Hälsoatlas 2013 Ale kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoatlas 2013 Ale kommun"

Transkript

1 Hälsoatlas 2013 Ale kommun Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa. En god folkhälsa bör således innebära att hälsan är så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället (WHO, 2008) Information om Alebornas hälsotillstånd Delaktighet och inflytande Ekonomiska förutsättningar Uppväxtvillkor Vanligaste dödsorsakerna Övervikt och fetma bland barn Utbildning Sociala förutsättningar Hälsa i arbetslivet Fysisk aktivitet Barn och ungas psykiska hälsa

2 Ale har en relativt ung befolkning Ale har invånare ( ) och medelåldern är 39,4 år medan snittet i riket är 41 år. Ale har således en något yngre befolkning än riksgenomsnittet. 71 % utgörs av familjer utan barn (78 % i riket) medan familjer med ett och med två barn överstiger riksgenomsnittet med 6 %. Ale hade kvinnor och män. Bland aleborna är drygt en av fyra i åldern 0-20 år. Bara Härryda och Lerum har fler unga. Ale har 13 % kvinnor och 12 % män som är utrikes födda. Öckerö är den kommun i regionen som har lägst andel utrikes födda, 5 % kvinnor och 4 % män. Riksgenomsnittet är drygt 15 % för kvinnor och knappa 15 % för män. Kvinnorna i Ale har en något kortare medellivslängd än riksgenomsnittet. De lever i 82,7 år och motsvarande siffra för hela landet är i snitt 83,4 år. Männen däremot blir ett drygt halvår äldre än riksgenomsnittet. Män i Ale blir 79,5 år. Delaktighet och inflytande i samhället Valdeltagandet för samtliga val över riksgenomsnittet i Ale Delaktighet och inflytande i samhället är indikatorer som har effekter på hälsa och välbefinnande. Det mäts bland annat genom röstdeltagande och för Ales invånare ligger röstdeltagandet för alla tre valen ca 1 2 % över riksgenomsnittet. I Ale är det för kommunvalet 83 %, regionvalet 82 % och riksdagsvalet 85 %. Utbildning Kvinnors utbildningsnivå har ökat med 5 % Utbildning är en faktor som visat sig påverkar hälsan i hög grad. Den eftergymnasiala utbildningsnivån för kvinnor (25-44 år) har höjts med fem procent sedan föregående mätning men ligger fortfarande sex procent under riksgenomsnittet. Kvinnor i Ale med eftergymnasial utbildning ligger nu på 42 % (48 % i riket). 28 % av männen i Ale har eftergymnasial utbildning och det är 10 % lägre än riksgenomsnittet på 38 %. Drygt hälften, 52 % av Ales förskolepersonal är högskoleutbildade (56 % i riket och 60 % i regionen) och det går 5,8 barn på varje årsarbetare i Ale mot 5,4 i riket. Alltså har vi fler barn per anställd i Ale och personal med lägre utbildningsnivå jämfört med riket. 2

3 Eftergymnasial utbildning bland kvinnor år är 50 % i regionen men 42 % bland Ales kvinnor. I genomsnitt har 39 % av männen i riket och regionen en eftergymnasial utbildning medan männen i Ale till 28 % har en eftergymnasial utbildning. Lägst siffror har männen i Dals Ed och Gullspång medan det är kvinnor i Färgelanda, Essunga, Gullspång, Lilla Edet. Strömstad, Sotenäs, Tidaholm och Töreboda som har lägst procentandel eftergymnasial utbildning i regionen. Ekonomiska och sociala förutsättningar Fler förvärvsarbetar jämfört med riksgenomsnittet Ale har fler i befolkningen som förvärvsarbetar än riksgenomsnittet. 79 % av kvinnor i Ale förvärvsarbetar och 85 % av män, vilket kan jämföras med 75 % respektive 79 % som är ett riksgenomsnitt. 9 % av Ales kvinnor tillhör gruppen höginkomsttagare och det kan jämföras med riksgenomsnittet på 12 %. Männen med hög inkomst ligger på 29 % i Ale, en procent högre än rikssnittet. Ale har färre låginkomsttagare och det gäller både kvinnor och män. 16 % kvinnor (21 % riket) och 12 % män (19 % i riket). Medelinkomst per år för åldrarna år Ale kronor Riket kronor Vanligaste yrken för kvinnor i länet Vård och omsorgspersonal 21 % Försäljare, detaljhandel m m 6 % Förskollärare och fritidspedagoger samt kontorspersonal 4 % Vad gäller säljare, inköpare, mäklare m fl, sjuksköterskor, grundskollärare, städare, företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 3 % Vanligaste yrken för män i länet Ingenjörer och tekniker 6 % Säljare, inköpare, mäklare samt byggnads- och anläggningsarbetare 5 % Byggnadshantverkare, fordonsförare civilingenjörer, arkitekter 4 % Barns och ungas uppväxtvillkor Barns födelsevikt har minskat Barn med låg födelsevikt är en indikator som redovisas och i kommunala basfakta mäter man antal per som föds med en vikt under gram. Betydligt fler Alekvinnor föder barn med låg födelsevikt i den nu aktuella mätningen en förändring från 23,6 % ( ) till 29,9 % ( ). Riksgenomsnittet är 29,5 %. 3

4 Klar förbättring av flickors behörighet till gymnasieskolan Att ha behörighet till gymnasieskolan har visat sig vara en framgångsfaktor för hälsa. Resultatet för flickor i 9:an i Ale visar en klar förbättring med hela 7 % sedan 2011 och ligger nu på 90 %, en procent högre än såväl regionen som riket. Dessvärre har resultatet för pojkar försämrats med 7 % under motsvarande tid. 79 % av pojkarna i Ale har behörighet till gymnasieskolan och i regionen och riket som snitt ligger siffran på 86 %. Låga siffror för barnfattigdom i Ale Barnfattigdomen som idag diskuteras mycket i landet redovisas och vad gäller procentandel barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll har Ale en siffra på 6 % medan såväl regionen i stort och riket ligger både på 12 %. Även vad gäller övriga siffror som finns under rubriken barnfattigdom ligger Ale klart bättre än såväl regionen som riket. Hälsa i arbetslivet Stadig förbättring av ohälsotalen bland kvinnor En glädjande utveckling kan vi se de senaste tre-fyra åren vad gäller ohälsotalen för Ales kvinnor. De har sjunkit från dagar för några år sedan till att 2012 vara 37 dagar för kvinnor mellan år. Männen har bättre siffror för ohälsa, 23 dagar och det och ligger 2 3 dagar under riksgenomsnittet. Trots att Ales kvinnor har förbättrad hälsa har de således fler dagar än männen. Ohälsotalen har ytterligare minskat mellan 2011 till I alla kommuner i regionen har en minskning av antal utbetalade dagar skett mellan 2005 och Noteras bör att Ale har tillsammans med Kungälv, Tjörn och Stenungssund och Öckerö, haft den största minskningen i jämförelse med de andra kommunerna i regionen. Även sjuk/aktivitetsersättningen har minskat i samtliga ovanstående kommuner i hälso- och sjukvårdsnämnd 4. Ohälsotalen mäts i antal utbetalade dagar med sjukpenning, arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen per registrerad försäkrad. Alla dagar är omräknade till heldagar. Skydd mot smittspridning Vaccinationer I Ale hade 99 % av barnen som föddes 2009 fått vaccination (dec 2011) mot stelkramp och kikhosta och 98 % mot mässling, påssjuka och röda hund. Riket och regionen visar något lägre siffror. Sexuell och reproduktiv hälsa Något fler tonårsaborter än riksgenomsnittet Vi ser att antalet aborter för unga Alekvinnor är något högre än i övriga Sverige. Antal aborter mäts per 1000 kvinnor i olika åldersgrupper för tiden För den yngsta gruppen år så ligger Ales kvinnor på 24 och medelvärdet för riket är 23. 4

5 Tobaksrökning Stadig nedgång av rökning bland gravida och spädbarnsmammor Rökning ökar kraftigt risken att insjukna i ett stort antal sjukdomar. Många sjukdomar orsakas eller förvärras av rökning, bl a olika cancerformer, hjärtinfarkt, kärlkramp, slaganfall, benskörhet och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Tobak beräknas svara för 10 % av sjukdomsbördan i Sverige. För 10 år sedan toppade Ale statistiken vad gällde rökande blivande mödrar med att ha sämst siffror i landet med ca 15 %. Denna siffra har glädjande nog halverats till att för Ales del vara 7,7 % men den ligger över rikssnittet som är 6,2 %. En annan stor förbättring är att de rökande spädbarnsmammorna har minskat från 12.3 % 2009 till 6,2 % Det är mammor till barn 0-4 veckor som är födda Betydligt fler nyblivna pappor än mammor röker. Bland Alepapporna är det 10 %, något färre än regionen och riket. Mycket låg amningsfrekvens Av statistik över amningsfrekvensen för mammor till barn födda 2010 ser vi att knappt hälften av Ales kvinnor ammar helt eller delvis vid 6 månaders ålder. 49 % i Ale jämfört med regionens genomsnitt på 59 % och riksgenomsnittet på 63 %. Vanligaste dödlighetsorsakerna Höga tal för dödlighet i kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Med högre ålder visar sig konsekvenserna av rökning. Vi ser att dödligheten i KOL ligger högre än i riksgenomsnittet för såväl kvinnor som män i Ale. 4,2 är siffran för kvinnor där KOL är dödsorsak medan rikssnittet är 2,7. Även män i Ale dör i högra utsträckning av KOL jämfört med riksgenomsnittet, 4,9 i Ale jämfört med 3,5 i riket. Siffrorna är beräknade på antal döda/ i en medelbefolkning över 15 år. Dödligheten i lungcancer ligger dock i paritet med riket för såväl kvinnor som män. Kvinnor ligger något bättre än snittet för riket. Kvinnors dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar hög är dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar för kvinnor i Ale 19,7 och det är 5 fler än i hela Västra Götalandsregionen och i landet. För männen i Ale är situationen den omvända; 22,9 som kan jämföras med rikets 26,1 och regionens 27,2. Mäts i antal döda/ invånare från 15 års ålder. Matvanor och livsmedel Frukt och grönt En markör på gruppnivå för att man gör bra livsmedelsval är att se hur väl vi följer rekommendationen för frukt och grönsaker. I Ale är det 23% av kvinnorna och 40% av männen som inte gör det. Motsvarande siffror i regionen är 17% respektive 33%. 5

6 Fysisk aktivitet Mer fysiskt aktiva än tidigare Något mer rörliga har Aleborna blivit på fritiden jämfört med förra mätningen, 15 % Alekvinnor sitter stilla medan männen bara till 11 % är stillasittande, d v s att Alemännen till och med rör sig några procent mer än genomsnittsmannen i landet. 30 minuter om dagen ger mycket Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som gen ökad energiomsättning. Det omfattar alla typ av muskelaktivitet t ex städning, trädgårdsarbete, cykling och motionsgymnastik. För att man ska uppnå en mätbar hälsoeffekt av fysisk aktivitet rekommenderas minst 30 minuters daglig aktivitet motsvarande en snabb promenad. Övervikt och fetma bland barn Ökar i hela världen Övervikt och fetma bland barn ökar i hela världen. Sedan mitten av 80-talet till början av 2000-talet har förekomsten av fetma bland barn i Göteborgsområdet nästan femdubblats och mer än fördubblats vad gäller övervikt. Den viktigaste orsaken är att vår livsmiljö förändrats där samhället gynnar konsumtion av lättillgänglig energität föda, inaktivitet och orsakar stress. Detta ger många negativa hälsoeffekter med ex belastningsskador, rubbade blodfetter, högt blodtryck och pubertetsstörningar som följd. Unga individer med fetma har oftare en låg självkänsla och dålig livskvalité. Barn från 4 års ålder med fetma förblir feta i mycket stor utsträckning om inga åtgärder vidtas. Fetma och övervikt åtföljs av en rad hälsoproblem med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, bland annat tjocktarmscancer. Barns och ungas psykiska hälsa Tvärvetenskaplig studie Socialstyrelsen genomförde 2010 den första stora enkäten någonsin om barns och ungas psykiska hälsa i årskurs 6 och 9. År 2010 presenterade Kungliga Vetenskapsakademiens hälsoutskott en systematisk genomgång av artiklar och rapporter om trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. En tvärvetenskaplig expertpanel gjorde bedömningen att det har skett en ökning av vissa typer av psykisk ohälsa hos ungdomar, till exempel nedstämdhet och oro, från mitten av 1980-talet till mitten av 2000-talet. Andelen flickor med sådana problem har i vissa fall dubblerats eller trefaldigats. Pojkarna har följt flickornas uppåtgående trend, men betydligt färre har angett att de känner nedstämdhet och oro. Mobbning bland unga kännedom om att minst en i klassen mobbas Det finns ett samband mellan mobbning och hälsoproblem bland barn och ungdomar. Att vara mobbad innebär en tredubblad risk att ha minst två psykosomatiska besvär, till exempel huvudvärk och magont. Även att känna till mobbning i klassen innebär en fördubblad risk att ha två eller fler psykosomatiska besvär. Siffrorna för mobbning i klassen i årskurs 9 är relativt höga i Ale 16,7 % och något sämre i Stenungssund, 18,2 % Tjörn, 19,7 % och Lilla Edet med 23,3 %. Bäst bland grannkommunerna är Kungälv med 12 %. 6

7 Den internationella studien Skolbarns hälsovanor, som omfattar 11-, 13- och 15- åringar, visar att förekomsten av mobbning är mycket låg i Sverige jämfört med i övriga länder. Mobbning förekommer betydligt oftare bland 11- och 13-åringar i exempelvis Norge, Danmark och Finland än i Sverige (WHO, 2008). Rökning bland unga röker nästan varje eller varje dag Rökning är ett av de viktigaste riskbeteendena som har betydelse för hälsan i vuxen ålder. Sedan 1970-talet har rökningen bland elever i årskurs 9 i landet minskat. Den största minskningen av andelen rökare i årskurs 9 ägde rum under senare delen av talet, men även i början av 2000-talet skedde en kraftig minskning bland både flickor och pojkar. Mellan 2004 och 2009 skedde en svag ökning av rökning bland pojkarna i årskurs 9, medan andelen rökare bland flickorna i årskurs 9 var relativt oförändrad. Under 2010 och 2011 minskade rökningen bland såväl flickor som pojkar i årskurs 9. I Ale anger 12,2 % att de röker nästan varje dag eller varje dag. Siffrorna för Lilla Edet är 13,1 % och bäst i Göteborgsregionens 13 kommuner är Partille med 6,3 %. Alkoholbruk Vad gäller omfattande alkoholbruk ligger Ales ungdomar i mitten av regionen. Såväl Tjörn som Lilla Edet, Kungsbacka, Lerum och Härryda har sämre siffror. Problemens påverkan i vardagslivet De flesta barn och ungdomar i Sverige mår bra. Men under de senaste årtiondena har flera undersökningar och rapporter pekat på att det har blivit vanligare att ungdomar känner sig nedstämda, oroliga, har svårt att sova eller har värk (SOU 2010:80). 16,8 % av eleverna i årskurs 9 i 2010 års mätning sade sig ha problem som påverkade vardagslivet. Motsvarande siffror för Lilla Edet var 26,5 och för Partille som ligger bäst till i Göteborgsregionen med 10,4 %. I studien om barns och ungas psykiska hälsa som gjordes 2010 bland alla elever i årskurs 6 och nio kan vi se att bland Göteborgsregionens 13 kommuner har Lilla Edet röda siffror i stor omfattning och de följs av Ale vad gäller bristande välbefinnande och koncentrationssvårigheter. Den internationella studien Skolbarns hälsovanor gör det möjligt att jämföra förekomsten av psykosomatiska besvär bland ungdomar i Sverige med ungdomar i de andra deltagande länderna, vilket är ett fyrtiotal. Sverige hamnar långt ned på rangordningen när man jämför förekomsten av multipla psykosomatiska besvär hos 11- och 13-åringar. Däremot förekommer multipla psykosomatiska besvär betydligt oftare hos 15-åringar i Sverige än hos 15-åringar i exempelvis Finland, Norge och Danmark (WHO, 2008). 7

8 För att få ökad kunskap om människors hälsa för att bättre kunna förebygga ohälsa tar Statens Folkhälsoinstitut (www.fhi.se) regelbundet fram statistikuppgifter från olika källor och lämnar sammanställningar för landets kommuner på sin hemsida, Jämställdhetsdata lämnas av Länsstyrelsens i boken Om kvinnor och män i Götalands län. Dessa båda publikationer ligger till grund för redogörelsen för Ale kommun i denna folder. Hälsoatlas 2013 är sammanställd av folkhälsoplanerare Birgitta Fredén och dietisterna Jenny Sallander och Kristine Arhage. Nödinge augusti

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Folkhälsorapport 2009

Folkhälsorapport 2009 Folkhälsorapport 29 ISBN 978-91-97865-8-9 Artikelnr 29-126-71 Omslag Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Foto Matton Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 29 Förord Folkhälsorapport

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut 2003:41 issn: 1651-8624 isbn:

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

Hälsans. och arv hälsan.

Hälsans. och arv hälsan. Kommunkartläggning 2011 Bilden inspirerad av Haglund och Svanströms i "Folkhälsovetenskap - en introduktion", 1992 Hälsans bestämningsfaktorer Hälsans bestämningsfaktorer visar de påverkbara faktorer som

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning 3 Ungdomars hälsa Sammanfattning I detta kapitel beskrivs folkhälsans utveckling i åldersgruppen 16 24 år, en ålder då unga människor befinner sig i brytningstiden mellan barndom och vuxenliv. I kapitlet

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Hur mår Lidingö? Samhällsanalys 2005. Samhällsanalys_20060125

Hur mår Lidingö? Samhällsanalys 2005. Samhällsanalys_20060125 Hur mår Lidingö? Samhällsanalys 25 Samhällsanalys_26125 Innehållsförteckning Allmänt profilprojektet... 3 Bakgrund... 3 Inledning metod och urval... 4 Befolkningens hälsotillstånd... 5 Sociala bakgrundsfaktorer...

Läs mer

Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll

Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas... 1 Bakgrundsfakta... 4 Folkmängd 31 december... 4

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer