Samverkansnytt Ett nyhetsbrev från Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansnytt Ett nyhetsbrev från Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet"

Transkript

1 Samverkansnytt Ett nyhetsbrev från Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, är Umeå universitets centrala funktion för samverkan med näringsliv och samhälle. Vi är en länk mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar och näringsliv/samhälle. Vi finns även i Kiruna, Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik. Regionkontoren har bland annat ansvar för decentraliserad utbildning. Februari 2009 Ingrids ruta hur en bedömning av kvalitet i lärosätenas samverkan med omvärlden ska vara en del av resurstilldelningssystemet. Utredningens resultat ska redovisas under Någon slags uppföljning av samverkansuppgiften kommer med största sannolikhet i en nära framtid och det är därför viktigt att vi samlar kunskap om goda exempel på samverkan inom Umeå universitet och även hittar lämpliga nyckeltal för att följa trender. I detta kommer vi ha hjälp av de insatser som görs inom Nyckelaktörsprogrammet (DARE-projektet). Samverkan är både en självklarhet och en nödvändighet. Det har vi fått flera bevis på under den senaste tiden. Samverkan som verktyg för ömsesidigt kunskapsutbyte och nyttiggörande betonas i forsknings- och innovationspropositionen (2008/09:50) som lämnades till riksdagen i oktober Propositionen föreslår att högskolelagens skrivning Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet ska få tillägget. samt verka för att forskningsresultat vid högskolan kommer till nytta. Propositionen föreslår också att det ska tillsättas en särskild utredare som bland annat ska utreda förutsättningarna för Baltics donationsstiftelse har beslutat inrätta två samverkanspriser på kr vardera. Ett av priserna, entreprenörspriset, ska gå till lärare och forskare vid Umeå universitet som gjort betydelsefulla insatser för universitetets samverkan med det omgivande samhället. Det andra priset, samverkanspriset med populärvetenskaplig inriktning, ska gå till forskare och lärare som gjort viktiga insatser inom det populärvetenskapliga området eller som på annat sätt lyckats sprida forskningsresultat till allmänheten. Priserna delas ut vartannat år med start 2009 vid vårpromotionen respektive årshögtiden. Det ska bli spännande att få veta vilka som får de första priserna. //Ingrid Fängmark, chef för Enheten för näringsliv och samhälle Aktuellt inom samverkan ENS-samordnare besökte Högskolan Dalarna Samordnare från ENS genomförde i början av februari ett studiebesök på Högskolan Dalarna. Avsikten var att ta del av hur man arbetar med samverkan med näringslivet. Sedan sin etablering har högskolan varit förankrad i regionens storföretag, bl.a. SSAB, ABB och Stora Enso, men i gengäld haft svårare att nå regionens små och medelstora företag. För att komma till rätta med detta har man etablerat ett nätverk av externa lotsar i Dalarnas 15 kommuner och högskolelotsar från högskolans fem institutioner. Härigenom skapar man möjlighet till en effektiv kontakt. De externa lotsarna kartlägger företagens behov varefter intresserade företag får ett återbesök av en högskolelots inom det aktuella området. Syftet med besöket var att få ta del av deras framgångsfaktorer och se i vilken utsträckning vi kan använda dessa i vårt eget arbete. Ett liknande arbetssätt skulle kunna öka universitetets närvaro även utanför campusorterna och ge fler företag möjlighet att utvecklas tillsammans med oss och våra studenter. Vid studiebesöket fick vi möjlighet att beskriva ENS arbete med att föra ut kompetens till regionens företag, något som vi med mycket gott resultat arbetat med genom projekt och insatser under ett flertal år.

2 Stärkt samarbete med Umeås kranskommuner ENS har i dagarna skrivit samarbetsavtal med Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling i syfte att utveckla och stärka kontakterna mellan kommunernas näringsliv och studenter och forskare vid Umeå universitet. Samarbetsavtalet innebär att kontaktpersoner vid dessa kommuner ges fördjupad kunskap om hur man identifierar behov av akademisk kompetens hos företag. ENS kommer att besöka enskilda företag i kranskommunerna samt medverka vid informationsträffar för näringslivet, där vi berättar om möjligheter till och vinster med samverkan med Umeå universitet. Förutom företag är kommunerna själva och andra organisationer naturligtvis välkomna att samarbeta med Umeå universitets studenter och forskare. Snabbt ut på banan var Nordmalings kommunchef Magnus Haglund och den nytillträdda kommunstrategen Stina Lindholm, som vill samarbeta med våra studenter för att få orsak, verkan och möjlig utveckling kring befolkningsmängden undersökt. Dessa projekt finns nu på vår webb för studentsamverkan, examensjobb.nu, och vi hoppas kunna förmedla studenter till Nordmalings kommun under våren. Nytt inom DARE-projektet Infotech Umeå skapar tillväxt inom IT Umeå universitet har under hela 2008 arbetat intensivt för att stärka och utveckla forskning, utbildning och företagssamverkan inom IT-området. Genom projektet InfoTech Umeå har Nyckelaktörsprogrammet DARE (Development Arena for Research and Entrepreneurship) och ENS bidragit till denna satsning som manifesterades genom en kick-off i MIT-huset den 23 januari. Där presenterades den kraftfulla satsningen på tillämpad IT med seminarier, workshops och mingel tillsammans med bl.a. Interactive Institute, som inviger sin nya studio med inriktning mot industriell interaktionsdesign i Umeå den 18 februari, och Microsoft som etablerar sig med en så kallad Innovation Accelerator för att bidra till ökad innovation inom IT-området. Satsningen ska skapa tillväxt genom att marknadsföra Umeåregionens unika IT-profil och IT-innovationer samt bidra till att skapa ett effektivare innovations- och kommersialiseringssystem för IT-området. InfoTech Umeå ska öka intresset för avknoppningar från, investeringar i och nyetablering av IT-relaterad verksamhet i regionen. Indirekt ska projektet även hjälpa regionala ITbolag att hitta globala kunder och partners samt skapa intresse för att studera relaterade ämnen på universitetet. Samtidigt ska InfoTech Umeå även utveckla snabbare Time To Market -processer för innovation och ökat intresse för kommersialisering av IT-innovationer vid universitetet och NUS samt ge sistaårsstudenter fler näringslivskontakter och speciella näringslivsanknutna kurser inom området. InfoTech Umeå ska också ta fram metoder och verktyg för IT-relaterad innovationsutveckling samt medverka till att etablera och driva nya mötesplatser mellan akademi och industri. Resultaten förväntas bli t.ex fler IT-relaterade företag i regionen, snabbare internationell kommersialisering och tillväxt hos regionens befintliga IT-bolag samt ett starkt ökat intresse hos globala bolag att samverka med det regionala innovationssystemet och att i vissa fall även etablera egen verksamhet i Umeåregionen. Regionens basindustri, myndigheter och offentliga verksamheter förväntas dessutom få en mer positiv syn på att avknoppa interna InfoTech-innovationer, gärna i samverkan med både regionala och globala företag. Inventering visar på 250 företagssamarbeten För att effektivt kunna hantera och utveckla samverkansaktiviteter har ENS genomfört en inventering över företagssamarbeten vid Umeå universitet. Inventeringen visar att det under 2007 och 2008 har funnits över 250 företagssamarbeten. Bland dessa företag finns både storföretag och små och medelstora företag, regionala företag och internationella företag. Inventeringen har gjorts inom ramen för Triple Helix, ett delprojekt inom Nyckelaktörsprogrammet DARE. Nästa steg påbörjas under februari 2009 med att genomföra kortintervjuer och syftar till att samla in mer kunskap om universitetets företagssamarbeten. Ur materialet ska möjligheter och svårigheter för långsiktig företagssamverkan urskiljas. Effektmålen för inventeringen är att få kännedom om företagssamarbeten och att finna utvecklingsvägar för ett antal av de pågående samarbetena samt att skapa en ökad medvetenhet hos relevanta aktörer (ledning, fakulteter, institutioner) om pågående samarbeten. Produktmålen är bl.a. att få en översiktlig bild av universitetets samarbeten som bas för andra aktiviteter, skapa användbara metoder för att samla in och bevara information om pågående och tidigare samarbeten samt att kunna visa goda exempel på både samarbeten och metoder att öka företagssamarbeten på institutionsnivå. Aktuellt i Skellefteå 23 företag utbildas inom Kompetenslyftet Projektet Kompetenslyftet startades hösten 2007 i samråd med teknikföretagen och fackliga intresseorganisationer i Skellefteå. Den första utbildningsinsatsen startade i januari 2009 på Campus Skellefteå. Utbildningen omfattar 7,5 hp i ämnet produktionsteknik med inriktning mot produktionsekonomi. Målgruppen är personer på företag som behöver kompetensutvecklas inom produktionsteknik för nya arbetsuppgifter, eller få en fastare grund för det man redan arbetar med. Totalt deltar 23 personer från företag i Skellefteå och Umeå och kursen avslutas i september. Första utlysningen av Sammes idéstipendium Hösten 2007 donerade den kände näringslivsprofilen Samme Lindmark från Skellefteå fem miljoner kronor till en stiftelse som ska stötta utbildningar med inriktning på företagande. Stiftelsen har fått namnet Sammes stiftelse och bakom stiftelsen finns en fond som förvaltar pengarna. Mottagare är utbildningar och studenter som tillhör Umeå universitet och Luleå tekniska universitet på Campus Skellefteå. Nu i vår sker den första utlysningen av Sammes idéstipendium. Detta stipendium kan sökas av alla studenter på Campus Skellefteå genom att lämna in förslag till nya idéer som kan bli kommersiellt gångbara. Stipendiet ska bidra till att

3 studenten kan skaffa sig den kompetens som är nödvändig för att utveckla nya produkter och tjänster eller att överta befintliga företag. En summa på kr kommer att delas ut, fördelat på minst tre stipendier. Ansökan skickas till Jörgen Markgren, senast 28 febuari. Aktuellt i Örnsköldsvik Inkubator i Örnsköldsvik Som en del i Världsklass 2015 (ett kommunalt EU-finansierat utvecklingsprojekt) undersöker man hur en inkubatorverksamhet skulle kunna formeras i Örnsköldsvik. Hittills har fokus legat på kreativa näringar, men nu samlar man fler aktörer för att undersöka om man kan skapa en bredare plattform för en sådan verksamhet. Bakgrund: Civilekonom med marknadsföringsinriktning från LTU. De senaste sju åren har jag arbetat hos North Sweden European Office, Norrbottens och Västerbottens gemensamma EU-kontor, där Umeå universitet är en av ägarna. Mina arbetsuppgifter har främst varit att bevaka regionens intressen och driva frågor på EU-arenan inom områdena FoU, näringsliv och jämställdhet. Åren bevakade jag bland annat energifrågor och regional utveckling på Sveriges Tekniska Attachéers kontor i Los Angeles. Dessförinnan arbetade jag på Expandum AB som företagskonsult och EUsamordnare för Gällivare. Fritidsintressen: Familjen (hustru och två grabbar: 2,5 och 4 år), golf, mat och dryck, motion i lagom mängd, musik och samhällsdebatt. Egenskap du är stolt över: Öppen och social. Umeå universitet vill medverka och bidra till en varaktig arena där idéer, innovationer och affärsidéer får möjlighet att vidareutvecklas. Vi hoppas kunna koppla samman de regionala aktörerna och synliggöra tänkbara finansiärer som Almi, Innovationsbron och Vinnova för entreprenörer, innovatörer och nya företagare. Umeå universitet är mycket positivt inställt till ansatsen och har redan via Uminova Innovation hållit en föreläsning om kreativitet, innovation och entreprenörskap för sjuksköterskeprogrammet. Liknande föreläsningar planeras för övriga program på Campus Örnsköldsvik. När dessa är genomförda kommer ENS tillsammans med Uminova Innovation att ha ett idé-drop-in för att försöka fånga upp möjliga innovationer från studenterna. Nya medarbetare Namn: Mats Falck Kommer från: Gällivare Anställd som: Projektledare för ett delprojekt inom Nyckel aktörsprogrammet DARE (Development Arena for Research and Entrepreneurship) som Umeå universitet driver tillsammans med Luleå tekniska universitet. Både Vinnova och EU:s regionala fond bidrar med finansiering. Projektet ska stärka universitetens förmåga att skapa tillväxt genom att samverka och nyttiggöra sin forskning. Det ska t.ex. ske genom utveckling av strategiska samarbeten med stora företag och av metoder/verktyg för kommersialisering av forskningsresultat. Arbetsuppgifter: Öka universitetets kontakter med närings livet, speciellt stora företag, och utveckla pågående samarbeten mellan universitet och omvärld. Dessutom ska metoder för kunskapsöverföring i triple helix-projekt tas fram och testas. Namn: Susanna Lörstrand Unga Kommer från: Bor i Kiruna, ursprung i byn Kätkesuando i översta Tornedalen invid gränsen till Finland, 24 mil från Kiruna ett stenkast Anställd som: Samordnare med placering vid Umeå universitet i Kiruna Arbetsuppgifter: Vara central företrädare för Umeå universitet i norra Norrland, utveckla samarbetet mellan universitet, näringslivet och andra samhällsaktörer i regionen och vara kontaktperson i dialogen med aktörer i regionen som vänder sig till Umeå universitet. Dessutom samarbeta med institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) i utbildnings- och utvecklingsprojekt gällande regeringsuppdraget inom miljöområdet, och i samarbete med Kiruna kommun och Lärcentra verka för en bra infrastruktur för studenter samt marknadsföra studieorten. Bakgrund: Samhällsvetare statsvetenskap, pedagogik, språk vid Umeå universitet, informationsprogrammet medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Arbetat i turist- och resebranschen som ung, handläggning av asylsökande vid Invandrarverkets flyktingförläggning i Malmberget, informationsansvar för projekt Botniabanan vid Banverket för ca 10 år sedan, ansvar för informationsfrågor i kommunalt centrumutvecklingsprojekt i Jokkmokk, handläggare för samiska kultur- och minoritetsspråkfrågor vid Sametinget i Kiruna och senast som projektledare för ett EUprojekt kring hur Banverket och samebyarna i samverkan ska arbeta för att minska renpåkörningar efter järnväg. Fritidsintressen: Familjen och hundarna, familjens renskötsel och den ofärdiga stugan i Pessinki i anslutning till sommarvistet, språk, samhällsfrågor, skidor och simning, resor t.ex. till stor släkt runt om på Nordkalotten. Egenskap du är stolt över: Driftig och orädd, och naturligtvis mitt samiska, tornedalska och finska påbrå.

4 Nytt från EU Project Office Seminarium om ERC Grants 20 februari Fredagen den 20 februari genomförs ett seminarium om ERC Grants vid Umeå universitet. Då kommer Gunnar Sandberg, VINNOVA, som är NCP för europeiska forskningsrådet, ERC, till Umeå universitet och informerar om ERC och om ERC Grants (kriterier, utvärdering, utfall, aktuella och kommande utlysningar m.m.). Mattias Marklund, institutionen för fysik, som erhöll ett ERC Starting Grant 2008, berättar om sina erfarenheter från ansökan och utvärdering. Tid: Fredag 20 februari kl Plats: S205h, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet (mellan Lindellhallen och Café Tornet) Utlysningarna inom IDEAS/ERC är utmärkta möjligheter för alla starka forsknings- och utvecklingsområden vid Umeå universitet. Det europeiska forskningsrådet, ERC, stödjer de bästa forskarna i Europa. De långsiktiga målen är att öka den vetenskapliga excellensen i Europa och höja dess profil på en global nivå. En stor skillnad mot andra anslag från EU är att ERC:s anslag riktar sig till individuella forskare inom alla vetenskapsområden och inte avser nätverksbildande. ERC har två typer av utlysningar: Starting Independent Researcher Grant (Starting Grants) och Advanced Investigator Grant (Advanced Grants). Starting Grant riktar sig till unga forskare som är redo att dra igång eller redan har startat upp oberoende forskning. Kravet är att den sökande har potential att bli en världsledande forskare inom sitt fält. Advanced Grant riktar sig istället till redan etablerade forskare i världsklass. Den 19 november 2008 utlyste ERC Advanced Grants, riktade till etablerade forskare. Sista ansökningsdatum: Physical Sciences and Engineering Social Sciences and Humanities Life Sciences Nästa utlysning för ERC Starting Grants förväntas sommaren 2009 med deadline under hösten Kontaktperson på ENS är i första hand Karl Jäghagen. Anmäl ditt deltagande i seminariet den 20 februari till Mer information om ERC: EU-kommissionen söker experter/utvärderare Du kan bistå EU-kommissionen i utvärderingen av projektförslag i enlighet med de olika vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska mål som fastställts. Arbetet som utvärderare av EU-ansökningar är en bra kompetenshöjning som är värdefull även i andra sammanhang än att skriva ansökningar. Goda skäl Det finns goda skäl för att vara utvärderare: Du lär dig processen för egna, framtida ansökningar Du bygger nätverk Du breddar dina internationella kontakter Du refererar till uppdraget i din CV Du får betalt för uppdraget och kostnader täckta Forskare och experter Oberoende experter som kan komma att anlitas förväntas förfoga över lämpliga språkkunskaper samt ha omfattande yrkeserfarenhet inom den offentliga eller privata sektorn på minst ett av följande verksamhetsområden: Forskning inom relevanta vetenskapliga och tekniska områden Förvaltning, ledning eller utvärdering av FoTU-projekt Tillämpning av resultaten av projekt för forskning och teknisk utveckling, tekniköverföring och innovation Frågor i gränssnittet mellan forskning och samhälle (t.ex. utbildning, kommunikation, sakkunskap, riskbedömning, etik osv.) Internationellt samarbete inom forskning och teknik Utveckling av mänskliga resurser Ansökan Ansökningar lämnas in elektroniskt via nätet https://cordis. europa.eu/emmfp7/. Där finns även mer information. Intresseanmälningarna bildar en databas som EU-kommissionen sedan använder för att välja ut och bjuda in experter för utvärdering inom varje utlysning. Sökande som redan är registrerade i den databas över oberoende experter som sammanställts för det sjätte ramprogrammet och som önskar ansöka för sjunde ramprogrammet, uppmanas att registrera sig på nytt. På gång Nätverksträff för uppdragsutbildning ENS inbjuder nu alla kontaktpersoner till ännu en träff i nätverket för uppdragsutbildning. Tid: Torsdag 26 februari kl (OBS tiden!) Sista anmälningsdag: Fredag 20 februari Fika serveras under träffen. På agendan: Arbetsmarknaden i länet, åtgärder, möjligheter Marie-Louise Ek, chef Arbetsförmedlingen Unionens syn på kompetensutveckling för medlemmarna Lars Hammarstedt, regionchef Unionen Ledningens syn på arbetet med uppdragsutbildning Lars Lustig, universitetsdirektör Anmälan till träffen senast fredag 20 februari till Institutioner som ännu inte anmält kontaktperson är välkomna att göra det till samma adress. Vårens Samverkanscaféer Två Samverkanscaféer är inplanerade under våren. Först ut är temat "Hur vårdar vi våra relationer - stödverktyg för hantering och utveckling av universitetets kundrelationer".

5 Tid: Tisdag 24 mars kl Sista anmälningsdag: Fredag 20 mars Tema för nästa café är "Alumn-databasen". Tid: Tisdag 31 mars Sista anmälningsdag: Fredag 27 mars För mer information och anmälan: Samverkanscafe/index.html Karriärdag för doktorander 21 april Alla doktorander vid Umeå universitet och SLU bjuds in till en karriärdag den 21 april. Under dagen erbjuds flera föreläsningar med olika teman, som t.ex. hur man skriver ansökningar. Från ENS deltar Victoria Sörensson som medarrangör och föreläsare om karriärplanering. Mer information om dagen finns här. Enheten för näringsliv och samhälle, ENS Umeå universitet Umeå Telefon Du kan enkelt registrera eller avregistrera dig för nyhetsbrevet på Ansvarig utgivare: Ingrid Fängmark Redaktör: Annica Höglund Kontakt:

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

Regionrådsmöte Umeåregionen

Regionrådsmöte Umeåregionen Regionrådsmöte regionen Dag Fredag 10 juni 2011 Tid 09.00 15.00 Plats ENS, samverkanshuset, universitet. Bottenvåningen, TrippelHelix. Närvarande Ingemar Nyman, Bjurholm Kurt-Allan Egelby, Bjurholm Lars

Läs mer

Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Kunskap, glädje å så lite tillväxt Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office Chef Grants and Innovation Office Annika Bergman Verksamhetsplan -2018 Grants and Innovation Office Bakgrund Verksamhetsplan för Grants and innovation office -2018 baseras på verksamhetsplan för Högskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för Enheten för näringsliv och samhälle

Verksamhetsplan 2009 för Enheten för näringsliv och samhälle Sid 1 (14) för Enheten för näringsliv och samhälle Allmänt Universitetets centrala samverkansfunktion, Enheten för näringsliv och samhälle (ENS) är en del av universitetsförvaltningen med uppgift att fungera

Läs mer

SISP Marknadsmöte. - SISP + RISE Research Institutes of Sweden - Nätverks- och communitybyggande - Hello innovation - talkshow om innovation

SISP Marknadsmöte. - SISP + RISE Research Institutes of Sweden - Nätverks- och communitybyggande - Hello innovation - talkshow om innovation SISP Marknadsmöte - SISP + RISE Research Institutes of Sweden - Nätverks- och communitybyggande - Hello innovation - talkshow om innovation 26-27 februari 2015 Lunch-till-lunch Mäster Samuelsgatan 60 i

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Allmänt Osby kommuns policy för internationellt arbete ska utgöra grund och gemensam plattform för kommunens arbete med EU och andra internationella frågor. Till policyn

Läs mer

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT 2 ESS MAX IV i regionen - TITA Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS riktar världens ögon mot Öresundsregionen. Anläggningarna beräknas stå klara 2015

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Vi valde att göra en visuell

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Samverkansmöjligheter för dig som företagare. Hitta nya vägar tillsammans med studenter, forskare och yrkeshögskolor

Samverkansmöjligheter för dig som företagare. Hitta nya vägar tillsammans med studenter, forskare och yrkeshögskolor Samverkansmöjligheter för dig som företagare Hitta nya vägar tillsammans med studenter, forskare och yrkeshögskolor 1 2 Hej! Vi i Helsingborgs stad har tagit fram den här broschyren för att visa allt intressant

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Arbetsmiljön i fokus. Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30

Arbetsmiljön i fokus. Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30 Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30 Arbetsmiljön i fokus Sveriges nordligaste slott, Gävle slott, är platsen för seminarieserien Forskarna på slottet som är ett samarrangemang mellan Högskolan

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UMEÅ 18-19 MARS 2004 Gränsöverskridande universitetssamarbete för regional utveckling Kunskap saknar gränser Välkommen till två spännande dagar med både regional och internationell

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten

Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten Fredrika Persson, Freja konsulter Tillväxt i Malmfälten projektet Innehållsförteckning 1 Träff för Utbildningsanordnare i Malmfälten... 1 2 Behov av Kompetensförstärkning

Läs mer

Här behandlar vi. Börja på Tågaborgsskolan.

Här behandlar vi. Börja på Tågaborgsskolan. Här behandlar vi alla olika. Börja på Tågaborgsskolan. Vi ska bygga stadens bästa skola. Vill du vara med? Det enda vi vet om framtiden är att den kommer att se annorlunda ut. Vi möter barn och unga på

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Anders OE Johansson CEO

Anders OE Johansson CEO Centrumbildningen ProcessIT Innovations är motorn i ett innovationssystem vars strategiska idé är att, i F&U projekt, föra samman den funktionella regionens process- och verkstadsindustri ( basindustri

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Aalto-universitetet - Hos oss förenas vetenskap och konst med teknik och ekonomi

Aalto-universitetet - Hos oss förenas vetenskap och konst med teknik och ekonomi Aalto-universitetet - Hos oss förenas vetenskap och konst med teknik och ekonomi Almedalen 1.7.2013 Tuula Teeri Rektor, Aalto-universitetet Global Technology Index 2011 Vi I Norden harbra förutsättningar

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 Verksamhetsplan Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 1 1. Inledning Denna verksamhetsplan för 2016 är ett styrande dokument för Företagarna Västerbotten Service AB. Fokus ligger på att utveckla

Läs mer

Att vara ett universitet

Att vara ett universitet Att vara ett universitet Uppdraget Framgångsrik forskning Attraktiva grundutbildningar Stark samverkan med näringsliv och offentlig sektor Hur stärker vi regionen? Vi vill 1. Skapa arbetstillfällen och

Läs mer

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post.

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post. Katarina Duca Från: VINNOVA Skickat: den 27 juni 2014 09:35 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/3000/FIN, Slutrapport av regeringsuppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN Utgiven av: Länsstyrelsen Värmland Foto: Länsstyrelsen Värmland Form: Catrin Hasewinkel Tryckår: 2009, reviderad 2010 Publ. nr: 2009:25 ISSN: 0284-6845

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se AUGUSTI 09 Vi kan blicka tillbaka på en sommar med sol i hela länet och förhoppningsvis har det gett oss extra laddning nu när vi så sakta börjar gå mot den gnistrande årstiden. Vi i Kommunförbundet Norrbotten

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Workshop 9/11 2011 Kreativt möte om Norsjös utveckling. Norsjö kommun Länsstyrelsen Västerbotten

Workshop 9/11 2011 Kreativt möte om Norsjös utveckling. Norsjö kommun Länsstyrelsen Västerbotten Workshop 9/11 2011 Kreativt möte om Norsjös utveckling Norsjö kommun Länsstyrelsen Västerbotten Kreativt möte om Norsjös utveckling Onsdagen 9 november bjöd Norsjö kommun tillsammans med Länsstyrelsen

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering

Läs mer

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser Presentation på VINNOVA 2015-04-08 Tomas Åström Faugert &

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

Är du redo att lära för livet?

Är du redo att lära för livet? Är du redo att lära för livet? Vi assistenter, sekreterare och administratörer är i ständigt lärande vi lär av varandra, av experter, av personliga möten av allt som kan göra oss ännu lite bättre, ännu

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013

Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013 Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013 Uppdaterad 2013-08-29 Inledning I Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011-2015 har regional samverkan skrivits in som ett av fem prioriterade områden. Projektet

Läs mer

Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande Ulf Eriksson, Vännäs kommun Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun

Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande Ulf Eriksson, Vännäs kommun Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik MINNESANTECKNINGAR 1(7) Regionrådet Dag 17 december 2014 Tid 13.00 16.40 Plats Regionråd Levar Hotel, Nordmaling Ingemar Nyman, Bjurholms

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

DYNAMO nytt. Vad har hänt sedan sist? ETT NYHETSBREV FRÅN DYNAMOPROGRAMMET ERLING RIBBING BARBRO BURÉN. Januari - februari 2006

DYNAMO nytt. Vad har hänt sedan sist? ETT NYHETSBREV FRÅN DYNAMOPROGRAMMET ERLING RIBBING BARBRO BURÉN. Januari - februari 2006 DYNAMO nytt ETT NYHETSBREV FRÅN DYNAMOPROGRAMMET ERLING RIBBING BARBRO BURÉN Januari - februari 2006 Nyss var det nyår med goda föresatser och stora förväntningar och vips har första månaden på året bara

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst! Hälsningar, Disa Karlsson Redaktör Vägledarinfo

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst! Hälsningar, Disa Karlsson Redaktör Vägledarinfo Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 9, november 2015 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Även i november när vi börjar få lite mörkare och mer molniga dagar så kommer solen fram ibland och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Pressmeddelande 2011-05-19

Pressmeddelande 2011-05-19 Sidan 1 Pressmeddelande 2011-05-19 270 miljoner till jobb och utveckling i 16,5 miljoner till Jamtli! Vid dagens sammanträde prioriterade strukturfondspartnerskapet 13 projekt i Europeiska Socialfonden

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN 1999-2000

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN 1999-2000 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN 1999-2000 2 Kontaktlista för North Sweden European Office Styrgrupp Mats Lindberg, Ordförande, Riksdagsman Georg Andersson, Landshövding Västerbottens Län Inge

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Standardrapport Procent Antal Projektrådgivning om EU-program 48,7% 19 Besök i Bryssel 59% 23 Informationsmöte i din kommun 51,3% 20 Partnersök 28,2% 11 Övrigt (beskriv

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga

Läs mer

Oktober 2006. Torsdagen den 30 november arrangerar miljöenheten en temadag om effektivt och hållbart resande. Dagen består bland annat av:

Oktober 2006. Torsdagen den 30 november arrangerar miljöenheten en temadag om effektivt och hållbart resande. Dagen består bland annat av: Oktober 2006 Månadens Miljöprofil Ulf Ernstson på Kulturgeografiska institutionen är månadens miljöprofil. Ulf har nyligen avlagt filosofie doktorsexamen med en avhandling om spridningen och implementeringen

Läs mer