Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011"

Transkript

1 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011

2 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnr Publicerad juni

3 Förord Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under tre år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsen ska sammanställa och redovisa genomförd tillsyn och gjorda iakttagelser i årliga delrapporter och en slutrapport som ska överlämnas till regeringen senast den 1 oktober Denna rapport redovisar tillsyn som genomförts under I rapporten ingår också en redovisning av den oanmälda tillsyn av boenden för demenssjuka som Socialstyrelsen genomförde natten mellan 8-9 november Målet med den förstärkta tillsynen är att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till samt att kommuner, landsting och enskilda verksamheter ska förmås utveckla en vård och omsorg av god kvalitet. Tillsynen, som inleddes samtidigt som tillsynen över socialtjänsten överfördes från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, har olika fokus för de tre åren. Intentionerna som gavs i det tidigare s.k. äldreskyddsuppdraget ska fortfarande vara giltiga; bland annat att tillsynen ska vara operativ och koncentreras till verksamheter där det finns indikationer om att det kan förekomma brister eller missförhållanden. Tillsynen är integrerad, kvalitet och följsamhet till bestämmelser i lagar och föreskrifter har granskats i både socialtjänstverksamheter och hälso- och sjukvård. En projektgrupp med inspektörer från de sex regionala tillsynsenheterna har planerat tillsynen och utformat underlag för inspektionerna, i gruppen finns inspektörer från både socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsområdet. Representation från de båda tillsynsområdena finns också i styrgruppen. Rapporten har utarbetats av Gunilla Westerdahl, utredare vid enheten för Tillsynsutveckling, med stöd av projektgruppen och projektledarna Lillemor Johansson, region sydväst, Kerstin Gudmundsson, region Mitt under 2010 och från 2011 Anita Ohlsson, region sydöst. Styrgruppen med ordförande Anne-Marie Danon, enhetschef på enheten för Tillsynsutveckling, har lett arbetet. Håkan Ceder Ställföreträdande generaldirektör 3

4 4

5 Innehållsförteckning Förord 3 Innehållsförteckning 5 Sammanfattning 7 De äldre personerna är nöjda med bemötandet 7 Äldre personers självbestämmande är begränsat 7 Samverkansrutiner finns och samordningen fungerar 8 Övergripande kvalitetssystem behöver utvecklas 8 De äldre är inte alltid delaktiga i planeringen av sin omsorg 8 Informationen bör anpassas till äldre personer 8 Ansökan handläggs mestadels enligt bestämmelserna 9 Bemanningen begränsar den enskildes självbestämmande 9 Den vikarierande personalen får stöd och handledning 9 Genomförandeplaner används inte som de ska 9 Bristfällig genomförandeplan kan innebära rättsförlust 10 Också den löpande dokumentationen har brister 10 Otillräcklig bemanning och inlåsning nattetid i demensboenden 10 Hur Socialstyrelsens beslut efterlevs 11 Bakgrund 12 Uppdraget 12 Äldretillsynen Oanmälda och föranmälda inspektioner 13 Integrerad tillsyn 14 Genomförandet 14 Den oanmälda tillsynen 14 Den föranmälda tillsynen 15 Rapporten 15 Resultat 17 Kvalitet 17 Vikarier får stöd och introduktion 18 De flesta verksamheter har rutiner för samverkan 18 Lex Sarah är känd, men inte föreskriften om fel och brister 19 Äldre personer ges inte alltid möjlighet till en aktiv tillvaro 19 Brister iakttagna i den oanmälda tillsynen 20 Rättssäkerhet 21 Den äldre personen får inte tillräcklig information 22 Genomförandedokumentation finns men har brister 22 Vårdkedjan 23 Gemensamma rutiner för samordnad vårdplanering finns, men tillämpas inte alltid 24 Vårdplaner saknas ibland 25 Vårdkedjan har svaga länkar 25 De äldre bemöts respektfullt, men är inte alltid delaktiga 26 Brister iakttagna i den föranmälda tillsynen 27 Oanmäld nattillsyn i demensboenden 29 5

6 Om kvalitet i äldreomsorgen 29 Om tvångs- och skyddsåtgärder 29 Tillsynens resultat 30 Referenser 32 Bilaga - Förteckning över granskade verksamheter och kommuner 33 6

7 Sammanfattning Socialstyrelsen genomför under tre år, på uppdrag av regeringen en nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Denna delrapport redovisar tillsyn som genomförts under Tillsynen har olika fokus för de tre åren och omfattar både föranmälda och oanmälda inspektioner. Det första året, 2010, har samordnad vårdplanering, vårdkedjan samt rättssäkerhet i handläggningen av biståndsansökningar granskats i en föranmäld tillsyn. Därutöver har oanmälda inspektioner gjorts i korttids- och demensboenden för att granska kvalitet i vård och omsorg under sommaren. Fokus har då varit kvalitetssäkring, samverkan, dokumentation i genomförandet, bemanning och introduktion samt personalens kompetens och omsorgens innehåll. Utöver redovisningen av regeringsuppdraget innehåller rapporten en redogörelse för den av Socialstyrelsen egeninitierade nationella tillsyn av demensboenden som genomfördes i november Syftet med tillsynen var att få en bild av hur personer med demenssjukdom får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda nattetid. Tillsynen 2010 omfattar totalt 98 kommuner/kommundelar 1 och 20 landsting. Sammanlagt 30 oanmälda inspektioner genomfördes under sommarmånaderna i 23 korttidsboenden och 7 demensboenden. Socialstyrelsen har i den föranmälda tillsynen följt hur vårdkedjan fungerat för äldre personer som varit inskrivna på sjukhus och därefter fått insatser i ordinärt eller särskilt boende. Den tillsynen omfattar 20 landsting och 72 kommuner/kommundelar. Inspektionerna har gjorts i 31 korttidsboenden och 41 hemtjänst/hemsjukvårdsverksamheter. Inom hälso- och sjukvårdsområdet omfattas totalt 65 slutenvårdsverksamheter och 76 öppenvårdsverksamheter. Nedan redovisas sammanfattningsvis Socialstyrelsens viktigaste iakttagelser. De äldre personerna är nöjda med bemötandet Ett stort antal äldre personer och deras närstående intervjuades i tillsynen och tillfrågades om sin uppfattning om den hjälp de får och hur delaktiga de är i planering och genomförande av vård och insatser. De flesta är nöjda och tycker att de får ett gott och respektfullt bemötande. Men det fanns också kritiska synpunkter. Vissa äldre personer som vistades på korttidsboende tyckte att de inte hade tillräckliga möjligheter till sociala aktiviteter, framförallt inte till aktiviteter som är individuellt utformade och som de själva efterfrågat. Äldre personers självbestämmande är begränsat Verksamheterna lever inte upp till målformuleringarna i socialtjänstlagen om den äldre personens rätt till inflytande över vardagstillvaron och att få 1 Med kommundelar avses även stadsdelar. 7

8 individuella sociala behov tillgodosedda. Det förekommer att personalens schema styr när den äldre personen ska få hjälp och att sociala aktiviteter inte ses som en beslutad insats som ska verkställas som andra insatser. För att uppnå kraven på god kvalitet i vård och omsorg krävs ett förändrat synsätt på äldre personers rätt till självbestämmande och en meningsfull tillvaro. Samverkansrutiner finns och samordningen fungerar Äldre personer har relativt ofta ett samtidigt behov av vård och omsorg från sjukhus, primärvård eller annan öppenvård och socialtjänst. För att säkerställa att äldre personers behov av öppenvård eller socialtjänstinsatser tillgodoses efter utskrivning från sjukhus måste landstingets och kommunens verksamheter arbeta både efter egna interna rutiner och gemensamma övergripande samverkansrutiner. Tillsynen visar att merparten av verksamheterna har rutiner för fungerande samverkan och samarbete både internt och externt. De flesta landsting och kommuner har beslutat om gemensamma rutiner där de överenskommit om hur vårdplaneringen ska gå till. Rutinerna tillämpas dock inte alltid och avvikelser hanteras inte systematiskt. Övergripande kvalitetssystem behöver utvecklas Socialstyrelsen fann i tillsynen av den samordnade vårdplaneringen brister och förbättringsområden hos såväl landstingens som kommunernas verksamheter när det gäller hantering av avvikelser och fel och brister. I vårdkedjan är alla länkar viktiga och oavsett var en avvikelse eller brist uppstår kan det få till följd att den äldre personen blir utan behövlig vård eller insats. Avvikelser och fel och brister måste därför hanteras i ett övergripande kvalitetssystem. Det finns landsting och kommuner där det övergripande kvalitetssystemet fungerar bra, men också verksamheter där rutiner för den gemensamma hanteringen av avvikelser och fel och brister saknas eller inte tillämpas. De äldre är inte alltid delaktiga i planeringen av sin omsorg En viktig aktör i en samordnad vårdplanering är den äldre personen själv. Redan vid utskrivning från sjukhuset ska den enskilde närvara. Så är det också mestadels, men äldre personer upplever ändå ibland att allt sker över huvudet på honom eller henne. Det är inte alltid lätt att göra den äldre personen verkligt delaktig. Han eller hon kanske inte riktigt orkar medverka eller förstår inte vad som sägs. Vårdplaneringen och mötet måste därför anpassas till den enskildes förutsättningar och utformas så att den äldre personen ges reell möjlighet att förstå och komma till tals. Informationen bör anpassas till äldre personer För att äldre personer ska kunna ta tillvara sina rättigheter krävs att de har information om socialtjänstens regler och rätten till bistånd. De är till exempel inte alltid medvetna om möjligheten att ansöka om insatser som ligger utanför kommunens riktlinjer och utbud eller att beslut kan överklagas. Det 8

9 är viktigt att socialtjänsten anpassar informationen till den individ som ska ta emot den så att äldre personer får sina rättigheter tillgodosedda. Informationen måste vara både skriftlig och muntlig och anpassad till målgruppen. Ansökan handläggs mestadels enligt bestämmelserna I de flesta av Socialstyrelsens granskningar bedömdes att kraven på rättsäkerhet var tillgodosedda i handläggningen av biståndsansökningar. Men i vissa kommuner fanns otydligheter och brister i beslutsfattandet; Socialstyrelsen har ställt krav på förbättringar i en fjärdedel av granskningarna. Vissa kommuner tillämpar inte bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223), FL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, vilket kan ta sig olika uttryck och ibland innebär rättsförlust för den enskilde. Av intervjuer med äldre personer framgick bland annat att några fått avslagsbeslut muntligt och inte informerats om sin rätt att överklaga. Och alla visste inte vart man vänder sig för att förnya sin ansökan. Bemanningen begränsar den enskildes självbestämmande Syftet med den oanmälda tillsyn som genomfördes under sommaren i huvudsakligen korttidsboenden, var att granska kvalitet i vården och omsorgen under semesterperioden. Intervjuad personal bedömde vanligen bemanningen som tillräcklig, men flera uppgav även att den ibland inte räcker för att ge individuella insatser och erbjuda aktiviteter. Den äldre personen får hjälp med att duscha eller ta en promenad när det passar verksamheten och inte efter egna önskemål Den vikarierande personalen får stöd och handledning Socialstyrelsen fann att den vikarierande personalen hade relevant kompetens och att både introduktion och handledning tillhandahölls. Merparten av de granskade verksamheterna hade säkerställt att såväl vikarierande sjuksköterskor som omsorgspersonal har tillräcklig kompetens i förhållande till patienternas hälso- och sjukvårdsbehov. Riskbedömningar utifrån patientsäkerheten gjordes dock bara i hälften av verksamheterna. Vård och omsorg ska vara av god kvalitet och patientsäkerheten ska vara säkerställd också under sommarperioden. Några genomgående brister har inte iakttagits i de 30 verksamheter som inspekterades. De vanligaste bristerna rör genomförandedokumentation och kvalitetssystem. Tillsyn kommer att genomföras under sommarperioden utifrån samma frågeställningar också de två kommande åren. Genomförandeplaner används inte som de ska Dokumentation i genomförandet har varit ett område där brister konstaterats tidigare i länsstyrelsernas och Socialstyrelsens tillsyn. Det har blivit bättre, de flesta verksamheter upprättar numera genomförandeplaner, men för många verksamheter återstår att förbättra innehållet i planerna så att de överensstämmer med bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och 9

10 allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5). När den enskilde inte är delaktig, mål saknas för insatserna och planerna inte följs upp så som granskningarna visade i många fall är det en indikation på att genomförandeplanen inte är det instrument det är tänkt att vara. Genomförandeplanen ska göra det möjligt att tillsammans med den enskilde följa om han eller hon får de insatser som beslutats och hur dessa fungerar. Planen är ett viktigt instrument för att se till att den äldre personen får vård och omsorg av god kvalitet och sina rättigheter tillgodosedda. Bristfällig genomförandeplan kan innebära rättsförlust En tredjedel av granskade genomförandeplaner i den föranmälda tillsynen hade inte utformats med utgångspunkt i biståndsbeslutet. Detta kan vara en konsekvens av att biståndshandläggare fattar s.k. rambeslut om plats i ett särskilt boende utan att precisera vilka insatser den enskilde beviljats där. Då kan det istället bli utföraren, dvs. personalen i boendet eller hemtjänsten, som bedömer och beslutar om vilka insatser den enskilde ska få och för den äldre personen blir det otydligt vilken hjälp som han eller hon beviljats. Det finns också en risk att behov av och önskemål om sociala aktiviteter inte kommer med i genomförandeplanen och att detta behov tillgodoses endast om det finns tillräcklig med personal eller att andra praktiska förutsättningar är uppfyllda i verksamheten. Också den löpande dokumentationen har brister I den föranmälda tillsynen saknades löpande journalanteckningar i en fjärdedel av verksamheterna och i en tredjedel konstaterades brister. Socialstyrelsen fann bland annat att viktiga händelser inte noterats och att det var svårt att utläsa om insatser utförts som planerats. I nästan en tredjedel av verksamheterna fördes social journal och patientjournal i samma dokument och det förekom att journaler inte förvarades på ett säkert sätt. Patientjournalerna hade i de flesta fall ett relevant innehåll, men Socialstyrelsen ställde krav på förbättringar angående journalföring eller vårdplaner i 20 beslut. För en fjärdedel av de äldre saknades vårdplan helt och en tredjedel av de granskade vårdplanerna bedömdes som ofullständiga. Otillräcklig bemanning och inlåsning nattetid i demensboenden Socialstyrelsens nationella nattillsyn i november 2010 omfattade oanmälda inspektioner i 48 kommuner och totalt 94 demensboenden. Syftet var att få en bild av hur personer med demenssjukdom får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda nattetid. Tillsynen visade att i sex av tio inspekterade verksamheter lämnades äldre personer inlåsta utan uppsikt under kortare eller längre tid av natten. Socialstyrelsen bedömer att verksamheterna behöver bättre kunskap om vilka regler som gäller och arbetssätt för att hantera problematiken. 10

11 Hur Socialstyrelsens beslut efterlevs Socialstyrelsen har i 75 beslut som riktats till vårdgivare eller nämnd ställt krav på åtgärder för att komma tillrätta med de brister som iakttagits i den förstärkta tillsynen. Landsting, kommuner och andra vårdgivare redogör nu löpande för hur bristerna ska rättas till varefter Socialstyrelsen fattar slutliga beslut. I nästa delrapport i maj 2012 avser myndigheten att redovisa hur verksamheterna följer Socialstyrelsens krav och vidtar åtgärder för att förbättra kvaliteten i vård och omsorg. 11

12 Bakgrund Uppdraget Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under tre år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre [1]. Socialstyrelsen ska enligt uppdraget sammanställa och redovisa genomförd tillsyn och gjorda iakttagelser i årliga delrapporter samt i en slutrapport som ska överlämnas till regeringen senast den 1 oktober I denna rapport redovisas tillsyn som genomförts under Rapporten innehåller också en redovisning av den av Socialstyrelsen initierade nationella tillsyn av demensboenden nattetid som genomfördes i november 2010 den s.k. nattillsynen. Målet med den förstärkta tillsynen är att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till samt att kommuner, landsting 2 och enskilda verksamheter ska förmås utveckla en vård och omsorg av god kvalitet. Intentionerna i de riktlinjer och villkor som gavs i det tidigare så kallade äldreskyddsuppdraget ska fortfarande vara giltiga: Tillsynen ska bedrivas operativt ur ett medborgarperspektiv, den ska synliggöras och den ska vara problemorienterad och koncentreras till verksamheter där det finns indikationer om att det kan förekomma brister eller missförhållanden. Den enskildes behov, rättigheter, säkerhet och självbestämmande enligt gällande lagstiftning ska i första hand uppmärksammas i tillsynen. Både föranmälda och oanmälda inspektioner ska förekomma. Socialstyrelsen ska också genomföra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre med fokus på hur äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samverkar med varandra, hur vårdkedjorna dem emellan fungerar, hur samverkan fungerar mellan enheter inom samma vårdgivare samt granska hur verksamheter uppfyller kravet på god vård och god kvalitet i omsorgen och om personalen har tillräcklig utbildning och erfarenhet. Granskningen ska särskilt uppmärksamma hur vården, omsorgen och rehabiliteringen fungerar för äldre med stora och sammansatta behov och särskilt granska förskrivningen av vissa läkemedel för denna grupp äldre. Av redovisningen ska framgå hur huvudmännen och utförarna efterlever Socialstyrelsens krav på åtgärder för att komma tillrätta med brister och missförhållanden. Äldretillsynen Tillsynen är integrerad och genomförs med stöd av 13 kap 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, respektive 6 kap.1 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS och från och med kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), PsL. 2 Med landsting avses även regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. 12

13 Tillsynen har olika fokus för de tre åren och omfattar både föranmälda och oanmälda inspektioner. Det första året, 2010, har samordnad vårdplanering, vårdkedjan samt rättssäkerhet i handläggningen av biståndsansökan granskats i en föranmäld tillsyn. Därutöver har oanmälda inspektioner gjorts i korttids- och demensboenden för att granska kvalitet i vård och omsorg under sommaren. Fokus har då varit kvalitetssäkring, samverkan, dokumentation i genomförandet, bemanning och introduktion, personalens kompetens och omsorgens innehåll. Oanmäld tillsyn under sommarperioden kommer att genomföras på samma sätt 2011 och Under 2011 granskas i en föranmäld tillsyn bland annat dokumentation och läkemedelshantering i särskilda boenden samt omsorgens innehåll och den enskildes delaktighet. Planering av innehållet i den föranmälda tillsynen 2012 pågår. Resultat från dessa tillsyner redovisas i kommande rapporter. I förberedelserna inför tillsynsaktiviteterna har Socialstyrelsen haft tillfälle att lämna information till Regeringens Pensionärskommitté och träffat intresseorganisationer som har bidragit med synpunkter. Organisationer som varit involverade är Sveriges pensionärsförbund (SPF), Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), Sveriges Finska pensionärer, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF) samt Demensförbundet. De kommunala pensionärsråden (KPR) har informerats om tillsynen och får regelmässigt ta del av besluten från de enskilda inspektionerna. Även Socialstyrelsens Äldreråd har informerats om tillsynen och lämnat synpunkter. Regeringen har angett att tillsynen bör utgå från Socialstyrelsen kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården och de nationella bedömningskriterier (NBK) som länsstyrelserna och Socialstyrelsen tagit fram [2]. NBK används som ett verktyg för bedömning och grundas på lagar och föreskrifter för respektive granskningsområde. De definitioner av förutsättningar för god vård och omsorg i socialtjänsten som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat som komplement till lagstiftningen har legat till grund för tillsynen: självbestämmande och integritet, helhetssyn och samordning, trygghet och säkerhet, kunskapsbaserad verksamhet, tillgänglighet [3]. Oanmälda och föranmälda inspektioner Socialstyrelsen har under 2010 genomfört både föranmälda och oanmälda inspektioner och kommer också fortsättningsvis att använda båda metoderna. Båda har för- och nackdelar. Det ger olika förutsättningar för en inspektion huruvida den är aviserad eller inte. En föranmäld tillsyn kan vara mer effektiv då verksamheten får möjlighet att förbereda sig genom att ta fram efterfrågad dokumentation och se till att chefer och personal har avsatt tid för intervjuer. En risk är dock att informationen blir tillrättalagd och att tillsynens resultat därför kan ifrågasättas. En oanmäld tillsyn kan ge en ögonblicksbild, men det kan vara svårt att få tillgång till dokumentation och ibland finns inte lämpliga intervjupersoner tillgängliga. Ytterligare en nackdel är att det ibland är olämpligt med oanmälda inspektionsbesök när ett boende har en särskilt sårbar målgrupp. 13

14 Integrerad tillsyn Vård och omsorg om äldre regleras av både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Socialstyrelsen har med den äldre personen i fokus granskat verksamheter i kommuner och landsting utifrån båda lagområdena. I planering och genomförande av den operativa tillsynen och i utformandet av besluten har inspektörer med kompetens från både hälso- och sjukvård och socialtjänst samarbetat. Inom hälso- och sjukvårdsområdet har tillsynen omfattat slutenvårdens och primärvårdens ansvarstagande i den samordnade vårdplaneringen samt sjukvårdsinsatser i särskilda boenden och den kommunala hemsjukvården. Kvalitet i särskilda boenden (korttids- och demensboenden) samt rättssäkerhet i handläggning och dokumentation har granskats inom socialtjänsten. Genomförandet Tillsynen 2010 omfattar totalt 98 kommuner/kommundelar 3 och 20 landsting. Urvalet har genomgående utgått från en bedömning av risk för brister i kvalitet och rättssäkerhet. Socialstyrelsen har valt att granska verksamheter där det funnits indikationer på att brister kan förekomma eller verksamheter som inte granskats under en längre tid. I tillsynen av den samordnade vårdplaneringen har sjuka äldre personer med stora och sammansatta behov följts i vårdkedjan. I bilagan redovisas de landsting, kommuner och verksamheter som varit föremål för granskning. Av tabellen nedan framgår hur de sammanlagt 102 inspektionerna fördelar sig på Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Tabell 1. Genomförda inspektioner 2010 Region Oanmälda Föranmälda Antal kommuner Antal landsting inspektioner inspektioner Nord Öst Mitt Sydväst Sydöst Syd Summa Den oanmälda tillsynen Sammanlagt 30 oanmälda inspektioner genomfördes under sommarmånaderna i 23 korttidsboenden och 7 demensboenden. Alla granskade verksamheter utom två är i kommunal regi. Tillsynen omfattade 30 kommuner eller kommundelar. Bemanning, introduktion av nyanställda och personalens kompetens var i fokus. Intern och extern samverkan, genomförandedokumentation och kvalitetssäkring har också omfattats av tillsynen. Verksamhetsansvariga chefer, 3 Med kommundelar avses även stadsdelar. 14

15 vård- och omsorgspersonal, sjuksköterskor och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har intervjuats vid inspektionerna och ett hundratal personakter har granskats. Vid inspektionerna har också de äldre och deras närstående besvarat frågor om sina upplevelser av vården och omsorgen. I den oanmälda tillsynen har 48 vård- och omsorgstagare och 23 närstående intervjuats. Den föranmälda tillsynen Socialstyrelsen har i varje tillsyn i ett urval landsting och kommuner följt hur vårdkedjan fungerat för vardera 2 4 äldre personer som varit inskrivna på sjukhus och därefter fått insatser i ordinärt eller särskilt boende. Urvalet har varit äldre personer med behov av både socialtjänstinsatser och hälsooch sjukvård. Tillsynen omfattar 20 landsting och 72 kommuner/kommundelar. Inspektionerna har gjorts i 31 korttidsboenden och 41 hemtjänst/hemsjukvårdsverksamheter, nästan alla i kommunal regi. Inom hälso- och sjukvårdsområdet omfattar tillsynen 60 landstingsdrivna sjukhus/slutenvårdsverksamheter samt 5 sjukhus/slutenvårdsverksamheter som drivs i privat regi totalt 65 verksamheter. Därutöver har ingått 63 vårdcentraler 4 i landstingets och 13 i privat regi sammanlagt 76 öppenvårdsverksamheter. Merparten av de privata vårdgivarna finns i Stockholms län. Där har tillsynen omfattat 3 slutenvårds- och 5 öppenvårdsverksamheter i privat regi. Socialstyrelsen har tagit del av övergripande riktlinjer och rutiner samt dokumentation i slutenvården, primärvården, hemsjukvården och socialtjänsten. Patientjournaler inom sluten- och öppenvård samt personakter inom socialtjänsten har granskats rörande ca 200 personer. Intervjuer genomfördes med omsorgschefer, biståndshandläggare, enhetschefer samt verksamhetschefer enligt 29 HSL i hemsjukvård och primärvård. Även distriktsläkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor samt arbetsterapeuter och sjukgymnaster har intervjuats. Ca 175 äldre personer och ett 40-tal närstående tillfrågades om bemötandet och hur de uppfattar vården och sin delaktighet i planeringen. I tillsynen av slutenvården har en enkät om rutiner för vårdplaneringen besvarats av verksamhetschefen. Inga intervjuer har genomförts i slutenvården. Rapporten I denna delrapport redovisas tillsynens resultat avseende hur hälso- och sjukvården och äldreomsorgen samverkar med varandra hur samordningen mellan hälso- och sjukvården och äldreomsorgen fungerar i vårdkedjan hur verksamheter uppfyller kravet på god vård och god kvalitet i omsorgen om personal har tillräcklig utbildning och erfarenhet hur vård och omsorg uppfattas av de äldre och anhöriga 4 Med vårdcentral avses också de primärvårdsverksamheter som benämns hälsocentral. 15

16 hur krav på rättssäkerhet tillgodoses i handläggning av ansökan och dokumentation i genomförandet hur trygghet och säkerhet tillgodoses nattetid i boenden för demenssjuka. Vissa granskningsområden ingår i både den oanmälda och den föranmälda tillsynen, andra är specifika för respektive tillsyn. Intern och extern samverkan, genomförandedokumentation och kvalitetssystem har granskats i båda. Resultaten redovisas såväl sammantaget som separat. Det framgår av texten om det är den oanmälda eller den föranmälda som avses. Socialstyrelsens iakttagelser från de enskilda inspektionerna redovisas i beslut som riktas till nämnden eller huvudmannen/vårdgivaren med krav på att eventuella brister ska åtgärdas. När Socialstyrelsen ställer krav på åtgärder ska nämnden, huvudmannen eller vårdgivaren inom en angiven tid komma in med redovisning av hur och när begärda åtgärder vidtagits eller planeras. Vid tidpunkten för sammanställningen av denna rapport har endast en mindre andel redovisningar kommit in varför uppföljningen av Socialstyrelsens beslut kommer att framgå av nästa delrapport (2012). 16

17 Resultat Kvalitet Socialtjänstens verksamhet för äldre ska präglas av respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, trygghet och värdighet. Socialnämnden ska enligt 5 kap. 4 SoL verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. I socialtjänstens verksamheter ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (3 kap 3 SoL). Enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap 5 andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Av 2 e HSL framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Bestämmelse om att kvaliteten i hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras finns i 31 HSL. Under sommarperioden arbetar många vikarier inom äldreomsorgen; såväl vård- och omsorgspersonal som sjuksköterskor och annan legitimerad personal. Verksamheterna ska se till att vikarierna har tillräcklig kompetens för sina uppgifter och att de får introduktion, stöd och tillräcklig information om de äldres behov. Bemanningen ska också under semesterperioden ge förutsättningar för vård och omsorg av god kvalitet. För att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och inte utsättas för risker måste de olika yrkesgrupperna samarbeta. Det kan gälla överföring av information och samordnad planering av vården och omsorgen. Detta regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11) och Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). Det ska också finnas rutiner för samverkan på övergripande nivå. Landstingen och kommunerna ska i samråd utarbeta rutiner för vårdplanering inför utskrivning av patienter och för överföring av information i enlighet med lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård samt i 2 och 3 kap. Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27). Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att det ska finnas riktlinjer och rutiner för att identifiera och hantera fel och brister och för klagomålshantering (4 kap 3,4 SOSFS 2006:11). Dessa rutiner samt rutinerna för anmälningar om allvarliga missförhållanden enligt lex Sarah (14 kap. 2 SoL) samt för avvikelsehantering (4 kap. 6 SOSFS 2005:12) ska vara kända och tillämpas av alla som arbetar i verksamheten. Erfarenheterna ska användas i 17

18 det systematiska kvalitetsarbetet så att bristerna åtgärdas och förbättringar genomförs. För att patientsäkerheten ska vara garanterad också under sommaren krävs att verksamheten analyserar riskerna för de boende före sommaren och sedan följer upp hur rutinerna fungerat. Vikarier får stöd och introduktion De verksamheter som inspekterades under sommaren 2010 i den oanmälda tillsynen hade i de flesta fall planerat vikariebemanningen och erbjudit introduktion till de nyanställda. Introduktionen var dock inte alltid tillräcklig eller anpassad till de specifika behov som personer med demenssjukdomar har. Personalen uppgav att de får stöd och handledning i arbetet. Bemanningen granskades genom att personal och boende i intervjuer tillfrågades om hur de uppfattade personaltätheten och svaret var oftast att den var tillräcklig. I några verksamheter bedömde dock omsorgspersonal att bemanningen var på gränsen eller otillräcklig under kvällar och helger. Också äldre och anhöriga uttryckte i intervjuer att personalen inte räckte till för att till exempel erbjuda sociala aktiviteter. Bemanningen av legitimerad personal i förhållande till de boendes sjukvårdsbehov bedömdes av personalen som tillräcklig i de flesta av de inspekterade boendena, men det fanns också verksamheter som inte klarade full bemanning under semesterperioden. Sjuksköterskebemanningen bedömdes av tillfrågad personal som otillräcklig i ca 20 procent av granskade demens- och korttidsboenden. I tillsynen framkom att verksamheterna mestadels (ca 90 procent) säkerställer att såväl vikarierande sjuksköterskor som omsorgspersonal har tillräcklig kompetens i relation till patienternas hälso- och sjukvårdsbehov. Om en enskild boende blir akut sjuk eller när det av annan anledning uppstår behov av kontakt med sjuksköterska vet omsorgspersonalen hur de ska göra. De känner till verksamhetsansvarig chef och MAS och har tillräcklig kännedom om de patienter de ansvarar för. Delegering till vikarier förekommer i så gott som alla boenden och verksamheterna följer upp att de delegerade uppgifterna utförs korrekt. Vidare finns det lokala instruktioner för vad som får delegeras avseende läkemedel. De flesta verksamheter har rutiner för samverkan Äldre personer som kommer i kontakt med socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ofta sammansatta behov som kräver samverkan och samarbete, såväl internt som externt med andra myndigheter och aktörer. Samverkan är en förutsättning för att den enskilde ska få det stöd som motsvarar behovet. Socialstyrelsen granskade rutiner och ställde i båda tillsynerna frågor om hur samverkan säkerställs. Det visade sig att de flesta verksamheterna har rutiner och arbetssätt för en fungerande intern samverkan mellan olika professioner och ansvarsområden samt för hur rapporteringen mellan de olika arbetslagen i boendet ska gå till. Rutiner för personalens samverkan runt den äldres vård och omsorg var kända och tillämpade i merparten (ca 80 procent) av verksamheterna. 18

19 Rutiner för samverkan mellan personal med utredande och beslutande uppgifter och den personal som utför insatsen fanns i 90 procent av korttidsboenden och hemtjänstverksamheter i den föranmälda tillsynen. Detta har inte bedömts i den oanmälda tillsynen. De flesta verksamheter har rutiner för samverkan med hälso- och sjukvård och andra externa aktörer. Nästan alla landsting och kommuner har gemensamma rutiner för den samordnade vårdplaneringen. Dokumentation om den enskilde görs i de flesta verksamheter tillänglig för den personal som behöver den och planering av vården sker i möten där berörda yrkeskompetenser finns representerade, men det saknas ibland skriftliga rutiner och system för den interna informationsöverföringen. När samverkan inte systematiserats kan personalen gå miste om kunskap som behövs för att den enskilde ska få rätt vård. Omsorgspersonal i ett korttidsboende beskrev till exempel att de fick otillräcklig information från sjuksköterskan om de äldre som kom från sjukhuset och att de fick fånga sjuksköterskan i farten för att få viktig kunskap. Lex Sarah är känd, men inte föreskriften om fel och brister De oanmälda tillsynerna visade att rutiner för lex Sarah och klagomålshantering överlag är väl förankrade. Lex Sarah var känd och förankrad i ca 95 procent av de granskade verksamheterna och klagomålshanteringen i 85 procent. Merparten av verksamheterna uppgav att de använder erfarenheterna från lex Sarah-utredningarna och från klagomålshanteringen i kvalitetsarbetet. Dock fungerar det sämre med information till boende eller anhöriga om vart de ska vända sig med klagomål och synpunkter. Bara ungefär hälften av verksamheterna informerade om detta. De brister som konstaterats avseende kvalitetssäkringsrutiner handlar om att rutiner inte förankrats i personalgruppen eller att personal inte känner till föreskriften om fel och brister. Socialstyrelsen har ställt krav på åtgärder avseende rutin för fel och brister i tolv beslut (40 procent) i den oanmälda tillsynen. I nästan alla granskade verksamheter (90 procent) fanns det rutiner för avvikelsehantering som också den vikarierande omsorgspersonalen kände till. Det är ändå inte självklart att rutinen tillämpas. Personal i ett boende uttryckte att de skriver många avvikelserapporter men att det sedan inte händer något, de saknar återkoppling. Ett exempel på hur det kan se ut när det fungerar är en verksamhet som inrättat ett kvalitetsråd. I rådet som träffas regelbundet för att gå igenom avvikelser och andra händelser, ingår både legitimerad personal och omsorgspersonal. I den oanmälda tillsynen granskades också huruvida verksamheten gjorde riskbedömningar utifrån patientsäkerheten inför sommaren. Hälften av de 30 granskade boendena gjorde inte detta och det var sällan de hade kontrollerat legitimerad personal i Socialstyrelsens register. Äldre personer ges inte alltid möjlighet till en aktiv tillvaro God kvalitet i omsorgen om äldre förutsätter att äldre personer känner trygghet, får ett gott bemötande och ges möjlighet till en meningsfull vardag 19

20 med stimulerande aktiviteter. Det visade sig i intervjuerna att de äldre personerna och deras anhöriga/närstående är nöjda med vården, omsorgen och bemötandet. De anser att de har inflytande över sin tillvaro och kan bestämma över personliga saker, men de önskar mer sysselsättning och mer av aktiviteter som är individuellt anpassade. De kritiska synpunkterna handlar om att det inte erbjuds en meningsfull tillvaro. Personalen uppger att de försöker ge de boende möjlighet till inflytande genom att fråga och lyssna. De respekterar de boendes integritet genom att alltid knacka på dörren, låta den som vill vara ifred och alltid fråga den äldre personen hur han eller hon vill ha det. Det förekommer dock, enligt både personalen och de äldre själva, att bemanningen sätter gränser för till exempel när någon kan få hjälp att lägga sig eller få sällskap på en promenad. De äldre personerna tvingas anpassa sig efter de förutsättningar som ges utifrån bemanning och schemaläggning. Det kan få till följd att den som behöver hjälp med sänggåendet tvingas lägga sig innan den enda nattpersonalen går på sitt pass eftersom det med den bemanningen inte är möjligt att hjälpa alla utifrån enskilda önskemål och behov. Personal uttalade i intervjuerna att de strävar efter ett jämställdhetsperspektiv, men tillsynen visade att många ändå inte ser till mäns och kvinnors särskilda behov. När det gällde aktiviteter var det oftast kvinnors intressen som hade företräde framför männens. Det förekommer att äldre personer i korttidsboenden får dela rum och hygienutrymmen med personer de inte valt att bo tillsammans med. Detta har Socialstyrelsen sett som brister i den enskildes integritet och påpekat i några beslut. I fem av de 30 inspekterade verksamheterna i den oanmälda tillsynen uppmärksammades att den enskildes möjligheter att röra sig fritt begränsats till exempel för att dörrar varit låsta. Socialstyrelsen har inte i denna tillsyn särskilt granskat begränsningsåtgärder men har, när sådana brister uppmärksammats, krävt anpassning till gällande rätt. Brister iakttagna i den oanmälda tillsynen Fokus för den oanmälda tillsyn som genomfördes under sommaren 2010 i kommunala korttidsboenden (23) och demensboenden (7) har varit personalens kompetens, rutiner för kvalitetssäkring, rutiner för extern och intern samverkan, socialtjänstens dokumentation i genomförandet av beslutad insats, omsorgens innehåll, personalens kompetens och patientsäkerheten. Socialstyrelsen har i 23 av de 30 oanmälda inspektionerna funnit brister som ska åtgärdas. Endast sju av de granskade verksamheterna bedömdes helt uppfylla kraven i de delar som tillsynen omfattade. Fler än hälften av de 23 verksamheterna hade mer än en brist där åtgärd krävdes. 20

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Sammanfattning De flesta äldre anser att omsorgspersonalen har tillräcklig kompetens för att utföra insatserna och är i stort sett nöjda

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport II 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende 2010-11-17 1(5) Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende Bakgrund och syfte Socialstyrelsen har tillsyn över särskilda boendeformer för äldre enligt

Läs mer

Välkommen till Återföringsdialog!

Välkommen till Återföringsdialog! Välkommen till Återföringsdialog! Vilka faktorer kan stärka kvaliteten i HVB för vuxna? På vilket sätt kan tillsyn och granskning påverka kvaliteten? Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och Lena

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Sörmland (enligt SOSFS 2009:6) Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer