Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka"

Transkript

1 Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Metod och genomförande 4 2. Utgångspunkter 5 3. Granskningsresultat Organisation Ledningssystem Rutiner och riktlinjer för demensvården Styrning och uppföljning Samverkan Region Skåne Tillämpning av de nationella riktlinjerna Övriga iakttagelser Revisionell bedömning 13

3 Sammanfattning har på uppdrag av revisionen i Staffanstorps kommun genomfört en granskning av om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig vård och omsorg av demenssjuka. Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstemän samt dokumentgranskning. Sammantaget bedömer vi att socialnämnden inte fullt ut säkerställer en ändamålsenlig vård och omsorg av demenssjuka. De brister som finns berör framför allt styrning och uppföljning av verksamheten på enhets- och individnivå. Den nya föreskrift som kommer att gälla från och med år 2014 ställer ökade krav på bemanning och uppföljning på individnivå. Det är därför viktigt att nämnden redan nu förbereder organisationen på kommande förändringar. Avstämning av kontroll-/granskningsmål enligt nedan ligger till grund för vår bedömning: Det finns en styrning och uppföljning av verksamheten till de dementa som säkerställer önskvärt resultat. Det finns mål för verksamheten. Dessa är allmänt hållna och ger ingen direkt styrning av vård och omsorg av demenssjuka. De riktlinjer för demensvården som är framtagna är inte anpassade utifrån de nationella riktlinjer som gäller sedan år Det pågår ett arbete med att färdigställa lokala riktlinjer som är anpassade till de nationella riktlinjerna. Det sker en uppföljning av verksamheten på enhetsnivå. Den uppföljning som vi har tagit del av i denna granskning är i många delar systematisk och ambitiös. Det genomförs också en analys för att identifiera förbättringsområden. Av granskningen framgår dock att uppföljningen inte förefaller ha inneburit att identifierade brister har åtgärdats. Vi menar därför att skall styrning och uppföljning säkerställa önskvärt resultat är det angeläget att det finns lokala riktlinjer i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Genom uppföljningen bör det även säkerställas att identifierade brister åtgärdas. Det finns en dimensionering av platser i särskilt boende som motsvarar behovet. Vid granskningstillfället fanns en kö till de särskilda boendena. Av granskningen framgår också att det finns ett mörkertal vad gäller demens i kommunen. Det är därför viktigt att socialnämnden kontinuerligt undersöker behovet av antalet platser i särskilt boende. 1 av 15

4 Det finns ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar mål för demensvården. Det pågår ett arbete för att ta fram ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Detta ledningssystem kommer också att omfatta demensvården. Det är en brist att nämnden inte har haft ett ledningssystem för verksamheter enligt socialtjänstlagen. Vidare har ledningssystemet för hälso- och sjukvård inte reviderats sedan år Genom ett ledningssystem skapas förutsättningar för att tydliggöra styrningen i form av mål och uppföljning av verksamheten. Ledningssystemet bör också innehålla en uppföljningsplan för socialnämnden. Det finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne avseende målgruppen. Vi bedömer att det i många delar finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne vad gäller vård och omsorg av demenssjuka. Det krävs dock ett bättre samarbete med hälsovalsenheterna för att kunna informera om kommunens socialtjänst, och på så sätt komma tidigare in i processen så att patienter/brukare i ett tidigt skede kan ta del av kommunens insatser. Socialnämnden tillämpar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Personalen inom hemtjänst och särskilt boende får kompetensutveckling kring demensvård. I de avtal som tecknas med utförare ställs krav på att denne ska följa beställarens riktlinjer för demensvården. Det är därför angeläget att socialnämndens lokala riklinjer uppdateras. De nationella riktlinjerna tillämpas i många delar i verksamheten. Det finns dock brister som har identifierats i denna granskning. De brister som särskilt bör framhållas är behovet av att genomföra en årlig och regelbunden uppföljning av alla demenssjuka, vilket inte sker i nuläget. Då sjukdomen utvecklas över tid är det angeläget att denna individuella uppföljning genomförs. Vidare finns brister vad gäller genomförandeplaner och social dokumentation. När det gäller kompetensutveckling är detta ett ansvar som utföraren svarar för. Av granskningen framgår att det har funnits brister i kompetensutveckling och att detta är ett område som kan utvecklas. 2 av 15

5 1. Inledning 1.1. Bakgrund Det finns ungefär personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att insjukna i demens ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Varje år nyinsjuknar cirka personer i en demenssjukdom och ungefär lika många med demenssjukdom dör. Det finns inget som tyder på att risken att insjukna i demens har ökat under senare år. Däremot kommer antalet personer med demenssjukdom att öka kraftigt efter år 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder. Det går som regel inte att bota en demenssjukdom, utan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att lindra symtom och att på olika sätt kompensera för de funktionsnedsättningar som personer drabbas av. Syftet är att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden. En viktig del i detta är stödet till anhöriga. År 2007 beräknades samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom uppgå till cirka 50 miljarder kronor, varar 85 procent föll på kommunerna, fem procent på landstingen och tio procent på närstående. I Staffanstorps kommun finns tre särskilda boenden. Centralt i Staffanstorp ligger Magnoliagården och Pilegården och mitt i Hjärup ligger Klöverlyckan. Vidare finns demenssjuka inom ordinärt boende med hemsjukvård. På Magnoliagården finns 82 lägenheter fördelade på åtta gruppbostäder i tre olika, närliggande fastigheter. Fyra av de åtta gruppbostäderna är inriktade på boende med olika demenssjukdomar. På Pilegården Torget 7 finns nio lägenheter speciellt anpassade för personer med olika demenssjukdomar. Av Årsredovisning 2010 framgår att antalet personer med demenssjukdom har ökat och förväntas öka ytterligare. För att möta denna ökning finns behov av att ytterligare utveckla och bredda stödet till målgruppen. Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att antalet invånare som är 80 år eller äldre kommer att öka i kommunen under de närmsta åren. Antalet uppgick till 777 år 2011 och antalet beräknas öka till år Demenssjukvården bedrivs idag på entreprenad. Magnoliagården och hemsjukvården bedrivs av Attendo Care medan Humana omsorg står för gruppboendet samt dagvården för målgruppen. 3 av 15

6 1.2. Uppdrag och revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan för granskningen är om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig vård och omsorg av demenssjuka? Följande kontrollmål ska besvaras: - Det finns en styrning och uppföljning av verksamheten till de dementa som säkerställer önskvärt resultat. - Det finns en dimensionering av platser i särskilt boende som motsvarar behovet. - Det finns ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar mål för demensvården. - Det finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne avseende målgruppen. - Socialnämnden tillämpar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Personalen inom hemtjänst och särskilt boende får kompetensutveckling kring demensvård. Granskningen avgränsas till Magnoliagården och Sigfrids gruppboende (Torget 7). Granskningen omfattar även demensvård i ordinärt boende. Granskningen avser verksamhetsåret Metod och genomförande Granskning har skett av dokumentation i form av äldreomsorgsplan, plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare, ledningssystem, patientsäkerhetsberättelse och övriga rutinbeskrivningar med bäring på demensvården. Vidare har granskning skett av de avtal som slutits med berörda externa aktörer samt dokumentation från de uppföljningar som har genomförts. Under avsnitt 3.4 redovisas resultatet av den uppföljning som har genomförts av Pilegårdens särskilda boende där den renodlade demensavdelningen, Torget 7, ingår. Intervjuer har genomförts med vård- och omsorgschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, demenssjuksköterska, biståndshandläggare, kvalitetsutvecklare och anhörigsamordnare. Intervjuer har också genomförts med arbetsledning och personal på boenden samt ledning för hemsjukvården. Granskningsrapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 4 av 15

7 2. Utgångspunkter Nationella riktlinjer Det finns nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen fastställde år Syftet med de nationella riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare i kommuner, landsting och regioner så att de kan styra verksamheten genom öppna och systematiska prioriteringar. Riktlinjerna vänder sig till såväl beslutsfattare och verksamhetsledningar som till enhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och övrig vård- och omsorgspersonal. I korthet framhålls enligt nedan, rekommendationer som är särskilt riktade till kommunerna, för att riktlinjerna som helhet ska ge önskvärt resultat: - Det finns ingen enkel utredningsmetod som kan fastställa om en person har en demenssjukvård. I första hand bör hälso- och sjukvården göra en basal demensutredning. Är den inte tillräcklig bör en utvidgad demensutredning genomföras. - All vård, omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukvård bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. - Personalen bör ges möjlighet till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback. - Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör följa upp vårdinsatser och beviljade biståndsinsatser minst en gång per år. - Socialtjänsten bör erbjuda personer (yngre och äldre) med demenssjukdom dagverksamhet som är specifikt anpassad för gruppens behov. - Socialtjänsten bör erbjuda personer med demenssjukdom plats i småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. Boendets miljö bör vara personligt utformat, hemlik och berikad och att de personer som har behov av utevistelse ges möjlighet till detta. Socialtjänsten bör verka för en psykosocial boendemiljö som kännetecknas av trygghet och tillgänglighet och där personen med demenssjukdom kan få ett meningsfullt innehåll i dagen. - Socialtjänsten bör erbjuda anhöriga möjligheter till utbildningsprogram och psykosociala stödprogram, kombinationsprogram och avlösning. Nya föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 5 av 15

8 I den nya författningen ställer Socialstyrelsen bl.a. krav på att - Socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet. - Socialnämnden ska regelbundet följa upp på individnivå att den enskilde får de hemtjänstinsatser som nämnden beslutat om. - Om socialnämnden vid uppföljning eller på annat sätt får kännedom om att personen inte får de hemtjänstinsatser som beviljats ska nämnden vidta de åtgärder som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. - Den som bedriver socialtjänst i ett särskilt boende ska upprätta en genomförandeplan med utgångspunkt i det eller de beslut om hemtjänstinsatser som socialnämnden fattat och regelbundet följa upp planen. - Både socialnämnden och den som bedriver socialtjänst i ett särskilda boenden har ett ansvar för att det särskilda boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Författningen träder ikraft 1 januari Tanken, enligt socialstyrelsen, är att kommunerna och de som bedriver särskilt boende ska få tid att ställa om sina verksamheter. För många kommuner kommer de nya reglerna att innebära ökade kostnader. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter 1 och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Författningen trädde i kraft 1 januari 2012 och ersatte då tidigare föreskrifter 2. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska den som bedriver socialtjänst planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska innehålla beskrivning av: - Processer och rutiner - Samverkan Under avsnittet systematiskt förbättringsarbete finns krav på riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldighet. 1 SOSFS 2011:9. 2 SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11. 6 av 15

9 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation Mål och styrdokument Socialnämnden har tagit fram ett dokument (plattform) benämnt Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Dokumentet är socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare och avser perioden Socialnämndens övergripande ambition är att bidra till att göra det lätt för varje enskild senior att leva sitt liv väl. Dokumentet beskriver fokusområden utifrån medborgarperspektivet och verksamhetsperspektivet. Tanken är att socialnämndens ambitioner ska kunna brytas ner för att bilda ett antal kvalitetsdeklarationer. Medborgarperspektivet uttrycks i form av: - Delaktighet, meningsfullhet och social gemenskap - Fysisk aktivitet - Bra matvanor - Information och kommunikation Socialnämndens ambitioner för det egna arbetet, verksamhetsperspektivet, uttrycks i form av ständig förbättring av det befintliga, boende, hemvård, handläggning, samhällets utveckling, en gemensam angelägenhet samt uppföljning och kommunikation. Av Socialnämndens internbudget för år 2012 framgår utbud och åtagande avseende demenssjuka. I mandatperiodsbeställningen anges att Anpassade boendeformer för äldre, med olika servicenivåer, ska ge en möjlighet att bo kvar i ordinärt boende. Organisation Vård- och omsorgsenheten leds av en vård- och omsorgschef. I en stabsfunktion finns demenssjuksköterska. Denne har en speciell inriktning på demens och ger stödsamtal till närstående, utbildar närstående och handleder personal. I staben finns också anhörigsamordnare som svarar för uppsökande verksamhet, anordnar föreläsningar och utbildningar. Vidare ges möjlighet för anhöriga till samtal i grupp eller enskilt. Inom organisationen finns en myndighetsenhet där demenshandläggare ingår. Demenshandläggare är en biståndshandläggare med speciell inriktning på demens som handlägger samtliga ärenden i det ordinära boendet då det finns en demensdiagnos. Handläggare ger också stödsamtal till närstående. När det gäller särskilt boende så handläggs dessa ärenden av samtliga biståndshandläggare. 7 av 15

10 I rollen som utförare finns endast distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kvar inom egen regi. Kundvalet, som omfattar omvårdnad, samt särskilda boenden och dagvård drivs på entreprenad sedan 2:e maj Magnoliagårdens särskilda boende har drivits på entreprenad sedan år Av patientsäkerhetsberättelsen 2011 framgår att det i kommunen finns 45 lägenheter i särskilt boende anpassade för personer med demenssjukdomar. December år 2011 fanns det 49 personer med demensdiagnos i ordinärt boende. Av intervjuerna framgår att det finns ett betydande mörkertal vad gäller demenssjuka i kommunen. Det kan vara svårt att motivera en person att söka läkare. Många vårdas av anhöriga/närstående. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller ingen uppgift över hur frekvent avvikelser eller vårdskador inträffar beträffande demenssjuka. I början av juni månad fanns fem personer i kö till särskilt boende. Väntetiden varierade från några dagar till tre månader. Per siste september fanns det ingen kö till särskilt boende Ledningssystem Socialnämnden i Staffanstorps kommun fattade våren 2012 beslut 3 om uppbyggnad av ledningssystem i nämndens verksamheter. En arbetsgrupp bestående av representanter från ett antal olika verksamhetsområden har bildats. Det finns ingen tidplan angiven för när arbetet ska vara färdigt. Av intervjuerna framgår att det ska ske så fort som möjligt. Vid socialnämndens sammanträde 17:e september gjordes en beskrivning av hur långt arbetet hade kommit. Kommunen har tidigare enbart haft ett ledningssystem för hälso- och sjukvård (reviderat senast år 2009). Det har funnits en medvetenhet om krav avseende ledningssystem. Detta är ett arbete som tjänstemännen i förvaltningen inte har hunnit med att ta fram Rutiner och riktlinjer för demensvården Det finns riktlinjer för demensvård från år Riktlinjerna är således inte anpassade utifrån de Nationella riktlinjerna som kom år Riktlinjerna är av övergripande karaktär och innehåller en beskrivning av vilka aktörer som finns till för patienten avseende ordinärt boende och särskilt boende samt en uppdragsbeskrivning för dessa. Socialnämnden har tagit beslut om att revidera kommunens lokala riktlinjer och anpassa dessa till de nationella riktlinjerna. Arbetet med att revidera riktlinjerna pågår. De nya riktlinjerna behandlade på sammanträdet den 15 oktober Ärendet är dock återremitterat till tjänstemännen för ytterligare förtydligande. Av intervjuerna framgår att riktlinjerna kommer att vara mer detaljerade på omvårdnadsnivå. 3 Socialnämnden , av 15

11 3.4. Styrning och uppföljning Det finns riktlinjer för kvalitetsuppföljning från år Enligt uppgift ska avtalsuppföljning ske två gånger per år. Det sker löpande kontakter mellan utförare och kommunens tjänstemän. Utifrån avtal upprättas en uppföljningsmall och uppföljningarna bygger i stort på de avtal som har tecknats. Uppföljningen genomförs sedan av tjänstemän inom kommunen. Uppföljning sker genom intervjuer med ledning och personal. Granskning sker genom stickprov på patientjournaler, boendes genomförandeplaner och den sociala dokumentationen. I nuläget saknas en uppföljningsplan. Denna kommer att tas fram efter det att det finns ett ledningssystem på plats. Tjänstemännen har på uppdrag av nämnden genomfört en rad olika uppföljningsinsatser under de senaste åren. Här kan nämnas den kommunala hemvården (maj 2009), Magnoliagården (november 2010), Pilegårdens särskilda boende (maj 2011) och Pilevallens dagverksamhet (augusti 2011). Vidare har oanmälda tillsynsbesök genomförts på magnoliagården (december 2011) och Pilegården (mars 2012). Kvalitetsuppföljningen av Pilegården består av tre delar. En hälso- och sjukvårdsdel, en social tillsynsdel och en del som fokuserar på de boendes och deras anhörigas nöjdhet. Den samlade bedömningen var att Pilegården levererar vård och omsorg av god kvalitet som de boende och deras närstående i hög utsträckning är nöjda med. Genom kvalitetsuppföljningen identifierades vissa förbättrings- och utvecklingsområden. Utföraren behöver förbättra de boendes och deras närståendes möjlighet till delaktighet i planeringen av den enskildes vård. Personal behöver få tillgång till de verktyg och förbättringar som är nödvändiga för att kunna dokumentera på ett säkert och lagstadgat sätt. Informationen behöver förbättras till boende och närstående om verksamhetens klagomåls- och synpunktshantering. Vidare behöver de boendes önskemål kartläggas. Utföraren behöver se över möjligheten till ett förbättrat utbud av sociala aktiviteter, både på kort och på lång sikt. Informationsöverföringen behöver säkerställas. Rutinerna för fallriskbedömning och förvaring av delegationsbeslut behöver följas. Socialstyrelsen gjorde under hösten 2011 en tillsyn på Pilegården där det framfördes kritik avseende läkemedelshanteringen. Ett oanmält verksamhetsbesök av medicinskt ansvarig sjuksköterska genomfördes mars Av denna framkom att förvaring av dosetter och läkemedel inte var helt förenlig med gällande lagar och föreskrifter. Vidare framkom att vikarier inte har tillgång till det datoriserade dokumentationsprogrammet. Uppföljningsrapporter sammanställs och tillsynsrapporter tas upp i nämnd och diskuteras. Under år 2012 har uppföljning av åtgärdsplan avseende Pilegården 4, Socialstyrelsens tillsyn 5 och kvalitetsuppföljning av Pilevallens dagverksamhet 6 be- 4 Socialnämnden , 5. 5 Socialnämnden , 13, , Socialnämnden , av 15

12 handlats. Efter det att uppföljningen är presenterad i nämnd ges utföraren återkoppling. Denne får då tid att besvara rapporten och ange åtgärder och förbättringsförslag. När det gäller viss kritik vänder sig tjänstemännen direkt till utföraren. Vidare genomförs årligen NKI (Nöjd Kund Index) undersökningar Samverkan Region Skåne Staffanstorps kommun har ingått avtal som reglerar samverkan med vårdgrannar. I kommunen finns följande avtal: - Överenskommelse om palliativ vård i Skåne - Samarbetsöverenskommelse mellan Primärvården, Vårdcentralen och Staffanstorps kommun Vård och Omsorg och Individ och Familjeomsorg - Lokalt avtal om läkare medverkan i kommunala hälso- och sjukvården Hälsomedicinskt Center Hjärup Det finns ett samverkansavtal med båda hälovalsenheterna i kommunen. Vidare sker samverkan med minnesmottagningen inom specialistvården. Det finns en samverkansgrupp bestående av vård- och omsorgschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, företrädare för barn och utbildning, chefer för hälsovalsenheterna, chef för förebyggande verksamhet och psykiatrin som träffas för diskussion om gemensamma beröringspunkter. Regionen bedriver exempelvis nutritionsprojekt där även kommunen deltar. Kommunen deltar även i det gemensamma arbetet Skånsk ledningskraft riktat mot svårt sjuka äldre. Ett förbättringsområde uppges vara hur samarbetet med hälsovalsenheterna kan utvecklas. I samband med att de fastställer demensdiagnosen inhämtas inte alltid patientens samtycke att informera kommunens socialtjänst. Detta medför att patient och anhöriga inte får tidig information om vad kommunen kan erbjuda. Av intervjuerna med företrädare för utförarna framgår att samverkan i stort sett fungerar bra. Det kan dock vara problem i samband med utskrivning av patient från sjukhus. Insatser kan vara förändrade i större utsträckning än vad utföraren har beredskap för. Vidare uppges det ibland vara stor omsättning på läkare Tillämpning av de nationella riktlinjerna I upphandlingsunderlag till Pilegården 7 framgår att utföraren ska följa beställarens riktlinjer gällande demensvård. Utföraren ska tillhandahålla tillräcklig bemanning för att garantera en god vård och omvårdnad utifrån vårdtagarens behov i form av kompetent personal med särskild kunskap om demenssjukdomar. Bemanningen får ej understiga antal personer i lämnat anbud. Utföraren ska också eftersträva en hög personalkontinuitet. Vidare anges när det gäller utbildning och kompetensutveckling, ska utföraren svara för att personalen kontinuerligt underhåller den utbild- 7 Anbudsinfordran , Pilegårdens särskilda boende och Pilevallens dagverksamhet samt Kundval, av 15

13 ning, erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter på ett engagerat och professionellt sätt. När det gäller genomförande av en basal demensutredning är detta ett område som Region Skåne ansvarar för. Av granskningen framgår att detta område fungerar relativt väl. Det förekommer dock att brukare med demensproblematik kommer till allmänna avdelningar på särskilt boende, utan att dessa har blivit utredda. Av de nationella riktlinjerna framgår att all vård, omvårdnad och omsorg bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. Av intervjuerna framgår att detta område kan utvecklas. Det saknas ibland rehabiliteringspersonal i team runt brukaren. Av intervjuerna med utförarna framgår att från och med hösten 2012 kommer arbetet att vara personcentrerat inom hemvården. Ett annat område som lyfts i de nationella riktlinjerna är personalens behov av utbildning och handledning. Ett flertal medarbetare som ingick i demensnätverk har fått en grundutbildning innan upphandling av verksamhet genomfördes. Upphandling pågår av utbildningar via Omvårdnadslyftet. Av intervjuerna med utförarna framgår att en kompetensutvecklingsplan kommer att tas fram för personalen inom hemvården. Utbildningsinsats avseende bemötande är planerat. Av intervjuer med personal inom särskilt boende framgår att det saknas en regelbunden kompetensutveckling. Handledning finns att tillgå, men det är sällan att det förekommer. Socialtjänsten bör, enligt de nationella riktlinjerna, genomföra en tidig social utredning, samt minst årligen göra en medicinsk och social uppföljning. Av intervjuerna framgår att det inte sker en årlig och regelbunden uppföljning av alla demenssjuka. Uppföljning sker då något händer och behov uppstår. För patienten och anhöriga vore det bra med kontinuerlig uppföljning då sjukdomen utvecklas över tid och att det uppges vara ett stort steg för den sjuke/anhörige att kontakta socialtjänsten. Av intervjuerna med utförarna framgår att denna del inte har uppfyllts inom hemvården. Det förekommer att genomförandeplaner saknas eller att dessa inte är uppdaterade. Det finns också brister i dokumentationen. En likartade bild ges från leverantör inom särskilda boenden. Det saknas exempelvis beteendebedömningar. Någon årlig uppföljning förekommer inte. Socialtjänsten bör erbjuda småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. Denna del uppges fungera relativt väl. Demenssjuka erbjuds en småskalig miljö som är anpassad till gruppen. Flera enheter har exempelvis en direkt utgång till trädgård. Av granskningen framgår att personer med demenssjukdom erbjuds dagverksamhet vilken är specifikt anpassad för gruppens behov. Vidare erbjuds anhöriga utbildning i olika former och stöd genom avlösning. Av de nationella riktlinjerna framgår att personer med demenssjukdom bör erbjudas möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter inklusive fysisk aktivitet. Här ger granskningen en tudelad bild. Det finns en uppfattning om att denna del fungerar väl och att det erbjuds ledsagning och promenader. En annan bild som ges 11 av 15

14 är att det finns individuella bistånd på fysisk aktivitet utifrån ett individperspektiv, men att dessa ännu inte har genomförts Övriga iakttagelser Företrädare för de privata entreprenörer inom hemvård och särskilt boende som övertog verksamheten våren 2012 anger att verksamheten inte motsvarande den beställning som hade gjorts. Inom hemvården motsvarades inte den redovisade bemanningsstatus som hade givits det verkliga behovet, vilket krävde fler vikarier utöver ordinarie personal. Semesterplaneringen, som också var genomförd av tidigare utförare, var också bristfällig. Den verksamhet som bedrevs hade också brister specifikt vad gäller social dokumentation och genomförandeplaner. Inom särskilt boende fanns brister vad gäller personalens kompetens. Vidare har det identifierats brister inom social dokumentation och genomförandeplaner. Även här stämde inte den rapporterade bemanningsstatusen överens med den verklighet som rådde. Följden blev att verksamheten har fått bemannas med extra personal. Semesterplaneringen uppges ha varit bristfällig. Företrädarna för entreprenadverksamheten menar att det hade varit önskvärt att verksamheten kartlagts på ett bättre sätt innan upphandling. Tillräckliga insatser har inte vidtagits vad gäller de brister som tidigare uppdagats i uppföljning och tillsyn av verksamheten. 12 av 15

15 4. Revisionell bedömning Detta avsnitt inleds med en avstämning av respektive kontrollmål. Därefter redovisas en sammanfattande bedömning och besvarande av revisionsfråga. Det finns en styrning och uppföljning av verksamheten till de dementa som säkerställer önskvärt resultat. Det finns mål för verksamheten. Dessa är allmänt hållna och ger ingen direkt styrning av vård och omsorg av demenssjuka. De riktlinjer för demensvården som är framtagna är inte anpassade utifrån de nationella riktlinjer som gäller sedan år Det pågår ett arbete med att färdigställa lokala riktlinjer som är anpassade till de nationella riktlinjerna. Det sker en uppföljning av verksamheten på enhetsnivå. Den uppföljning som vi har tagit del av i denna granskning är i många delar systematisk och ambitiös. Det genomförs också en analys för att identifiera förbättringsområden. Av granskningen framgår dock att uppföljningen inte förefaller ha inneburit att identifierade brister har åtgärdats. Vi menar därför att skall styrning och uppföljning säkerställa önskvärt resultat är det angeläget att det finns lokala riktlinjer i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Genom uppföljningen bör även säkerställa att identifierade brister åtgärdas. Det finns en dimensionering av platser i särskilt boende som motsvarar behovet. Vid granskningstillfället fanns en kö till de särskilda boendena. Av granskningen framgår också att det med alla säkerhet finns ett mörkertal vad gäller antalet demenssjuka i kommunen. Det är därför viktigt att socialnämnden kontinuerligt undersöker behovet av antalet platser i särskilt boende. Det finns ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar mål för demensvården. Det pågår ett arbete för att ta fram ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Detta ledningssystem kommer också att omfatta demensvården. Det är en brist att nämnden inte har haft ett ledningssystem för verksamheter enligt socialtjänstlagen. Vidare har ledningssystemet för hälso- och sjukvård inte reviderats sedan år Genom ett ledningssystem skapas förutsättningar för att tydliggöra styrning i form av mål och uppföljning av verksamheten. Ledningssystemet bör också innehålla en uppföljningsplan för socialnämnden. 13 av 15

16 Det finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne avseende målgruppen. Vi bedömer att det i många delar finns en väl fungerande samverkan med Region Skåne vad gäller vård och omsorg av demenssjuka. Det krävs dock ett bättre samarbete med hälsovalsenheterna för att kunna informera om kommunens socialtjänst, och på så sätt komma tidigare in i processen så att patienter/brukare i ett tidigt skede kan ta del av kommunens insatser. Socialnämnden tillämpar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Personalen inom hemtjänst och särskilt boende får kompetensutveckling kring demensvård. I de avtal som tecknas med utförare ställs krav på att denne ska följa beställarens riktlinjer för demensvården. Det är därför angeläget att socialnämndens lokala riklinjer uppdateras. De nationella riktlinjerna tillämpas i många delar i verksamheten. Det finns dock brister som har identifierats i denna granskning. De brister som särskilt bör framhållas är behovet av att genomföra en årlig och regelbunden uppföljning av alla demenssjuka vilket inte sker idag. Då sjukdomen utvecklas över tid är det angeläget att denna individuella uppföljning genomförs. Vidare finns brister vad gäller genomförandeplaner och social dokumentation. När det gäller kompetensutveckling är detta ett ansvar som utföraren svarar för. Av granskningen framgår att det har funnits brister i kompetensutveckling och att detta är ett område som kan utvecklas. Revisionsfrågan Sammantaget bedömer vi att socialnämnden inte fullt ut säkerställer en ändamålsenlig vård och omsorg av demenssjuka. De brister som finns berör framför allt styrning och uppföljning av verksamheten på enhets- och individnivå. Den nya föreskrift som kommer att gälla från och med år 2014 ställer ökade krav på bemanning och uppföljning på individnivå. Det är därför viktigt att nämnden redan nu förbereder organisationen på kommande förändringar. 14 av 15

17 16 november 2012 Jean Odgaard Projektledare Carl-Gustav Folkeson Uppdragsledare 15 av 15

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av Äldrenämnden 2013

Anmälan av verksamhetsuppföljning gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av Äldrenämnden 2013 Skärholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Anmälningsärende Sida 1 (6) 2014-01-20 Handläggare Rana Saegh Telefon: 08-508 24 511 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen Anmälan av verksamhetsuppföljning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-02 Handläggare: Inger Blomqvist Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Sammanställning av avvikelser i hälso-

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Betgatan

Verksamhetsuppföljning Betgatan Verksamhetsuppföljning Betgatan 2014-01-16 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 Närvarande vid besöket Från Oxelgatan: Cecilia Nilsson enhetschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIRE KTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-12-03 Handläggare: Ingrid Wikström Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-12-18 Avvikelser i hälso-

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING 2011-11-24 KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD 1994 50.000 INVÅNARE 2011 75.000 INVÅNARE UPPDRAGSHANDLING Genomföra uppsökande och förebyggande hembesök hos

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Uppföljning av förbättringsområden

Uppföljning av förbättringsområden Sid. 1 (5) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 120927 Verksamhet: Särskilt boende och hemtjänst Beslutad av:

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Förebyggande insatser vid särskilt boende

Förebyggande insatser vid särskilt boende www.pwc.se Revisionsrapport Lars Näsström Förebyggande insatser vid särskilt boende Marks kommun Förebyggande insatser vid särskilt boende Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer