Information och statistik II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och statistik II"

Transkript

1 jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor.

2

3 Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning av information och statistik, ett underlag för strategiska frågor och en nulägesbild av Vårdsamverkan Fyrbodals ingående verksamheter, september... Inledning... Kort om Vårdsamverkan Fyrbodal... Kontakt...6 Organisationsschema Vårdsamverkan...7 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, tom augusti Sammanfattning av Lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland...9 Information...9 Sammanfattning...9 Kontakt...9 Sammanfattning lägesrapport... Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg - Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar...9 Information...9 Sammanfattning...9 Kontaktperson...9 Resultattavlor i Fyrbodalområdet - Bättre liv för sjuka äldre, oktober till september... Information... Sammanfattning... Kontaktperson... Rapport Resultattavlor i Fyrbodalsområdet... Samverkande sjukvård...4 Information...4 Kontaktperson...4 Rapport Utförda uppdrag inom Samverkande sjukvård jan-aug Uppföljning, mars-september...47 Information...47 Sammanfattning...47 Kontaktpersoner / Koordinatorer...48 Rapport 48 7, Uppföljning mars-september...49

4 Statistikrapport utskrivningsklara Information År tom 4 augusti... Kontaktperson... Rapport Utskrivningsklara patienter slutenvård v Rapport Utskrivningsklara patienter slutenvård kommunvis...7 Rapport Flöde avslutade patienter SVPL ärende där patienten varit utskrivningsklar Avvikelsestatistik...67 Information...67 Kontaktperson...67 Rapport Rutin för infomationsöverföring SVPL. Avvikelser Fyrbodal...69 Sammanställning över rapporterade förbättringsområden/avvikelser...7 Information...7 Kontaktperson...7 Sammanställning över rapporterade förbättringsområde/avvikelser mellan huvudmän i Fyrbodal kvartal och...7 Beredningsgrupp psykiatri, missbruk och beroende...79 Information...79 Kontaktperson...79 Sammanställning från konferens Fyrbodal maj...8 PRIO-satsning på brukarinflytande...8 Inbjudan inspirationsdag NSPHiG...89 Inbjudan utvecklingsdag lokala psykiatrisamverkansgrupper...9 Övrigt...9 Kommande utbildningsdagar...9 Kontaktperson...94 Nya blanketter...9 Kontaktperson...9 4

5 Information och statistik II Inledning Dokumentet med information och statistik ger oss ett underlag för strategiska frågor och en nulägesbild av Vårdsamverkan Fyrbodals ingående verksamheters pågående arbete. Sammanställningen är planerad att komma ut i samband med Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgruppsmöten. För mötesdatum och minnesanteckningar: Vi-arbetar-med/ARKIV/Ledningsgrupp/Motestider/ Syftet med dokumentet är att på ett lätthanterligt sätt skapa en överblick över de olika områden, aktiviteter och satsningar som ligger till grund eller angränsar till Vårdsamverkan Fyrbodal, och på det viset kan fungera som ett underlag för strategiska frågor. Vid frågor eller synpunkter ta kontakt med Vårdsamverkan Fyrbodals kansli: Kort om Vårdsamverkan Fyrbodal Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som sedan år har arbetat enligt samverkansavtal mellan kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen. Ingående parter är de 4 kommunerna i Fyrbodal och Lilla Edet, NU-sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna samt övriga vårdgivare med avtal eller överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal, exempelvis Närhälsan, Praktikertjänst, Capio psykiatri, Medpro clinic m.fl. Ett politiskt samrådsorgan finns inom organiseringen, och verkar utifrån antaget inriktningsdokument och arbetsordning. Det gemensamma målet för Vårdsamverkan Fyrbodal är att genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvården i området för att härigenom skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för brukaren/patienten samt resurshållning med bibehållen och förbättrad vårdkvalitet. Syftet är att Skapa en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter Verka för att resurser används på ett optimalt sätt Skapa förutsättningar för att brukare/patient ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser tecknades utifrån gemensamt framtagen verksamhetsplan nytt samverkansavtal för perioden. Totalt ingår namngivna personer som arbetar utifrån gemensamt antagna uppdragshandlingar i nätverksstrukturen. I uppdragen tydliggörs roller och ansvar. I tillägg tillsätts olika adhocgrupperingar utifrån pågående arbete, exempelvis arbetsgrupp för utredning av ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus. Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsplan -: Verksamhetsplan_-ver.pdf Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsberättelse : ---Vardsamverkan-Fyrbodal/

6 Kontakt Maria Bruhn, Kanslichef/Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Maria Fredriksson, Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Brita Lindahl, Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida: 6

7 Delregionalt politiskt samrådsorgan Ledamöter: Kommunalförbundet Fyrbodal: 6 Styrelsen NU-sjukvården, Styrelsen Habilitering & hälsa, Styrelsen Beställd Primärvård samt Hälso- och sjukvårdsnämnderna Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad: 6 Förvaltningsorganisation KLARA SVPL/SVPL rutin Kommun: PV: NU: Samordnare: Beredning Information och kommunikation NU: VGPV: Kommun: Samordnare: Kansli Kanslichef Samordnare Projektanställda utvecklingsledare/ koordinatorer 7 NSV grupp Göta Älvdalen NU, VGPV kommuner Ledningsgrupp VSFBD Ledamöter: NU: HSK: VG PV: Kommuner: 6 Adjungerade: Samordnare NSV grupp Uddevalla Orust NU, VGPV kommuner NSV grupp Dalsland NU, VGPV kommuner Arbetsutskott Ledamöter: NU: VG PV: HSN: Kommuner: Samordnare: Utvecklingsledare: NSV grupp M-dal/L-kil/S-näs NU, VGPV kommuner Beredning Psykiatri, missbruk och beroende NU: Upphandlad specialistvård: VGPV: Lokal psykiatrisamverkan HSK: Kommun: Samordnare: Ledningskraft NU: VGPV: Kommun: Utvecklingsledare: Analysgrupp: Samordnare: NSV grupp Strömstad Tanum NU, VGPV kommuner Organisationsschema Vårdsamverkan

8 8

9 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, tom augusti Information Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre är ett nationellt förändringsarbete inom vård och omsorg som bygger på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka äldre män och kvinnor. Satsningen har pågått från och pågår t.o.m.. För mer information se: Länets handlingsplan För genomförandet av satsningen har en huvudmannagemensam handlingsplan tagits fram för de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplanen har reviderats under våren : Lägesrapport, år, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport, år, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland vänder sig till personer som på olika sätt deltar i arbetet med målgruppen De mest sjuka äldre, för att de ska kunna informera sig om resultatet av äldrearbetet i Västra Götalandsregionen och utvecklingen avseende genomförandet av handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Rapporten är tänkt som ett underlag för fortsatta diskussioner, prioriteringar och förbättringsarbeten på olika nivåer i arbetet med målgruppen. Nästa lägesrapport planeras till januari. Bilaga: Lägesrapport tom april, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport (se ovan) bör läsas tillsammans med handlingsplanen (se ovan) och tillhörande bilaga: Lägesrapport tom april, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland l%c%a4gesrapport%b+det+goda+livet+_slutversion.pdf (Denna bilaga var den första resultatuppföljningen, och den redovisades i sin helhet i föregående upplaga av Information och statistik - jan-maj. ) Sammanfattning Nedan följer Sammanfattning av Lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Kontaktperson Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regionkansliet, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tfn: E-post: 9

10

11 Sammanfattning lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

12 Process före - trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Oklart vad som händer med det webbaserade självskattningsinstrumentet Enhetligt riskbedömningsinstrument för äldre saknas i primärvården Fast vårdkontakt inom primärvården är inte möjligt att mäta

13 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg. Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg MÅL: En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser Modeller för mobil hemsjukvårdsläkare utvecklas och blir ett naturligt sätt att arbeta. Särskilda utvecklingsmedel för stödja införandet av Skaraborgsmodellen 6/6 - ansökan från Skaraborg -,98 mnkr är beviljade /9-8 kommuner deltar i samarbetet Vårdsamverkansområdet ansöker Styrgruppen ansvarar ytterst för ledningen av arbetet Varje ansökan prövas enskilt Sjukhusbaserad avancerad hemsjukvård finns tillgänglig för patienter med komplexa behov och symtom. Kom loss! År Omfattning Ansökningsdatum mnkr 6/6-, 9/9- () mnkr /-, /- 6

14 4 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg Antalet personer >7 år med olämpliga läkemedel har minskat med 9 Antalet personer >7 år med antiinflammatoriska läkemedel har minskat med 7 97 Hög implementeringstakt av BPSD registret i länets kommuner En stadig ökning av täckningsgraden i Palliativregistret 4

15 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg Stora variationer när det gäller vårdcentralernas arbete med hembesök och läkemedelsgenomgångar Implementeringsarbetet med SveDem går trögt 6 % av vårdcentralerna använder inte registret alls eller i liten omfattning En generellt svag utveckling i länet för andelen patienter som fått ett brytpunktssamtal i livets slutskede en av de antipsykotiska läkemedlena har avstannat. Det saknas ett enhetligt sätt att arbeta med riskbedömningar hos vårdgivarna i Västra Götaland

16 6 Stödprojekt VG PV-enheter för arbete med handlingsplanen Tre indikatorer: * Andel listade med demens som besök vårdenheten * Andel hembesök/hemsjukvårdsbesök till individer 7 år och äldre * Olämpliga läkemedel till patienter 7 år och äldre per listade Budget : kronor Utbetalat kv : 6 88 Utbetalat kv : 9 Totalt hittills :

17 Process under () säker sjukhusvård, utskrivningsprocess och uppföljning Samtliga vårdsamverkansområden har startar förbättringsarbete för att stärka utskrivningsprocessen VG klarar årets mål för undvikbar slutenvård Det är stora variationer på alla nivåer när det gäller resultaten för undvikbar slutenvård och återinskrivningar VG klarar inte årets mål för återinskrivningar 7 7

18 8 Länets analysarbete FoU studie för att belysa vårdcentralernas betydelse för undvikbar slutenvård och återinskrivningar kvalitativ ansats Lokala medel för att arbeta med utskrivningsprocessen, ca,4 mnkr Spridningskonferens 8/- Nya definitioner : Återinskrivningar avser bara oplanerade Undvikbar slutenvård beräknas på individer, inte vårdtillfällen 8

19 Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg, Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar Information Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKL Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre avsattes medel för att: kunna besvara frågorna varför och när patienterna i målgruppen har behandlats i slutenvård vilka diagnoser och patientgrupper som har varit aktuella samt på vilket sätt slutenvård hade kunnat undvikas i de enskilda fallen En analysgrupp på länsnivå i Västra Götaland skapades för att arbeta med dessa frågor. I föregående upplaga av Information och statistik - jan-maj redovisades rapporten Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre- Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg, undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar i sin helhet. Den bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland mest sjuka äldre lägesrapport Västra Götaland. Läs mer på: Undvikbar-slutenvard-bland-mest-sjuka-aldre---lagesrapport--Vastra-Gotaland-/ Statistik som månadsvis inrapporterats till SKL på VG-nivå Antal vårdtillfällen per antal listade fördelat på vårdvalsenhet/vårdcentral bland 6 år och äldre Analysenhetens PP-presentation över Västra Götaland Indikatorerna: Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom - dagar - 6år och äldre, 9- per kvartal : Sammanfattning Följande gäller för länets analysgrupp och arbete framöver: En FoU-studie genomförs för att belysa vårdcentralernas betydelse för undvikbar slutenvård och återinskrivningar kvalitativ ansats Länsmedel på ca,4 mnkr fördelas till de lokala vårdsamverkansområdena för att arbeta med ökad kvalitet i utskrivningsprocessen I samband med den avslutande spridningskonferens 8/- avslutas arbetsgruppen Observera de nya definitionerna av indikatorerna : - Återinskrivningar avser bara oplanerade - Undvikbar slutenvård beräknas på individer, inte vårdtillfällen Kontaktperson Indikatorer: Anna Kjellström epidemiolog, med dr, Västra Götalandsregionen Regionkansliet, Hälso-och sjukvårdsavdelningen, Område analys Tfn: -44, Mobil: , Epost: Analysenhetens hemsida: Analysgrupp: Ulla Arwidson, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Trollhättans stad, Omsorgsförvaltningen Tfn: E-post: 9

20

21 Resultattavlor i Fyrbodalområdet - Bättre liv för sjuka äldre, oktober till september Information Bättre liv för sjuka äldre Är ett nationellt förändringsarbete inom vård och omsorg som bygger på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka äldre män och kvinnor. Satsningen har pågått från och pågår t.o.m.. För mer information se: För genomförandet av satsningen har en huvudmannagemensam handlingsplan tagits fram för de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplanen har reviderats under våren : Sammanfattning Konklusion av satsningen Bättre liv för sjuka äldre sker i nästa utgåva av Information och statistik då satsningen precis avslutats i dagarna, september. Förklaring till resultattavlorna i Bättre liv för sjuka äldre I års överenskommelse ska statsbidrag fördelas till de verksamheter som når de nationellt uppsatta mål kring indikatorerna som beskrivs nedan. Mer detaljerade resultat finns på respektive registers hemsida: Kommun/primärvård/slutenvård I satsningen Bättre liv för sjuka äldre är kommunen, primärvården och slutenvården delaktiga. Prestationsersättningen fördelas 7 % till kommunen och % till regionen. Statistiksiffrorna i resultattavlan Siffrorna är hämtade från SKL:s hemsida, Portalen visar statistik över inrapporterade siffror. Registreringar i efterskott visas vid nästa uppdatering. Kvalitetsportal.se är en öppen webbplats som alla kan besöka. Indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggningar inom dagar är hämtade från Västra Götalandsregionens analysenhet. Läkemedelssiffrorna är hämtade från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Siffrorna som står i de gula fälten markerar de månader som gäller som jämförelse kopplat till prestationsersättning. Den övre siffran är förra årets siffra och den undre är årets. Minustecknet innebär att man gått bakåt och fått sämre resultat. De har gått minus så många procent från det man varit uppe i tidigare. Man kan även se att minussiffran sjunker om de månad för månad förbättrar sig igen. Viktiga datum angående fördelningen av statsbidrag 8 tog mätperioden för läkemedelsdata och slutenvårdsdata slut. För läkemedelsindikatorerna sker ingen uppdatering av gamla siffror. Socialstyrelsen läser av ur läkemedelsregistret samt rapporterar resultatet varefter det publiceras. För slutenvårdsdata måste varje enskilt landsting fortsätta att rapportera den :e med överlappande data så att de senaste månaderna kan uppdateras.

22 9 tar mätperioden för övriga åtta indikatorer med hjälp av kvalitetsregisterdata slut. Det går dock att efterregistrera enligt den fortsatta almanackan. 8 är sista dag att efterregistrera till Svenska palliativregistret för att garanterat komma med i mätperioden. är sista dag att efterregistrera till Senior alert, SveDem och BPSD. skall alla beräkningar vara klara. Materialet överlämnas till Socialstyrelsen för granskning. Detta underlag går sedan vidare till Socialdepartementet för slutgiltigt beslut och fastställande i början av december varefter pengarna kan rekvireras. Under tiden fortsätter inrapporteringarna till portalen som vanligt Riskbedömningar i SÄBO En extra redovisning är nu publicerad per den september. OBS! Den pågående PPM är tyvärr inte uppdaterad ännu. Därför kommer data att ändras vid nästa tillfälle och därmed även påverka den slutgiltiga redovisningen. Uppdaterade läkemedel Läkemedelsavläsningen per augusti månad är nu bearbetad och inlagd i diagrammen. Senior alert Den andra indikatorn ifrån Senior alert dvs. Antal riskbedömningar med tillhörande planerade åtgärder och uppföljning är nu på plats under kategorin Statsbidrag. Ytterligare från Kvalitetsportalen Inte klart vad som händer efter nyår med portalen. Data för läkemedel släpar med 4 månader. Ytterligare detaljrapporter finns för vissa mätetal, välj detalj under kategori. Utskrivningsklara patienter finns bland annat där. Utskrivningsklara patienter Vårdcentralerna saknar i dagsläget namn, och finns endast som nummer. De ligger inrapporterat från Västra Götalandsregionen och väntar bara på att korrigeras. När ni tittar på statistiken för vårdcentralerna tänk på att det bygger på listade patienter och inte vårdcentralens geografiska placering. Definition av statistiken för utskrivningsklara i portalen är Antal dagar patienten är kvar på sjukhuset efter att läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar. Det har inget med betaldagar att göra. För att få resultat på kommunnivå välj detalj och utskrivningsklar och välj kommun på gruppering, resultaten är ett genomsnitt på vald tidsperiod. Västra Götalandsregionens resultat stämmer inte i portalen. Rätt underlag är dock inskickade från regionen, men ingen korrigering har skett. Kontaktperson Anette Forsberg, Utvecklingsledare äldre, Fyrbodals kommunalförbund Mobil: E-post: Fyrbodals kommunalförbunds hemsida:

23 Västra Götalandsregionen Resultattavlor i Fyrbodals området Bättre Liv för sjuka äldre, oktober till september

24 4 Förklaring till resultattavlorna i Bättre liv för sjuka äldre I års överenskommelse ska statsbidrag fördelas till de verksamheter som når nationellt uppsatta mål kring indikatorerna som beskrivs nedan. Mer detaljerade resultat finns på respektive registers hemsida. Kommun/primärvård/slutenvård I satsningen Bättre liv för sjuka äldre är kommunen, primärvården och slutenvården delaktiga. Prestationsersättningen fördelas 7 % till kommunen och procent till regionen. Statistiksiffrorna i resultattavlan Siffrorna är hämtade ifrån SKL:s hemsida, Portalen visar statistik över inrapporterade siffror. Registreringar i efterskott visas vid nästa uppdatering. Kvalitetsportal.se är en öppen webbplats som alla kan besöka. Indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggningar inom dagar är hämtade från Västra Götalandsregionens analysenhet. Läkemedelssiffrorna är hämtade från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Siffrorna antipsykotiska läkemedel är hämtade från apodos.. Palliativregistret: täckningsgrad 7 % Målvärde : 7 % eller högre Mätperiod: till 9. Palliativregistret: Förbättrad vård i livets slutskede % förbättring i indikatorerna brytpunktssamtal, munhälsa, ordination vid ångest, smärtskattning Målvärde : En, under mätperioden, genomsnittlig förbättring på minst % eller en genomsnittlig måluppfyllelse på minst 6 %. Mätperiod: till 9

25 . Palliativregistret: Förbättrad vård i livets slutskede % förbättring i indikatorerna brytpunktssamtal, munhälsa, ordination vid ångest, smärtskattning Målvärde : En under mätperioden genomsnittlig förbättring på minst % eller en genomsnittlig måluppfyllelse på minst 6 %. Mätperiod: till 9 4. Senior alert: Riskbedömningar i särskilt boende 9 % Målvärde : 9 % eller högre. Under mätperioden utföra en punktprevalensmätning (PPM) vecka och/eller vecka 7. Mätperiod: till 9.. Senior alert: Riskbedömningar och planerade åtgärder Särskilt boende tar inte del av prestationsersättning Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 6. Senior alert: Riskbedömning av munhälsa med instrumentet ROAG Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 7. SveDem: Demensdiagnos i primärvård Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 8. SveDem: Uppföljning av demensdiagnos i primärvård Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9

26 6 9. BPSD Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9. Olämpliga läkemedel 7 år Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Antipsykotiska läkemedel 7 år via apodos Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Antiinflammatoriska läkemedel 7 år Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Undvikbar slutenvård Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8 4. Återinläggning inom dagar Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8

27 Bengtsfors Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 7,%,9% 4,% 8,% 8,7% 8,8% 6% 6,% 69,% 7 %,6%,6%,4%,8%,% %,%,8%,% %,4%,8%,% %,%,8%,% % 9,8% 9% 7,% 8,8% 4,% 4,8% 4,% 4,4 6 % 8% 8% 8% 8% 79% 8% 8% 8% 76% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Uppföljning av demensdiagnos Antal Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 4,%,%,7%,4%,%,9% (,4%),% Antipsykotiska läkemedel,8%,7%,9%,9%,6%,% Antiinflammatoriska läkemedel 4,% 4%,7%,8%,%,6% Undvikbar slutenvård 6,6,4 7, 4, 488, 4, (,8%),8% (,7%) 4% (6,6) 6 Återinläggningar %,% 4,7% 6,7% %,% (7,4%) 4,% (,7%),4% (,4%),7% (,%),% (74,) 7,7 (7,%) 4,% (4,%) (,%) (,6%),6% (4,%),9% (7,9) 6 (9,7%) 6,9% (,8%),% (,6%),% (,7%),9% (6,9), (,9%),% (,8%).6% (,7%),6% (.6%) 4,% (77) 6 (%9 9.% 7

28 8 Dals Ed Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 68,4% 64% 6% 6,8% 7,9% 6,% 6% 7 %,4%,%,%,%,9%,9% 4,% %,4%,%,%,%,9%,9% 4,% % 64,6% 64,% 6,% 66,7% 67,% 6,8% 6,9% 6 % % % 9% 9% 9% 4% 7% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 8,7% 8,7% 9,% 9,4% 8,9% 7,% (9,9%) 8,% Antipsykotiska läkemedel,%,%,%,9%,6%,% (,7%),6% Antiinflammatoriska (,%),%,8%,9%,%,6%,9% läkemedel,9% Undvikbar slutenvård,6,, 7, 7,,6 (48,4), Återinläggningar 7,% 4,8%,6%,%,9% (,8%),9% (,9%) 8,% (,%),% (,7%),6% (696,8),6 (,%) 4,8% (9,%) 8,6% (%),4% (,4%) % (,6) 8, (,4%),% (9,4%) 8,7% (,%),9% (,9%),% (48,4), (,%9,8% (9,8%) 9,% (,7%),8% (,%),8% (48,4). (.%) %

29 Färgelanda Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 66,7% 67,7% 69% 7,4% 7,9% 67,8% 7,% 7 %,9%,7% 8,9% %,8% % 9,4% %,9%,7% 8,9% %,8% % 9,4% % 4,8% 9,% 48,9%,9%,8% % 49,4% 6 % 99% 99% 99% 96% 96% 9% 8% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa 8 9 Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9% 9,% 9,4% 9,% 8,% 8,6% Antipsykotiska läkemedel,4%,%,8%,8%,9%,9% Antiinflammatoriska läkemedel 4,8% 4,%,6%,%,8%,% Undvikbar slutenvård 444,4 7,4 64,9 8, 8,9 64,9 (%) 9,% (,6%),7% (,%),% (78,7) 7,9 Återinläggningar,9% 6,%,%,8% 9%,% (7,4%),4% (,%) 9,% (,%) % (4,%),% (6,) 888,8 (,%),7% (9,4%) 7,7% (,%) % (,4%),4% (6,) 64,9 (4,%) 4,8% (9,%) 7,7% (,%),% (4,%),% (87) 7,4 (8,%),6% (7.9%) 8,% (,9%),% (4,8%),% (,8) 7,4 (.9%) 7,% 9

30 Lilla Edet Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 68,% 67,8% 7,8% 7,4% 66,7% 66,% 67,% 7 %,% %,8% 6,8% 6,% 4,9% 4,4% %,% %,8% 6,8% 6,% 4,9% 4,4% %,4%,7% 7,% 6,4% 9,9% 8,% 8% 6 % % % % % % % % 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9,6%,%,4%,8% % 9,4% Antipsykotiska läkemedel,9% 4,% 4,% 4%,8%,7% Antiinflammatoriska läkemedel 4,4% 4,% 4,%,7%,4% % Undvikbar slutenvård 94, 96, 64, 94, 47,6 47,6 Återinläggningar 6,4% 8,% % % 9,% % (,%),6% (,%) 4,4% (,%),% (49,8) 77,4 (8,%),7% (,%) 9,% (,4%),8% (,9%) % (67,) 7 (9,7%),6% (,4%),7% (,4%),8% (,6%),9% ((68,4) 47,6 (9,4%) 8,% (,%),% (,9%),9% (,%),% (8) 6,7 (,%) 8,% (9,8%) 9,% (,6%),9% (4%),7% (4,) 4,9 (,%) 4,

31 Lysekil Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 9,% 8,6% 6,4% 6,% 6,% 6,7% 6,9% 7 %,7%,6%,4%,6%,%,6%,% %,7%,6%,4%,6%,%,6%,% % 46,8% 48,8% 47,6 47,7% 47,6% 47,7% 48,6% 6 % 4% 4% % % % % % 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos 6 Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9,7%,% 9,7% % 9,9% 9,4% Antipsykotiska läkemedel,% % % %,8%,6% Antiinflammatoriska läkemedel 4,% 4,% 4,%,7% %,9% (,7%) 9,4% (,%),7% (,7%),8% (,6%) 8,6% (,%),6% (,8%),% (,6%) 9% (,%),7% (,%),% (,%) 8,% (,%) % (,8%),4% (,%) 8,9% (,%),% (,%) 4,% 4 av 6 mån 4 av 6 mån 4 av 6 mån Undvikbar slutenvård 94,7 49, 68,9 46,4 49,6 68,9 (69,7) 646,4 (4,) 68,9 (4,6) 87,8 (6,9) 8 (8,) 8 4 av 6 mån Återinläggningar 8,6% 6,% 7,%,4%,8%,% (,%) 8,8% (4,%).% (4,6%),% (9,8%) 4,6% (4,%),% 4 av 6 mån

32 Mellerud Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 67,% 66,% 69,% 6,6% 6,6% 9,6% 66,7 7 %,4%,8%,% 6% 4,7% %,6% %,4%,8%,% 6% 4,7% %,6% % 8,6% 9% 6,8% 6,% 9,9% 6,% 7,8% 6 % 89% 89% 89% 88% 88% 87% 9% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD 7 Antal Olämpliga läkemedel,%,8%,8%,7% 4,% 4,% (,%) 4,6% Antipsykotiska läkemedel,%,%,%,%,%,% Antiinflammatoriska läkemedel,4%,6%,4%,%,% 4,6% Undvikbar slutenvård 4,6 49,6 7, 6,4 7,7 7, Återinläggningar 9,7%,7% 8,% 4,9%,% % (,9%),4% (,9%),4% (69,) 86,7 (,%),6% (4,8%),4% (,6%),4% (,6%) % (86,4) 7,7 (6,4%) 6,7% (,%),% (,%),% (6,%) 4,7% (,9) 49,6 (,4%) 6,7% (%),4% (,%),% (6%) 4,8% (49,9) 4,8 (9,4%),6% (4,4%) 4% (,7%),% (6,%),% (7,8) 7,7 (,%) 4%

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer