HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare"

Transkript

1 HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE... 3 (O)HÄLSAN I SVERIGE... 4 Med ålder kommer högre ohälsa... 4 Stora skillnader mellan länen... 4 FYSISK OCH PSYKISK (O)HÄLSA... 6 Åtta miljarder i ökade utbetalningar för Försäkringskassan... 6 Psykiska sjukdomar allt vanligare... 6 Psykiska diagnoser ger längre sjukfrånvaro... 7 Kontaktyrken i riskzonen... 7 Demografi under förändring... 8 Vem bär ansvaret?... 8 KOSTNADER FÖR SAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV...10 Vad betalar Försäkringskassan? Vad kostar sjukfrånvaron arbetsgivaren? Fysisk inaktivitet medför dolda kostnader REKOMMENDATIONER...11 Man kan och bör mäta hur medarbetarna mår Att investera i hälsa ger hög avkastning mät hälsans Return on Investment (ROI) Hälsans ROI Vad kan företag göra för att förebygga ohälsa? Konkreta tips som kan göra skillnad ORDLISTA...13 Sjukpenningtalet Sjukskrivningsdag Aktivitetsersättning Sjukersättning Försörjningskvoten REFERENSER...14 KÄLLFÖRTECKNING...15

3 SAMMANFATTNING Från december 2010 har sjukpenningtalet ökat och de senaste fyra åren har det stigit med 23 procent på riksnivå. I Västra Götaland har sjukpenningtalet ökat mest och gått upp med 35 procent under de senaste fyra åren. Den minsta ökningen syns i Blekinge där sjukpenningtalet endast ökat med 13 procent under samma period. Utöver de faktiska utbetalningarna från Försäkringskassan tillkommer samhällskostnader för produktionsbortfall och en ökad risk för psykisk ohälsa bland medarbetarna som inte är sjukskrivna i och med att deras arbetsbörda riskerar att öka. Vilket i sin tur kan resultera i ytterligare sjukfrånvaro och att allt färre bidrar till ekonomisk tillväxt. Försäkringskassans utbetalningar av sjuk- och rehabiliteringspenning har ökat med hela 33 procent, eller nästan 8 miljarder kronor, från 2010 till Från 16 till 24 miljarder kronor på tre år. Den diagnos som ökat mest sedan 2009 är psykiska sjukdomar. De två diagnoser som dominerar är förenklat uttryckt ångestsyndrom respektive depressioner som tillsammans stod för 93 procent av alla sjukfall inom psykiska sjukdomar. Den åldersgrupp som ökar mest vad gäller sjukskrivningar med psykisk diagnos under senare år är år. Psykisk ohälsa bland ungdomar ökar också vilket är oroväckande på flera sätt, dels finns det en risk att de unga inte får hjälp och att den psykiska ohälsan följer med även högre upp i åldrarna, dels finns det en risk att finansieringsgapet för samhället ökar, det vill säga att allt färre arbetande ska försörja allt fler icke arbetande. Samtidigt står vi inför stora demografiska utmaningar där vår befolkning blir allt äldre, vilket även det påverkar finansieringsgapet. Psykiska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än andra diagnosgrupper, som till exempel muskulära sjukdomar, med högre kostnader för såväl individ, arbetsgivare och samhälle som följd. De yrkeskategorier som har störst risk att utveckla en psykisk diagnos är enligt Försäkringskassan präster och psykologer/socialsekreterare. Enligt Försäkringskassans prognos kommer utgifterna för sjukpenning och rehabilitering öka från 28 miljarder kronor år 2013 till 36 miljarder år Men ohälsan kostar inte bara pengar på samhällsnivå, den kostar även företagen miljardbelopp varje år. Baserat på en kartläggning av sjukfrånvaron i Sveriges 100 största företag har kostnaden för ohälsa ökat med hela 19 procent, motsvarande drygt åtta miljarder kronor mellan 2011 och Det finns enorma summor att spara som arbetsgivare genom att börja arbeta förebyggande och hälsofrämjande med hälso- och arbetsmiljöfrågor istället för att sätta in åtgärder först efter att en medarbetare har blivit sjuk. I ett hälsosamt ledarskap är medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö en nyckel till produktivitet och därmed företagets lönsamhet. 2

4 FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE Vi lever i en tid då vi blir allt äldre, samtidigt som vi mår allt sämre. Sverige, liksom resten av västvärlden, står inför gigantiska utmaningar med en åldrande befolkning och ohälsotal som växer. Och det är unga och medelålders som mår sämst, det vill säga den grupp som ska se till att vi klarar av att möta de demografiska utmaningar vi står inför. Parallellt med detta höjs kraven på arbetsmarknaden. Vi ska vara tillgängliga dygnet runt och få livspusslet att gå ihop med barn, relationer, fritid och träning. Detta är inte bara oroväckande. Det är ohållbart. Vi har i dag en arbetsmarknad där medarbetarna ses som en slit-och-släng-resurs som förväntas öka sin prestation kontinuerligt. Vi ser företag som konsumerar arbetskraft och dränerar sina resurser. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning så riskerar arbetsgivarna inte bara sina medarbetares hälsa, man riskerar även den egna lönsamheten i och med produktionsbortfall, kostnader för vikarier och ökade sjuk- och rehabiliteringskostnader. Denna utveckling kommer på sikt att få stora konsekvenser för hela samhället, särskilt när den yngre generationen drabbas. Unga som blir sjuka hamnar i utanförskap och ju fler som inte kan arbeta, desto fler måste den grupp som faktiskt kan arbeta försörja. Detta innebär att det inte bara är den åldrande befolkningen som belastar försörjningsapparaten, utan även den allt mindre välmående yngre generationen gnager av befintliga resurser i samhället. Men vems ansvar är det att minska sjukskrivningarna? Givetvis är det upp till varje enskild individ att göra sitt bästa för att balansera sitt liv så gott det går. Men kan vi kräva att den anställde ska reglera mängden arbete den ska utföra och i vilken takt? Är det inte arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetaren presterar på arbetstid och inte på övertid? Jag vill hävda att det är arbetsgivaren som är ansvarig för sina medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Och det här är frågor som företagen måste börja ta på allvar och arbeta för att förbättra. Tyvärr är vi inte där idag. Men det är dit vi måste ta oss. Ägare, chefer, arbetsledare och givetvis medarbetare måste bli medvetna om att vi, arbetsgivare, har ett ansvar för att ta hand om den arbetskraft vi har. Det är hög tid att inkludera våra medarbetare i vårt övergripande samhällsansvar. Vi måste utmana den existerande bilden av hur vi ser på företagande och integrera ett hälsosamt ledarskap som en naturlig del. Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är en nyckel till företagets lönsamhet och om vi inte börjar ta dessa utmaningar på allvar så kommer notan att bli väldigt dyr. Inte bara för arbetsgivarna och deras medarbetare, utan för hela samhället. Låt oss tillsammans ansvara för ett friskare Sverige. THOMAS PETERSSON, VD, Euro Accident Stockholm den 24 juni

5 (O)HÄLSAN I SVERIGE Efter en kraftig ökning i slutet på 90-talet har sjukpenningtalet i Sverige minskat kraftigt under perioden 2002 till 2010, se diagram 1. Enligt Försäkringskassan beror den stora nedgången under denna period på att sjukförsäkringen i allt högre grad har tillämpats enligt gällande regler. 1 Men från december 2010 och framåt har sjukpenningtalet återigen ökat och har de senaste fyra åren stigit med 23 procent på riksnivå. Ökningen beror till viss del på att många gick från att vara utförsäkrade till att få sjukpenning i samband med att den nya sjukförsäkringsreformen började gälla vid årsskiftet 2009/2010. Även nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar ökar sedan ett par år tillbaka. I april 2014 beviljades 3,8 sjuk- eller aktivitetsersättningar per 1000 invånare i Sverige, i april 2011 låg den siffran på 2,5 per 1000 invånare. 2 Med ålder kommer högre ohälsa Att sjukpenningtal skiljer sig åt mellan de olika ålderskategorierna, se diagram 2, beror enligt Försäkringskassan på allmänt verkande faktorer som till exempel demografi och arbetskraftens sammansättning, liksom folkhälso-, konjunktur-, attityd-, regel- eller praxisförändringar. 3 Stora skillnader mellan länen Allra störst ökning på länsnivå har Västra Götalands län där sjukpenningtalen har ökat med hela 35 procent från mars 2010 till mars 2014, se tabell 1. 4 Blekinge är det län som står för den minsta ökningen av sjukpenningtalet med 13 procent under motsvarande period. Det är svårt att peka ut exakt varför det är så stora skillnader mellan länen men Försäkringskassan har bland annat uppgett anledningar såsom: demografi, skillnader på den regionala arbetsmarknaden och hur lång tid det tar innan en person får vård. 5-6 Hur aktivt arbetsgivarna arbetar med anpassningar av arbetsuppgifter för att en sjukskriven anställd ska kunna komma tillbaka till sitt arbete så snabbt som möjligt påverkar också utvecklingen. Se tabell 1. TABELL 1 - DET NYA SJUKPENNINGTALET Län Mars 2010 Mars 2014 Förändringar i nettodagar Förändring i procent Ranking Blekinge län 7,0 8,1 +1,1 13,0% 1 Västernorrlands län 8,4 9,9 +1,5 15,6% 2 Skåne län 6,4 7,6 +1,2 16,1% 3 Uppsala län 7,1 8,5 +1,4 16,2% 4 Östergötlands län 6,1 7,5 +1,3 17,9% 5 Örebro län 7,7 9,5 +1,9 19,6% 6 Kronobergs län 7,0 8,7 +1,7 19,7% 7 Västmanlands län 7,0 8,9 +1,9 21,8% 8 Norrbottens län 6,8 8,8 +2,0 22,9% 9 Riksgenomsnitt 6,8 9,0 +2,1 23,6% Jönköpings län 6,7 8,8 +2,1 24,2% 10 Hallands län 6,3 8,4 +2,0 24,4% 11 Gotlands län 6,2 8,2 +2,0 24,4% 12 Kalmar län 6,8 9,2 +2,4 25,6% 13 Västerbottens län 7,0 9,5 +2,4 25,6% 14 Stockholms län 6,4 8,6 +2,2 25,6% 15 Jämtlands län 8,6 11,7 +3,1 26,8% 16 Dalarnas län 6,9 9,4 +2,6 27,3% 17 Södermanlands län 6,6 9,2 +2,6 28,6% 18 Gävleborgs län 6,3 9,3 +2,9 31,7% 19 Värmlands län 6,0 9,1 +3,1 33,7% 20 Västra Götalands län 6,1 9,5 +3,4 35,4% 21 Tabellen avser både män och kvinnor, länsvis mars 2010 mars 2014 Källa: Försäkringskassans datalager STORE. 4

6 DIAGRAM 1 SJUKPENNINGTALET , EFTER ÅLDER, PER ÅR 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 DIAGRAM 2 SJUKPENNINGTALET , EFTER ÅLDER 14,0 12,0 10,0 8, år år år år år år 6,0 4,0 2,0 0,0 dec 2010 feb 2011 apr 2011 juni 2011 aug 2011 okt 2011 dec 2011 feb 2012 apr 2012 jun 2012 aug 2012 okt 2012 dec 2012 feb 2013 apr 2013 jun 2013 aug 2013 okt 2013 dec 2013 feb år år år år år år Källa: Försäkringskassans datalager STORE. 5

7 FYSISK OCH PSYKISK (O)HÄLSA DIAGRAM 3 ANTAL DIAGNOSER I PÅBÖRJADE SJUKFALL Källa: Rapport Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, delrapport (svar på regeringsuppdrag) Skador Psykiska sjukdomar Rörelseorganens sjukdomar Övriga sjukdomar Åtta miljarder i ökade utbetalningar för Försäkringskassan Under 2010 betalade Försäkringskassan ut cirka 16 miljarder kronor i sjuk- och rehabiliteringspenning. 7 Under 2013 var motsvarande summa knappt 24 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning på hela 33 procent, eller nästan 8 miljarder kronor på tre år. Det saknas nya siffror för hur stor del som betalats ut för psykiska sjukdomar men enligt en rapport från Försäkringskassan betalade man 2009 ut drygt 4,4 miljarder i sjukpenning och nästan 19 miljarder i sjuk- och aktivitetsersättning för psykiska sjukdomar. 8 Utöver de faktiska utbetalningarna från Försäkringskassan tillkommer samhällskostnader för produktionsbortfall och en ökad risk för psykisk ohälsa bland medarbetarna som inte är sjukskrivna i och med att deras arbetsbörda riskerar att öka. Vilket i sin tur kan resultera i ytterligare sjukfrånvaro och att färre bidrar till den ekonomiska tillväxten, vilket också får konsekvenser för samhället. Enligt en rapport från Hjärnkoll (Hjärnkoll är en nationell kampanj som drivs av Myndigheten för delaktighet), Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? konstateras att en medarbetare med psykisk ohälsa kostar mellan kr upp till miljonbelopp. 9 Samma rapport konstaterar även att det går att undvika eller avsevärt begränsa de negativa konsekvenserna med rätt tidiga eller förebyggande insatser. 10 Psykiska sjukdomar allt vanligare Ökningen av sjukpenningtalen i slutet av 1990-talet kunde bland annat förklaras av en försämrad psykosocial arbetsmiljö och en allt högre arbetstakt samt en åldrande arbetskraft enligt Försäkringskassan. 11 Motsvarande analys skulle kunna göras på utvecklingen från 2010 och framåt då den diagnos som ökat mest sedan 2009 är psykiska sjukdomar. I diagram 3 ser vi utvecklingen på diagnoser i påbörjade sjukfall mellan där psykiska sjukdomar står för den absolut största ökningen mellan 2009 och Vid en djupare analys av de psykiska sjukdomarna är det enligt Försäkringskassan två diagnosavsnitt som är helt dominerande, Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom och Förstämningssyndrom. 12 Förenklat uttryckt benämns diagnosgrupperna ofta ångestsyndrom respektive depressioner. Under 2012 stod dessa diagnosgrupper för 93 procent (55 respektive 38 procent) av sjukfallen inom psykiska sjukdomar. 13 6

8 Enligt den tidigare nämnda rapporten från Hjärnkoll beräknas 25 procent av alla kvinnor att behöva behandling för en depression, motsvarande siffra för män är 15 procent. 14 Samma rapport hävdar också att var fjärde kvinna och drygt var sjunde man upplever ängslan, oro eller ångest. Enligt Hjärnkolls Så gör du som chef uppskattar Socialstyrelsen att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning upplever någon form av psykisk ohälsa. 15 I diagram 4, visas antal påbörjade sjukfall i psykisk diagnos mellan åren 2005 och 2012 och från 2009 ökar antalet diagnoser bland både män och kvinnor och i samtliga ålderskategorier (16 29 år, år samt 50 år och äldre). Den åldersgrupp som ökar mest under senare år är år. Enligt OECDs rapport, Mental Health and Work: Sweden 2013, är unga hårt drabbade, vilket också stärks av diagram 5 som visar antal invånare i åldern år som har vårdats på sjukhus (med minst en övernattning) på grund av psykisk sjukdom. Enligt OECD har ansökningar om aktivitetsersättning från ungdomar på grund av psykisk ohälsa i Sverige nästan fyrdubblats sedan början av 2000-talet, den i särklass största ökningen bland alla de länder som lämnar uppgifter till OECD. 16 Att den unga befolkningen drabbas av psykisk ohälsa är oroväckande på flera sätt, dels finns det en risk att de unga inte får hjälp och att den psykiska ohälsan följer med även högre upp i åldrarna och dels finns det en risk att finansieringsgapet för samhället ökar, det vill säga att allt färre arbetade ska försörja allt fler icke arbetande. Enligt Socialstyrelsens rapport Psykisk ohälsa bland unga är det extra alarmerande när unga drabbas av psykisk sjukdom i och med att det finns stora risker att det medför allvarliga konsekvenser senare i livet. Dels finns det en övergripande risk för individens personliga hälsa (både fysisk och psykisk) som också kan leda till en högre dödlighet, dels påverkar det vilken utbildningsnivå personen uppnår. 17 Enligt rapporten var utbildningsnivån lägre hos personer som vårdats på grund av psykisk sjukdom i åldern år jämfört med individer som inte vårdats för psykisk sjukdom (när mätningen på utbildningsnivå gjordes hade personerna hunnit bli 29 år). 18 Psykiska diagnoser ger längre sjukfrånvaro Psykiska diagnoser leder enligt Försäkringskassan till längre genomsnittlig varaktighet än andra diagnosgrupper, som till exempel muskulära sjukdomar, 19 med högre kostnader för såväl individ, arbetsgivare och samhälle som följd. Dagens system innebär att den anställde har rätt till sjukpenning upp till 90 dagar om hen inte kan utföra sitt arbete, om hen däremot inte kan arbeta efter 90 dagar får den anställde bara sjukpenning om hen inte kan göra något arbete alls för sin arbetsgivare. Det medför en risk att det system som ska garantera den anställdes ekonomiska situation blir ett stressmoment i sig. Enligt Minuskontot, en rapport från Hjärnkoll, finns det ett tydligt samband mellan psykisk funktionsnedsättning och svag ekonomi. Hjärnkoll visar att personer med psykisk funktionsnedsättning har en lägre genomsnittlig disponibel inkomst, samtidigt som levnadsomkostnaderna är högre än för befolkningen i övrigt. 20 Kontaktyrken i riskzonen De yrkeskategorier som har störst risk att utveckla en psykisk diagnos är enligt Försäkringskassan präster och psykologer/socialsekreterare. 21 Yrkeskategorier där kvinnor har störst risk att utveckla en psykisk diagnos är präster, pastorer, psykologer, socialsekreterare och behandlingsassistenter/fritidsledare. Motsvarande lista för män är speciallärare, sjuksköterskor, präster, psykologer, socialsekreterare och behandlingsassistenter/ fritidsledare. Försäkringskassan menar att det finns ett tydligt samband mellan kvinnor och män som arbetar inom yrken med nära kontakt med brukare av olika typer av välfärdstjänster eller andra personliga tjänster och risken att påbörja sjukfall med psykisk diagnos. 22 Vi har tagit ett beslut om att investera i hälsa, bland annat för att hålla nere sjukfrånvaron. Hälsosam är ett av våra fyra värdeord och lägger en bra grund för vårt förebyggande hälsoarbete. Vi jobbar intensivt med hälsa, friskvård och allt som gör att våra medarbetare trivs på jobbet och har rimliga förutsättningar för att klara såväl arbete som fritid. Mikael Schmidt, HR-chef, Rejlers AB. 7

9 Demografi under förändring Kombinationen av att både unga och människor i arbetsför ålder mår allt sämre innebär en oroväckande utveckling med en allt mindre grupp friska människor som ska försörja en allt äldre befolkning. Den svenska, och även den europeiska, befolkningen blir allt äldre och enligt Statistiska Centralbyråns prognos inför 2060 förväntas antalet äldre i Sverige att fortsätta öka. 23 År 2011 var 19 procent av den svenska befolkningen 65 år eller äldre och enligt Sveriges framtida befolkning förväntas den siffran 2060 ligga på 25 procent. Samtidigt förväntas antalet i de mest yrkesaktiva åldrarna, år, att minska från 58 procent 2011 till 52 procent Den här typen av förändring inom åldersstrukturen skulle också innebära en förändring på försörjningskvoten från 2011 års 0,71 till att år 2060 ligga på 0,92. Det innebär att varje person mellan år kommer behöva försörja 0,92 personer som ligger utanför det åldersspannet år 2060 istället för 0,71 personer som försörjningskvoten låg på Det motsvarar en ökning med drygt 23 procent. Samtidigt som antalet äldre ökar blir det allt svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. I takt med att många jobb i dag kräver en högre utbildning och att antalet jobb som inte kräver högre utbildning minskar, ökar antalet unga som studerar. Enligt statistik från SCB och Högskoleverket antogs studenter till höstterminen Motsvarande siffra för höstterminen 2012 var studenter 25 vilket motsvarar en ökning om 57 procent. Parallellt med denna utveckling vill vi svenskar gärna gå i pension tidigt. Enligt en undersökning från SCB, genomförd på uppdrag av TCO, vill 45 procent gå i pension före, eller senast, när hen fyller 65 år. 26 Även om prognosen om den framtida befolkningsutvecklingen bygger på antaganden om hur barnafödandet, in- och utvandringen samt dödligheten utvecklas och kan komma att justeras över tid står vi inför en demografisk utmaning. 27 Vi blir allt äldre, unga har det tuffare att ta sig in på arbetsmarknaden och mår allt sämre och många vill gå i pension så tidigt som möjligt. Vem bär ansvaret? I Kairos Future Clubs rapport Från kropp till knopp kring kommande framtida utmaningar är ett möjligt scenario att arbetsgivare kan komma att behöva begränsa tillgången till både e-post, mobiltelefoner och kanske till och med datorer för att begränsa de anställdas möjlighet att hela tiden vara tillgängliga för arbete och på så vis minska den psykiska ohälsan. Ett annat scenario är att vi kan komma att behöva införa en förkortad arbetstid. Men Kairos Future Club ställer också frågan om vem som bär ansvaret. Även om det inte är helt självklart att arbetsgivaren ska bära ansvaret för hur de anställda mår utanför arbetstid finns det givetvis stora fördelar med en arbetsgivare som tar ett helhetsansvar för sina anställdas välbefinnande. Frågan är om arbetsgivarna är villiga att ta det ansvaret? Vi genomför friskvårdsinsatser men även förebyggande hälsostrategiskt arbete både genom HR och ute i verksamheten med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Ann-Sofie Forsmark, Hälsostrateg, PwCs huvudkontor Vi har tagit fram en Hälsostrategi som vi kallar för Hållbara Medarbetare. Hälsostrategin utgör ett komplement till det systematiska arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöprogram som finns i dag. Hållbara medarbetare är ett samlingsbegrepp för vår psykosociala och fysiska förmåga att ha energi för att nå vår fulla potential, det vill säga en god hälsa är en förutsättning för bra prestationer. Liza Radon, HR-specialist, Swedbank. 8

10 DIAGRAM 4 ANTAL PÅBÖRJADE SJUKFALL I PSYKISK DIAGNOS, EFTER ÅLDER , år 50 år och äldre år Källa: Rapport Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, delrapport (svar på regeringsuppdrag) DIAGRAM 5 UTVECKLING AV PSYKISK SJUKDOM HOS UNGA VUXNA (18-24 ÅR) Kvinnor Män Antal per invånare i åldern år som har vårdats på sjukhus (med minst en övernattning) på grund av psykisk sjukdom. Kvinnor och män. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen (i rapporten Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013). 9

11 KOSTNADER FÖR SAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV Vad betalar Försäkringskassan? Om en anställd skulle bli sjuk eller skadad ska personen själv sjukanmäla sig till sin arbetsgivare för att få sjuklön. Efter 14 dagar ska arbetsgivaren sjukanmäla personen till Försäkringskassan för att den anställde ska kunna ansöka om sjukpenning. Om den anställde beviljas sjukpenning följer Försäkringskassan rehabiliteringskedjan, vilket innebär att den anställde har rätt till sjukpenning de första 90 dagarna om hen inte kan arbeta som vanligt. Om den anställde därefter är sjuk längre än 90 dagar har den anställde rätt till sjukpenning om hen inte kan göra något arbete alls för arbetsgivaren. Om den anställde är sjuk längre än 180 dagar har den anställde rätt till ytterligare sjukpenning om hen inte kan göra något arbete varken för arbetsgivaren eller något annat ställe. Den anställde kan få sjukpenning även efter 180 dagar om Försäkringskassan tror att den anställde kommer kunna börja arbeta igen inom 366 dagar. Enligt Försäkringskassans prognos förväntas utgifterna för sjukpenning och rehabilitering m.m. öka från 28 miljarder kronor år 2013 till 36 miljarder år Vad kostar sjukfrånvaron arbetsgivaren? Men ohälsan kostar inte bara pengar på samhällsnivå, den kostar även företagen miljardbelopp varje år. Baserat på en kartläggning av sjukfrånvaron i Sveriges 100 största företag har kostnaden för ohälsa ökat med hela 19 procent, motsvarande drygt åtta miljarder kronor mellan 2011 och Enligt Hjärnkoll motsvarar en korttidssjukdag en kostnad om minst 10 procent av månadslönen. 29 Med en månadslön på kr med 9 sjukfrånvarodagar (genomsnittstalet för mars 2014) per år kostar detta arbetsgivaren kr per år. Om alla sysselsatta i Sverige ( st. i mars 2014) 30 skulle vara frånvarande i 9 dagar skulle det innebära en totalkostnad på drygt 85 miljarder kronor, baserat på en månadslön om kr. Med en månadslön om kr blir motsvarande siffra drygt 148 miljarder kronor. Om vi dessutom skulle räkna in produktivitetsbortfall i denna kalkyl skulle beloppet bli ännu högre. Fysisk inaktivitet medför dolda kostnader Dålig kondition kan också medföra kostnader för arbetsgivaren. Det är påvisat att personer med låg syreupptagningsförmåga har sämre ork än personer med bra kondition. Att mäta konditionstal är därför ytterligare ett sätt att mäta kostnader på arbetsgivarnivå för ohälsa på arbetsplatsen. Fysisk inaktivitet och dålig ork sänker effektiviteten på arbetsinsatsen. En sänkning med bara 10 procent i arbetsinsats under en arbetsdag betyder för arbetsgivaren att man betalar för drygt en månads arbete varje år, utan att något arbete blir utfört. Att på olika sätt stimulera sina anställda att börja motionera kan därför vara oerhört lönsamt. Vi har en av företaget subventionerad idrottsklubb. Vi arrangerar flera fysiska aktiviteter såsom löpning, crossfit och en rad olika sportaktiviteter. Dessutom jobbar vi med fri avstressande massage, kost- och hälsorådgivning, särskilt när vi går in i mer stressiga perioder. Vi har även provat att anordna kurser i mindfulness som varit mycket uppskattade. Peter Henriksson, HR-chef, Dice. 10

12 REKOMMENDATIONER Man kan och bör mäta hur medarbetarna mår Det finns enorma summor att spara som arbetsgivare genom att börja arbeta förebyggande och hälsofrämjande med hälsofrågor istället för att sätta in åtgärder först efter att medarbetaren har visat tendens till ohälsa eller har blivit sjuk. Det första en verksamhet bör göra är att identifiera nuläget för att ta reda på var man befinner sig i sitt hälsooch arbetsmiljöarbete. Med denna insikt som bas kan man sedan etablera en plattform med en övergripande hälsostrategi, som inkluderar den psykiska ohälsan och riktlinjer för hur man hanterar ohälsa. Att tydliggöra mätbara hälsooch arbetsmiljömål, kopplat till verksamhetens mål, gör det möjligt att investera i relevanta aktiviteter och insatser som främjar prestation och välmående. Ett sätt att arbeta förebyggande är att genomföra årliga hälsoprofilbedömningar 31 bland de anställda. Utifrån en hälsoprofilbedömning kan de anställda sedan delas in i risk- respektive friskgrupp, vilket utgör ett bra underlag för att ytterligare följa upp och utvärdera hälsoläget på arbetsplatsen. Medarbetare som hamnar i riskgruppen är enligt hälsoprofilbedömningen i behov/stort behov av att göra en livsstilsförändring medan medarbetarna i friskgruppen bedöms ha en bra/mycket bra livsstil. Indelningen visar behovet av att genomföra hälsofrämjande insatser på organisations- och eller avdelningsnivå. Genom att kartlägga och analysera riskgrupper och sammanställa deras friskvårdsbehov kan friskvårdsinsatserna effektiviseras ytterligare. Det kan också fungera som ett underlag för att motivera människor till att förändra sin livsstil. Att investera i hälsa ger hög avkastning mät hälsans Return on Investment (ROI) För att underlätta och till och med mäta ROI på investeringar gällande hälsa på företag har Euro Accident tagit fram en modell Hälsans ROI. Hälsans ROI De företag som är beredda att investera och mäta effekten av ett strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete kan räkna med positiva ekonomiska resultat. Både forskning och företagsexempel visar att investeringar i hälsa och arbetsmiljö ger tre till fem gånger pengarna tillbaka. Med ett antal åtgärder, både reaktiva, förebyggande och hälsofrämjande, på individ-, grupp- och organisationsnivå kan ett företag sänka kostnaden för sjukfrånvaro med minst 20 procent. En investering ska inte bara gå jämt ut, ett företag som investerar i hälsa och sin arbetsmiljö kan spara in belopp som motsvarar tre till fem gånger sin investering tack vare sänkta kostnader för sjukfrånvaro och förbättrad produktivitet. Euro Accidents förenklade modell för Hälsans ROI 32 (X+Y) I > 1 = HÄLSANS ROI X Sänkning av ohälsokostnader Y Förbättrad effektivitet/ökat produktionsvärde I Investering hälsofrämjande aktiveter Så länge den totala investeringskostnaden för hälsofrämjande aktiviteter understiger summan av sänkningen av ohälsokostnaderna och den ökade produktivitetens värde är det motiverat att genomföra investeringen. Företagens investeringar kan således minska både samhällets och verksamhetens egna kostnader för ohälsa. Givetvis varierar resultatet beroende på vilken typ av investering som företaget väljer att göra. Ofta väljer företag att sprida sina investeringar på olika typer av hälso- och friskvårdåtgärder tillsammans med privata sjukvårdsförsäkringar ett upplägg som gör att företaget både arbetar proaktivt mot ohälsa samtidigt som medarbetarna eller företaget inte behöver oroa sig för höga kostnader om någon blir sjuk. Vad kan företag göra för att förebygga ohälsa? En nyckelfaktor för att förebygga ohälsa, både fysisk och psykisk, är att se till att arbetsgivare och chefer är förberedda. Det är arbetsgivaren som skapar förutsättningarna för att ha hållbara medarbetare. Enligt en undersökning från Hjärnkoll och Novus Opinion visade det sig att drygt hälften av 400 tillfrågade chefer med personalansvar är osäkra på hur de ska agera när en anställd får problem med psykiska ohälsa. 33 Samtidigt som förebyggande åtgärder bör finnas på plats är det också viktigt att ha en handlingsplan om någon skulle drabbas. Om en medarbetare till exempel drabbas av psykisk ohälsa bör företaget omedelbart erbjuda individuella psykoterapeutiska samtal. Alla företag bör även ha en strukturerad rehabiliteringsprocess med både rehabiliteringsplan och rehabiliteringsprogram för psykisk och fysisk ohälsa. 11

13 Konkreta tips som kan göra skillnad Utveckla en hälsostrategi: Ett första steg i ett effektivt fungerande hälsoarbete är att etablera en hälsostrategi. Strategin ska fungera som underlag för alla beslut som rör företagets arbete med hälsa och arbetsmiljö. Kompetensutveckla cheferna: Kompetensutveckla alla chefer så att företaget får ett ledarskap som präglas av delaktighet, sammanhang, hanterbarhet, motivation och stöd. Skapa verktyg så att cheferna kan identifiera tecken på psykisk ohälsa så tidigt som möjligt. Kompetensutveckla medarbetarna: Jobba med kompetensutveckling inom stresshantering för samtliga medarbetare med målet att uppnå balans i livet. Uppmärksamma beteendeförändringar: Var uppmärksam och lyhörd på om någons beteende förändras, det kan vara små detaljer som att någon börjar komma till jobbet senare än vanligt, är på sämre humör eller upplevs som mer lättirriterad än tidigare. Lyssna på medarbetarna: Se till att involvera medarbetarna i beslut som rör friskvård, arbetsmiljö och hälsa. Olika typer av arbeten kräver olika typer av upplägg. För vissa kan till exempel en träningstimme på arbetstid vara ovärderligt. För en löpande dialog: Gör klart för de anställda att det är okej att ha bra och dåliga dagar/perioder. Med en dialog i ett så tidigt skede som möjligt kan rätt resurser sättas in, något som både den anställde och företaget tjänar på. Utveckla en checklista: Ta fram en checklista och ha regelbundna hälsosamtal alternativt gör det till en del av utvecklingssamtalet med medarbetaren. Fokusera på att alla ska ha en sund relation mellan arbete, fritid och avkoppling. Var även uppmärksam på krav kontra förmåga, sömn, fysiskt aktivitet och kost. Kartlägg stressen: Arbeta kontinuerligt med stresskartläggning på både grupp- och organisationsnivå. Erbjud samtalsstöd: Erbjud medarbetarna samtalsstöd från psykolog, via telefon eller personligt möte oavsett om det handlar om arbetet eller privatlivet. Erbjud trygghetspaket: Ta fram ett trygghetspaket som arbetsgivaren och den berörda medarbetaren även kan skräddarsy vid behov. Ett trygghetspaket kan innehålla kartläggning av livsstil, försäkringar med rehabilitering och samtalsstöd, allt för att medarbetaren ska känna att det finns ett stöd för att komma tillbaka från alla typer av ohälsa. Erbjud livsstilsprogram: Erbjud olika livsstilsprogram, gärna på arbetstid, inom till exempel kost, fysisk aktivitet, sömn, missbruk, mental träning och yoga/mindfulness. Ha en tydlig tillgänglighetspolicy: Redogör för alla medarbetare redan vid anställning vad som förväntas gällande tillgänglighet. Om en medarbetare får ett arbetsrelaterat mail sent på kvällen är det viktigt att det inte finns några frågetecken på om hon eller han förväntas svara samma kväll eller dagen efter. Om medarbetaren inte är säker på vad som förväntas riskerar det att bli ett stressmoment. Var även uppmärksam på medarbetarnas livssituationer och anpassa policyn därefter. Den ständiga uppkopplingen tror jag är förödande för den som har svårt att stressa ner. Sociala media kan göra att man aldrig kan koppla av. Läs en bok på tunnelbanan istället för mail! Vi försöker undvika att maila på kvällar och helger. Om det skulle vara något som påverkar negativt påverkas den anställde med stress när den skall ladda batterierna. Arbetstider känns på gränsen till omodernt. Man premieras inte av att man jobbar över många timmar hos oss, däremot förväntas man självklart göra sitt jobb. Mats Hederos, VD, AMF Fastigheter. Vi tror att det är viktigt att chefer utbildas i att hitta signaler på till exempel stress och att man skapar ett klimat där det är okej att be om hjälp. Peter Henriksson, HR-chef, Dice. 12

14 ORDLISTA Sjukpenningtalet Det nya sjukpenningtalet är definierat som antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade i åldrarna år minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. Det gamla sjukpenningtalet är likadant förutom att rehabiliteringspenning är exkluderat. Vi har i den här rapporten använt oss av det nya sjukpenningtalet. Sjukskrivningsdag En sjukskrivningsdag är när en anställd tvingas vara borta från jobbet på grund av att hon eller han inte kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning är en ersättning för personer som är mellan 19 och 29 år och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Sjukersättning Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Försörjningskvoten Försörjningskvoten är ett mått som beräknar relationen mellan antalet personer i de mest arbetsföra åldrarna, år, och summan av befolkningen som ligger utanför detta åldersintervall. År 2060 kommer det enligt prognosen att finnas 0,92 unga och gamla på varje person i åldrarna år. 13

15 REFERENSER 1. Försäkringskassan Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen. Socialförsäkringsrapport 2011:6. 2. Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, Försäkringskassan. Rapport: Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling (svar på regeringsuppdrag, delredovisning ). 4. Försäkringskassan: Sjukpenningtalet efter län och åldersgrupp Försäkringskassan, sjuk- och rehabiliteringspenning 8. Försäkringskassan. Socialförsäkringsrapport 2011:4. Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? 9. Hjärnkoll Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? 10. Hjärnkoll Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? 11. Försäkringskassan. Nya mått visar förändringar snabbare. 12. Rapport Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, delrapport (svar på regeringsuppdrag). 13. Rapport Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, delrapport (svar på regeringsuppdrag). 14. Hjärnkoll Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? 15. Hjärnkoll. Så gör du som chef. 16. OECD, Mental Health and Work: Sweden Socialstyrelsen. Rapport: Psykisk ohälsa bland unga underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg Socialstyrelsen. Rapport: Psykisk ohälsa bland unga underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg Rapport Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, delrapport (svar på regeringsuppdrag). 20. Hjärnkoll. Minuskontot 21. Rapport Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, slutrapport (svar på regeringsuppdrag) 22. Rapport Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, slutrapport (svar på regeringsuppdrag) 23. SCB, Sveriges framtida befolkning SCB, Sveriges framtida befolkning SCB & Högskoleverket, Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen Pressmeddelande TCO, SCB, Sveriges framtida befolkning Försäkringskassan. Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Hjärnkoll Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? 30. SCB, antal sysselsatta mars Hälsoprofilbedömning är en varumärkesskyddad metod från Health Profile Institute AB (HPI) 32. Modellen ovan är en förenklad version av Hälsans ROI. Med företagsspecifika siffror (investeringar, förbättrad effektivitet/ökat produktionsvärde) kan den fullständiga modellen ge en exakt uträkning som visar om investeringen är berättigad eller ej. 33. Hjärnkoll. Så gör du som chef. 14

16 KÄLLFÖRTECKNING Artikel. SVT. Västernorrlands sjukpenningtal högt. Publicerad Tillgänglig: regionalt/mittnytt/vasternorrland-hogst-sjukpenningtal-i-landet Artikel. Östersunds-Posten. Jämtland är Sveriges sjukaste län. Publicerad Tillgänglig: op.se/allmant/jamtland/jamtland-ar-sveriges-sjukaste-lan Försäkringskassan. Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, Tillgänglig: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/47e59e4b-bac8-4bac-a12d-7491f9a64259/ nybeviljade_sa.xls?mod=ajperes Försäkringskassan. Sjukpenningtalet efter län och åldersgrupp Tillgänglig: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/dac0a460-5b42-4c12-9b10-14dd0d1c8220/sjukpenningtalet.xls?mod=ajperes Försäkringskassan, sjuk- och rehabiliteringspenning, Tillgänglig: connect/f4db67d2-f4ad d1e-87fcd25c5420/utbetalt_belopp_sjp_efter_lan_kon.xls?mod=ajpe- RES&CACHEID=f4db67d2-f4ad d1e-87fcd25c5420 Försäkringskassan. Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren Tillgänglig: Försäkringskassan Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen. Socialförsäkringsrapport 2011:6. Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2011:4. Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Försäkringskassan Svar på regeringsuppdrag: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Delrapport. Försäkringskassan Svar på regeringsuppdrag: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Slutrapport. Försäkringskassan Svar på regeringsuppdrag: Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling, delredovisning 1 Försäkringskassans sjukfrånvarokalkyl. Tillgänglig: https://gate1.forsakringskassan.se/agetjanster/public/sjukfranvarokalkyl/startsjukfranvarokalkyl.do Hjärnkoll Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Hjärnkoll. Minuskontot. Tillgänglig: formsatt.pdf Hjärnkoll. Så gör du som chef. Tillgänglig: Kairos Future Club Från kropp till knopp. OECD, Mental Health and Work: Sweden Socialstyrelsen Psykisk ohälsa bland unga underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg. SCB Sveriges framtida befolkning Tillgänglig: BE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf SCB Statistikdatabasen. Antal sysselsatta mars SCB & Högskoleverket Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen Tillgänglig: UF46SM1201.pdf SCB. Nya mått visar förändringar snabbare. Tillgänglig: LE0001_2011K04_TI_06_A05TI1104.pdf TCO. Pressmeddelande: 45 procent vill gå i pension före eller senast på 65-årsdagen. Publicerad Tillgänglig: 15

17 Växjö Bäckgatan Växjö Stockholm Svärdvägen Danderyd Göteborg Kungsportsavenyn Göteborg Malmö Djäknegatan Malmö Örnsköldsvik Storgatan 19, 2 tr Örnsköldsvik TEL: FAX: E-POST: WEBB:

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014. Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014. Ett upprop till Sveriges arbetsgivare HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE Vi lever i en tid då vi blir allt äldre, samtidigt som vi mår allt sämre.

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Vår mission är att hjälpa företag och organisationer med medarbetares kondition, hälsa och därmed välbefinnande, för en lönsammare verksamhet Corporate Health

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag Trygghet för dig och dina medarbetare för små företag Vår sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster ger dig och dina medarbetare möjlighet att arbeta aktivt för att minska ohälsa och sjukdom.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Lars Weinehall Professor i allmänmedicin och epidemiologi Till och med 2008 8000 7367 N=119 963 6000 5478 6410 6666 6946 6280

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa Jobbhälsobarometern Om anställdas oro för framtida ohälsa Januari 2010 Föreningen Svensk Företagshälsovård, FSF, är en branschförening för företagshälsovård i Sverige. FSF bildades 1985 och är en ideell,

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Analys av sjukfrånvarons variation

Analys av sjukfrånvarons variation Analys av sjukfrånvarons variation - Väsentliga förklaringar till upp- och nedgång över tid Peje Bengtsson Patric Tirmén Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan Peje Bengtsson & Patric Tirmén

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer