Vård och Omsorg. Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, Solna Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och Omsorg. Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, 171 29 Solna Telefon 08-578 70 000 www.carema.se"

Transkript

1 Carema är ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg med verksamhet inom äldreomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning, psykiatri, missbruk, primärvård, specialistvård, närvård och bemanning. Carema utvecklar vården och omsorgen med kvalitet och nytänkande. Carema finns i Sverige från Norrbotten till Skåne samt i Norge. Stockholm Foto: Knut Koivisto, Orlando G Boström, Magnus Cramer, Mats Lundqvist och Sara Franzén Vård och Omsorg Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, Solna Telefon

2 Vi gör Caremas bredd bra idéer till verklighet Carema driver och utvecklar verksamhet inom vård och omsorg i Sverige och Norge. Lokal förankring och goda relationer är lika viktigt som att skapa trygghet för uppdragsgivare och kunder/ patienter genom långsiktig stabilitet. I alla våra samarbeten vill vi ha en kontinuerlig, öppen och nära dialog. Carema har fokus på den enskilda individens behov och på att maximera tid och resurser i det personliga mötet mellan vård- eller omsorgstagaren och våra medarbetare. Exempel på verksamheter är vårdcentraler, närsjukhus, specialistmottagningar, omsorgsboenden, äldreboenden och hemtjänst. Verksamheten är i huvudsak offentligt finansierad via kommuner eller landsting. Genom samarbete och nytänkande med lösningar som är anpassade utifrån lokala behov kan vi möta utmaningar i form av fritt vårdval och kundval samt olika typer av vårdgarantier. Vi har erfarenheter som gör oss särskilt lämpade att ta emot moderna kunder och patienter som vet vad de vill ha i det fria valet. Inom Carema driver vi både sjukvårdsoch omsorgsverksamheter. Sjukvård Verksamheten bedrivs inom områdena Primärvård, Specialistvård, Psykiatri samt Bemanning. Primärvård Carema Primärvård erbjuder primärvård i form av vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, hemsjukvård, distriktssköterskemottagningar och rehabilitering. En del av verksamheten utgörs av läkarinsatser för människor som bor på servicehus, äldreboenden, och i gruppboenden. Utgångspunkten för Best Practice inom Carema Primärvård är att ta reda på hur de bästa gör och hur man gör för att sprida det till de andra. Arbetet går till så att man på varje vårdcentral väljer ut vilka förbättringsområden man vill/behöver fokusera på. Man arbetar med såväl produktivitetsoch kostnadsfrågor som med kvalitetsförbättring. I samband med Best Practice genomförs också ISO-certifiering av Carema Primärvård. Specialistvård Carema Specialistvård erbjuder öppen och sluten specialistvård. Verksamheten är inriktad mot i huvudsak tre områden: planerad kirurgi och ortopedi, rehabilitering samt närvård i Skåne. Psykiatri Carema Psykiatri bedriver psykiatrisk öppenvård i Bohuslän och sydöstra Stockholms län. Här har vi fått uppdrag att förnya, effektivisera och utveckla psykiatrin genom att arbeta med bevisat verksamma behandlingsmetoder, utvärdering, uppföljning och bättre tillgänglighet för patienterna. Bemanning Carema Bemanning erbjuder kvalificerad medicinsk personal främst till kommuner och landsting men även till privata vårdgivare. Verksamheten benämns Rent-A-Doctor, Rent-A-Nurse och Care Team. Värderingsdriven verksamhet Carema är ett värderingsdrivet företag vilket präglar allt vårt arbete. För såväl uppdragsgivare som kunder/patienter ska vår kompetens, respekt för individen och förmåga till nytänkande i kombination med livsglädje utgöra en märkbar skillnad i alla våra relationer.

3 Omsorg Verksamheten bedrivs inom områdena Äldreomsorg, Carema Orkidén samt Psykiatri/ Missbruk. Äldreomsorg Carema Äldreomsorg ger vård, omsorg och service till ett stort antal människor genom särskilda boenden, korttidsboenden, dagverksamhet, hemtjänst och tilläggstjänster. Vi tillgodoser den enskildes behov av omtanke och önskan om valfrihet. Våra kunder ska få uppleva varje dag som en god dag med omtänksam och trygg omsorg, god mat samt meningsfulla aktiviteter som berikar livet. Vi lyssnar på vad varje kund eller deras närstående vill ha. Vi ger boende och hemtjänstkunder det vi benämner Den Goda Dagen. Hos oss får varje kund en egen kontaktman vilket skapar trygghet och kontinuitet. Kontaktmannen har huvudansvaret för att kunden får den omsorg som han eller hon är berättigad till enligt biståndsbeslut och individuella önskemål. Orkidén Carema Orkidén arbetar med människor som har olika funktionsnedsättningar. Vi erbjuder gruppboende, serviceboende, korttidsboende, daglig verksamhet samt boendestöd. Nya inslag är bland annat utveckling av skolverksamheter med möjligheter till korttidsboende och arbetsträning för personer med diagnoser inom autismspektrat. Vinna-Vinna är vårt andra koncept inom psykiatri där vi stödjer en utsatt grupp individer med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar så att de får en meningsfull praktikplats och kommer ut i vardagliga sammanhang på olika arbetsplatser i kommuner, på företag och inte minst inom vår egen organisation. Här ingår arbetstagarna exempelvis som en naturlig del i våra äldreboende. De ersätter inte den ordinarie personalen men utför viktiga sysslor som underlättar för äldreomsorgspersonalen, såsom fastighetsskötsel, servering av frukost, mat- och tvättleveranser, samt deltagande i umgänget med de äldre. Alla utför sysslor som är anpassade till den egna nivån. Psykiatri/Missbruk Carema Psykiatri/Missbruk erbjuder omsorg och behandling i sammanhang som kräver stora resurser och djup kunskap med framgångsrika arbetsmetoder. Människor med missbruksproblem, psykiska sjukdomar/funktionsnedsättningar erbjuds differentierat boende anpassat efter funktionsnedsättningens omfattning och individens behov daglig verksamhet samt stöd och hjälp för att kunna leva ett värdigt liv. Vi erbjuder även boenden på härbärgen. Meningen med omsorgsarbetet och behandlingen är att hjälpa individen att få ett så bra liv som möjligt utifrån sina behov och förutsättningar. Vi växer tillsammans är vårt koncept inom LSS, där vi ser möjligheter i stället för hinder. Grunden är dokumentation, planering och uppföljning kring varje individ. Vi lär känna individen och närstående och drar lärdomar av eventuella misstag och utvecklar ständigt vidare. Vi eftersträvar ett gott ledarskap och vi bryr oss om och tar ansvar. Ett självständigt liv är ett av våra koncept inom psykiatri där vårt mål är att individen ska kunna leva ett mer självständigt liv, minska antalet återfall, bli mer kunnig om sin funktionsnedsättning och fungera bättre socialt.

4 Våra medarbetare Vårt mål är att vara den bästa arbetsgivaren inom vård och omsorg. Vi vill rekrytera och behålla branschens mest kompetenta människor. Mönsterarbetsplatsen Carema arbetar ständigt med att stärka sitt erbjudande som arbetsgivare. Inom Carema Äldreomsorg och Carema Orkidén driver vi projektet Mönsterarbetsplatsen, där målet är att leva upp till namnet. Projektet, som genomförs i samarbete med fackförbundet Kommunal, syftar bland annat till att ge medarbetarna större handlingsutrymme, stärka ledarskapet och förbättra möjligheterna att påverka. Hittillsvarande resultat visar tydligt att med Mönsterarbetsplatsen har såväl medarbetare som kunder blivit nöjdare. Fokus på hälsa Caremas verksamhet handlar om att människor ska må bra. Och det är med samma entusiasm och engagemang som vi stödjer medarbetarna i deras hälsomedvetenhet. En av många aktiviteter inom ramen för företagets Må Bättre-satsning är hälsodiplomeringen inom Carema Omsorg. Hälsodiplomet, som delas ut av Korpen Hälsa, är en bekräftelse på att Caremas arbetsplatser jobbar med att utveckla och förbättra det hälsofrämjande arbetet samt uppmuntrar medarbetare till hälsosamma livsstilsval. Ett resultat av arbetet är bland annat att Carema numera är ett tobaksfritt företag. Carema Omsorg blev 2009 nominerat via Korpen till Årets Friskaste Företag, ett bevis på medvetet och målinriktat arbete. Kvalitet Vi på Carema erbjuder vård och omsorg av högsta kvalitet, varje dag inom varje verksamhet. För att vår strävan inte ska stanna vid fina ord, har vi låtit certifiera ett flertal verksamheter enligt ISO Carema har ett eget ledningssystem, Qualimax, som är baserat på goda exempel hämtade från vår egen verksamhet och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 2005:12, 2006:11 och 2006:5. Caremas lednings- och stödfunktioner är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och avseende etablering, övertagande, drift, utveckling och överlämning av hälso- och sjukvård och omsorg. Systemet omfattar Ledning, Mätning, Förbättring och Dokumentation. Genom Qualimax åstadkommer vi en patientsäker hälso- och sjukvård och omsorg. Vi har skapat ett arbetssätt och uppföljningsrutiner som gör utveckling och ständiga förbättringar till en naturlig del i verksamheten. För att ytterligare kvalitetssäkra vår verksamhet arbetar vi med koncept och dokumenterade processer som hjälper oss att skapa ett gemensamt arbetssätt som håller en hög standard.

5 Öppet hus på vårdcentralen i Farsta Farsta vårdcentral i Stockholm har alltid öppet hus. Vårdcentralen är öppen vardagar kl och helger kl Att kalla det för öppet hus visar hur vi ser på mottagandet av patienten. Vårdcentralen ska vara tillgänglig och öppen för alla patienter. Ett annat nytt grepp är att en kiropraktor har anställts. Vårdcentralen har en livsstilsmottagning som arbetar med bland annat kost, motion, alkohol- och tobaksvanor. Förlängda öppettider kl vardagar, kl helger Utökad telefonservice. 90% av samtalen ska besvaras inom 3 minuter Ny kiropraktormottagning Dan Lindquist, Carema Primärvård, Integrering av husläkarmottagning och hemsjukvård ger ökad vårdkvalitet och kostnadsbesparingar Livsstilsmottagning Integrerad upphandling Med integrerad upphandling menas att vinnande vårdgivare ansvarar för byggnation och drift av ett boende. Upphandlingsformen lämpar sig för kommuner som står inför beslutet att bygga nytt äldreboende/omsorgsboende. Via abonnemangsavtal köper kommunen ett antal platser som kan utökas i takt med att behovet ökar. Lokalt anpassade lösningar Vi erbjuder lokalt anpassade lösningar som möter morgondagens utmaningar och vårdgarantins krav. Carema har lång erfarenhet av konkurrensutsättning och vår filosofi är att kombinera det lilla företagets närhet och engagemang med det stora företagets samlade kompetens och ekonomiska stabilitet. Genom samarbete och nytänkande vidareutvecklar och förbättrar vi verksamheter utifrån lokala behov. Här presenterar vi några bra exempel. Exempel på detta är Caremas äldreboende Krusmyntan i Tyresö samt Caremas gruppboende inom LSS, Odenslunda i Upplands Väsby. Kommunen binder inte kapital i fastighet och tar därmed små ekonomiska risker Kommunen får en flexibel tillgång till platser med hög vårdkvalitet för olika kundgrupper Kommunen tillvaratar vårdgivarens kunskap i utformandet av kostnadseffektiva boenden med hög standard. Åsa Hallgren, Carema Äldreomsorg, Ingela Georgas, Carema Orkidén,

6 Caremas Brynäsmodell Här samverkar primärvården på Brynäs hälsocentral och äldreomsorgen vid Sjätte Tvärgatan 26 i Gävle. Caremas Brynäsmodell ger ökad trygghet och hög kvalitet i omsorgen samt kostnadseffektivitet för både kommun och landsting. Effektivare utnyttjande genom minskad överlappning av resurser Minskat antal akuttransporter och jour-läkarbesök Kontinuitet i läkarkontakter leder till ökad trygghet för kunder och deras närstående Våra kunder får en klart minskad och mer effektiv läkemedelsanvändning. Detta leder till lägre läkemedelskostnader. Margaretha Eriksson, Carema Äldreomsorg, Ing-Marie Ekström, Carema Primärvård, I Simrishamn lever de goda idéerna På Sjukhuset i Simrishamn ansvarar Carema för närsjukvården för invånarna i Simrishamn och Tomelilla kommuner. I uppdraget från Region Skåne ingår Sjukhuset i Simrishamn inklusive vårdcentral och även primärvård på Österlen i de kringliggande orterna. David Philipson, Carema Specialistvård, Marlene Stigsdotter, Närvårdschef Simrishamn, Sjukhusets korta beslutsvägar, starka lokala förankring och det goda nätverksklimatet på Österlen gör det lätt att arbeta med goda idéer, både inom sjukhuset och med det övriga lokala samhällslivet. Sjukhuset är en viktig lokal aktör som deltar aktivt i samhällsutvecklingen. Bland annat pågår ett projekt med lokalt producerad mat, som serveras till patienter, personal och besökare vid sjukhuset. Sjukhusets viktigaste uppgift är förstås att ge en god och komplett sjukvård till invånarna. I utbudet ingår ett brett spektrum av specialistmottagningar det finns ett 30-tal olika mottagningar i Simrishamn, bland annat den nationellt uppmärksammade KOL-mottagningen. Dessutom finns det vårdavdelningar och en närakut som är öppen dagligen kl Alla möjligheter inom autism Carema VIP erbjuder verksamhet för barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrat, i form av förskola, grund- och gymnasiesärskola samt korttidshem. Vi erbjuder även boende för barn och ungdomar med autism där barnen kan utvecklas individuellt och i grupp. Verksamheterna genomsyras av en pedagogik som bygger på samspel mellan barn och medarbetare samt en nära kontakt med föräldrar och närstående till barnen. Målet är normalisering och självständighet där barnen utvecklas individuellt och i grupp. Pedagogiken och barnens livsglädje är ständigt i fokus. Ingela Georgas, Carema Orkidén,

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Humana Verksamhetsberättelse 2013 Kort om Humana Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi är 12 000 medarbetare som med kunden i fokus verkar

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer