Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka"

Transkript

1 Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Metod och genomförande 4 2. Utgångspunkter 5 3. Granskningsresultat Organisation Ledningssystem Rutiner och riktlinjer för demensvården Styrning och uppföljning Samverkan Region Skåne Tillämpning av de nationella riktlinjerna Övriga iakttagelser Revisionell bedömning 13

3 Sammanfattning har på uppdrag av revisionen i Staffanstorps kommun genomfört en granskning av om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig vård och omsorg av demenssjuka. Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstemän samt dokumentgranskning. Sammantaget bedömer vi att socialnämnden inte fullt ut säkerställer en ändamålsenlig vård och omsorg av demenssjuka. De brister som finns berör framför allt styrning och uppföljning av verksamheten på enhets- och individnivå. Den nya föreskrift som kommer att gälla från och med år 2014 ställer ökade krav på bemanning och uppföljning på individnivå. Det är därför viktigt att nämnden redan nu förbereder organisationen på kommande förändringar. Avstämning av kontroll-/granskningsmål enligt nedan ligger till grund för vår bedömning: Det finns en styrning och uppföljning av verksamheten till de dementa som säkerställer önskvärt resultat. Det finns mål för verksamheten. Dessa är allmänt hållna och ger ingen direkt styrning av vård och omsorg av demenssjuka. De riktlinjer för demensvården som är framtagna är inte anpassade utifrån de nationella riktlinjer som gäller sedan år Det pågår ett arbete med att färdigställa lokala riktlinjer som är anpassade till de nationella riktlinjerna. Det sker en uppföljning av verksamheten på enhetsnivå. Den uppföljning som vi har tagit del av i denna granskning är i många delar systematisk och ambitiös. Det genomförs också en analys för att identifiera förbättringsområden. Av granskningen framgår dock att uppföljningen inte förefaller ha inneburit att identifierade brister har åtgärdats. Vi menar därför att skall styrning och uppföljning säkerställa önskvärt resultat är det angeläget att det finns lokala riktlinjer i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Genom uppföljningen bör det även säkerställas att identifierade brister åtgärdas. Det finns en dimensionering av platser i särskilt boende som motsvarar behovet. Vid granskningstillfället fanns en kö till de särskilda boendena. Av granskningen framgår också att det finns ett mörkertal vad gäller demens i kommunen. Det är därför viktigt att socialnämnden kontinuerligt undersöker behovet av antalet platser i särskilt boende. 1 av 15

4 Det finns ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar mål för demensvården. Det pågår ett arbete för att ta fram ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Detta ledningssystem kommer också att omfatta demensvården. Det är en brist att nämnden inte har haft ett ledningssystem för verksamheter enligt socialtjänstlagen. Vidare har ledningssystemet för hälso- och sjukvård inte reviderats sedan år Genom ett ledningssystem skapas förutsättningar för att tydliggöra styrningen i form av mål och uppföljning av verksamheten. Ledningssystemet bör också innehålla en uppföljningsplan för socialnämnden. Det finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne avseende målgruppen. Vi bedömer att det i många delar finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne vad gäller vård och omsorg av demenssjuka. Det krävs dock ett bättre samarbete med hälsovalsenheterna för att kunna informera om kommunens socialtjänst, och på så sätt komma tidigare in i processen så att patienter/brukare i ett tidigt skede kan ta del av kommunens insatser. Socialnämnden tillämpar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Personalen inom hemtjänst och särskilt boende får kompetensutveckling kring demensvård. I de avtal som tecknas med utförare ställs krav på att denne ska följa beställarens riktlinjer för demensvården. Det är därför angeläget att socialnämndens lokala riklinjer uppdateras. De nationella riktlinjerna tillämpas i många delar i verksamheten. Det finns dock brister som har identifierats i denna granskning. De brister som särskilt bör framhållas är behovet av att genomföra en årlig och regelbunden uppföljning av alla demenssjuka, vilket inte sker i nuläget. Då sjukdomen utvecklas över tid är det angeläget att denna individuella uppföljning genomförs. Vidare finns brister vad gäller genomförandeplaner och social dokumentation. När det gäller kompetensutveckling är detta ett ansvar som utföraren svarar för. Av granskningen framgår att det har funnits brister i kompetensutveckling och att detta är ett område som kan utvecklas. 2 av 15

5 1. Inledning 1.1. Bakgrund Det finns ungefär personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att insjukna i demens ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Varje år nyinsjuknar cirka personer i en demenssjukdom och ungefär lika många med demenssjukdom dör. Det finns inget som tyder på att risken att insjukna i demens har ökat under senare år. Däremot kommer antalet personer med demenssjukdom att öka kraftigt efter år 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder. Det går som regel inte att bota en demenssjukdom, utan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att lindra symtom och att på olika sätt kompensera för de funktionsnedsättningar som personer drabbas av. Syftet är att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden. En viktig del i detta är stödet till anhöriga. År 2007 beräknades samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom uppgå till cirka 50 miljarder kronor, varar 85 procent föll på kommunerna, fem procent på landstingen och tio procent på närstående. I Staffanstorps kommun finns tre särskilda boenden. Centralt i Staffanstorp ligger Magnoliagården och Pilegården och mitt i Hjärup ligger Klöverlyckan. Vidare finns demenssjuka inom ordinärt boende med hemsjukvård. På Magnoliagården finns 82 lägenheter fördelade på åtta gruppbostäder i tre olika, närliggande fastigheter. Fyra av de åtta gruppbostäderna är inriktade på boende med olika demenssjukdomar. På Pilegården Torget 7 finns nio lägenheter speciellt anpassade för personer med olika demenssjukdomar. Av Årsredovisning 2010 framgår att antalet personer med demenssjukdom har ökat och förväntas öka ytterligare. För att möta denna ökning finns behov av att ytterligare utveckla och bredda stödet till målgruppen. Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att antalet invånare som är 80 år eller äldre kommer att öka i kommunen under de närmsta åren. Antalet uppgick till 777 år 2011 och antalet beräknas öka till år Demenssjukvården bedrivs idag på entreprenad. Magnoliagården och hemsjukvården bedrivs av Attendo Care medan Humana omsorg står för gruppboendet samt dagvården för målgruppen. 3 av 15

6 1.2. Uppdrag och revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan för granskningen är om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig vård och omsorg av demenssjuka? Följande kontrollmål ska besvaras: - Det finns en styrning och uppföljning av verksamheten till de dementa som säkerställer önskvärt resultat. - Det finns en dimensionering av platser i särskilt boende som motsvarar behovet. - Det finns ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar mål för demensvården. - Det finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne avseende målgruppen. - Socialnämnden tillämpar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Personalen inom hemtjänst och särskilt boende får kompetensutveckling kring demensvård. Granskningen avgränsas till Magnoliagården och Sigfrids gruppboende (Torget 7). Granskningen omfattar även demensvård i ordinärt boende. Granskningen avser verksamhetsåret Metod och genomförande Granskning har skett av dokumentation i form av äldreomsorgsplan, plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare, ledningssystem, patientsäkerhetsberättelse och övriga rutinbeskrivningar med bäring på demensvården. Vidare har granskning skett av de avtal som slutits med berörda externa aktörer samt dokumentation från de uppföljningar som har genomförts. Under avsnitt 3.4 redovisas resultatet av den uppföljning som har genomförts av Pilegårdens särskilda boende där den renodlade demensavdelningen, Torget 7, ingår. Intervjuer har genomförts med vård- och omsorgschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, demenssjuksköterska, biståndshandläggare, kvalitetsutvecklare och anhörigsamordnare. Intervjuer har också genomförts med arbetsledning och personal på boenden samt ledning för hemsjukvården. Granskningsrapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 4 av 15

7 2. Utgångspunkter Nationella riktlinjer Det finns nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen fastställde år Syftet med de nationella riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare i kommuner, landsting och regioner så att de kan styra verksamheten genom öppna och systematiska prioriteringar. Riktlinjerna vänder sig till såväl beslutsfattare och verksamhetsledningar som till enhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och övrig vård- och omsorgspersonal. I korthet framhålls enligt nedan, rekommendationer som är särskilt riktade till kommunerna, för att riktlinjerna som helhet ska ge önskvärt resultat: - Det finns ingen enkel utredningsmetod som kan fastställa om en person har en demenssjukvård. I första hand bör hälso- och sjukvården göra en basal demensutredning. Är den inte tillräcklig bör en utvidgad demensutredning genomföras. - All vård, omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukvård bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. - Personalen bör ges möjlighet till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback. - Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör följa upp vårdinsatser och beviljade biståndsinsatser minst en gång per år. - Socialtjänsten bör erbjuda personer (yngre och äldre) med demenssjukdom dagverksamhet som är specifikt anpassad för gruppens behov. - Socialtjänsten bör erbjuda personer med demenssjukdom plats i småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. Boendets miljö bör vara personligt utformat, hemlik och berikad och att de personer som har behov av utevistelse ges möjlighet till detta. Socialtjänsten bör verka för en psykosocial boendemiljö som kännetecknas av trygghet och tillgänglighet och där personen med demenssjukdom kan få ett meningsfullt innehåll i dagen. - Socialtjänsten bör erbjuda anhöriga möjligheter till utbildningsprogram och psykosociala stödprogram, kombinationsprogram och avlösning. Nya föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 5 av 15

8 I den nya författningen ställer Socialstyrelsen bl.a. krav på att - Socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet. - Socialnämnden ska regelbundet följa upp på individnivå att den enskilde får de hemtjänstinsatser som nämnden beslutat om. - Om socialnämnden vid uppföljning eller på annat sätt får kännedom om att personen inte får de hemtjänstinsatser som beviljats ska nämnden vidta de åtgärder som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. - Den som bedriver socialtjänst i ett särskilt boende ska upprätta en genomförandeplan med utgångspunkt i det eller de beslut om hemtjänstinsatser som socialnämnden fattat och regelbundet följa upp planen. - Både socialnämnden och den som bedriver socialtjänst i ett särskilda boenden har ett ansvar för att det särskilda boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Författningen träder ikraft 1 januari Tanken, enligt socialstyrelsen, är att kommunerna och de som bedriver särskilt boende ska få tid att ställa om sina verksamheter. För många kommuner kommer de nya reglerna att innebära ökade kostnader. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter 1 och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Författningen trädde i kraft 1 januari 2012 och ersatte då tidigare föreskrifter 2. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska den som bedriver socialtjänst planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska innehålla beskrivning av: - Processer och rutiner - Samverkan Under avsnittet systematiskt förbättringsarbete finns krav på riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldighet. 1 SOSFS 2011:9. 2 SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11. 6 av 15

9 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation Mål och styrdokument Socialnämnden har tagit fram ett dokument (plattform) benämnt Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Dokumentet är socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare och avser perioden Socialnämndens övergripande ambition är att bidra till att göra det lätt för varje enskild senior att leva sitt liv väl. Dokumentet beskriver fokusområden utifrån medborgarperspektivet och verksamhetsperspektivet. Tanken är att socialnämndens ambitioner ska kunna brytas ner för att bilda ett antal kvalitetsdeklarationer. Medborgarperspektivet uttrycks i form av: - Delaktighet, meningsfullhet och social gemenskap - Fysisk aktivitet - Bra matvanor - Information och kommunikation Socialnämndens ambitioner för det egna arbetet, verksamhetsperspektivet, uttrycks i form av ständig förbättring av det befintliga, boende, hemvård, handläggning, samhällets utveckling, en gemensam angelägenhet samt uppföljning och kommunikation. Av Socialnämndens internbudget för år 2012 framgår utbud och åtagande avseende demenssjuka. I mandatperiodsbeställningen anges att Anpassade boendeformer för äldre, med olika servicenivåer, ska ge en möjlighet att bo kvar i ordinärt boende. Organisation Vård- och omsorgsenheten leds av en vård- och omsorgschef. I en stabsfunktion finns demenssjuksköterska. Denne har en speciell inriktning på demens och ger stödsamtal till närstående, utbildar närstående och handleder personal. I staben finns också anhörigsamordnare som svarar för uppsökande verksamhet, anordnar föreläsningar och utbildningar. Vidare ges möjlighet för anhöriga till samtal i grupp eller enskilt. Inom organisationen finns en myndighetsenhet där demenshandläggare ingår. Demenshandläggare är en biståndshandläggare med speciell inriktning på demens som handlägger samtliga ärenden i det ordinära boendet då det finns en demensdiagnos. Handläggare ger också stödsamtal till närstående. När det gäller särskilt boende så handläggs dessa ärenden av samtliga biståndshandläggare. 7 av 15

10 I rollen som utförare finns endast distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kvar inom egen regi. Kundvalet, som omfattar omvårdnad, samt särskilda boenden och dagvård drivs på entreprenad sedan 2:e maj Magnoliagårdens särskilda boende har drivits på entreprenad sedan år Av patientsäkerhetsberättelsen 2011 framgår att det i kommunen finns 45 lägenheter i särskilt boende anpassade för personer med demenssjukdomar. December år 2011 fanns det 49 personer med demensdiagnos i ordinärt boende. Av intervjuerna framgår att det finns ett betydande mörkertal vad gäller demenssjuka i kommunen. Det kan vara svårt att motivera en person att söka läkare. Många vårdas av anhöriga/närstående. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller ingen uppgift över hur frekvent avvikelser eller vårdskador inträffar beträffande demenssjuka. I början av juni månad fanns fem personer i kö till särskilt boende. Väntetiden varierade från några dagar till tre månader. Per siste september fanns det ingen kö till särskilt boende Ledningssystem Socialnämnden i Staffanstorps kommun fattade våren 2012 beslut 3 om uppbyggnad av ledningssystem i nämndens verksamheter. En arbetsgrupp bestående av representanter från ett antal olika verksamhetsområden har bildats. Det finns ingen tidplan angiven för när arbetet ska vara färdigt. Av intervjuerna framgår att det ska ske så fort som möjligt. Vid socialnämndens sammanträde 17:e september gjordes en beskrivning av hur långt arbetet hade kommit. Kommunen har tidigare enbart haft ett ledningssystem för hälso- och sjukvård (reviderat senast år 2009). Det har funnits en medvetenhet om krav avseende ledningssystem. Detta är ett arbete som tjänstemännen i förvaltningen inte har hunnit med att ta fram Rutiner och riktlinjer för demensvården Det finns riktlinjer för demensvård från år Riktlinjerna är således inte anpassade utifrån de Nationella riktlinjerna som kom år Riktlinjerna är av övergripande karaktär och innehåller en beskrivning av vilka aktörer som finns till för patienten avseende ordinärt boende och särskilt boende samt en uppdragsbeskrivning för dessa. Socialnämnden har tagit beslut om att revidera kommunens lokala riktlinjer och anpassa dessa till de nationella riktlinjerna. Arbetet med att revidera riktlinjerna pågår. De nya riktlinjerna behandlade på sammanträdet den 15 oktober Ärendet är dock återremitterat till tjänstemännen för ytterligare förtydligande. Av intervjuerna framgår att riktlinjerna kommer att vara mer detaljerade på omvårdnadsnivå. 3 Socialnämnden , av 15

11 3.4. Styrning och uppföljning Det finns riktlinjer för kvalitetsuppföljning från år Enligt uppgift ska avtalsuppföljning ske två gånger per år. Det sker löpande kontakter mellan utförare och kommunens tjänstemän. Utifrån avtal upprättas en uppföljningsmall och uppföljningarna bygger i stort på de avtal som har tecknats. Uppföljningen genomförs sedan av tjänstemän inom kommunen. Uppföljning sker genom intervjuer med ledning och personal. Granskning sker genom stickprov på patientjournaler, boendes genomförandeplaner och den sociala dokumentationen. I nuläget saknas en uppföljningsplan. Denna kommer att tas fram efter det att det finns ett ledningssystem på plats. Tjänstemännen har på uppdrag av nämnden genomfört en rad olika uppföljningsinsatser under de senaste åren. Här kan nämnas den kommunala hemvården (maj 2009), Magnoliagården (november 2010), Pilegårdens särskilda boende (maj 2011) och Pilevallens dagverksamhet (augusti 2011). Vidare har oanmälda tillsynsbesök genomförts på magnoliagården (december 2011) och Pilegården (mars 2012). Kvalitetsuppföljningen av Pilegården består av tre delar. En hälso- och sjukvårdsdel, en social tillsynsdel och en del som fokuserar på de boendes och deras anhörigas nöjdhet. Den samlade bedömningen var att Pilegården levererar vård och omsorg av god kvalitet som de boende och deras närstående i hög utsträckning är nöjda med. Genom kvalitetsuppföljningen identifierades vissa förbättrings- och utvecklingsområden. Utföraren behöver förbättra de boendes och deras närståendes möjlighet till delaktighet i planeringen av den enskildes vård. Personal behöver få tillgång till de verktyg och förbättringar som är nödvändiga för att kunna dokumentera på ett säkert och lagstadgat sätt. Informationen behöver förbättras till boende och närstående om verksamhetens klagomåls- och synpunktshantering. Vidare behöver de boendes önskemål kartläggas. Utföraren behöver se över möjligheten till ett förbättrat utbud av sociala aktiviteter, både på kort och på lång sikt. Informationsöverföringen behöver säkerställas. Rutinerna för fallriskbedömning och förvaring av delegationsbeslut behöver följas. Socialstyrelsen gjorde under hösten 2011 en tillsyn på Pilegården där det framfördes kritik avseende läkemedelshanteringen. Ett oanmält verksamhetsbesök av medicinskt ansvarig sjuksköterska genomfördes mars Av denna framkom att förvaring av dosetter och läkemedel inte var helt förenlig med gällande lagar och föreskrifter. Vidare framkom att vikarier inte har tillgång till det datoriserade dokumentationsprogrammet. Uppföljningsrapporter sammanställs och tillsynsrapporter tas upp i nämnd och diskuteras. Under år 2012 har uppföljning av åtgärdsplan avseende Pilegården 4, Socialstyrelsens tillsyn 5 och kvalitetsuppföljning av Pilevallens dagverksamhet 6 be- 4 Socialnämnden , 5. 5 Socialnämnden , 13, , Socialnämnden , av 15

12 handlats. Efter det att uppföljningen är presenterad i nämnd ges utföraren återkoppling. Denne får då tid att besvara rapporten och ange åtgärder och förbättringsförslag. När det gäller viss kritik vänder sig tjänstemännen direkt till utföraren. Vidare genomförs årligen NKI (Nöjd Kund Index) undersökningar Samverkan Region Skåne Staffanstorps kommun har ingått avtal som reglerar samverkan med vårdgrannar. I kommunen finns följande avtal: - Överenskommelse om palliativ vård i Skåne - Samarbetsöverenskommelse mellan Primärvården, Vårdcentralen och Staffanstorps kommun Vård och Omsorg och Individ och Familjeomsorg - Lokalt avtal om läkare medverkan i kommunala hälso- och sjukvården Hälsomedicinskt Center Hjärup Det finns ett samverkansavtal med båda hälovalsenheterna i kommunen. Vidare sker samverkan med minnesmottagningen inom specialistvården. Det finns en samverkansgrupp bestående av vård- och omsorgschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, företrädare för barn och utbildning, chefer för hälsovalsenheterna, chef för förebyggande verksamhet och psykiatrin som träffas för diskussion om gemensamma beröringspunkter. Regionen bedriver exempelvis nutritionsprojekt där även kommunen deltar. Kommunen deltar även i det gemensamma arbetet Skånsk ledningskraft riktat mot svårt sjuka äldre. Ett förbättringsområde uppges vara hur samarbetet med hälsovalsenheterna kan utvecklas. I samband med att de fastställer demensdiagnosen inhämtas inte alltid patientens samtycke att informera kommunens socialtjänst. Detta medför att patient och anhöriga inte får tidig information om vad kommunen kan erbjuda. Av intervjuerna med företrädare för utförarna framgår att samverkan i stort sett fungerar bra. Det kan dock vara problem i samband med utskrivning av patient från sjukhus. Insatser kan vara förändrade i större utsträckning än vad utföraren har beredskap för. Vidare uppges det ibland vara stor omsättning på läkare Tillämpning av de nationella riktlinjerna I upphandlingsunderlag till Pilegården 7 framgår att utföraren ska följa beställarens riktlinjer gällande demensvård. Utföraren ska tillhandahålla tillräcklig bemanning för att garantera en god vård och omvårdnad utifrån vårdtagarens behov i form av kompetent personal med särskild kunskap om demenssjukdomar. Bemanningen får ej understiga antal personer i lämnat anbud. Utföraren ska också eftersträva en hög personalkontinuitet. Vidare anges när det gäller utbildning och kompetensutveckling, ska utföraren svara för att personalen kontinuerligt underhåller den utbild- 7 Anbudsinfordran , Pilegårdens särskilda boende och Pilevallens dagverksamhet samt Kundval, av 15

13 ning, erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter på ett engagerat och professionellt sätt. När det gäller genomförande av en basal demensutredning är detta ett område som Region Skåne ansvarar för. Av granskningen framgår att detta område fungerar relativt väl. Det förekommer dock att brukare med demensproblematik kommer till allmänna avdelningar på särskilt boende, utan att dessa har blivit utredda. Av de nationella riktlinjerna framgår att all vård, omvårdnad och omsorg bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. Av intervjuerna framgår att detta område kan utvecklas. Det saknas ibland rehabiliteringspersonal i team runt brukaren. Av intervjuerna med utförarna framgår att från och med hösten 2012 kommer arbetet att vara personcentrerat inom hemvården. Ett annat område som lyfts i de nationella riktlinjerna är personalens behov av utbildning och handledning. Ett flertal medarbetare som ingick i demensnätverk har fått en grundutbildning innan upphandling av verksamhet genomfördes. Upphandling pågår av utbildningar via Omvårdnadslyftet. Av intervjuerna med utförarna framgår att en kompetensutvecklingsplan kommer att tas fram för personalen inom hemvården. Utbildningsinsats avseende bemötande är planerat. Av intervjuer med personal inom särskilt boende framgår att det saknas en regelbunden kompetensutveckling. Handledning finns att tillgå, men det är sällan att det förekommer. Socialtjänsten bör, enligt de nationella riktlinjerna, genomföra en tidig social utredning, samt minst årligen göra en medicinsk och social uppföljning. Av intervjuerna framgår att det inte sker en årlig och regelbunden uppföljning av alla demenssjuka. Uppföljning sker då något händer och behov uppstår. För patienten och anhöriga vore det bra med kontinuerlig uppföljning då sjukdomen utvecklas över tid och att det uppges vara ett stort steg för den sjuke/anhörige att kontakta socialtjänsten. Av intervjuerna med utförarna framgår att denna del inte har uppfyllts inom hemvården. Det förekommer att genomförandeplaner saknas eller att dessa inte är uppdaterade. Det finns också brister i dokumentationen. En likartade bild ges från leverantör inom särskilda boenden. Det saknas exempelvis beteendebedömningar. Någon årlig uppföljning förekommer inte. Socialtjänsten bör erbjuda småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. Denna del uppges fungera relativt väl. Demenssjuka erbjuds en småskalig miljö som är anpassad till gruppen. Flera enheter har exempelvis en direkt utgång till trädgård. Av granskningen framgår att personer med demenssjukdom erbjuds dagverksamhet vilken är specifikt anpassad för gruppens behov. Vidare erbjuds anhöriga utbildning i olika former och stöd genom avlösning. Av de nationella riktlinjerna framgår att personer med demenssjukdom bör erbjudas möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter inklusive fysisk aktivitet. Här ger granskningen en tudelad bild. Det finns en uppfattning om att denna del fungerar väl och att det erbjuds ledsagning och promenader. En annan bild som ges 11 av 15

14 är att det finns individuella bistånd på fysisk aktivitet utifrån ett individperspektiv, men att dessa ännu inte har genomförts Övriga iakttagelser Företrädare för de privata entreprenörer inom hemvård och särskilt boende som övertog verksamheten våren 2012 anger att verksamheten inte motsvarande den beställning som hade gjorts. Inom hemvården motsvarades inte den redovisade bemanningsstatus som hade givits det verkliga behovet, vilket krävde fler vikarier utöver ordinarie personal. Semesterplaneringen, som också var genomförd av tidigare utförare, var också bristfällig. Den verksamhet som bedrevs hade också brister specifikt vad gäller social dokumentation och genomförandeplaner. Inom särskilt boende fanns brister vad gäller personalens kompetens. Vidare har det identifierats brister inom social dokumentation och genomförandeplaner. Även här stämde inte den rapporterade bemanningsstatusen överens med den verklighet som rådde. Följden blev att verksamheten har fått bemannas med extra personal. Semesterplaneringen uppges ha varit bristfällig. Företrädarna för entreprenadverksamheten menar att det hade varit önskvärt att verksamheten kartlagts på ett bättre sätt innan upphandling. Tillräckliga insatser har inte vidtagits vad gäller de brister som tidigare uppdagats i uppföljning och tillsyn av verksamheten. 12 av 15

15 4. Revisionell bedömning Detta avsnitt inleds med en avstämning av respektive kontrollmål. Därefter redovisas en sammanfattande bedömning och besvarande av revisionsfråga. Det finns en styrning och uppföljning av verksamheten till de dementa som säkerställer önskvärt resultat. Det finns mål för verksamheten. Dessa är allmänt hållna och ger ingen direkt styrning av vård och omsorg av demenssjuka. De riktlinjer för demensvården som är framtagna är inte anpassade utifrån de nationella riktlinjer som gäller sedan år Det pågår ett arbete med att färdigställa lokala riktlinjer som är anpassade till de nationella riktlinjerna. Det sker en uppföljning av verksamheten på enhetsnivå. Den uppföljning som vi har tagit del av i denna granskning är i många delar systematisk och ambitiös. Det genomförs också en analys för att identifiera förbättringsområden. Av granskningen framgår dock att uppföljningen inte förefaller ha inneburit att identifierade brister har åtgärdats. Vi menar därför att skall styrning och uppföljning säkerställa önskvärt resultat är det angeläget att det finns lokala riktlinjer i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Genom uppföljningen bör även säkerställa att identifierade brister åtgärdas. Det finns en dimensionering av platser i särskilt boende som motsvarar behovet. Vid granskningstillfället fanns en kö till de särskilda boendena. Av granskningen framgår också att det med alla säkerhet finns ett mörkertal vad gäller antalet demenssjuka i kommunen. Det är därför viktigt att socialnämnden kontinuerligt undersöker behovet av antalet platser i särskilt boende. Det finns ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar mål för demensvården. Det pågår ett arbete för att ta fram ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Detta ledningssystem kommer också att omfatta demensvården. Det är en brist att nämnden inte har haft ett ledningssystem för verksamheter enligt socialtjänstlagen. Vidare har ledningssystemet för hälso- och sjukvård inte reviderats sedan år Genom ett ledningssystem skapas förutsättningar för att tydliggöra styrning i form av mål och uppföljning av verksamheten. Ledningssystemet bör också innehålla en uppföljningsplan för socialnämnden. 13 av 15

16 Det finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne avseende målgruppen. Vi bedömer att det i många delar finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne vad gäller vård och omsorg av demenssjuka. Det krävs dock ett bättre samarbete med hälsovalsenheterna för att kunna informera om kommunens socialtjänst, och på så sätt komma tidigare in i processen så att patienter/brukare i ett tidigt skede kan ta del av kommunens insatser. Socialnämnden tillämpar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Personalen inom hemtjänst och särskilt boende får kompetensutveckling kring demensvård. I de avtal som tecknas med utförare ställs krav på att denne ska följa beställarens riktlinjer för demensvården. Det är därför angeläget att socialnämndens lokala riklinjer uppdateras. De nationella riktlinjerna tillämpas i många delar i verksamheten. Det finns dock brister som har identifierats i denna granskning. De brister som särskilt bör framhållas är behovet av att genomföra en årlig och regelbunden uppföljning av alla demenssjuka vilket inte sker idag. Då sjukdomen utvecklas över tid är det angeläget att denna individuella uppföljning genomförs. Vidare finns brister vad gäller genomförandeplaner och social dokumentation. När det gäller kompetensutveckling är detta ett ansvar som utföraren svarar för. Av granskningen framgår att det har funnits brister i kompetensutveckling och att detta är ett område som kan utvecklas. Revisionsfrågan Sammantaget bedömer vi att socialnämnden inte fullt ut säkerställer en ändamålsenlig vård och omsorg av demenssjuka. De brister som finns berör framför allt styrning och uppföljning av verksamheten på enhets- och individnivå. Den nya föreskrift som kommer att gälla från och med år 2014 ställer ökade krav på bemanning och uppföljning på individnivå. Det är därför viktigt att nämnden redan nu förbereder organisationen på kommande förändringar. 14 av 15

17 16 november 2012 Jean Odgaard Projektledare Carl-Gustav Folkeson Uppdragsledare 15 av 15

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod 4 7. Organisation

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Ca 140 000 personer - de flesta mycket gamla 5 % av befolkningen 65 år och äldre 40 % av befolkningen 90-95 år

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Värmland 2015-03-04 Nationell

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Gävleborg 2015-03-17

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer