Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa"

Transkript

1 Yngst i en rapport om små barns hälsa 1

2 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget Monica Svensson, Region Gerd Tangen, Landstinget 2

3 Innehåll 1. Förord Sammanfattning Grundläggande förutsättningar för en hälsosam uppväxt...8 Socioekonomi...8 Familjesituation...11 Utbildningsnivå Livets början Barnhälsovården Vaccinationer Amning Rökning...20 Alkoholvanor hos gravida kvinnor...22 Föräldragrupper...22 Matvanor...24 Fysisk aktivitet Övervikt och fetma Buller Psykisk hälsa...29 Uttag av föräldraledighet...30 Föräldrastöd...30 Depression hos nyblivna mammor (Postpartumdepression)...30 Insatser från Socialtjänsten...31 Barn- och kvinnomisshandel Förskoleverksamhet Barngrupper Personal...36 Barnens vistelsetid i förskolan Kost i förskolan Betydelsen av bra utformade förskolegårdar Hälsofrämjande arbete i s förskolor

4 6. Hälso- och sjukvård Vårdkonsumtion Skador och olyckor...42 Läkemedelsanvändning...43 Besök hos logoped...43 Allergi och astma...46 Infektioner...47 Munhälsa Kommunvisa sammanfattningar Kungsbacka Varberg...55 Falkenberg Halmstad...62 Laholm Hylte Referenser

5 1. Förord Under 2008 gav de lokala nämnderna i Landstinget uppdraget att ta fram underlag om läget kring den psykiska hälsan i s befolkning. Under utredningen framkom att det fanns för lite regional och lokal data/statistik om de minsta barnens (0-5 år) hälsoläge, vilket gjorde det svårt att uttala sig om behovet av insatser för att främja både den psykiska och fysiska hälsan. Utifrån detta tillkom denna rapport på uppdrag av de halländska kommunerna och landstingets lokala nämnder med Region som utförare. Barns hälsa har det senaste decenniet utvecklats i stort som de vuxnas hälsa, vilket innebär att dödligheten minskar medan allergiska besvär och psykisk ohälsa ökar. Redan i barndomen märks hälsoskillnader mellan flickor och pojkar samt mellan olika sociala grupper. Strukturella bestämningsfaktorer som föräldrarnas socioekonomiska grupptillhörighet samt kulturella och demografiska faktorer har betydelse såväl för hälsa som för utveckling både under barndomen och senare i livet. Ur ett barnrättsperspektiv är det därför viktigt att samhällets olika aktörer kompenserar för de olikheter som kan drabba barn och att deras rätt till hälsa tas på allvar. Grunden till barns framtida fysiska och psykiska hälsoläge läggs till stor del då barnen är små; de flesta problem som uppkommer i tonår och vuxenliv har sin bakgrund i förskoleåldern. Hälsofrämjande insatser och förebyggande arbete bör därför sättas in tidigt i livet oavsett om det gäller att skapa goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor, stödjande miljöer eller att förebygga sjukdomar. Därför bedömer regeringen i folkhälsopropositionen att barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. En god hälsa bland barn i är en viktig del på vägen mot den regionala utvecklingsstrategins vision - bästa livsplatsen. I den halländska folkhälsopolicyn anges inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i för att nå visionen. Policyns insatsområden; Gemenskap och delaktighet, Goda uppväxtvillkor, Kompetens och sysselsättning, Goda livsmiljöer och Goda levnadsvanor berör samtliga små barns hälsa i olika utsträckning. Ska utvecklas för framtiden krävs god hälsa hos befolkningen, vilket grundläggs hos barn som är små nu. Familjen är den första och viktigaste kontakt barnet har, men kommun, landsting och ideella organisationer har även de en stor inverkan på ett barns förutsättningar för god hälsa. Ju yngre barnen är desto mer är både det hälsofrämjande och förebyggande arbetet beroende av de vuxna människor och miljöer som finns runt barnen. Förutom föräldrar är sociala nätverk, barna- och mödravårdcentral, förskola och fritidsverksamheter exempel på stödjande resurser för barnen. För att ett effektivt hälsofrämjande arbete ska kunna bedrivas behövs sammanfattad och lättillgänglig kunskap om hur små barns hälsoläge ser ut, samt om de olika samhällsförhållanden som påverkar deras liv och hälsa. 5

6 2. Sammanfattning I bor barn i åldrarna 0-5 år, vilka utgör 7 % av befolkningen. Majoriteten av barn har en god fysisk hälsa, vilket är en effekt av goda sociala och ekonomiska villkor, men även av den hälsoövervakning och föräldrautbildning som förmedlas via barnhälsovården. Däremot finns en viss oro för barnens psykiska hälsa som tenderar att försämras och som inte har uppmärksammats i samma utsträckning som den fysiska hälsan. Kunskaperna om förskolebarnens psykiska ohälsa är begränsad, dock görs försök att öka denna kunskap. Trots att de allra flesta av de halländska förskolebarnen har en mycket god hälsa föreligger stora skillnader i sociala och ekonomiska förhållanden. De flesta barn lever i trygga familjer med stabil ekonomi medan en liten del lever i familjer med mer problem och ekonomiska svårigheter. Förutsättningar för ett hälsosamt liv ges ett barn redan i fosterstadiet. Ett exempel är föräldrars tobaksanvändning som har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Majoriteten av de halländska föräldrarna varken röker eller snusar. Hälsoriskerna som följer för barn som utsätts för tobak är dock så allvarliga att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste fortsätta i lika hög takt som förut. I röker omkring en av tio mammor i andra och tredje graviditetsmånaden. Skillnaderna är dock stora mellan kommunerna, så även efter barnets födelse. I samtliga kommuner ökar andelen rökande mammor från födelsen och fram till det att barnet är åtta månader. För papporna är trenden den omvända; andelen rökande pappor minskar något i alla kommuner från födelsen till det att barnet är åtta månader. Föräldrars alkoholvanor under graviditeten kommer att uppmärksammas inom mödrahälsovården i större utsträckning sedan dokumentation av alkoholvanor hos gravida kvinnor påbörjats under år Samtliga kvinnor erbjuds tidigt i graviditeten ett hälsosamtal där ett formulär kring alkoholbruk ingår. Att även alkohol nu uppmärksammas är ytterligare ett steg på vägen mot en bättre hälsa för de minsta barnen. I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige och hög. Omkring 60 % av alla barn har bröstmjölk som enda föda under de fyra första månaderna för att sedan sjunka till omkring 20 % vid sex månaders ålder. Bröstmjölken har ett idealiskt näringsinnehåll och hälsofördelarna för barn som ammas är många. Flera av de halländska kommunerna har en amningsfrekvens över riksgenomsnittet både vid fyra och sex månaders ålder. För att på sikt nå barnhälsovårdens mål att 80 % av alla barn enbart ska äta bröstmjölk vid 6 månaders ålder är det ändå viktigt att det främjande arbetet fortsätter med stor energi. Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet är bland de viktigaste faktorerna som främjar hälsa och förebygger sjukdomar. Halländsk statistik om barns kost- och rörelsevanor finns inte, dock ger nationella studier en fingervisning om att den mat små barn äter inte är optimal. Barn äter för mycket socker och mättat fett och för lite grönsaker och fibrer. Detta kan leda till övervikt, vilket 15 % av de halländska 2-5-åringarna lider av. En sjättedel av dessa barn har även utvecklat fetma. Då risken att bli överviktig som vuxen ökar om man redan som barn är överviktig är det viktigt att så tidigt som möjligt stoppa denna utveckling. Förskolan är den samhällsverksamhet som har de största möjligheterna att utjämna sociala skillnader i ohälsa då ca 85 % av alla barn nås av verksamheten. En hälsofrämjande skola är därför viktig för barns 6

7 framtida hälsa. Halländska förskolor fungerar i stor utsträckning bra med välutbildad personal och god personaltäthet. Problem finns dock med stora barngrupper i vissa kommuner, med en hög andel grupper med fler än 21 barn. De halländska barnen har en god fysisk hälsa och barn i flera kommuner konsumerar mindre vård än förväntat utifrån jämförelsetal. Vaccinationstäckningen i är mycket god, och målen för de olika vaccinationerna uppnås i så gott som samtliga halländska kommuner. Även munhälsan är god bland barn i länet - här finns dock skillnader mellan kommunerna främst gällande 6-åringars förekomst av karies. Skillnaderna kan förklaras av olika socioekonomiska och demografiska förhållanden. Vilka grupper som behöver extra stöd för att upprätthålla en god munhälsa är därför viktiga att kartlägga. Avslutningsvis: I denna rapport redovisas faktorer som belyser eller påverkar halländska barns hälsoläge och hälsa. En bild ges av halländska 0-5-åringars hälsoläge inom de områden som har varit möjliga att kartlägga genom att statistik har funnits tillgänglig. För ett flertal områden finns gott om underlag för framtida insatser. Stora kunskapsluckor finns dock som behöver fyllas för att ge den bästa förutsättningen för hälsa hos halländska barn. Den psykiska ohälsan är ett stort och outforskat område som noggrannare behöver utredas, liksom frågor kring kost- och rörelsevanor, föräldrars rökning och alkoholbruk efter spädbarnsåret samt vilken roll socialtjänsten kan spela i små barns liv. 7

8 3. Grundläggande förutsättningar för en hälsosam uppväxt Socioekonomi Bakgrund Hälsa är starkt förknippat med socioekonomisk situation. Barn i socialt mindre gynnade grupper har sämre hälsa än andra. Detta kan till viss del förklaras av att de i högre utsträckning utsätts för riskfaktorer som passiv rökning, avsaknad av amning och otrygg anknytning mellan barn och föräldrar. Den främsta förklaringen är dock att de utsätts för flera olika belastningar samtidigt som de också har sämre ekonomiska, sociala och kulturella resurser (1). Låg socioekonomisk situation är den riskfaktor som betyder mest för hälsan och ökar risken för de flesta folkhälsoproblem. Uppskattningsvis kan % av all ohälsa under uppväxtåren ha en bakgrund i den socioekonomiska situationen (2). Den socioekonomiska situationen återspeglas i både den fysiska och psykiska hälsan. Fysiska problem är i genomsnitt 60 % vanligare bland barn med lägre socioekonomisk situation jämfört med mera gynnade barn. Gällande den psykiska hälsan är motsvarande siffra 70 % och för riskfaktorer för ohälsa 80 %. Exempelvis är det 3,6 gånger vanligare med plötslig spädbarnsdöd om barnet finns i en socialt mindre gynnad grupp (3). Ska man därför satsa mera på utsatta familjer ur psykisk och social synpunkt och låta andra klara sig på sina egna initiativ? En betydande del av de variationer som finns rörande barns hälsoläge kan förklaras av sociala faktorer. Dessa faktorer inkluderar uppväxtmiljö, kvalitet på förskola och indirekt stöd till föräldrar. Detta är faktorer som i princip är möjliga att påverka, och på så vis minska de sociala skillnaderna i ohälsa. Detta genom att förbättra den miljö barn lever i, höja kvaliteten på olika välfärdstjänster för barn, såsom förskola, samt ge utökat stöd till föräldrarna. En metastudie om närmiljöns, dvs. vännerna, förskolan, skolan och fritidsverksamheten i närområdet, betydelse för barns hälsa visade att en resursrik närmiljö minskar risken både för att barn ska födas med låg födelsevikt och att barn ska utveckla beteendeproblem (3). Bostadsområdets socioekonomiska karaktär kunde exempelvis förklara 11 % av beteendeproblemen bland barnen. Metastudien visade även att bostadsområdets karaktär verkar ha en självständig effekt på dessa problem, oberoende av familjens situation. Effekter av bostadsområdets karaktär både adderas till och förstärker den enskilda familjens risk (4). 8

9 9

10 Nedan ses hur stor andel barn 0-5 år som finns i familjer med en inkomststandard under 1.0, vilket innebär att inkomsterna inte räcker till för att betala minimiutgifter för baskonsumtion och boende. I lever 4,6 % av dessa barn med en inkomststandard under 1.0, vilket är 2,5 procentenheter lägre än riket. Siffrorna i länet skiljer sig åt. Kungsbacka har lägst andel med 2,8 % medan Halmstad har högst andel med 6,5 % Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 1. Andel (%) barn 0-5 år i familjer med en inkomststandard under 1.0, år Källa: SCB I diagrammet nedan redovisas den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet (familj) med barn 0-5 år gamla. Disponibel inkomst är det belopp som man kan använda till konsumtion och sparande. I är den disponibla inkomster per familj i snitt kronor per år. Den disponibla inkomsten varierar mellan kommunerna. Högst disponibel inkomst per familj har Kungsbacka med kronor per år och lägst har Hylte med kronor per år Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 2. Disponibel inkomst (kr) per konsumtionsenhet (familj) med barn 0-5 år. Median. År Källa: SCB 10

11 Familjesituation Bakgrund Familjesituationen är en betydelsefull bestämningsfaktor för problem rörande välfärd, trygghet och hälsotillstånd. Studier har visat att ensamstående föräldrar i genomsnitt lever under mer pressade förhållanden än andra föräldrar och att situationen har förvärrats under den senaste tioårsperioden. Barn i enföräldershushåll löper även en något större risk för ogynnsam utveckling än andra barn, särskilt utbildningsmässigt. Barn till ensamstående föräldrar har även enligt barnhälsovården i större utsträckning haft psykosociala problem (5). För barn som bor med en ensamstående förälder föreligger betydligt sämre ekonomiska villkor än för barn som lever i familjer med båda föräldrarna. Konflikter och därav separationer i familjer är en dokumenterad riskfaktor för ohälsa både under uppväxten och senare i livet (6). Att därför arbeta för att minska förekomsten av sådana konflikter kan tänkas gynna både välfärd och hälsa hos de inblandade barnen. En relationsutbildning som används för att förebygga framtida problem och konflikter i parrelationen är The prevention and relationship enhancement program (PREP). Detta program har utarbetats för par som inte har påtagliga problem och omfattar runt timmar. Metoden har utvärderats i ett antal amerikanska studier, vilka har visat på gynnsamma effekter i form av bättre kommunikationsmönster och att relationen av de deltagande upplevs som mer tillfredsställande (7). I Sverige har metoden använts med svenskt material och med mycket positiva erfarenheter som resultat. Folkhälsoinstitutet rekommenderar därför mödrahälsovården att pröva användning av PREP (7). I som helhet bor 91 % av alla 0-5-åringarna med båda föräldrarna. Störst är skillnaden mellan Kungsbacka och Hylte, där 93 respektive 86 % av 0-5-åringarna bor med båda föräldrarna. Observera att skalan går från 82 till 94 % vilket endast blir en skillnad på sju procentenheter mellan dessa kommuner. Andel barn som bor med båda föräldrarna är en siffra som är svår att påverka. Det kommunerna måste ha i åtanke är att barn med ensamstående föräldrar i många fall behöver mer stöd och resurser Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte tabell 3. Andel (%) barn som bor med båda föräldrar. År 2007 per kommun. Källa: SCB 11

12 Utbildningsnivå Utbildningsnivån hos befolkningen säger mycket om den socioekonomiska situationen och därmed hälsan hos befolkningen. Utbildningsnivån hos föräldrar till barn 0-5 år är dock underskattad i nedanstående diagram då det beskriver utbildningsnivån hos människor år. Diagrammet visar att Kungsbacka har högst andel med eftergymnasial utbildning medan Hylte har högst andel med enbart förgymnasial utbildning Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 4. Utbildningsnivå i befolkningen år. År Per kommun. Källa: SCB Livets början Levnadsförhållandena under ett barns första levnadsår har stor betydelse för den framtida hälsan. Uppväxtvillkoren påverkar prestationerna i skolan och på så vis de framtida möjligheterna på arbetsmarknaden. God hälsa under de första levnadsåren kan även biologiskt sett ge skyddande effekter under resten av barnets liv (8). Födelsevikt Barns födelsevikt beror på ett flertal faktorer, och är därför svår att analysera. Förutom genetiska faktorer påverkar bland annat moderns näringstillstånd under graviditeten, sjukdomar hos modern, socioekonomiska förhållanden liksom kvalitet på mödra- och nyföddhetsvård. För att i detalj kunna förklara varför födelsevikter skiljer sig åt krävs ingående detaljstudier, men det har visats att medelfödelsevikten kan vara en indikator på hälsa och social jämlikhet (9). Exempelvis innebär en resursrik närmiljö en minskad risk för barn att födas med låg födelsevikt (4). I ligger medelfödelsevikten runt 3500 gram, vilket är liknande siffran i riket. 12

13 Barn som föds med en födelsevikt under 2500 gram För det nyfödda barnet kan en födelsevikt under 2500 gram innebära en fysisk hälsorisk i form av problem med andning, blodcirkulation och/eller immunförsvar samt eventuella medfödda missbildningar. Risken för dödsfall i nyföddhetsperiodens sjukdomar är 83 gånger större om vikten understiger 2500 gram. En låg födelsevikt kan även påverka barns psykiska utveckling och hälsa. För vissa barn med låg födelsevikt har inlärningssvårigheter och beteendeproblem i tidig skolålder påvisats. De mycket för tidigt födda barnens överlevnad har nationellt ökat under det senaste decenniet. Dock har förekomsten av funktionsnedsättning hos dessa barn inte minskat (10,11). Låg födelsevikt kan ha två helt olika orsaker; dels att barnet fötts före beräknad tid (underburenhet) och dels att barnet har haft dåliga förutsättningar för att växa i livmodern (tillväxthämning). Ofta förekommer dessa orsaker tillsammans. Faktorer som kan bidra till att barn föds med låg födelsevikt är rökning hos modern, vilket ökar risken med 60 %, infektioner hos modern såsom urinvägsinfektion och klamydia, alkohol- och drogbruk under graviditeten samt dåliga socioekonomiska förhållanden (10). I figuren ses en hög frekvens av lågviktiga barn i Laholms kommun. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att Laholm har den högsta frekvensen rökande mödrar under graviditeten (13 %). 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 5. Andel (%) barn födda med en födelsevikt under 2500 g i de halländska kommunerna. Källa: Medicinska födelseregistret 13

14 Barn som föds med en födelsevikt över 4500 gram Det finns ett samband mellan hög födelsevikt och flera förlossningskomplikationer samt olika typer av skador på barnet till följd av komplicerad förlossning. En stor andel av dessa förlossningar förlöper dock utan några komplikationer. Vissa studier antyder ökad risk för syrebrist vid vaginalförlossning av stora barn, men det saknas i hög utsträckning långtidsuppföljningar (12). Kända riskfaktorer för hög födelsevikt är diabetes och övervikt hos modern. Ur figuren är det inte möjligt att utläsa några tydliga skillnader mellan kommunerna avseende frekvensen barn med hög födelsevikt. Det finns inget samband med frekvensen överviktiga kvinnor i respektive kommun (13), och det är osannolikt att andelen fertila kvinnor med diabetes skulle variera annat än slumpmässigt mellan kommunerna. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 6. Andel (%) barn födda med en födelsevikt över 4500 g i de halländska kommunerna. Källa: Medicinska födelseregistret För tidigt födda barn De allra flesta barn föds efter 37 men före 42 kompletta veckor. En graviditetslängd kortare än 37 kompletta veckor definieras som för tidig förlossning, och då graviditetslängden överskrider 42 kompletta veckor talar man om överburenhet. Överburenhet kan innebära viss ökad risk för komplikationer hos barnet och på de flesta förlossningskliniker sätter man igång förlossningen vid viss grad av överburenhet. I föds mellan 5 och 6 % av barnen efter en graviditet kortare än 37 veckor (14). 14

15 15

16 Barnhälsovården Barnhälsovård är den vård som bedrivs i en ändamålsenlig lokal dvs. en barnavårdcentral (15). Barnhälsovårdens verksamhet baseras framförallt på socialstyrelsens föreskrift om hälsoundersökningar i barnhälsovården (15) och nationella målbeskrivningar för läkar- och sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården (16). I dokumentet Riktlinjer för Barnhälsovården i län finns angivet vilka ytterligare styrdokument som gäller, vilka resurser som behövs, innehåll i verksamheten samt kravspecifikation (17). Barnhälsovårdens verksamhet är generell, erbjuds samtliga barn och når de allra flesta. Målet för verksamheten är att vara ett stöd i föräldraskapet, att förebygga och upptäcka sjukdom och funktionsnedsättning samt att uppmärksamma och förebygga risker i barns miljö. Under årens lopp har uppgifterna för barnhälsovården utökats och förändrats. Huvuduppgifterna vid starten var att motverka undernutrition och infektionssjukdomar. Numera inriktas verksamheten alltmer på psykosociala problem och förebyggande av olycksfall. Barnhälsovården är en mycket viktig del i folkhälsoarbetet, vilket också fastslagits i olika deklarationer och utredningar. En fråga som ställs inför framtiden är om barnhälsovården bättre ska behovsanpassas med tanke på barnens hälsoprofil i ett visst geografiskt område. 16

17 Vaccinationer I berörda åldersgrupper ska alla barn inom barnhälsovården erbjudas vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hemophilus influenzae typ B samt mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Gällande vaccination mot MPR är täckningen mycket god. Täckningen ligger överallt över den rekommenderade nivån på 96 %, och väl över den nivå på 90 % som krävs för så kallad flockimmunitet och som anses vara nödvändig för att förhindra utbrott. Samtliga kommuner har ökat sin täckning med MPR-vaccination. Det beror med största sannolikhet dels på att rädslan för vaccinets påverkan på utvecklandet av autism håller på att avta, dels att föräldrar har en mer positiv attityd till vaccination och vacciner. Notera att diagrammet endast visar delen mellan 94 och 100 % av stapeln. Skillnaden mellan Hylte och Laholm är därför endast några få procentenheter (18). 100,0 98,0 MPR 2005 MPR 2006 MPR ,0 94,0 Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 7. Täckning (%) MPR-vaccination (mässling, påssjuka, röda hund), per kommun. Linjen i rött anger hur många som bör vara vaccinerade. Källa: Barnhälsovården Vaccinationstäckning med vaccin mot difteri, tetanus, pertussis, polio och H. influenzae typ B anses vara mycket god. Det uppsatta målet på 96 % överskreds år 2007 av samtliga kommuner, vilket inte sågs i riket som helhet. BCG-vaccinationen relateras till om barnet är ett så kallat riskbarn avseende tuberkulos eller ej. Det svenska vaccinationsprogrammet rekommenderar att barn som tillhör grupper med ökad risk för tuberkulossmitta ska vaccineras. Den dominerande gruppen är barn vars föräldrar flyttat in från områden där tuberkulos är vanligt, framför allt länder i Östeuropa, Asien, Afrika, och Sydamerika. Andelen barn som erhållit BCG-vaccination blir därmed ett ungefärligt mått på andelen barn vars familjer på senare tid invandrat från dessa kulturer (18). 17

18 25% % 15% % 5% 0% Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 8. Andel (%) riskbarn för TBC, år Källa: Barnhälsovården BCG-vaccinationer till riskbarn varierar fortfarande kraftigt, även om det går att se en ökande trend i framförallt Varberg och Halmstad, vilket sannolikt ger upphov till ett förbättrat resultat i. För hela var år 2007 vaccinationstäckningen 94 %, mot 90 % 2005, vilket innebär att målet om 95 % vaccinationstäckning nästan uppnås (18). 100% 90% % 70% Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 9. Andel (%) BCG-vaccinerade riskbarn Källa: Barnhälsovården 18

19 Amning Bakgrund Bröstmjölken har ett idealiskt näringsinnehåll och fördelarna för barn som ammas är många. Bröstmjölken innehåller många biologiskt viktiga proteiner, däribland enzymer, hormoner och tillväxtfaktorer. Den innehåller även immunoglobuliner som ger ett skydd mot infektioner och stärker immunförsvaret (19). Att enbart amma under barnets första månader har ett starkt samband med lägre dödlighet och mindre risk för infektioner. Även den psykosociala utvecklingen gynnas av ett fortsatt ammande och därmed fortsatt anknytning mellan barn och mamma (20). Korttidsutbildade mammor är överrepresenterade bland de mammor som inte ammar alls eller har en kort amningstid (21). Världshälsoorganisationen (WHO) och Världshälsoförsamlingen (WHA) rekommenderar sina medlemsländer att främja enbart amning fram till det att barnet är sex månader gammalt. Därefter rekommenderas amning som komplement till mat fram till två års ålder eller längre. WHO:s delmål, som finns angivna i Amningsvänliga sjukhus är att 80 procent av barnen ska ammas helt under de fyra första månaderna. Svenska Livsmedelsverket följer WHO:s riktlinjer och rekommenderar enbart amning upp till sex månaders ålder för att därefter införa kompletterande kost. Tilläggskosten behövs för att tillgodose barnets behov av energi och näringsämnen (19). I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Omkring 60 procent av alla barn ammas helt under de första fyra månaderna för att sedan sjunka till omkring 20 procent vid sex månaders ålder. Den halländska barnhälsovårdens mål är att 80 % av alla barn ska ammas helt både vid 4 och 6 månaders ålder (17). Detta uppnås inte i någon av de halländska kommunerna. Flera av de halländska kommunerna ligger dock högre än riksgenomsnittet både vid 4 och 6 månaders ålder och variationerna är små mellan kommunerna. Hylte utmärker sig positivt gällande amning vid 6 månaders ålder Barn enbart ammade 4 mån Barn enbart ammade 6 mån Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket 2006 tabell 10. Andel (%) barn födda 2007, enbart ammade vid 4 mån och 6 månaders ålder. Per kommun. Källa: Barnhälsovården, Socialstyrelsen 19

20 Rökning Bakgrund Föräldrarnas rökvanor under graviditeten och spädbarnstiden har stor betydelse för barnets hälsa. Barn vars mamma vid inskrivningen till mödrahälsovården uppgav att hon var rökare hade 15 % högre risk att dö under de fyra första levnadsveckorna än andra barn med liknande socioekonomisk situation. Mammornas rökning är den viktigaste påverkbara orsaken till tillväxthämning av fostret; barn till rökande mammor föds dubbelt så ofta tillväxthämmade och betydligt oftare för tidigt, vilket hänger ihop med en ökad risk att dö under de fyra första levnadsveckorna (21). Nyfödda barn vars mammor använt tobak under graviditeten uppvisar oftare beteenden som kan liknas vid stressymtom, jämfört med barn som inte utsatts för nikotin. Spädbarn som utsätts för passiv rökning har även större behov av behandling på sjukhus än andra barn. Barn med en förälder som rökt under graviditeten får en något tjockare inre artärvägg, vilket är första steget mot pulsåderförkalkning. Barn vars föräldrar rökt under graviditeten är mer överviktiga och har högre blodtryck i tonåren jämfört med barn till föräldrar som inte rökt (22). Redan under fostertiden bildas receptorer för nikotin i barnets hjärna, vilket innebär att barnet senare i livet lättare kan fastna i ett nikotinberoende (23). Små barn är känsligare än vuxna för tobaksrök; barnens kropp tar vid samma exponering upp ämnen från tobaksrök i högre koncentrationer än vuxna. Under spädbarnsåret, efter den första kritiska månaden, är det främst luftvägarna som påverkas av tobaksrök. Barn med rökande föräldrar får sämre lungfunktion, drabbas oftare av infektioner i organ såsom öron och lungor som har nära kontakt med luftvägarna samt löper större risk att drabbas av astma och allergier (21, 24). Svenska föräldrars rökning beräknas varje år leda till mer än 500 fall av akut nedre luftvägssjukdom hos barn och drygt 500 fall av öroninflammation (25). Även en ökad risk att dö i plötslig spädbarnsdöd föreligger (26). Vid amning överförs nikotin och andra ämnen till barnet via modersmjölken. De största koncentrationerna i modersmjölken finns hos kvinnor som snusar. De skyddseffekter som amning ger riskerar därför att försvinna om den som ammar använder tobak. En negativ koppling finns även mellan rökande mödrar och minskad amningstid (27). Gravida kvinnors rökvanor registreras första gången i graviditetsvecka Även uppgifter om rökvanor tre månader innan graviditeten samt sent i graviditeten samlas in. I var år 2006 andelen rökare omkring 18 % tre månader före graviditeten. Detta innebär att andelen rökare sjunker med 10 procentenheter till 8 % vid mätningen i graviditetsvecka I samtliga kommuner, förutom Laholm, ligger rökfrekvensen på samma nivå eller minskar sedan graviditetsvecka 8-12 och framåt. Det är uppseendeväckande att andelen kvinnor som röker i Laholm går från 9 till 13 % under graviditetens gång. I samtliga kommuner har fler kvinnor börjat röka igen då barnet är 8 månader gammalt. Någon kartläggning om varför vissa föräldrar väljer att fortsätta röka eller återuppta rökning trots den information som ges har inte gjorts i. Första gången personal på barnhälsovårdscentralen (BVC) tar upp rökning är oftast hemma hos de nyblivna föräldrarna. De flesta BVC-sjuksköterskor ställer då en direkt fråga om föräldrarna röker, då den är en del i barnets BVC-journal. I samband med frågan ges information om den skadliga effekten av passiv rökning. Vissa BVC-sjuksköterskor väljer att prata mer om skadorna och den effekt det har på barnet. 20

21 Graviditetsvecka månaders ålder 8 månaders ålder Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 11. Andel (%) rökande kvinnor i graviditetsvecka 8-12, då barnet är 0-1 månad samt 8 månader gammalt. År Källa: Socialstyrelsen, Barnhälsovården. Gällande männens rökning under barnets spädbarnår sker en motsatt utveckling mot kvinnorna. I röker omkring 11 % av männen då barnet är 0-1 månad gammalt för att sedan sjunka till 10 % då barnet är 8 månader gammalt. Rökfrekvensen skiljer sig stort mellan kommunerna. Kungsbacka ligger lägst i länet med 4,6 respektive 3,1 % rökande pappor då barnet är 0-1 månad och 8 månader gammalt. Hylte ligger högst i länet med 19,1 respektive 16,3 % rökande pappor då barnet är 0-1 månad och 8 månader gammalt månaders ålder 8 månaders ålder Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Riket tabell 12. Andel (%) rökande män då barnet är 0-1 månad samt 8 månader gammalt. År 2007 samt riket Källa: Barnhälsovården, Socialstyrelsen Uppgifter om föräldrars rökning då barnet har passerat spädbarnsåret finns inte. 21

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

CARO LI NA J E R N B RO,

CARO LI NA J E R N B RO, CARO LI NA J E R N B RO, C A R L - G U S TA F B O R N E H A G & S TA F FA N J A N S O N ( R E D. ) Barns liv och hälsa i Värmland 2014 CAROLINA JERNBRO, CARL-GUSTAF BORNEHAG & STAFFAN JANSON (RED.) BARNS

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa Barbro Hindberg Förord Min utredning ska betraktas som en tämligen snabbt (två månader) formad

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan

Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan Gunnar Ågren statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Statens folkhälsoinstitut 2003:57, 2:a reviderade upplagan ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-252-3

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Barnhälsoindex för stadsdelarna i nordöstra Göteborg

Barnhälsoindex för stadsdelarna i nordöstra Göteborg Barnhälsoindex för stadsdelarna i nordöstra Göteborg Ett förslag till uppföljning av barns hälsa och välbefinnande Lennart Köhler 2010-09-01 NHV:s Rapportserie 2010:9 R Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer