LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<"

Transkript

1 !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, 1'EFG(#E77$#- D997E+,-FGE8:. LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& HE"VWI-8E6V:6:,> HE"V:UFFIE> O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF 3KY2 O:7EI+-$Q+E<--": KB3K13B1/B$3&>BB HE"VIJ$+:8"F> SVE6,J$=)E"EI:+J$V+JJI: P+JE6-> KB3K1331B3 DJ-8E6=J-7+JUF> KB3K13313/ HE"VFGE8:6:,> TZB3 HE"VJ+,:6:,-9<+J-> O:+<[- NI-U<J+J 0:*IJ PIJ"7\EI= PGJ". HIE=<U"E"8J+:-[E+$]HC^O_ HIE=<U"E"8J+:-U<=":+J$]HC^'_ ;"J+<$HC^'\HC^O$I#8<$5^` ;"J+<$HC^'\HC^O$6:8<$5^` I>= HIE=<U"EWUJ+:-U<=":+J$$]HC!'_ HIE=<U"E*I#+:-U<=":+J$]HCa#'_ II> HIE=<U"E*I#+:-[E+$]HCa#O_ <J= HIE=<U"E*I9J+:-[E+$]HCa9O_ KC HIE=<U"E"8J+:-U<=":+F67$]HC^'O_ KC HIE=<U"E:":+:-[E+$]HCLO_ K?LC HIE=<U"E7I8+:-U<=":+J$]HCb'_ KC HIE=<U"E7I8+:-[E+$]HCbO_ KC HIE=<U"E7"7I8+:-[E+$]HCb"O_ ;"J+<$HCQ$I#8<$5^` ;"J+<$HCQ$6:8<$5^` A-%6#E'0,)FEM$#E-$#&"+N"'0,#F,*,#E'-6#O $$0UE"=6:-$T=O$5+W$'IEV6cI$TFW*$]a+FWUE,_Y$T0NPOLd H+"<+$L6<--":Y$N+99"EJ+:-V+E6, bi::+$e+99"ej$ge$i<i8je":6-8j$-6,:ie+7. PGJ"-G8IE*IJI:Y$"F$6:,IJ$+::+J$+:,I-Y$EI7"V6-+-$-"F$UJV67,+7$FGJ"-G8IE*IJ$FI7$JGc8:6:,-=+8J"E$K.$D:7+:J+,$EI<+JIE+J$J6<<$+:+<[-IE$UJ=)E7+$UJ+:=)E$ 'VIE6,I$8+:$=)EI8"FF+.$dJJIE<6,+EI$U99<[-:6:,+E$8+:$<GF:+-$9e$WI,GE+:. bi::+$e+99"ej$=ee$i:7+-j$ejie,i-$6$-6:$*i<*ijy$"f$6:ji$uj=)e+:7i$<+w"e+j"e6uf$6$=)evg,$-8e6=j<6,i:$,"78g:j$+::+j.$ni-u<j+ji:$ei<+jie+e$i:7+-j$j6<<$7ij$ 6:-G:7+$9E"VIJ. '67+$3$+V$3 C)E8<+E6:,+E 5+W"E+J"E6IJ\<+W"E+J"E6IE:+$GE$+c8EI76JIE+7I$+V$EI-9I8J6VI$<+:7-$+c8EI76JIE6:,-"E,+:.$0($+c8EI76JIE+7I$+:+<[-IE$GE$F+E8IE+7I$FI7$f!"#$$%&%$

2 !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, 1'EFG(#E77$#- D997E+,-FGE8:. LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& HE"VWI-8E6V:6:,> HE"V:UFFIE> O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF 3KY2 O:7EI+-$Q+E<--": KB3K13B1/B$3&>32 HE"VIJ$+:8"F> SVE6,J$=)E"EI:+J$V+JJI: P+JE6-> KB3K1331B3 DJ-8E6=J-7+JUF> KB3K13313/ HE"VFGE8:6:,> TZBK HE"VJ+,:6:,-9<+J-> O:+<[- NI-U<J+J 0:*IJ PIJ"7\EI= PGJ". <>< HIE=<U"E"8J+:-[E+$]HC^O_ JD HIE=<U"E"8J+:-U<=":+J$]HC^'_ <>< ;"J+<$HC^'\HC^O$I#8<$5^` <>K ;"J+<$HC^'\HC^O$6:8<$5^` HIE=<U"EWUJ+:-U<=":+J$$]HC!'_ HIE=<U"E*I#+:-U<=":+J$]HCa#'_ HIE=<U"E*I#+:-[E+$]HCa#O_ >A? HIE=<U"E*I9J+:-[E+$]HCa9O_ JD HIE=<U"E"8J+:-U<=":+F67$]HC^'O_ JD HIE=<U"E:":+:-[E+$]HCLO_ J?LD HIE=<U"E7I8+:-U<=":+J$]HCb'_ JD HIE=<U"E7I8+:-[E+$]HCbO_ JD HIE=<U"E7"7I8+:-[E+$]HCb"O_ ;"J+<$HCQ$I#8<$5^` ;"J+<$HCQ$6:8<$5^` B-%6#E'0,)FEM$#E-$#&"+N"'0,#F,*,#E'-6#O $$0UE"=6:-$T=O$5+W$'IEV6cI$TFW*$]a+FWUE,_Y$T0NPOLd H+"<+$L6<--":Y$N+99"EJ+:-V+E6, bi::+$e+99"ej$ge$i<i8je":6-8j$-6,:ie+7. PGJ"-G8IE*IJI:Y$"F$6:,IJ$+::+J$+:,I-Y$EI7"V6-+-$-"F$UJV67,+7$FGJ"-G8IE*IJ$FI7$JGc8:6:,-=+8J"E$K.$D:7+:J+,$EI<+JIE+J$J6<<$+:+<[-IE$UJ=)E7+$UJ+:=)E$ 'VIE6,I$8+:$=)EI8"FF+.$dJJIE<6,+EI$U99<[-:6:,+E$8+:$<GF:+-$9e$WI,GE+:. bi::+$e+99"ej$=ee$i:7+-j$ejie,i-$6$-6:$*i<*ijy$"f$6:ji$uj=)e+:7i$<+w"e+j"e6uf$6$=)evg,$-8e6=j<6,i:$,"78g:j$+::+j.$ni-u<j+ji:$ei<+jie+e$i:7+-j$j6<<$7ij$ 6:-G:7+$9E"VIJ. '67+$3$+V$3 C)E8<+E6:,+E 5+W"E+J"E6IJ\<+W"E+J"E6IE:+$GE$+c8EI76JIE+7I$+V$EI-9I8J6VI$<+:7-$+c8EI76JIE6:,-"E,+:.$0($+c8EI76JIE+7I$+:+<[-IE$GE$F+E8IE+7I$FI7$f!"#$$%&%$

3 !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'FGH(#F77$#- D997E+,-FGE8:. HE"V:UFFIE> HE"VWI-8E6V:6:,> P+JE6-> HE"VIJ$+:8"F> DJ-8E6=J-7+JUF> HE"VFGE8:6:,> HE"VJ+,:6:,-9<+J-> TEU:7V+JJI: KB3K1331BA KB3K13313A TYB/ O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF 2 O:7EI+-$Q+E<--": KB3K1331BK O:+<Z- NI-U<J+J 0:*IJ PGJ". PIJ"7[EI= HIE=<U"E"8J+:-ZE+$\HC]O^?J= :,[< +^ HIE=<U"E"8J+:-U<=":+J$\HC]'^ K> :,[< +^ ;"J+<$HC]'[HC]O$I#8<$5]_?J= :,[< +^ ;"J+<$HC]'[HC]O$6:8<$5]_ <= :,[< +^ HIE=<U"EWUJ+:-U<=":+J$$\HC!'^ :,[< +^ HIE=<U"E*I#+:-U<=":+J$\HC`#'^ <A? :,[< +^ HIE=<U"E*I#+:-ZE+$\HC`#O^ D=J? :,[< +^ :,[< +^ HIE=<U"E"8J+:-U<=":+F67$\HC]'O^ K> :,[< +^ HIE=<U"E:":+:-ZE+$\HCLO^ K> :,[< +^ HIE=<U"E7I8+:-U<=":+J$\HCa'^ K?J> :,[< +^ HIE=<U"E7I8+:-ZE+$\HCaO^ K> :,[< +^ HIE=<U"E7"7I8+:-ZE+$\HCa"O^ K> :,[< +^ ;"J+<$HCQ$I#8<$5]_ =<= :,[< +^ ;"J+<$HCQ$6:8<$5]_ =DD :,[< +^ B-%6#F'0,)GFL$#F-$#&"+M"'0,#G,*,#F'-6#N +^$$0UE"=6:-$T=O$5+W$'IEV6bI$TFW*$\`+FWUE,^c$T0NPOLd H+"<+$L6<--":c$N+99"EJ+:-V+E6, ai::+$e+99"ej$ge$i<i8je":6-8j$-6,:ie+7. C)E8<+E6:,+E 5+W"E+J"E6IJ[<+W"E+J"E6IE:+$GE$+b8EI76JIE+7I$+V$EI-9I8J6VI$<+:7-$+b8EI76JIE6:,-"E,+:.$0($+b8EI76JIE+7I$+:+<Z-IE$GE$F+E8IE+7I$FI7$f PGJ"-G8IE*IJI:c$"F$6:,IJ$+::+J$+:,I-c$EI7"V6-+-$-"F$UJV67,+7$FGJ"-G8IE*IJ$FI7$JGb8:6:,-=+8J"E$K.$D:7+:J+,$EI<+JIE+J$J6<<$+:+<Z-IE$UJ=)E7+$UJ+:=)E$ 'VIE6,I$8+:$=)EI8"FF+.$dJJIE<6,+EI$U99<Z-:6:,+E$8+:$<GF:+-$9e$WI,GE+:. ai::+$e+99"ej$=ee$i:7+-j$ejie,i-$6$-6:$*i<*ijc$"f$6:ji$uj=)e+:7i$<+w"e+j"e6uf$6$=)evg,$-8e6=j<6,i:$,"78g:j$+::+j.$ni-u<j+ji:$ei<+jie+e$i:7+-j$j6<<$7ij$ 6:-G:7+$9E"VIJ.!"#$$%&%$ '67+$3$+V$3

4 Bilaga 4B NIRAS AB Besöksadress: Västra Varvsgatan Malmö T: F: E:

5 Sida 1 (2) T DBY1EABB58 Registrerad :28 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av grundvatten Er beteckning Brunn (2) David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 INRO PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 INRO PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 INRO PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 INRO PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 INRO PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 INRO PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 INRO PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 INRO PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 INRO PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 INRO PFHxS perfluorhexansulfonat < µg/l 1 1 INRO PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 INRO PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 INRO PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 INRO 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 INRO Er beteckning Brunn (2) David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 INRO PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 INRO PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 1 1 INRO PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 INRO PFOA perfluoroktansyra < µg/l 1 1 INRO PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 INRO PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 INRO PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 INRO PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 INRO PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 INRO PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 INRO PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 INRO PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 INRO PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 INRO 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 INRO

6 Sida 2 (2) T DBY1EABB58 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34AQ, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev INRO Godkännare Ingalill Rosén Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

7 Sida 1 (3) T DBJZ1ZUINB Registrerad :15 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av grundvatten Er beteckning 008C.11 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 FREN PFOA perfluoroktansyra < µg/l 1 1 FREN PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 FREN PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 FREN Er beteckning 008C.05 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN

8 Sida 2 (3) T DBJZ1ZUINB Er beteckning 008C.08 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 3 1 FREN PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 FREN PFOA perfluoroktansyra < µg/l 1 1 FREN PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 FREN PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 FREN

9 Sida 3 (3) T DBJZ1ZUINB * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34AQ, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev Provberedning: dekantering. Rev FREN Godkännare Fredrik Enzell Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

10 Sida 1 (5) T DBLWDLUL6K Registrerad :02 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av grundvatten Er beteckning 008B.21 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat µg/l 2 1 FREN

11 Sida 2 (5) T DBLWDLUL6K Er beteckning 008B.19 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat µg/l 2 1 FREN Er beteckning 008A.18 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra < µg/l 3 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 3 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 3 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 3 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 3 1 FREN PFNA perfluornonansyra < µg/l 3 1 FREN PFDA perfluordekansyra < µg/l 3 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 3 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 3 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 3 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 3 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 3 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 3 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 3 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 3 1 FREN

12 Sida 3 (5) T DBLWDLUL6K Er beteckning 008C.12 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN Er beteckning 008A.17 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 3 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 3 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 3 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 3 1 FREN PFOA perfluoroktansyra < µg/l 3 1 FREN PFNA perfluornonansyra < µg/l 3 1 FREN PFDA perfluordekansyra < µg/l 3 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 3 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 3 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 3 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 3 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 3 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 3 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 3 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 3 1 FREN

13 Sida 4 (5) T DBLWDLUL6K Er beteckning 008A.19 David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN

14 Sida 5 (5) T DBLWDLUL6K * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Provberedning: dekantering. Rev OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev OV-34AQ, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev FREN Godkännare Fredrik Enzell Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

15 Sida 1 (2) T F47K1JN9JH Registrerad :39 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av vatten Er beteckning 008A:11 O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 INRO PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 INRO PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 INRO PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 INRO PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 INRO PFNA perfluornonansyra µg/l 1 1 INRO PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 INRO PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 INRO PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 INRO PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 INRO PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 INRO PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 INRO PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 INRO PFOSA perfluoroktansulfonamid µg/l 1 1 INRO 6:2 FTS Fluortelomersulfonat µg/l 1 1 INRO

16 Sida 2 (2) T F47K1JN9JH * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev INRO Godkännare Ingalill Rosén Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

17 Sida 1 (5) T CBB6LQ6Y00 Registrerad :57 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av vatten Er beteckning :1 (djup DFP O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 ERJA PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 ERJA PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 ERJA PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 ERJA PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 ERJA PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 ERJA 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA Er beteckning DFP O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 ERJA PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 ERJA PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 ERJA PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 ERJA PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 ERJA PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 ERJA 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA

18 Sida 2 (5) T CBB6LQ6Y00 Er beteckning :2 (grund DFP O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 ERJA PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 ERJA PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 ERJA PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 ERJA PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 ERJA PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 ERJA 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA Er beteckning 102/ DFP O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 ERJA PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 ERJA PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 ERJA PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 ERJA PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 ERJA PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 ERJA 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA

19 Sida 3 (5) T CBB6LQ6Y00 Er beteckning :1 (djup DFP O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 ERJA PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 ERJA PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 ERJA PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 ERJA PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 ERJA PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFOSA perfluoroktansulfonamid µg/l 1 1 ERJA 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA Er beteckning DFP O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 ERJA PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 ERJA PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 ERJA PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 ERJA PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 ERJA PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 ERJA 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA

20 Sida 4 (5) T CBB6LQ6Y00 Er beteckning DFP O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 ERJA PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 ERJA PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 ERJA PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 ERJA PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 ERJA PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 ERJA 6:2 FTS Fluortelomersulfonat µg/l 1 1 ERJA Er beteckning DFP O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 ERJA PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 ERJA PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 ERJA PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 ERJA PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 ERJA PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 ERJA PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 ERJA 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 ERJA

21 Sida 5 (5) T CBB6LQ6Y00 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev ERJA Godkännare Erika Jansson Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

22 Sida 1 (3) T DBK00Q4T0N Registrerad :41 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av grundvatten Er beteckning :02 grunda David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN

23 Sida 2 (3) T DBK00Q4T0N Er beteckning David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN Er beteckning David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 2 1 FREN

24 Sida 3 (3) T DBK00Q4T0N * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Provberedning: dekantering. Rev OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev FREN Godkännare Fredrik Enzell Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

25 Sida 1 (2) T D29PGVBEMN Registrerad :38 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av grundvatten Er beteckning David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 MB PFBA perfluorbutansyra µg/l 2 1 MB PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 MB PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 MB PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 2 1 MB PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 MB PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 2 1 MB PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 2 1 MB PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 MB PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 MB PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 MB PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 MB PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 MB PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 2 1 MB PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 2 1 MB 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 2 1 MB

26 Sida 2 (2) T D29PGVBEMN * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Provberedning: dekantering. Rev OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev MB Godkännare Maria Bigner Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

27 Sida 1 (2) T DBJY4X3KRN Registrerad :23 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av vatten Er beteckning David Friberg Prytz Provtagningsdatum O dekantering* ja 1 1 FREN PFBA perfluorbutansyra < µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra < µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra < µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra < µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 2 1 FREN Er beteckning ÄN:03DV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra < µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra < µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra < µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra < µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 2 1 FREN

28 Sida 2 (2) T DBJY4X3KRN * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Provberedning: dekantering. Rev OV-34AQ, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev FREN Godkännare Fredrik Enzell Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

29 Sida 1 (5) T DC8KJBMLAB Registrerad :29 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av vatten Er beteckning Brunn David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra < µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR Er beteckning Bjällerudskällor David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR

30 Sida 2 (5) T DC8KJBMLAB Er beteckning ÄN:05 YV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR Er beteckning ÄN:05 DV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR

31 Sida 3 (5) T DC8KJBMLAB Er beteckning ÄN:04 DV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 2 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 2 1 STGR PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 STGR PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 2 1 STGR PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 2 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 2 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 2 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 2 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 2 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 2 1 STGR Er beteckning ÄN:03 YV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR

32 Sida 4 (5) T DC8KJBMLAB Er beteckning ÄN:07 YV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra < µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR

33 Sida 5 (5) T DC8KJBMLAB * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34AQ, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev STGR Godkännare Sture Grägg Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

34 Sida 1 (3) T DBJX4J9XWP Registrerad :12 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Analys av vatten Er beteckning ÄN:02 DV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 FREN PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat µg/l 1 1 FREN Er beteckning ÄN:06 DV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra < µg/l 2 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 2 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 2 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 FREN PFNA perfluornonansyra < µg/l 2 1 FREN PFDA perfluordekansyra < µg/l 2 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 2 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 2 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 2 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 2 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 2 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 2 1 FREN

35 Sida 2 (3) T DBJX4J9XWP Er beteckning ÄN:01 DV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 FREN PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 FREN PFHpA perfluorheptansyra µg/l 1 1 FREN PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 FREN PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 FREN PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 1 1 FREN PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 FREN PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 FREN PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 FREN PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 FREN 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 FREN

36 Sida 3 (3) T DBJX4J9XWP * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev OV-34AQ, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev FREN Godkännare Fredrik Enzell Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

37 Sida 1 (4) T DNGTHHEBRI Registrerad :38 Niras AB Utfärdad David Friberg Prytz Västra Varvsgatan Malmö Projekt Kompl. MTU PFAS F10 Bestnr Denna rapport med nummer T ersätter tidigare utfärdad rapport. Tidigare utsänd rapport bör kastas. Analys av vatten Er beteckning ÄN:08 YV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR

38 Sida 2 (4) T DNGTHHEBRI Er beteckning ÄN:06 YV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR Er beteckning ÄN:09 YV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR

39 Sida 3 (4) T DNGTHHEBRI Er beteckning ÄN:02 YV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra < µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR Er beteckning ÄN:10 YV David Friberg Prytz Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 STGR PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 1 1 STGR PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 1 1 STGR PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 1 1 STGR PFOA perfluoroktansyra < µg/l 1 1 STGR PFNA perfluornonansyra < µg/l 1 1 STGR PFDA perfluordekansyra < µg/l 1 1 STGR PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 1 1 STGR PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 1 1 STGR PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 STGR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 STGR PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 1 1 STGR PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 1 1 STGR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 1 1 STGR

40 Sida 4 (4) T DNGTHHEBRI * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34AQ, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen med låg rapporteringsgräns. PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras. Mätning utförs med LC-MS-MS. Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet. Rev STGR Godkännare Sture Grägg Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör).

41 Rapport Sida 1 (5) T ZR27J1EW Registrerad :37 Niras AB Utfärdad Andreas Carlsson Teknikringen 1E Linköping Projekt Bestnr ,1 Analys av vatten Er beteckning ÄGV01 Andreas Carlsson Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra 0.10 µg/l 1 1 AKR PFPeA perfluorpentansyra 0.20 µg/l 1 1 AKR PFHxA perfluorhexansyra 0.76 µg/l 1 1 AKR PFHpA perfluorheptansyra 0.21 µg/l 1 1 AKR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 AKR PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFBS perfluorbutansulfonat 0.68 µg/l 1 1 AKR PFHxS perfluorhexansulfonat 6.0 µg/l 1 1 AKR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 AKR PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR Er beteckning ÄGV02 Andreas Carlsson Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra 0.22 µg/l 1 1 AKR PFPeA perfluorpentansyra 0.30 µg/l 1 1 AKR PFHxA perfluorhexansyra 1.6 µg/l 1 1 AKR PFHpA perfluorheptansyra 0.42 µg/l 1 1 AKR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 AKR PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFBS perfluorbutansulfonat 1.9 µg/l 1 1 AKR PFHxS perfluorhexansulfonat 5.7 µg/l 1 1 AKR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 AKR PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR Box Täby Anna-Karin Revell :18:50 Client Service

42 Rapport Sida 2 (5) T ZR27J1EW Er beteckning ÄGV03 Andreas Carlsson Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra 0.26 µg/l 1 1 AKR PFPeA perfluorpentansyra 0.31 µg/l 1 1 AKR PFHxA perfluorhexansyra 2.1 µg/l 1 1 AKR PFHpA perfluorheptansyra 2.2 µg/l 1 1 AKR PFOA perfluoroktansyra µg/l 1 1 AKR PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFBS perfluorbutansulfonat 2.4 µg/l 1 1 AKR PFHxS perfluorhexansulfonat 27 µg/l 1 1 AKR PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 AKR PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR Er beteckning ÄGV04 Andreas Carlsson Provtagningsdatum O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign PFBA perfluorbutansyra µg/l 1 1 AKR PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 AKR PFHxA perfluorhexansyra 0.13 µg/l 1 1 AKR PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFOA perfluoroktansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 AKR PFBS perfluorbutansulfonat 0.31 µg/l 1 1 AKR PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 AKR PFOS perfluoroktansulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 AKR 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 AKR Box Täby Anna-Karin Revell :18:50 Client Service

43 Rapport Sida 3 (5) T ZR27J1EW Er beteckning ÄBR1GV Andreas Carlsson Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra < µg/l 2 1 CL PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 2 1 CL PFHxA perfluorhexansyra µg/l 2 1 CL PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 2 1 CL PFOA perfluoroktansyra µg/l 2 1 CL PFNA perfluornonansyra < µg/l 2 1 CL PFDA perfluordekansyra < µg/l 2 1 CL PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 2 1 CL PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 2 1 CL PFBS perfluorbutansulfonat µg/l 2 1 CL PFHxS perfluorhexansulfonat 0.13 µg/l 2 1 CL PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 2 1 CL PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 2 1 CL PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 2 1 CL 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 2 1 CL Er beteckning ÄBR2GV Andreas Carlsson Provtagningsdatum O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign PFBA perfluorbutansyra < µg/l 2 1 CL PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 2 1 CL PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 2 1 CL PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 2 1 CL PFOA perfluoroktansyra < µg/l 2 1 CL PFNA perfluornonansyra < µg/l 2 1 CL PFDA perfluordekansyra < µg/l 2 1 CL PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 2 1 CL PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 2 1 CL PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 2 1 CL PFHxS perfluorhexansulfonat < µg/l 2 1 CL PFOS perfluoroktansulfonat < µg/l 2 1 CL PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 2 1 CL PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 2 1 CL 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 2 1 CL Box Täby Anna-Karin Revell :18:50 Client Service

44 Rapport Sida 4 (5) T ZR27J1EW Er beteckning ÄBR3GV Andreas Carlsson Provtagningsdatum O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign PFBA perfluorbutansyra < µg/l 2 1 CL PFPeA perfluorpentansyra < µg/l 2 1 CL PFHxA perfluorhexansyra < µg/l 2 1 CL PFHpA perfluorheptansyra < µg/l 2 1 CL PFOA perfluoroktansyra < µg/l 2 1 CL PFNA perfluornonansyra < µg/l 2 1 CL PFDA perfluordekansyra < µg/l 2 1 CL PFUnDA perfluorundekansyra < µg/l 2 1 CL PFDoDA perfluordodekansyra < µg/l 2 1 CL PFBS perfluorbutansulfonat < µg/l 2 1 CL PFHxS perfluorhexansulfonat < µg/l 2 1 CL PFOS perfluoroktansulfonat < µg/l 2 1 CL PFDS perfluordekansulfonat < µg/l 2 1 CL PFOSA perfluoroktansulfonamid < µg/l 2 1 CL 6:2 FTS Fluortelomersulfonat < µg/l 2 1 CL Box Täby Anna-Karin Revell :18:50 Client Service

45 Rapport Sida 5 (5) T ZR27J1EW * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod DIN Mätning utförs med LC-MS-MS. Filtrering ingår i metoden. Rev OV-34AQ, PFT-paket, låg LOQ. Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod DIN Mätning utförs med LC-MS-MS. Rapporteringsgränsen är 1 ng/l för PFOA och PFOS och 2,5 ng/l för de övriga parametrarna i PFT-paket. Rapporteringsgränserna kan variera med provets sammansättning. Filtrering ingår i metoden. Rev AKR CL Godkännare Anna-Karin Revell Camilla Lundeborg Utf 1 1 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL ). DAkkS är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: Flensburger Straße 15, Pinneberg, Daimlerring 37, Hildesheim, Brekelbaumstraße1, Hameln, Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen, Meißner Ring 3, Freiberg, Goldtschmidtstraße 5, Hamburg. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör). Anna-Karin Revell Box :18: Täby Client Service

46 Sida 1 (3) T GL256DKE4R Registrerad :54 Niras AB Utfärdad Andreas Carlsson Teknikringen 1E Linköping Projekt Bestnr ,2 Analys av vatten Er beteckning ÄN:01GV Andreas Carlsson Provtagningsdatum O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFPeA perfluorpentansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFHxA perfluorhexansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFOA perfluoroktansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFBS perfluorbutansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFHxS perfluorhexansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFOS perfluoroktansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 CL 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL Er beteckning ÄN:02YV Andreas Carlsson Provtagningsdatum O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 CL PFHxA perfluorhexansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFOA perfluoroktansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFBS perfluorbutansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFHxS perfluorhexansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFOS perfluoroktansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 CL 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL Box Täby

47 Sida 2 (3) T GL256DKE4R Er beteckning ÄN:03YV Andreas Carlsson Provtagningsdatum O PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFPeA perfluorpentansyra µg/l 1 1 CL PFHxA perfluorhexansyra µg/l 1 1 CL PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFOA perfluoroktansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFBS perfluorbutansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFHxS perfluorhexansulfonat µg/l 1 1 CL PFOS perfluoroktansulfonat µg/l 1 1 CL PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 CL 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL Er beteckning ÄN:04YV Andreas Carlsson Provtagningsdatum O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign PFBA perfluorbutansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFPeA perfluorpentansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFHxA perfluorhexansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFHpA perfluorheptansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFOA perfluoroktansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFNA perfluornonansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFDA perfluordekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFUnDA perfluorundekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFDoDA perfluordodekansyra <0.010 µg/l 1 1 CL PFBS perfluorbutansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFHxS perfluorhexansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFOS perfluoroktansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFDS perfluordekansulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL PFOSA perfluoroktansulfonamid <0.010 µg/l 1 1 CL 6:2 FTS Fluortelomersulfonat <0.010 µg/l 1 1 CL Box Täby

48 Sida 3 (3) T GL256DKE4R * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 OV-34A, PFT-paket. Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod DIN Mätning utförs med LC-MS-MS. Filtrering ingår i metoden. Rev CL Godkännare Camilla Lundeborg Utf 1 1 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL ). DAkkS är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: Flensburger Straße 15, Pinneberg, Daimlerring 37, Hildesheim, Brekelbaumstraße1, Hameln, Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen, Meißner Ring 3, Freiberg, Goldtschmidtstraße 5, Hamburg. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavi eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Täby

49 !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, 1'EFG(#E77$#- D997E+,-FGE8:. LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& HE"VWI-8E6V:6:,> HE"V:UFFIE> O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF 3KY2 O:7EI+-$Q+E<--": KB3K13B1/B$3&>BB HE"VIJ$+:8"F> SVE6,J$=)E"EI:+J$V+JJI: P+JE6-> KB3K1331B3 DJ-8E6=J-7+JUF> KB3K13313/ HE"VFGE8:6:,> TZB3 HE"VJ+,:6:,-9<+J-> O:+<[- NI-U<J+J 0:*IJ PIJ"7\EI= PGJ". HIE=<U"E"8J+:-[E+$]HC^O_ HIE=<U"E"8J+:-U<=":+J$]HC^'_ ;"J+<$HC^'\HC^O$I#8<$5^` ;"J+<$HC^'\HC^O$6:8<$5^` I>= HIE=<U"EWUJ+:-U<=":+J$$]HC!'_ HIE=<U"E*I#+:-U<=":+J$]HCa#'_ II> HIE=<U"E*I#+:-[E+$]HCa#O_ <J= HIE=<U"E*I9J+:-[E+$]HCa9O_ KC HIE=<U"E"8J+:-U<=":+F67$]HC^'O_ KC HIE=<U"E:":+:-[E+$]HCLO_ K?LC HIE=<U"E7I8+:-U<=":+J$]HCb'_ KC HIE=<U"E7I8+:-[E+$]HCbO_ KC HIE=<U"E7"7I8+:-[E+$]HCb"O_ ;"J+<$HCQ$I#8<$5^` ;"J+<$HCQ$6:8<$5^` A-%6#E'0,)FEM$#E-$#&"+N"'0,#F,*,#E'-6#O $$0UE"=6:-$T=O$5+W$'IEV6cI$TFW*$]a+FWUE,_Y$T0NPOLd H+"<+$L6<--":Y$N+99"EJ+:-V+E6, bi::+$e+99"ej$ge$i<i8je":6-8j$-6,:ie+7. PGJ"-G8IE*IJI:Y$"F$6:,IJ$+::+J$+:,I-Y$EI7"V6-+-$-"F$UJV67,+7$FGJ"-G8IE*IJ$FI7$JGc8:6:,-=+8J"E$K.$D:7+:J+,$EI<+JIE+J$J6<<$+:+<[-IE$UJ=)E7+$UJ+:=)E$ 'VIE6,I$8+:$=)EI8"FF+.$dJJIE<6,+EI$U99<[-:6:,+E$8+:$<GF:+-$9e$WI,GE+:. bi::+$e+99"ej$=ee$i:7+-j$ejie,i-$6$-6:$*i<*ijy$"f$6:ji$uj=)e+:7i$<+w"e+j"e6uf$6$=)evg,$-8e6=j<6,i:$,"78g:j$+::+j.$ni-u<j+ji:$ei<+jie+e$i:7+-j$j6<<$7ij$ 6:-G:7+$9E"VIJ. '67+$3$+V$3 C)E8<+E6:,+E 5+W"E+J"E6IJ\<+W"E+J"E6IE:+$GE$+c8EI76JIE+7I$+V$EI-9I8J6VI$<+:7-$+c8EI76JIE6:,-"E,+:.$0($+c8EI76JIE+7I$+:+<[-IE$GE$F+E8IE+7I$FI7$f!"#$$%&%$

50 !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, 1'EFG(#E77$#- D997E+,-FGE8:. LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& HE"VWI-8E6V:6:,> HE"V:UFFIE> O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF 3KY2 O:7EI+-$Q+E<--": KB3K13B1/B$3&>32 HE"VIJ$+:8"F> SVE6,J$=)E"EI:+J$V+JJI: P+JE6-> KB3K1331B3 DJ-8E6=J-7+JUF> KB3K13313/ HE"VFGE8:6:,> TZBK HE"VJ+,:6:,-9<+J-> O:+<[- NI-U<J+J 0:*IJ PIJ"7\EI= PGJ". <>< HIE=<U"E"8J+:-[E+$]HC^O_ JD HIE=<U"E"8J+:-U<=":+J$]HC^'_ <>< ;"J+<$HC^'\HC^O$I#8<$5^` <>K ;"J+<$HC^'\HC^O$6:8<$5^` HIE=<U"EWUJ+:-U<=":+J$$]HC!'_ HIE=<U"E*I#+:-U<=":+J$]HCa#'_ HIE=<U"E*I#+:-[E+$]HCa#O_ >A? HIE=<U"E*I9J+:-[E+$]HCa9O_ JD HIE=<U"E"8J+:-U<=":+F67$]HC^'O_ JD HIE=<U"E:":+:-[E+$]HCLO_ J?LD HIE=<U"E7I8+:-U<=":+J$]HCb'_ JD HIE=<U"E7I8+:-[E+$]HCbO_ JD HIE=<U"E7"7I8+:-[E+$]HCb"O_ ;"J+<$HCQ$I#8<$5^` ;"J+<$HCQ$6:8<$5^` B-%6#E'0,)FEM$#E-$#&"+N"'0,#F,*,#E'-6#O $$0UE"=6:-$T=O$5+W$'IEV6cI$TFW*$]a+FWUE,_Y$T0NPOLd H+"<+$L6<--":Y$N+99"EJ+:-V+E6, bi::+$e+99"ej$ge$i<i8je":6-8j$-6,:ie+7. PGJ"-G8IE*IJI:Y$"F$6:,IJ$+::+J$+:,I-Y$EI7"V6-+-$-"F$UJV67,+7$FGJ"-G8IE*IJ$FI7$JGc8:6:,-=+8J"E$K.$D:7+:J+,$EI<+JIE+J$J6<<$+:+<[-IE$UJ=)E7+$UJ+:=)E$ 'VIE6,I$8+:$=)EI8"FF+.$dJJIE<6,+EI$U99<[-:6:,+E$8+:$<GF:+-$9e$WI,GE+:. bi::+$e+99"ej$=ee$i:7+-j$ejie,i-$6$-6:$*i<*ijy$"f$6:ji$uj=)e+:7i$<+w"e+j"e6uf$6$=)evg,$-8e6=j<6,i:$,"78g:j$+::+j.$ni-u<j+ji:$ei<+jie+e$i:7+-j$j6<<$7ij$ 6:-G:7+$9E"VIJ. '67+$3$+V$3 C)E8<+E6:,+E 5+W"E+J"E6IJ\<+W"E+J"E6IE:+$GE$+c8EI76JIE+7I$+V$EI-9I8J6VI$<+:7-$+c8EI76JIE6:,-"E,+:.$0($+c8EI76JIE+7I$+:+<[-IE$GE$F+E8IE+7I$FI7$f!"#$$%&%$

51 !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'FGH(#F77$#- D997E+,-FGE8:. HE"V:UFFIE> HE"VWI-8E6V:6:,> P+JE6-> HE"VIJ$+:8"F> DJ-8E6=J-7+JUF> HE"VFGE8:6:,> HE"VJ+,:6:,-9<+J-> TEU:7V+JJI: KB3K1331BA KB3K13313A TYB/ O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF 2 O:7EI+-$Q+E<--": KB3K1331BK O:+<Z- NI-U<J+J 0:*IJ PGJ". PIJ"7[EI= HIE=<U"E"8J+:-ZE+$\HC]O^?J= :,[< +^ HIE=<U"E"8J+:-U<=":+J$\HC]'^ K> :,[< +^ ;"J+<$HC]'[HC]O$I#8<$5]_?J= :,[< +^ ;"J+<$HC]'[HC]O$6:8<$5]_ <= :,[< +^ HIE=<U"EWUJ+:-U<=":+J$$\HC!'^ :,[< +^ HIE=<U"E*I#+:-U<=":+J$\HC`#'^ <A? :,[< +^ HIE=<U"E*I#+:-ZE+$\HC`#O^ D=J? :,[< +^ :,[< +^ HIE=<U"E"8J+:-U<=":+F67$\HC]'O^ K> :,[< +^ HIE=<U"E:":+:-ZE+$\HCLO^ K> :,[< +^ HIE=<U"E7I8+:-U<=":+J$\HCa'^ K?J> :,[< +^ HIE=<U"E7I8+:-ZE+$\HCaO^ K> :,[< +^ HIE=<U"E7"7I8+:-ZE+$\HCa"O^ K> :,[< +^ ;"J+<$HCQ$I#8<$5]_ =<= :,[< +^ ;"J+<$HCQ$6:8<$5]_ =DD :,[< +^ B-%6#F'0,)GFL$#F-$#&"+M"'0,#G,*,#F'-6#N +^$$0UE"=6:-$T=O$5+W$'IEV6bI$TFW*$\`+FWUE,^c$T0NPOLd H+"<+$L6<--":c$N+99"EJ+:-V+E6, ai::+$e+99"ej$ge$i<i8je":6-8j$-6,:ie+7. C)E8<+E6:,+E 5+W"E+J"E6IJ[<+W"E+J"E6IE:+$GE$+b8EI76JIE+7I$+V$EI-9I8J6VI$<+:7-$+b8EI76JIE6:,-"E,+:.$0($+b8EI76JIE+7I$+:+<Z-IE$GE$F+E8IE+7I$FI7$f PGJ"-G8IE*IJI:c$"F$6:,IJ$+::+J$+:,I-c$EI7"V6-+-$-"F$UJV67,+7$FGJ"-G8IE*IJ$FI7$JGb8:6:,-=+8J"E$K.$D:7+:J+,$EI<+JIE+J$J6<<$+:+<Z-IE$UJ=)E7+$UJ+:=)E$ 'VIE6,I$8+:$=)EI8"FF+.$dJJIE<6,+EI$U99<Z-:6:,+E$8+:$<GF:+-$9e$WI,GE+:. ai::+$e+99"ej$=ee$i:7+-j$ejie,i-$6$-6:$*i<*ijc$"f$6:ji$uj=)e+:7i$<+w"e+j"e6uf$6$=)evg,$-8e6=j<6,i:$,"78g:j$+::+j.$ni-u<j+ji:$ei<+jie+e$i:7+-j$j6<<$7ij$ 6:-G:7+$9E"VIJ.!"#$$%&%$ '67+$3$+V$3

52 Eurofins Environment AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: NIRAS AB Andreas Carlsson Teknikringen 1E LINKÖPING AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂH&4VÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: GV01 Provtagningsplats: ,0 Andreas Carlsson :00 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Vattentemperatur vid provtagning 0 C b)* Perfluoroktansyra (PFOA) 422 ng/l Perfluoroktansulfonat (PFOS) 600 ng/l Total PFOS/PFOA exkl LOQ 1020 ng/l Total PFOS/PFOA inkl LOQ 1020 ng/l Perfluorbutansulfonat (PFBS) 319 ng/l Perfluorhexansulfonat (PFHxS) 4980 ng/l Perfluorhexansyra (PFHxA) 493 ng/l Perfluorheptansyra (PFHpA) 171 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) <50 ng/l Perfluornonansyra (PFNA) <50 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) <75 ng/l Perfluordekansyra (PFDA) <50 ng/l Perfluordodekansyra (PFDoA) <50 ng/l Total PFC exkl LOQ 6990 ng/l Total PFC inkl LOQ 7260 ng/l Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY b) Uppgift från provtagare Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

53 Eurofins Environment AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: NIRAS AB Andreas Carlsson Teknikringen 1E LINKÖPING AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂH&5_Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: GV02 Provtagningsplats: ,0 Andreas Carlsson :30 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Vattentemperatur vid provtagning 0 C b)* Perfluoroktansyra (PFOA) 274 ng/l Perfluoroktansulfonat (PFOS) <50 ng/l Total PFOS/PFOA exkl LOQ 274 ng/l Total PFOS/PFOA inkl LOQ 324 ng/l Perfluorbutansulfonat (PFBS) 3260 ng/l Perfluorhexansulfonat (PFHxS) ng/l Perfluorhexansyra (PFHxA) 3040 ng/l Perfluorheptansyra (PFHpA) 660 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) <50 ng/l Perfluornonansyra (PFNA) <50 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) <75 ng/l Perfluordekansyra (PFDA) <50 ng/l Perfluordodekansyra (PFDoA) <50 ng/l Total PFC exkl LOQ ng/l Total PFC inkl LOQ ng/l Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY b) Uppgift från provtagare Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

54 Eurofins Environment AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: NIRAS AB Andreas Carlsson Teknikringen 1 E LINKÖPING AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂJDueÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: GV01 Provtagningsplats: ,0 Andreas Carlsson :30 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Perfluoroktansyra (PFOA) 429 ng/l Perfluoroktansulfonat (PFOS) 536 ng/l Total PFOS/PFOA exkl LOQ 965 ng/l Total PFOS/PFOA inkl LOQ 965 ng/l Perfluorbutansulfonat (PFBS) 228 ng/l Perfluorhexansulfonat (PFHxS) 4470 ng/l Perfluorhexansyra (PFHxA) 354 ng/l Perfluorheptansyra (PFHpA) 147 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) <16.7 ng/l Perfluornonansyra (PFNA) <16.7 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) <25 ng/l Perfluordekansyra (PFDA) <16.7 ng/l Perfluordodekansyra (PFDoA) <16.7 ng/l Total PFC exkl LOQ 6170 ng/l Total PFC inkl LOQ 6260 ng/l Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

55 Eurofins Environment AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: NIRAS AB Andreas Carlsson Teknikringen 1 E LINKÖPING AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂJDvnÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: GV02 Provtagningsplats: ,0 Andreas Carlsson :45 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Perfluoroktansyra (PFOA) 170 ng/l Perfluoroktansulfonat (PFOS) <16.7 ng/l Total PFOS/PFOA exkl LOQ 170 ng/l Total PFOS/PFOA inkl LOQ 187 ng/l Perfluorbutansulfonat (PFBS) 2910 ng/l Perfluorhexansulfonat (PFHxS) 9440 ng/l Perfluorhexansyra (PFHxA) 2440 ng/l Perfluorheptansyra (PFHpA) 454 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) <16.7 ng/l Perfluornonansyra (PFNA) <16.7 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) <25 ng/l Perfluordekansyra (PFDA) <16.7 ng/l Perfluordodekansyra (PFDoA) <16.7 ng/l Total PFC exkl LOQ ng/l Total PFC inkl LOQ ng/l Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

56 Eurofins Environment AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: NIRAS AB Andreas Carlsson Teknikringen 1 E LINKÖPING AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂJDwwÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: GV03 Provtagningsplats: ,0 Andreas Carlsson :00 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Perfluoroktansyra (PFOA) 928 ng/l Perfluoroktansulfonat (PFOS) 96.8 ng/l Total PFOS/PFOA exkl LOQ 1020 ng/l Total PFOS/PFOA inkl LOQ 1020 ng/l Perfluorbutansulfonat (PFBS) 3620 ng/l Perfluorhexansulfonat (PFHxS) ng/l Perfluorhexansyra (PFHxA) 2550 ng/l Perfluorheptansyra (PFHpA) 1660 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) <16.7 ng/l Perfluornonansyra (PFNA) <16.7 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) <25 ng/l Perfluordekansyra (PFDA) <16.7 ng/l Perfluordodekansyra (PFDoA) <16.7 ng/l Total PFC exkl LOQ ng/l Total PFC inkl LOQ ng/l Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

57 Eurofins Environment AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: NIRAS AB Andreas Carlsson Teknikringen 1 E LINKÖPING AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂJDxÄÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: GV04 Provtagningsplats: ,0 Andreas Carlsson :15 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Perfluoroktansyra (PFOA) <16.7 ng/l Perfluoroktansulfonat (PFOS) <16.7 ng/l Total PFOS/PFOA exkl LOQ ND ng/l Total PFOS/PFOA inkl LOQ 33 ng/l Perfluorbutansulfonat (PFBS) 325 ng/l Perfluorhexansulfonat (PFHxS) 405 ng/l Perfluorhexansyra (PFHxA) 166 ng/l Perfluorheptansyra (PFHpA) 24.3 ng/l Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) <16.7 ng/l Perfluornonansyra (PFNA) <16.7 ng/l Perfluordekansulfonat (PFDS) <25 ng/l Perfluordekansyra (PFDA) <16.7 ng/l Perfluordodekansyra (PFDoA) <16.7 ng/l Total PFC exkl LOQ 920 ng/l Total PFC inkl LOQ 1050 ng/l Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

58 Bilaga 5 NIRAS AB Besöksadress: Västra Varvsgatan Malmö T: F: E:

59

60 m m 0.0 m Montering av låsbart skyddslock Befintlig markyta Geologisk bedömning: 0,0 2,0 m Sand 2,0 7,0 m Sand, sten 7,0 18,0 m Sand 18,0 20,3 m Sand, grus Foderrör x 5.6 mm (Din 1626 / 2458) Bentonittätning PEHD 63 mm miljörör m Rördrivning 139,7 X 5,6 mm m Filtersand 0,8-1,2 mm (13 20 m) m Gvy m m PEHD 63 mm miljöfilter 0.3 mm slits TD HP BORRNINGAR BRUNNSTEKNIK Anmärkningar: GPS inmätning: X: Y: ) Borrmetod: DTHS / Tubex x 5.4 mm 2) Hammarborrningen utfördes med högtr. kompressor utrustad med efterkylare samt filtersystem för optimal luftkvalitet - sk. tekniskt oljefri luft. Inga tillsatsmedel förutom sparsamt med verktygsolja användes under borrning. BRUNNSRITNING FÖR: Observationsbrunn - GV 04 F 10 Ängelholm Datum: Uppförd: Patrik Fernbrant HP Borrningar AB Kontroll: Anna Bengtsson Sweco Beskr: brunn typ (1) Foderrörsdrivning, till TD, Provtagning varje meter Prover lämnade till beställare för ev analys (2) Filtersättning (3) Grusning under rördragning

61 Bilaga 6 NIRAS AB Besöksadress: Västra Varvsgatan Malmö T: F: E:

62

63

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA. Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte

Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA. Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte, Uppsala Vatten Vad är perflouroalkyl syror (PFAA) Stabila,

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Grap 69 Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Oscar Fogelberg Jenny Korinth, Milla Juutilainen Geosigma AB 06-0-07

Läs mer

RAPPORT. Provtagning PFAS Ågesta STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR MILJÖ FASTIGHETER SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

RAPPORT. Provtagning PFAS Ågesta STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR MILJÖ FASTIGHETER SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR RAPPORT STORSTOCKOLMS BRAFÖRSVAR Provtagning PFAS Ågesta UPPRAGSUMMER 6000 SAMMASTÄLLIG AV SAMTLIGA GEOMFÖRA UERSÖKIGAR UTKAST 06-06-0 MILJÖ FASTIGETER Sweco Environment OSCAR FOGELBERG KATRI OLMSTRÖM

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM:

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM: Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: 161196 DATUM: 2016-09-27 Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet Fisksätra

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Final. Preliminary Assessment of Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Groundwater. GE Healthcare, Uppsala, Sweden

Final. Preliminary Assessment of Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Groundwater. GE Healthcare, Uppsala, Sweden Final Preliminary Assessment of Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Groundwater GE Healthcare, Uppsala, Sweden 1 November, 2016 GE Healthcare Preliminary Assessment of PFAS in Groundwater Uppsala, Sweden

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

RAPPORT. Härnevi 1:17 FLEXHOUSE HOLDING AB KOMPLETTERANDE MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER 1156168000 2015-04-16

RAPPORT. Härnevi 1:17 FLEXHOUSE HOLDING AB KOMPLETTERANDE MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER 1156168000 2015-04-16 repo001.docx 2012-03-2914 FLEXHOUSE HOLDING AB Härnevi 1:17 UPPDRAGSNUMMER 1156168000 KOMPLETTERANDE MARKUNDERSÖKNING SWECO ENVIRONMENT MILJÖ BYGG & FASTIGHET ERIKA SCHEDIN ARNULF HEDENVIND repo001.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening

Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening 1 Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening 1 Inledning 1.1 Recipientkontroll Inom Dalälvens Vattenvårdsförening drivs ett samordnat recipientkontrollprogram vars syften är att:

Läs mer

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan.

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan. KVARTALSRAPPORT 2014-12-10 Provtagning i Kävlingeån, april-juni 2014 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB utför Sweco Environment vattenprovtagning i Kävlingeån. Till ån avleds renat process- och

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Förslag till inriktningsbeslut av Vattendelegationerna Förslag PFAS (summa 11) Förslag på riktvärde PFAS (summa 11); 90 ng/l Förslag till utgångspunkt

Läs mer

Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten

Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten Rapport Nr 2014 20 Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten Katrin Holmström Sandra Wetterstrand Gullvy Hedenberg Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk LIVSMEDELSVERKET Bilaga 1 (5) Senior risk- och nyttovärderare Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk Sammanfattning De redovisade halterna av PFAA i drickvatten innebär att det

Läs mer

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Erstavik 26:1 Fisksätra Holme, Nacka Kommun Datum: 2014-11-04 Projekt nr: 141145 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Marcus Roos

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

PFAS i sommarstugeområde i Luleå

PFAS i sommarstugeområde i Luleå LIVSMEDELSVERKET RISKVÄRDERING Dnr 2015/08062 1 (6) Anders Glynn Sanna Lignell Risk- och nyttovärderare PFAS i sommarstugeområde i Luleå Sammanfattning De redovisade totalhalterna av PFAA i de mest förorenade

Läs mer

Kontrollprogram badvatten Nacka Kommun. Erstavik 26:1. Fisksätra Holme PROJEKTNR: DATUM:

Kontrollprogram badvatten Nacka Kommun. Erstavik 26:1. Fisksätra Holme PROJEKTNR: DATUM: Kontrollprogram badvatten - 2015 Nacka Kommun Erstavik 26:1 Fisksätra Holme PROJEKTNR: 151141 DATUM: 2015-11-29 Kontrollprogram badvatten - 2015 Nacka Kommun Erstavik 26:1 Fisksätra Holme PROJEKTNR: 151141

Läs mer

MTU avseende perfluorerade ämnen vid brandövningsplatser, f.d. F1 Hässlö (Västerås)

MTU avseende perfluorerade ämnen vid brandövningsplatser, f.d. F1 Hässlö (Västerås) Sidan 1 av 58 MTU avseende perfluorerade ämnen vid brandövningsplatser, f.d. F1 Hässlö (Västerås) Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten 2015-06-29 Slutversion Sidan 2 av 58 NIRAS SWEDEN AB Fleminggatan

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

PFAS i enskilda brunnar runt Visby flygplats

PFAS i enskilda brunnar runt Visby flygplats LIVSMEDELSVERKET RISKVÄRDERING Dnr 1 (8) Anders Glynn Irina Gyllenhammar Risk- och nyttovärderare Rickard Bjerselius, UV/RÅ PFAS i enskilda brunnar runt Visby flygplats Sammanfattning Runt Visbys flygplats

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

KV. LIBAU, SÖDERTULL 24:9, GÄVLE

KV. LIBAU, SÖDERTULL 24:9, GÄVLE MILJÖINVENTERIN KV. LIBAU, SÖDERTULL 24:9, ÄVLE RAPPORT 205-02-27 Uppdrag 259626 Titel på rapport: Status: Miljöinventering Kv. Libau, Södertull 24:9, ävle Rapport Upprättad: 205-02-27 Medverkande Beställare:

Läs mer

PFAS i dricksvatten. - förekomst och rening. Philip McCleaf, Lutz Ahrens, Karin Wiberg

PFAS i dricksvatten. - förekomst och rening. Philip McCleaf, Lutz Ahrens, Karin Wiberg PFAS i dricksvatten - förekomst och rening Philip McCleaf, Lutz Ahrens, Karin Wiberg Nationell dricksvattenkonferens, Malmö, 19-20 april 2016 PFAS i dricksvatten (Uppsala, Tullinge, Kallinge) Domagalski,

Läs mer

DELRAPPORT 1: BESKRIVNING AV GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR I BÄRVALLEN OCH VÄSTRA LÅNGSTRAND

DELRAPPORT 1: BESKRIVNING AV GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR I BÄRVALLEN OCH VÄSTRA LÅNGSTRAND repo001.docx 2012-03-29 RAPPORT VATTEN & AVFALL I MALUNG-SÄLEN AB VAMAS Sälfjället Ny vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 1570143000 DELRAPPORT 1: BESKRIVNING AV GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR I BÄRVALLEN OCH VÄSTRA

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk undersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun

Kompletterande miljöteknisk undersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun Grap 6084 Kompletterande miljöteknisk undersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun Geosigma AB 206-06-2 6084 60398.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Den här trycksaken kan beställas från Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma, telefon: 08-505 933 35, fax: 08-505 933 99, e-post: kemi@cm.se.

Den här trycksaken kan beställas från Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma, telefon: 08-505 933 35, fax: 08-505 933 99, e-post: kemi@cm.se. Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum Rapport från ett regeringsuppdrag RAPPORT 1/16 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen.

Läs mer

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 Bakgrund: Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 I en nationell screening 2013 uppmättes höga halter av PFAS (per- och polyfluoralkyl substanser) i Emåns mynning. I Emsfors

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Emmekalv 4:309 Miljöteknisk markundersökning 2015-09-24 Författare: Mattias Karlsson Beställare: Yawa International AB Granskning: Lars Blomgren Projektnummer 15035 Structor Miljö Öst AB Kalmar/Linköping

Läs mer

MTU avseende PFAS, Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten

MTU avseende PFAS, Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten MTU avseende PFAS, Karlsborgs flygplats Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten 2015 NIRAS SWEDEN AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Org.nr. 556541-2532 Projekt nr. 8114029,2 samt 8114029,15 Upplaga:

Läs mer

Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer 535-2860-13

Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer 535-2860-13 YTTRANDE 03-04- KALIX KOMMUN Länsstyrelsen i Norrbottens län Miljöskyddsenheten 97 86 Luleå Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering

Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering Uppdragsnummer: 6017-161 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering ESKILSTUNA 2015-11-12 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ RAPPORT 25 APRIL 2014 Uppdrag: 255069 Kungsgatan Laxen 1 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå Status: Rapport

Läs mer

Miljöeffekterna av branden vid impregneringsverket i Kälarne.

Miljöeffekterna av branden vid impregneringsverket i Kälarne. En tidning för Kälarnebygden årgång 11nr 5 Okt 2015 Miljöeffekterna av branden vid impregneringsverket i Kälarne. Den stora branden som drabbade Octowoods impregneringsanläggning den 24 maj var av den

Läs mer

PM - Miljöteknisk provtagning av sediment och asfalt

PM - Miljöteknisk provtagning av sediment och asfalt inom Mölndals kommun, Västra Götalands län 2014-04-15 Upprättad av: Lina Gyllensvärd & Andreas Granskad av: Joakim Odenberger PM - MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH ASFALT inom Mölndals kommun,

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Miljöinventering Lilla Alby skola

Miljöinventering Lilla Alby skola Structor Miljöbyrån Structor Stockholm Miljöbyrån AB, Stockholm Industrigatan AB, Industrigatan 2A, 112 46 2A, Stockholm, 112 46 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se www.structor.se

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FD STRÖMS SÅGVERK, MORA

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FD STRÖMS SÅGVERK, MORA KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FD STRÖMS SÅGVERK, MORA RAPPORT 29 OKTOBER 2015 Uppdrag: 258220, Kompletterande markundersökning Ströms fd sågverk Titel på rapport: Status: Kompletterande

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2013-11-26 Uppdrag: 813-012 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun Grap 6238 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun Geosigma AB 206--7 6238 604507.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren )

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren ) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren -) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Perfluorerade ämnen, dess källor och risker för dricksvattenkvalitet inom Göta älv och Mölndalsåns avrinningsområde

Perfluorerade ämnen, dess källor och risker för dricksvattenkvalitet inom Göta älv och Mölndalsåns avrinningsområde Perfluorerade ämnen, dess källor och risker för dricksvattenkvalitet inom Göta älv och Mölndalsåns avrinningsområde Erik Garbe Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten

6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten LIVSMEDELSVERKET PM 1 (6) 6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten Sammanfattning En genomgång av ett antal rapporter/artiklar gällande

Läs mer

MALGHULT 2:268, OSKARSHAMNS KOMMUN Kompletterande miljöteknisk grundvattenundersökning

MALGHULT 2:268, OSKARSHAMNS KOMMUN Kompletterande miljöteknisk grundvattenundersökning MALGHULT 2:268, OSKARSHAMNS KOMMUN Kompletterande miljöteknisk grundvattenundersökning PM 2017-01-19 Upprättad av: Jerry Forsberg Granskad av: Daniel Karlsson Uppdragsnr: 10202915 Daterad: 2017-01-19 Reviderad:

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9 Miljögifter vatten år 2013 225 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 226 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Miljögifter 2013 Uppdragsgivare:

Läs mer

Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-29 rev 2010-07-05 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Intagsberäkningar som underlag för framtagande av hälsobaserad åtgärdsgräns för perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten

Intagsberäkningar som underlag för framtagande av hälsobaserad åtgärdsgräns för perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten LIVSMEDELSVERKET Vetenskapligt underlag 1 (12) Intagsberäkningar som underlag för framtagande av hälsobaserad åtgärdsgräns för perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten Sammanfattning Mot bakgrund

Läs mer

RAPPORT. Miljöinventering, f.d. Värnamo Mejeri, Värnamo kommun KV. KNEKTEN 14 2014-06-04. Uppdragsnummer: 13512230555. Framställd för: Värnamo kommun

RAPPORT. Miljöinventering, f.d. Värnamo Mejeri, Värnamo kommun KV. KNEKTEN 14 2014-06-04. Uppdragsnummer: 13512230555. Framställd för: Värnamo kommun RAPPORT KV. KNEKTEN 14 Miljöinventering, f.d. Värnamo Mejeri, Värnamo kommun Framställd för: Värnamo kommun Uppdragsnummer: 13512230555 Distributionslista: Claes Karlsson Värnamo Kommun Tomas Davidsson

Läs mer

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24 Provtagning Arlanda Valloxen Horssjön Håtuna Kättstabäcken Halmsjön Märstaån Steningeviken Botele udd Skarven Rosersbergviken vatten fisk Görväln PFOS-belastning PFOS (kg/år) PFASs (kg/år) referens Broby

Läs mer

Yttrande över remiss gällande förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten

Yttrande över remiss gällande förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Vidmark Hannes Åhlman Michael Datum 2016-08-24 Diarienummer KSN-2016-1459 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss gällande förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Sirius Skönfärgeri och Kemiska Tvättanstalt, Fastigheten Sjökatten 10, Stockholms Stad.

Grap Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Sirius Skönfärgeri och Kemiska Tvättanstalt, Fastigheten Sjökatten 10, Stockholms Stad. Grap 13238 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Sirius Skönfärgeri och Kemiska Tvättanstalt, Fastigheten Sjökatten 10, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13238 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA 1:109 OCH VILUNDA 1:110 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA 1:109 OCH VILUNDA 1:110 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA :09 OCH VILUNDA :0 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN RAPPORT 7 APRIL 4 Uppdrag: 25352 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk undersökning av klorerade

Läs mer

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198.

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198. -0- Dnr 0-/ Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år. Projekt X-. Suzanne Faxneld, Sara Danielsson Rapport nr : Naturhistoriska

Läs mer