Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen"

Transkript

1 (:)a. Socialstyrelsen Dnr /2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen Socialstyrelsen har enligt regeringens beslut (dnr S2015/3132/FST) haft i uppdrag att utforma ett förslag till stimulanssatsning för att utöka bemanningen i äldreomsorgen. I uppdraget ingår att ta fram en modell för fördelning och uppföljning av ett stimulansbidrag Det ingår också att ta fram uppgifter och statistik om bemanningssituationen i äldreomsorgen. Utredaren Åsa Pettersson har skrivit rapporten tillsammans med utredaren Anna Ahlm, statistikern Lina Boberg och utredaren Jörgen Hellberg. Flera sakkunniga på myndigheten har bidragit till förslagets innehåll. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Taina Bäckström. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Erik Höglund och enhetschefen Stina Törnell Sandberg deltagit. Utredaren Åsa Pettersson har varit föredragande. SOCIALSTYRELSEN Miti'd'Okb Taina Bäckström Åsa Pettersson SOCIALSTYRELSEN Telefon Stockholm Fax w\ww.socialstyrelsen.se

2 53, Socialstyrelsen Dm / (9) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen Uppdragsbeskrivning och tolkning Socialstyrelsen ska enligt regeringens beslutt utforma ett förslag till stimulanssatsning för att utöka bemanningen i den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre. I uppdraget ingår att ta fram en modell för fördelning och uppföljning av ett stimulansbidrag Det ingår också att ta fram uppgifter och statistik om bemanningssituationen i äldreomsorgen. Stimulansbidraget får endast användas till personalkostnader och det är viktigt att 2015 års medel snabbt kan fördelas. Socialstyrelsen ska i utfornmingen av satsningen samråda med Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialstyrelsen uppfattar att det finns både socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska syften med satsningen. Regeringen beskriver att satsningen kan skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen, förbättra arbetsmiljön och på så sätt öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen och genom en förbättrad kvalitet i äldreomsorgen öka möjligheterna för kvinnor med deltidstjänster att förvärvsarbeta mer. Satsningen är tillifillig och omfattar i storleksordningen sju milrder kronor fördelade över tre och ett halvt år.2 Socialstyrelsens överväganden Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Insatserna i socialtjänsten ska genomföras med god kvalitet enligt 3 kap. 3 SoL. Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre3och en vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen4.i april 2015 överlämnade Socialstyrelsen ett slutligt förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden I Regeringsbeslut Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (S2015/3132/FST) 2 Regeringens webbplats: Äldreomsorg i vårbudgeten Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsen (2012) Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. SOCIALSTYRELSEN Telefon Stockholm Fax

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 2(9) till regeringen för beslut om medgivande. Regeringen har i skrivande stund inte meddelat något beslut i frågan. Andelen personer 80 år och äldre i Sverige förväntas öka från 5,3 procent 2013 till 7,5 procent Drygt 25 procent av de anställda inom kommunernas vård och omsorg om äldre, och 32 procent i enskilt drivna verksamheter, är timanställda eller visstidsanställda. Bland timanställda saknade 45 procent vårdoch omsorgsutbildning jämfört med 20 procent av de tillsvidareanställda, enligt Kommunalarbetareförbundets medlemsundersökning Statistiska centralbyråns (SCB) Trender ochprognoser för 2014 visar att efterfrågan på personal med vård- och omsorgsutbildning kommer att stiga pga. ökande vård- och omsorgsbehov och att många vårdbiträden och undersköterskor kommer att gå i pension inom det närmaste decenniet.7 Många vårdbiträden saknar en utbildning inom vårdområdet. Enligt Arbetsförmedlingen vill kommunerna i första hand rekrytera utbildad personal med slutförd gymnasial omvårdnadsutbildning men i vissa delar av landet kan det bli svårt att rekrytera undersköterskor eftersom det finns för få.8arbetslösheten bland undersköterskor är förhållandevis låg men samtidigt finns det många deltidsarbetslösa och timanställda.9 Tiden för detta uppdrag har inte medgett någon utredning av arbetsrättsliga frågor förknippade med stimulansbidraget, förutsättningarna att disponera medlen mellan offentliga och enskilda utförares verksamheter, eller konsekvenserna av utbildningskrav och andra tänkbara avgränsningar för medelsanvändningen. Socialstyrelsen har i samrådet med Socialdepartementet och SKL uppfattat det som överordnat att pengarna kan fördelas snabbt och med viss flexibilitet användas där behoven är som störst. Socialstyrelsen ser det dock som angeläget att stimulansmedlen används för att bemanna med personal som har adekvat utbildning, och för att möjliggöra att deltidstjänster utökas till heltidstjänster. Vid en kommande fördelning av stimulansmedlen avser myndigheten att lämna bör-krav för medelsutnyttndet men begränsa ska-kraven med hänsyn till de olika förutsättningar som råder i landets kommuner. Ett flexibelt medelsutnyttnde begränsar möjligheterna att föl upp medlen i t.ex. antalet personal vid satsningens slut. Givet bristerna i den befintliga statistiken, i kombination med utvecklingen mot allt fler äldre och att satsningen 5 Socialstyrelsen (2015) Tillständet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015 s Socialstyrelsen (2015) Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015 s.133 Socialstyrelsen (2015) Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015 s Arbetsförmedlingens webbplats Yrkeskompassen: Yrkesprognos Vårdbiträden i Sverige 5797&sv.ur1=12.172a e45f0d Arbetsförmedlingen Yrkeskompassen: Yrkesprognos Undersköterskor i Sverige &sv.ur1=12.172a e45tDd

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 3(9) årligen motsvarar cirka två procent av kostnaderna för äldreomsorgent, bedömer myndigheten att det ändå hade varit svårt att isolera satsningens effekter. Tillgängliga uppgifter och statistik om bemanning Statistik om personalen i äldreomsorgen finns hos SKL, SCB och Socialstyrelsen men är sammantaget inte så komplett som man skulle önska för att kunna föl en satsning som denna. Bland annat går det inte utifrån nu tillgänglig statistik att göra en baslinjemätning över personalsarnmansättningen och personalbeståndet före satsningen. SKL har personalstatistik som har utarbetats som underlag till förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. Den täcker den kommunalt anställda vårdoch omsorgspersonalen, vilket innebär att de enskilda utförarnas personal inte finns med. Personalen kan delas upp på personalgrupp samt på verksamhet där äldre- och handikappomsorg utgör ett gemensamt område som inte kan delas upp. SCB har i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken uppgifter om personalen som arbetar inom vård och omsorg men inte heller här kan verksamheten delas upp mellan äldre- och handikappomsorg. Uppgifterna kan samköras med uppgifter från SCB:s utförarregister för att få fram vilka personer som arbetar i kommunalt finansierad vård och omsorg i enskild regi. Kopplingen är inte fullständig och det går bara att identifiera till vilket arbetsställe som personalen hör för en del av de företag och organisationer som ingår i insamlingen. Socialstyrelsens statistik är baserad på SCB:s register och Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den visar dels det totala antalet legitimerade sjuksköterskor inom vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre samt öppna sociala insatser för äldre gemensamt, dels antalet legitimerad personal inom omsorg och sociala tjänster. Den senare delen omfattar personalgrupper som arbetsterapeuter, dietister, sjukgynmaster och sjuksköterskor. Socialstyrelsen samlar genom den årliga kommun- och enhetsundersökningen in vissa uppgifter om personal i särskilda boenden och i hemtjänstverksamheter. Det sker inom ramen för uppdraget Öppna jämförelser äldreomsorg och hemsjukvård''. Uppgifterna är några av de få som faktiskt finns på utförarnivå och dessutom uppdelade på särskilt boende och hemtjänst. Frågorna är anpassade efter hur verksamheterna kan lämna säkra uppgifter om personal på den nivå som redovisas i Öppna jämförelser. Frågorna avser omsorgspersonal med eller utan adekvat utbildning, sjuksköterskor och omsättning bland personalen. Uppgifter om personaltäthet redovisat som antal årsarbetare finns därför inte tillgängliga. I Socialstyrelsen (2015) Tillståndet och utveckl ngen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015 s.177 Socialstyrelsens Öppna jämförelser inom äldreomsorgen består av fyra delar (1) Vård och omsorg om äldre presenterar jämförelser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå och riktar sig främst till beslutsfattare inom äldreomsorgen; (2) Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en nationell undersökning där alla äldre över 65 som har hemtjänst eller särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får; (3) Kommun- och enhetsundersökningen där sammanlagt cirka kontaktpersoner och uppgiftslämnare från kommuner, hemtjänstverksamheter och särskilda boenden svarat på frågor om äldreomsorgen; (4) Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas inför val av hemtjänst eller äldreboende. hup://www.socialstyrelsen.se/oppnamforelser/aldreomsorg

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 4(9) Förslagtill fördelningsmodellochvillkorför medelsanvändningen Fördelningsmodell Utgångspunkten för uppdraget är att äldre personer ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön och oavsett var de bor, och att de demografiska förändringar som Sverige nu möter innebär ett stadigt ökande tryck på den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre. Flera kriterier behöver beaktas vid valet av fördelningsmodell: Relevans. Fördelningsmodellen ska bidra till ökad bemanning i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet, vilket bl.a. innebär att fördelningen av medel ska avspegla de faktiska behoven. Effektivitet. Modellen ska vara effektiv. Detta gäller både att själva fördelningen ska ske på ett effektivt sätt men också att fördelningsprinciperna och modellen ska vara ett effektivt sätt att uppnå målet ökad bemanning. Acceptans och transparens. Fördelningen bör ske på ett sätt som kan accepteras och som går att förstå och förutsäga. Uthållighet. Fördelningsprinciperna bör fungera under de år som satsningen pågår. Socialstyrelsen har övervägt olika principer för att fördela medlen. Behovet av äldreomsorg hör nära samman med demografin i respektive kommun. En fördelning bör därför ta hänsyn till andelen äldre invånare. Det finns dock inget entydigt sätt att avgöra hur bra en viss fördelning möter de faktiska behoven. En befintlig modell är standardkostnaden för äldreomsorg enligt lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning Skillnaderna mellan en fördelning av medlen baserad på standardkostnaden eller på en enklare enbart åldersbaserad modell kan som helhet upplevas som små, men skillnader i precision på kommunnivå kan ändå motivera användningen av en mer utvecklad modell. Socialstyrelsen föreslår att standardkostnaden för äldreomsorg används som fördelningsmodell. Huvudskälet för detta är att den är känd och hanterad genom offentliga utredningar, propositioner och riksdagsbeslut. Standardkostnaden för äldreomsorg består av fem delar:12 En åldersersättning med hänsyn tagen till ålder och civilstånd. I uträkningen av åldersersättningen delas de äldre in i olika kombinerade grupper efter ålder (65-79 år, år och 90-år) och civilstånd (ej gift och gift). Tillägg/avdrag för skillnader mellan enskilda kommuner i dödlighet. Tillägg/avdrag för skillnader mellan enskilda kommuner i andelen personer födda utanför Norden. Tillägg/avdrag för skillnader i merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Tillägg/avdrag för skillnader i merkostnader för hemtjänst i glesbygd. 12 Statskontoret (2014) Det kommunala utjämningssystemet en beskrivning av systemet från 2014

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 5(9) Standardkostnaden för äldreomsorg publiceras senast den 15nuari varje år på SCB:s webbplats, baserat på befolkningsuppgifter per den 1 november året före. Fördelningen av medel kan föl den demografiska utvecklingen genom att fördelningsramen uppdateras varje år. En fördelning utifrån standardkostnaden för äldreomsorg är relevant, om än inte perfekt. Det är t.ex. rimligt att anta att modellen inte fullt ut mäter faktiska skillnader i behov mellan kommunerna. Eftersom modellen baseras på faktorer som kommunerna inte kan påverka finns det också skillnader i kostnad mellan kommunerna som beror på skillnader i kommunernas ambitionsnivå osv. Detta gör att det är skillnad mellan modellens standardkostnad och hur mycket en kommun faktiskt använder till äldreomsorgent3. Socialstyrelsens beräkning av andelar per kommun standardkostnaden för äldreomsorg i den kommunalekonomiska utjämningen framgår av bilaga 1. Villkor för medelsanvändning Socialstyrelsen uppfattar att stimulansmedlen avser den av kommunema finansierade vården och omsorgen om äldre, och kan omfatta både hemtjänst och särskilt boende. Myndigheten föreslår att kommunema, i sin egenskap som huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares verksamhet, får rekvirera andelar av medlen baserade på en fördelningsnyckel. Rekvisitionen görs via en enkel blankett i börn av varje bidragsår efter det att riksdagen har fattat beslut om medel för ändamålet. Fördelen med direkt rekvisition är att det ökar förutsägbarheten för kommunema och förkortar handläggningstiden så att medlen kan användas under större delen av bidragsåret. Altemativet vore ett ansökningsförfarande där kommunema kan ansöka om (1) sin andel enligt fördelningsnyckeln, (2) mer än sin andel eller (3) mindre än sin andel, så att Socialstyrelsen kan omfördela om några kommuner avstår från medel. I nuläget bedömer myndigheten ansökningsförfarandet som ett sämre altemativ eftersom vi förutsätter att de flesta kommunerna vill ta del av stimulansmedlen. Ett ansökningsförfarande tar betydligt längre tid att handlägga på bekostnad av användningstiden, och riskerar att inte ge något mervärde om den eventuella potten att omfördela blir för liten. Det är viktigt att kommunema informerar enskilda utförare om möjligheten att ta del av satsningen, och lokalt kan hantera hur medlen ska disponeras. Socialstyrelsen uppfattar att satsningen avser den personal som arbetar nära de äldre. Myndigheten föreslår att målgruppen för stimulansbidraget primärt är den personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunema finansierade vården och omsorgen om äldre såsom undersköterskor och vårdbiträden. Vidare att medlen även kan användas för de legitimerade yrkesgrupperna sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och arbetsterapeuter. Även arbetsledare på verksamhetsnivå kan komma i fråga om de t.ex. kan bidra till en effektivisering av arbetet som främr bidragets syfte. Medlen får enbart användas för personalkostnader. För att tillgodose SoL:s krav på att insatserna i socialtjänsten ska genomföras med god kvalitet enligt 3 kap. 3 SoL bör medlen användas för att 13 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen (2015) Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre s.134.

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 6(9) bemanna med personal som har adekvat utbildning. Med adekvat utbildning menas härm: Utbildning enligt den äldre studieordningen: den äldre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors specialkurs, utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kompletteringskurs, tvåårig vårdlinje, mentalskötarutbildning, två eller tre terminer. Den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje eller omvårdnadsprogrammet (kurser om minst gymnasiepoäng i karaktärsämnen). Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011 (kurser om minst gymnasiepoäng i programgemensamma karaktärsämnen samt programfördjupning inom geriatrik/gerontologi). Vissa specialistkompetenser t.ex. äldrepedagog, Silviasystrar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet, som tjänstgör som omsorgspersonal. Vid brist på utbildad personal är det önskvärt att arbetsgivaren kan erbjuda introduktion, handledning och utbildningsplaner för en nyanställd som saknar utbildning. Socialstyrelsen föreslår att medlen används för att möjliggöra att deltidstjänster utökas till heltidstjänster. Förutsatt att Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att fördela stimulansmedlen avser myndigheten att precisera målgruppen och villkoren för användningen. Ytterligare några yrkesgrupper som arbetar nära de äldre kan komma att omfattas. Med hänsyn till de olika förutsättningar som råder i landets kommuner avser vi att främst uttrycka oss i bör-krav. Socialstyrelsen föreslår att kommunerna på ett strukturerat sätt får redovisa hur de har använt stimulansmedlen enligt principen "följ eller förldara", dvs, att avvikelser från bör-kraven ska motiveras. Exempel på ska-krav är att endast använda medlen för de definierade yrkesgruppernas löner och sociala avgifter, och inom ramen för varje bidragsår. Medel som blir över eller används på ett otillåtet sätt ska återbetalas. Vid behov kan bidragskonstruktionen justeras efter uppföljningen av satsningens första år. Förslag om uppföljning och oberoende utvärdering Uppföljning av kommunerna Socialstyrelsen föreslår en årlig uppföljning av hur kommunerna har använt stimulansmedlen. Myndigheten avser att analysera resultaten i förhållande till intentionerna med satsningen, utifrån villkoren för medelsanvändningen och mot bakgrund av Socialstyrelsens kvalitetsaspekter för god vård och omsorg, dvs. att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. I uppföljningen granskar Socialstyrelsen hur varje kommun har använt de tillgängliga medlen och presenterar en nationell bild. Även fördelningsprocessen 4 Jfr Omvårdnadslyftet Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning s

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 7(9) granskas med syftet att lära av erfarenheterna för att kunna göra förbättringar från år till år. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder används i uppföljningen. För att ta reda på hur stimulansbidraget har använts avser Socialstyrelsen att skicka ut frågeformulär till kommunema och göra intervjuer. Uppföljningen bygger också på personalstatistik från SCB och SKL i den mån sådan finns att tillgå, samt Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning. Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning kan också komma att användas. Uppföljningssystemet utformas under hösten En första enklare redovisning av 2015 års medel kan länmas till Socialdepartementet i november En andra och tredje redovisning görs i november 2017 respektive november 2018, och satsningen slutredovisas november Oberoende utvärdering av hela satsningen Enligt regeringsbeslutet ska även en oberoende utvärdering av satsningen genomföras. Eftersom den gäller hela satsningen inldusive Socialstyrelsens arbete föreslås att en annan myndighet får utvärderingsuppdraget. Statskontoret har redan i uppdrag att utvärdera regeringens tidigare satsning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre inom äldreområdet. Regeringen bör överväga att ge uppdraget till Statskontoret. Förslag på insatser som stödjer en god utveckling av äldreomsorgen Vården och omsorgen om äldre står inför stora utmaningar i form av en demografiskt betingad ökning av vård- och omsorgsbehoven samt stora pensionsavgångar bland befintlig personal. Den demografiska utvecklingen i stort innebär att en allt mindre andel människor kommer att behöva försör en allt större andel människor. För välfärdssektorn är detta extra problematiskt eftersom produktivitetsökningama för sektom som helhet bedöms som relativt små och understiger sektorns andel av bruttonationalprodukten. På sikt kommer möjligheterna till en positiv utveckling inom den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre till stor del bero på möjligheten att anställa och behålla medarbetare men också hur väl arbetet sker t.ex. med folkhälsa, bemötande, jämlik vård, patientsäkerhet, nya metoder och ny teknik, bl.a. välfärdsteknologi. Socialstyrelsen vill inom ramen för satsningen på en ökad bemanning främ en god utveckling genom några särskilda insatser som kan bidra till att kommunerna ska stå bättre rustade vid satsningens slut. Det handlar om kommunikationsinsatser och en studie om kompetensförsörjning. Kommunikationsinsatser Kommunikationsaktiviteter för att göra satsningen känd för kommuner och andra intresserade. Kommunikation av satsningens resultat. Möjlighet till erfarenhetsutbyte genom t.ex. en slutkonferens med fokus på kvalitet i äldreomsorgen. Den kan exempelvis handla om trygghet och kvali-

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 8(9) tet för de äldre, den enskildes upplevelse samt samarbeten mellan parter. Här skulle flera av de myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap kunna bidra tex. med kunskap om hur man kan arbeta för en bättre omsorg när det gäller äldre personer med nedsatt beslutsförmåga eller hur man kan arbeta med välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. Insatser för att stöd utvecklingen av arbetssätt och metoder som bidrar till en behovs- och individanpassad äldreomsorg, t.ex. vad gäller planering, uppföljning och bemanning. Insatserna kan bestå av att ta fram och kommunicera tillgänglig kunskap på området samt förmedla goda erfarenheter från verksamheter i landet. Myndigheten har sett exempel på att arbetssätt och metoder som utgår från de äldres behov i sig inte behöver vara kostnadsdrivande. Förstudie om kompetensförsödning inom den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre Syftet med förstudien är att klargöra vilka statliga åtgärder som bör vidtas för att förbättra förutsättningarna för huvudmännens kompetensförsörjning med målet att bidra till mer träffsäkra och ändamålsenliga statliga åtgärder inom olika politikområden. Det innebär bl.a. att identifiera innovativa strategier och arbetssätt för att klara kompetensförsörjningen, beskriva framgångsfaktorer i kompetensförsörjningen, och i dialog med intressenter inom området analysera vilka åtgärder som kan vara verkningsfulla. Exempel på frågeställningar: Vad krävs av kommunen för att ta tillvara de möjligheter till omställning som behövs för att klara kompetensförsörjningen? Vilka alternativa sätt finns för att tillgodose identifierade hjälpbehov? Vilka statliga åtgärder skulle kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för kommunen för en sådan omställning? Hur ser olika intressenter brukar-/personal-/arbetsgivarorganisationer på vilka åtgärder som bör vidtas? Hur ser berörda statliga myndigheter, särskilt utbildningsmyndigheter, och forskarsamhället på dessa frågor? Beroende på resultatet av förstudien önskar Socialstyrelsen ta ställning till fortsatt arbete med en huvudstudie Resursbehovför Socialstyrelsensarbete tabellen nedan redovisas resursbehovet för Socialstyrelsens arbete med satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen konstaterar att satsningen pågår men för att den ska kunna avslutas, föls upp, slutredovisas och kommuniceras förutsätts finansiering även för 2019 motsvarande cirka 5,7 miljoner kronor. Beräkningsunderlaget redovisas i bilaga 2.

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 9(9) Resursbehov för Socialstyrelsens arbete Belopp i kronor Fördelning av stimulansbidraget Uppföljning av stimulansbidraget Kommunikationsinsatser Förstudie om kompetensförsörjning Summa Resurser för den oberoende utvärderingen redovisas inte här då tabellen endast avser Socialstyrelsens resursbehov. För att satsningen ska kunna avslutas, föls upp, slutredovisas och kommuniceras förutsätts finansiering även för 2019 motsvarande cirka 5,7 miljoner kronor. Utöver detta behöver flera förutsättningar vara uppfyllda för att Socialstyrelsen ska lyckas med uppföljningen: Att det fortsättningsvis finns finansiering för de undersökningar som Socialstyrelsen gör i dag. Exempelvis att kommun- och enhetsundersökningen kan fortsätta att utvecklas, då den är en källa till uppgifter om legitimerad och icke-legitimerad personal i äldreomsorgen. Vidare att undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? kan fortsätta så att myndigheten ska kunna mäta skillnader i brukarnas nöjdhet vad gäller personal. Att statistik från SKL och SCB förblir tillgänglig i nuvarande utsträckning och utvecklas i enlighet med behoven för uppdraget. För att Socialstyrelsen och andra aktörer långsiktigt ska kunna föl och jämföra huvudmännen i fråga om tillgång till utbildad personal är det nödvändigt att påskynda utvecklingen av en utföraroberoende personalstatistik. Den uppföljning som föreslås inom ramen för satsningen på ökad bemanning kan i någon mån bidra till att ge underlag för vilka uppgifter som bör finnas i en sådan statistik, varför ett samarbete mellan de aktörer som ska utveckla personalstatistiken och den aktör som regeringen ger i uppdrag att verkställa bemanningssatsningen kommer att behövas. Arbetet med personalstatistik är även kopplat till den pågående diskussionen om att ta fram ett nationellt verksamhetsregister där alla utförare inom äldreomsorgen ingår. SKL har dessutom initierat ett utvecklingsprojekt om en uppdelning av personalstatistiken för äldre- och handikappomsorg. Bilaga 1. Fördelningsmodell, beräkning för 2015 Bilaga 2. Beräkningsunderlag till resursbehov för Socialstyrelsens arbete

11 i JLSocialstyrelsen (8) Bilaga 1 Fördelningsmodell, beräkning för 2015 Standardbelopp kr/invånare Andel = Behov Behov = Uffall (kommun)/behov Befolkning x Befolkning (riket) 00 Riket Upplands Väsby , Vallentuna , Österåker , Värmdö , Järfälla , Ekerö , Huddinge , Botkyrka , Salem , Haninge , Tyresö , Upplands - Bro , Nykvarn , Täby , Danderyd , Sollentuna , Stockholm , Södertälje , Nacka , Sundbyberg , Solna , Lidingö , Vaxholm , Norrfälje , Sigtuna , Nynäshamn , Håbo , Älvkarleby , Knivsta , Heby , Tierp , SOCIALSTYRELSEN Telefon socialstyrelsen socialstyrelsen.se Stockholm Fax

12 SOCIALSTYRELSEN (8) 0380 Uppsala , Enköping Östhammar Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Atvidaberg Finspång Valdemarsvik , , , , , , , , , , , , , , , , , , Linköping , Norrköping , Söderköping Motala Vadstena Mjölby Aneby Gnosjö Mullsjö Habo Gislaved Vaggeryd , , , , , , , , , , Jönköping , Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Eksjö Tranås , , , , , ,

13 SOCIALSTYRELSEN (8) 0760 Uppvidinge , Lessebo , Tingsryd , Alvesta , Älmhult , Markaryd , Växjö , Ljungby , Högsby , Torsås , Mörbylånga , Hultsfred , Mönsterås , Emmaboda , Kalmar , Nybro , Oskarshamn , Västervik , Vimmerby , Borgholm , Gotland , Olofström , Karlskrona , Ronneby , Karlshamn , Sölvesborg , Svalöv , Staffanstorp , Burlöv , Vellinge , Östra Göinge , Örkelljunga , Bjuv , Kävlinge , Lomma , Svedala , Skurup , Sjöbo ,

14 SOCIALSTYRELSEN (8) 1266 Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Åstorp Båstaci , , , , , , , , , Malmö , lund Landskrona , , Helsingborg , Höganäs Eslöv Ystad Trelleborg Kristianstad Simrishamn Ängelholm Hässleholm Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Härryda Partille Öckerö Stenungsund Tjörn Orust Sotenäs Munkedal Tanum Dals-Ecl Färgelanda , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 SOCIALSTYRELSEN (8) 1440 Ale , Lerum , Vårgårda , Bollebygd , Grästorp , Essunga , Karlsborg , Gullspång , Tranemo , Bengtsfors , Mellerud , Lilla Edet , Mark , Svenljunga , Herrljunga , Vara , Götene , Tibro , Törebodo , Göteborg , Mölndal , Kungälv , Lysekil , Uddevalla , Strömstad , Vänersborg , Trollhättan , Alingsås , Borås , Ulricehamn , Åmål , Mariestad , Lidkäping , Skara , Skövde , Hjo , Tidaholm , Falköping ,

16 SOCIALSTYRELSEN (8) 1715 Kil , Eda , Torsby , Storfors , Hammarö , Munkfors , Forshaga ,00 H Grums , Årjäng , Sunne , Karlstad , Kristinehamn , Filipstad , Hagfors , Arvika , Säffle , Lekeberg , Laxå , Hallsberg , Degerfors , Hällefors , Ljusnarsberg , Örebro , Kumla , Askersund , Karlskoga , Nora , Lindesberg , Skinnskatteberg , Surahammar , Kungsör , Hallstahammar , Norberg , Västerås , Sala , Fagersta , Köping , Arboga ,

17 SOCIALSTYRELSEN (8) 2021 Vansbro , Malung-Sälen , Gagnef , Leksand , RätIvik , Orsa , Älvdalen , Smedjebacken , Mora , Falun , Borlänge , Säter , Hedemora , Avesta , Ludvika , Ockelbo , Hofors , Ovanåker , Nordanstig , Ljusdal , Gävle , Sandviken , Söderhamn , Bollnäs , Hudiksvall , Ånge , Timrå , Härnösand , Sundsvall , Kramfors , Sollefteå , Örnsköldsvik , Ragunda , Bräcke , Krokom , Strömsund , Åre , Berg ,

18 SOCIALSTYRELSEN (8) 2361 Härjedalen , Östersund , Nordmaling , Bjurholm , Vindeln , Robertsfors , Norsjö , Malå , Storuman , Sorsele , Dorotea , Vännäs , Vilhelmina , Åsele , Umeå , Lycksele , Skellefteå , Arvidsur , Arjeplog , Jokkmokk , Överkalix , Kalix , Övertorneå , Pala , Gällivare , Älvsbyn , Luleå , Piteå , Boden , Haparanda , Kiruna ,

19 Bilaga 2. Beräkningsunderlag till resursbehov för Socialstyrelsensarbete Fördelning av stimulansbidraget Persontimmar eller motsvarande Projektledare fördelning Administratör fördelning Enkätkonstruktör/statistiker Omkostnader omvärldsbevakning Sakkunnig Kostnad (antag persontimmor å 950 kr) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Uppföljning av stimulansbidraget Persontimmar eller motsvarande Projektledare uppföljning U/UV Utredare ekonomisk uppföljning Adrninistratör uppföljning Medarbetare uppföljning Extra medarbetare vid intervjuer m.m. (1,5 tjänst under 3 mån) Sakkunnig Enkätkonstruktör/statistiker Statistiker med registerkompetens Medarbetare från Öppna jämförelser Omkostnader resor Omkostnader statistikköp Omkostnader omvärldsbevakning Kostnad (antag persontimmar å 950 kr) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kommunikationsinsatser Persontimmor eller motsvarande Kommunikatör Kommunikatör övriga insatser (tex. webbredaktör, produktionsledning för rapporter, språkgranskning) Administratör kommunikationsinsatser Projektledare med innehållsansvar för konferenser m.m. Omkostnader för konferenser (tex. lokaler, föredragshållare, resor, berörda aktörers deltagande) Projektledare med innehållsansvar för att stöd utvecklingen av arbetssätt och metoder som bidrar till en behovs- och individanpassad äldreomsorg (spridning via tillgängliga kanaler såsom digitala publikationer på Kunskapsguiden, Socialstyrelsen.se, slutkonferens) Medarbetare för att stöd utvecklingen av arbetssätt och metoder som bidrar till en behovs- och individanpassad äldreomsorg Kostnad (antag persontimmar å 950 kr) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Förstudie om kompetensförsörjning Persontimmar eller motsvarande Projektledare Konsult Sakkunnig internt Kostnad (antag persontimrnor å 950 kr) kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa Oforutsedda kostnader 20% Summa inkl. oförutsedda kostnader Ja kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer