7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa"

Transkript

1 Välfärdsbokslut Härnösands kommun 2011

2 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund Bakgrunds fakta Härnösand kommun 4. Delaktighet och inflytande Medborgaraktivitet 5. Ekonomisk och social trygghet 6. Ökad hälsa i arbetslivet Psykisk ohälsa Härnösand - en hälsofrämjande arbetsplats Friskvårdsaktiviteter vid våra förvaltningar 7. Sunda och säkra miljöer och produkter 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och säkra livsmedel Övervikt och fetma Tillgång till motion, rekreation och kultur 10. Minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika och doping samt minskade skador av överdrivet spelande Hälsa Tobak Anmälda brott

3 1. Inledning Ett brett hälsofrämjande arbete i skolor, bostadsområden och på arbetsplatser ger bättre livsvillkor för kommuninnevånarna och minskar risken för skadliga levnadsvanor, missbruk och hälsa. Hälsofrämjande insatser kan vara allt från att ge stöd till föräldrar som är osäkra i sin föräldraroll till att underlätta vardagsmotion. Välfärdsbokslutet för 2011 ska ge en nulägesbild av välfärden och hälsotillståndet i Härnösands kommun samt en redovisning av genomförda åtgärder i handlingsplanen tillhörande Alkohol- och drogpolitiska programmet och de tre gällande folkhälsoutmaningarna. 2. Sammanfattning Rådet för trygghet och hälsa ska vara den instans som ansvarar för att folkhälsan i Härnösand strategiskt kopplas till nämnder och förvaltningar samt når de uppsatta mål som kommunen har. För att förbättra medborgarnas förtroende för kommunen krävs en förbättrad medborgardialog vilket är ett av målen Kulturenkäten (CTT) som kommer att genomföras 2012 ska förhoppningsvis också visa vad våra medborgare tycker om vår kommun och på vilka områden vi behöver förbättra oss. I den integrationsrankning som varje år görs bland Sveriges kommuner kommer Härnösand poängmässigt efter Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. Hög arbetslöshet hör till stor del ihop med sämre rankningspoäng och kan även kopplas ihop med barnfattigdom i Härnösand. Ett av målen 2012 är att minska skillnaden mellan utrikes födda och svenskar i kommunen men för detta krävs att strategier tas fram på samtliga förvaltningar. Härnösands kommun ska vara en hälsofrämjande kommun och arbetsplats. För att lyckas med detta måste kommuen satsa på det förebyggande arbetet där tillgång till motion och rekreation är en av framgångsfaktorerna. Under 2011 infördes rökfri arbetstid i kommunen med erbjudande om rökavvänjning och bidrag till nikotinläkemedel. Arbetssituation ser olika ut för våra medarbetare vilket gör att alla inte kan utnyttja vår tilldelade friskvårdstimme. Möjligheten borde finnas för alla. Undersökningarna visar att kvinnor i Härnösand har mer ohälsa än män även om den minskat under de senaste åren. De faktorer som ingår i begreppet ohälsa skiljer sig möjligen mellan män och kvinnor och behöver förmodligen angripas från olika håll. Landstingets projekt Länge leve Västernorrland är en långsiktig satsning där kommunen är en viktig samarbetspartner. Landstinget kommer bland annat att uppmärksamma unga flickor/ kvinnor som mår psykiskt dåligt. Att unga flickor i högre grad än pojkar mår psykiskt dåligt visar även hälsosamtalen i skolan. Flickor verkar ha större krav på sig själva exempelvis beträffande skolarbetet och hur kan man i olika instanser stödja och hjälpa i dessa flickor? Ett fungerande tillsynsarbete är en viktig del i alkohol- och drogförebyggande arbete. Polisens statistik 2011 visade att misshandelsbrotten minskat med nästan hälften från tidigare år. Att i samverkan arbeta målmedvetet och strategiskt mot samma mål verkar ha gett resultat och visar att vi måste fortsätta med dessa prioriteringar. Sammanfattningsvis måste det hälsofrämjande arbetet fortsätta, med den utgångspunkt från den kunskap vi har om de behov som finns, bygga vidare på goda exempel och involvera alla berörada instanser. 1

4 3. Bakgrund Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå målet omfattas arbetet med lokala välfärdsbokslut av de elva folkhälsopolitiska målområdena. Inom respektive målområde anges de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för hälsan. För att följa upp och analysera bestämningsfaktorerna för hälsa har ett antal indikatorer identifierats. Som komplement till de elva folkhälsomålen finns även vissa välfärdskomponenter. Målområden i nationell folkhälso- politik 1. Delaktighet och inflytande 2. Ekonomisk och social trygghet 3. Trygga och goda uppväxtvillkor 4. Ökad hälsa i arbetslivet 5. Sunda och säkra miljöer och produkter 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Ett gott skydd mot smittspridning 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet 10. Goda matvanor och säkra livsmedel 11. Minskat bruk av tobak och alkohol. Ett samhälle fritt från narkotika, doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Hälsans bestämningsfaktorer 1 Välfärdskomponenter Välfärdskomponenterna ska spegla hur kommunens verksamhet kan stödja och bidra till bättre välfärd och hälsa för befolkningen. Valet av välfärdskomponenter grundar sig på att alla är indikatorer på människors levnadsvillkor Folkhälsorapport Gotland 2

5 Välfärdsbokslut Välfärdsbokslutet ska vara ett hjälpmedel för förtroendevalda att se samband mellan beslut/mål och uppnådda resultat. De tidigare resultaten i Härnösands välfärdsbokslut är baserade på det av kommunfullmäktige antagna folkhälsopolitiska programmet. 2 Programmet prioriterar tre hälsoutmaningar från sju målområden. De tre prioriterade hälsoutmaningarna är: Övervikt och fetma Psykisk ohälsa Hälsofrämjande arbetsplats Inriktning för Välfärdsbokslut 2011 De indikatorer som har tagits fram i Härnösands kommuns Välfärdsbokslut 2011 ska visa på en nulägesbild av välfärden och hälsotillståndet i kommunen. Bokslutet innehåller förutom nulägesbilden förvaltningarnas inskickade redovisningar på genomförda åtgärder från de tre hälsoutmaningarna samt redovisning av delar till handlingsplaner tillhörande Alkohol- och drogpolitiska programmet 3. Till detta har även ett barnbokslut tagits fram. Organisation I november 2011 bildades ett nytt råd i Härnösands kommun, Rådet för trygghet och hälsa. Syftet med det nya rådet är att få en samsyn kring folkhälsa, effektivisera arbetet och att samordna resurserna på bästa sätt. Av samma anledning bör folkhälsoarbetet kopplas samman med brottsförebyggande arbete samt alkohol och drogförebyggande arbete. Till arbetet med folkhälsofrågor ska handlingsplaner utifrån bestämda mål utarbetas och utvärderas årligen. Kommunfullmäktige ska årligen få en redovisning och resultatet ska sedan analyseras i ett övergripande kommunperspektiv, detta för att få högre kvalitet i folkhälsoarbetet. Bakgrunds fakta om Härnösands kommun En kommuns befolkningsstruktur och bebyggelse är ett exempel på bakgrunds variabler som är viktiga att ha i åtanke vid tolkningen av övrig statistik som presenteras i välfärdsredovisningen. Nedan presenteras bakgrunds fakta gällande medellivslängd, befolkning och åldersfördelning i befolkningen. Befolkning Befolkningsantal Kvinnor Män Befolkning med utländsk bakgrund Medelålder ,8 % 49,2 % 9,6 % 44,2 SCB 31 dec 2011 Åldersfördelning i Härnösands kommun dec Folkhälsopolitiska programmet Alkohol- och drogpolitiska programmet Statistik SCB 3

6 4. Delaktighet och inflytande Att kunna påverka sitt eget liv är en grundläggande faktor för en bra hälsa. I SCB:s medborgarundersökning 2011 tillfrågas kommuninvånarna i vilken utsträckning man är nöjd med det inflytande och den insyn man har över kommunens kommande beslut och verksamheter. Frågorna gäller kontakt, information, påverkan och förtroende. Betyget på dessa faktorer NII (Nöjd Inflytande Index) blev år av 100 möjliga. Tidigare mätningar har visat att Härnösands invånare givit kommunen lägre betyg än invånarna i andra kommuner. I den senaste mätningen har dock Härnösands betyg stigit och ligger nu precis på medelvärdet för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen. Orsaken till att Härnösands betyg höjts beror på att invånarna ger ett högre betyg på delfaktorerna påverkan och förtroende, i jämförelse med tidigare år. Betyget på faktoren information har emellertid sjunkit i jämförelse med tidigare år (51 av 100) och är statistiskt säkerställt lägre än i andra kommuner. Medborgaraktivitet Politiska frågor till våra folkvalda görs genom frågepanelen på kommunens hemsida. Där kan även synpunkter lämnas till politiker för att hjälpa till att förbättra kommunens service. Både antalet synpunkter och frågor har dock minskat det senaste året. Alla folkbokförda i Härnösands kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Alla berörda nämnder får yttra sig i förslaget innan det tas upp i fullmäktige för behandling. Antal inskickade frågor i frågepanelen Ingen statistik 807 Antal inskickade synpunkter i synpunktshanteringen År 2010 genomfördes en värderingsundersökning med metoden CTT inom Härnösands kommun om hur medarbetarna ser på kommunen som arbetsgivare. Under kommer en ny undersökning att genomföras tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och nio andra kommuner. I denna mätning kommer attityderna på medborgarna, medarbetarna och de förtroendevalda i Härnösands kommun att mätas. Denna mätning påbörjas 2012 vecka 8 och med efterföljande medborgardialoger. Resultatet av enkäten ligger till grund för det fortsatta förbättringsarbetet i kommunen. 4 It enheten Härnösands kommun Cultural Transformation Tools 4

7 5. Ekonomisk och social trygghet Att kunna försörja sig har betydelse för vår sociala trygghet och därmed också hälsan. I Härnösand har i de senaste mätningarna en ungdomsarbetslöshet på 28 % (18-24 år) och bland utrikesfödda ungdomar ligger arbetslösheten på hela 63,2 %. Arbetslöshet är en av de största riskfaktorerna för psykisk ohälsa och ett utanförskap för ungdomar. Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och deras tillgång till andra rättigheter som utbildning, fysik och psykisk hälsa. Att förbättra villkoren för de mest utsatta barnen kan med största sannolikhet få positiva effekter på fler områden än de ekonomiska. Härnösands barnbokslut för 2011 finns mer att läsa om barnfattigdom i Härnösand. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Antal Alla Utrikesfödda Under år Antal som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd mätt i november 2010 och november Hög och låginkomsttagare 2009 Härnösand Höginkomstgränsen definieras som den inkomst över vilken 20 procent av alla inkomsttagare i riket ligger. Låginkomstgränsen är den inkomst under vilken 20 % av alla inkomsttagare i riket ligger. Härnösand har färre höginkomsttagare och fler låginkomsttagare än riket i genomsnitt. Föräldrapenning Procent fördelningen av uttagna nettodagar är något mindre för kvinnor jämfört med övriga riket, ingen större skillnad beträffande män. Integrationsrankning Varje år gör nyhetsmagasinet FOKUS 7 en integrationsrankning bland Sveriges kommuner. Undersökningen visar på jämförelser mellan svenska kommuner beträffande hur väl kommunerna lyckas med att integrera utrikes födda i samhället. Förutom andelen utrikes födda och antalet flyktingar som tagits emot under perioden rangordnas kommunerna efter hur höga sysselsättningsnivåerna, ohälsotalen och arbetsinkomsterna är bland de utrikes födda i kommunerna. Den kommun som fått den bästa placeringen i undersökningen är den kommun som fått det lägsta sammanlagda värdet när sju undersökningskategorier lagts samman. Positiva värden för Härnösand är mottagande och ohälsotal medan sysselsättning och arbetsinkomster visar negativa värden vilket bidrar till att vi hamnar högt i rankning. Rankningspoäng Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Härnösand Kramfors Överförmyndarenheten har under året haft en inriktad satsning på utbildning till ställföreträdare för ensam kommande flyktingbarn genom teater, utbildning anordnad av SKL (vilken sedan vidarebefordrades till övriga ställföreträdare) samt Röda Korsets nationella utbildning. 6 Arbetsförmedlingens statistik 7 FOKUS integrationsrankning 2010 publicerad

8 6. Ökad hälsa i arbetslivet Psykisk ohälsa Från befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor finns tre olika utryck för psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, nedsatt psykiskt välbefinnande och självmordstankar. Största andelen nedsatt psykiskt välbefinnande finns bland kvinnor år, nästan 40 %. Detsamma gäller om man övervägt att ta sitt liv där siffran är 11 % bland unga kvinnor. Nästan dubbelt så många kvinnor, 1300 i åldern år, har svåra sömnsvårigheter jämfört med antalet män i samma ålder där siffran är 700. I Härnösand anger 27,3 % av kvinnorna och 17,4 % av männen nedsatt psykiskt välbefinnande. Riket Länet Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik P r o c e n t Nedsatt psykiskt välbefinnande i procent Överförmyndarenheten 10 kan se en ökning av personer med dubbeldiagnoser (exempelvis psykisk ohälsa och missbruk) som kräver stora insatser av samhället. För att på bästa sätt stödja de anställda är samverkan med andra berörda enheter och myndigheter oerhört viktigt. I denna samverkan ingår samtalsforum samt utbildningar. För att öka kompetensen har Ådalens överförmyndare ett fortsatt pågående samarbete då det gäller utbildningar när det gäller dubbeldiagnoser. Flera verksamheter inom socialförvaltningen har sökt och fått friskvårdspengar från personalkontoret. Aktiviteter kopplat till projektmedlen har för vissa redan redovisats men kan också redovisas som aktiviteter med syfte att stärka teamkänslan och förebygga psykisk ohälsa. Aktiviteterna har även bidragit till att nyanställda snabbt kommit in i arbetsgemenskapen. Förra årets satsning på friskvård/ohälsa med medel från personalkontoret pågår fortfarande på vissa arbetsplatser tillfrågade mellan år Befolkningens behov av hälso- och sjukvård 2010 (Landstinget Västernorrland) 10 Uppgifter lämnade av Överförmyndarenheten 6

9 Ohälsotal Ohälsotalet 11 har minskat för kvinnor från 62,9 år 2004 till 47,1 år Även männens ohälsotal har minskat. Kvinnor Män Härnösand Ohälsotal per person och år efter kommun, kön och tid Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning Resultat av FHI:s folkhälsoenkät 12 visar att det är tio gånger vanligare med dålig hälsa och nästan tre gånger vanligare med psykisk ohälsa bland personer med funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen. Kvinnor och män med funktionsnedsättning har fler vårdkontakter, använder mer läkemedel, har sämre tandhälsa och har mer övervikt och fetma än övriga befolkningen. Rökning är dessutom mycket vanligare bland dessa personer. Härnösands kommun - en hälsofrämjande arbetsplats Härnösands kommuns ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare och en dynamisk arbetsplats. En central del av attraktivitetsbegreppet handlar om god hälsa, trivsel och engagemang. Målet är att alla arbetsplatser ska vara hälsofrämjande. Basen i detta utvecklingsarbete utgörs av friskvård som omfattar alla medarbetare, ett ledarskap med insikt om arbetsmiljöns betydelse och kunskap i hur systematiskat arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Gemensamma processer och aktiviteter i kommunens arbetsmiljöarbete är hälsoinspiratörer, långtidsfriskbidrag, formgivaren och Grön Helhet. Långtidsfriskbidraget utgör, tillsammans med nätverket av hälsoinspiratörer, basen i kommunens friskvårdsarbete. Häloinspiratörer är ett nätverk bestående av 90 medarbetare med uppdrag att sprida kunskap om hälsofrågor till övriga medarbetare. Genom långtidsfriskbidraget finns möjligheten för enskilda arbetsplatser att söka finansieringsstöd till olika hälsofrämjande aktiviteter, av regelbunden karaktär. Under 2011 inkom 117 ansökningar varav 41 beviljades stöd om totalt kr. Grön Helhet vänder sig till anställda som är sjukskrivna eller som ligger i riskzonen för sjukskrivning. Totalt har 17 av kommunens medarbetare deltagit i ett åtta veckors rehabiliteringsprogram i grön miljö. 47 procent av de anställda har tagit ut sin friskvårdspeng vilket är en ökning från 2010 med 11 procentenheter. Friskvårdsaktiviteter vid våra förvaltningar Socialförvaltningen Biståndsenheten samt stab/adm. har under hösten haft friskvårdssatsning gällande kost och mindfullness Eftersom flera personer inom individ och familjeomsorgen upplevde besvär med axlar och rygg infördes pinngympa 10 minuter varje dag under hösten I syfte att öka hälsan bland medarbetare genomfördes också en tävling kallad Biggest looser. Tävlingen gick ut på att gå ner i vikt. Ett annat tävlingsmoment har varit en Stegräknartävling. Stegräknare köptes in till medarbetare och enheten med minst antal steg bjöd övriga enheter på fest. Friskvårdspengar användes till deltagande i föreläsning om stresshantering och MI. Under en halv dag hösten 2011 reste medarbetare från IFO till Nordvik och genomgick äventyrliga strapatser i syfte att stärka gruppkänslan. Överförmyndarnämnden Personalen har tillgång till färsk frukt varje vecka och enheten har varit på kostföreläsning. Friskvårdspengen har använts till både massage och träning på Actic. Personalen prioriterar lunchpromenaden då vädret tillåter. Sökt friskvårdsbidrag har använts till massage vilket har upplevts som mycket positivt med mer ork och energi. Sjukfrånvaro 13 Under 2011 har den totala sjukfrånvaron efter flera års nedgång återigen börjat stiga, om än svagt. Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid uppgår till 5,1 procent, vilket är det samma som Målvärdet för 2011 var 4,8 procent. 11 Försäkringskassan beräknar ohälsotalet genom att för en region summera antalet sjukpenningdagar, dagar med förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning och dividera summan med antalet sjukförsäkrade och förtidspensionärer. 12 Folkhäloinstitutet R 2008:13 Onödig ohälsa 13 Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun 7

10 Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid i procent Totalt 5,1 5,1 Kvinnor 5,6 5,6 Män 3,7 3,7 29 år eller yngre 3,3 3, år 4,3 4,5 50 år och äldre 6,2 6,1 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro 54,6 57, Nämnder Kommunstyrelsen 2,6 2,8 Arbetslivsnämnden 2,8 2,6 Samhällsnämnden 3,1 3,0 Skolnämnden 5,0 5,1 Socialnämnden 6,1 6,0 Rökfri arbetstid Härnösands kommun har under året infört rökfri arbetstid på kommunens arbetsplatser. Kommunen erbjuder kostnadsfri tobaksavvänjning där även bidrag till nikotin läkemedel har ingått. Under året har elva anställda genomgått kurs i tobaksavvänjning. Fortsatta kurser kommer att erbjudas under Det är stora skillnader mellan förvaltningarna vad det gäller sjukfrånvaron. Den ökade sjukfrånvaron hänförs till socialförvaltningen som haft en ökning av sjukfrånvaron med 0,7 procentenheter från 6,0 till 6,7 procent. En sedan tidigare generellt högre sjukfrånvaro har i och med detta ytterligare förtydligat behovet av en mer nyansrik analys av socialförvaltningens olika verksamhetsförutsättningar. Under början av 2012 kommer socialförvaltningens chef att initiera en genomgång av sjukfrånvaron per programområde. I den totala bilden ska samtidigt påpekas att övriga förvaltningar har en fortsatt god utveckling avseende sjukfrånvaron (överförmyndarenheten har en sjukfrånvaro på i det närmaste 0 %) 14. Vad det gäller den rökfria arbetstiden måste ett omtag göras för att klargöra vilka riktlinjer som är framtagna men framför allt att motivera och ge stöd till fler anställda för att påbörja rökavvänjning. 7.Sunda och säkra miljöer och produkter Den vanligaste orsaken till olycksfall är en fallolycka. Därefter kommer olika typer av olyckor förknippade med trafiken. Andelen olycksfall genom fallolycka uppgår till 71 % av samtliga olyckor. Den vanligaste orsaken är att man halkar, snavar eller snubblar men även fall i trappor på grund av is och snö kan vara en orsak. Dödlighet i skador och förgiftningar (antal döda per ) 15 Härnösand Länet Riket Kvinnor 3,4 3,4 3,7 Män 7,0 7,6 6,9 Antal anmälda arbetsskador Arbetsolyckor med frånvaro Härnösand Män Kvinnor Arbetssjukdom Antal anmälningar per 1000 förvärvsarbetande år Arbetsolyckor Arbetssjukdomar Härnösand Länet Härnösand Länet Män+ Kvinnor Män Kvinnor Socialförvaltningen Härnösands kommun 15 Faktablad Härnösand 16 Arbetsmiljöverket Rapport 2011:2 8

11 8. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Tandhälsa Personer med dålig ekonomi har ungefär fyra gånger så hög andel dålig tandhälsa som personer med god ekonomi. Den högsta andelen finns bland män år både i länet och i riket. 17 Hälsa I hälsa ingår variablerna andel med dåligt hälsotillstånd, andel med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel med fetma, andel med dålig tandhälsa samt andel med svåra sömnsvårigheter. Ju lägre poäng desto bättre resultat Rangordningspoäng över hälsa 18 Ålders standardiserad dödlighet 19 Diagrammet visar ålders standardiserad dödlighet per 1000 invånare i sjukdomar diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke i länets kommuner i intervall (3 års medelvärde). Det svarta sträcket visar rikets siffror och då ligger alla kommuner i Västernorrland över rikets genomsnitt. 17 Hälsa på lika villkor 18 Hälsa på lika villkor 19 Befolkningens behov av hälso- och sjukvård landstinget Västernorrland 9

12 Landstinget satsar på projektet Länge Leve Västernorrland. Det förebyggande arbetet har stor potential och kan hindra förekomsten av diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Länge Leve Västernorrland är ett långsiktigt program med exempelvis hälso-undersökningar riktade till olika åldrar, insatser för psykiskt och intellektuellt funktionsnedsatta, breddmotion och fysisk aktivitet på recept, samarbete med företagshälsovården och samverkan med skolor runt tobak, mat och motion. 9. Ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och säkra livsmedel En av grunderna för en god hälsa är daglig motion. Genom daglig fysisk aktivitet minskar risken för många sjukdomar och man blir starkare både fysiskt och psykiskt. Övervikt och Fetma Övervikt och fetma 20 är en riskfaktor för dåligt hälsotillstånd, sjuklighet och dödlighet. Västernorrland har högre andel personer med övervikt och fetma än riket i nästan alla åldersgrupper. Andelen kvinnor med fetma är 18 % jämfört med 14 % i riket. Andelen män med fetma är 17 % mot rikets 14 %. Fetma är vanligast bland kvinnor och män med kort utbildning. En bristande balans mellan hur mycket vi äter och hur mycket vi rör oss leder vanligen till att vi lägger på oss allt fler kilon under livets gång, ofta i form av bukfetma. Att förhindra viktuppgång är lättare än att gå ner i vikt när man väl är överviktig. Förebyggande insatser är därför de effektivaste åtgärderna för att bryta trenden mot en alltmer överviktig befolkning 21 Övervikt och fetma i Härnösands kommun i procent Äter frukt och grönt 5 ggr per dag 22 Enligt socialstyrelsen är frukt och grönsaker de livsmedel som ger mest mättnad och ett ökat intag av frukt och grönsaker har därför en central roll för att motverka viktökning Riket 9 % Västernorrland 6 % Härnösand 4 % Örnsköldsvik 10 % 20 Hälsa på lika villkor 21 Socialstyrelsen Folkhälsorapport Hälsa på lika villkor 10

13 Tillgång till motion, rekreation och kultur Simhallen 23 Antal besökare på simhallen var år 2009 ca besökare vilket gör 750 besökare och dag. Förutom badet så finns även träningsanläggningarna Spegeln och Actic. Motionsgrupper uppgår till ca 45 i antal/vecka. Simhallen erbjuder friskvård för många arbetsplatser och skolor i Härnösands kommun (270 företagsavtal). Simhallen arbetar strategiskt med sina eget framtagna må bra faktorer där man erbjuder hälsokontroller motion, bad och relax. Mot företag och arbetsplatser har temadagar i friskvård och studiebesök anordnats under året. Motionsanläggningar Högslätten (ishall, styrketräning, fotboll, friidrott, skidspår och curling) Öbacka sportcenter (handboll, tennis och badminton) Gymnastikhallar Golds gym Vårdkasen slalombacke Skidanläggningar för längdåkning med elljusspår Ridhuset Besöksfrekvens Sambiblioteket Trenden (nationellt) är att de fysiska besöken minskar på bibliotek(dock en uppgång i Härnösand senaste åren) medan webbesöken ökar 24. Den naturliga förklaringen till webbökningen är att allt fler använder sig av webben för att få lästips, ställa frågor, söka i katalogen, låna om böcker, ladda ner musik och e-böcker o.s.v. Besöksfrekvensen är också beroende på attraktiva öppettider. Sambiblioteket har öppet alla dagar utom söndagar Biblioteks filialer finns i Ramvik, Viksjö och Älandsbro med varierade öppettider. Cykling Att cykla kan både vara en bra motionsform och ett miljövänligt transportsätt till exempelvis skola och arbete. Kommunvelometern 25 är en oberoende granskning av hur kommuner arbetar med cykling och som därigenom lyfter fram styrkor och svagheter i kommunens arbete. I sammanräkningen ger högra poäng ett bättre resultat. 23 Simhallen Lars Thidholm 24 Uppgifter lämnade avbiblioteket i Härnösand 25 Cykelfrämjandets kommunvelometer

14 Fysikt aktiva Andelen fysiskt aktiva har minskat något under åren och detta gäller samtliga och alla åldrar. 26 Samtliga Härnösand Andel fysiskt aktiva 30 min/dag uppdelat efter år Tillgång till motion, att äta bra och näringsriktig mat är viktiga beståndsdelar till en god hälsa. I de framtagna målen för ska exempelvis 500 m ny gång och cykelväg anläggas i kommunen. Från 2011 finns två el-cyklar att hyra för kommunens medarbetare och målet är att bruket av cyklarna ska öka under Simhallens friskvårdskonsulent har genomfört ca 400 stycken hälsoprofilsbedömningar, dels mot företag/arbetsplatser men även i olika projekt och mot allmänheten. Huvudsyftet med hälsoprofilbedömning är att öka individens hälsomedvetande, att förstå det egna ansvaret för sin hälsa samt att det skall leda till positiva förändringar av livsstilen. Friskvård på recept kan också bidra till bättre resultat vad det gäller vår hälsa. 10. Minskat bruk av tobak och alkohol. Ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Ett beroende av någon drog påverkar vår hälsa mycket negativt särskilt om vi börjar använda droger redan vid unga år. Med alkohol ökar också riskerna för olyckor och våld. Tobak är dessutom den enskilt största hälsorisken i Sverige. Ca 1 miljon svenskar röker och nästan lika många snusar 28. I levnadsvanor ingår variablerna andel fysiskt aktiva mindre än 30 min per dag, andel daglig rökare, andel daglig snusare samt andel riskkonsumenter av alkohol (ju lägre poäng desto bättre resultat). Rangordningspoäng över levnadsvanor Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning, värden presenteras som 4-årsmedelvärden (Hälsa på lika vllkor) 27 Kommunens framtagna mål Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete 29 Hälsa på lika villkor

15 Tobak Rökning ökar risken för många sjukdomstillstånd som cancer- hjärt- kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Största andelen daglig rökare finns bland kvinnor och män i åldern år. Män i alla åldrar snusar mer än kvinnorna. Röker dagligen i Härnösands kommun Kvinnor 12 % 13 % 13 % 13 % Män 11 % 13 % 13 % 13 % Snusar dagligen i Härnösands kommun 31 Andelen kvinnor som snusar under åren är lika och andelen män som snusar har minskat Kvinnor 9 % 9 % 9 % 9 % Män 20 % 20 % 21 % 21 % Alkohol Andelen riskkonsumenter av alkohol bland åringarna var 2010 nästan 30 procent. I samma åldersgrupp drack 46 procent av männen och 36 procent av kvinnorna så mycket att de kände sig berusade minst en gång per månad. Andelen riskkonsumenter bland män i Västernorrland är högre än i riket medan kvinnorna ligger på en lägre nivå än riket. Andel med riskabla alkoholvanor i Härnösands kommun 32 Andelen med riskabla alkoholvanor har för män under senare år ökat Kvinnor 9 % 11 % 10 % 10 % Män 16 % 11 % 11 % 11 % Vårdade på grund av alkoholskador Kvinnor Män Härnösand ,1 29, ,7 30, ,0 32,2 Tabellen visar antal vårdade på grund av diagnos enligt alkoholindex per inv. 33 Tillgänglighet Antal serveringstillstånd till allmänheten per invånare som är 15 år eller äldre. Uppgifterna bygger på kommunernas rapportering till Statens folkhälsoinstitut Antal serveringstillstånd i Härnösands kommun FHI Nationella folkhälsoenkäten 4 års medelvärden 31 Ibid 32 Ibid 33 Folkhälsoinstitutets statistik 34 FHI 13

16 Tillsyn Kommunens tillsynsarbete regleras av alkohollagen 35 och tobakslagen 36 och utöver dessa lagstiftningar har även kommunen arbetat fram kommunala riktlinjer 37. Tillsyn bedrivs också i form av samordnad tillsyn med andra berörda myndigheter exempelvis polismyndigheten och skatteverket. För att nå det övergripande målet i den nationella ANDT 38 -strategin, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk är tillgänglighetsbegränsande insatser av stor betydelse. Arbetet med tillgänglighetsbegränsande insatser vilar på fyra olika typer av åtgärder, som alla måste samverka för att resultat ska uppnås och det är begränsning och kontroll, förebyggande, normförändring och tobaksavvänjning. Tillsammans syftar dessa till att minska efterfrågan på och tillgängligheten av såväl alkohol som tobak 39. Riskabla spelvanor Samtliga Ånge Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Andel med riskabla spelvanor uppdelade på region och år Härnösand ligger högst i länet med riskabla spelvanor. Riskabla spelvanor har ökat det dubbla under de sista åren och hör till viss del ihop med annat riskbruk. Rutiner finns utifrån riskbruksprojektet att försöka upptäcka riskkonsumenter när det gäller alkohol. Detta görs rutinmässigt idag på vårdcentralerna genom i första hand samtal om patienters alkoholkonsumtion. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering genomförs i slutet av juni/början av juli inför aktiviteterna under sommaren i kommunen. Anmälda brott Alkoholrelaterade anmälda brott i Härnösand per invånare 40 Härnösands närpolisområde har legat förhållandevis högt jämfört med resten av landet avseende misshandel 41. Brotten har ofta orsakats av någon form av diskussion eller ordväxling och är i de flesta fall varit förknippade med alkohol. Brotten har skett på helgnätter och ofta då offer och/eller gärningsman är på väg till eller från nöjesrelaterad verksamhet. 42 En markant skillnad har märkts under 2011 då framför allt misshandelsbrotten minskat. Ett förmodat skäl är ökad samverkan i det brottsförebyggande arbetet med fler kontroller på krogar och polisens prioriteringar Alkohollagen 2010: Tobakslagen1993: Riktlinjer för serveringstillstånd 38 Alkohol, narkotika, doping och tobak 39 Tobak, tillsyn och tillgänglighet. Statens folkhälsoinstitut, Folkhälsoinstitutet 41 Öppna jämförelser 2011 Sveriges kommuner och landsting 42 Polisen Härnösand 43 Polisen Härnösand 14

17 Misshandel utomhus Statistik Polisen Narkotikabrott Antalen inkomna ärenden har 2011 ökat med 71 % i förhållande till Hög statistik betyder inte att Härnösand har mer narkotika än andra närpolisområden i länet men är ett kvitto på att polis och andra instanser arbetar i rätt riktning. Av de inkomna ärendena har 89 % redovisas till åklagaren vilket innebär att konsekvenserna av en brottslig handling kommer tämligen snabbt. Tiden mellan gärning/brott och påföljd ska vara så kort som möjligt, då infinner sig de brottsförebyggande effekterna Dr ogr at t f y ler i Nar kot ikabr ot t Antal drograttfylleribrott och narkotikabrott per invånare i Härnösands kommun En överenskommelse har gjorts mellan Härnösands kommun och polismyndigheten. En åtgärdsplan tillhörande överenskommelsen skall upprättas under Åtgärdsplanen kommer till stor del att bygga på handlingsplaner tillhörande kommunens alkohol- och drogpolitiska program. I nuvarande handlingsplan har samverkan varit ett av de mest prioriterade områdena och detta kan vara en av anledningarna till minskningen i den statistik som polisen tagit fram gällande misshandel Även polisens prioriteringar har med all sannolikhet bidragit till resultatet. De övriga aktiviteterna som finns inskrivna i handlingsplanen har till stor del genomförts och en ny handlingsplan finns för Polisen Härnösand 15

18 Referenser Arbetsmiljöverket Rapport 2011:2 Barnombudsmannen Rapport BR 2008:04 Folkhälsoinstitutet Onödig ohälsa R 2008:13 Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete rapport ISSN X Landstinget Västernorrland Hälsa på lika villkor 2009 Socialstyrelsen Folkhälsorapport 2009 Statistiska Centralbyrån Befolkningsstatistik 2010 Statistiska Centralbyrån Medborgarenkät 2011 Statistiska centralbyrån RAMS 2008 Ung i Västernorrland rapport 2010:9 ISSN Härnösands kommun. Uppgifter från Socialförvaltning, Samhällsförvaltning, IT enheten, Överförmyndarenheten Elektroniska referenser: Fakta blad SCB Härnösand 18.6b2de13212cae /Statistik+-+Kommunfakta+2010.pdf https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm Befolkningens behov av sjukvård Integrationsgranskning Kommunvelometern Alkohol- och drogpolitiska programmet Riktlinjer för serveringstillstånd +serveringstillst%c3%a5nd.pdf Folkhälsopolitiska programmet skt+program pdf 16

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan

Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan Gunnar Ågren statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Statens folkhälsoinstitut 2003:57, 2:a reviderade upplagan ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-252-3

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Rapport 2007:5 Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Bo Burström Anja Schultz Kristina Burström Sara Fritzell Robert Irestig Janne Jensen Niels Lynöe Anneli

Läs mer

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Tio år med svensk folkhälsopolitik Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer 2004 2013 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete

Läs mer