Information och statistik II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och statistik II"

Transkript

1 jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor.

2

3 Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning av information och statistik, ett underlag för strategiska frågor och en nulägesbild av Vårdsamverkan Fyrbodals ingående verksamheter, september... Inledning... Kort om Vårdsamverkan Fyrbodal... Kontakt...6 Organisationsschema Vårdsamverkan...7 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, tom augusti Sammanfattning av Lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland...9 Information...9 Sammanfattning...9 Kontakt...9 Sammanfattning lägesrapport... Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg - Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar...9 Information...9 Sammanfattning...9 Kontaktperson...9 Resultattavlor i Fyrbodalområdet - Bättre liv för sjuka äldre, oktober till september... Information... Sammanfattning... Kontaktperson... Rapport Resultattavlor i Fyrbodalsområdet... Samverkande sjukvård...4 Information...4 Kontaktperson...4 Rapport Utförda uppdrag inom Samverkande sjukvård jan-aug Uppföljning, mars-september...47 Information...47 Sammanfattning...47 Kontaktpersoner / Koordinatorer...48 Rapport 48 7, Uppföljning mars-september...49

4 Statistikrapport utskrivningsklara Information År tom 4 augusti... Kontaktperson... Rapport Utskrivningsklara patienter slutenvård v Rapport Utskrivningsklara patienter slutenvård kommunvis...7 Rapport Flöde avslutade patienter SVPL ärende där patienten varit utskrivningsklar Avvikelsestatistik...67 Information...67 Kontaktperson...67 Rapport Rutin för infomationsöverföring SVPL. Avvikelser Fyrbodal...69 Sammanställning över rapporterade förbättringsområden/avvikelser...7 Information...7 Kontaktperson...7 Sammanställning över rapporterade förbättringsområde/avvikelser mellan huvudmän i Fyrbodal kvartal och...7 Beredningsgrupp psykiatri, missbruk och beroende...79 Information...79 Kontaktperson...79 Sammanställning från konferens Fyrbodal maj...8 PRIO-satsning på brukarinflytande...8 Inbjudan inspirationsdag NSPHiG...89 Inbjudan utvecklingsdag lokala psykiatrisamverkansgrupper...9 Övrigt...9 Kommande utbildningsdagar...9 Kontaktperson...94 Nya blanketter...9 Kontaktperson...9 4

5 Information och statistik II Inledning Dokumentet med information och statistik ger oss ett underlag för strategiska frågor och en nulägesbild av Vårdsamverkan Fyrbodals ingående verksamheters pågående arbete. Sammanställningen är planerad att komma ut i samband med Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgruppsmöten. För mötesdatum och minnesanteckningar: Vi-arbetar-med/ARKIV/Ledningsgrupp/Motestider/ Syftet med dokumentet är att på ett lätthanterligt sätt skapa en överblick över de olika områden, aktiviteter och satsningar som ligger till grund eller angränsar till Vårdsamverkan Fyrbodal, och på det viset kan fungera som ett underlag för strategiska frågor. Vid frågor eller synpunkter ta kontakt med Vårdsamverkan Fyrbodals kansli: Kort om Vårdsamverkan Fyrbodal Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som sedan år har arbetat enligt samverkansavtal mellan kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen. Ingående parter är de 4 kommunerna i Fyrbodal och Lilla Edet, NU-sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna samt övriga vårdgivare med avtal eller överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal, exempelvis Närhälsan, Praktikertjänst, Capio psykiatri, Medpro clinic m.fl. Ett politiskt samrådsorgan finns inom organiseringen, och verkar utifrån antaget inriktningsdokument och arbetsordning. Det gemensamma målet för Vårdsamverkan Fyrbodal är att genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvården i området för att härigenom skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för brukaren/patienten samt resurshållning med bibehållen och förbättrad vårdkvalitet. Syftet är att Skapa en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter Verka för att resurser används på ett optimalt sätt Skapa förutsättningar för att brukare/patient ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser tecknades utifrån gemensamt framtagen verksamhetsplan nytt samverkansavtal för perioden. Totalt ingår namngivna personer som arbetar utifrån gemensamt antagna uppdragshandlingar i nätverksstrukturen. I uppdragen tydliggörs roller och ansvar. I tillägg tillsätts olika adhocgrupperingar utifrån pågående arbete, exempelvis arbetsgrupp för utredning av ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus. Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsplan -: Verksamhetsplan_-ver.pdf Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsberättelse : ---Vardsamverkan-Fyrbodal/

6 Kontakt Maria Bruhn, Kanslichef/Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Maria Fredriksson, Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Brita Lindahl, Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida: 6

7 Delregionalt politiskt samrådsorgan Ledamöter: Kommunalförbundet Fyrbodal: 6 Styrelsen NU-sjukvården, Styrelsen Habilitering & hälsa, Styrelsen Beställd Primärvård samt Hälso- och sjukvårdsnämnderna Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad: 6 Förvaltningsorganisation KLARA SVPL/SVPL rutin Kommun: PV: NU: Samordnare: Beredning Information och kommunikation NU: VGPV: Kommun: Samordnare: Kansli Kanslichef Samordnare Projektanställda utvecklingsledare/ koordinatorer 7 NSV grupp Göta Älvdalen NU, VGPV kommuner Ledningsgrupp VSFBD Ledamöter: NU: HSK: VG PV: Kommuner: 6 Adjungerade: Samordnare NSV grupp Uddevalla Orust NU, VGPV kommuner NSV grupp Dalsland NU, VGPV kommuner Arbetsutskott Ledamöter: NU: VG PV: HSN: Kommuner: Samordnare: Utvecklingsledare: NSV grupp M-dal/L-kil/S-näs NU, VGPV kommuner Beredning Psykiatri, missbruk och beroende NU: Upphandlad specialistvård: VGPV: Lokal psykiatrisamverkan HSK: Kommun: Samordnare: Ledningskraft NU: VGPV: Kommun: Utvecklingsledare: Analysgrupp: Samordnare: NSV grupp Strömstad Tanum NU, VGPV kommuner Organisationsschema Vårdsamverkan

8 8

9 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, tom augusti Information Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre är ett nationellt förändringsarbete inom vård och omsorg som bygger på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka äldre män och kvinnor. Satsningen har pågått från och pågår t.o.m.. För mer information se: Länets handlingsplan För genomförandet av satsningen har en huvudmannagemensam handlingsplan tagits fram för de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplanen har reviderats under våren : Lägesrapport, år, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport, år, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland vänder sig till personer som på olika sätt deltar i arbetet med målgruppen De mest sjuka äldre, för att de ska kunna informera sig om resultatet av äldrearbetet i Västra Götalandsregionen och utvecklingen avseende genomförandet av handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Rapporten är tänkt som ett underlag för fortsatta diskussioner, prioriteringar och förbättringsarbeten på olika nivåer i arbetet med målgruppen. Nästa lägesrapport planeras till januari. Bilaga: Lägesrapport tom april, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport (se ovan) bör läsas tillsammans med handlingsplanen (se ovan) och tillhörande bilaga: Lägesrapport tom april, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland l%c%a4gesrapport%b+det+goda+livet+_slutversion.pdf (Denna bilaga var den första resultatuppföljningen, och den redovisades i sin helhet i föregående upplaga av Information och statistik - jan-maj. ) Sammanfattning Nedan följer Sammanfattning av Lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Kontaktperson Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regionkansliet, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tfn: E-post: 9

10

11 Sammanfattning lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

12 Process före - trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Oklart vad som händer med det webbaserade självskattningsinstrumentet Enhetligt riskbedömningsinstrument för äldre saknas i primärvården Fast vårdkontakt inom primärvården är inte möjligt att mäta

13 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg. Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg MÅL: En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser Modeller för mobil hemsjukvårdsläkare utvecklas och blir ett naturligt sätt att arbeta. Särskilda utvecklingsmedel för stödja införandet av Skaraborgsmodellen 6/6 - ansökan från Skaraborg -,98 mnkr är beviljade /9-8 kommuner deltar i samarbetet Vårdsamverkansområdet ansöker Styrgruppen ansvarar ytterst för ledningen av arbetet Varje ansökan prövas enskilt Sjukhusbaserad avancerad hemsjukvård finns tillgänglig för patienter med komplexa behov och symtom. Kom loss! År Omfattning Ansökningsdatum mnkr 6/6-, 9/9- () mnkr /-, /- 6

14 4 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg Antalet personer >7 år med olämpliga läkemedel har minskat med 9 Antalet personer >7 år med antiinflammatoriska läkemedel har minskat med 7 97 Hög implementeringstakt av BPSD registret i länets kommuner En stadig ökning av täckningsgraden i Palliativregistret 4

15 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg Stora variationer när det gäller vårdcentralernas arbete med hembesök och läkemedelsgenomgångar Implementeringsarbetet med SveDem går trögt 6 % av vårdcentralerna använder inte registret alls eller i liten omfattning En generellt svag utveckling i länet för andelen patienter som fått ett brytpunktssamtal i livets slutskede en av de antipsykotiska läkemedlena har avstannat. Det saknas ett enhetligt sätt att arbeta med riskbedömningar hos vårdgivarna i Västra Götaland

16 6 Stödprojekt VG PV-enheter för arbete med handlingsplanen Tre indikatorer: * Andel listade med demens som besök vårdenheten * Andel hembesök/hemsjukvårdsbesök till individer 7 år och äldre * Olämpliga läkemedel till patienter 7 år och äldre per listade Budget : kronor Utbetalat kv : 6 88 Utbetalat kv : 9 Totalt hittills :

17 Process under () säker sjukhusvård, utskrivningsprocess och uppföljning Samtliga vårdsamverkansområden har startar förbättringsarbete för att stärka utskrivningsprocessen VG klarar årets mål för undvikbar slutenvård Det är stora variationer på alla nivåer när det gäller resultaten för undvikbar slutenvård och återinskrivningar VG klarar inte årets mål för återinskrivningar 7 7

18 8 Länets analysarbete FoU studie för att belysa vårdcentralernas betydelse för undvikbar slutenvård och återinskrivningar kvalitativ ansats Lokala medel för att arbeta med utskrivningsprocessen, ca,4 mnkr Spridningskonferens 8/- Nya definitioner : Återinskrivningar avser bara oplanerade Undvikbar slutenvård beräknas på individer, inte vårdtillfällen 8

19 Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg, Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar Information Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKL Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre avsattes medel för att: kunna besvara frågorna varför och när patienterna i målgruppen har behandlats i slutenvård vilka diagnoser och patientgrupper som har varit aktuella samt på vilket sätt slutenvård hade kunnat undvikas i de enskilda fallen En analysgrupp på länsnivå i Västra Götaland skapades för att arbeta med dessa frågor. I föregående upplaga av Information och statistik - jan-maj redovisades rapporten Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre- Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg, undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar i sin helhet. Den bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland mest sjuka äldre lägesrapport Västra Götaland. Läs mer på: Undvikbar-slutenvard-bland-mest-sjuka-aldre---lagesrapport--Vastra-Gotaland-/ Statistik som månadsvis inrapporterats till SKL på VG-nivå Antal vårdtillfällen per antal listade fördelat på vårdvalsenhet/vårdcentral bland 6 år och äldre Analysenhetens PP-presentation över Västra Götaland Indikatorerna: Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom - dagar - 6år och äldre, 9- per kvartal : Sammanfattning Följande gäller för länets analysgrupp och arbete framöver: En FoU-studie genomförs för att belysa vårdcentralernas betydelse för undvikbar slutenvård och återinskrivningar kvalitativ ansats Länsmedel på ca,4 mnkr fördelas till de lokala vårdsamverkansområdena för att arbeta med ökad kvalitet i utskrivningsprocessen I samband med den avslutande spridningskonferens 8/- avslutas arbetsgruppen Observera de nya definitionerna av indikatorerna : - Återinskrivningar avser bara oplanerade - Undvikbar slutenvård beräknas på individer, inte vårdtillfällen Kontaktperson Indikatorer: Anna Kjellström epidemiolog, med dr, Västra Götalandsregionen Regionkansliet, Hälso-och sjukvårdsavdelningen, Område analys Tfn: -44, Mobil: , Epost: Analysenhetens hemsida: Analysgrupp: Ulla Arwidson, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Trollhättans stad, Omsorgsförvaltningen Tfn: E-post: 9

20

21 Resultattavlor i Fyrbodalområdet - Bättre liv för sjuka äldre, oktober till september Information Bättre liv för sjuka äldre Är ett nationellt förändringsarbete inom vård och omsorg som bygger på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka äldre män och kvinnor. Satsningen har pågått från och pågår t.o.m.. För mer information se: För genomförandet av satsningen har en huvudmannagemensam handlingsplan tagits fram för de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplanen har reviderats under våren : Sammanfattning Konklusion av satsningen Bättre liv för sjuka äldre sker i nästa utgåva av Information och statistik då satsningen precis avslutats i dagarna, september. Förklaring till resultattavlorna i Bättre liv för sjuka äldre I års överenskommelse ska statsbidrag fördelas till de verksamheter som når de nationellt uppsatta mål kring indikatorerna som beskrivs nedan. Mer detaljerade resultat finns på respektive registers hemsida: Kommun/primärvård/slutenvård I satsningen Bättre liv för sjuka äldre är kommunen, primärvården och slutenvården delaktiga. Prestationsersättningen fördelas 7 % till kommunen och % till regionen. Statistiksiffrorna i resultattavlan Siffrorna är hämtade från SKL:s hemsida, Portalen visar statistik över inrapporterade siffror. Registreringar i efterskott visas vid nästa uppdatering. Kvalitetsportal.se är en öppen webbplats som alla kan besöka. Indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggningar inom dagar är hämtade från Västra Götalandsregionens analysenhet. Läkemedelssiffrorna är hämtade från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Siffrorna som står i de gula fälten markerar de månader som gäller som jämförelse kopplat till prestationsersättning. Den övre siffran är förra årets siffra och den undre är årets. Minustecknet innebär att man gått bakåt och fått sämre resultat. De har gått minus så många procent från det man varit uppe i tidigare. Man kan även se att minussiffran sjunker om de månad för månad förbättrar sig igen. Viktiga datum angående fördelningen av statsbidrag 8 tog mätperioden för läkemedelsdata och slutenvårdsdata slut. För läkemedelsindikatorerna sker ingen uppdatering av gamla siffror. Socialstyrelsen läser av ur läkemedelsregistret samt rapporterar resultatet varefter det publiceras. För slutenvårdsdata måste varje enskilt landsting fortsätta att rapportera den :e med överlappande data så att de senaste månaderna kan uppdateras.

22 9 tar mätperioden för övriga åtta indikatorer med hjälp av kvalitetsregisterdata slut. Det går dock att efterregistrera enligt den fortsatta almanackan. 8 är sista dag att efterregistrera till Svenska palliativregistret för att garanterat komma med i mätperioden. är sista dag att efterregistrera till Senior alert, SveDem och BPSD. skall alla beräkningar vara klara. Materialet överlämnas till Socialstyrelsen för granskning. Detta underlag går sedan vidare till Socialdepartementet för slutgiltigt beslut och fastställande i början av december varefter pengarna kan rekvireras. Under tiden fortsätter inrapporteringarna till portalen som vanligt Riskbedömningar i SÄBO En extra redovisning är nu publicerad per den september. OBS! Den pågående PPM är tyvärr inte uppdaterad ännu. Därför kommer data att ändras vid nästa tillfälle och därmed även påverka den slutgiltiga redovisningen. Uppdaterade läkemedel Läkemedelsavläsningen per augusti månad är nu bearbetad och inlagd i diagrammen. Senior alert Den andra indikatorn ifrån Senior alert dvs. Antal riskbedömningar med tillhörande planerade åtgärder och uppföljning är nu på plats under kategorin Statsbidrag. Ytterligare från Kvalitetsportalen Inte klart vad som händer efter nyår med portalen. Data för läkemedel släpar med 4 månader. Ytterligare detaljrapporter finns för vissa mätetal, välj detalj under kategori. Utskrivningsklara patienter finns bland annat där. Utskrivningsklara patienter Vårdcentralerna saknar i dagsläget namn, och finns endast som nummer. De ligger inrapporterat från Västra Götalandsregionen och väntar bara på att korrigeras. När ni tittar på statistiken för vårdcentralerna tänk på att det bygger på listade patienter och inte vårdcentralens geografiska placering. Definition av statistiken för utskrivningsklara i portalen är Antal dagar patienten är kvar på sjukhuset efter att läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar. Det har inget med betaldagar att göra. För att få resultat på kommunnivå välj detalj och utskrivningsklar och välj kommun på gruppering, resultaten är ett genomsnitt på vald tidsperiod. Västra Götalandsregionens resultat stämmer inte i portalen. Rätt underlag är dock inskickade från regionen, men ingen korrigering har skett. Kontaktperson Anette Forsberg, Utvecklingsledare äldre, Fyrbodals kommunalförbund Mobil: E-post: Fyrbodals kommunalförbunds hemsida:

23 Västra Götalandsregionen Resultattavlor i Fyrbodals området Bättre Liv för sjuka äldre, oktober till september

24 4 Förklaring till resultattavlorna i Bättre liv för sjuka äldre I års överenskommelse ska statsbidrag fördelas till de verksamheter som når nationellt uppsatta mål kring indikatorerna som beskrivs nedan. Mer detaljerade resultat finns på respektive registers hemsida. Kommun/primärvård/slutenvård I satsningen Bättre liv för sjuka äldre är kommunen, primärvården och slutenvården delaktiga. Prestationsersättningen fördelas 7 % till kommunen och procent till regionen. Statistiksiffrorna i resultattavlan Siffrorna är hämtade ifrån SKL:s hemsida, Portalen visar statistik över inrapporterade siffror. Registreringar i efterskott visas vid nästa uppdatering. Kvalitetsportal.se är en öppen webbplats som alla kan besöka. Indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggningar inom dagar är hämtade från Västra Götalandsregionens analysenhet. Läkemedelssiffrorna är hämtade från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Siffrorna antipsykotiska läkemedel är hämtade från apodos.. Palliativregistret: täckningsgrad 7 % Målvärde : 7 % eller högre Mätperiod: till 9. Palliativregistret: Förbättrad vård i livets slutskede % förbättring i indikatorerna brytpunktssamtal, munhälsa, ordination vid ångest, smärtskattning Målvärde : En, under mätperioden, genomsnittlig förbättring på minst % eller en genomsnittlig måluppfyllelse på minst 6 %. Mätperiod: till 9

25 . Palliativregistret: Förbättrad vård i livets slutskede % förbättring i indikatorerna brytpunktssamtal, munhälsa, ordination vid ångest, smärtskattning Målvärde : En under mätperioden genomsnittlig förbättring på minst % eller en genomsnittlig måluppfyllelse på minst 6 %. Mätperiod: till 9 4. Senior alert: Riskbedömningar i särskilt boende 9 % Målvärde : 9 % eller högre. Under mätperioden utföra en punktprevalensmätning (PPM) vecka och/eller vecka 7. Mätperiod: till 9.. Senior alert: Riskbedömningar och planerade åtgärder Särskilt boende tar inte del av prestationsersättning Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 6. Senior alert: Riskbedömning av munhälsa med instrumentet ROAG Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 7. SveDem: Demensdiagnos i primärvård Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 8. SveDem: Uppföljning av demensdiagnos i primärvård Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9

26 6 9. BPSD Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9. Olämpliga läkemedel 7 år Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Antipsykotiska läkemedel 7 år via apodos Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Antiinflammatoriska läkemedel 7 år Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Undvikbar slutenvård Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8 4. Återinläggning inom dagar Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8

27 Bengtsfors Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 7,%,9% 4,% 8,% 8,7% 8,8% 6% 6,% 69,% 7 %,6%,6%,4%,8%,% %,%,8%,% %,4%,8%,% %,%,8%,% % 9,8% 9% 7,% 8,8% 4,% 4,8% 4,% 4,4 6 % 8% 8% 8% 8% 79% 8% 8% 8% 76% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Uppföljning av demensdiagnos Antal Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 4,%,%,7%,4%,%,9% (,4%),% Antipsykotiska läkemedel,8%,7%,9%,9%,6%,% Antiinflammatoriska läkemedel 4,% 4%,7%,8%,%,6% Undvikbar slutenvård 6,6,4 7, 4, 488, 4, (,8%),8% (,7%) 4% (6,6) 6 Återinläggningar %,% 4,7% 6,7% %,% (7,4%) 4,% (,7%),4% (,4%),7% (,%),% (74,) 7,7 (7,%) 4,% (4,%) (,%) (,6%),6% (4,%),9% (7,9) 6 (9,7%) 6,9% (,8%),% (,6%),% (,7%),9% (6,9), (,9%),% (,8%).6% (,7%),6% (.6%) 4,% (77) 6 (%9 9.% 7

28 8 Dals Ed Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 68,4% 64% 6% 6,8% 7,9% 6,% 6% 7 %,4%,%,%,%,9%,9% 4,% %,4%,%,%,%,9%,9% 4,% % 64,6% 64,% 6,% 66,7% 67,% 6,8% 6,9% 6 % % % 9% 9% 9% 4% 7% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 8,7% 8,7% 9,% 9,4% 8,9% 7,% (9,9%) 8,% Antipsykotiska läkemedel,%,%,%,9%,6%,% (,7%),6% Antiinflammatoriska (,%),%,8%,9%,%,6%,9% läkemedel,9% Undvikbar slutenvård,6,, 7, 7,,6 (48,4), Återinläggningar 7,% 4,8%,6%,%,9% (,8%),9% (,9%) 8,% (,%),% (,7%),6% (696,8),6 (,%) 4,8% (9,%) 8,6% (%),4% (,4%) % (,6) 8, (,4%),% (9,4%) 8,7% (,%),9% (,9%),% (48,4), (,%9,8% (9,8%) 9,% (,7%),8% (,%),8% (48,4). (.%) %

29 Färgelanda Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 66,7% 67,7% 69% 7,4% 7,9% 67,8% 7,% 7 %,9%,7% 8,9% %,8% % 9,4% %,9%,7% 8,9% %,8% % 9,4% % 4,8% 9,% 48,9%,9%,8% % 49,4% 6 % 99% 99% 99% 96% 96% 9% 8% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa 8 9 Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9% 9,% 9,4% 9,% 8,% 8,6% Antipsykotiska läkemedel,4%,%,8%,8%,9%,9% Antiinflammatoriska läkemedel 4,8% 4,%,6%,%,8%,% Undvikbar slutenvård 444,4 7,4 64,9 8, 8,9 64,9 (%) 9,% (,6%),7% (,%),% (78,7) 7,9 Återinläggningar,9% 6,%,%,8% 9%,% (7,4%),4% (,%) 9,% (,%) % (4,%),% (6,) 888,8 (,%),7% (9,4%) 7,7% (,%) % (,4%),4% (6,) 64,9 (4,%) 4,8% (9,%) 7,7% (,%),% (4,%),% (87) 7,4 (8,%),6% (7.9%) 8,% (,9%),% (4,8%),% (,8) 7,4 (.9%) 7,% 9

30 Lilla Edet Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 68,% 67,8% 7,8% 7,4% 66,7% 66,% 67,% 7 %,% %,8% 6,8% 6,% 4,9% 4,4% %,% %,8% 6,8% 6,% 4,9% 4,4% %,4%,7% 7,% 6,4% 9,9% 8,% 8% 6 % % % % % % % % 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9,6%,%,4%,8% % 9,4% Antipsykotiska läkemedel,9% 4,% 4,% 4%,8%,7% Antiinflammatoriska läkemedel 4,4% 4,% 4,%,7%,4% % Undvikbar slutenvård 94, 96, 64, 94, 47,6 47,6 Återinläggningar 6,4% 8,% % % 9,% % (,%),6% (,%) 4,4% (,%),% (49,8) 77,4 (8,%),7% (,%) 9,% (,4%),8% (,9%) % (67,) 7 (9,7%),6% (,4%),7% (,4%),8% (,6%),9% ((68,4) 47,6 (9,4%) 8,% (,%),% (,9%),9% (,%),% (8) 6,7 (,%) 8,% (9,8%) 9,% (,6%),9% (4%),7% (4,) 4,9 (,%) 4,

31 Lysekil Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 9,% 8,6% 6,4% 6,% 6,% 6,7% 6,9% 7 %,7%,6%,4%,6%,%,6%,% %,7%,6%,4%,6%,%,6%,% % 46,8% 48,8% 47,6 47,7% 47,6% 47,7% 48,6% 6 % 4% 4% % % % % % 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos 6 Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9,7%,% 9,7% % 9,9% 9,4% Antipsykotiska läkemedel,% % % %,8%,6% Antiinflammatoriska läkemedel 4,% 4,% 4,%,7% %,9% (,7%) 9,4% (,%),7% (,7%),8% (,6%) 8,6% (,%),6% (,8%),% (,6%) 9% (,%),7% (,%),% (,%) 8,% (,%) % (,8%),4% (,%) 8,9% (,%),% (,%) 4,% 4 av 6 mån 4 av 6 mån 4 av 6 mån Undvikbar slutenvård 94,7 49, 68,9 46,4 49,6 68,9 (69,7) 646,4 (4,) 68,9 (4,6) 87,8 (6,9) 8 (8,) 8 4 av 6 mån Återinläggningar 8,6% 6,% 7,%,4%,8%,% (,%) 8,8% (4,%).% (4,6%),% (9,8%) 4,6% (4,%),% 4 av 6 mån

32 Mellerud Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 67,% 66,% 69,% 6,6% 6,6% 9,6% 66,7 7 %,4%,8%,% 6% 4,7% %,6% %,4%,8%,% 6% 4,7% %,6% % 8,6% 9% 6,8% 6,% 9,9% 6,% 7,8% 6 % 89% 89% 89% 88% 88% 87% 9% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD 7 Antal Olämpliga läkemedel,%,8%,8%,7% 4,% 4,% (,%) 4,6% Antipsykotiska läkemedel,%,%,%,%,%,% Antiinflammatoriska läkemedel,4%,6%,4%,%,% 4,6% Undvikbar slutenvård 4,6 49,6 7, 6,4 7,7 7, Återinläggningar 9,7%,7% 8,% 4,9%,% % (,9%),4% (,9%),4% (69,) 86,7 (,%),6% (4,8%),4% (,6%),4% (,6%) % (86,4) 7,7 (6,4%) 6,7% (,%),% (,%),% (6,%) 4,7% (,9) 49,6 (,4%) 6,7% (%),4% (,%),% (6%) 4,8% (49,9) 4,8 (9,4%),6% (4,4%) 4% (,7%),% (6,%),% (7,8) 7,7 (,%) 4%

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta Wilhelmsson, Maj Lätto-Karlsson, Anders Fischer, Gunnar Erlandsson, Ulrika

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud Närvarande: Gunnar Erlandsson (ordf.), Anna-Karin Lindblom, Stina Leander, Christina Olsson, Margareta Wårlén, Camilla Henricson,

Läs mer

/mb. Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

/mb. Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Marianne Laiberg, Magnus Kronvall, Lars Wiklund, Gunnar

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Närvarande: Frånvarande: Anders Fischer, avdelningschef, Uddevalla Bo Lundgren, socialchef, Uddevalla

Läs mer

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Fritid Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Lite att göra vill flytta, negativ framtidssyn och mindre positiv livssyn Utbildning i genus och mångfald för fritidsledare

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 10 04 Vänersborg.

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 10 04 Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 10 04 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta Wilhelmsson, Maj Lätto-Karlsson, Gunnar Erlandsson, Sture Johansson, Nina

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMÅL. Det goda livet för sjuka äldre i VG

KOMMUNIKATIONSMÅL. Det goda livet för sjuka äldre i VG KOMMUNIKATIONSMÅL Det goda livet för sjuka äldre i VG Budskap - En god sammanhållen vård kräver samarbete Veta - Ha kunskap om insatsområdena, de regionala och lokala prioriteringarna. Följa genomförandearbetet

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren,

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2013-05-27, Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2013-05-27, Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2013-05-27, Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud Närvarande: Gunnar Erlandsson (ordf.), Carina Johansson, Stina Leander, Christina Olsson, Jan-Erik Johansson,

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Fyrbodals område

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Fyrbodals område DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom område inkl. tilläggsuppdrag Beredning information och kommunikation 2010-04-01 2011-03-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka Äldre i Västerbotten

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka Äldre i Västerbotten Handlingsplan för Bättre liv för sjuka Äldre i Västerbotten Bakgrund till arbetet med mest sjuka Äldre Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting kring

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning-

Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning- Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning- Redovisning av ett förbättringsarbete FoU Fyrbodal 2014: 1 Ewa Lidman NU sjukvården Gunnel Svensson, Solveig Nyberg & Ingela Edvardsson

Läs mer

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02 1 (5) Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon 0522-69 7047 camilla.a.karlsson@uddevalla.se Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust Närvarande Gunilla Dimsjö, enhetschef, Uddevalla

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2015

Verksamhetsplan 2012-2015 Verksamhetsplan 2012-2015 Verksamhetsplanen baseras på Underlag för verksamhetsplan Framtidsverkstäder i Fyrbodal och Lilla Edet samt delar av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Handlingsplan

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Sammanfattning av slutrapporter från projekt med analysmedel i Göteborgsområdet 2014 2015-01-19 Sammanfattning av slutrapporter Göteborgsområdet

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Vänersborg, 2014-07-11 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner 1 när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun

Läs mer

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Bilaga 1 till Handlingsplan, Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Kommuner och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014

Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014 Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014 Förord Det är mycket som hänt sedan den regionala stödstrukturen bildades i Halland och vi möttes i Taktisk grupp Äldre för första gången.

Läs mer

Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre

Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre Reviderad version Innehåll SAMMANFATTNING sid. 3 VARFÖR EN HANDLINGSPLAN? sid. 4 Att blir gammal i Västra Götaland Äldre i Västra

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-08-24 Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Möjligheternas Västra Götaland 2 (16) Innehållsförteckning Möjligheternas Västra Götaland... 3 Närsjukvård... 5

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling -En En Överenskommelse - En uppföljningsdag ljningsdag,, från n den 7 okt Program 09.00-10.00 Fika och registrering Syftet med dagen Genomgång ng av anteckningarna

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST & YO UNG. Granskning av vården på hemmaplan. - Färdigbehandlade patienters fortsatta vårdbehov

Uddevalla kommun. El ERNST & YO UNG. Granskning av vården på hemmaplan. - Färdigbehandlade patienters fortsatta vårdbehov Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Uddevalla kommun Granskning av vården på hemmaplan - Färdigbehandlade patienters fortsatta vårdbehov El ERNST & YO UNG ~~II~II'illf

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården?

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? En förbättringsresa i palliativ vård Särskilt boende och korttidsboende Umeå Kommun 2013 Pernilla Blomdal, Verksamhetschef

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre -Handlingsplan för år 2014-2015

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre -Handlingsplan för år 2014-2015 Gunilla Benner-Forsberg HSF 2014-06-24 Barbro Hansson HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg KSL Diarienummer: 09/5304 Sveriges kommuner och landsting Att: Sara Rydell Avdelningen för vård och omsorg 118 82 Stockholm

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan Dokumenttyp Uppdrag Handlingsplan Genomförande av planen för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Godkänt av Datum för godkännande Samordningsgruppen för

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Lokal rutin för Senior alert 11.2.

Lokal rutin för Senior alert 11.2. Lokal rutin för Senior alert 11.2. Vid nyinskrivningar (gäller all personal) Senior Alert skattning ska göras inom 3 dagar, ansvaret ligger på all personal. Om det handlar om en brukare som har stor risk

Läs mer

Sammanfattning av bakgrund, modell, resultat och framtidsvision för Samverkande sjukvård i Fyrbodal. Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Sammanfattning av bakgrund, modell, resultat och framtidsvision för Samverkande sjukvård i Fyrbodal. Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 0,3 (1)22 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Rapport kring Samverkande sjukvård 2009 2013 Dokumentbeskrivning: Samverkande sjukvård inom Fyrbodal Sammanfattning av

Läs mer