Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen"

Transkript

1 (:)a. Socialstyrelsen Dnr /2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen Socialstyrelsen har enligt regeringens beslut (dnr S2015/3132/FST) haft i uppdrag att utforma ett förslag till stimulanssatsning för att utöka bemanningen i äldreomsorgen. I uppdraget ingår att ta fram en modell för fördelning och uppföljning av ett stimulansbidrag Det ingår också att ta fram uppgifter och statistik om bemanningssituationen i äldreomsorgen. Utredaren Åsa Pettersson har skrivit rapporten tillsammans med utredaren Anna Ahlm, statistikern Lina Boberg och utredaren Jörgen Hellberg. Flera sakkunniga på myndigheten har bidragit till förslagets innehåll. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Taina Bäckström. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Erik Höglund och enhetschefen Stina Törnell Sandberg deltagit. Utredaren Åsa Pettersson har varit föredragande. SOCIALSTYRELSEN Miti'd'Okb Taina Bäckström Åsa Pettersson SOCIALSTYRELSEN Telefon Stockholm Fax w\ww.socialstyrelsen.se

2 53, Socialstyrelsen Dm / (9) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen Uppdragsbeskrivning och tolkning Socialstyrelsen ska enligt regeringens beslutt utforma ett förslag till stimulanssatsning för att utöka bemanningen i den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre. I uppdraget ingår att ta fram en modell för fördelning och uppföljning av ett stimulansbidrag Det ingår också att ta fram uppgifter och statistik om bemanningssituationen i äldreomsorgen. Stimulansbidraget får endast användas till personalkostnader och det är viktigt att 2015 års medel snabbt kan fördelas. Socialstyrelsen ska i utfornmingen av satsningen samråda med Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialstyrelsen uppfattar att det finns både socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska syften med satsningen. Regeringen beskriver att satsningen kan skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen, förbättra arbetsmiljön och på så sätt öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen och genom en förbättrad kvalitet i äldreomsorgen öka möjligheterna för kvinnor med deltidstjänster att förvärvsarbeta mer. Satsningen är tillifillig och omfattar i storleksordningen sju milrder kronor fördelade över tre och ett halvt år.2 Socialstyrelsens överväganden Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Insatserna i socialtjänsten ska genomföras med god kvalitet enligt 3 kap. 3 SoL. Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre3och en vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen4.i april 2015 överlämnade Socialstyrelsen ett slutligt förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden I Regeringsbeslut Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (S2015/3132/FST) 2 Regeringens webbplats: Äldreomsorg i vårbudgeten Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsen (2012) Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. SOCIALSTYRELSEN Telefon Stockholm Fax

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 2(9) till regeringen för beslut om medgivande. Regeringen har i skrivande stund inte meddelat något beslut i frågan. Andelen personer 80 år och äldre i Sverige förväntas öka från 5,3 procent 2013 till 7,5 procent Drygt 25 procent av de anställda inom kommunernas vård och omsorg om äldre, och 32 procent i enskilt drivna verksamheter, är timanställda eller visstidsanställda. Bland timanställda saknade 45 procent vårdoch omsorgsutbildning jämfört med 20 procent av de tillsvidareanställda, enligt Kommunalarbetareförbundets medlemsundersökning Statistiska centralbyråns (SCB) Trender ochprognoser för 2014 visar att efterfrågan på personal med vård- och omsorgsutbildning kommer att stiga pga. ökande vård- och omsorgsbehov och att många vårdbiträden och undersköterskor kommer att gå i pension inom det närmaste decenniet.7 Många vårdbiträden saknar en utbildning inom vårdområdet. Enligt Arbetsförmedlingen vill kommunerna i första hand rekrytera utbildad personal med slutförd gymnasial omvårdnadsutbildning men i vissa delar av landet kan det bli svårt att rekrytera undersköterskor eftersom det finns för få.8arbetslösheten bland undersköterskor är förhållandevis låg men samtidigt finns det många deltidsarbetslösa och timanställda.9 Tiden för detta uppdrag har inte medgett någon utredning av arbetsrättsliga frågor förknippade med stimulansbidraget, förutsättningarna att disponera medlen mellan offentliga och enskilda utförares verksamheter, eller konsekvenserna av utbildningskrav och andra tänkbara avgränsningar för medelsanvändningen. Socialstyrelsen har i samrådet med Socialdepartementet och SKL uppfattat det som överordnat att pengarna kan fördelas snabbt och med viss flexibilitet användas där behoven är som störst. Socialstyrelsen ser det dock som angeläget att stimulansmedlen används för att bemanna med personal som har adekvat utbildning, och för att möjliggöra att deltidstjänster utökas till heltidstjänster. Vid en kommande fördelning av stimulansmedlen avser myndigheten att lämna bör-krav för medelsutnyttndet men begränsa ska-kraven med hänsyn till de olika förutsättningar som råder i landets kommuner. Ett flexibelt medelsutnyttnde begränsar möjligheterna att föl upp medlen i t.ex. antalet personal vid satsningens slut. Givet bristerna i den befintliga statistiken, i kombination med utvecklingen mot allt fler äldre och att satsningen 5 Socialstyrelsen (2015) Tillständet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015 s Socialstyrelsen (2015) Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015 s.133 Socialstyrelsen (2015) Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015 s Arbetsförmedlingens webbplats Yrkeskompassen: Yrkesprognos Vårdbiträden i Sverige 5797&sv.ur1=12.172a e45f0d Arbetsförmedlingen Yrkeskompassen: Yrkesprognos Undersköterskor i Sverige &sv.ur1=12.172a e45tDd

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 3(9) årligen motsvarar cirka två procent av kostnaderna för äldreomsorgent, bedömer myndigheten att det ändå hade varit svårt att isolera satsningens effekter. Tillgängliga uppgifter och statistik om bemanning Statistik om personalen i äldreomsorgen finns hos SKL, SCB och Socialstyrelsen men är sammantaget inte så komplett som man skulle önska för att kunna föl en satsning som denna. Bland annat går det inte utifrån nu tillgänglig statistik att göra en baslinjemätning över personalsarnmansättningen och personalbeståndet före satsningen. SKL har personalstatistik som har utarbetats som underlag till förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. Den täcker den kommunalt anställda vårdoch omsorgspersonalen, vilket innebär att de enskilda utförarnas personal inte finns med. Personalen kan delas upp på personalgrupp samt på verksamhet där äldre- och handikappomsorg utgör ett gemensamt område som inte kan delas upp. SCB har i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken uppgifter om personalen som arbetar inom vård och omsorg men inte heller här kan verksamheten delas upp mellan äldre- och handikappomsorg. Uppgifterna kan samköras med uppgifter från SCB:s utförarregister för att få fram vilka personer som arbetar i kommunalt finansierad vård och omsorg i enskild regi. Kopplingen är inte fullständig och det går bara att identifiera till vilket arbetsställe som personalen hör för en del av de företag och organisationer som ingår i insamlingen. Socialstyrelsens statistik är baserad på SCB:s register och Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den visar dels det totala antalet legitimerade sjuksköterskor inom vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre samt öppna sociala insatser för äldre gemensamt, dels antalet legitimerad personal inom omsorg och sociala tjänster. Den senare delen omfattar personalgrupper som arbetsterapeuter, dietister, sjukgynmaster och sjuksköterskor. Socialstyrelsen samlar genom den årliga kommun- och enhetsundersökningen in vissa uppgifter om personal i särskilda boenden och i hemtjänstverksamheter. Det sker inom ramen för uppdraget Öppna jämförelser äldreomsorg och hemsjukvård''. Uppgifterna är några av de få som faktiskt finns på utförarnivå och dessutom uppdelade på särskilt boende och hemtjänst. Frågorna är anpassade efter hur verksamheterna kan lämna säkra uppgifter om personal på den nivå som redovisas i Öppna jämförelser. Frågorna avser omsorgspersonal med eller utan adekvat utbildning, sjuksköterskor och omsättning bland personalen. Uppgifter om personaltäthet redovisat som antal årsarbetare finns därför inte tillgängliga. I Socialstyrelsen (2015) Tillståndet och utveckl ngen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015 s.177 Socialstyrelsens Öppna jämförelser inom äldreomsorgen består av fyra delar (1) Vård och omsorg om äldre presenterar jämförelser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå och riktar sig främst till beslutsfattare inom äldreomsorgen; (2) Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en nationell undersökning där alla äldre över 65 som har hemtjänst eller särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får; (3) Kommun- och enhetsundersökningen där sammanlagt cirka kontaktpersoner och uppgiftslämnare från kommuner, hemtjänstverksamheter och särskilda boenden svarat på frågor om äldreomsorgen; (4) Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas inför val av hemtjänst eller äldreboende. hup://www.socialstyrelsen.se/oppnamforelser/aldreomsorg

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 4(9) Förslagtill fördelningsmodellochvillkorför medelsanvändningen Fördelningsmodell Utgångspunkten för uppdraget är att äldre personer ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön och oavsett var de bor, och att de demografiska förändringar som Sverige nu möter innebär ett stadigt ökande tryck på den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre. Flera kriterier behöver beaktas vid valet av fördelningsmodell: Relevans. Fördelningsmodellen ska bidra till ökad bemanning i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet, vilket bl.a. innebär att fördelningen av medel ska avspegla de faktiska behoven. Effektivitet. Modellen ska vara effektiv. Detta gäller både att själva fördelningen ska ske på ett effektivt sätt men också att fördelningsprinciperna och modellen ska vara ett effektivt sätt att uppnå målet ökad bemanning. Acceptans och transparens. Fördelningen bör ske på ett sätt som kan accepteras och som går att förstå och förutsäga. Uthållighet. Fördelningsprinciperna bör fungera under de år som satsningen pågår. Socialstyrelsen har övervägt olika principer för att fördela medlen. Behovet av äldreomsorg hör nära samman med demografin i respektive kommun. En fördelning bör därför ta hänsyn till andelen äldre invånare. Det finns dock inget entydigt sätt att avgöra hur bra en viss fördelning möter de faktiska behoven. En befintlig modell är standardkostnaden för äldreomsorg enligt lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning Skillnaderna mellan en fördelning av medlen baserad på standardkostnaden eller på en enklare enbart åldersbaserad modell kan som helhet upplevas som små, men skillnader i precision på kommunnivå kan ändå motivera användningen av en mer utvecklad modell. Socialstyrelsen föreslår att standardkostnaden för äldreomsorg används som fördelningsmodell. Huvudskälet för detta är att den är känd och hanterad genom offentliga utredningar, propositioner och riksdagsbeslut. Standardkostnaden för äldreomsorg består av fem delar:12 En åldersersättning med hänsyn tagen till ålder och civilstånd. I uträkningen av åldersersättningen delas de äldre in i olika kombinerade grupper efter ålder (65-79 år, år och 90-år) och civilstånd (ej gift och gift). Tillägg/avdrag för skillnader mellan enskilda kommuner i dödlighet. Tillägg/avdrag för skillnader mellan enskilda kommuner i andelen personer födda utanför Norden. Tillägg/avdrag för skillnader i merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Tillägg/avdrag för skillnader i merkostnader för hemtjänst i glesbygd. 12 Statskontoret (2014) Det kommunala utjämningssystemet en beskrivning av systemet från 2014

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 5(9) Standardkostnaden för äldreomsorg publiceras senast den 15nuari varje år på SCB:s webbplats, baserat på befolkningsuppgifter per den 1 november året före. Fördelningen av medel kan föl den demografiska utvecklingen genom att fördelningsramen uppdateras varje år. En fördelning utifrån standardkostnaden för äldreomsorg är relevant, om än inte perfekt. Det är t.ex. rimligt att anta att modellen inte fullt ut mäter faktiska skillnader i behov mellan kommunerna. Eftersom modellen baseras på faktorer som kommunerna inte kan påverka finns det också skillnader i kostnad mellan kommunerna som beror på skillnader i kommunernas ambitionsnivå osv. Detta gör att det är skillnad mellan modellens standardkostnad och hur mycket en kommun faktiskt använder till äldreomsorgent3. Socialstyrelsens beräkning av andelar per kommun standardkostnaden för äldreomsorg i den kommunalekonomiska utjämningen framgår av bilaga 1. Villkor för medelsanvändning Socialstyrelsen uppfattar att stimulansmedlen avser den av kommunema finansierade vården och omsorgen om äldre, och kan omfatta både hemtjänst och särskilt boende. Myndigheten föreslår att kommunema, i sin egenskap som huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares verksamhet, får rekvirera andelar av medlen baserade på en fördelningsnyckel. Rekvisitionen görs via en enkel blankett i börn av varje bidragsår efter det att riksdagen har fattat beslut om medel för ändamålet. Fördelen med direkt rekvisition är att det ökar förutsägbarheten för kommunema och förkortar handläggningstiden så att medlen kan användas under större delen av bidragsåret. Altemativet vore ett ansökningsförfarande där kommunema kan ansöka om (1) sin andel enligt fördelningsnyckeln, (2) mer än sin andel eller (3) mindre än sin andel, så att Socialstyrelsen kan omfördela om några kommuner avstår från medel. I nuläget bedömer myndigheten ansökningsförfarandet som ett sämre altemativ eftersom vi förutsätter att de flesta kommunerna vill ta del av stimulansmedlen. Ett ansökningsförfarande tar betydligt längre tid att handlägga på bekostnad av användningstiden, och riskerar att inte ge något mervärde om den eventuella potten att omfördela blir för liten. Det är viktigt att kommunema informerar enskilda utförare om möjligheten att ta del av satsningen, och lokalt kan hantera hur medlen ska disponeras. Socialstyrelsen uppfattar att satsningen avser den personal som arbetar nära de äldre. Myndigheten föreslår att målgruppen för stimulansbidraget primärt är den personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunema finansierade vården och omsorgen om äldre såsom undersköterskor och vårdbiträden. Vidare att medlen även kan användas för de legitimerade yrkesgrupperna sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och arbetsterapeuter. Även arbetsledare på verksamhetsnivå kan komma i fråga om de t.ex. kan bidra till en effektivisering av arbetet som främr bidragets syfte. Medlen får enbart användas för personalkostnader. För att tillgodose SoL:s krav på att insatserna i socialtjänsten ska genomföras med god kvalitet enligt 3 kap. 3 SoL bör medlen användas för att 13 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen (2015) Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre s.134.

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 6(9) bemanna med personal som har adekvat utbildning. Med adekvat utbildning menas härm: Utbildning enligt den äldre studieordningen: den äldre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors specialkurs, utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kompletteringskurs, tvåårig vårdlinje, mentalskötarutbildning, två eller tre terminer. Den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje eller omvårdnadsprogrammet (kurser om minst gymnasiepoäng i karaktärsämnen). Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011 (kurser om minst gymnasiepoäng i programgemensamma karaktärsämnen samt programfördjupning inom geriatrik/gerontologi). Vissa specialistkompetenser t.ex. äldrepedagog, Silviasystrar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet, som tjänstgör som omsorgspersonal. Vid brist på utbildad personal är det önskvärt att arbetsgivaren kan erbjuda introduktion, handledning och utbildningsplaner för en nyanställd som saknar utbildning. Socialstyrelsen föreslår att medlen används för att möjliggöra att deltidstjänster utökas till heltidstjänster. Förutsatt att Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att fördela stimulansmedlen avser myndigheten att precisera målgruppen och villkoren för användningen. Ytterligare några yrkesgrupper som arbetar nära de äldre kan komma att omfattas. Med hänsyn till de olika förutsättningar som råder i landets kommuner avser vi att främst uttrycka oss i bör-krav. Socialstyrelsen föreslår att kommunerna på ett strukturerat sätt får redovisa hur de har använt stimulansmedlen enligt principen "följ eller förldara", dvs, att avvikelser från bör-kraven ska motiveras. Exempel på ska-krav är att endast använda medlen för de definierade yrkesgruppernas löner och sociala avgifter, och inom ramen för varje bidragsår. Medel som blir över eller används på ett otillåtet sätt ska återbetalas. Vid behov kan bidragskonstruktionen justeras efter uppföljningen av satsningens första år. Förslag om uppföljning och oberoende utvärdering Uppföljning av kommunerna Socialstyrelsen föreslår en årlig uppföljning av hur kommunerna har använt stimulansmedlen. Myndigheten avser att analysera resultaten i förhållande till intentionerna med satsningen, utifrån villkoren för medelsanvändningen och mot bakgrund av Socialstyrelsens kvalitetsaspekter för god vård och omsorg, dvs. att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. I uppföljningen granskar Socialstyrelsen hur varje kommun har använt de tillgängliga medlen och presenterar en nationell bild. Även fördelningsprocessen 4 Jfr Omvårdnadslyftet Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning s

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 7(9) granskas med syftet att lära av erfarenheterna för att kunna göra förbättringar från år till år. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder används i uppföljningen. För att ta reda på hur stimulansbidraget har använts avser Socialstyrelsen att skicka ut frågeformulär till kommunema och göra intervjuer. Uppföljningen bygger också på personalstatistik från SCB och SKL i den mån sådan finns att tillgå, samt Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning. Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning kan också komma att användas. Uppföljningssystemet utformas under hösten En första enklare redovisning av 2015 års medel kan länmas till Socialdepartementet i november En andra och tredje redovisning görs i november 2017 respektive november 2018, och satsningen slutredovisas november Oberoende utvärdering av hela satsningen Enligt regeringsbeslutet ska även en oberoende utvärdering av satsningen genomföras. Eftersom den gäller hela satsningen inldusive Socialstyrelsens arbete föreslås att en annan myndighet får utvärderingsuppdraget. Statskontoret har redan i uppdrag att utvärdera regeringens tidigare satsning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre inom äldreområdet. Regeringen bör överväga att ge uppdraget till Statskontoret. Förslag på insatser som stödjer en god utveckling av äldreomsorgen Vården och omsorgen om äldre står inför stora utmaningar i form av en demografiskt betingad ökning av vård- och omsorgsbehoven samt stora pensionsavgångar bland befintlig personal. Den demografiska utvecklingen i stort innebär att en allt mindre andel människor kommer att behöva försör en allt större andel människor. För välfärdssektorn är detta extra problematiskt eftersom produktivitetsökningama för sektom som helhet bedöms som relativt små och understiger sektorns andel av bruttonationalprodukten. På sikt kommer möjligheterna till en positiv utveckling inom den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre till stor del bero på möjligheten att anställa och behålla medarbetare men också hur väl arbetet sker t.ex. med folkhälsa, bemötande, jämlik vård, patientsäkerhet, nya metoder och ny teknik, bl.a. välfärdsteknologi. Socialstyrelsen vill inom ramen för satsningen på en ökad bemanning främ en god utveckling genom några särskilda insatser som kan bidra till att kommunerna ska stå bättre rustade vid satsningens slut. Det handlar om kommunikationsinsatser och en studie om kompetensförsörjning. Kommunikationsinsatser Kommunikationsaktiviteter för att göra satsningen känd för kommuner och andra intresserade. Kommunikation av satsningens resultat. Möjlighet till erfarenhetsutbyte genom t.ex. en slutkonferens med fokus på kvalitet i äldreomsorgen. Den kan exempelvis handla om trygghet och kvali-

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 8(9) tet för de äldre, den enskildes upplevelse samt samarbeten mellan parter. Här skulle flera av de myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap kunna bidra tex. med kunskap om hur man kan arbeta för en bättre omsorg när det gäller äldre personer med nedsatt beslutsförmåga eller hur man kan arbeta med välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. Insatser för att stöd utvecklingen av arbetssätt och metoder som bidrar till en behovs- och individanpassad äldreomsorg, t.ex. vad gäller planering, uppföljning och bemanning. Insatserna kan bestå av att ta fram och kommunicera tillgänglig kunskap på området samt förmedla goda erfarenheter från verksamheter i landet. Myndigheten har sett exempel på att arbetssätt och metoder som utgår från de äldres behov i sig inte behöver vara kostnadsdrivande. Förstudie om kompetensförsödning inom den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre Syftet med förstudien är att klargöra vilka statliga åtgärder som bör vidtas för att förbättra förutsättningarna för huvudmännens kompetensförsörjning med målet att bidra till mer träffsäkra och ändamålsenliga statliga åtgärder inom olika politikområden. Det innebär bl.a. att identifiera innovativa strategier och arbetssätt för att klara kompetensförsörjningen, beskriva framgångsfaktorer i kompetensförsörjningen, och i dialog med intressenter inom området analysera vilka åtgärder som kan vara verkningsfulla. Exempel på frågeställningar: Vad krävs av kommunen för att ta tillvara de möjligheter till omställning som behövs för att klara kompetensförsörjningen? Vilka alternativa sätt finns för att tillgodose identifierade hjälpbehov? Vilka statliga åtgärder skulle kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för kommunen för en sådan omställning? Hur ser olika intressenter brukar-/personal-/arbetsgivarorganisationer på vilka åtgärder som bör vidtas? Hur ser berörda statliga myndigheter, särskilt utbildningsmyndigheter, och forskarsamhället på dessa frågor? Beroende på resultatet av förstudien önskar Socialstyrelsen ta ställning till fortsatt arbete med en huvudstudie Resursbehovför Socialstyrelsensarbete tabellen nedan redovisas resursbehovet för Socialstyrelsens arbete med satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen konstaterar att satsningen pågår men för att den ska kunna avslutas, föls upp, slutredovisas och kommuniceras förutsätts finansiering även för 2019 motsvarande cirka 5,7 miljoner kronor. Beräkningsunderlaget redovisas i bilaga 2.

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 9(9) Resursbehov för Socialstyrelsens arbete Belopp i kronor Fördelning av stimulansbidraget Uppföljning av stimulansbidraget Kommunikationsinsatser Förstudie om kompetensförsörjning Summa Resurser för den oberoende utvärderingen redovisas inte här då tabellen endast avser Socialstyrelsens resursbehov. För att satsningen ska kunna avslutas, föls upp, slutredovisas och kommuniceras förutsätts finansiering även för 2019 motsvarande cirka 5,7 miljoner kronor. Utöver detta behöver flera förutsättningar vara uppfyllda för att Socialstyrelsen ska lyckas med uppföljningen: Att det fortsättningsvis finns finansiering för de undersökningar som Socialstyrelsen gör i dag. Exempelvis att kommun- och enhetsundersökningen kan fortsätta att utvecklas, då den är en källa till uppgifter om legitimerad och icke-legitimerad personal i äldreomsorgen. Vidare att undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? kan fortsätta så att myndigheten ska kunna mäta skillnader i brukarnas nöjdhet vad gäller personal. Att statistik från SKL och SCB förblir tillgänglig i nuvarande utsträckning och utvecklas i enlighet med behoven för uppdraget. För att Socialstyrelsen och andra aktörer långsiktigt ska kunna föl och jämföra huvudmännen i fråga om tillgång till utbildad personal är det nödvändigt att påskynda utvecklingen av en utföraroberoende personalstatistik. Den uppföljning som föreslås inom ramen för satsningen på ökad bemanning kan i någon mån bidra till att ge underlag för vilka uppgifter som bör finnas i en sådan statistik, varför ett samarbete mellan de aktörer som ska utveckla personalstatistiken och den aktör som regeringen ger i uppdrag att verkställa bemanningssatsningen kommer att behövas. Arbetet med personalstatistik är även kopplat till den pågående diskussionen om att ta fram ett nationellt verksamhetsregister där alla utförare inom äldreomsorgen ingår. SKL har dessutom initierat ett utvecklingsprojekt om en uppdelning av personalstatistiken för äldre- och handikappomsorg. Bilaga 1. Fördelningsmodell, beräkning för 2015 Bilaga 2. Beräkningsunderlag till resursbehov för Socialstyrelsens arbete

11 i JLSocialstyrelsen (8) Bilaga 1 Fördelningsmodell, beräkning för 2015 Standardbelopp kr/invånare Andel = Behov Behov = Uffall (kommun)/behov Befolkning x Befolkning (riket) 00 Riket Upplands Väsby , Vallentuna , Österåker , Värmdö , Järfälla , Ekerö , Huddinge , Botkyrka , Salem , Haninge , Tyresö , Upplands - Bro , Nykvarn , Täby , Danderyd , Sollentuna , Stockholm , Södertälje , Nacka , Sundbyberg , Solna , Lidingö , Vaxholm , Norrfälje , Sigtuna , Nynäshamn , Håbo , Älvkarleby , Knivsta , Heby , Tierp , SOCIALSTYRELSEN Telefon socialstyrelsen socialstyrelsen.se Stockholm Fax

12 SOCIALSTYRELSEN (8) 0380 Uppsala , Enköping Östhammar Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Atvidaberg Finspång Valdemarsvik , , , , , , , , , , , , , , , , , , Linköping , Norrköping , Söderköping Motala Vadstena Mjölby Aneby Gnosjö Mullsjö Habo Gislaved Vaggeryd , , , , , , , , , , Jönköping , Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Eksjö Tranås , , , , , ,

13 SOCIALSTYRELSEN (8) 0760 Uppvidinge , Lessebo , Tingsryd , Alvesta , Älmhult , Markaryd , Växjö , Ljungby , Högsby , Torsås , Mörbylånga , Hultsfred , Mönsterås , Emmaboda , Kalmar , Nybro , Oskarshamn , Västervik , Vimmerby , Borgholm , Gotland , Olofström , Karlskrona , Ronneby , Karlshamn , Sölvesborg , Svalöv , Staffanstorp , Burlöv , Vellinge , Östra Göinge , Örkelljunga , Bjuv , Kävlinge , Lomma , Svedala , Skurup , Sjöbo ,

14 SOCIALSTYRELSEN (8) 1266 Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Åstorp Båstaci , , , , , , , , , Malmö , lund Landskrona , , Helsingborg , Höganäs Eslöv Ystad Trelleborg Kristianstad Simrishamn Ängelholm Hässleholm Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Härryda Partille Öckerö Stenungsund Tjörn Orust Sotenäs Munkedal Tanum Dals-Ecl Färgelanda , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 SOCIALSTYRELSEN (8) 1440 Ale , Lerum , Vårgårda , Bollebygd , Grästorp , Essunga , Karlsborg , Gullspång , Tranemo , Bengtsfors , Mellerud , Lilla Edet , Mark , Svenljunga , Herrljunga , Vara , Götene , Tibro , Törebodo , Göteborg , Mölndal , Kungälv , Lysekil , Uddevalla , Strömstad , Vänersborg , Trollhättan , Alingsås , Borås , Ulricehamn , Åmål , Mariestad , Lidkäping , Skara , Skövde , Hjo , Tidaholm , Falköping ,

16 SOCIALSTYRELSEN (8) 1715 Kil , Eda , Torsby , Storfors , Hammarö , Munkfors , Forshaga ,00 H Grums , Årjäng , Sunne , Karlstad , Kristinehamn , Filipstad , Hagfors , Arvika , Säffle , Lekeberg , Laxå , Hallsberg , Degerfors , Hällefors , Ljusnarsberg , Örebro , Kumla , Askersund , Karlskoga , Nora , Lindesberg , Skinnskatteberg , Surahammar , Kungsör , Hallstahammar , Norberg , Västerås , Sala , Fagersta , Köping , Arboga ,

17 SOCIALSTYRELSEN (8) 2021 Vansbro , Malung-Sälen , Gagnef , Leksand , RätIvik , Orsa , Älvdalen , Smedjebacken , Mora , Falun , Borlänge , Säter , Hedemora , Avesta , Ludvika , Ockelbo , Hofors , Ovanåker , Nordanstig , Ljusdal , Gävle , Sandviken , Söderhamn , Bollnäs , Hudiksvall , Ånge , Timrå , Härnösand , Sundsvall , Kramfors , Sollefteå , Örnsköldsvik , Ragunda , Bräcke , Krokom , Strömsund , Åre , Berg ,

18 SOCIALSTYRELSEN (8) 2361 Härjedalen , Östersund , Nordmaling , Bjurholm , Vindeln , Robertsfors , Norsjö , Malå , Storuman , Sorsele , Dorotea , Vännäs , Vilhelmina , Åsele , Umeå , Lycksele , Skellefteå , Arvidsur , Arjeplog , Jokkmokk , Överkalix , Kalix , Övertorneå , Pala , Gällivare , Älvsbyn , Luleå , Piteå , Boden , Haparanda , Kiruna ,

19 Bilaga 2. Beräkningsunderlag till resursbehov för Socialstyrelsensarbete Fördelning av stimulansbidraget Persontimmar eller motsvarande Projektledare fördelning Administratör fördelning Enkätkonstruktör/statistiker Omkostnader omvärldsbevakning Sakkunnig Kostnad (antag persontimmor å 950 kr) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Uppföljning av stimulansbidraget Persontimmar eller motsvarande Projektledare uppföljning U/UV Utredare ekonomisk uppföljning Adrninistratör uppföljning Medarbetare uppföljning Extra medarbetare vid intervjuer m.m. (1,5 tjänst under 3 mån) Sakkunnig Enkätkonstruktör/statistiker Statistiker med registerkompetens Medarbetare från Öppna jämförelser Omkostnader resor Omkostnader statistikköp Omkostnader omvärldsbevakning Kostnad (antag persontimmar å 950 kr) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kommunikationsinsatser Persontimmor eller motsvarande Kommunikatör Kommunikatör övriga insatser (tex. webbredaktör, produktionsledning för rapporter, språkgranskning) Administratör kommunikationsinsatser Projektledare med innehållsansvar för konferenser m.m. Omkostnader för konferenser (tex. lokaler, föredragshållare, resor, berörda aktörers deltagande) Projektledare med innehållsansvar för att stöd utvecklingen av arbetssätt och metoder som bidrar till en behovs- och individanpassad äldreomsorg (spridning via tillgängliga kanaler såsom digitala publikationer på Kunskapsguiden, Socialstyrelsen.se, slutkonferens) Medarbetare för att stöd utvecklingen av arbetssätt och metoder som bidrar till en behovs- och individanpassad äldreomsorg Kostnad (antag persontimmar å 950 kr) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Förstudie om kompetensförsörjning Persontimmar eller motsvarande Projektledare Konsult Sakkunnig internt Kostnad (antag persontimrnor å 950 kr) kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa Oforutsedda kostnader 20% Summa inkl. oförutsedda kostnader Ja kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6)

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) 2016-12-22, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa Skolverket

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Geografiskt Ale Statoil St1 Alingsås Statoil St1 Alvesta Statoil Aneby Arboga Statoil Arjeplog St1 Arvidsjaur Statoil Arvika Statoil St1 Askersund Statoil St1

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer