Hälsobarometern 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsobarometern 2003"

Transkript

1 Hälsobarometern 2003 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 5 mars (16)

2 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar: Alla har ett ansvar för hälsan 6 Antalet nya sjukfall minskade 2003 men har femdubblats sedan Psykisk ohälsa allt vanligare 10 Psykisk ohälsa slår hårdast mot yngre åldersgrupper 12 Nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar fortsätter öka 13 Tema: Sveriges bästa arbetsplats 2 (16)

3 Om Hälsobarometern Hälsobarometern visar statistik för sjukfall längre än 90 dagar för privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Denna rapport sammanfattar statistiken för helåret Hälsobarometern baseras på Alectas samlade statistik över sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemännen försäkrade inom ITP. Alecta publicerar Hälsobarometern varje kvartal sedan år Syfte är att sprida kunskap om de stora kostnader som det höga antalet långtidssjukskrivningar innebär för hela samhället och lyfta fram de bakomliggande orsakerna. Hälsobarometern innehåller statistik från 1998 till Tema - Sveriges bästa arbetsplats Hälsobarometern 2003 har ett tema Sveriges bästa arbetsplats. Ett tema har valts för att lyfta fram en av alla de satsningar som Alecta gör inom hälsoområdet för att inspirera företag till lönsamma satsningar på hälsa och arbetsmiljö. Syftet med utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats är att sprida kunskap om hur företag rent konkret lyckats öka medarbetarnas trivsel, hälsa och delaktighet och därmed minska ohälsan och öka lönsamheten. Om Alecta och tjänstepension ITP Tjänstepensionsföretagen Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Alecta förvaltar drygt 300 miljarder kronor och ger service till kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Alectas lösningar innebär att dessa företag kan trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Att Alecta driver hälsofrågor har sin grund i sjukförsäkringen som ingår i tjänstepension ITP. Den djupa kunskapen inom tjänstepension ITP gör att Alecta kan öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Mer information om Alecta och Alectas arbete med hälsa finns på 3 (16)

4 Kommentar: Alla har ett ansvar för hälsan fler åtgärder krävs nu! 2003 bröts en negativ trend. Hälsobarometern 2003 visar att antalet nya långtidssjuka privatanställda tjänstemän var lägre 2003 än föregående år. Men ännu återstår det mycket att göra. Även om många nu talar om ohälsan är det fortfarande tunt med konkreta åtgärder från alla berörda parter för att komma tillrätta med problemen. Alecta utmanar därför Sveriges företag till att göra 2004 till ett hälsoår! Det finns en del positiva tecken i Hälsobarometer 2003, men sett över en längre tidsperiod är antalet nya inrapporterade långtidssjuka fortfarande häpnadsväckande högt. Mest alarmerande är att de nyanmälda psykiskt relaterade diagnoserna (depression, utbrändhet och reaktion på svår stress) hos personer under 35 år har ökat med 751 procent mellan 1998 och Av Hälsobarometern framgår att de psykiska relaterade diagnoserna slår hårdare mot yngre åldersgrupper. Oroande är att gapet mellan åldersgrupperna fortsätter att växa. Att yngre drabbas hårdare kan bero på att de har större press på sig att samtidigt hantera barn och karriär. De äldre har oftast passerat den livssituationen. Hälsobarometern 2003 visar också att antalet nybeviljade aktivitets/sjukersättningar (som tidigare benämndes sjukbidrag respektive förtidspensioner) fortsätter att öka. Därmed går samhället miste om en del av de besparingar som åstadkoms tack vare att antalet nyanmälda långtidssjuka privatanställda tjänstemän inte längre ökar. Sjukfrånvaron kostar Sveriges företag mångmiljardsbelopp Att så många privatanställda tjänstemän varje år blir långtidssjuka är inte bara ett problem för den enskilde individen och en hög kostnad i statsbudgeten, utan innebär i allra högsta grad även problem för företagen. Enligt uppgift från Svenskt Näringsliv betalde företagen 170 miljarder kronor i sjukkostnader under Det är oerhört mycket pengar som skulle vara till stor nytta för att stärka svensk konkurrenskraft, om delar av beloppet istället kunde användas till investeringar och utveckling. 4 (16)

5 Gör 2004 till ett hälsoår Vi på Alecta har bestäms oss för att inom ramen av vår djupa kunskap om tjänstepension ta rollen som katalysator i ohälsofrågan. Vi vet vilka ohälsoproblem tjänstemännen lider av. Vi har kunskapen om kostnaderna för sjukfrånvaron generellt och för enskilda företag. Vi har kunskapen, verktygen och nätverket för att åtgärda problemen. Och vi vet att det är lönsamt för företag att satsa på att öka frisknärvaron. Alecta utmanar nu Sveriges företag att göra 2004 till ett hälsoår. Alecta har information, statistik och verktyg klara att användas. Nu behövs det bara att företag och medarbetare visar handlingskraft och intresse att ta tag i frågorna samt att tillsätta resurser för att driva arbetet. Att se ekonomiska effekter av insatser kommer att stimulera och därmed generera flera åtgärder i varje företag av egen kraft. Ett första steg av utmaningen är att anmäla företag till utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats temat för Hälsobarometern Hans Bergenheim Chef för Tjänstepension, Alecta 5 (16)

6 Nyanmälda sjukfall Antalet nya sjukfall minskade år 2003 men har dubblerats på fem år Hälsobarometern 2003 visar att antalet nya långtidssjuka privatanställda tjänstemän minskade förra året. Men antalet nyanmälda sjukfall ligger fortfarande på en mycket hög nivå. År 2003 inrapporterades fler än dubbelt så många nya sjukfall än exempelvis bröts stegringen av nyanmälda sjukfall. För första gången sedan Hälsobarometern började föra statistik, 1998, anmäldes färre sjukfall än året dessförinnan. Totalt inrapporterades nya sjukfall under 2003, vilket innebär en minskning med 6,4 procent jämfört med Antal nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän Antal % +29 % +14 % +23 % - 6 % År Trots att den negativa trenden brutits så sker minskningen av antalet nyanmälda sjukfall från en hög nivå. Siffrorna för 2003 ligger fortfarande långt över de nivåer som redovisades åren I en jämförelse med exempelvis 1998 har antalet nya inrapporterade fall 2003 mer än dubblerats. 6 (16)

7 Positiv utveckling fjärde kvartalet 2003 Historiskt sett visar antalet sjukfall en säsongsvariation sett över hela året. Det första och det fjärde kvartalet brukar ha ett högre antal nyanmälda sjukfall än det andra och tredje kvartalet. Det fjärde kvartalet 2003 visar på en minskning av antal nyanmälda sjukfall med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antal nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän kvartal Antal % +22,5 % +8 % -10 % % :4 1999:4 2000:4 2001:4 2002:4 2003:4 Kvartal 7 (16)

8 De vanligaste diagnoserna Psykisk ohälsa +375 procent sedan 1998 Antalet nya sjukdomsfall med diagnosen reaktion på svår stress har ökat markant de senaste fem åren. Hälsobarometern 2003 visar att ökningen nu har stannat av men det är alltjämt den diagnos som är klart vanligast vid nya långtidssjukskrivningar av privatanställda tjänstemän. Diagnoserna reaktion på svår stress, depression och utbrändhet är de tre vanligaste psykiskt relaterade nya diagnoserna enligt Hälsobarometern. Antalet nyanmälda långtidssjuka inom denna diagnosgrupp har ökat från år 1998 till år 2003, det vill säga med 375 procent. Det innebär att privatanställda tjänstemän blivit långtidssjukskrivna med någon av dessa tre diagnoser under samma period. Antalet nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän med diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet, Antal År Antalet nya fall med diagnoserna reaktion på svår stress, depression och utbrändhet har under 2003 minskat med 6,1 procent jämfört 2002, motsvarande minskning för övriga diagnoser är 6,6 procent. Totalt har antalet nya sjukfall minskat med 6,4 procent. Det är för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. 8 (16)

9 Reaktion på svår stress vanligast Tjänstemännen lider i huvudsak av tre sjukdomssymptom: psykisk ohälsa och ryggvärk/muskelvärk. Den allra vanligaste sjukdomen bland Alectas försäkrade är reaktion på svår stress. Diagnosen är en konsekvens av att den som drabbas är så stressad att han/hon varken kan sköta vardags- eller arbetslivet. Under 2003 stod diagnosen för 18 procent av alla nyanmälda sjukfall. Diagnosen reaktion på svår stress har kraftigt ökat sin andel över tiden och har mer än tredubblats från 1998 till De vanligaste diagnoserna Diagnos År Reaktion på svår stress 5 % 6 % 9 % 14 % 18 % 18 % Depression 9 % 8 % 11 % 12 % 11 % 11 % Ryggvärk 9 % 8 % 7 % 6 % 6 % 7 % Utbrändhet 0 % 4 % 8 % 5 % 3 % 4 % Generell muskelvärk 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Nack-, skulder-, armvärk 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % Bristsituation/utmattning 0 % 0 % 0 % 2 % 4 % 2 % Den näst vanligaste diagnosen bland Alectas försäkrade är depression, som sedan 2000 legat på en konstant nivå om cirka 10 procent av alla sjukfall. Depression är också en stressjukdom, vars symptom är att man successivt drar sig undan och långsamt går in i depression. En annan diagnos som kan relateras till psykisk ohälsa är utbrändhet, som orsakas av att man jobbat för hårt, för länge, utan egentlig vila. År 2000 stod denna diagnos för 8 procent av alla sjukfall. Därefter har dess andel av det totala antalet sjukfall halverats. Även diagnosen bristsituation/utmattning, som innebär att den drabbade inte orkar någonting längre, kan sorteras in under symptomet psykisk ohälsa. Diagnosen ryggvärk ligger sedan flera år tillbaka på en relativt konstant nivå och detsamma gäller generell muskelvärk. Nack-skulder-armvärk har svag nedåtgående andel sedan (16)

10 De vanligaste diagnoserna per åldersgrupp Psykisk ohälsa slår hårdast mot yngre åldersgrupper Under en längre tidsperiod har den psykiska ohälsan ökat kraftigt, främst bland de yngre. Hälsobarometern visar att de psykiskt relaterade diagnoserna slår hårdare mot yngre åldersgrupper. Hälsobarometern visar att under 2003 tvingades fler tjänstemän till långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa i åldrarna upp till 44 år, än i åldrar över 44 år. Antalet privatanställda tjänstemän som är yngre än 35 år, som sjukskrivits i minst 90 dagar på grund av en psykisk relaterad diagnos*, har på fem år närapå niofaldigats sjukanmäldes 124 privatanställda tjänstemän under 35 år på grund av psykisk ohälsa sjukanmäldes privatanställda tjänstemän under 35 år med motsvarande symptom. Det innebär en ökning med 751 procent på fem år. Även i ålderskategorin år har det under motsvarande period skett en markant ökning, 635 procent, av sjukanmälda på grund av psykisk ohälsa sjukanmäldes 247 i denna ålderskategori med diagnosen psykisk hälsa. I samma åldersgrupp sjukanmäldes med motsvarande symptom år Det kan jämföras med att i åldersgrupperna äldre än 44 år har ökningen för psykisk ohälsa legat på 228 procent. Från 746 år 1998 till år I åldersgrupperna äldre än 34 år har ökningen för psykisk ohälsa under motsvarande period varit 327 procent. Från 994 år 1998 till år Antalet nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän med diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet i indexform, fördelat på åldersgrupp, (1998=100) Index < > 59 Totalt År * med psykisk diagnos eller psykisk ohälsa avses diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet. 10 (16)

11 De vanligaste diagnoserna Diagnos Åldersklass <35 år >59 år Totalt Reaktion på svår stress 23 % 24 % 18 % 11 % 9 % 18 % Depression 13 % 13 % 11 % 8 % 6 % 11 % Ryggvärk 6 % 7 % 7 % 7 % 6 % 7 % Utbrändhet 4 % 5 % 4 % 2 % 2 % 4 % Generell muskelvärk 2 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Nack-, skulder-, armvärk 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % Bristsituation/utmattning 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % Andelen nya fall med diagnoserna reaktion på svår stress och depression är störst bland de yngre ådergrupperna. Detsamma gäller utbrändhet, men där är mönstret mindre uttalat. De övriga diagnoserna är relativt konstanta över åldersgrupperna. 11 (16)

12 Nybeviljade aktivitetsersättningar och sjukersättningar Nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar fortsätter öka Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar och sjukersättningar (som tidigare benämndes sjukbidrag och förtidspensioner) var under 2003, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med år 2002 då motsvarande siffra var Den relativa ökningstakten är dock avtagande över tiden. Sedan 1998 har antalet nybeviljade aktivitetsersättningar/sjukersättningar ökat med 110 procent nybeviljades sjukbidrag/förtidspension. Antal nyanmälda nybeviljade aktivitetsersättningar/sjukersättningar (tidigare sjukbidrag/förtidspensioner) Antal % +7 % % +23 % +23 % År 12 (16)

13 Tema: Sveriges bästa arbetsplats För femte året i rad bjuder Alecta in landets företag att delta i utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. Utmärkelsen syftar till att belöna företag som insett kopplingen mellan gott ledarskap, delaktighet och ökad lönsamhet. Alecta utmanar Sveriges företag till att göra 2004 till ett hälsoår. Företagen kan bland annat anta utmaningen genom att delta i nomineringsprocessen till utmärkelsen Sveriges bästa företag. Förra året deltog 24 företag. Målet i år är att 50 företag ska ha anmält sig till utmärkelsen före den 5 maj. Första gången utmärkelsen delades ut, år 2001, utsågs Södersjukhuset och Fresh till Sveriges bästa arbetsplats. Sedan dess har Roxtec (2002) samt FöreningsSparbanken och Kanal 5 (2003) korats till vinnare. Gemensamt för alla vinnarna är att ledarskapet inom företagen insett att lönsamhet och ett gott arbetsklimat hör ihop. Det framgår inte minst av 2003 års vinnare. FöreningsSparbanken en lönsam insikt En frisk personal är en nyckel till framgång för FöreningsSparbanken. Bolaget har som mål att sänka sjukfrånvaron en procentenhet inom ett år. Genom att sänka sjukfrånvaron med en procentenhet räknar Förenings- Sparbanken med att sänka kostnaderna med 50 Mkr tills nästa år. Förenings- Sparbanken har utvecklat flera verktyg som lyfter fram mjuka värden i arbetet för ökad lönsamhet på bankens drygt 800 kontor. Två av dessa är index som ska mäta medarbetarnas välbefinnande, ett risk- respektive välbefinnandeindex. För att stärka och bredda arbetsmiljöorganisationen har FöreningsSparbanken etablerat Hälso- och arbetsmiljökommittéer i koncernens olika delar med ansvar för verksamhets- och budgetplanering inom området. För att höja delaktigheten och trivseln bland de anställda finns ett lokalt medbestämmandeavtal, IDA, som betyder att arbete och samverkan i företaget ska präglas av Insikt, Delaktighet och Ansvar för alla medarbetare. För att stimulera och behålla den kompetens som finns hos medarbetare som är 55 år och äldre, har banken tagit fram ett program bestående av individuell kompetensutveckling och Juryns motivering För att i en koncernorganisation med över 800 arbetsplatser ha utvecklat och förverkligat verktyg och program som skapar en arbetsmiljö där mjuka värden är en av grundstenarna i arbetet för ökad lönsamhet. Genom ett medarbetaravtal inbjuds och stimuleras medarbetarna till insikt, delaktighet och ansvarstagande rörande verksamheten och dess utveckling. 13 (16)

14 Kanal 5 resan till bättre hälsa Kanal 5 är ett ovanligt gott exempel på att när medarbetarna mår bra så går företaget bra. Hälsoarbetet har resulterat i att skapa stolta medarbetarna samtidigt som sjukfrånvaron är rekordlåg. Kanal 5 har arbetat med fem förbättringsområden, eller så kallade resor, för att försäkra sig om att alla anställda går åt samma håll och mår bra. Resultatet av dessa resor är att samtliga medarbetare uttrycker stolthet och gemenskap. Kanal 5:s resor har dessutom visat sig lönsamma, personalomsättningen är mindre än halva branschsnittet och sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå. Vision, affärsidé och mål slog ledningen fast på första resan. På den andra resan tog alla medarbetare tillsammans fram värderingar och spelregler. Det blev sedan kompassen i det dagliga arbetet och något som medarbetarna kände sig högst delaktiga i. På den tredje, fjärde och femte resan bestämdes hur företaget ska röra sig mot målet. Tillsammans utvecklade medarbetarna och ledning konkreta handlingsplaner och aktiviteter. Hela arbete är ett lysande exempel på ett företag som går direkt från ord till handling. Juryns motivering För att genom ett värderingsstyrt ledarskap framgångsrikt ha ersatt formella system, representerar Kanal 5 det unga moderna företaget. Medarbetarna lever och verkar i ett kretslopp där sambandet mellan en god arbetsmiljö, egen insats och lönsammare affärer är fullständigt tydligt för var och en. 14 (16)

15 Vinnande värderingar hos Sveriges bästa arbetsplats Efter att ha driva utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats i fem år har Alecta fördjupat sig i de mest framgångsrika åtgärderna för att sänka antalet långtidssjuka i företag. Dessutom har Alecta uppgifter om tjänstemäns sjukfrånvaro och om rutinerna på många av deras arbetsplatser. Detta har resulterat i att Alecta kunnat identifiera sex viktiga värderingar som företag bör arbeta aktivt med för att sänka sjukfrånvaron och öka lönsamheten. Engagerat ledarskap Ledarskapets viktigaste uppgift är att tydliggöra målen och riktningen för hela verksamheten. Det kännetecknas av ett personligt engagemang från ledningen att involvera alla medarbetarna. Långsiktigt tänkande Resultat och effekter kan inte alltid avläsas direkt i kvartalsrapporten efter en genomförd åtgärd. Det måste därför finnas en medvetenhet hos såväl ledning som medarbetare om att förändringsprocesser tar tid. Önskade effekter bör vara tydligt uttalade, mätas löpande och följas upp. Dessutom ska medarbetarna kontinuerligt få ta del av resultaten. Engagerade och delaktiga medarbetare På ett väl fungerande företag ser medarbetarna förbättringsarbetet som en naturlig del av det dagliga arbetet. Mål och visioner är tydliga och delas av medarbetarna. Samverkan på arbetsplatsen Ledare och medarbetare arbetar tillsammans för att åstadkomma en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Alla strävar efter att nå uppsatta mål och att följa upp gemensamma handlingsplaner. Lönsamhetstänkande Väl fungerande företag sätter långsiktig lönsamhet i fokus och får alla att känna sig delaktiga i framgången. Förebyggande verksamhet Framgångsrika organisationer kännetecknas av att de agerar innan något drastiskt händer som kan skada företaget. Väl fungerande företag arbetar därför förebyggande i frågor som arbetsmiljö, kundrelationer och allmän opinion. 15 (16)

16 Så utses Sveriges bästa företag De företag som vill delta i utmärkelsen anmäler sig senast den 5 maj via Alectas hemsida. Alecta gör därefter en utvärdering av de anmälda företagen, vilket resulterar i att tolv företag nomineras till en slutomgång. Hos de nominerade företagen genomför kvalificerade och oberoende examinatorer platsbesök där ledning, fack och företrädare för personalen intervjuas. De tolv nominerade företagen får dessutom en genomlysning av sin verksamhet och en muntlig och skriftlig återföringsrapport. Vinnaren får förutom ära och berömmelse, Alectas specialdesignade pris, en annons i Dagens Industri, samt presentera sitt framgångsrecept på seminarier. Kvalificerad jury Juryn består av personer som har gedigen erfarenhet från näringslivet och en förståelse för hälsoarbetets aktualitet: Mari-Ann Krantz, förbundsordförande Sif Hans Stråberg, koncernchef, Electrolux Birgitta Johansson-Hedberg, f.d. koncernchef, FöreningsSparbanken Göran Trogen, förbundsdirektör, Almega IT-företagens Arbetsgivareförbund Lars Otterbeck, verkställande direktör, Alecta Manfred Aronsson, verkställande direktör, Kanal (16)

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Tredje kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 24 november 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Hälsobarometern. Första kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Första kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Första kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 25 maj 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet?

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? NFT 4/2006 Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? av Gunnel Blomberg Svenska Försäkringsföreningen anordnade den den 5 december 2006 ett heldagsseminarium över ämnet Rehabilitering och

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Tjänster och Service Tertial 3 2013

Tjänster och Service Tertial 3 2013 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning

Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning God förmiddag! Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning Seminarium 13 oktober 2004 Plats: AB Volvo Torslanda huvudkontoret Åke Nygren Personskadeprevention Kgl. Myntet Karolinska

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Bakgrund Palorials anledning till att ge remissvar till Arbetsmiljöverkets pågående föreskriftsarbete vad gäller

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer