträde.

9 Sammanträdesdatum forts. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse Ekonomikontoret Ekonom omsorgschef Diariet

10 Sammanträdesdatum Mål och strategi 2014 s beslut Hantering av Mål och strategi inom vård- och omsorgsförvaltningen fastställs enligt förslag. Mål och strategi är övergripande och omfattar samtliga fyra funktioner. Inför 2014 har endast mindre justeringar gjorts jämfört med Utifrån kommunens vision och fullmäktiges uppdrag har mätbara mål tagits fram på fullmäktigenivå. Målen har delats in i sex sektorer som berör kommunens nämndsområden och beskrivs i effektmål och inriktning. s inriktning är: - Trygghet och valfrihet i omsorgerna. - Kunden/medborgaren ska känna sig trygg i att få en god och påverkbar omsorg när behoven uppstår. - Fokus på kvalitet, resultat och resurshushållning. s effektmål är: - Hög andel nöjda kunder, resultat av insatser och bra resursutnyttjande inom omsorgens alla verksamhetsgrenar ska kunna redovisas. - Inom vård- och omsorgsförvaltningen ska val av utförare och inflytande över vilken hjälp man vill ha, vara möjlig för alla kunder. - Ekonomi i balans ska vara styrande. - En kultur som uppmuntrar engagemang kring ständiga förbättringar ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras. omsorgschef Petra Gummeson lämnar kompletterande information. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse omsorgschef Diariet

11 Sammanträdesdatum Internkontrollplan 2014 s beslut Internkontrollplan för 2014 godkänns. Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och effektivitet. Att lagar följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig och lätt kontrollerad finansiell rapportering. Förvaltningen har gjort en översyn av internkontrollplan 2013 och inga förändringar görs inför internkontrollplan Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vård-och omsorgschef K Gustafson Diariet

12 Sammanträdesdatum Införande av Phoniro care (Mobipen) i samtliga särskilda boende inom äldreomsorgen s beslut Phoniro care (Mobipen) införs i alla särskilda boende inom äldreomsorgen. Sedan Lagen om valfrihetssystem LOV infördes inom hemtjänsten 2011 har förvaltningen använt Phoniro care (Mobipen) för att följa upp verksamheten och för att dokumentera. Inom hemtjänsten har utvärdering visat att det fungerar bra med detta system. Inom särskilt boende har samma system testats och visat sig fungera mycket bra även inom detta område. Då verksamhetens testgrupper funnit att det är ett bra system för att kvalitetssäkra och följa upp att insatser ges utifrån beslut och upprättad genomförandeplan, vill förvaltningen införa samma system inom alla särskilda boende inom äldreomsorgen. För att uppnå rättssäkerhet för den enskilde, kvalitetssäkra insatser och underlätta dokumentation ser vi att behovet av ett verktyg av detta slag är nödvändigt. Ärendet har tidigare redovisats i vård-och Funktionschef ÄO Sofie Schiller samt utvecklingsledare Karin Gustafson lämnar kompletterande information. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse S Schiller K Gustafson IT-samordnare omsorgschef Diariet

13 Sammanträdesdatum Servicedeklaration med värdighetsgaranti för palliativ vård s beslut Servicedeklaration med värdighetsgaranti för palliativ vård godkänns. Ett nationellt vårdprogram för palliativ vård är nu utarbetat i Sverige. Generellt sett är ambitionen att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla personer som behöver det god vård under livets allra sista tid. Detta nationella vårdprogram är gemensamt för all palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller bostadsort och oavsett om vården bedrivs via kommun, landsting eller privat vårdgivare. MAS Helen Karlsson presenterar förslag till servicedeklaration med värdighetsgaranti för palliativ vård. Palliativ vård är ett specifikt kunskapsområde och ska vara en del av all vård, oberoende av var och av vem vården erbjuds. För att belysa detta har en servicedeklaration med värdighetsgaranti tagits fram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse H Karlsson omsorgschef Diariet

14 Sammanträdesdatum Information Lex Sarah s beslut har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. Socialt ansvarig samordnare (SAS) Peter Sjöstrand redovisar inkomna rapporter samt utredningar och beslut i ärenden som rapporterats enligt Lex Sarah: Funktionshinderomsorg 3 st Äldreomsorg 3 st Förvaltningen ser allvarligt på de rapporter som inkommer, och ser dessa som en viktig del i kvalitetsarbetet. Med pågående utbildningsinsatser och ökad kunskap om Lex Sarah ses en ökning av antalet inkomna rapporter P Sjöstrand omsorgschef Diariet

15 Sammanträdesdatum Tillsynsärende angående enskild utförare inom LOV s beslut Pauliströms service och lokalvård, utförare av hemtjänst enligt LOV, tilldelas en varning enligt förfrågningsunderlaget punkt , Pauliströms service och lokalvård inkommer med en skriftlig förklaring till att företaget anlitat en underleverantör i strid med förfrågningsunderlaget punkt 3.9. Skrivelsen ska vara förvaltningen tillhanda senast två veckor efter delgiven varning. Pauliströms service och lokalvård inkommer med en reviderad skriftlig rutin för hantering av trygghetslarm. Rutinen ska vara förvaltningen tillhanda senast två veckor efter delgiven varning (Punkt förfrågningsunderlaget). SAS Peter Sjöstrand informerar om tillsynsärende angående Pauliströms service och lokalvård gjorde kommunens larmgrupp ett testlarm hos en av kunderna i Pauliströms service och lokalvård. Larmet besvarades inte, vilket visade sig bero på ett tekniskt fel. Vid utredningen framkom att Pauliströms service och lokalvård saknade skriftlig rutin för hantering av trygghetslarm, varför man ombads att inkomma med en sådan. Den 25 oktober inkom en skriftlig rutin som enligt förvaltningen är bristfällig. Vid ett samrådsmöte mellan förvaltningen och Pauliströms service och lokalvård den 17 oktober deltog en person som visade sig vara underleverantör till Pauliströms service och lokalvård. Enligt förfrågningsunderlaget får utförare enligt LOV inte anlita underleverantör utan kommunens skriftliga medgivande. Pauliströms service och lokalvård har inte hos förvaltningen ansökt om eller informerat om att företaget kontinuerligt anlitat en underleverantör för arbete inom ramen för LOV. Inget tyder på att Pauliströms service och lokalvårds kunder blivit lidande på grund av ovanstående brister.

16 Sammanträdesdatum forts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Pauliströms service och lokalvård D Björketun omsorgschef Diariet

17 Sammanträdesdatum Rapportering av ej verkställda beslut s beslut Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. Beslut om insats som inte blivit verkställd inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapportering sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). För tredje kvartalet 2013 rapporterades ett beslut som inte var verkställt inom tre månader. Det är ett beslut om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen och beslutet om insats togs Funktionschef Marianne Karlsson berättar att beslutet idag är verkställt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunrevisionen Kommunstyrelsen M Karlsson Diariet

18 Sammanträdesdatum Avgifter inom hemsjukvården s beslut ställer sig bakom förvaltningens förslag om avgift för kommunal hemsjukvård där kommunen är huvudman med max 300 kr per månad och att avgiften ingår i äldreomsorgens maxtaxa. Årligen görs en uppräkning enligt konsumentprisindex, avrundat till närmast jämna 10-tal. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om hemsjukvårdsavgift, enligt vård- och s förslag. Reservationer Carina Strömbäck (V), Jan-Erik Josefsson (KD) och Viveka Hallberg- Jarflod (V) reserverar sig mot beslutet. Vid årsskiftet 2012/2013 genomfördes ett huvudmannaskifte när det gäller hemsjukvården, som då blev en kommunal angelägenhet. Det betyder att kommunen idag är huvudman för hemsjukvård i ordinärt boende och därmed har ett betydande hälso- och sjukvårdsansvar. I länet har det varit diskussioner kring en avgift för den kommunala hemsjukvården. Motivet till att ta ut en hemsjukvårdsavgift är bl.a. att andra tjänster inom vård och omsorg är förenat med en kostnad, likställighetsprincipen. Viktigt är också att avgiften är ett sätt att styra patienten till rätt vårdnivå. Förvaltningen föreslår att en avgift om max 300 kr/månad tas ut för hemsjukvården. Avgiften ska ingå i maxtaxan för äldreomsorg där man beaktar avgiftsutrymme och rätt till förbehållsbelopp. Det innebär att hemsjukvård i kommunal regi ska vara förenat med en kostnad för den enskilde. Likt kostnaden för hemtjänst anser förvaltningen att det är skäligt med en kostnad för kommunens hemsjukvård. har fått information i ärendet inför beslut vid dagens sammanträde. Funktionschef HOS Marianne Karlsson och vård- och omsorgschef Petra Gummeson lämnar kompletterande information i ärendet.

19 Sammanträdesdatum forts. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse Förslag till beslut ställer sig bakom förvaltningens förslag om avgift för kommunal hemsjukvård där kommunen är huvudman med max 300 kr per månad och att avgiften ingår i äldreomsorgens maxtaxa. Årligen görs en uppräkning enligt konsumentprisindex, avrundat till närmast jämna 10-tal. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om hemsjukvårdsavgift, enligt vård- och s förslag. Yrkanden Stig-Göran Fransson (C), Carl-Axel Bengtsson (M) och Inge Carlsson (C) tillstyrker förvaltningens förslag om avgift för hemsjukvård. Carina Strömbäck (V) yrkar avslag och Jan-Erik Josefsson (KD) yrkar avslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Carina Strömbäcks och Jan-Erik Josefssons yrkande om avslag, och finner att vårdoch beslutar enligt förvaltningens förslag. Votering begärs. Ja-röst för beslut enligt förvaltningens förslag. Nej-röst för beslut enligt Carina Strömbäcks och Jan-Erik Josefssons avslagsyrkande.

20 Sammanträdesdatum forts. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar vård- och föreslå kommunfullmäktige besluta att ta ut en avgift för hemsjukvård i enlighet med förvaltningens förslag i tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige M Karlsson omsorgschef Diariet

21 Sammanträdesdatum Egenavgift för resor till Björkängen, Korsberga s beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att subventionering av egenavgifter för färdtjänstresor till Björkängens dagverksamhet upphör från och med Reservationer Carina Strömbäck (V), Jan-Erik Josefsson (KD) och Viveka Hallberg- Jarflod (V) reserverar sig mot beslutet. Björkängen är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Dit kan den enskilde komma en till flera gånger i veckan, allt efter den enskildes behov. För att få komma till dagverksamheten krävs biståndsbeslut. Verksamheten har funnits sedan många år och var med i ÄDEL-övergången Efter beslut i socialnämnd och kommunfullmäktige 2008 är egenavgiften för kund vid resa till Björkängen avgiftsfri. Egenavgiften för den enskilde skulle idag vara ca 37 kr/enkel resa. Förvaltningen anser att subventionering av egenavgiften skall upphöra. En subventionering är inte lagstadgad rättighet för den enskilde, vilket innebär att andra grupper inom förvaltningens verksamheter kan få betala egenavgift för resa till liknande verksamhet. har fått information i ärendet vid sammanträde inför beslut vid dagens sammanträde. Beslutsunderlag Protokoll vård- och Tjänsteskrivelse Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att subventionering av egenavgifter för färdtjänstresor till Björkängens dagverksamhet upphör från och med

22 Sammanträdesdatum forts. Yrkanden Kjerstin Olofsonn (S) tillstyrker förvaltningens förslag. Inge Carlsson (C) tillstyrker förvaltningens förslag med hänvisning till likställighetsprincipen. Carina Strömbäck (V) och Jan-Erik Josefsson (KD) yrkar avslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Carina Strömbäcks och Jan-Erik Josefssons yrkande om avslag, och finner att vårdoch beslutar enligt förvaltningens förslag. Votering begärs. Ja-röst för beslut enligt förvaltningens förslag. Nej-röst för beslut enligt Carina Strömbäcks och Jan-Erik Josefssons avslagsyrkande. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar vård- och föreslå kommunfullmäktige besluta att subventionering av egenavgifter för färdtjänstresor till Björkängens dagverksamhet upphör från och med Kommunfullmäktige D Björketun omsorgschef Diariet

23 Sammanträdesdatum Information från förvaltningen s beslut har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. omsorgsförvaltningens funktionschefer tillsammans med vård- och omsorgschefen informerar månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och omsorgschef

24 Sammanträdesdatum Åtgärdsplan handikappomsorg utvärdering av metod för behovsmätning och resursfördelning s beslut har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. Efter en granskning av förvaltningens funktionshinderomsorg 2009 med påföljande redovisning från förvaltningen av åtgärdsförslag m.m., beslutades att en redovisning skulle göras till vård- och under hösten 2013 angående metod för behovsmätning och resursfördelning. T.f. funktionschef Maria Gromer berättar att samtliga områdeschefer inom funktionshinderomsorgen sedan 2010 arbetar med att pröva olika metoder för behovsmätning och resursfördelning. Man har ännu inte funnit någon enhetlig metod som fungerar för alla olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen, utan endast skilda metoder för olika delar av verksamheten M Gromer omsorgschef Diariet

25 Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut s beslut Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna: a) Beslut/Avgifter b) Beslut/SOL c) Beslut/Färdtjänst d) Beslut/LSS e) Återbesättningsprövning av vakanser b) 2013 T.o.m. september Antal platser särskilt boende/uthyrda lägenheter Erbjudande om plats på säbo

26 Sammanträdesdatum Sekretess

27 Sammanträdesdatum forts. Sekretess

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-08 1 (22) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.30 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), M Högberg (VF), J-E Josefsson (KD),

Läs mer

Tjänstgörande ersättare: Inge Carlsson (C) för Carl-Axel Bengtsson (M) 44. Eva-Karin Hjalmarsson (S)

Tjänstgörande ersättare: Inge Carlsson (C) för Carl-Axel Bengtsson (M) 44. Eva-Karin Hjalmarsson (S) Sammanträdesdatum 1 (23) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset vån 1 kl 13.30--16.50 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Mikael Hahn (S), Eva-Karin Hjalmarsson (S), Kjerstin Olofsson (S),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-22 1 (17) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--16.50 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S) kl 13.30--14.30,16.25--16.50, K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), S-G

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2 149 Fastställande av dagordning/ärendelista s beslut Utsänd föredragningslista/ärendelista för vård- och s sammanträde 8 oktober 2013 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-06-12 1 (28) Plats och tid Wallby kl. 13.00--16.15 Beslutande Övriga deltagare C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), S-G Fransson (C), M Högberg (VF),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.00--16.00 Beslutande Carina Bardh, ordf Eva-Karin Hjalmarsson (S), Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Kjell-Egon Strandh

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-30 1 (17) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--16.10 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), S-G Fransson (C), M Högberg (VF),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30-17.35 Sammanträdet ajourneras kl. 14.50-15.15 (paus) samt kl.16.05-16.25 7 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Mikael Hahn (S), Eva-Karin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-11-17 1 (20) Plats och tid Ks-salen kl 13.30--16.40 (allmänhetens frågestund kl 17-18 i Hörsalen) Beslutande Carina Bardh (M), ordf, Eva-Karin Hjalmarsson (S), Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Ks-salen Stadshuset vån 1 kl. 13.30--16.00 Beslutande Willis Josefsson (FP), ordf Eivor Jansson (S) för Eva-Karin Hjalmarsson (S) Kjell-Egon Strandh (C) Inge Carlsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-26 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande T Bohman (S), ordf, K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF), S-G Fransson (C), C Bardh (M), J-E Josefsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.00 17.25 Beslutande Bengt Jonzon (S), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carina Nylander (M), Carl-Axel Bengtsson (M), Kjell-Egon Strandh (C),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset vån 1 kl 13.30--17.10 Sammanträdet ajourneras kl. 14.50-15.10 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Mikael Hahn (S), Kjerstin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum 3, Biblioteket kl. 13.00--18.15 Beslutande Carina Bardh, ordf Eva-Karin Hjalmarsson (S), Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Kjell-Egon

Läs mer

Plats och tid Wallby kl Sammanträdet ajourneras kl Tjänstgörande ersättare: Laila Ahlgren (S) för Mikael Hahn (S)

Plats och tid Wallby kl Sammanträdet ajourneras kl Tjänstgörande ersättare: Laila Ahlgren (S) för Mikael Hahn (S) Sammanträdesdatum 1 (21) Plats och tid Wallby kl 13.30--17.25 Sammanträdet ajourneras kl. 16.05--16.30 117 Beslutande Carina Bardh, Eva-Karin Hjalmarson (S), Kjerstin Olofson (S), Carl-Axel Bengtsson (M),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Ks-salen Stadshuset vån 1 kl. 13.30--16.30 Beslutande Willis Josefsson (FP), ordf Sven-Eric Lilliequist (FP) för Ingrid Wiktorin (M) Kjell-Egon Strandh (C) kl 15.30--16.30

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-04-24 1 (24) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.40 Sammanträdet ajourneras kl. 15.05--15.25 63 Beslutande Carina Bardh, ordf Mikael Hahn (S) ej 76-77, Eva-Karin Hjalmarsson(S), Carl-Axel

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2015-05-26 1 (11) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13-16 Workshop kl. 8.30-12 Beslutande Tommy Bohman (S), ordf, Nils-Erik Olofsson (S), Ejlon Johansson (FP) SPF Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-16 1 (20) Plats och tid Vetlanda vårdcentrum, café Snäckan/konferensrum plan 4 kl. 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagare T Bohman (S), ordf., K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF), P Brannestam

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-29 1 (24) Plats och tid Ks-salen, vån. 1, Stadshuset kl. 8.30-11.30, 13.30-16.50 Allmänhetens frågestund kl. 17-18 enligt separat arvodesblankett Beslutande T Bohman (S), ordf., K Olofsson (S),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-17 1 (26) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--17.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid T Bohman (S), ordf, K Olofsson (S), L Lööw (S), M

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-01 1 (18) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--16.40 Beslutande T Bohman (S), ordf., K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF), P Brannestam (VF), S-G Fransson (C), J-E Josefsson (KD),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (28) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset vån 1 kl 13.30--16.25 Sammanträdet ajourneras kl. 14.50-15.00 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Eva-Karin Hjalmarsson (S),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Ks-salen Stadshuset vån 1 kl. 13.30--15.15 Beslutande Willis Josefsson (FP), ordf Eivor Jansson (S) för Eva-Karin Hjalmarsson (S) Kjell-Egon Strandh (C) Kjerstin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (32) Plats och tid Wallby kl. 13.30--17.40 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Eva-Karin Hjalmarsson (S), Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C), Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) 2013-11-19

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) 2013-11-19 Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset, kl. 13.00-16.10 Beslutande Carina Bardh, ordf Kjell Åke Nottemark Från pensionärsorganisationerna: Lennart Carlsson, SPF Karleric Eiderbrant,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2016-02-23 1 (14) Plats och tid Ekebogården, Ekenässjön kl. 13.00--16.00 Beslutande Tommy Bohman (S), ordf, Nils-Erik Olofsson (S), Ejlon Johansson (FP) SPF - Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson, Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-24 1 (16) Plats och tid Ks-salen, vån.1, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande T Bohman (S), ordf., K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF), P Brannestam (VF), C Bardh (M), J-E Josefsson (KD),

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 15.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-03-31 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-16.55 38 Omedelbar justering - se separat protokoll. Allmänhetens frågestund kl. 17-18 närvaro enligt arvodesblankett.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö kl. 08:30-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande May-Brith Jansson (C) ledamot Jan Hallström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset onsdagen den 18 december 2013 kl. 16.00-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Enar Nordenfelt

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 85 Besök från hjälpmedelscentralen... 4 86 Presentation av ny enhetschef... 5 87 Månadsuppföljning september... 6 88 Svar på granskning avseende verkställighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer