Hälsobarometern 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsobarometern 2003"

Transkript

1 Hälsobarometern 2003 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 5 mars (16)

2 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar: Alla har ett ansvar för hälsan 6 Antalet nya sjukfall minskade 2003 men har femdubblats sedan Psykisk ohälsa allt vanligare 10 Psykisk ohälsa slår hårdast mot yngre åldersgrupper 12 Nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar fortsätter öka 13 Tema: Sveriges bästa arbetsplats 2 (16)

3 Om Hälsobarometern Hälsobarometern visar statistik för sjukfall längre än 90 dagar för privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Denna rapport sammanfattar statistiken för helåret Hälsobarometern baseras på Alectas samlade statistik över sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemännen försäkrade inom ITP. Alecta publicerar Hälsobarometern varje kvartal sedan år Syfte är att sprida kunskap om de stora kostnader som det höga antalet långtidssjukskrivningar innebär för hela samhället och lyfta fram de bakomliggande orsakerna. Hälsobarometern innehåller statistik från 1998 till Tema - Sveriges bästa arbetsplats Hälsobarometern 2003 har ett tema Sveriges bästa arbetsplats. Ett tema har valts för att lyfta fram en av alla de satsningar som Alecta gör inom hälsoområdet för att inspirera företag till lönsamma satsningar på hälsa och arbetsmiljö. Syftet med utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats är att sprida kunskap om hur företag rent konkret lyckats öka medarbetarnas trivsel, hälsa och delaktighet och därmed minska ohälsan och öka lönsamheten. Om Alecta och tjänstepension ITP Tjänstepensionsföretagen Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Alecta förvaltar drygt 300 miljarder kronor och ger service till kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Alectas lösningar innebär att dessa företag kan trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Att Alecta driver hälsofrågor har sin grund i sjukförsäkringen som ingår i tjänstepension ITP. Den djupa kunskapen inom tjänstepension ITP gör att Alecta kan öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Mer information om Alecta och Alectas arbete med hälsa finns på 3 (16)

4 Kommentar: Alla har ett ansvar för hälsan fler åtgärder krävs nu! 2003 bröts en negativ trend. Hälsobarometern 2003 visar att antalet nya långtidssjuka privatanställda tjänstemän var lägre 2003 än föregående år. Men ännu återstår det mycket att göra. Även om många nu talar om ohälsan är det fortfarande tunt med konkreta åtgärder från alla berörda parter för att komma tillrätta med problemen. Alecta utmanar därför Sveriges företag till att göra 2004 till ett hälsoår! Det finns en del positiva tecken i Hälsobarometer 2003, men sett över en längre tidsperiod är antalet nya inrapporterade långtidssjuka fortfarande häpnadsväckande högt. Mest alarmerande är att de nyanmälda psykiskt relaterade diagnoserna (depression, utbrändhet och reaktion på svår stress) hos personer under 35 år har ökat med 751 procent mellan 1998 och Av Hälsobarometern framgår att de psykiska relaterade diagnoserna slår hårdare mot yngre åldersgrupper. Oroande är att gapet mellan åldersgrupperna fortsätter att växa. Att yngre drabbas hårdare kan bero på att de har större press på sig att samtidigt hantera barn och karriär. De äldre har oftast passerat den livssituationen. Hälsobarometern 2003 visar också att antalet nybeviljade aktivitets/sjukersättningar (som tidigare benämndes sjukbidrag respektive förtidspensioner) fortsätter att öka. Därmed går samhället miste om en del av de besparingar som åstadkoms tack vare att antalet nyanmälda långtidssjuka privatanställda tjänstemän inte längre ökar. Sjukfrånvaron kostar Sveriges företag mångmiljardsbelopp Att så många privatanställda tjänstemän varje år blir långtidssjuka är inte bara ett problem för den enskilde individen och en hög kostnad i statsbudgeten, utan innebär i allra högsta grad även problem för företagen. Enligt uppgift från Svenskt Näringsliv betalde företagen 170 miljarder kronor i sjukkostnader under Det är oerhört mycket pengar som skulle vara till stor nytta för att stärka svensk konkurrenskraft, om delar av beloppet istället kunde användas till investeringar och utveckling. 4 (16)

5 Gör 2004 till ett hälsoår Vi på Alecta har bestäms oss för att inom ramen av vår djupa kunskap om tjänstepension ta rollen som katalysator i ohälsofrågan. Vi vet vilka ohälsoproblem tjänstemännen lider av. Vi har kunskapen om kostnaderna för sjukfrånvaron generellt och för enskilda företag. Vi har kunskapen, verktygen och nätverket för att åtgärda problemen. Och vi vet att det är lönsamt för företag att satsa på att öka frisknärvaron. Alecta utmanar nu Sveriges företag att göra 2004 till ett hälsoår. Alecta har information, statistik och verktyg klara att användas. Nu behövs det bara att företag och medarbetare visar handlingskraft och intresse att ta tag i frågorna samt att tillsätta resurser för att driva arbetet. Att se ekonomiska effekter av insatser kommer att stimulera och därmed generera flera åtgärder i varje företag av egen kraft. Ett första steg av utmaningen är att anmäla företag till utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats temat för Hälsobarometern Hans Bergenheim Chef för Tjänstepension, Alecta 5 (16)

6 Nyanmälda sjukfall Antalet nya sjukfall minskade år 2003 men har dubblerats på fem år Hälsobarometern 2003 visar att antalet nya långtidssjuka privatanställda tjänstemän minskade förra året. Men antalet nyanmälda sjukfall ligger fortfarande på en mycket hög nivå. År 2003 inrapporterades fler än dubbelt så många nya sjukfall än exempelvis bröts stegringen av nyanmälda sjukfall. För första gången sedan Hälsobarometern började föra statistik, 1998, anmäldes färre sjukfall än året dessförinnan. Totalt inrapporterades nya sjukfall under 2003, vilket innebär en minskning med 6,4 procent jämfört med Antal nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän Antal % +29 % +14 % +23 % - 6 % År Trots att den negativa trenden brutits så sker minskningen av antalet nyanmälda sjukfall från en hög nivå. Siffrorna för 2003 ligger fortfarande långt över de nivåer som redovisades åren I en jämförelse med exempelvis 1998 har antalet nya inrapporterade fall 2003 mer än dubblerats. 6 (16)

7 Positiv utveckling fjärde kvartalet 2003 Historiskt sett visar antalet sjukfall en säsongsvariation sett över hela året. Det första och det fjärde kvartalet brukar ha ett högre antal nyanmälda sjukfall än det andra och tredje kvartalet. Det fjärde kvartalet 2003 visar på en minskning av antal nyanmälda sjukfall med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antal nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän kvartal Antal % +22,5 % +8 % -10 % % :4 1999:4 2000:4 2001:4 2002:4 2003:4 Kvartal 7 (16)

8 De vanligaste diagnoserna Psykisk ohälsa +375 procent sedan 1998 Antalet nya sjukdomsfall med diagnosen reaktion på svår stress har ökat markant de senaste fem åren. Hälsobarometern 2003 visar att ökningen nu har stannat av men det är alltjämt den diagnos som är klart vanligast vid nya långtidssjukskrivningar av privatanställda tjänstemän. Diagnoserna reaktion på svår stress, depression och utbrändhet är de tre vanligaste psykiskt relaterade nya diagnoserna enligt Hälsobarometern. Antalet nyanmälda långtidssjuka inom denna diagnosgrupp har ökat från år 1998 till år 2003, det vill säga med 375 procent. Det innebär att privatanställda tjänstemän blivit långtidssjukskrivna med någon av dessa tre diagnoser under samma period. Antalet nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän med diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet, Antal År Antalet nya fall med diagnoserna reaktion på svår stress, depression och utbrändhet har under 2003 minskat med 6,1 procent jämfört 2002, motsvarande minskning för övriga diagnoser är 6,6 procent. Totalt har antalet nya sjukfall minskat med 6,4 procent. Det är för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. 8 (16)

9 Reaktion på svår stress vanligast Tjänstemännen lider i huvudsak av tre sjukdomssymptom: psykisk ohälsa och ryggvärk/muskelvärk. Den allra vanligaste sjukdomen bland Alectas försäkrade är reaktion på svår stress. Diagnosen är en konsekvens av att den som drabbas är så stressad att han/hon varken kan sköta vardags- eller arbetslivet. Under 2003 stod diagnosen för 18 procent av alla nyanmälda sjukfall. Diagnosen reaktion på svår stress har kraftigt ökat sin andel över tiden och har mer än tredubblats från 1998 till De vanligaste diagnoserna Diagnos År Reaktion på svår stress 5 % 6 % 9 % 14 % 18 % 18 % Depression 9 % 8 % 11 % 12 % 11 % 11 % Ryggvärk 9 % 8 % 7 % 6 % 6 % 7 % Utbrändhet 0 % 4 % 8 % 5 % 3 % 4 % Generell muskelvärk 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Nack-, skulder-, armvärk 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % Bristsituation/utmattning 0 % 0 % 0 % 2 % 4 % 2 % Den näst vanligaste diagnosen bland Alectas försäkrade är depression, som sedan 2000 legat på en konstant nivå om cirka 10 procent av alla sjukfall. Depression är också en stressjukdom, vars symptom är att man successivt drar sig undan och långsamt går in i depression. En annan diagnos som kan relateras till psykisk ohälsa är utbrändhet, som orsakas av att man jobbat för hårt, för länge, utan egentlig vila. År 2000 stod denna diagnos för 8 procent av alla sjukfall. Därefter har dess andel av det totala antalet sjukfall halverats. Även diagnosen bristsituation/utmattning, som innebär att den drabbade inte orkar någonting längre, kan sorteras in under symptomet psykisk ohälsa. Diagnosen ryggvärk ligger sedan flera år tillbaka på en relativt konstant nivå och detsamma gäller generell muskelvärk. Nack-skulder-armvärk har svag nedåtgående andel sedan (16)

10 De vanligaste diagnoserna per åldersgrupp Psykisk ohälsa slår hårdast mot yngre åldersgrupper Under en längre tidsperiod har den psykiska ohälsan ökat kraftigt, främst bland de yngre. Hälsobarometern visar att de psykiskt relaterade diagnoserna slår hårdare mot yngre åldersgrupper. Hälsobarometern visar att under 2003 tvingades fler tjänstemän till långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa i åldrarna upp till 44 år, än i åldrar över 44 år. Antalet privatanställda tjänstemän som är yngre än 35 år, som sjukskrivits i minst 90 dagar på grund av en psykisk relaterad diagnos*, har på fem år närapå niofaldigats sjukanmäldes 124 privatanställda tjänstemän under 35 år på grund av psykisk ohälsa sjukanmäldes privatanställda tjänstemän under 35 år med motsvarande symptom. Det innebär en ökning med 751 procent på fem år. Även i ålderskategorin år har det under motsvarande period skett en markant ökning, 635 procent, av sjukanmälda på grund av psykisk ohälsa sjukanmäldes 247 i denna ålderskategori med diagnosen psykisk hälsa. I samma åldersgrupp sjukanmäldes med motsvarande symptom år Det kan jämföras med att i åldersgrupperna äldre än 44 år har ökningen för psykisk ohälsa legat på 228 procent. Från 746 år 1998 till år I åldersgrupperna äldre än 34 år har ökningen för psykisk ohälsa under motsvarande period varit 327 procent. Från 994 år 1998 till år Antalet nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän med diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet i indexform, fördelat på åldersgrupp, (1998=100) Index < > 59 Totalt År * med psykisk diagnos eller psykisk ohälsa avses diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet. 10 (16)

11 De vanligaste diagnoserna Diagnos Åldersklass <35 år >59 år Totalt Reaktion på svår stress 23 % 24 % 18 % 11 % 9 % 18 % Depression 13 % 13 % 11 % 8 % 6 % 11 % Ryggvärk 6 % 7 % 7 % 7 % 6 % 7 % Utbrändhet 4 % 5 % 4 % 2 % 2 % 4 % Generell muskelvärk 2 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Nack-, skulder-, armvärk 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % Bristsituation/utmattning 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % Andelen nya fall med diagnoserna reaktion på svår stress och depression är störst bland de yngre ådergrupperna. Detsamma gäller utbrändhet, men där är mönstret mindre uttalat. De övriga diagnoserna är relativt konstanta över åldersgrupperna. 11 (16)

12 Nybeviljade aktivitetsersättningar och sjukersättningar Nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar fortsätter öka Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar och sjukersättningar (som tidigare benämndes sjukbidrag och förtidspensioner) var under 2003, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med år 2002 då motsvarande siffra var Den relativa ökningstakten är dock avtagande över tiden. Sedan 1998 har antalet nybeviljade aktivitetsersättningar/sjukersättningar ökat med 110 procent nybeviljades sjukbidrag/förtidspension. Antal nyanmälda nybeviljade aktivitetsersättningar/sjukersättningar (tidigare sjukbidrag/förtidspensioner) Antal % +7 % % +23 % +23 % År 12 (16)

13 Tema: Sveriges bästa arbetsplats För femte året i rad bjuder Alecta in landets företag att delta i utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. Utmärkelsen syftar till att belöna företag som insett kopplingen mellan gott ledarskap, delaktighet och ökad lönsamhet. Alecta utmanar Sveriges företag till att göra 2004 till ett hälsoår. Företagen kan bland annat anta utmaningen genom att delta i nomineringsprocessen till utmärkelsen Sveriges bästa företag. Förra året deltog 24 företag. Målet i år är att 50 företag ska ha anmält sig till utmärkelsen före den 5 maj. Första gången utmärkelsen delades ut, år 2001, utsågs Södersjukhuset och Fresh till Sveriges bästa arbetsplats. Sedan dess har Roxtec (2002) samt FöreningsSparbanken och Kanal 5 (2003) korats till vinnare. Gemensamt för alla vinnarna är att ledarskapet inom företagen insett att lönsamhet och ett gott arbetsklimat hör ihop. Det framgår inte minst av 2003 års vinnare. FöreningsSparbanken en lönsam insikt En frisk personal är en nyckel till framgång för FöreningsSparbanken. Bolaget har som mål att sänka sjukfrånvaron en procentenhet inom ett år. Genom att sänka sjukfrånvaron med en procentenhet räknar Förenings- Sparbanken med att sänka kostnaderna med 50 Mkr tills nästa år. Förenings- Sparbanken har utvecklat flera verktyg som lyfter fram mjuka värden i arbetet för ökad lönsamhet på bankens drygt 800 kontor. Två av dessa är index som ska mäta medarbetarnas välbefinnande, ett risk- respektive välbefinnandeindex. För att stärka och bredda arbetsmiljöorganisationen har FöreningsSparbanken etablerat Hälso- och arbetsmiljökommittéer i koncernens olika delar med ansvar för verksamhets- och budgetplanering inom området. För att höja delaktigheten och trivseln bland de anställda finns ett lokalt medbestämmandeavtal, IDA, som betyder att arbete och samverkan i företaget ska präglas av Insikt, Delaktighet och Ansvar för alla medarbetare. För att stimulera och behålla den kompetens som finns hos medarbetare som är 55 år och äldre, har banken tagit fram ett program bestående av individuell kompetensutveckling och Juryns motivering För att i en koncernorganisation med över 800 arbetsplatser ha utvecklat och förverkligat verktyg och program som skapar en arbetsmiljö där mjuka värden är en av grundstenarna i arbetet för ökad lönsamhet. Genom ett medarbetaravtal inbjuds och stimuleras medarbetarna till insikt, delaktighet och ansvarstagande rörande verksamheten och dess utveckling. 13 (16)

14 Kanal 5 resan till bättre hälsa Kanal 5 är ett ovanligt gott exempel på att när medarbetarna mår bra så går företaget bra. Hälsoarbetet har resulterat i att skapa stolta medarbetarna samtidigt som sjukfrånvaron är rekordlåg. Kanal 5 har arbetat med fem förbättringsområden, eller så kallade resor, för att försäkra sig om att alla anställda går åt samma håll och mår bra. Resultatet av dessa resor är att samtliga medarbetare uttrycker stolthet och gemenskap. Kanal 5:s resor har dessutom visat sig lönsamma, personalomsättningen är mindre än halva branschsnittet och sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå. Vision, affärsidé och mål slog ledningen fast på första resan. På den andra resan tog alla medarbetare tillsammans fram värderingar och spelregler. Det blev sedan kompassen i det dagliga arbetet och något som medarbetarna kände sig högst delaktiga i. På den tredje, fjärde och femte resan bestämdes hur företaget ska röra sig mot målet. Tillsammans utvecklade medarbetarna och ledning konkreta handlingsplaner och aktiviteter. Hela arbete är ett lysande exempel på ett företag som går direkt från ord till handling. Juryns motivering För att genom ett värderingsstyrt ledarskap framgångsrikt ha ersatt formella system, representerar Kanal 5 det unga moderna företaget. Medarbetarna lever och verkar i ett kretslopp där sambandet mellan en god arbetsmiljö, egen insats och lönsammare affärer är fullständigt tydligt för var och en. 14 (16)

15 Vinnande värderingar hos Sveriges bästa arbetsplats Efter att ha driva utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats i fem år har Alecta fördjupat sig i de mest framgångsrika åtgärderna för att sänka antalet långtidssjuka i företag. Dessutom har Alecta uppgifter om tjänstemäns sjukfrånvaro och om rutinerna på många av deras arbetsplatser. Detta har resulterat i att Alecta kunnat identifiera sex viktiga värderingar som företag bör arbeta aktivt med för att sänka sjukfrånvaron och öka lönsamheten. Engagerat ledarskap Ledarskapets viktigaste uppgift är att tydliggöra målen och riktningen för hela verksamheten. Det kännetecknas av ett personligt engagemang från ledningen att involvera alla medarbetarna. Långsiktigt tänkande Resultat och effekter kan inte alltid avläsas direkt i kvartalsrapporten efter en genomförd åtgärd. Det måste därför finnas en medvetenhet hos såväl ledning som medarbetare om att förändringsprocesser tar tid. Önskade effekter bör vara tydligt uttalade, mätas löpande och följas upp. Dessutom ska medarbetarna kontinuerligt få ta del av resultaten. Engagerade och delaktiga medarbetare På ett väl fungerande företag ser medarbetarna förbättringsarbetet som en naturlig del av det dagliga arbetet. Mål och visioner är tydliga och delas av medarbetarna. Samverkan på arbetsplatsen Ledare och medarbetare arbetar tillsammans för att åstadkomma en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Alla strävar efter att nå uppsatta mål och att följa upp gemensamma handlingsplaner. Lönsamhetstänkande Väl fungerande företag sätter långsiktig lönsamhet i fokus och får alla att känna sig delaktiga i framgången. Förebyggande verksamhet Framgångsrika organisationer kännetecknas av att de agerar innan något drastiskt händer som kan skada företaget. Väl fungerande företag arbetar därför förebyggande i frågor som arbetsmiljö, kundrelationer och allmän opinion. 15 (16)

16 Så utses Sveriges bästa företag De företag som vill delta i utmärkelsen anmäler sig senast den 5 maj via Alectas hemsida. Alecta gör därefter en utvärdering av de anmälda företagen, vilket resulterar i att tolv företag nomineras till en slutomgång. Hos de nominerade företagen genomför kvalificerade och oberoende examinatorer platsbesök där ledning, fack och företrädare för personalen intervjuas. De tolv nominerade företagen får dessutom en genomlysning av sin verksamhet och en muntlig och skriftlig återföringsrapport. Vinnaren får förutom ära och berömmelse, Alectas specialdesignade pris, en annons i Dagens Industri, samt presentera sitt framgångsrecept på seminarier. Kvalificerad jury Juryn består av personer som har gedigen erfarenhet från näringslivet och en förståelse för hälsoarbetets aktualitet: Mari-Ann Krantz, förbundsordförande Sif Hans Stråberg, koncernchef, Electrolux Birgitta Johansson-Hedberg, f.d. koncernchef, FöreningsSparbanken Göran Trogen, förbundsdirektör, Almega IT-företagens Arbetsgivareförbund Lars Otterbeck, verkställande direktör, Alecta Manfred Aronsson, verkställande direktör, Kanal (16)

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS Medföljer som bilaga i DI maj 2006. Friska Företag ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Bokslut som mäter hälsa i pengar sid 11 Tuffa

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer