Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen."

Transkript

1

2 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen ger ut böcker och rapporter för att sprida kunskap om barns förhållanden, ge vägledning och inspirera till nya tankar och diskussioner. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras, där vi lyssnar till barn och lär av dem och där alla barn har möjligheter och framtidstro. ISBN Art nr: Rädda Barnen 2002 Text:Tapio Salonen Projektledare: Kalle Elofsson Produktionsledare: Ola Höiden Formgivare: Petra Handin, Kapsyl Reklam Omslag: Hemma Tryck: Temo-tryck, Stockholm Rädda Barnen Stockholm Tel: Fax:

3 Innehåll Förord Bakgrund Uppdrag och syfte Att konstruera ett kommunalt barnindex överväganden och ansatser Att studera välfärd Att studera barns levnadsvillkor Att mäta kommunala variationer Att försöka konstruera index över barns välfärdssituation Vilka krav bör ställas på indikatorer i ett framtida barnindex? Studiens uppläggning Hur mäta barns materiella levnadsstandard? Val av indikator Indikatorn låg inkomststandard Indikatorn socialbidrag Hur relateras data om låg inkomststandard med data om förekomst av socialbidrag? Barn och låg inkomststandard utfallsanalys Låg inkomststandard bland barnfamiljer under 1990-talet Ekonomisk fattigdom och etnicitet Variationer efter kommuntyp Kommunala mönster Barn och socialbidrag åtgärdsanalys Socialbidraget bland barn och deras familjer under 1990-talet Socialbidrag bland barnfamiljer i ett kommunalt perspektiv Jämförande analys mellan låg inkomststandard och socialbidrag bland barn och deras familjer under 1990-talet Jämförelse ekonomisk fattigdom och socialbidrag under 1990-talet Kommunala variationer Överlappning mellan ekonomisk fattigdom och socialbidrag Barns ekonomiska villkor bidrag till ett kommunalt barnindex Sammanfattning och slutsatser Mot ett kommunalt barnindex Indikator för barns rätt till skälig ekonomisk levnadsstandard Referenser

4

5 Förord Bakom mängden siffror, staplar och tabeller i denna skrift döljer sig högst påträngande vardagsvillkor för många barn i Sverige av idag. Fattigdomsforskningen har historiskt visat att ekonomisk nöd och umbäranden kan uthärdas om den delas av många andra i en likartad situation. Men om försakelser och ekonomiska hinder står i vägen för att kunna leva ett liv som de flesta andra i sin omgivning, i t.ex. grannskapet eller skolan, då blir knappheten inte bara ett ekonomiskt utan ett socialt och kulturellt gissel. En ständig påminnelse om att man är annorlunda. Modern fattigdom i ett överflödssamhälle som det svenska syns ofta inte på ytan, på kläder eller andra yttre attribut. Däremot gör knappheten sig ständigt påmind i en rad vardagliga sammanhang; som att inte kunna välja var och hur man vill bo, tvingas avstå från fritids- och kulturaktiviteter, inte kunna resa eller åka på semester m.m. Listan kan göras lång. Resultaten från denna studie ger förhoppningsvis en systematisk inramning för att bedöma utvecklingen av barnfattigdomens omfattning och fördelning i landets kommuner. Därutöver behövs naturligtvis varierande fördjupade studier som ger liv åt dessa förhållanden. En förhoppning är att resultaten från denna undersökning kan inspirera många olika aktörer att ställa nödvändiga följdfrågor på lokal nivå. Denna studie initierades våren 2001 av Rädda Barnen i Sverige, som tog kontakt med mig för att överväga möjligheterna att systematiskt bygga upp ett barnindex på kommunal nivå för att stämma av barnkonventionens efterlevnad i Sverige. En utan tvekan utmanande men också på många vis problematisk ambition. Samarbetet med uppdragsgivaren Rädda Barnen har varit stimulerande och utvecklande. De har visat en stor förståelse för forskningens arbets- och tankesätt. För detta vill jag varmt tacka Eva Svedling, Sven Winberg och inte minst projektledaren för detta utvecklingsarbete, Kalle Elofsson. Ett särskilt stöd i arbetet har givits från en referensgrupp bestående av Tobias Engberg (SCB), Eva Merje (Göteborgs stad) och Stefan de Vylder (nationalekonom). Jag vill också passa på att tacka Inger Forslund, Håkan Schultz och Helena Sjödén vid SCB för deras tjänstvillighet att smidigt ta fram relevanta registerunderlag. Därutöver har Anna Angelin, Anders Giertz och Bodil Rasmusson läst och kommenterat manus. Till alla dessa vill jag framföra ett varmt tack samtidigt som alla eventuella begränsningar och brister med denna skrift enkom återfaller på mig som författare. Torna Hällestad den 8 januari 2002 Tapio Salonen Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet 5

6 6 Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet

7 1. Bakgrund Barn i Sverige har i allmänhet goda levnadsförhållanden vad gäller exempelvis ekonomiska och materiella villkor, trygghet i närmiljön, socialt stöd från föräldrar och omgivning, situationen i skolan samt fysisk och psykisk hälsa. Samtidigt har det framkommit att vissa ofärdsförhållanden är relativt spridda bland barn.... Barnhushållen har generellt sett sämre förutsättningar än befolkningen i stort. I vissa avseenden har situationen försämrats under talet, såväl relativt som absolut. (SOU 2001:79 s. 59) Denna studie belyser barns ekonomiska levnadsvillkor i Sverige under talets sista årtionde. Hur har de grundläggande materiella förutsättningarna för barn och deras familjer utvecklats under detta årtionde som i många avseenden innebar påfrestningar och utmaningar för såväl samhällssystem som för enskilda hushåll? I vilken grad är det rimligt att hävda att vissa barn i Sverige inte garanteras ekonomiska uppväxtvillkor som står i samklang med uttalade politiska mål? I vilken utsträckning varierar dessa grundläggande materiella villkor för barn i landets kommuner? Ambitionen är att presentera en sammanhållen analys som förmår fånga variationer av barns ekonomiska villkor på kommunal nivå. Motivet till detta kan spåras i senare års ambitioner att på ett mer systematiskt sätt uppmärksamma barns rättigheter och villkor i samhället. Allt sedan Förenta Nationernas generalförsamling 1989 antog en konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) har Sverige haft för ambition att vara ett föregångsland i att praktiskt omsätta dess innebörd (se vidare t.ex. Barnombudsmannen 2001a för en genomgång av genomförda insatser). Utan tvekan har barnperspektivet blivit ett honnörsord i många officiella sammanhang under 1990-talet. Samtidigt har den krassa verkligheten under samma period satt dessa stolta ambitioner på svåra prov. I Sverige, liksom i många andra västländer, har talet präglats av den djupaste ekonomiska nedgångsperioden under efterkrigstiden. Den nyligen avslutade statliga kommittén för att göra ett välfärdsbokslut för årtiondet sammanfattar förändringarna på följande sätt (SOU 2001:79): Ökad ofärd: minskad sysselsättning, ökad negativ stress i jobben, ökad ohälsa, fler fick ekonomiska problem Ökad välfärd: minskad dödlighet, högre utbildningsnivå, högre löner Klass- och könsskillnader kvarstår: till nackdel för arbetare och kvinnor Ensamstående mödrar, utrikes födda och ungdomar: förlorargrupper i den utdragna sysselsättningskrisen Försörjningssystemen: skärpta krav och lägre ersättningsnivåer Ökad brukarfinansiering och privatisering inom välfärdstjänsterna Resursuttunning inom barnomsorg och skola: fritidshem i strykklass Äldre och funktionshindrade: koncentration av resurserna på en minskad grupp mycket hjälpbehövande Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet 7

8 Det är numera tämligen klarlagt (bl.a. genom de omfattande underlagsrapporterna till denna kommittés arbete) att den s.k. välfärdskrisen under 1990-talet långt ifrån berörde alla hushåll. Tvärtom har många under det gångna decenniet fått det allt bättre, såväl materiellt som hälso- och trygghetsmässigt. Inte oväntat slog arbetslösheten och neddragningarna i de offentliga systemen hårdast mot de grupper och hushåll som i samhället redan i utgångsläget har de mest sårbara och utsatta positionerna; lågutbildade, nyanlända flyktingar/invandrare, hushåll med stor försörjningsbörda etc. Förutom ungdomars och nyanlända invandrares växande svårigheter att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och i de offentliga trygghetssystemen har även barnfamiljers ökade försörjningsproblem varit ett tydligt ofärdstecken under 1990-talet. Våra analyser visar också att barn och barnfamiljer missgynnats av utvecklingen under decenniet. Andelen barn i hushåll med mycket låga inkomster eller i avsaknad av kontantmarginaler har ökat något under perioden, liksom skillnaderna gentemot övriga grupper. Detta gäller framförallt yngre barn, i åldrarna 0-6 år. Barn till arbetare, utrikes födda samt ensamstående föräldrar lever särskilt ofta under knappa villkor. (SOU 2001:79 s.10 11) Samtidigt som den ekonomiska utsattheten ökat för vissa hushåll har många hushåll fått det allt bättre i Sverige, även under de bekymmersamma åren under 1990-talet. Inkomstskillnaderna har ökat i så måtto att hushåll med redan höga inkomster fått ökade realinkomster medan hushåll med de lägsta inkomsterna fått sänkta inkomster. De fattiga i Sverige har under 1990-talet inte bara blivit fler utan också fattigare, såväl absolut som relativt (Socialstyrelsen 2001). Även om Sverige, sett i ett internationellt perspektiv, fortfarande har en förhållandevis låg inkomstojämlikhet har utvecklingen de senaste åren gått mot ökade inkomstskillnader. Det finns flera andra faktorer som talar för att levnadsvillkoren bland hushållen allt mer uppvisar en variation och spridning som påverkar den traditionella bilden av Sverige som en enhetlig generell välfärdsstat. Mångfalden i både förutsättningar och utformandet av vardagslivet kan numera alltmer förstås utifrån t.ex. etniska, utbildningsmässiga och lokala utgångspunkter. Närmare en fjärdedel av alla barn i Sverige har numera utländsk bakgrund (definierat som med minst en förälder född utomlands). Föräldrars bakgrund, i synnerhet deras utbildningsnivå, präglar fortfarande på ett markant sätt barnens vägval i utbildning och arbetsliv. Denna tilltagande differentiering i hushållens välfärdsvillkor slår sannolikt extra hårt på barnfamiljer med tanke på bl.a. försörjningsbörda, bundenhet till lokala arbetsmarknader och beroende av offentliga servicelösningar. Mycket talar för att barnfamiljernas levnadsvillkor avgörs alltmer på den lokala, kommunala, nivån. Utvecklingen under 1990-talet medförde tydlig trend av decentralisering av välfärdens utformning. Kommunerna har fått ta allt större ansvar för tidigare statliga angelägenheter, t.ex. skolväsende, omsorg av äldre och psykiskt sjuka samt arbetslöshetsbekämpning. Utifrån ett barnperspektiv blir det angeläget att identifiera de skillnader som förekommer på kommunal nivå. Detta gäller inte minst för barn som växer upp i utsatta hushåll. Kommunala till- 8 Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet

9 ämpningar avgör om barn till arbetslösa föräldrar får behålla sin daghemsplats eller hur olika hushållsutgifter bedöms inom ramen för socialbidragets behovsbedömning. Variationer i kommunala taxor har en betydelsefull inverkan på barnfamiljer med låga inkomster. Dessa trender under senare år innebär att förståelsen för barns uppväxtvillkor måste erbjuda en inramning som ersätter tidigare schablonbilder av Medelsvensson och enkla typfamiljsberäkningar med en förmåga att beskriva spännvidd och variationer som tar fasta på såväl ekonomiska som sociala, etniska och kulturella aspekter. Detta är en stor utmaning för välfärdsforskningen att bidra till kunskaper bortom begränsade beskrivningar av välfärdens fördelning utifrån snäva definitioner. Denna studie kommer att laborera med tämligen traditionella mått och uppdelningar på barns och deras familjers ekonomiska vardagsvillkor. Dess fokus ligger i att försöka fånga hushållsekonomiska variationer för barnfamiljerna över tid, för 1990-talet, och rum, utifrån kommunala variationer. För att djupare förstå t.ex. hur det är att växa upp i en familj som ständigt tvingas till ekonomiska försakelser behövs mer inträngande kvalitativa studier. I en intervjustudie (Hjort & Salonen 2000) förmedlas erfarenheter av hur det är att leva med en permanent otillräcklighet. Av föräldrarnas egna berättelser framträder en oroväckande bild av hur det är att inte kunna erbjuda sig själva och framför allt barnen sådana aspekter som för de flesta av oss betraktas som något självklart. Upplevelser av otillräcklighet, tendenser till social utestängning och att ställas inför ständiga försakelser och omöjliga val är återkommande inslag hos dessa fattiga barnfamiljer. En viktig dimension tycks varaktigheten i knapphetens gissel vara. En sak är att hamna i en tillfällig ekonomisk svacka och kanske tvingas akut avstå eller omprioritera hushållsutgifter. En helt annan sak är att under lång tid, kanske under hela barnets uppväxttid, leva under sådana begränsade förhållanden. I bedömningen av resultaten från denna kvantitativa studie bör läsaren vara varse om att alla försök till att definiera ett fattigdomsstreck obönhörligen innebär förenklingar av komplicerade och varierande levnadsvillkor. Även om barnhushåll blir definierade som fattiga, utifrån det ena eller andra kriteriet, behöver detta inte innebära att dessa hushålls levnadsvillkor överlag ser likartade ut. Variationer inom olika konstruerade subgrupper kan vara väl så varierande. Värdet av denna studie skall i främsta hand ses i relation till behovet av att beskriva barns ekonomiska levnadsstandard i Sverige på ett hållbart och trovärdigt vis som möjliggör framtida uppdateringar på kommunal nivå. Under senare år har ett förhöjt intresse och aktivitet märkts vad gäller att försöka följa upp välfärdsaspekter på lokal nivå, inom t.ex. folkhälsoarbete och strävandena att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter. I detta arbete efterfrågas konkreta och trovärdiga mått på olika aspekter av välfärdsutvecklingen. Denna studie är ett försök att bidra med ett sådant mått. Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet 9

10 2. Uppdrag och syfte Denna studie har tillkommit inom ramen för ett initiativ taget av Rädda Barnen att på sikt utveckla ett barnindex i Sverige som kan spegla förändringar i barns välfärdssituation på kommunal nivå. Denna ambition kan ses till organisationens övergripande mål att verka för att barnens rättigheter förverkligas, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Rädda Barnen är Sveriges största barnrättsorganisation och verkar såväl i Sverige som utomlands för att på olika sätt påverka och förändra samhället för barnets bästa. Organisationen grundades 1919 och kan idag betraktas som en folkrörelse med närmare en kvarts miljon personer som stödjer verksamheten. Svenska Rädda Barnen ingår i en internationell allians av ett 25-tal nationella organisationer. Rädda Barnen i Sverige finansieras av frivilliga bidrag, sponsorer, fonder och stiftelser. Därutöver finansieras organisationens internationella biståndsverksamhet till betydande del av offentliga medel (dessa får dock inte överstiga hälften av verksamhetens totala budget). Ambitionen att utveckla ett kommunalt barnindex för att följa upp barns situation kan ses som ett mer systematiskt initiativ från Rädda Barnens sida att framöver bevaka barns rättigheter i Sverige. Tidigare har organisationen bl.a. lämnat en rapport till FN om efterlevnaden av Barnkonventionen i Sverige (Rädda Barnen 1998). I denna rapport uttrycks farhågor för att barnfamiljerna i Sverige blivit mer ekonomiskt utsatta under 1990-talet och de följdkonsekvenser i form av ökad sårbarhet och utsatthet som följer därav. Rapporten uppmärksammade även den decentralisering som skett av flera politikområden under senare år som berör barns uppväxtvillkor. Delegering från stat till kommuner och landsting innebär ökad grad av variation av politikutformning och svårigheter av att kunna följa upp barns varierande villkor i Sverige. Rädda Barnen i Sverige uppdrog åt professor Tapio Salonen, vid Lund och Växjö Universitet, att ansvara för den första studien inom detta långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet med detta arbete formulerades på följande vis: Syftet med projektet är att under 2001 genomföra ett initialt utvecklingsarbete med syfte att konstruera ett index över barns situation i Sverige som framledes kan tjäna som modell för årliga uppdateringar. (ur uppdragsbeskrivningen ) Utifrån detta kan två skilda slags syften identifieras för denna studie. Ett mer långsiktigt och övergripande syfte är att initiera och bidra till att skapa ett kommunalt barnindex i Sverige. I en sådan belysning lyfts såväl principiella som metodologiska aspekter fram kring att skapa en robust modell för årligen återkommande barnindex. Utgångspunkter och överväganden för ett sådant bredare angreppssätt behandlas i nästa kapitel. Ett mer konkret empiriskt syfte med denna första studie har varit att lyfta fram något enstaka eller några specifika rättighetsområden och belysa dessa utifrån 10 Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet

11 kommunala variationer under 1990-talet. Val av rättighetsområden och empiriska indikatorer som förmår belysa dessa diskuteras i nästkommande kapitel. Dessa överväganden ledde fram till att denna första studie inriktas på att belysa barns ekonomiska villkor under 1990-talet utifrån ett kommunalt perspektiv. Motivet för att just studera barnens rätt till en dräglig levnadsstandard hänger ihop med flera faktorer. För det första är den ekonomiska dimensionen en central och omistlig del i vår förståelse av välfärdens utformning och fördelning. Som forskningen tidigare visat, vilket beskrivs i kapitel 4, har den ekonomiska och materiella dimensionen starka samband med i princip alla andra dimensioner i hushållens välfärd, som utbildningsnivå, arbetsmarknadsetablering, fysisk och psykisk hälsa etc. Det går helt enkelt inte att utesluta den ekonomiska dimensionen i analyser av välfärdsutveckling. Däremot inte sagt att det är tillfyllest att enbart beskriva hushållens välfärdssituation utifrån ekonomisk levnadsstandard. Ett annat skäl till att vi i denna inledande studie valt att specialstudera förändringar av barnens och deras familjers ekonomiska villkor är att det finns uppenbara skäl att försöka få grepp om hur detta har fallit ut på kommunal nivå under det turbulenta 1990-talet. Av nationella studier (Fritzell 2001) vet vi att andelen barnfamiljer som lever under ekonomiskt pressade villkor har ökat. Men hur ser dessa förändringar ut på kommunal nivå? Föreligger det stora variationer mellan olika kommuntyper och regioner? På vilket sätt har mottagandet av invandrare, oftast med flyktingstatus, påverkat denna bild? Med hjälp av empiriska data som tidigare inte tagits fram är syftet med denna studie att ta fram ny kunskap genom att analysera variationer i barns ekonomiska utsatthet på kommunal nivå. I kapitel 4 presenteras närmare hur barns ekonomiska villkor konkret har studerats för att belysa kommunala variationer. Då avsikten är att detta skall följas upp årligen framöver formulerades en ambition att i denna första studie belysa förhållandena en lämplig period tillbaka i tiden, så att tidsmässiga jämförelser möjliggörs. Studiens empiri, som presenteras i kapitel 5 till 7, redovisar därför resultat av kommunala variationer kring barns ekonomiska villkor som sträcker sig från 1991 fram till Ett pedagogiskt syfte kan också urskiljas. Framställningen möjliggör för läsaren själv att göra egna analyser och jämförelser på kommunnivå. I särskilda kommunbilagor presenteras underlagen för de undersökta variablerna kring barns ekonomiska utsatthet för samtliga kommuner för vart och ett år mellan 1991 och 1999 och fördjupade analyser för åren 1991, 1997 och Hur har barnens ekonomiska villkor utvecklats i vår kommun jämfört med t.ex. grannkommunen eller en tvillingkommun? Kommunala företrädare och andra intressenter kring barns rättigheter kan genom kommunbilagorna göra egna analyser och fördjupade jämförelser. Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet 11

12 3. Att konstruera ett kommunalt barnindex överväganden och ansatser I det följande diskuteras några generella förutsättningar för att bygga upp ett kommunalt barnindex i Sverige i enlighet med det övergripande syftet för denna studie. Principiella utgångspunkter och metodologiska överväganden för att konstruera ett sådant sammanhållet rapporteringssystem berörs i detta kapitel. Som så ofta i tillvaron är det till synes enkla ofta något svårt att uppnå. Detta gäller inte minst välfärdsrelaterade frågor. De berör ju oss alla i våra vardagsliv och kommer på ett självklart sätt alltid att betraktas och värderas utifrån de väldigt olikartade perspektiv som betraktaren utgår från. Vad som skall betraktas som välfärd, fattigdom eller sociala problem beror helt enkelt på de i grunden värderingsmässiga utgångspunkter som används. Detta har alltid varit välfärdsforskningens såväl svaghet som styrka. Styrkan har legat i den höga samhällsrelevans som frågeställningar och problemformuleringar bottnar i. Det har under efterkrigstiden funnits en hög beredskap i samhällslivet, inom politik och förvaltning, att bevaka aktuella välfärdsfrågor. Svagheten har oftast legat i den begränsade förklaringsram som forskningen har kunnat erbjuda. Resultatens räckvidd och tolkningsbarhet innebär oftast begränsningar relaterat till t.ex. tid, rum och grupper. Idéen med att konstruera ett svenskt barnindex på kommunal nivå kan ses som ett illustrativt exempel på denna ambivalenta tradition. Å ena sidan skulle ett sådant, pedagogiskt enkelt, upplagt index anses vara av stort samhällsvärde för många aktörer i den konkreta policyutformningen, inte bara för officiella parter inom politik och förvaltning utan också för andra intressenter som företräder t.ex. ett barnperspektiv. Å andra sidan: är det möjligt överhuvudtaget att konstruera ett sådant index utan att göra allt för mycket våld på verkligheten? Frågan är om jämförelser t.ex. med BNP-måttet för att mäta ett lands ekonomiska utveckling är relevanta. BNP-måttet, summan av ett lands varor och tjänster under ett år, har också blivit kritiserat och ifrågasatt från flera utgångspunkter: Vad mäter det egentligen? (trafikolyckor och andra uppenbara ofärdsexempel tenderar att öka BNP); Vad säger det egentligen om ett lands utveckling? (se t.ex.undp:s årliga Human Development Report); Kan man jämföra ekonomisk utveckling utan att ta med t.ex. fördelnings- och välfärdspolitiska aspekter? Ett inflytelserikt internationellt försök att utveckla ett välståndsindex är utan tvekan FN:s organ för social utveckling (UNDP), Human Development Index (HDI). Dess valda indikatorer, t.ex. medellivslängd i respektive land, kan dock anses vara för grova för att appliceras i studier som granskar variationer inom välutvecklade välfärdsstater som den svenska. 12 Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet

13 Att studera välfärd Det finns en lång europeisk tradition av social rapportering (Socialstyrelsen 1994, Beronius 1994). Oftast har detta intresse över befolkningens väl och ve haft en ensidig medicinsk inramning; för att hejda epidemier, åtgärda hög barnadödlighet, larma om osunda vanor etc. I Sverige fick denna myndighetsnära tradition en renässans i samband med den moderna välfärdsstatens expansion vid 1900-talets mitt. Författaren Ludvig Lubbe Nordströms socialreportage från Lort-Sverige i slutet av 1930-talet var ett uppmärksammat exempel. Flera socialläkare, däribland Gunnar Inghe och John Takman, angav en stramare vetenskaplig inramning för beskrivningar av de grupper som tenderade att hamna utanför den snabbt växande välfärden i Sverige. I samband med guldåldern i välfärdsutvecklingen, från till 1970-talen, försvann tidigare fokus på de traditionella fattigdomsproblemen i befolkningen. Fokus låg istället på framtidsfrågorna; att studera hur uppfyllelsen av ett generellt välfärdsbygge slog igenom på samhällslivets olika områden inom arbetsmarknad, bostads-, utbildnings- och socialpolitik. Den förmodligen enskilt viktigaste studien för den moderna välfärdsforskningen i Sverige var låginkomstutredningen som presenterade sina resultat i slutet av 1960-talet. I dess omfattande empiriska undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden växte en specifik svensk eller skandinavisk välfärdsrapportering fram som erhållit internationell uppmärksamhet (utförligare beskrivning följer nedan). En betydande del av välfärdsmätningar utgår numera från intervjuundersökningar av riksrepresentativa urval av svenska folket (för introducerande översikter av denna slags välfärdsmätning, se t.ex. Vogel & Häll 1997, Fritzell & Lundberg 2000 och Socialstyrelsen 2001). Vid sidan om dessa breda välfärdsmätningar har under senare år en mer socialvetenskaplig kunskapstradition fått en renässans som utgår från olika sociala problemkomplex i samhället, t.ex. hemlöshet, prostitution, missbruk och materiell fattigdom. För denna studies vidkommande kan det vara särskilt värdefullt att notera att forskning kring moderna yttringar av ekonomisk fattigdom nästan försvann i Sverige under några årtionden för att under och 1990-talen återkomma med en växande akademisk litteratur. Detta hänger naturligtvis samman med att klassiska aspekter kring ekonomisk utsatthet och sårbarhet åter gjort sig påminda även i de mest välutvecklade välfärdsstaterna. Många av dessa moderna fattigdomsstudier har haft förändringar i socialbidragets omfattning och karaktär som sin empiriska fästpunkt. Under 1990-talet har ytterligare en tredje vetenskaplig influens påverkat kunskapsbildningen kring välfärdsfrågorna i Sverige. I takt med EU-anpassningen har även det svenska fokuset riktats mer på kopplingen mellan snabba samhällsförändringar och individers och hushålls förmåga att tillförsäkra sig trygga positioner innanför olika etablerade system och arenor. Denna forskning har ursprungligen utvecklats i Frankrike utifrån begreppet exklusion vilket understryker människors sårbarhet i relation till olika delsystem i samhället, vanligtvis i förhållande till arbetsmarknad, välfärdsstat och familjesfären. Begrepp som social exclusion, marginalisering och risk kan härledas från detta kunskapsperspektiv som betonar välfärdens relationella såväl som dynamiska (över tid föränderliga) karaktär (se vidare t.ex. Salonen 1996, Edgren-Schori 2000). Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet 13

14 Detta tredje kunskapsperspektiv kan sägas ha fått en ordentlig skjuts framåt i samband med EU:s anammande av begreppet social exclusion i olika officiella program under senare år. I Nice december 2000 enades EU-länderna att framöver utarbeta nationella handlingsplaner mot fattigdom och social utestängning (National Action Plans on Social Inclusion). Dessa har för första gången redovisats till EU-kommissionen under I korthet kan man karaktärisera samhällsforskningen strävan att försöka följa välfärdsfrågorna i de utvecklade välfärdsstaterna vid ingången av 2000-talet utifrån en tilltagande bredd och mångfald såväl vad gäller teoretiska utgångspunkter som empiriska tillvägagångssätt. Att studera barns levnadsvillkor På senare år har en växande kritik kunnat märkas inom forskning om barns uppväxtvillkor, att detta oftast studerats på ett indirekt sätt via ett vuxenperspektiv (se t.ex. Jonsson et al 2001, Bäck-Wiklund 2001). En sådan adultcentrism har inneburit att det i regel varit de vuxnas, föräldrarnas, förhållanden som studerats och att barnen endast berörts genom att de ingår i olika hushållsgemenskaper. En annan viktig principiell utgångspunkt vid studier om barns levnadsvillkor är i vilket tidsperspektiv som detta speglas. Som regel skiljer man mellan studier som studerar barns levnadsvillkor utifrån ett här och nu - perspektiv (tvärsnitt), där fokus ligger på hur dessa uppväxtvillkor ter sig för t.ex. barn 0 17 år under olika år på 1990-talet, och ett framtida perspektiv (längdsnitt) där barns uppväxtvillkor speglas i förhållande till levnadsmönster i deras vuxenliv (Östberg 1994, Jonsson et al 2001). Dessa tidsperspektiv förmår att belysa olika slags frågeställningar kring barns uppväxtvillkor. Ett aktuellt tillskott i den svenska empiriska forskningen om barns välfärdsvillkor är den s.k. Barn-LNU som nyligen presenterats (Jonsson et al 2001). Inom ramen för den levnadsnivåundersökning som genomfördes under år 2000 har barn själva intervjuats om sina levnadsvillkor. Detta kan ses som ett konkret uttryck för barns rätt att göra sin röst hörd i enlighet med Barnkonventionens tolfte artikel. I LNU 2000 intervjuades alla barn i åldrarna 10 till 18 år i de hushåll som ingick i urvalet. Sammanlagt intervjuades drygt barn med ett totalt bortfall på ca 15 procent. Tillvägagångssättet med bl.a. ifyllande av svarshäfte av barnen själva rapporteras vara lyckat med hög datakvalitet och betryggande konfidentialitet (a.a. s ). I denna studie kommer vi att begränsa oss till barns ekonomiska villkor sett utifrån ett hushållsperspektiv. Hur dessa uppfattas av barnen själva och påverkar barns faktiska uppväxtvillkor måste fångas upp i studier som bygger på barns egna erfarenheter och upplevelser. Att mäta kommunala variationer Att på sikt utveckla ett barnindex som förmår skildra kommunala variationer över tid ligger väl i linje med senare års ambitioner att studera välfärdsutvecklingen från ett kommunalt perspektiv. Flera sådana kunskapsinitiativ har tagits 14 Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2012:2 Tapio Salonen Malmö Högskola Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2012

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer

fattigdom i välfärdsstaten

fattigdom i välfärdsstaten fattigdom i välfärdsstaten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 fattigdom i välfärdsstaten En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 Konferensen

Läs mer

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd Hemlös 2010 En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd 1 Innehåll Förord... 3 1. Bokslut över 10 år av svensk hemlöshetspolitik...

Läs mer

Barnhälsoindex för stadsdelarna i nordöstra Göteborg

Barnhälsoindex för stadsdelarna i nordöstra Göteborg Barnhälsoindex för stadsdelarna i nordöstra Göteborg Ett förslag till uppföljning av barns hälsa och välbefinnande Lennart Köhler 2010-09-01 NHV:s Rapportserie 2010:9 R Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Barnfattigdom. - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande den existerande barnfattigdomen i Södertälje kommun

Barnfattigdom. - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande den existerande barnfattigdomen i Södertälje kommun Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga insititutionen Projektarbete 15hp Internationell migration & etniska relationer Vårterminen 2013 Barnfattigdom - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

Förord. En redaktionskommitté med följande medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity Studies (CHESS),

Förord. En redaktionskommitté med följande medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Social rapport 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Innehåll I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med två

Läs mer

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Svenska lärdomar av Marmotkommissionens rapport Closing the Gap Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Genomförande 12 Kapitel 1 Om Closing the Gap och Sverige

Läs mer

CVF år 2000 regional samverkan

CVF år 2000 regional samverkan VERKSAMHETSRAPPORT Skriftserie C Nr 8 april 2001 CVF år 2000 regional samverkan Framtidsplaner Konferensrapport Välfärdsdagen Verksamhet Redaktörer: Göran Sidebäck och Mats Vuorinen Centrum för Välfärdsforskning

Läs mer

inledning boendesegregation 183

inledning boendesegregation 183 BOENDET inledning Boendet speglar de ekonomiska klyftorna Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel av de ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland

Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland Liselott Lund Juni 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tabellförteckning s. 2 Förord s. 3 Sammanfattning s. 4 1. Inledning s. 10 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Hälsofrämjande insatser i skolan. - en nationell kartläggning år 2009. Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson

Hälsofrämjande insatser i skolan. - en nationell kartläggning år 2009. Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson Hälsofrämjande insatser i skolan - en nationell kartläggning år 2009 Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 Inledning... 16 De viktiga skolåren i en betydelsefull

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera?

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? A2004:011 Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Maria Melkersson, Anne Kolmodin Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Anne Kolmodin

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Rapport 2007:5 Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Bo Burström Anja Schultz Kristina Burström Sara Fritzell Robert Irestig Janne Jensen Niels Lynöe Anneli

Läs mer

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Martin Lundin Jonas Thelander RAPPORT 2012:1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) För alla elevers rätt till lärande och

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer