Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsregler för myndighetsutövning"

Transkript

1 Förslag Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/

2 (55) Innehåll 1. INLEDNING Syfte med tillämpningsregler och vägledning Struktur Definitioner och ordval Dokument som ersätts genom detta dokument TILLÄMPNINGSREGLER FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) Inledning Paragrafer av särskilt intresse kap. Socialtjänstens mål kap. Kommunens ansvar kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m kap. Rätten till bistånd kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper kap. Avgifter kap. Anmälan om missförhållanden kap. Övriga bestämmelser Handläggningsprocessen Tystnadsplikt Sekretess För den som vill veta mer Gemensamt ansvarstagande i hushållet Föräldraansvar Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Barnperspektivet Åtgärder för trygghet och säkerhet gällande barn och ungdomar Kvarboendeprincipen Tillämpningsregler och vägledning SoL Beslut om trygghetstelefon Beslut om hjälp i hemmet Beslut om boendestöd Beslut om omvårdnadsbidrag Beslut om ledsagarservice Beslut om kontaktperson inklusive omfattning/nivå Beslut om avlösarservice Beslut om korttidsboende/korttidsvistelse Beslut om trygghetsplats för personer över 63 år Beslut om korttidsvistelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Beslut om IKT-baserat stöd till den enskilde eller som anhörigstöd Beslut om särskilt boende/bostad med särskild service för personer över 18 år Beslut om dagverksamhet Beslut om dagverksamhet/sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar Öppna verksamheter utan krav på beslut Beslut om turbunden resa...24

3 (55) 3. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR INSATSER ENLIGT LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Inledning Paragrafer av särskilt intresse Inledande bestämmelser Verksamhetens mål och allmänna inriktning Rätten till insatser Insatserna för särskilt stöd och särskild service Särskilda uppgifter för kommunen Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar Avgifter m.m Anmälan om missförhållanden Tillsyn m.m Särskild avgift Rapporteringsskyldighet Handläggningsprocessen Viktiga skillnader mellan SoL och LSS Vem kan söka insatser enligt LSS? Vilka omfattas av LSS? Prövning av rätten till insatser allmänna principer Behovsbedömning Tystnadsplikt Sekretess Gemensamt ansvarstagande i hushållet Föräldraansvar Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Barnperspektivet Åtgärder för trygghet och säkerhet gällande barn och ungdomar Insatserna för särskilt stöd och service Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder (9 1 p) Personlig assistans (9 2 p) Ledsagarservice (9 3 p) Biträde av kontaktperson ( 9 4 p) Avlösarservice i hemmet ( 9 5 p) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ( 9 6 p) Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov ( 9 7 p) Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet ( 9 8 p) Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna ( 9 9 p) Daglig verksamhet (9 10 p) Individuell plan enligt LSS Flytta från annan kommun begäran om förhandsbesked enligt 16 LSS TILLÄMPNINGSREGLER FÖR AVGIFTSSYSTEMET Inledning Socialtjänstlagen...46

4 (55) Lagstiftning Avgiftsberäkning Reducering av avgift vid avsägning och frånvaro Dubbla boendekostnader vid flytt till särskilda boenden Mat i särskilt boende Avgifter inom LSS Lagstiftning om avgifter med mera Avgifter med mera...55 BILAGOR...56

5 (55) 1. INLEDNING 1.1. Syfte med tillämpningsregler och vägledning För att kunna erbjuda god omvårdnad, trygghet och bibehållen självständighet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tillhandahåller kommunen olika former av stöd. Det finns olika former av stöd. De flesta stödformer kräver en ansökan från den som behöver stödet och en utredning och behovsbedömning samt beslut av en av kommunens handläggare. För medborgarna är det viktigt att detta sker med hög rättssäkerhet, enhetlig handläggning och likvärdighet i behovsbedömning och beslut. Syftet med tillämpningsreglerna i detta dokument är att ge medborgare och förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och de lokala tillämpningsregler och vägledningarna som socialnämnden antagit som politiskt grund för myndighetsutövningen. I grunden för varje enskilt beslut om insatser finns alltid en bedömning utifrån den lagstiftning som gäller för den aktuella ansökan. Det är dock alltid den enskildes individuella behov och förutsättningar som ska bedömas. Vid bedömningen eftersträvas alltid en helhetssyn på individens situation och möjligheter där sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov ska beaktas. Tillämpningsreglerna ska ge handläggarna på socialförvaltningen en politisk styrning och stöd vid tolkningen av lagstiftningen och vad som ska gälla i Järfälla kommun. Handläggarna har utöver detta dokument även tillgång till mer utvecklade rutiner inom varje lagstiftningsområde, tidsschabloner för uträkning av tidsåtgång inom hemtjänst (bedömningsdokument i excel) samt tillgång till den aktuella rättstillämpningen och rättspraxis via internetbaserade rättsdatabaser. Stöd i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan ges vid olika verksamheter och av olika utförare. För de insatser där kundval/upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) gäller får den enskilde själv välja vilken utförare han eller hon vill ha bland dem som är godkända som utförare i Järfälla kommun. De godkända utförarna finns samlade i en kundvalskatalog. För den som för tillfället inte vill välja finns då ett icke-valsalternativ som innebär att den enskilde får sitt stöd, trots att han eller hon inte kan eller vill välja. Den enskilde kan när som helst meddela att han eller hon vill välja eller byta utförare och får då göra sitt val ur kundvalskatalogen. För det bistånd och de insatser som inte är upphandlade enligt Lag om Valfrihetssystem finns det också flera verksamheter och utförare. Där har inte den enskilde möjlighet att själv välja verksamhet eller utförare, men den enskildes behov ligger till grund för beslutet om var och av vem den enskilde ska få sitt stöd. Järfälla kommun har som mål att det ska finnas ett så brett utbud av verksamheter och så många boenden/platser i verksamheter i Järfälla att de flesta ska kunna få sina behov i kommunens egna verksamheter. Därigenom möjliggörs närhet till hemmet och till den invanda miljön. Den enskilde behöver inte heller resa så långt för att få stöd. Om den enskildes behov inte kan tillgodoses i kommunens egna verksamheter övervägs alternativ i andra verksamheter som kan tillgodose behoven. Det sker alltid en individuell prövning hur behoven ska tillgodoses.

6 (55) 1.2. Struktur I detta dokument finns samlat de viktigaste delarna i lagstiftningen, inledande beskrivningar av handläggningen av enskilda ärenden samt tillämpningsreglerna för de olika insatsformerna och de avgifter som socialnämnden kan ta ut av den enskilde inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. För varje del finns en kortare inledning. Därefter kommer en redovisning av de paragrafer i den aktuella lagstiftningen som är av särskilt intresse för respektive målgrupper. Dessa följs av en principiell beskrivning av handläggningsprocessen i myndighetsutövningen inom respektive område. Därefter beskrivs det beaktande av barnperspektivet som handläggaren måste göra om en utredning berör barn. För varje område sker därefter en redovisning av tillämpningsreglerna för de insatser som förekommer inom äldreomsorg respektive omsorg om personer med funktionsnedsättning Definitioner och ordval I texten har den person som ansökt om insats konsekvent kallats den enskilde. Ibland omfattas definitionen den enskilde också av legal företrädare. Med legal företrädare avses den person som har laglig rätt att företräda den enskilde. För barn som är under 18 år avses barnets förmyndare. För personer som är 18 år eller äldre avses god man eller förvaltare eller en person som den enskilde gett fullmakt att företräda honom eller henne. Med kommunens egna verksamheter avses både de verksamheter som drivs av kommunens egen regi och de som är upphandlade av Järfälla kommun och drivs som kommunala entreprenader. I texten har skall i citerade lagtexter och andra dokument ersatts med ska för ökad läsbarhet. I texten används begreppet särskilda boendeformer i betydelsen äldreboenden, gruppbostäder för personer med demensfunktionsnedsättning med mera. Begreppet bostad med särskild service används för gruppbostäder eller servicebostäder för personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd, psykiska funktionsnedsättningar med mera Dokument som ersätts genom detta dokument Föreliggande tillämpningsregler ersätter tidigare gällande tillämpningsregler för SoL över 65 år ( ), tillämpningsregler för handikappomsorgens insatser enligt socialtjänstlagen samt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst ( ), vägledning för handikappomsorgens handläggning till stöd för funktionshindrade enligt LSS ( ) och tillämpningsanvisningar på avgiftssystemet (2008). Avsikten är att tillämpningsreglerna ska uppdateras årligen eller, vid större förändringar, när behov uppstår.

7 (55) 2. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR INSATSER ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN (SOL) 2.1. Inledning Tillämpningsreglerna i detta samlade dokument ska ge medborgare och förtroendevalda vägvisning om vilka lagar som styr handläggningsprocessen, samt beskriva vad som avses med respektive insats. Dokumentet presenterar det för handläggningsprocessen mest väsentliga ur lagstiftningen. I texten om de olika insatsformerna har socialnämndens lokala tillämpningsregler eller annat som behöver lyftas fram, förtydligats genom att de placerats i en textruta, som denna. Därigenom bidrar ett samlat dokument till en professionell och rättssäker handläggning. Socialförvaltningen har också utarbetat rutiner för handläggning som är riktade till handläggarna. Dessa rutiner finns i de verksamhetsnära system som handläggarna använder sig av i det dagliga utrednings-, och beslutsarbetet Paragrafer av särskilt intresse kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 2 När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år kap. Kommunens ansvar 1 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 3 En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vårdoch omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommu-

8 (55) nen erbjuder behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser. En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen. Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid prövning av en sådan ansökan. Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva ansökan. 7 När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälsooch sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981) kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 1 Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, informera om socialtjänsten i kommunen, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 2 Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

9 (55) 3 Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 4 Socialnämnden ska i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 5 Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information och hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 6 Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra kap. Rätten till bistånd 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Äldre människor 4 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 6 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

10 (55) Människor med funktionshinder 7 Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 8 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 8 a Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. 11 Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp kap. Avgifter 1 Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning. 6 Avgifterna enligt 5 får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation kap. Anmälan om missförhållanden 1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 2 Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild ska genast anmäla detta till socialnämn-

11 (55) den. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, ska nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden enligt denna lag. Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Anmälan ska göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Lag (2005:126) kap. Övriga bestämmelser Överflyttning av ärende 1 Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan socialnämnd. Överflyttning ska ske om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. Om berörda kommuner inte kan komma överens om överflyttning, får den kommun där frågan om överflyttning kommit upp ansöka om överflyttning av ärendet hos Socialstyrelsen. Uppgifter som behövs för att en socialnämnd ska kunna ta över ett ärende ska lämnas ut av den socialnämnd från vilken överlämnandet sker. Rapporteringsskyldighet 6 f Socialnämnden ska till Socialstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Socialnämnden ska vidare dels till Socialstyrelsen, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal Handläggningsprocessen I följande avsnitt ges en generell beskrivning av hur myndighetsutövningen fungerar och hur handläggningsarbetet bedrivs i ett normalfall. Handläggningsprocessen är i stort sett den samma oberoende av vilken typ av ärende det gäller eller vilken lagstiftning som används. Omfattningen på utredningsförfarandet kan dock variera beroende på vad ansökan gäller. Alla ansökningar om bistånd ska prövas och endast beviljas om behovet inte kan tillgodoses av den enskilde eller tillgodoses på annat sätt.

12 (55) Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Skriftlig ansökan är att föredra då det är minst risk för missuppfattningar. Det är mer rättsäkert att hantera eventuella avslag och överklagande med en tydlig ansökan. Har den enskilde behov av hjälp för att fylla i ansökan ska handläggaren bistå med detta om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt via anhörig, god man etc. När ansökan inkommit görs ofta en enkel förhandsbedömning om ärendets art och inriktning. Därefter fattar handläggaren beslut om en utredning ska inledas eller inte. Socialförvaltningen har förenklat ansöknings- och utredningsförfarandet (så kallad förenklad biståndsbedömning ) gällande vissa insatser inom socialtjänstlagen. Förenklad biståndsbedömning resulterar i att den enskilde får en kortare utrednings- och handläggningstid då hembesök oftast inte är nödvändigt. Förfarandet innebär att den enskilde själv kan formulera sig på en fastställd ansökningsblankett och själv uppge orsakerna till behovet av hjälp. Handläggaren tar kontakt med den enskilde per telefon för att bekräfta ansökan och eventuellt komplettera uppgifter. Bedömningen är lika oavsett i vilken form ansökan har inkommit. Beslut meddelas direkt per telefon samt därefter även skriftligt. Utredning ska ske skyndsamt. Utredningar får inte utan särskilda skäl och ett godkännande av nämnden ta längre tid än tre till fyra månader. Utredningen ska inte vara mera omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna. Vid komplicerade utredningar kan det finnas behov av att fatta beslut om kortvariga insatser under fortsatt utredning. Under utredningen ska handläggaren samla in de uppgifter som behövs för att kunna göra en bedömning och fatta beslut. Detta sker oftast i kontakt med den enskilde vid hembesök, vid vårdplanering på sjukhus och genom att uppgifter inhämtas från andra inblandade som till exempel sjukvårdspersonal. Den enskilde sökande får en förfrågan om att ge godkännande till att uppgifter inhämtas. Samtliga beslut ska meddelas skriftligt till den enskilde. I beslutet ska framgå: typ av insats omfattning tidsperiod motiv till beslut Den enskilde ska få en kopia på utredningen vid utskick av beslutet. Om insatsen beviljas ska beslutet utmynna i en beställning av insats från en kommunal eller privat utförare. För vissa insatser har den sökande möjligheter att själv välja utförare. Vid avslag bifogas också uppgifter om hur den sökande kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten 1. Beslut om insatser ska vara tidsbegränsade så att de sammantagna insatserna alltid motsvarar behoven. 1 Från och med den 15 januari 2010 har Länsrätten ersatts av Förvaltningsrätten i Stockholms län.

13 (55) Figuren nedan ger en bild av hur ett ärende behandlas från ansökan tills beslut fattas och insatsen startar. Figur: Handläggningsprocessen Ansökan Anmälan Annat sätt t.ex. vårdplanering på sjukhus Förfrågan om service eller rådgivning Förhandsbedömning Hänvisning till öppna insatser utan utredning el. biståndsbeslut Beslut att inleda utredning. Ställningstagande att inte inleda utredning Informera berörda att utredning inleds. Genomföra utredning. Handläggarens bedömning och förslag till beslut. Avslag på ansökan Insats beviljas Överklagande till förvaltningsrätten Beställning av insatser från kommunal el. privat utförare. Avslag på överklagande Bifall på överklagande Utföraren upprättar en genomförandeplan tillsammans med den enskilde Inga insatser Överklagande till kammarrätten *Prövning om ärendet tas upp i rätten eller inte Utföraren genomför insatsen d.v.s. ger stödet Handläggaren gör uppföljning, omprövar och fattar ev. nytt beslut Ärendet tas inte upp Ärendet tas upp Avslag på överklagande Bifall på överklagande Överklagande till Regeringsrätten se process fr. * t. avslag/bifall

14 (55) Tystnadsplikt Sekretess I det allmännas verksamhet gäller sekretesslagen (1980:100). Sekretess gäller för uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (s.k. omvänt skaderekvisit). Med personliga förhållanden menas till exempel uppgifter som rör en persons karaktär, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, arbetsoförmåga och ekonomi. Även uppgifter om någons bostadsadress och anställning hör till dennes personliga förhållanden. Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt LSS får inte heller obehörigen röja vad han eller hon har fått veta om enskildas personliga förhållanden. Sekretess gäller såväl gentemot enskilda som myndigheter emellan. Varje nämnd i en organisation är en myndighet i sekretesslagens mening och sekretess gäller mellan olika myndigheter inom en kommun såväl som gentemot andra myndigheter För den som vill veta mer För den som är intresserad av att läsa mer om lagstiftning och handläggning finns mer information att tillgå på kommunens hemsida. Där finns också länkar till ytterligare information, till exempel från Socialstyrelsen Gemensamt ansvarstagande i hushållet Av äktenskapsbalken (16 kap 1 ÄB) framgår att makar, var och en efter sin förmåga, ska bidra till det gemensamma hushållet och till att personliga behov tillgodoses. Det innebär att vuxna personer som lever i hushållsgemenskap normalt ger varandra viss praktisk hjälp. Att ha gemensamt hushåll innebär inte ett ansvar för den enskildes personliga omvårdnad. Vid bedömning av omvårdnadsbehov ska bedömningen göras som om den enskilde vore ensamstående. Det gemensamma ansvaret för hushållet innebär också att när en person har rätt till stöd enligt Socialtjänstlagen ska inte stödpersonalen ta över det ansvar som den person som inte har funktionsnedsättning har för det gemensamma hushållet. Samma principer kan tillämpas för personer som har funktionsnedsättningar och som sammanbor, har ingått partnerskap, delar hushåll med annan eller har hemmavarande barn över 18 år. För att denna princip ska följas ska maken/makan/den sammanboende/det vuxna barnet vara hemmavarande, det vill säga inte huvudsakligen befinna sig på annan plats Föräldraansvar Enligt Föräldrabalken (FB) 6 kap. 1 och 2 har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vårdnadshavaren ansvarar bland annat för att barnet får dessa behov tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap. Går barnet i skolan efter 18 års ålder är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

15 (55) Föräldraansvar kan definieras som den omvårdnad en förälder normalt ger till ett barn i aktuell ålder utan funktionsnedsättning. Det hjälpbehov och de insatser som går utöver detta utgör grunden för bedömning om stödinsatser Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FN:s barnkonvention är vägledande både när det gäller barnperspektivet och vilka åtgärder som kommunen behöver göra för att beakta barns och ungdomars trygghet och säkerhet. I barnkonventionen beskrivs barns rättigheter bland annat att Ett barn har grundläggande rätt att leva tillsammans med sina föräldrar, förutsatt att han/hon har det bra och tryggt med dem. Ett barn har rätt att behålla sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktrelationer. Ett barn som inte bor med sina föräldrar har rätt att träffa och hålla regelbunden kontakt med båda föräldrarna. Ifall det inte är bra för barnet att träffa föräldrarna kan man hindra umgänge. Ett barn som placerats utanför sitt födelsehem har rätt till regelbunden översyn av grunderna för sin omvårdnad och placering. Ett barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning har rätt till sin egen kultur, religion och sitt eget språk. Ett barn ska ha rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning. Ett barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada dess hälsa och utveckling. Ett barn ska skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande. Ett barn ska skyddas från narkotika och olaglig narkotikahandel. Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym och förnedrande bestraffning. Ett barn som utsatts för någon form av utnyttjande bör få hjälp till rehabilitering och social återanpassning. Ett barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till den hälso- och sjukvård han/hon behöver. Barnet har rätt till privatliv, hemfrid och brevhemlighet. Barnets heder och anseende får inte kränkas. Ett barn har rätt till vila, lek och fritid, och till att delta i konst- och kulturaktiviteter. Barns åsikter ska beaktas med hänsyn till dess ålder och mognad Barnperspektivet Vid behovsbedömning ska handläggaren beakta barnperspektivet. Det innebär att handläggaren ska se på behov utifrån barnets eller barnens bästa. Detta ska ske både när stödinsatsen riktar sig till det enskilda barnet och när det riktar sig till ett syskon eller en vuxen i familjen, men där situationen påverkar det enskilda barnet. Ibland sammanfaller inte barnperspektivet och vuxenperspektivet. I de flesta fall tillgodoses barnets intresse genom att de vuxna får bra stöd av socialtjänsten, men vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna måste barnets intresse ha företräde. Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Hänsyn ska tas till barnets åsikter i förhållande till barnets ålder och mognad. I de fall där det finns barn med i bilden, antingen genom att barnet själv har en funktionsnedsätt-

16 (55) ning eller att föräldern har det, är det viktigt att i möjligaste mån finna stöd och lösningar i närmiljön och i familjens nätverk. Det är först när nätverket och dess stöd inte räcker till som socialtjänstens insatser bör komma i fråga. Ett stort mått av lyhördhet för familjens situation är viktigt för att bedöma barnets bästa Åtgärder för trygghet och säkerhet gällande barn och ungdomar Inom omsorg om barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ( handikappomsorg ) görs inga omhändertaganden. Det är fortfarande föräldrar/förmyndare som har ansvar för att det enskilda barnet är tryggt och lever under goda förhållanden. Även om ett barn eller en ung med funktionsnedsättningar bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet ska denna insats endast vara ett komplement till hemmet. Det är trots detta viktigt att den handläggare som beslutar om stöd till barn och ungdomar beaktar barnets bästa och följer upp att han eller hon har det bra och inte utsätts för missförhållanden och vanvård, samt att insatsen som sådan eller den plats där stödet ges är det rätta för barnet/den unga. I vanvårdsutredningen (SOU 2009:99, Vanvård i social barnavård under 1900-talet) uppdelas vanvård i två kategorier: övergrepp och försummelse. Övergrepp kan vara fysiska/emotionella eller sexuella. Försummelse kan innebära exempelvis otillräcklig omvårdnad, otillräcklig tillsyn eller otillräcklig skolgång. Om ett barn får sin dagliga omvårdnad i ett annat hem än föräldrahemmet har handläggaren ett särskilt ansvar när det gäller uppföljning av insatsen. För att säkra att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får trygghet och säkerhet i det stöd som ges från handikappomsorgen ska detta beaktas när beslut om insats tas: Föräldrarna och barnet/ungdomen ska involveras i planeringen för insatsen Barnet/den unga och föräldrarna ska få muntlig och skriftlig information om o vem som är barnets/den ungas handläggare samt kontaktuppgifter (handläggarens telefon/mobiltelefon, adress/e-postadress). o vart de ska vända sig om missförhållanden uppstår i verksamheter eller om de har klagomål Dokumentationen är särskilt viktig för att följa barnets/den ungas utveckling och om insatsen/stödet är rätt för den enskilde. o Handläggaren ansvarar för att utföraren får ett uppdrag med viktig information och tydlig målsättning. o Utföraren ansvarar för att en genomförandeplan upprättas tillsammans med barnet/den unga och föräldrar samt att genomförandeplanen skickas till handläggaren. o Utföraren ansvarar för att dokumentera viktiga händelser och avvikelser från genomförandeplanen. Om barnet får sin dagliga omvårdnad i ett annat hem än föräldrahemmet o ska personliga besök hos barnet/den unga ske minst fyra gånger per år. Däremellan kan kontakten ske via telefonsamtal, brev, sms eller e- post, där så är lämpligt och möjligt. o behöver en relation upprättas för att barnet/den unga ska känna förtroende. Uppföljning måste bygga på en förtroendefull kontakt med barnet (gäller alla insatser och stödformer).

17 (55) o Handläggaren ska följa upp insatsen utifrån uppdrag, genomförandeplan samt dokumentation av viktiga händelser och avvikelser. o Handläggaren ska, förutom att träffa föräldrarna, också följa upp insatsen genom att träffa barnet/den unge på egen hand. Barnet/den unge ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter utifrån ålder och mognad. o Om insatsen/stödet vid uppföljning inte visar sig vara rätt för barnet/den unga ska handläggaren snarast ta kontakt med förälder/förmyndare och diskutera vilket stöd som just då och långsiktigt är det bästa för barnet. Barnet/den unga ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter utifrån ålder och mognad. o Om barnet/den unga utsätts för missförhållanden eller vanvård i verksamhet som ger stöd till barn/unga med funktionsnedsättningar måste omedelbara åtgärder vidtas. Tillsammans med föräldrarna (och utföraren) söks den bästa akuta och långsiktiga lösningen. Barnet/den unga ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter utifrån ålder och mognad. Händelsen rapporteras till ansvarig för verksamheten, så denne kan göra en Lex Sarah-anmälan. o Om barnet utsätts för missförhållanden eller vanvård i det egna hemmet ska handläggaren göra en anmälan till barn- och familjeenheten Kvarboendeprincipen Huvudinriktningen är att den enskildes möjligheter att bo kvar hemma ska stärkas. Kvarboendeprincipen gäller så långt som möjligt Tillämpningsregler och vägledning SoL Beslut om trygghetstelefon Trygghetstelefon ges när en enskild har behov av att nå hemtjänstpersonal vid akuta behov till exempel om det föreligger risk för att den enskilde ramlar och inte själv kan ta sig upp. Trygghetstelefon ökar möjligheterna för den enskilde att bo kvar i sin invanda miljö. Otrygghet och fallrisk orsakad av olika sjukdomstillstånd såväl som upplevd otrygghet och upplevd fallrisk kan innebära att behov av hjälp uppstår plötsligt och utan möjlighet att planera in stödet i förväg. Förutsättningen för att få en trygghetstelefon är att det föreligger en stor risk att den enskilde kan hamna i en akut situation. Den enskilde ska bedömas ha förmåga att utlösa trygghetstelefonen vid rätt situation. Ansökan kan även ske via förenklat ansöknings- och utredningsförfarande. Kriterierna för att kunna få tillgång till den öppna tjänsten trygghetstelefon är främst: - Den enskilde ska ha fyllt 18 år. - Den enskilde ska bo i ordinärt boende, det vill säga inte i någon gruppbostad inom handikappomsorgen eller i äldreboende. - Otrygghet eller fallrisk orsakad av olika sjukdomstillstånd och psykisk instabilitet - Upplevd otrygghet och upplevd fallrisk

18 (55) Beslut om hjälp i hemmet Hjälp i hemmet ska ges till enskilda med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller som av sociala skäl behöver stöd i den dagliga livsföringen, för att det ska bli möjligt att bo kvar i egna hemmet. Insatsen ska inte kunna tillgodoses på annat sätt. Det är angeläget att valet av insatser sker mot bakgrund av individens totala situation. Alla insatser bygger på frivillighet, det vill säga att den enskilde vill ta emot stödet, och med beaktande av den enskildes integritet. Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde. I första hand bör prövas om ett behov kan avhjälpas eller minskas genom generella åtgärder och andra typer av insatser till exempel bostadsanpassning, hjälp med bostadsbyte eller tekniska hjälpmedel. Den enskilde ska genom insatsen hjälp i hemmet få stöd i att utnyttja sina egna resurser så långt som möjligt och få hjälp med det som han eller hon inte själv kan utföra. Genom hjälp i hemmet kan den enskilde få möjlighet till ett fortsatt självständigt liv i sin invanda miljö. Personer med insatsen personlig assistans enligt LSS och som fyller 65 år Personer som haft personlig assistans enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) innan de fyllt 65 år har fortsatt rätt till personlig assistans efter det de fyllt 65 år. Den som ansöker om insatsen personlig assistans enligt LSS innan han eller hon fyller 65 år ska få sin ansökan prövad enligt LSS. Den enskilde betalar ingen avgift för insatser enligt LSS. Om en person som är över 65 år och som har personlig assistans behöver mer stöd än vad han eller hon redan har ska ansökan prövas enligt Socialtjänstlagen. Omfattning av insatser bedömning med vägledning av tidsschablon Omfattningen av insatser regleras i enhetens dokument tidsschablon och kriterier. Utifrån detta dokument bedömer handläggaren (biståndsbedömaren) om den enskilde får en skälig levnadsnivå. Om inte skälig levnadsnivå uppnås med den vägledande tidsschablonen så medges avvikelser och beslutet kan gå utanför/utöver enhetens tidsschablon. Städning och fönsterputs nivåer i normalfallet Städning utförs normalt var tredje vecka. För ensamstående städas 2 rum och kök och för makar med skilda sovrum 3 rum och kök. Den enskilde kan få fönsterputs en gång per år förutsatt att hushållet har insatsen städning Beslut om boendestöd Boendestöd är en form av hjälp som erbjuds när den enskilde behöver stöd och råd för att klara sin vardag. Den enskilde behöver kanske inte alltid fysiskt utförd hjälp, utan kanske bara påputtning för att sedan själv klara sysslan. Boendestödet utgår från hemmet och boendestödjarnas uppgift kan vara att strukturera upp vardagliga sysslor som behöver göras i ett hem, att vara ett stöd i kontakten med andra myndigheter, att hjälpa den enskilde att träna på att vistas på offentliga platser med mera. Syftet är att den enskilde ska kunna bo kvar i sin egen lägenhet samt att förebygga isolering. Boendestöd beviljas utifrån ett individuellt behov. I beslutet beskrivs omfattningen i antal timmar och besök per vecka.

19 (55) Beslut om omvårdnadsbidrag Omvårdnadsbidrag är ett ekonomiskt bidrag till den enskilde som kompensation till anhöriga/närstående för väsentligt merarbete, som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst. Normalt hushållsarbete såsom inköp, matlagning, städning och sådant som innefattas i det man normalt stödjer och hjälper varandra med som makar, barn eller föräldrar berättigar inte till omvårdnadsbidrag. Främst ska hjälpbehovet ha karaktär av personlig omvårdnad. För att bidraget ska kunna erhållas ska det finnas en lämplig vårdare. Vid utredningen ska hänsyn tas till om det finns andra ersättningsformer som ersätter samma hjälpbehov, nämligen personlig assistans enligt LSS eller personlig assistansersättning enligt Lag om assistansersättning (LASS), handikappersättning eller vårdbidrag. Normalt ska inte den som får LASS-ersättning från Försäkringskassan eller personlig assistans via kommunen få omvårdnadsbidrag. Vid bedömning av omvårdnadsbehovet ska inte medräknas de omvårdnadsinsatser som utförs av annan vårdare. Omvårdnadsbidraget delas in i fyra olika nivåer som utgår med en tolftedel av 30, 60, 90 eller 120 % av basbeloppet beroende på omvårdnadsbehovets omfattning. Bidraget utgår som ett månadsbidrag. Omvårdnadsbidraget betalas ut när den enskilde vistas i sin ordinarie bostad i kommunen. Bidraget kan dock utgå under högst tre veckor om vårdtagaren och dennes anhörig/närstående tillsammans vistas på annan ort i Sverige eller utomlands. Omvårdnadsbidraget kan kombineras med andra insatser såsom växelvård och hemtjänst. Omvårdnadsbidraget beviljas max för en tolvmånadersperiod, varefter omprövning sker. När det långsiktiga behovet är svårbedömt bör bidraget beviljas för kortare tid. Omvårdnadsbidraget kan börja betalas ut när beslutet fattas Beslut om ledsagarservice Ledsagarservice är en stödinsats som syftar till att den enskilde ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet. Insatsen ska underlätta för den enskilde att ha kontakt med andra och därmed bryta hans eller hennes isolering. Den enskilde ska få möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och kulturliv, besöka vänner eller utföra annan aktivitet till exempel läkarbesök eller promenader. Insatsen är främst knuten till den enskildes närmiljö utanför hemmet, men kan i vissa fall innebära resor och aktiviteter utanför närmiljön. Insatsen innebär personlig service och ska anpassas efter individuella behov. Ledsagarservice kan innefatta viss omvårdnad om den behövs för att insatsen ska kunna genomföras, till exempel få hjälp med toalettbesök, på- och avklädning, hjälp i måltidssituationer vid restaurang- eller kafébesök. Ledsagning kan ges alla tider på dygnet. Följande är de vanligaste kriterierna för att ledsagarservice ska kunna komma ifråga: Rörelsehinder Balansproblem/fallrisk Synskada

20 (55) Bristande ork Andningssvårigheter Psykisk funktionsnedsättning Den enskilde ska på grund av sin funktionsnedsättning ha svårigheter att på egen hand ta sig till och från aktiviteter. Socialförvaltningen tillämpar förenklat ansöknings- och utredningsförfarandet gällande behov av ledsagarservice om maximalt tio timmar per månad. För behov som är mer omfattande tillämpas sedvanligt ansökningsförfarande Beslut om kontaktperson inklusive omfattning/nivå Kontaktpersonens uppgift är att ställa upp som medmänniska för den enskilde och stödja honom eller henne att komma i kontakt med andra människor, komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter. Kontaktpersonen ska kunna ge råd till den enskilde i vardagliga situationer som inte är av komplicerad natur. Kontaktpersonen ska som regel träffa den enskilde vid ett tillfälle per vecka. Det finns en nivåindelning i besluten som också styr den ersättning som utgår till kontaktpersonen Beslut om avlösarservice Avlösarservice är en stödinsats som ska möjliggöra för anhöriga, personer som den enskilde delar hushåll med eller familjehemsföräldrar att få vila och avkoppling eller uträtta sysslor eller egna aktiviteter utanför hemmet. Stödet är därför en form av anhörigstöd. Stödinsatsen innebär att en person tillfälligt tar över omvårdnaden om den enskilde. Avlösarservice kan ges som ett regelbundet återkommande stöd eller vid oförutsedda situationer, såväl i som utanför det egna hemmet. Avlösarservice kan ges alla tider på dygnet. För personer inom äldreomsorgen, det vill säga personer 65 år och äldre, är upp till tolv timmar avlösarservice/månad avgiftsfritt. Deltar anhöriga i anhöriggrupp som anordnas av Järfälla Hemstöd alternativt utbildning kring ACTION-tjänsten är dessa timmar även avgiftsfria utöver de tolv timmarna Beslut om korttidsboende/korttidsvistelse Korttidsboendeplats syftar till att komplettera stödet i det egna boendet och ge ökad möjlighet till kvarboende i det egna hemmet. Stödet är också en form av anhörigstöd. De personer som beviljas korttidsboende har i många fall omfattande behov av medicinsk omvårdnad. Det kan vara multisjuka som har flera olika sjukdomstillstånd eller personer med demensfunktionsnedsättning som har omfattande behov av omvårdnad. Korttidsboende kan erbjudas i olika former och med inriktning mot olika målgrupper. Det finns korttidsboende avsedda för personer med stora omsorgsbehov. Det finns en omsorgsenhet inriktad mot regelbunden avlastning.

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Fastställd av Socialnämnden 2010-12-09, 169 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-12-09 reviderad 2011-11-11 2010-12-09

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Fastställd av Socialnämnden 2013-01-24, 169 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-12-09 reviderad 2011-11-11, 2012-12-06

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

2 Dnr Son 2010/328 Tillämpningsregler för äldre och funktionshindrade med funktionsnedsättning i Järfälla kommun, SoL och LSS

2 Dnr Son 2010/328 Tillämpningsregler för äldre och funktionshindrade med funktionsnedsättning i Järfälla kommun, SoL och LSS Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (4) 2010-11-23 Socialnämnden Torsdagen den 9 december 2010, kl 18:00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Fastställd av Socialnämnden 2013-09-05. Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för personer med funktionsnedsättning

Fastställd av Socialnämnden 2013-09-05. Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för personer med funktionsnedsättning Fastställd av Socialnämnden 2013-09-05 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för personer med funktionsnedsättning 2013-09-05 1 (56) Dnr 2010/328 2010-12-09 reviderad 2011-11-11,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden ( )

Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden ( ) 2015-09-28 Utgångspunkter vid handläggning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer med funktionsnedsättning Dokumenttyp:

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut LSS Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 210 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad Kommunstyrelsen

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning 2016VON/0146 Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning Antagna av vård- och omsorgsnämden den xx månad

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer