RBFTUPPASKOLAN 1/ / Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184"

Transkript

1 , R.lksbyggen IW 2 Md& & Si& 'r 'MM Årsredovisning i?' RBFTUPPASKOLAN 1/ / Org nr Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

2 22. DAGORDNING VID FÖR.El'HNGSST Al\!IlVIA. Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma:._, a) Sttimmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Val av stö.mmosekreternre. e) Val av en person som har attjiimte ordföro.nden justera protokollet. O Va.I av rösträknare.' g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. ~ U U t_; G h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om faststä~lande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. 1) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m)besfot angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseled~möter och revisorer. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförnnde samt i förekommande fall.val av styrelseor4förande. p) Val av styrelseledamöter och supplea11ter.. q) Val av revisorer och revisorssuppleånter. r) Val av valberedning. s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frligor samt av föreningsmedlem til.l föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ~renden. t) s avslutande

3 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansrälming 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Noter med redovisningsprinciper och tilläggs uppgifter 9

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen för RBF TUPP ASKOLAN får härmed avge årsredovisningför räkenskapsåret Föreningens verksamhet Allmänt om verksamheten Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte mmat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Nordenskjöld 2 i Landskrona kommun. På fastigheten finns 2 byggnader med 46 lägenheter uppförda. Fastighetens adress är Järnvägsgatan 27 och St Norregatan i Landskrona. Lägenhetsfördelning: I rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ Dessutom tillkommer: Lokaler Garage P-platser Total tomtarea: Total bostadsarea: Arets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde m m kr kr Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Årsavgifter Efter att ha antagit budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om oförändrade årsavgifter. Årsavgifterna för 2014 uppgick i genomsnitt till 718 kr/m 2 /år. Underhåll och underhållsplan Arets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 176 tkr och planerat underhåll för 492 tkr. Kostnaderna specificeras i avsnittet "Årets utförda underhåll" Underhållsplan Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på 568 tkr per år för de närmaste 10 åren. Avsättning för verksamhetsåret har skett med 50 kr/m 2 RBF TUPPASKOLAN

5 Föreningen har utfört respektive planerar att utföra nedanstående underhåll. Arets utförda underhåll Utgifter för materialinköp Lokaler Gemensamma utrymmen Ombyggnad sekundärvärmen/ kulvert Belopp tkr Planerat underhåll Målning entredönar på Tuppaskolan Översyn, ev. byte av fläktar i ventilationssystem Byte av elektronik i hissar Ar Förvaltning Riksbyggens kontor i Helsingborg har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Medlemskap och organlsationsanslutning Bostadsrättsföreningen är medlem i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Norra Skåne. Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genom intresseföreningen kan bostadsrättsföreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan föreningen även få återbäring på köpta tjänster från Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse. Avtal Föreningen har ingått följande avtal: Riksbyggen Ekonomisk förvaltning/adm och finansiering Riksbyggen Statuskontroller Riksbyggen Fastighets utveckling Ranztow Förvaltning AB Skötsel rabatter/trappstädning Kone AB Hissbesiktning ComHem AB Kabel-TV Luleå Energi/ Aktiv el Elleverans Lås & Larmteknik Underhåll av kodlås Götahus Landskrona Kommun Parkerings bevakning Belysning vid Skolallen Ordförande har ordet: Som vanligt har det hänt en del saker under året. Återställningen efter grävningsarbeten i samband med att en ny kulvert lades mellan Tuppaskolan och "Annexet" tog lite tid. Gräsmattan har nu återhämtat sig och ny tillväxt är på plats. Flera bostadsrätter har bytt ägare och vi hoppas att alla skall känna sig välkomna och trivas. Tack vare att alla hjälpts åt kan vi stoltsera med ett vackert bostadsområde med grön växtlighet. Inte minst vår egen,- allt i allo, fastighetsskötare Leif Dahl, bidrar till att Tuppaskolan är en välskött bostadsrättsförening och att vi kan hålla nere underhålls- och driftskoatnader. Den 23 augusti hade vi vår årliga grillfest. Åter en kväll med trevligt umgänge däe vi lnmde utnyttja vår fina grillplats. Vår ekonomi är god. Det innebär att vi kan, trots ökade kostnader för vatten, avlopp och vä1me, hålla oförändrad årsavgift. Slutligen vill jag tacka styrelsen och föreningens medlemmar för ett gott samarbete under året som gått och önskar en fortsatt trevlig samvaro. RBF TUPPASKOLAN

6 Efter den senaste stämman och därefter följande konstituerande styrelsesammanträde har styrelsen haft följande sammansättning Styrelse Vald t.o.m. årsstämman Ordinarie ledamöter Ove Elf Jan Kvist Patrik Ekbom Lisbeth Ryfelt Ingela Bengtsson Monica Oxenlid Orsmark Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Utsedd av Riksbyggen Avflyttad Styrelsesuppleanter Börje Åkesson Lotta Thosteman Markos Kunc Rickard Jönsson Riksbyggen Revisorer och övriga funktionärer Ordinarie revisorer Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Huvudansvarig Jan Anders Nilsson, Auktoriserad revisor Valberedning lbrahirn Krasniqi, sammankallande Johanna Karlsson Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Hände~erunderåret Ekonomi Årets resultat är något lägre än föregående år p.g.a. högre underhållskostnader. Årets resultatjämfört med budget har ökat tack vare lägre räntekostnader, högre utdelning på andelar samt en försäkringsersättning från Folksam. Antagen budget för kommande verksamhetsår ger full kostnadstäckning. Föreningens likviditet har under året förbättrats. Miljö Under året har Riksbyggens enkla miljöideer presenterats för bostadsrättsföreningen. Följande aktiviteter är genomförda. Elhandelsavtalet AktivEI /Luleå Energi garanterar att 100 procent av den el som köps in till AktivEI är miljöcertifierad och ursprungsmärkt vattenkraft. Med detta gör bostadsrättsföreningen ett aktivt miljöval och tar ansvar för minskade utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Genom att använda energieffektiva lågenergilampor gör föreningen energibesparingar. RBF TUPPASKOLAN

7 Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt I resultatet ingår avskrivningar med 500 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 644 tkr. Avskrivningar är en bokföringsmässig värdeminskning av föreningens byggnader och posten påverkar inte föreningens likviditet. Från och med räkenskapsåret 2014 gäller ny god redovisningssed, genom den nya normgivningen K-regelverket (de så kallade K2/K3). Förändringen innebär att synen på avskrivningar, investeringar och underhåll har förändrats. Detta kan medföra att resultat och jämförelsetal avviker från äldre årsredovisningar. Medlemsinformation Medlemmar Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 61 Överlåtelser Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 6 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 4 st). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Vid räkenskapsårets utgång var samtliga bostadsrätter placerade. Flerårsöversikt Kostnadsutveckling, räntekostnader och driftkostnader ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ränta, kr/m 2 -l'ji- Driftkostnader, kr/m Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m 2 Resultat och ställnin9 (tkr} Rörelsens intäkter Årets resultat Resultat före avskrivningar Resultat fore avskrivning men efter avsättning till underhållsfonden Avsättning till underhållsfond kr/m 2 Balansomslutning Kassaflöde, indirekt metod RBF TUPPASKOLAN

8 Soliditet 33% 32% 31% 31% 30% Likviditet 291% 255% 247% 408% 384% Avgifts- och hyresbotifall 0,14% 0,28% 0,53% 0,65% 0,53% Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/m Bränsletillägg, kr/m Driftkostnader, kr/m Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m Ränta, kr/m Underhållsfond, kr/m Lån, kr/m Årsavgiftsnivå för bostäder kr/111 2 samt bränsletillägg kr/111 2 har bostadsarea för bostadsrätter som beräkningsgrund. Driftskostnad ia'/m 2, ränta kr/m2, underhållsfond kr/m 2 och Lånkr/m 2 har samtliga bostadsareor + lokalareor som berälmingsgrund. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Årets resultat före fondförändring Arets fondavsättning enligt stadgarna Årets ianspråktagande av underhållsfond Summa överskott I Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: Extra avsättning till underhållsfond Att balansera i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. RBF TUPPASKOlAN

9 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter m.m. Årsavgifter och hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Driftkostnader Fastighetsadministration Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och 6 immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Arets resultat RBF TUPPASKOLAN

10 = Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer 11 Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga ko1tfristiga placeringar l Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR RBF TUPPASKOLAN

11 Balansräkning Belopp i kr Not 2014-L EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital M 060 : Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder 18 _o _o Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Skatteskulder Övriga ko1tfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Fastigo Summa ansvarsförbindelser RBF TUPPASKOLAN

12 Noter med redovisningsprinciper och Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, K2-reglerna för mindre, ekonomiska föreningar (BFNAR 2009: l ). Principerna har tillämpats från I januari 2014 men har ej medfört några väsentliga effekter Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. En bostadsrättsförenings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av l 217 kr per lägenhet eller 0,30 % av taxerat värde för fastigheten kr per småhus eller 0,75 % av taxerat värde för fastigheten samt fastighetsskatt motsvarande I % av taxeringsvärdet på lokaler Beloppen gäller inkomståret 2014 Nyligen uppförda/ombyggda bostadsbyggnader kan ha halverad fastighetsavgift upp till 5 år, eller vara helt befriade från fastighetsavgift i upp till 15 år. För lokaler betalar föreningar en statlig fastighetsskatt som uppgår till I % av taxeringsvärdet på lokalerna. Underhåll utfö1t enligt underhållsplanen benämnssom planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomllirda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultah äkningen inom årets resultat. Pågående ombyggnad I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffuingsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna sk.rivs av linjätt över tillgångarnas nyttjandeperiod. RBF TUPPASKOLAN

13 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Avskrivningsplan Linjär Antal år 94 Slutår 2069 Markvärdet är inte föremål för avskrivning Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter, bostäder Hyror, p-platser Hyres- och avgiftsbmtfall, p-platser Not 2 Övriga rörelseintäkter Bränsleavgifter, bostäder Övriga rörelseintäkter Återvumrn fordringar Inkassointäkter Övriga rörelseintäkter Försäkringsersättningar Not 3 Driftkostnader Reparationer Underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt F örsäkringspremi er Kabel- och digital-tv Trädgårdsskötsel Återbäring från Riksbyggen Städning gemensamma utrymmen Statuskontroll Materiel, skötsel och städning Förbrukningsmateriel Fordons- och maskinkostnader Vatten El Uppvärmning Sophantering och återvinning I I RBF TUPPASKOlAN

14 Not4 Fastighetsadministration Förvaltningsarvode Övrigt 282 IT-kostnader 7168 Juridiska kostnader Arvode, yrkesrevisorer 375 Möteskostnader Övriga förvaltningskostnader Kontorsmateriel 1209 Telefon och porto Medlems- och föreningsavgifter Övriga externa kostnader Not 5 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Lön till fastighetsskötare Personalomkostnader fastighetsskötare Övriga kostnader lön städpersonal - 12 Sammanträdesarvoden Summa Sociala kostnader Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter från förvaltningskonto i Swedbank Ränteintäkter från likviditetsplacering via Riksbyggen Ränteintäh.'ter från hyres/kundfordringar Övriga ränteintäkter I RBF TUPPASKOLAN

15 Not 9 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader för fastighetslån Övriga finansiella kostnader Not 10 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Mark Markanläggning Summa anskaffuingsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Arets avskrivning byggnader Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Mark Markanläggningar Taxeringsvärden bostäder Totalt taxeringsvärde varav byggnader RBF TUPPASKOLAN

16 Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Ans ka nings ärden Vid å:-ets början ) IJ::.skiner I::se=rzrier och verktyg '.:'.oner B E" och andra transportmedel ~,, a:iskaffningsvärden :.. ::mulerade avskrivningar enligt plan årets början Maskiner Inventarier och verktyg Installationer Bilar och andra transportmedel Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Not 12 Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i inh esseföretag Not 13 Övriga fordringar Fastighetsavgift/skatt Skattekonto Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetald renhållning Förutbetald kabel-tv-avgift Förutbetald kostnad bredbandsanslutning 1496 Förutbetald Forapremie 4222 Övriga periodiserade kostnader RBF TUPPASKOLAN

17 Not 15 Övriga kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen I Typ Saldo Ränta Slutdatum 30 dagar , dagar , I Not 16 Kassa och bank Handkassa Förvaltningskonto i Swedbank Not 17 Eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Upplåtelse- Insatser Underhålls- Balanserat Arets resultat avgifter fond resultat Vid årets bö1jan Disposition en] årsstämmobeslut Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Årets resultat Vid årets slut Not 18 Övriga skulder till kreditinstitut Inteckningslån Avgår nästa års amortering, (kortfristig skuld) Summa långfristiga skulder till kreditinstitut Låneinstitut Ränta Bundet till lng. skuld Nya lån Arets amort. Utg. skuld SBAB 1,50% Rörlig ränta SBAB 1,50% Rörlig ränta SBAB 1,50% Rörlig ränta SBAB 3,60% Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera kr varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig skuld. Beräknad amortering de nälmaste fem åren är ca kr årligen. RBF TUPPASKOLAN

18 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Up l tön=;r och sociala avgifter ~~ill! räntekostnader U,_ na kostnader för reparationer och underhåll U _ na elkostnader UptJ1upna attenavgifter Upplupna vännekostnader Upplupna kostnader för renhållning Upplupna revisionsarvoden Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter Landskrona 2015 OveElf Lotta Thosternan ---- <il. ' c?' 't_ /) (? L _ ~ ; ff..'/t,&cc G /:-f%,6-1/c t:..kacr~ /tiica Oxenlid Orsmark Lisbeth Ryfelt r ' (]~ JxU1Jh&M/ Ingela. engtsson Vår revisionsberättelse har lämnats den 2015 /~_L ". t?...a mgs Pncewaterhouse Coopers AB vudansvarig Jan Anders Nilsson Auktoriserad revisor RB- TUPPASKOLAN

19 Dp~cb l ftevis1ons eratte se Till föreningsstämman i Riksbyggens Bostadsrättsförening Tuppaskolan Org nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Tuppaskolan för räkenskapsåret Styrelsens ansvarför årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för bur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärde1ing av ändamålsenligheten i de redovisningsp1inciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdeting av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsen]iga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till disposition beträffande föreningens vinst eller fö r lust samt styrelsens förvaltning för Riksbyggens Bostadsrättsförening Tuppaskolan för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorernas ansvar Vått ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om. förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beh äffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i sh id med bostadsrättslagen, ärsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändan1ålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg f '-Cd' Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig- ~"./../ het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse- /'?' ~ enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per } n Anders Nilsson den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året" Auktoriserad revisor enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med årsredovisningens ÖVIiga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer