Kvalitetsrapport. Läsåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska- psykosociala och psykologiska insatser Läsåret 2013/2014 Elevhälsans syfte För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Beskrivning av verksamhetet 3 2. Året i verksamheten 5 3. Sytematiskt kvalitetsarbete 7 4. Elevhälsan en resurs i skolan 9 5. Etiska överväganden Organisation och resurser Samarbete Skola elevernas arbetsmiljö Hälsofrämjande undervisning Hälsobesök Vaccinationer i skolan Elevhälsans medicinaska insats 21 icke planerade mottagningar öppen mottagning 13. Förbättringsåtgärder 2014/2015 en sammanfattning Elevhälsans slutord 23 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 2

3 1. Beskrivning av verksamheten Ovan visas en organisatorisk bild av hur elevhälsan styrs nationellt, vilka lagar och föreskrifter som gäller samt vilka myndigheter som främjar utveckling respektive utövar tillsyn (SKL, 2014). En av utgångspunkterna för elevhälsans verksamhet är att hälsa och lärande går hand i hand. Med det avses att elever behöver må bra för att vilja och kunna orka lära sig i skolan. Elever behöver också känna att de kan och lyckas i skolan, det i sig bidrar till att de mår bra. En annan viktig utgångspunkt för elevhälsans verksamhet är att den ska vara tillgänglig för alla elever, men med ett särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten ska också vara likvärdig. Skollagen ställer krav på elevhälsans verksamhet som ska vara av god kvalitet och säkerställa likvärdigt stöd. Riktlinjer för elevhälsa ska skapa tydlighet avseende kompetens, ansvar och ansvarsfördelning. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det ställer krav på kompetens och samverkan mellan elevhälsans professioner för att belysa frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Elevhälsa ska kännetecknas av systematiskt kvalitetsarbete för kontinuerlig uppföljning och utveckling av verksamheten. Handledning, kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning är en förutsättning för god elevhälsa. Elevhälsan i Degerfors kommun omfattar medicinsk-, psykologisk- och psykosocial kompetens. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 3

4 Kompetens för specialpedagogik och studie och yrkesvägledningen inom elevhälsan är organiserad under rektor på respektive skola. Elevhälsans olika professioner ska säkerställa ett tvärprofessionellt perspektiv i elevhälsoarbetet. Under läsåret 2013/2014 har elevhälsan varit bemannad enligt följande; verksamhetschef med medicinskt ledningsansvar för elevhälsan 0,35 ssg, (regleras med avtal av mellan kultur- och utbildningsförvaltningen i Degerfors och barn- och utbildningsförvaltningen, Karlskoga), en skolläkare 2 timmar/vecka (Skolläkarresurs regleras med avtal mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och Brickegårdens vårdcentral, Karlskoga) 3 skolsköterskor fördelat på 2,5 ssg, skolpsykolog 0,4 ssg och tre kuratorer 3,0 ssg. I kuratorstjänsten på Stora Vallaskolan ingår att vara samordnare för kuratorer/psykolog. Grundskolan i Degerfors kommun har fem elevhälsoteam som tillsammans med elevhälsans verksamhetschef och rektorsgruppen bildar Stora elevhälsan. Verksamhetschef för elevhälsan och kurator på Stora Valla skolan ingår i elevhälsans ledningsgrupp tillsammans med specialpedagog från Stora Valla skolan. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 4

5 2. Året i verksamheten Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret Elevhälsan har - samverkat med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande- och förebyggande arbetet - bistått skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa - arbetat för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna - uppmärksammat förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar - tagit del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete - samarbetat kontinuerligt och strukturerat med pedagoger och övrig personal på skolan - samverkat med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, folkhälsoförvaltningen och ungdomsmottagningar - identifierat och åtgärdat problem gällande elevens lärande, utveckling och hälsa. - deltagit i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar - aktivt bistått elever som är i behov av särskilt stöd - deltagit i gemensamt arbetsplatsmöte, Apt, 1 gång/månad tillsammans med verksamhetschef - deltagit i regelbundna professions träffar och regelbundna nätverksträffar tillsammans med respektive profession i EMI Karlskoga - deltagit i fördjupade utredningar från år 1 år 9, av elever i behov av särskilt stöd Elever har erbjudits hälsovård enligt basprogram beslutat av vårdgivaren; kultur- och utbildningsnämnden. Elevhälsans medicinska insats har - erbjudit hörsel- rygg- och synundersökning vid behov * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 5

6 - följt upp kontrollelever mellan hälsobesöken - erbjudit enklare sjukvårdsinsatser genom öppen mottagning - undersökt nyanlända elever enligt särskild arbetsrutin - erbjudit elever vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt kompletterande vaccinering av elever som inte erhållit vaccination enligt nationellt vaccinationsprogram - skrivit medicinska sammanfattningar som bilaga till remisser till logopedmottagning, öron- näs- och halsmottagning, barn- och ungdomsmottagning samt barnneuropsykiatriska enheten Elevhälsans psykosociala insats har - deltagit i arbetet med implementering av likabehandlingsplan samt arbetat med likabehandlingsärenden - ansvarat för att föra statistik över likabehandlingsärenden - har varit social rådgivare, vägledare och samtalspartner på individ-, grupp- och organisationsnivå - erbjudit och genomfört samtal med elever och vårdnadshavare - utfört förebyggande arbete genom samverkan med polis och socialtjänst - utfört klassrumsobservationer - handlett pedagoger i psykosociala frågor - genomfört samtal på gruppnivå med elever - utfört sociala utredningar och skolsociala kartläggningar Elevhälsans psykologiska insats har - deltagit i 12 fördjupade utredningar - utfört 1 begåvningsbedömning för barn- och ungdomspsykiatrin - haft regelbundna träffar med 2 elever vid 15 tillfällen samt regelbunden kontakt med vårdnadshavare till dessa elever - utfört 3 konsultuppdrag tillsammans med förvaltningschef och vårdnadshavare * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 6

7 3. Systematiskt kvalitetsarbete Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla verksamheten. För elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur dess arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla skolans kunskaps- och värdegrundsmål. Elevhälsans insatser har - deltagit i elevhälsoteamsmöten varje vecka - deltagit i möten med Stora elevhälsan två gånger per termin - deltagit i klasskonferenser - deltagit i fortbildningar - deltagit i föräldramöten - deltagit i olika samverkansgrupper - dokumenterat enligt gällande lagar och författningar - kontinuerligt kvalitetssäkrat elevhälsans arbete - kontinuerligt följt upp och analyserat elevers frånvaro - främjat elevers skolnärvaro - regelbundet utvärderat elevhälsans insatser Den medicinska insatsen har dessutom - sammanställt rapporterade olycksfall samt redovisat för rektor och skyddsombud - deltagit i träffar och möte som skolhälsovårdsenheten i Örebro anordnat - deltagit i skyddsronder - utfört läkemedelshantering enligt gällande styrdokument - följt upp avvikelserapportering enligt lokal rutinbeskrivning och socialstyrelsens författningar - kontinuerligt gjort riskanalyser utifrån det dagliga arbetet *Sammanställning av rapporterade olycksfall/skola Antal olycksfall/ skola Bruksskolan 34 Parkskolan 13 Strömtorps skolan 36 Svartå skola 2 Åtorps skola 19 Stora Valla skolan 15 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 7

8 Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne inom socionomutbildningen som lägger grunden till det arbetssätt, synsätt och förhållningssätt som den psykosociala insatsen bidrar med i skolans elevhälsoarbete. Genom att finnas tillgänglig i verksamheten för samverkan och i samarbete med elever, vårdnadshavare och skolpersonal, möjliggörs ett arbetssätt som bidrar till tidig upptäckt av elever i behov av särskilt stöd och tidiga insatser. På det organisatoriska planet ger det kunskap om vad som, ur ett socialt och psykosocialt perspektiv, skapar svårigheter för elever i skolan. Detta är en av utgångspunkterna i elevhälsans tvärprofessionella bidrag för skolans systematiska kvalitetsarbete. Den psykosociala insatsen har dessutom - ingått i likabehandlingsteam på respektive skola och rapporterar samtliga likabehandlingsärenden till vårdgivaren; kultur- och utbildningsnämnden. - deltagit i utvärdering av likabehandlingsarbetet på respektive skola - genomfört sociogram och skolsocial kartläggning i skolår 1, 3, 5 och 7 under läsåret. Material och resultat har sammanställts och redovisats för respektive elevhälsoteam. - deltagit i kollegial grupphandledning ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Utvärdera och revidera respektive professions årshjul samt avsätta tid för reflektiva samtal över professionsgränser för att utveckla elevhälsans arbete och insatser * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 8

9 4. Elevhälsan en resurs i skolan Skollagen anser: För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare ELEVHÄLSANS MÅL Att tillsammans med pedagoger och andra samverkans partner skapa en så positiv lärande situation som möjligt för eleverna. Elevhälsans insatser arbetar tillsammans med övriga verksamma i skolan för att skapa en hälsofrämjande miljö, förebygga fysisk- och psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Alla i skolan ska ta ansvar för varandra och för skolans verksamhet. Elevhälsans arbete syftar till att tillsammans med berörda bearbeta bekymmer/problem för att främja elevernas studiemöjligheter och utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Samtal formas utifrån elevers behov, ofta i samverkan med föräldrar. Samtal kan vara av stödjande, vägledande, utredande och informerande karaktär, där man utgår från elevens styrka och friskfaktorer. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS - kontinuerligt arbete i elevhälsoteamens BEHT (beredande) och EHT möten - främjat elevers närvaro i skolan - uppmärksammat och redovisat elevers frånvaro - samarbetat med enskilda elever och vårdnadshavare på individ och gruppnivå - arbetat med grupper/hela klasser för att stärka gruppsammanhållning och för att främja arbetsmiljön i klassrummet - deltagit vid föräldramöten, klasskonferenser och överlämnande vid stadieövergångar * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 9

10 - deltagit vid fördjupade utredningar av elever med särskilda behov (Syftet med fördjupad utredning är att utreda om det finns orsaker utanför skolan som kan påverka elevens möjligheter att lära och klara skolarbetet) den psykosociala insatsen har dessutom - genomfört klassrumsobservationer - handlett pedagoger och arbetslag i sociala frågor och likabehandlingsarbete - utfört sociogram och skolsociala kartläggningar (syftet med skolsocial utredning är att utreda om det finns orsaker i skolan som kan påverka elevens möjligheter att lära och klara skolarbetet) den medicinska insatsen har dessutom - arbetat för att främja elevers hälsa och utveckling utifrån aktuellt basprogram samt varit aktiv i det hälsopreventiva arbetet ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Utöka elevhälsans resurser, då tillgång till olika professioner är en betydelsefull faktor i skolans hälsofrämjande arbete för att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 10

11 5. Etiska överväganden Socialstyrelsen och skollagen anser: Det är viktigt att elevhälsan aktivt bevakar att barns egenvärde inte kränks i skolan och att beredskapen mot annan kränkande särbehandling och mobbning är hög och god. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. ELEVHÄLSANS MÅL Elevhälsans mål är att i möten med elever alltid utgå från barnperspektivet och barnrättsperspektivet som de definieras i Barnkonventionen. Elevhälsan har som etiskt mål att prioritera människovärdesprincipen alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Elevhälsan har arbetat med hälsofrämjande insatser, som har grundat sig på de olika etiska principerna; göra-gott-principen, inte-skada-principen, likavärdesprincipen, autonomiprincipen och rättvise principen eller behovs- och solidaritetsprincipen. Elevhälsans psykosociala och medicinska insatser har fångat upp och kartlagt elever som upplevt sig kränka eller särbehandlade genom sociogram, skolsociala kartläggningar och hälsobesök. Vid kännedom om att någon elev upplevt sig kränkt, har ärendets lyfts på respektive elevhälsoteamsmöte och med berörd lärare och vårdnadshavare. Den psykosociala insatsen ingår i likabehandlingsteamen på respektive skola och har haft ansvar för kartläggning och rapportering av alla likabehandlingsärenden till vårdgivaren; kultur- och utbildningsnämnden (statistik redovisas i Kvalitetsrapport för resp. skola och rektor). Den psykosociala insatsen har arbetat med implementering av likabehandlingsplan och likabehandlingsarbete för elever, personal och vårdnadshavare. Den psykosociala insatsen har medverkat till att adekvata åtgärder satts in i likabehandlingsarbetet, tillsammans med samordnare i likabehandlingsteamet. ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Likabehandlingsarbetet ska årligen utvärderas och revideras. Fortsatt implementeringsarbete av likabehandlingsplan och likabehandlingsarbete för elever, personal och vårdnadshavare. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 11

12 6. Organisation och resurser Socialstyrelsen och skollagen anser: Det är angeläget att det finns organisatoriska förutsättningar för ett nära samarbete mellan skolsköterska och skolläkare, eftersom dessa professioners samlade kompetens är grunden för skolhälsovårdens kvalitet. Skolläkarens aktiva deltagande i skolhälsovårdens löpande arbete är en viktig komponent i kvalitetsarbetet. Att samordning och samverkan mellan skolsköterska och skolhälsovården kan fungera på ett för eleverna till fredställande sätt är verksamhetens ansvar. Enligt skollagen ska det för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. ELEVHÄLSANS MÅL Att respektive yrkesprofession har relevant utbildning och behörighet och att samtliga kompetenser finns tillsatta inom elevhälsan, för att tillgodose elevernas behov att uppnå målen. En förutsättning för att kunna utöva sin yrkesprofession enligt Socialstyrelsen och skollagen är att Elevhälsan har tillgång till ändamålsenliga lokaler och relevant material. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Elevhälsan i Degerfors kommun omfattar medicinsk-, psykologisk-, psykosocial- kompetens. Kompetens för specialpedagogik och studie och yrkesvägledningen inom elevhälsan är organiserad under rektor på respektive skola. Elevhälsans olika professioner ska säkerställa ett tvärprofessionellt perspektiv i elevhälsoarbetet. Under läsåret har regelbundna, obligatoriska arbetsplatsträffar (APT) genomförts där organisation varit en stående punkt på dagordning. Medarbetarsamtal har genomförts mellan verksamhetschef och samtliga anställda inom elevhälsan. En riskanalys har också gjorts gällande bemanning elevhälsa. Under läsåret 2013/2014 har elevhälsan varit bemannad enligt följande; en verksamhetschef med medicinskt ledningsansvar för elevhälsan 0,35 ssg, en skolläkare 2 timmar/vecka, tre skolsköterskor fördelat på 2,5 ssg, en skolpsykolog 0,4 ssg och tre kuratorer 3,0 ssg. Grundskolan i Degerfors kommun har fem elevhälsoteam som tillsammans med elevhälsans verksamhetschef och rektorsgruppen bildar Stora elevhälsan. Representanter från olika professioner ingår i elevhälsans ledningsgrupp; verksamhetschef/skolsköterska, specialpedagog och kurator. Representanterna i ledningsgruppen har ansvarat och lett de olika professionsträffarna. Stora elevhälsan träffas två halvdagar per termin för gemensam planering och utveckling av elevhälsan. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 12

13 ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Förbättra Elevhälsans förutsättningar att utöva sina olika yrkesprofessioner, då tillgång till olika professioner är en betydelsefull faktor i skolans hälsofrämjande arbete. Sträva mot en enad Elevhälsa i kommunen, samt utveckla gemensamma riktlinjer. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 13

14 7. Samarbete Socialstyrelsen och skollagen anser: Elevhälsan ska utveckla goda samarbetsförhållanden för skolans elever med samhällets olika organisationer, myndigheter och frivilliga sammanslutningar. Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande ta del av elevens utveckling. ELEVHÄLSANS MÅL Samverka för att ständigt förbättra relationer till elever, vårdnadshavare och andra organisationer och myndigheter. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Samverkan med kompetens från flera professioner är en viktig del i elevhälsans kontinuerliga arbete. Elevhälsan samverkar regelbundet med andra samverkanspartners och myndigheter såsom; - elev och vårdnadshavare - pedagoger, resurslärare samt övrig skolpersonal - yrkesprofessions träffar för länet - socialförvaltningen i Degerfors - folkhälsoförvaltningen för Karlskoga och Degerfors kommuner - barn- och ungdoms medicinska mottagning på Karlskoga lasarett - barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro - polismyndigheten i Degerfors och Karlskoga - kostenheten för Degerfors och Karlskoga kommun - Ungdomsmottagning - Primärvården i Degerfors och Karlskoga - Svenska Kyrkan - Möckelngymnasiet i Degerfors och Karlskoga - Örebro Universitet - Gryningen, Karlskoga - Barn- och ungdomshabilitering Samverkan har präglats av ett konsekvent barnperspektiv där fokus varit på elevens behov och möjligheter. Elevhälsan har medverkat till att skapa goda relationer mellan hem och skola, vilket har påverkat elevernas måluppfyllelse positivt. ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Fortsätta utveckla samarbetet med samverkanspartner, samt regelbundet analysera och utvärdera samarbetet. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 14

15 8. Skola elevernas arbetsmiljö Socialstyrelsen och skollagen anser: All personal inom skolan har ansvar för att eleverna har en god arbetsmiljö. Elevhälsan har en viktig uppgift i detta arbete. Det är angeläget att skolhälsovården vid hälsosamtal och övriga professioner inom elevhälsan visar sitt intresse för elevens situation inom psykiska hälsa, inlärning och elevernas egen uppfattning om sin arbetsmiljö. Att sammanställa och återföra sådan kunskap till skolans personal ger underlag för arbetet med att åstadkomma en hälsofrämjande skola. Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. ELEVHÄLSANS MÅL Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling för att skapa en så god arbetsmiljö och positiv lärandesituation som möjligt (skollagen 2010:800 2 kap). UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Den medicinska insatsen har erbjudit hälsobesök enligt beslutat basprogram av vårdgivaren. Skolsköterskorna har erbjudit regelbunden planerad mottagningsverksamhet som en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Återkoppling har skett av resultat från hälsobesök till respektive mentor, rektor och elevhälsoteam. Identifierade hälsoproblem som framkommit utifrån hälsobesöken har lyfts fram på grupp- och individnivå. Den medicinska insatsen har sammanställt årets olycksfallsrapport och redovisat resultaten till respektive elevhälsteam och rektor. Delar av den medicinska insatsen har deltagit vid skyddsrond under året. Den psykosociala insatsen har gjort klassrumsobservationer. Arbetat med samtal i elevgrupper för att främja arbetsro och/eller lösa konfliker och kränkningar. Handlett pedagoger och arbetslag i sociala frågor. Den psykosociala insatsen har tillsammans med andra aktörer i skolan arbetat med grupper/hela klasser för att stärka gruppsammanhållningen och för att främja arbetsmiljön i klassrummet. Den psykosociala insatsen har utfört sociala- och skolsociala utredningar samt sociogram och återfört resultatet till respektive elevhälsoteam och rektor. Tillsammans med övriga verksamma i skolan har den psykosociala insatsen arbetat för en hälsofrämjande miljö. Den psykosociala insatsen har arbetat för att förebygga psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, vilka har varit prioriterade områden. Alla i skolan ska ta socialt ansvar för varandra och för skolans verksamhet, men kurator har socialt arbete som huvuduppgift. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 15

16 ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Elevhälsan önskar att det vore möjligt att delta mer i skolans i olika demokratiska råd samt önskan om utökad tid till att arbeta mer förebyggande för att främja en god arbetsmiljö och positiv lärandesituation, för att eleverna ska uppnå målen. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 16

17 9. Hälsofrämjande undervisning Socialstyrelsen och skollagen anser: Elevhälsan ska aktivt delta i det hälsopedagogiska arbetet i skolan genom att följa kunskapsutveckling på området och använda ny evidensbaserad metodik för framgångsrika insatser. Elever, skolans personal och vårdnadshavare är målgrupper för det hälsofrämjande arbetet. ELEVHÄLSANS MÅL Följa elevers utveckling för att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa, samt verka för sunda levnadsvanor. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Elevhälsan har arbetat hälsofrämjande genom klassrums observationer, riktade insatser på individ- och gruppnivå samt tillgänglighet med öppen mottagning på respektive skola. ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Arbeta utifrån gemensamma rutiner och riktlinjer för att öka likvärdigheten i det hälsofrämjande arbetet på alla skolor en röd tråd - som utgår från Rutinpärm och Vägledningsdokument för Elevhälsan. Avsatt tid till förkovran för att öka kompetensen och kunskapen på individ- och gruppnivå inom elevhälsans olika yrkesprofessioner. Sträva mot en gemensam Elevhälsa med ett gemensamt förhållningssätt. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 17

18 10. Hälsobesök Socialstyrelsen anser och skollagen: Hälsobesök är en särskild arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner. Ett nära samarbete med elev och vårdnadshavare är viktigt vid hälsobesöken. Enligt Skollagen ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen. ELEVHÄLSANS MÅL Erbjuda hälsobesök enligt skollagen (2010:800) 27 kap 2 utifrån det beslutade basprogrammet av vårdgivaren. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Hälsobesöken har erbjudits elever enligt beslutat basprogram av vårdgivaren. Identifierade hälsoproblem har lett till uppföljning hos skolsköterska, skolläkare och/eller kontakt med andra vårdinstanser. Under läsåret har elever och vårdnadshavare i förskoleklass erbjudits ett hälsobesök hos skolläkare. Nyanlända elever har erbjudits hälsobesök enligt rutin. Måluppfyllelsen med hälsobesöken har varit mycket god. *Årskursrelaterade hälsobesök på resp. skola Fsk Åk 2 Åk 4 Åk 6 Åk 8 Bruksskolan Parkskolan Strömtorps skolan Svartå skola Åtorps skola Stora Valla skolan 128 Nyanlända; Bruksskolan, 3 st. Antal läkarbesök/ skola Bruksskolan 28 Parkskolan 30 Strömtorps skolan 33 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 18

19 Svartå skola 9 Åtorps skola 9 Stora Valla skolan 12 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 19

20 11. Vaccinationer i skolan Socialstyrelsen och nationella barnvaccinations program: Enligt det nationella vaccinationsprogrammet har alla barn i idag rätt till vaccination mot nio allvarliga sjukdomar genom barnvaccinationsprogrammet. Vaccinationerna erbjuds genom barnhälsovården samt elevhälsan och gäller sjukdomarna polio, difteri, stelkramp, kikhosta, Haemophilus influenzae typ b (Hib), påssjuka, mässling, röda hund och pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccination mot HPV. Det är viktigt att skolhälsovården bedömer behovet av kompletterande vaccinationer och planerar för dem. ELEVHÄLSANS MÅL Den medicinska insatsen har erbjudit, förberett och genomfört vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram samt utfört kompletterande vaccinationer enligt skolläkarordination. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Måluppfyllelsen har varit mycket god gällande erbjudna vaccinationer. *Vaccinationsstatistik på resp. skola och årskurs MMR åk 2 MMR år 6 HPV Kompletterande vaccinationer Bruksskolan Parkskolan Strömtorps skolan Svartå skola Åtorps skola Stora Vallaskolan 14 * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 20

21 12. Elevhälsans medicinska insats - icke planerade mottagningar öppen mottagning samt planerade besök Socialstyrelsen anser: Skolhälsovårdens mottagningsverksamhet är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. ELEVHÄLSANS MÅL Erbjuda enklare hälso- och sjukvårds insatser med mottagningsverksamhet som en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. * UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS Antal spontanbesök/ skola Bruksskolan Parkskolan Strömtorps 27 skolan 89 Svartå skola 8 14 Åtorps skola Stora Valla skolan Planerade besök/skola ELEVHÄLSANS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Utifrån befintlig bemanning finns idag ingen möjlighet till ökad tillgänglighet med öppen mottagning samt för planerade besök. Ett framtida förbättringsmål med ökade organisatoriska resurser skulle vara önskvärt. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 21

22 13. Förbättringsåtgärder 2014/2015 en sammanfattning Systematiskt kvalitetsarbete Utvärdera och revidera respektive professions årshjul samt avsätta tid för reflektiva samtal över professionsgränser för att utveckla elevhälsans arbete och insatser Elevhälsan en resurs i skolan Utöka elevhälsans resurser, då tillgång till olika professioner är en betydelsefull faktor i skolans hälsofrämjande arbete för att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Etiska överväganden Likabehandlingsarbetet ska årligen utvärderas och revideras. Fortsatt implementeringsarbete av likabehandlingsplan och likabehandlingsarbete för elever, personal och vårdnadshavare. Organisation och resurser Förbättra Elevhälsans förutsättningar att utöva sina olika yrkesprofessioner, då tillgång till olika professioner är en betydelsefull faktor i skolans hälsofrämjande arbete. Sträva mot en enad Elevhälsa i kommunen, samt utveckla gemensamma riktlinjer. Samarbete Fortsätta utveckla samarbetet med samverkanspartner, samt regelbundet analysera och utvärdera samarbetet. Skola elevernas arbetsmiljö en Elevhälsan önskar att det vore möjligt att delta mer i skolans i olika demokratiska råd samt önskan om utökad tid till att arbeta mer förebyggande för att främja god arbetsmiljö och positiv lärandesituation, för att eleverna ska uppnå målen. Hälsofrämjande undervisning Arbeta utifrån gemensamma rutiner och riktlinjer för att öka likvärdigheten i det hälsofrämjande arbetet på alla skolor Sträva mot en gemensam Elevhälsa med ett gemensamt förhållningssätt. Avsatt tid till kompetensutveckling på individ- och gruppnivå inom elevhälsans olika yrkesprofessioner. Elevhälsans medicinska insats öppen mottagning samt planerade besök Öka de organisatoriska resurserna för elevhälsans medicinska insatser. * Statistik som beskrivs i text är hämtad från journalsystemet PMO den 13 juni 2014 Sida 22

Kvalitetsrapport. Elevhälsans medicinska- psykosociala och psykologiska insats. Läsåret 2012/2013

Kvalitetsrapport. Elevhälsans medicinska- psykosociala och psykologiska insats. Läsåret 2012/2013 Kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska- psykosociala och psykologiska insats Läsåret 2012/2013 Elevhälsans syfte För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport. Elevhälsa. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Elevhälsa. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Elevhälsa Läsåret 2014/2015 Elevhälsans syfte För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.

Läs mer

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun 2016-2017 Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa medicinsk inriktning - för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens

Läs mer

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Tjänsteskrivelse BUN 2013.0318 2015-03-02 Handläggare: Gunilla Spångberg Barn- och utbildningsnämnden Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Sammanfattning En översyn har gjorts av elevhälsans

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsan. Informationsblad

Elevhälsan. Informationsblad Informationsblad 1 (6) Elevhälsan Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsan Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för elevhälsan Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för elevhälsan Läsåret 2014/2015 Sara Jansson, Sofia-Linnea Axelsson och Kristina Ernvik, Elevhälsan 2014-11-05 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte...

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

PROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I HANINGE KOMMUN

PROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I HANINGE KOMMUN Elevhälsans Medicinska Insatser PROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I HANINGE KOMMUN REGELVERK Utdrag ur Skollagen 2010:800: Elevhälsans omfattning 25 För eleverna i förskoleklassen, grundskolan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund NORRA SKOLAN F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL ELEVHÄLSOPLAN 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Elevhälsa 3 2. Ansvar 3 3. Organisation 4 4. Representanter EHT 4 5. Beskrivning

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog Skolfrånvaro Anette Stockhaus, leg psykolog Vill ni ha kontakt? Anette Stockhaus Legitimerad psykolog med erfarenhet från skola och elevhälsa, barnhälsovård och företagshälsa. Malevik Utveckling och Psykologi

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster Hösten 2016 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Elevhälsa Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Skolans uppdrag Utbildningens syfte Elevhälsans omfattning och uppdrag Elever i behov av särskilt stöd

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsan

Verksamhetsplan för elevhälsan Verksamhetsplan för elevhälsan läsåret 2013-2014 2013-08-20 Eriksson Katrin Verksamhetschef elevhälsan Inger Hansen Skolkurator Kristina Ernvik Skolsköterska Datum Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2017-01-11 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2016-2017 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet, det

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Revisionsrapport nr 1/2015. Sundbybergs stad. Granskning av elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighet

Revisionsrapport nr 1/2015. Sundbybergs stad. Granskning av elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighet Revisionsrapport nr 1/2015 Sundbybergs stad Granskning av elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighet Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Elevhälsan vid Edenskolan

Elevhälsan vid Edenskolan Elevhälsan vid Edenskolan Sida! 1 av 9 Innehållsförteckning 1. Skollag a) Elevhälsans omfattning b) Hälsobesök c) Enkla sjukvårdsinsatser 2. Elevhälsans syfte 3. Elevhälsans lokala omfattning 4. Elevhälsans

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser:

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser: BILD 1 ELEVHÄLSA Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolhälsovården försvinner som begrepp och ersätts av

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Elevhälsoplan Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Petri Partanen Att utveckla elevhälsa 2012, sid 43 29 september

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handlingsplan elevhälsoteamet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Geijerskolan 2016-2017 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2015/2016

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2015/2016 Verksamhetsplan 1 (7) Datum 2015-05-30 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs

Läs mer

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola.

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola. Elevhälsoplan 16 17 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i skolans

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015 Verksamhetsplan 1 (7) Datum 2014-06-18 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Beslut för förskoleklass

Beslut för förskoleklass Skolinspektionen Askrike Utbildning AB Org.nr. 556888-4257 Beslut för förskoleklass efter tillsyn i Flottiljens skola belägen i Täby kommun Förstagångstillsyn Flottiljens skola Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola 150909 LOKAL ELEVHÄLSOPLAN Vedby skola Inledning Enligt skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2011 behandlas elevhälsan i 2 kap 25-28. I dessa paragrafer regleras allt från personalens kompetenser

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Lokal elevhälsoplan. Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan. Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun

Lokal elevhälsoplan. Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan. Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun 2016-02-24 Lokal elevhälsoplan Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun Dokumentnamn Lokal elevhälsoplan Dokumentansvarig Samordnare Inger

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Dokumenttyp Rutin Fastställd/upprättad 2014-11-14 av Rektorsgrupp och Elevhälsan Senast reviderad - Detta

Läs mer

Elevhälsoplan för Alléskolan

Elevhälsoplan för Alléskolan 1 (7) Lärande Alléskolan Elevhälsoplan för Alléskolan "Den lilla skolan i den stora" Elevhälsa är ett uppdrag för alla som arbetar på en enhet. I den här planen beskrivs hur arbetet med elevhälsa ser ut

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola ELEVHÄLSOPLAN Vid Dalbackens friskola Sammanfattning I detta dokument finner du information om hur elevhälsoarbetet vid Dalbackens friskola är tänkt att vara. I elevhälsoteamet så ingår ett antal olika

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsoplan En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. En elev som känner sig trygg, trivs och har god hälsa har goda förutsättningar

Läs mer

Beskrivning av elevhälsans kompetenser och insatser

Beskrivning av elevhälsans kompetenser och insatser 2017-02-24 Beskrivning av elevhälsans kompetenser och insatser Avseende 1. medicinska insatser 2. specialpedagogiska insatser 3. psykologiska insatser 4. psykosociala insatser Elevhälsans medicinska insats

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson Styrelsen

Läs mer