Kvalitetsrapport. Läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska- psykosociala och psykologiska insatser Läsåret 2013/2014 Elevhälsans syfte För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Beskrivning av verksamhetet 3 2. Året i verksamheten 5 3. Sytematiskt kvalitetsarbete 7 4. Elevhälsan en resurs i skolan 9 5. Etiska överväganden Organisation och resurser Samarbete Skola elevernas arbetsmiljö Hälsofrämjande undervisning Hälsobesök Vaccinationer i skolan Elevhälsans medicinaska insats 21 icke planerade mottagningar öppen mottagning 13. Förbättringsåtgärder 2014/2015 en sammanfattning Elevhälsans slutord 23 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 2

3 1. Beskrivning av verksamheten Ovan visas en organisatorisk bild av hur elevhälsan styrs nationellt, vilka lagar och föreskrifter som gäller samt vilka myndigheter som främjar utveckling respektive utövar tillsyn (SKL, 2014). En av utgångspunkterna för elevhälsans verksamhet är att hälsa och lärande går hand i hand. Med det avses att elever behöver må bra för att vilja och kunna orka lära sig i skolan. Elever behöver också känna att de kan och lyckas i skolan, det i sig bidrar till att de mår bra. En annan viktig utgångspunkt för elevhälsans verksamhet är att den ska vara tillgänglig för alla elever, men med ett särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten ska också vara likvärdig. Skollagen ställer krav på elevhälsans verksamhet som ska vara av god kvalitet och säkerställa likvärdigt stöd. Riktlinjer för elevhälsa ska skapa tydlighet avseende kompetens, ansvar och ansvarsfördelning. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det ställer krav på kompetens och samverkan mellan elevhälsans professioner för att belysa frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Elevhälsa ska kännetecknas av systematiskt kvalitetsarbete för kontinuerlig uppföljning och utveckling av verksamheten. Handledning, kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning är en förutsättning för god elevhälsa. Elevhälsan i Degerfors kommun omfattar medicinsk-, psykologisk- och psykosocial kompetens. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 3

4 Kompetens för specialpedagogik och studie och yrkesvägledningen inom elevhälsan är organiserad under rektor på respektive skola. Elevhälsans olika professioner ska säkerställa ett tvärprofessionellt perspektiv i elevhälsoarbetet. Under läsåret 2013/2014 har elevhälsan varit bemannad enligt följande; verksamhetschef med medicinskt ledningsansvar för elevhälsan 0,35 ssg, (regleras med avtal av mellan kultur- och utbildningsförvaltningen i Degerfors och barn- och utbildningsförvaltningen, Karlskoga), en skolläkare 2 timmar/vecka (Skolläkarresurs regleras med avtal mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och Brickegårdens vårdcentral, Karlskoga) 3 skolsköterskor fördelat på 2,5 ssg, skolpsykolog 0,4 ssg och tre kuratorer 3,0 ssg. I kuratorstjänsten på Stora Vallaskolan ingår att vara samordnare för kuratorer/psykolog. Grundskolan i Degerfors kommun har fem elevhälsoteam som tillsammans med elevhälsans verksamhetschef och rektorsgruppen bildar Stora elevhälsan. Verksamhetschef för elevhälsan och kurator på Stora Valla skolan ingår i elevhälsans ledningsgrupp tillsammans med specialpedagog från Stora Valla skolan. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 4

5 2. Året i verksamheten Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret Elevhälsan har - samverkat med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande- och förebyggande arbetet - bistått skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa - arbetat för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna - uppmärksammat förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar - tagit del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete - samarbetat kontinuerligt och strukturerat med pedagoger och övrig personal på skolan - samverkat med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, folkhälsoförvaltningen och ungdomsmottagningar - identifierat och åtgärdat problem gällande elevens lärande, utveckling och hälsa. - deltagit i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar - aktivt bistått elever som är i behov av särskilt stöd - deltagit i gemensamt arbetsplatsmöte, Apt, 1 gång/månad tillsammans med verksamhetschef - deltagit i regelbundna professions träffar och regelbundna nätverksträffar tillsammans med respektive profession i EMI Karlskoga - deltagit i fördjupade utredningar från år 1 år 9, av elever i behov av särskilt stöd Elever har erbjudits hälsovård enligt basprogram beslutat av vårdgivaren; kultur- och utbildningsnämnden. Elevhälsans medicinska insats har - erbjudit hörsel- rygg- och synundersökning vid behov * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 5

6 - följt upp kontrollelever mellan hälsobesöken - erbjudit enklare sjukvårdsinsatser genom öppen mottagning - undersökt nyanlända elever enligt särskild arbetsrutin - erbjudit elever vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt kompletterande vaccinering av elever som inte erhållit vaccination enligt nationellt vaccinationsprogram - skrivit medicinska sammanfattningar som bilaga till remisser till logopedmottagning, öron- näs- och halsmottagning, barn- och ungdomsmottagning samt barnneuropsykiatriska enheten Elevhälsans psykosociala insats har - deltagit i arbetet med implementering av likabehandlingsplan samt arbetat med likabehandlingsärenden - ansvarat för att föra statistik över likabehandlingsärenden - har varit social rådgivare, vägledare och samtalspartner på individ-, grupp- och organisationsnivå - erbjudit och genomfört samtal med elever och vårdnadshavare - utfört förebyggande arbete genom samverkan med polis och socialtjänst - utfört klassrumsobservationer - handlett pedagoger i psykosociala frågor - genomfört samtal på gruppnivå med elever - utfört sociala utredningar och skolsociala kartläggningar Elevhälsans psykologiska insats har - deltagit i 12 fördjupade utredningar - utfört 1 begåvningsbedömning för barn- och ungdomspsykiatrin - haft regelbundna träffar med 2 elever vid 15 tillfällen samt regelbunden kontakt med vårdnadshavare till dessa elever - utfört 3 konsultuppdrag tillsammans med förvaltningschef och vårdnadshavare * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 6

7 3. Systematiskt kvalitetsarbete Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla verksamheten. För elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur dess arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla skolans kunskaps- och värdegrundsmål. Elevhälsans insatser har - deltagit i elevhälsoteamsmöten varje vecka - deltagit i möten med Stora elevhälsan två gånger per termin - deltagit i klasskonferenser - deltagit i fortbildningar - deltagit i föräldramöten - deltagit i olika samverkansgrupper - dokumenterat enligt gällande lagar och författningar - kontinuerligt kvalitetssäkrat elevhälsans arbete - kontinuerligt följt upp och analyserat elevers frånvaro - främjat elevers skolnärvaro - regelbundet utvärderat elevhälsans insatser Den medicinska insatsen har dessutom - sammanställt rapporterade olycksfall samt redovisat för rektor och skyddsombud - deltagit i träffar och möte som skolhälsovårdsenheten i Örebro anordnat - deltagit i skyddsronder - utfört läkemedelshantering enligt gällande styrdokument - följt upp avvikelserapportering enligt lokal rutinbeskrivning och socialstyrelsens författningar - kontinuerligt gjort riskanalyser utifrån det dagliga arbetet *Sammanställning av rapporterade olycksfall/skola Antal olycksfall/ skola Bruksskolan 34 Parkskolan 13 Strömtorps skolan 36 Svartå skola 2 Åtorps skola 19 Stora Valla skolan 15 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 7

8 Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne inom socionomutbildningen som lägger grunden till det arbetssätt, synsätt och förhållningssätt som den psykosociala insatsen bidrar med i skolans elevhälsoarbete. Genom att finnas tillgänglig i verksamheten för samverkan och i samarbete med elever, vårdnadshavare och skolpersonal, möjliggörs ett arbetssätt som bidrar till tidig upptäckt av elever i behov av särskilt stöd och tidiga insatser. På det organisatoriska planet ger det kunskap om vad som, ur ett socialt och psykosocialt perspektiv, skapar svårigheter för elever i skolan. Detta är en av utgångspunkterna i elevhälsans tvärprofessionella bidrag för skolans systematiska kvalitetsarbete. Den psykosociala insatsen har dessutom - ingått i likabehandlingsteam på respektive skola och rapporterar samtliga likabehandlingsärenden till vårdgivaren; kultur- och utbildningsnämnden. - deltagit i utvärdering av likabehandlingsarbetet på respektive skola - genomfört sociogram och skolsocial kartläggning i skolår 1, 3, 5 och 7 under läsåret. Material och resultat har sammanställts och redovisats för respektive elevhälsoteam. - deltagit i kollegial grupphandledning ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Utvärdera och revidera respektive professions årshjul samt avsätta tid för reflektiva samtal över professionsgränser för att utveckla elevhälsans arbete och insatser * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 8

9 4. Elevhälsan en resurs i skolan Skollagen anser: För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare ELEVHÄLSANS MÅL Att tillsammans med pedagoger och andra samverkans partner skapa en så positiv lärande situation som möjligt för eleverna. Elevhälsans insatser arbetar tillsammans med övriga verksamma i skolan för att skapa en hälsofrämjande miljö, förebygga fysisk- och psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Alla i skolan ska ta ansvar för varandra och för skolans verksamhet. Elevhälsans arbete syftar till att tillsammans med berörda bearbeta bekymmer/problem för att främja elevernas studiemöjligheter och utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Samtal formas utifrån elevers behov, ofta i samverkan med föräldrar. Samtal kan vara av stödjande, vägledande, utredande och informerande karaktär, där man utgår från elevens styrka och friskfaktorer. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS - kontinuerligt arbete i elevhälsoteamens BEHT (beredande) och EHT möten - främjat elevers närvaro i skolan - uppmärksammat och redovisat elevers frånvaro - samarbetat med enskilda elever och vårdnadshavare på individ och gruppnivå - arbetat med grupper/hela klasser för att stärka gruppsammanhållning och för att främja arbetsmiljön i klassrummet - deltagit vid föräldramöten, klasskonferenser och överlämnande vid stadieövergångar * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 9

10 - deltagit vid fördjupade utredningar av elever med särskilda behov (Syftet med fördjupad utredning är att utreda om det finns orsaker utanför skolan som kan påverka elevens möjligheter att lära och klara skolarbetet) den psykosociala insatsen har dessutom - genomfört klassrumsobservationer - handlett pedagoger och arbetslag i sociala frågor och likabehandlingsarbete - utfört sociogram och skolsociala kartläggningar (syftet med skolsocial utredning är att utreda om det finns orsaker i skolan som kan påverka elevens möjligheter att lära och klara skolarbetet) den medicinska insatsen har dessutom - arbetat för att främja elevers hälsa och utveckling utifrån aktuellt basprogram samt varit aktiv i det hälsopreventiva arbetet ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Utöka elevhälsans resurser, då tillgång till olika professioner är en betydelsefull faktor i skolans hälsofrämjande arbete för att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 10

11 5. Etiska överväganden Socialstyrelsen och skollagen anser: Det är viktigt att elevhälsan aktivt bevakar att barns egenvärde inte kränks i skolan och att beredskapen mot annan kränkande särbehandling och mobbning är hög och god. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. ELEVHÄLSANS MÅL Elevhälsans mål är att i möten med elever alltid utgå från barnperspektivet och barnrättsperspektivet som de definieras i Barnkonventionen. Elevhälsan har som etiskt mål att prioritera människovärdesprincipen alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Elevhälsan har arbetat med hälsofrämjande insatser, som har grundat sig på de olika etiska principerna; göra-gott-principen, inte-skada-principen, likavärdesprincipen, autonomiprincipen och rättvise principen eller behovs- och solidaritetsprincipen. Elevhälsans psykosociala och medicinska insatser har fångat upp och kartlagt elever som upplevt sig kränka eller särbehandlade genom sociogram, skolsociala kartläggningar och hälsobesök. Vid kännedom om att någon elev upplevt sig kränkt, har ärendets lyfts på respektive elevhälsoteamsmöte och med berörd lärare och vårdnadshavare. Den psykosociala insatsen ingår i likabehandlingsteamen på respektive skola och har haft ansvar för kartläggning och rapportering av alla likabehandlingsärenden till vårdgivaren; kultur- och utbildningsnämnden (statistik redovisas i Kvalitetsrapport för resp. skola och rektor). Den psykosociala insatsen har arbetat med implementering av likabehandlingsplan och likabehandlingsarbete för elever, personal och vårdnadshavare. Den psykosociala insatsen har medverkat till att adekvata åtgärder satts in i likabehandlingsarbetet, tillsammans med samordnare i likabehandlingsteamet. ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Likabehandlingsarbetet ska årligen utvärderas och revideras. Fortsatt implementeringsarbete av likabehandlingsplan och likabehandlingsarbete för elever, personal och vårdnadshavare. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 11

12 6. Organisation och resurser Socialstyrelsen och skollagen anser: Det är angeläget att det finns organisatoriska förutsättningar för ett nära samarbete mellan skolsköterska och skolläkare, eftersom dessa professioners samlade kompetens är grunden för skolhälsovårdens kvalitet. Skolläkarens aktiva deltagande i skolhälsovårdens löpande arbete är en viktig komponent i kvalitetsarbetet. Att samordning och samverkan mellan skolsköterska och skolhälsovården kan fungera på ett för eleverna till fredställande sätt är verksamhetens ansvar. Enligt skollagen ska det för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. ELEVHÄLSANS MÅL Att respektive yrkesprofession har relevant utbildning och behörighet och att samtliga kompetenser finns tillsatta inom elevhälsan, för att tillgodose elevernas behov att uppnå målen. En förutsättning för att kunna utöva sin yrkesprofession enligt Socialstyrelsen och skollagen är att Elevhälsan har tillgång till ändamålsenliga lokaler och relevant material. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Elevhälsan i Degerfors kommun omfattar medicinsk-, psykologisk-, psykosocial- kompetens. Kompetens för specialpedagogik och studie och yrkesvägledningen inom elevhälsan är organiserad under rektor på respektive skola. Elevhälsans olika professioner ska säkerställa ett tvärprofessionellt perspektiv i elevhälsoarbetet. Under läsåret har regelbundna, obligatoriska arbetsplatsträffar (APT) genomförts där organisation varit en stående punkt på dagordning. Medarbetarsamtal har genomförts mellan verksamhetschef och samtliga anställda inom elevhälsan. En riskanalys har också gjorts gällande bemanning elevhälsa. Under läsåret 2013/2014 har elevhälsan varit bemannad enligt följande; en verksamhetschef med medicinskt ledningsansvar för elevhälsan 0,35 ssg, en skolläkare 2 timmar/vecka, tre skolsköterskor fördelat på 2,5 ssg, en skolpsykolog 0,4 ssg och tre kuratorer 3,0 ssg. Grundskolan i Degerfors kommun har fem elevhälsoteam som tillsammans med elevhälsans verksamhetschef och rektorsgruppen bildar Stora elevhälsan. Representanter från olika professioner ingår i elevhälsans ledningsgrupp; verksamhetschef/skolsköterska, specialpedagog och kurator. Representanterna i ledningsgruppen har ansvarat och lett de olika professionsträffarna. Stora elevhälsan träffas två halvdagar per termin för gemensam planering och utveckling av elevhälsan. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 12

13 ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Förbättra Elevhälsans förutsättningar att utöva sina olika yrkesprofessioner, då tillgång till olika professioner är en betydelsefull faktor i skolans hälsofrämjande arbete. Sträva mot en enad Elevhälsa i kommunen, samt utveckla gemensamma riktlinjer. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 13

14 7. Samarbete Socialstyrelsen och skollagen anser: Elevhälsan ska utveckla goda samarbetsförhållanden för skolans elever med samhällets olika organisationer, myndigheter och frivilliga sammanslutningar. Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande ta del av elevens utveckling. ELEVHÄLSANS MÅL Samverka för att ständigt förbättra relationer till elever, vårdnadshavare och andra organisationer och myndigheter. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Samverkan med kompetens från flera professioner är en viktig del i elevhälsans kontinuerliga arbete. Elevhälsan samverkar regelbundet med andra samverkanspartners och myndigheter såsom; - elev och vårdnadshavare - pedagoger, resurslärare samt övrig skolpersonal - yrkesprofessions träffar för länet - socialförvaltningen i Degerfors - folkhälsoförvaltningen för Karlskoga och Degerfors kommuner - barn- och ungdoms medicinska mottagning på Karlskoga lasarett - barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro - polismyndigheten i Degerfors och Karlskoga - kostenheten för Degerfors och Karlskoga kommun - Ungdomsmottagning - Primärvården i Degerfors och Karlskoga - Svenska Kyrkan - Möckelngymnasiet i Degerfors och Karlskoga - Örebro Universitet - Gryningen, Karlskoga - Barn- och ungdomshabilitering Samverkan har präglats av ett konsekvent barnperspektiv där fokus varit på elevens behov och möjligheter. Elevhälsan har medverkat till att skapa goda relationer mellan hem och skola, vilket har påverkat elevernas måluppfyllelse positivt. ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Fortsätta utveckla samarbetet med samverkanspartner, samt regelbundet analysera och utvärdera samarbetet. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 14

15 8. Skola elevernas arbetsmiljö Socialstyrelsen och skollagen anser: All personal inom skolan har ansvar för att eleverna har en god arbetsmiljö. Elevhälsan har en viktig uppgift i detta arbete. Det är angeläget att skolhälsovården vid hälsosamtal och övriga professioner inom elevhälsan visar sitt intresse för elevens situation inom psykiska hälsa, inlärning och elevernas egen uppfattning om sin arbetsmiljö. Att sammanställa och återföra sådan kunskap till skolans personal ger underlag för arbetet med att åstadkomma en hälsofrämjande skola. Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. ELEVHÄLSANS MÅL Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling för att skapa en så god arbetsmiljö och positiv lärandesituation som möjligt (skollagen 2010:800 2 kap). UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Den medicinska insatsen har erbjudit hälsobesök enligt beslutat basprogram av vårdgivaren. Skolsköterskorna har erbjudit regelbunden planerad mottagningsverksamhet som en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Återkoppling har skett av resultat från hälsobesök till respektive mentor, rektor och elevhälsoteam. Identifierade hälsoproblem som framkommit utifrån hälsobesöken har lyfts fram på grupp- och individnivå. Den medicinska insatsen har sammanställt årets olycksfallsrapport och redovisat resultaten till respektive elevhälsteam och rektor. Delar av den medicinska insatsen har deltagit vid skyddsrond under året. Den psykosociala insatsen har gjort klassrumsobservationer. Arbetat med samtal i elevgrupper för att främja arbetsro och/eller lösa konfliker och kränkningar. Handlett pedagoger och arbetslag i sociala frågor. Den psykosociala insatsen har tillsammans med andra aktörer i skolan arbetat med grupper/hela klasser för att stärka gruppsammanhållningen och för att främja arbetsmiljön i klassrummet. Den psykosociala insatsen har utfört sociala- och skolsociala utredningar samt sociogram och återfört resultatet till respektive elevhälsoteam och rektor. Tillsammans med övriga verksamma i skolan har den psykosociala insatsen arbetat för en hälsofrämjande miljö. Den psykosociala insatsen har arbetat för att förebygga psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, vilka har varit prioriterade områden. Alla i skolan ska ta socialt ansvar för varandra och för skolans verksamhet, men kurator har socialt arbete som huvuduppgift. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 15

16 ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Elevhälsan önskar att det vore möjligt att delta mer i skolans i olika demokratiska råd samt önskan om utökad tid till att arbeta mer förebyggande för att främja en god arbetsmiljö och positiv lärandesituation, för att eleverna ska uppnå målen. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 16

17 9. Hälsofrämjande undervisning Socialstyrelsen och skollagen anser: Elevhälsan ska aktivt delta i det hälsopedagogiska arbetet i skolan genom att följa kunskapsutveckling på området och använda ny evidensbaserad metodik för framgångsrika insatser. Elever, skolans personal och vårdnadshavare är målgrupper för det hälsofrämjande arbetet. ELEVHÄLSANS MÅL Följa elevers utveckling för att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa, samt verka för sunda levnadsvanor. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Elevhälsan har arbetat hälsofrämjande genom klassrums observationer, riktade insatser på individ- och gruppnivå samt tillgänglighet med öppen mottagning på respektive skola. ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Arbeta utifrån gemensamma rutiner och riktlinjer för att öka likvärdigheten i det hälsofrämjande arbetet på alla skolor en röd tråd - som utgår från Rutinpärm och Vägledningsdokument för Elevhälsan. Avsatt tid till förkovran för att öka kompetensen och kunskapen på individ- och gruppnivå inom elevhälsans olika yrkesprofessioner. Sträva mot en gemensam Elevhälsa med ett gemensamt förhållningssätt. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 17

18 10. Hälsobesök Socialstyrelsen anser och skollagen: Hälsobesök är en särskild arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner. Ett nära samarbete med elev och vårdnadshavare är viktigt vid hälsobesöken. Enligt Skollagen ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen. ELEVHÄLSANS MÅL Erbjuda hälsobesök enligt skollagen (2010:800) 27 kap 2 utifrån det beslutade basprogrammet av vårdgivaren. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Hälsobesöken har erbjudits elever enligt beslutat basprogram av vårdgivaren. Identifierade hälsoproblem har lett till uppföljning hos skolsköterska, skolläkare och/eller kontakt med andra vårdinstanser. Under läsåret har elever och vårdnadshavare i förskoleklass erbjudits ett hälsobesök hos skolläkare. Nyanlända elever har erbjudits hälsobesök enligt rutin. Måluppfyllelsen med hälsobesöken har varit mycket god. *Årskursrelaterade hälsobesök på resp. skola Fsk Åk 2 Åk 4 Åk 6 Åk 8 Bruksskolan Parkskolan Strömtorps skolan Svartå skola Åtorps skola Stora Valla skolan 128 Nyanlända; Bruksskolan, 3 st. Antal läkarbesök/ skola Bruksskolan 28 Parkskolan 30 Strömtorps skolan 33 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 18

19 Svartå skola 9 Åtorps skola 9 Stora Valla skolan 12 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 19

20 11. Vaccinationer i skolan Socialstyrelsen och nationella barnvaccinations program: Enligt det nationella vaccinationsprogrammet har alla barn i idag rätt till vaccination mot nio allvarliga sjukdomar genom barnvaccinationsprogrammet. Vaccinationerna erbjuds genom barnhälsovården samt elevhälsan och gäller sjukdomarna polio, difteri, stelkramp, kikhosta, Haemophilus influenzae typ b (Hib), påssjuka, mässling, röda hund och pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccination mot HPV. Det är viktigt att skolhälsovården bedömer behovet av kompletterande vaccinationer och planerar för dem. ELEVHÄLSANS MÅL Den medicinska insatsen har erbjudit, förberett och genomfört vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram samt utfört kompletterande vaccinationer enligt skolläkarordination. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Måluppfyllelsen har varit mycket god gällande erbjudna vaccinationer. *Vaccinationsstatistik på resp. skola och årskurs MMR åk 2 MMR år 6 HPV Kompletterande vaccinationer Bruksskolan Parkskolan Strömtorps skolan Svartå skola Åtorps skola Stora Vallaskolan 14 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 20

21 12. Elevhälsans medicinska insats - icke planerade mottagningar öppen mottagning samt planerade besök Socialstyrelsen anser: Skolhälsovårdens mottagningsverksamhet är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. ELEVHÄLSANS MÅL Erbjuda enklare hälso- och sjukvårds insatser med mottagningsverksamhet som en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. * UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Antal spontanbesök/ skola Bruksskolan Parkskolan Strömtorps 27 skolan 89 Svartå skola 8 14 Åtorps skola Stora Valla skolan Planerade besök/skola ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Utifrån befintlig bemanning finns idag ingen möjlighet till ökad tillgänglighet med öppen mottagning samt för planerade besök. Ett framtida förbättringsmål med ökade organisatoriska resurser skulle vara önskvärt. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 21

22 13. Förbättringsåtgärder 2014/2015 en sammanfattning Systematiskt kvalitetsarbete Utvärdera och revidera respektive professions årshjul samt avsätta tid för reflektiva samtal över professionsgränser för att utveckla elevhälsans arbete och insatser Elevhälsan en resurs i skolan Utöka elevhälsans resurser, då tillgång till olika professioner är en betydelsefull faktor i skolans hälsofrämjande arbete för att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Etiska överväganden Likabehandlingsarbetet ska årligen utvärderas och revideras. Fortsatt implementeringsarbete av likabehandlingsplan och likabehandlingsarbete för elever, personal och vårdnadshavare. Organisation och resurser Förbättra Elevhälsans förutsättningar att utöva sina olika yrkesprofessioner, då tillgång till olika professioner är en betydelsefull faktor i skolans hälsofrämjande arbete. Sträva mot en enad Elevhälsa i kommunen, samt utveckla gemensamma riktlinjer. Samarbete Fortsätta utveckla samarbetet med samverkanspartner, samt regelbundet analysera och utvärdera samarbetet. Skola elevernas arbetsmiljö en Elevhälsan önskar att det vore möjligt att delta mer i skolans i olika demokratiska råd samt önskan om utökad tid till att arbeta mer förebyggande för att främja god arbetsmiljö och positiv lärandesituation, för att eleverna ska uppnå målen. Hälsofrämjande undervisning Arbeta utifrån gemensamma rutiner och riktlinjer för att öka likvärdigheten i det hälsofrämjande arbetet på alla skolor Sträva mot en gemensam Elevhälsa med ett gemensamt förhållningssätt. Avsatt tid till kompetensutveckling på individ- och gruppnivå inom elevhälsans olika yrkesprofessioner. Elevhälsans medicinska insats öppen mottagning samt planerade besök Öka de organisatoriska resurserna för elevhälsans medicinska insatser. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 22

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Tjänsteskrivelse BUN 2013.0318 2015-03-02 Handläggare: Gunilla Spångberg Barn- och utbildningsnämnden Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Sammanfattning En översyn har gjorts av elevhälsans

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser:

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser: BILD 1 ELEVHÄLSA Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolhälsovården försvinner som begrepp och ersätts av

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015 Verksamhetsplan 1 (7) Datum 2014-06-18 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer

Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer Barn- och elevhälsan i Håbo kommun arbetar främjande för barn och elevers hälsa, lärande och utveckling. 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Barn- och elevhälsan

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 20150130 Gunnmari Nordström Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 1 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Elevhälsan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Hälsosamt lärande Information om barn- och elevhälsan

Hälsosamt lärande Information om barn- och elevhälsan Hälsosamt lärande Information om barn- och elevhälsan Att må bra är en förutsättning för att kunna koncentrera sig i skolan, vara delaktig och ta till sig nya kunskaper. Elevhälsovården har till uppgift

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Tjänsteutlåtande 0Öst< Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-05-08 Dnr KS 2015/0135 O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Sammanfattning Skolnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Elevhälsan läsåret 2010-11 Flen kommun av verksamhetschef Anne-Marie Karlsson 2011-09-09

Kvalitetsredovisning Elevhälsan läsåret 2010-11 Flen kommun av verksamhetschef Anne-Marie Karlsson 2011-09-09 Kvalitetsredovisning Elevhälsan läsåret 2010-11 Flen kommun av verksamhetschef Anne-Marie Karlsson 2011-09-09 Innehåll: sida Organisation och Personal 2 Mål 2 Verksamhetsplan 3 Resultat 4-5 Ungdomsmottagningen

Läs mer

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Johanna Freed 2014-10-06 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Elevhälsan och systematisk kvalitetsutveckling. Nils Lundin. barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö

Elevhälsan och systematisk kvalitetsutveckling. Nils Lundin. barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Elevhälsan och systematisk kvalitetsutveckling Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Cirkulärt samband Lärande - Hälsa Goda skolresultat = hälsofrämjande

Läs mer

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Verksamhetsplan. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Verksamhetsplan. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Datum 2011-09-19 12 Antal sidor Verksamhetsplan Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2006-02-14

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Barn och utbildning Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska insatser Läsåret 2012/13 Ingela Dullum Verksamhetschef 1 Innehållsförteckning Sidan 1. Sammanfattning 2 2. Beskrivning av verksamheten 2

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR ELEVHÄLSA

ARBETSPLAN FÖR ELEVHÄLSA ARBETSPLAN FÖR ELEVHÄLSA Sverigefinska skolan i Stockholm INLEDNING Elevhälsa Enligt skollagen ska elevhälsan vara samlad och ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Det skall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

LAGSTIFTNINGSFRÅGOR, ELEVHÄLSA OCH SKOLSKÖTERSKOR

LAGSTIFTNINGSFRÅGOR, ELEVHÄLSA OCH SKOLSKÖTERSKOR LAGSTIFTNINGSFRÅGOR, ELEVHÄLSA OCH SKOLSKÖTERSKOR JONAS REINHOLDSSON KOMMUNLEX AB WWW.KOMMUNLEX.SE Copyright 2013 KommunLex AB materialet får inte spridas, användas eller kopieras utan KommunLex medgivande

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag Övergripande handlingsplan för barn- och elevhälsoteamet i Arjeplogs Kommun Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Hälsovårdsinsatser Barn o Unga. Nils Lundin. barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö

Hälsovårdsinsatser Barn o Unga. Nils Lundin. barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Hälsovårdsinsatser Barn o Unga Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Mortalitet

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016

Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016 Fridas Hage Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016 En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

2013-10-18. Elevhälsan. - utveckling för hela skolan! Malmaskolan Odensvi skola

2013-10-18. Elevhälsan. - utveckling för hela skolan! Malmaskolan Odensvi skola Elevhälsan - utveckling för hela skolan! Malmaskolan Odensvi skola 1 Gymnasiebehörighet (riket) från 91,4% år 1998, till 87% år 2013 Lägst i landet: 67,2 85,6% av gymnasieeleverna i Sverige har tagit examen

Läs mer

Samverkan mellan barnhälsovården, medicinska elevhälsan och barn - och ungdomshabiliteringen när det gäller barnoch ungdomshabiliteringens målgrupp

Samverkan mellan barnhälsovården, medicinska elevhälsan och barn - och ungdomshabiliteringen när det gäller barnoch ungdomshabiliteringens målgrupp Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Barn- och ungdomshabiliteringen 1 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Hedeberg, verksamhetsutvecklare BUH Lena Möller,

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Elevhälsan. - utveckling för hela skolan!

Elevhälsan. - utveckling för hela skolan! Elevhälsan - utveckling för hela skolan! @hallbergs_tanke #elevhälsa Gymnasiebehörighet (riket) från 91,4% år 1998, till 87% år 2013 Lägst i landet: 64% Lindesberg 78%, Ljusnarsberg, 80%, Hällefors 83%,

Läs mer

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA DISPOSITION 1) Vad är syftet med skolan? 2) Ska skolan vara effektiv och inkluderande? 3) Vad säger forskningen? 4) Dokumenterad

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer